Goudsche Courant, woensdag 8 april 1896

Donderdag O April J896 No 6936 35ste Jaargang leD bide het fiOüDSCHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g esehiedt d a g e lij k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nonimers VIJF CENTEN ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regals a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miifd Ta Gouda hg A WOLFK Markt A U4b en DE LAAT ea VAN SON apotheker Markt Agentuur by de Firma Wed BOSMAMteGooda firma Wed U4 Gouda De prtJzeii i in door deu Stut teKanuidteri Hoofdpr s SM OOO Mark Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen fftQ door de den Staat Hamburg gewaarborgde groote Getdloterij waana zeker lU Mlllloen 746 990 Mark gevouneri moeten wordau Oa prijsau ran deza reel roordeel biedeDde joldlolsrg die volgens bet plaa ilectiU 118 000 loton barat liïa de rolgeade Dn hoogste prgs is ereatueel EtOO OOO Mark 6000 M 3000 M 20ü0 M 1000 M 400 M 300 M 46 prijzen 106 prijEon ü Premie rao 300 000 M 1 prijs a 300 000 M 1 pryi 9 prycttD 1 prijs Iprüi 1 priji IpriJB i prgzen Ipryi 3 pryzea ft 100 000 H S06 prijzeii a 75 001 M it 70 000 M i S5 000 M a 60 000 M a S6 000 M è S0 090 M ï 40 000 M ii 30 000 M 782 prijzeD a 1848 prijzen a 42 prgsen a ISSpr K aSOO 150 M 363S7 pr Eaua iGB M 8961 pr al84 101 lOOM S40pfijz 7 4 S1M totaal 56 S40 prijseu SlprijiMk 10 000 U en wordea dese in eenigo inaaadan in 7 klasaan aitgeloot Da Hoofdpriji i de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 atjjgt in de Se kl tot 55 000 M in de 3o tot 60 00 M in da 4e tot 6S 000 M ia de 6e tot 70 000 M in de fle tot 78 000 M in de 7e toi 200 000 M en met d premto ran 300 000 M ereDt tot BOO OOO Mark Voor de eersla pr strekking die oSicieel is raitgesteld kost een gebeal origineel lot aleohts Guld 3 50 een half origineel lot sleohta Guld 1 75 een kirirt origineel lot slrchta iuld 0 90 edere deelnemer m de loterij outrangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking da offioieele trekkioRsl at Trekkingsplan roorzien vau hot Wapen ran den Staat oio de priJa van da loten ea de verdealing vaa de prijten over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De aitbeteling en rerzondiiig ran de prijzen geschiedt door my direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimbouding Iedere bestelling kan men eenvoudig 9 por ijoetirissel opgeven Men wende zich dus met de anovraag om toezending ran loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo sjioedig mogelyk of uiterlijk tot ao Jfllff e k met vertrouwen lot Samuel Heckscber senr Bankier en Wiiselkuutoor lu HAMBURG UuitBoblBn UAMES Mode Aiiikelen en Ganieeiliigeii op elk gehied PhAUTES NOUVEAUTÉ SJ FOUBNITUREU voor NAAISTERS en KLBERMAKKRS bekend uoedkoop en solide HUINE SORTEEnnti W OOE SBTS GLACÉ HANDSCHOENEN KOUSEN Hokken Ulouêeu TrIcoU I Kenkcfl en Fanlasie Scborten enz enz WISBRDN LIFFHANN Een vyare Schal Toor de ongelukkige slaohioffers der ZeUbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s KLFBi VAiti Het beate oaschadalykatc t g maklcalykate pwtamiddet voot Heers ca vooral dames en Klnderschoenwcrk Ie de Appretuur van C M HUIlar k Ct i rv v Berlin BflMth Str 14 itv op naam en fabrlckamsrk VHkryrtaar hy Hssran ialatlara M nheMWitt lataatMtoa araiM Msai sMt rail tafstky W aaHsMaMHArakss Druk van A Hkinkha j Ie ZatK duuda üoUandache aiigave met 27 afb Pr a 2 fuï l a Ieder die aan de versobrikkel ke gevolgen vau deze oudeuffd llJdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van eeu zekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in poatzegals en in eiken boekhandel in Holland iSm jk A Jterwegebekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens £ ere DiplonB Gouden Medaille en Certificate oi Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven UorsL HoDig Exiracl MELIANTHE UIT 01 Machinate Fabnek D £ HONIGBLO£M TAN H V van Schaik 9i Co gevestigd te 8 Qravenhage Ge9D middel is oi kan worden uitgevonden welke de Meliantbe overtreft het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld heldeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Bet venacht en geneest ONMIDDEL JJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MËLIANTHË doet tioh de weldadige invloed gelden Hei groote debiet en de vele attesten aan de IELIANTBË bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MËLIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiks anwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank te s Qravenhage WW Verkrijgbaar bfl F H A WOLPK Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C BATELAND Sos cop B V WIJK Oudewairr Frintemps T B PAHU S Zenden gratis Mfrinco Ie generale geilliiatreenle eatalogni in da hotlandaohe en franloh Ulm Mrattende ie nieuwste modes TOor het Xom ra ixo n tegen efranlieerde aanrrage gericht aan II JULEI JUUZOT C PARIS De stalen der bieuwite modeitoifen in voorraad bjji PHnt mpa worden eveneeni kosteloos toegeconden doch men gelievs duidelijk de verlangde soorten op t geven en ongeveer de prijzen te bepalen V nendiB9 n naar all X andaa derWarald De catalogus bevat da Voorwaarden der verzendingen voor Franoo Vracht en Rechten CorreapondentI In He talen FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemisctit Wasscherij VAN II pPE iii iMi ii 19 Kruluhade Rotterdam Gebrereteerd door Z M deu Koning der Heigen HoofddepOt oor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor het itoomeu en verren an alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kiudergoedereu Speciale inrichting roer het stoom n Tan pluche mantels veeren bont enz Gord oen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste eu laatste methode geverld Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekan zgn de prgzen 25 gedaald Te sloomen go deren als nieuw aflevarbaar in 3 dagan te verven goaderen in san week Ondergeteekenden COBRESPOxNDENTEN der ONDERLINGE Brandwaarborg Maatschappij onder Directie DE JOXG Co verklaren dat liy hen de gelegenheid GEOPEND is tot VEE2EKERI1TG tegen het risico van Diefstal met ot zonder INBRAAK zulks b eene solide Binnenlandsche MAATSCHAPPIJ tegen billgk gestelde premiën Voor alle verlangd wordende inlichtingen verklaren zg zich gaarne bereid Oouda i April 1896 JAN PRIINCK é 0 ciESTAFETTEK Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten seven en des namiddags ongeveer ten vUr uur Met deiea goederendienst bestaat ook eene zeer yoedhoope retsgelegenheUli oor Paaêagier naar UTRECHT en tusscbeugelegen plaatsen Kantoor i ieuwe eerstal De Agent II J MOEItBI ËK Kathreiiier s Kneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoegseL GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao DoBlmatige door de nieuwste uitvindingen op maohinaal gobicd Terbeterde fkhrleatle eu uitsluitend gobruik van ne en fijnste grondstoffoa gnrandoerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao lie aan den inhoud der resp eeu anb vei niwaardig fabrikaat nauwteurij beantwoorde Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als IfofleTerRacierj 44 £ ere I iploma s gouden erz Medailles een bpwya van uitmuntend fijn fabrika tt Keeds lS7i hiLiwf da Accademia national de Paris Noua TOU8 d aemons una n d llle d or pr niiöre c3ft ue en oon döratdon aa Totr excellente fabrication da Ohooolat bonbons varios eto eto attltwWQk t fabrikaat is verkiijgbaar bij H Cnnnbeurs Baiikotbukküra enz enz 0 n6MUÜvertegenwoordiger voot Nederland JidioB Hattei lodt Amsterdam Kalversti aat 103 L ifrO PDIKB OUDE Wal is tawiuviu tagaD Jiekt BksoMtlak Leatopiiasii koittm AÉifPiiiiEx iellff Ylt i MtkMMiMMaaats m aalsgaa Ylt BSft s siiats k Mk ka Mria F AiInr fiiiiIxpeJIer f Jl SCHIEDAMMEH ia r GENEVEE i riofpt Merkt NIGHTCA F Verkr gbaar bij PEETER8 Jz Pi M oast 76 gaat sa fl K it IsmIi Tooriuadaa in ds a sse t s lasIMkea sa bq r Ad RolitK i 0 s Bna WrNKELAC Cogoae rin B lg l 0 aUtar O oooiTAO nv Boia Tu SmUU Auitb wordt WtÊ ia TOHda b maaa aMMhnvu a USw inkovd voonlM I b aMMna Dr P r jr HAJonuBooB PftMflMeh f 1 SO 1 vwatwmvm l l sv ülWRitsBJ vMfcrfkbMr Vit P H J ï WANKUM J MELKERT Uosthavsa A U bewijfl van echtheid ia cachet en kurk iteeda roorsien van den oaam der Firmi P HOPPE BINNENLAND GOUDA 8 April 189 J Omtrent da uitvoeriag van wege bet Liefdadigbeids Comité alhier te geven op Zondag 19 April a 9 door een gemengd koor onder leiding van den heer Martinua Bünman kunnen wy mededeelen dat all uolisteo daarby zullen optreden mevrouw C vaa der KoU van Bezel sopraan de heer 1 liogmans tenor en de beer Adelio Fenneu bariton lid van het U capella koor van Dan de Lange Het programma deelen wy mede iu eeu volgend uommer Dinsdag werden iu hot Notariubuis Ie Rotterdam tiree Aandeeleu lo de Stearine Kiaiaenfabriek Gouda te GoQdu etk groot f 5000 bet Ie aandeel voor f 13 700 en bet 2e aan deel voor f 14 000 verkocht Naar aanleiding vau de tydïugen uit Atjeb ia Zaterda ta AmBterdum een telagram uitLaogkat outvaogeo meldende dat de reiligheidatoealanJ in dat landichap in elk opzichthoogat bevrtidigeud is übl De atakende glaiBhjpers te Maaatricht hebben besloteD het werk niet te bervatton wanneer ook Diet de Mveu leden van het beatunr der glnsriypersver eaigiog dieootslagan zyn weder tot den arbeid worden toegelateu Men BchryH uit OoHtstelIingwerf Uit goede bron kouoeo wy vermeldeu dal er publiek niets officieels bekend is omtrent den geseborsten gemeenteontvanger ie OoBterwolde Oe zaak wordt ooderzocht tiet bericht over aen geschat tekort m enkele bladen medt ge deeld ia eene giaaiog oieta meer Met Pasebeo vervoerde de stoomtram dei H IJ S M van Deu Haag Schei eniogej pi m 9000 personen Wederom werd gisteren voor den Hoogeii Raad eene zaak behandeld betrcffeude bet sliiitingüuur voor koffiehuizen en wel naar aanleiding van een beropp voor een deel gegroud op het bekende arrest in zake de Zwol ache politieverordeotng Het gold eeu koffie buisbooder in de Warmoesstraat aldaar die tot 38 boeten van f 25 of 38 maal 5 dagen hechtenis was veroordeeld ter zake dat hu zonder vergunning van den burgeniee ter m Jooi Juli en Aaguatas 1895 tusachen het voor de sluiting bepaalde uur eu a morgens 4 FEVMLLETO Wat ook hun Isven mocht geweest ay b huD verleden hen ook woo hoe oadragulijlc ds last hunner zonden hen ook neerdrukte wat nood I Jezus nep alle zondaars tot zich Hij noodils hen om tot Hem te komen in het volle hasof hunner onwaardigheid Hg nap geeue reeb tv aard i gen Hoe grooter huane zonde dfs ta overvloediger zou de genade ziJQ Hij wees hen op de koperen slang in de woestiJD die zooals Jezus zelf betui d had het zinrïebeeld vas van Zijn oigen offer hoe do arme verdwaalde kudde die slang slechts aan behoefde to lien om genezen te worden Zoo behoefden zjj nu Jesus ileohts san ts zien en met geheel hun hart iu Heas te gelooven om genezfn to worden O sis zy slechts tot Hem wilden komen met een eenvoudig kinderlyk geloof berouwvol hunne tonden wilden belijdeD eu iu het besef hunner onmacht Hem wilden smeeken om Zijne belofte san hen te vervullen dan zou Hü gewis Zijne liefdevolle armen die aU jd nitgestrekt waren om alle zondaren te ontvangen ook voor hea openen en hen met Zijn vriendalyken liefdevoUen lach te gemoel tredon Hij zou hen ant woorden zelfs voor dat z riepen Hij zou hooren voor dat zij konden sprekeu Hg was nog dezelfde Jeivs de Zaligmaker der wereld de gezegende Ver uur iu zyne inrichCiag eone zoogeuaamdt sociëteit de Harmonie andere bezoekers had gehad dab lu de poütieverordfluing zyu uitgezonderd Daarin komt de bupaïiiig voor dat tapperyen moeten worden gesloten stemidder nacht ol op oodauig later uur als door deu burgemeester icbriftelyk ia toegestaan En nu beloogde mr J Limbuig advocaat te rtOiavenhage die voor den koffiehuishouder optrad dat door die bepaling niet slechts aan deu burgemeeater de bevoegdheid wordt gegevtii om vrijstelling vun bet vt rbod te verleenen maar dat ze dezelfde overdracht van macht inhoudt elke de Booge Raad iu de Zwolscbe verordening heeft gewraakt Maar ook ontwikkelde Lby de stelliug dat de dispensatie ie delegatie vau publiek recht hetwelk dan m dit geva ongeoorloofd is en pleiter kon zich niet voorstellen dat de Kaad nu in de bevoegdbeiti om outbfffiug te lerleeneu eeu uitvoerende macht zou zien Doch ook al ware dispeuaatii als uitïoeriog geoorloofd dan meende pleiter nog dat het verier uen daarvan niet aan den burgemeester alleen maar slechts aan hiM college van Burg en Wetb toekomt Hy concludeerde tot ontslag van reobtsvervulging Het Openbaar Ministerie zal ÜO dezer conclusie nemen Een loteling uit Haarlen bad vryatetltng van den dienst by de militie gevra d als Benige wetti e zoon in de meeuiog dat zijn eenige broeder die siuda eenige jaren de Amcrikaansche nationaliteit bezit by de berekenin r van het getal zoons tot het gezin beboorendu niet moet worden medegeteld De militieraad wees hem evenwel vour den dienst aan vau oordeel dat de Amerikaanacne broeder n el degelyk moest worden gerekend tot hut gfztu te beliooren omdat by de vreemde uatiouali toit eerst had verkregen na deo tijd wuaiu by zelf auo den miliUeplicht iu Nederland onderwerpen was geweest lu booger beroi p werd de uitspraak van den militieraad dour Oedepoteerde Staten van Noord Holland gehandhaafd Hetzelfde geschiedde by da dezti dagen door de Koningin genomen eiudbeslisetug Hierdoor is bevestigd de by de regeeritif bastaaude meeniog dat als niet tot het gezui behooreude ut luitend worden aangemerkt diu broederj en halve broeders die ter znfce vhh hunne vreemde nationaliteit uiet met de nHti nale militie in Nrdealand iu aanraking zijn geweeat Een schutter die gistt rmiddag te sOr iien hago ter oefening moest opkomen verfiche Mi iu tenue maar met wit geschuurde klompen aan en geseteu op een paard op d oefeninga losser ook bun Zalii maker hun Verluiser o dut zij slechts allen tot Hem wiUlsu gaan H atildo hen nu nog in de golegoabeid weldra zouden zij Hem in de eeuwiffheid van aangezicht tot aangszicht aansohouMen Hy verhoorde etk die tot Hera riep Hoer red mij Hij na boroid om te autwoordcii Ik wil u redden Hy was gereed om bon te oüt vangen hen te vergeven eu te vertrousleu liii vroeg hen alleen om tot ilem te komen eu do proef lo nemen van Zjjne eindelooze liefde on voor altijd in zaligen vrede in Zija Hemel vere iiigd met Hem te loven Kn terwyl do predikant zoo sprak mot dien stillen rust die altyd indruk maakt on ovortuigt daaldv er vrede en rust iu du harten dor toelioorderi Het was dozen opgrscbrOTentn ten doode atiof zijne woorden recblitroekfl uit deu Hemel kwamen i ii alsof Jezus zalf hen toeriep dat Hij hen waohtto en bon vol liefde in Zijne eouwighoid wilde opnemen Dat as eün weeligo nacht voor juffrouw Kavoos lird 1 Zy wai gelukkig teer vtu j en handijr zoo alt de meeste Fransche vrouwen on wist zich dus ook bij deze gelegenheid uititekend te redden Kr waren badden en dekens gowarmd eu verkwikkende dranken voor de schipbreukeliogen bereid Do drie hovougemelde personen werden allen naar Zoemanaruit gebracht da andere werdtn in hat wachthuis eu in anders huizen opgenomen ach er waren er helaas zoo weinigen gered Wij hebben reeds vermeld dat de boot het wrak niet ten derdj raalo had kunnen bereiken Do bfjaardo passagier kreeg de mooiale kamer dia in de herborg voorhanden vtas bot was indor plaatp blykbaar iu de verwachting dat meu hem 101 uitgedost wel vry zou stellen Zyuti verschijning wekte groote vroolykheid onder het publiek Meu deed den schutter erenwal katmpjea afstijgen en liet hem op a heulen schoeisel onder bevel van een onderofficier aan da oefeningen deelnemoa Men meldt uit Haarlem aan de Tet Naar wij vernemen komen op den dag van het btuomeucorso en vulgeude dageu een tiental EngeUcheu waaronder é uu dauie redactrice van eeu der flogelscbe lluden ta Haarlem om h it Stiialbad en yue inrichtingen badhuia broQgebuuw eu drïnkhal oader te leerenkenuen Htt doel ütmner komst is het ataalbad meer en meer b j he Enffelschü publiek bekend W doen wordtn en lot dat doel kunnen de beKoekera zeer zeker niedswerkeu daar het gezeUchap bestaat uit doctoren reportera en teekenuren voor tydËcbrifteu Den cersteu dag wordt boL bloemencorso aauachouwd verder hoopt men hou de omftrekeu Zandvoort den Hout IJmuiden eu de Haarlemmermeer te latcu zieo terwyl Uinadiig in hunne tegenwoordigheid de officidelu opening van de drinkhai zal plaats hebben waarna een matinee wordt gehouden iu bet Brougobouw Omtrent het ongeluk deo heer C Bonigh directeor der liyka Hoogere Burgerschool te Zwotli overkomen meldt de Zw Ct t Oe heer Houiogh had zich in den roormiddag van Zaterdag per relocipi de naar t Ka irveer bt gereu o a om aar informatiëu iu lu winnen nanr oen broche die zyn cbtgeuoot den vorigen da daar of op eeu wandeling in t Nieuwe Werk had verloren Hy vertoefde even aan t Katcrveer om navraag te doen en ging toen bij do wed Zwakenborg terwijl hi in t roud zocht of bet voorwerp ook daar lag Ëveo voor 12 ging hg verder eu reed den heuvel op De heuvel loopt aan de zydp waar by moest afdalen vry ityl af zoodaC uiet ge oefende wielrijdera die met het terrein bekend zyn er meental afstappen lly acbijnt bier bat bestuar over zyu voertuig te hebben verloren U naar beneden gestort en zoo iu t watar geraakt Toen hij in dtm namiddag nog niet waH teruggekeerd en men dus meende dat ham een ongeluk was overkomau heeft man de hulp der politie ingeroepen Ëeu onderzoek des avonds ingesteld gaf geen lichl maar iu deo vroegen ochtend vau Zondng beeft men het spoor der velocipèdu volgende op de plaats aan den reet vau den heuvel gedregd Het rywiel werd eerst opge d ad eeuo netto kamer vol gemalcHcn op de eeriito vordiepinK Jiiiïrouw Uophiu uam liem ter dege op toon mon hem uit do koels hiulp ou naar ïijne kamer bracht on zag dat hg lang van gestalte en roods een bejaard miiri was ijn baar was zilvergrijs zijn gelaat was bleek voor zoovur zij dat zien kon want bet vochtigo haar hiriK bom in do oogon on do uedarhaniteudo kap vao £ ijn mantel t odokto het overige zguor trekken do kommies Mitcbel bad hem dioii mantel bezorf d Hij nas nu in zoo vorro bijgekomen dat h weiler sproken kon maar sloeg alle mogelijke hulp vau do band sloot zich op in zijoo kamor wroef zich warm voor bet vuur Vroop onder de warme dokeos en boldo Hij boBlelde oeno groote kom warm gerstowator met brandewijn TooB do meid bet bom bracht kwam z hem tevens uit naam van i ijii medoroiziger den jongen mensch die ook gerod was vragen of dozo mocht binuon komen en of hij bom ook in iets van dienst kon zyu Het antwoord luidde van iioeD eu dat ils jongo man wijs tou doen om ook zoo spoedig mogelijk naar bed te gaau Hy zou den ouden heergenoegon doen als hij den vottEondeu morgen bij hem wilde komen en dozo verzocht verder door tnemaod gestoord te wordeti tattiij bij belde Juffrouw Ravonabird rulftdo dien nacht hel voorbeeld van half Daae beld en ging niet naar bed Zq had bet geducht vothaudig en was bovendien bhjde dat ztj uiettegeDstaande do wind ua braaf ui eraaad te bsbbon was gaan liggen oeno reden had om op to hlijvoo Zij was toor begaan roet don matroos wiens boofd JBfflm rl jk verwond was en zjj haald en eeuigan tyd later het tyk van den ougelukkigen rijder die by den val over de velocipede been is gevlogen Het horloge stond stil op kwart ua twaalf Oroote bedrijvigheid heerscht er op de puinhoopeu van t afgebrande deel vau t stedeke A sparen lodrakwekkend is de aanblik der kerkruïoe Ontzagwekkend verheffen da beide kruiagevals zich boven de puinhoopen avenals de tien pilaren nog hecht eu recht alaui t vernielend element hun in t minst niet beeft gedeerd Nog een wen kunnen zü t machtig geraamte vormeo voor bet te vernieuwen GodshuiH Da kerk bad geen ateeoen gewelf De verbranding ia zoo volkomati dat zelfa de ramen geheet uitgebrand zijn behalve aan da Noordzyde waar vroeger een kapel waa met t graf van den priester Jan van Polanan die r lavenagroot in priesterlijk gewaad nitgehouweu ia Aau den torenmuur biunau de lierk vond ik eeu oud schilderij voorttsllende Aspereif in 1517 Naar bet my voorkwam heeft dit voor Aspereo merkwaardige stuk weioig of niets door t vuur geleden Deze schilderij ia vervaardigd ter herinuariog aan de inneming van Asparen doar de GelderBcbe Vneeen die t stadje in brand staken en uitmoordden Het beeft het volgende opschrift Iu t jaar 1517 namen de Oost Vriezen die men noemde Gelders Vriazen deeaa stad Asparen met geweld iu en sloegen al dood man weiv an kinderen geestelijke eu waereldiyke ao daar bleevsn ryf bondsrd Oetderaeu verslagen c Verfolgeua wordt vermeld eene tysf vaustvtae honderd vier ea dertig uaamao dergeene die hier werden omgebragt en welker aaameu bakoud waren zijnde behalve die nog seer veele omgakomen welker naamen men niet geweten heeft en daarom niet vermeld ataan VotgeuB Beekman werd da cerate steen der kerk té Aaperea gelegd in 1401 door vrouwe Elburg van Laogerak t welk iu dichtmaat ia vereeuwigd In t jaar dasend vier hondert en eeu Leed vrouwe Elburg den eeri teu ateen Als eeu rota te midden der branding verheft de toren zich machtig ala weleer boveu de puiuhoopeo der kerk ea xeker zoo t uit het oogpuut van oude bouworde geweniobt aija als tgehaelü muurwerk der kerk koude behouden blijven Te Nieuwe Weteriug bad ean treffend on geluk plaats Eenige jongens vermaakten zioh mot eene driewielde kart die zy met vereende krachten tegen den dyk optrokken en daarna door ééa hunner beataurd langs de glooiing lie verbond hem zulve voorts droogde zij de kleedereu vau don jongtin passagier dia geheel gsklaod gored waa Hot scheen wol dat deze boide do eenige passS giora waren wlor loven gered was De overigen waron allen vordronken en naar mon hoopte en vertrouwdtt dü eeuwigs rust ingegaan Er waren bovendien uog twee of dna malrozen gered Terwijl juffrouw llaveusbird bezig was om don matroos tu verbinden traolitle zij hem uit to hooren over do twoe paasagisrs dio zij bovon logeerde maar de man kon baar goene inliehlin DU geven hij zoido dot het passagiers eerste klasse waron maar hij wist zolfs niot hoo zij boetten Zijn het hoeren roeg de nieuwsgierige waarditi die naogelijk ten gevolde van haar voormalig verblijf op bet kasteol Uano vrij wol kon onderscbeiden tot wolken stand meu boboordo of zyn hot kooplieden Da mstrooB kon het haar niot soggsu maar b daoht dat hot kooplieden waren omdat di iu msnigte tussohen Engeland en Amerika hoon on weder rotsdon Wat ia het toch zonderling dtt lulk een bandje vol manschon i ered wordt terwijl al de overigen omkomen merkte Sopbie aan Het ia om zoo iezeggen oon wonder Ik weet niets van womlereu af antwoordde de man tamelgk kortaf ik donk dat wy ouie reddiug laarann te danken hobbeo dat wy ous iu de roddin bool waagden Kr was oen reddingboot aan het schip vast en hel goluklo ons dïa ta water tehrougen eu er in ie kooien Wordi rervolff4