Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1896

No 6040 Vrijdag 84 April J806 35ste Jaargang fiOüMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gesciiiedt d a g e 1 ij k met uiizondering ran Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Akonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaria H GROENEN DAAL te ffouda is ToornemenB op WOENSDAG 29 APRIL 1896 dea voormiddags 11 uur ten haise van den Heer C Gout CzN te Oouderak in 6éae Zitting by Veiling Verhooging en Afalag te varkoopen Een fé onilerhonden zeer geriefelijk ingericht lili © a lit MIT OPEN GROND b TUINTJE aan het StolwIJkache pad in het Dorp COUOERAK Binnendgka Vfgk A no 53 groot 3 Ar n S Centiaren Aanraarditag bg de betaling d r Kooppenningen op l Juni 1896 Nadere ioformatiën geelt Toornoemde Notaria GROËNENUAAL te Oouda lloofilprUi 900 000 Hark Menl ieèheti j £ T geluk Ieliani j Sc a Uitnoodiging tot deelnemingin de Kansen TAii door da den yta u lUiiiburg gewaarborgde grooto ielilloterij wiiatin zeker 10 nillioen 740 090 Mark gewoDDuii moeten wonlm Du prijïeii van deid voel voordeel biodoude uliüotery üïe volftent bot plau iloclita 118 000 lutiin büvat cyn de volnemlo Oü hoogste prü i evuntueol 500 000 Murk 6000 M 3000 M 2000 M 1000 M 400 M 1100 M Premie v n 300 000 M 1 prgs R 200 000 M i 100 900 M tt 76 OOIM il 70 000 M n 6B000M u 60 000 M Ü 6 ÖÜ0 M k 50 001 M H 40 000 M a 20 000 M i 10 000 M 46 pri zou a 10 i priJBtn n 1 pnji 8 prij£Hn 1 prijs Iprys I priJB prijs prjjzon Ijirys prgzoa 1 pryf I 206 prgzan u 783 prijseii a 1348 prijzen ü 4 i prijzen 138 prgz h200 150 M S6337 pry eiiti Ur M 8961 pr alS4 104 lOOM a249priiz 7 45 21M tolttftl BÖ 240 pry oii ea woriioa dozo in eauigo t aaadtfn in 7 kUssen uitgeloot De Uoofdprgt m dö Ie klasse bedraagt Mark 60 000 itygl in de e VI tot 55 000 M in de 3o tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M m de Bo tol 70 000 M in de 6o tot 76 000 M ia de 7e toi 200 000 M en met de premio van 300 000 M event tot BOO OOa Mark Voor de eerile prystrekking die officieel ia rutgeateid kost esa geheel origineel lot sleolits Gutd 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 95 een kwart origineel lot alechli Guld 090 i re deelDüiner m de loterij outvanfi gerraagd onmiddellijk na de plaats guhad hebbende trekking d officietile trekkingslijst Trekkiügsplan voordien van hot Wapen vhb den Staat die de prus van da loten en de verdeeling vaa de pryzen over de 7 klasion naugeeft verdund ik op aanvruge gratis De uitbetaling en verkonding van de prijxeu goiohiedt door mij direct en prompt aan de vrioners on ondor de strengste geheiiolioudiDg ledere bestulling kun mon eenvoudig IP P pur postwissel opgeven Men wende ziob dus met de aauvia om toezending an loten voor de spoedig plimis hebbende trokking eoo spoedig mogelijk ot uiterlyk tot met Tertrouwen lot Samuel tlccksclnr senr 1UMUÜK Bankier en Winjlkantoor IJuitschInnd Stollwerck sclie Borstbonbons ge brioeerd na Toomchrift van den kon UniTer8iteit8 Prot Gehin Hofrad Dr Harieu Bonn hebben sedert 60 Jaren als Temchtend nuddel tegen hoeeten beeeckheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling ran warme en koude lucht is t byzonder aanbeTelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes ik 26 cent Alom verkrijgbaar Gouda Dml aii A HaiiivMAM Zoon FOOL S Groene Olie ÏB een iamilie geheim en heeft daitenden genezen Tan STRAMHEID in de LEDEMATEN SPIEKEN enz Ook voor Brand en Snywouden aangewend geeft deze olie verrassende nitkomsten Flacons met gebraikiaanwyzing 40 ceniê by J v v ÜIJE Kleiweg No 2 Gonda Bekwame Bankwerkers bakend met PLAATVfERK kunnen onmiddellljk geplaatst worden aan de in aanbouw zynde Gasfabriek te Schoonhoven Zich aan te melden by den Chefmonteur W NIEUWKERK Allerwege bekroond m e Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diplomn Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygiertic Eiposition Chicane 1893 ie het WereIJbcroeniil DruivcnUürsl llonig Exlracl MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek t DE HONIGBLOIi c TAN II van Schalk Co gevestigd te Gi av hage Oe n middel is ot kan worden uitgevonden welke do Metiantbe overtreft het iB ONHEltnOEPEtlJK het beate middel ter wereld hetgeen de Tele en Verachilleudo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMTIJ DELIJK da strengste l rëst en verouderde borstkwalen Dadelyk ua het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenachappen op prÜa worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Uechtbank e i Gravenhage HT Verkrijgbaar bïj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ViN MILD Veerstal B 12G te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos cop B T WIJK Oudewairr T B PARIJ S Zenden gratis franco lo generale geillullraarda oaUlMul In de hollandaoha n ftanaoha talan kaTatlande de nieuwste modaa Toor h t Zomaraalioan togen gefrankeerde aanTtage gericht aan M JULES JkLIiZOT C PARIS Ue stalen dar nlaumta modastoffan in ïuorraidbO M ♦ kosteloos toegaaondan doch men gelieT duidelgk da Terlanfda aaorlan op ta geven m ongavaar da prüwn t hapalan TananllmgaB naar aUa I auaaam derWarald Da caUlofUB bevat da Voorwaarden dar versendingan voor Franoo Vraeht en Recb Corraapendantia In alle talen HOLIai iTlDSCII BONM7LEESGmO0B EN lOESDEBUEEL UIT m ROTTERDAMSCHE BROODFABRIEK VLEBSCHBBOOD per 100 X G 18 50 KG 9 50 25 KG 5 25 5 K G 1 15 1 K G 24 Ct HOENDERMItEL per 100 K G 17 50 K G 9 25 K G ƒ 5 AUeen verkrijgbaar bij JAC WOUDEHBEUG MARKT A 103 GOÜOA a MOSSTSBS op aanvrage gratU erf franco Sto oï lo O O td iexLS t Utrecht üESTA FETTEk Rotterdam Gouda DAGELIJKS uitgeaonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT das morgens ongeveer ten nfeven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope rêUgelegenheid voor Paaeagier naar UTRECHT en tusscfaengelegen plaatsen Kantoor üMieuwe l eerstal De Agent H J MOEItBI EK Het groote aantal zenuwkwalen vam wanwbeofdpijn af Ut it Tacnfcund kwt sk B a vaa apoplaiie hnMnkarMHi Im iNfr rn nof itfleas all ralddalen door a tnsdlsohs w t iuebap aantawtiid JUnt ua üa laiwi tijd koKt ds Bflr toa dnt ij door hst fabnilk maken raa daa aaDVondicstaB wsv têm da Imld eaaa pbvalolociaeha ostdakklnjr gadutn faaaft dia aa handarda proatnanuMK tl ds lahaala warald verbraid ii aa tarfrijl lij In irataniobappaUJka krinf an da bovpu balai wakt tavam tana weldaad blijkt ta liJn TOor da aan UBRwkwalan lijdanda n aMkk tanaaiirljBa li nltferondan doot dan airaKOB Ofllatai ran Oaaondbalt Dr Wrt TilihofVD an bamit op de ondarrindinc pfadaan In ana lO Jarlta praktijk wi VHM k feaoM e nMftal p r du w rd n dft rt MavliiMts t aii dMHrd livll Mlddallljh aaa h t wgMtél M d Kad id Mat dak pnauvljM vwiMTMk llJk hitteranda runltatan varkraffan an aU maaku soovaal annf dal tui aan iMt ém iMvMM i OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE liBI v i r ü aUai T hal pnblltk vantaanbara Tarklarlncfla entrant bat waian dar uanvara tbarapla aa da taariiHT f ta wanboplK Tallan Tarkragan nlt arktii tnaar ook rbdt man daatin watauAayaaUlka ▼ arbaadaliBian uit da nadlaah bl 4 B dia aan daia ganaaiirijaa avUd liJn aaomada amhïtfl Tan tal vaa Katnlrichrlftea Tan hoonaplaatata f aBaaaknndl n ondar walka P dtatln Md dr pnrtaaar aaa da Mtykltalal ta Parlja na RÓHtaaioM It ItalairakK laad dr prakMaaaraad Haaaafeaar aaa bat kraakilaaiHa aiflihl i Ckaraataa ultiltraHi Br Oaka ta attiii araaiMaaa d ir atraad arta tl JikNaaa Dr f Faraatlar laaaMkatr dlrtataar wa kat haapltaal ta Aèaa Sakalaratk Dr l ilii Ha i baataal atiank lad Ia DarBaa Mad dr iiaaaakair dlraataar dir lahnuia tharaaaHHaaka tattaktlai vaar naa nfdan te ParlJa raa St Haaaré 334 Oaiail vaa Aiakaakaab Md dr la Carfi Dr aabaab arraad aHi la Ztfkalti Okar ttekiarit iaaki aiad dr la Waaaai Dr 0 aagavol la La Farrtèra ra IM aa aa Daaaalt Oanlral dtyilèaa al da laati ta Fraakrijk an vala andara Aanallan v1ara Hflw aial naap rwlHdar naMvadMi la af aaw aaaaaBWiaaaaawAahtlKliald lUdan waarvan da kanUakanan sIJb kraalaika kaafdMR ariaraM atblll kaoMMa klaadaadrani raala rlkkalkaarhatd lajaaidfeald ala H ikald lltbaiiaiqka aantal m aab ka N ka taaatead vardar alia liekes dia door beroaita K t fraB warden an nog liidaa aaa da ga j j teni al taaatalllk aUUaa atlJlfild taniyal laaatalilk aUUaa aUtflMid R t kaaaaR ani én dj dia taall ida middelen aU aBtkaaüacBaa pil ader Kanaaakandlge bebaodBlIac xeweaat itja maar daor de bakende middelen aia eatkaaÜBCBaaan kondwatarkvnr wrljren electnieeren itoomlool of aaabadan feen leneaini of leaifièf kaaaar kwaal fevandaa bobben n ten alotte xij die vraaa cavaalan v r haraarta an laaittt raden hebban va ona Tenqhljniolen ala ilok aankaadand aa iH votlan vardeawlai bat baaN baaffpl B mat daiianikald IkkarlaBen aa donkar wordaa vaar da aapaa drtikkinda vUa aadar bit vaarbaaN aiilni la da oaran kat voelen van kHabtHni In in hal ataiaa van Hiaadan an voetea aan tl dan dlia eatetartan Tan wlljdara ala ook aan Janfi malaja Ifldanda aan klaekiaaht aa kraabtalaaibaM ook aan f sionde latfi aaa lanit yaraaaan d e vaal riI bat kaan wtrkai en laaataUJfca raaMa wlUaa voerkoman wordt drlncena aanfaradeB ilch bat boven ranaelde werkje aan ta aahaifta kabvdifc ap aaovnuia taatilaoa n franoo venonden wordt door ABBBtardMMi door CI EBA1V A Ca Halitg wer L KaCtsrdSM F B tbb HAHTBII KOLFF ApAthaker lorta BaallMM U jtreckt I OBRT A PORTOH On tngraotit t i de OaaidblU Op da lonnto ienni cn raedïcin le tentoonatelllnic ii da Dr TTr wl ae daar 4 ifMiaaka Jnrij Baat da Zllvcran M d llla b kr o d Kathreiner s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegseL AMERSFOORT A MER3F0ORTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en Beschuitfabrieka stoom Automatische Walsen Meetfabriek Fijn gebuild Melk Tarwebrood wordt au de fijuite aoorton Urwogeraaakt I alleen mot zuivere ouaigeroomde laellt varmongd lilyft hier door minstens vier dagen ersoh en hterlijk van maak en is TBrkrijgbaar In pan geknipt pan i I vloer hard geknipt plaat Engelscb Duitseh en gallenvorm in stuks van 6 Ot 9 Ot 12 ot in vloervorm ook van 18 ct 24 ot in Extra fijn geknipten vorm in stuks van 7 ct lO s ot 14 ct en met loevoegin van prima nnluurboter als MelkkadStjeS Van 2 Ct l Ct Gewoon Krentenbrood wordt als Fgn gebudd Malk Tarwebrood maar met toevoeging van prima kranten en andere pnma zuidvrneliten ftefabnceerd blijft hierdoor vela dagen versch en heerlijk van smaak en is verkrijgbaar in buSVOrm en I Engelüohen vorm in stuks van et 12 01 16 ot 34 ot Si cl en als I KrentenboUetjes van 2 ct 1 ct Munltlebrood bruinbrood wordt van speciaal er voor geschikte besto tnrwosoorten I gt f ibriceerd smaakt hior door overheerlyk en is gezond en verkrijgbaar in ronden vorm 60 Dg e ot 120 Dg 12 ct en in langen vorm SO Dg I 5 ct 75 Dg 7 i ct 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 Ot deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zya uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépStI houders welke te herkennen zijn aan de diëpötborden en de wa 1 I gens beschilderd met de fabriekatitels en W H MEURSINO Eenige dèpöthauder te Oouda J L LEEFLANG Door geheel Nederland dépóthouders gevraagd tegen flinke provisie er I I franoo vrachten der volle en ledigo kisten i BINNENLAND GOUDA 23 April 1896 ViD het 4 legimflQt iafftoteiit kobieD by geoeeakuDdige geMhiki baviodiLg door de ladiiobe oomoiiui TOor mds 2 jarige teUcheertDg ia aaomerkiDg dt 2e luita J tsq OreuDiDgen O W bb eo O 6 NoothoTeo fBQ Qoor eeratgeDoamdeti te Oouda □ Inatatgenoemde te Leiden in gamiKoeo Voor de akte exame lager onderwijti gil teren te iGraTeDbage iteboaden zyo 6 a geslaagd de üamea M W Julias en J H Teeliag beiden alhier Beroepen bg de Ned Herr Kerk alhier dr J A Cramer te Alkmaar Tot wethouder der gemeente Zwammerdam is benoemd de heer J t Dobben Cz ter verranging van den heer O t Dam dit na deze betrekking i l jaren te hebbeo vdrriild a s zoodanig ontslag bsd genomeo Te Haastrecht aal op Woensdag dan 29 April a s s avonds ten U ure door bet Leger des Heits enrgfoote böeenkomst worden ge bonden op de boTenzaal van mejafifrouw de wed L Blanken entree tien en vyf en twintig cent Nog niet ontdekte moorden Met Rotterdam mede zjJD er no sinds 92 dertien moorden in ons laud gepleegd wsarfao de daders nog niet ontdekt werden Ziehier bet igstje De moord op de 2 vroawtjes te Haarlem in Febraari 1892 2 de moord op een weduwe te Gonda in April 1892 3 de moord op de dienstmaagd Tan den heer Viotta te Amsterdam in Maart 1892 4 de moord op L F uit Waalwök te Dmnen gepleegd in November 1894 5 de twee Trouwen van De Jong Terdwenen in 1893 6 de moord in het Asser Bosch in 1895 7 de moord op Paaschmoi en 1894 gepleegd op een slager in de Ceintuurbaan te Amsterdam 8 de moord op een slager te Ëukhuizen in November 1894 9 de moord op den slagersconn te Halfweg 10 da moord op den heer Broawer te Doetiocbem in October 1894 11 de moord op den onbezoldigd R ksreldwacbter G Homan te Vlodrop 12 de moord op den Groninger politie ageot Van Vliet 21 December 1895 FEVILLETOX 101 Uij heeft my tan itreogsto oaubevolen niemand ouder welk voorwendiel ook tn do kamur toe te lateu Da heer Lydnej woi letterlijk ten einde raad Hy roeide dat de man gel k had en begreep dat bij hem niet zou kunnen overreden san zgu vorlangen te voldoen Kan ik my bier op het kasteel tot niemandwenden die de macht bezit om mijn verzoek toe testaan vroeg hy Freula Dans woont op het kasteel myuheer fy is de zuster van mylord maar ik weet niet ofxy bet op zlob zsl durven nemen masr indiengij wilt kunt gy het haar xelf vragen mijnheer Ds vreemdeling wenkte toeilemmeud met zyne hand en Brutf liet hem binnen en ging hem vooruit nsar de saai Uw naam ala het u belieft mijnheer F vroeg by tarwyl hy zyne hand aan den knop an de deursloeg De heer Lydney Freule Dane was bezig met een ksnarisvogeUje te spelen en kearda zich om toen bij binnen kwam Kij was sedert wy haar het laatst ontmoetten weinig verouderd waarde laser bare trekken waren Do minister van btunen andscbe zaken brengt ter kennis T iD belanghebbenden dat eerlang gelegenheid Kat gpgeven worden tot het afleg gen ran hek examen ter ferkrgging van het diploma Tan veearta Dag eu plaats nn dat examen zullen nader worden bekend gemaakt Zy die tot gemeld examen treoscben te worden toegelaten moeten daarvan vóór ï Meiscbrifteiyk opgave doen mits portvry aan dtfOwaarnemen den voorzitter der commissie vanexamen den heer M J üenr eveld G Jzo dtotrictsteearte te Haarlem en bij hun verzoekvoegen bet bewps waaruit bigkt dat ag hetnatuurkundig examen omficbreven in art 9 der wet van 8 Juii 1874 Stbl uu 99 hebben afgelegd Stct Verachillende peraoneu die gisteren te Amsterdam met Amaterdam Vooruttc cotportrerden werden gearresteerd onder hen de bukeude colponenr Boa Te zameo borg het politiebureau een veertigtal arrestanten De dieosldoende brigadier onderdrukte naar men ons meedeelt elke poging van de aanwezige agenten om ben Ie brutaliseeren Om vier uur ongeveer werden zy uic de hachtenia ooialagen Volks D Gisterenmiddag ometreaks X uur had sr tusschen Helvoort en Den Bosob oen ongeluk plaats Zekeve K v d Moölen wilde op eeu in beweging zgndeu ballavttrein springen maKr viel zoodat zyn recbterbuen onder de wielen raakte en eren onder de knie werd afgereden De mao werd naar hitt gasthuis te sHor togenboBcb vervoerd By bet departement van koloniën is betvolgende telegram van den gnuverueurgenenialvun Nederlandsch Indië ontvangen Wegcni ongun ttigen toestand in du 20 Moekims waar 150 met achterlaadgeweren gewapenden van Toekoe Djohan by den vijand zyn werden eergiatereu de poiteii Kroeng OHempaog TJot Rang eo Toengkoep opgeheven Een officier werd gewond 3 mindere militairen zijn gesnenveld oi gewond s Vyanda V rïiezen bij hei gevecht op 17 dezer bedragen ongeveer 70 dood n en 200 gewouden fiabib Lhong eeu der op den voorgrond tredende vjjandelgke bendeboofdeu aneu velde Biykens by genoemd departement ontvangen telt raflsch bericht zyo in Atjeh aan hnnae wonden overleden de korporaal F C G A 3iolU alg stamboek nof 38437 da iaselier J Van Oyit van de kn oniale reaerre alg Bcherper geworden en het baar was missphiüu tliiriuer uan voorhoeu masr toch og alt d glanxi ij wai ouder dan baar broeder zooala wy naar ik meen reeds vroeger vermeld hebben zij wat indordnad twee en veertig jaar oud maar het sou haar een swear toeval gekost hebben ali de gedachte by haar was opgokomon dat mei dit in Dnneshetd wist 2ij kleedde zich en gedroeg zich nog als een meisje vnn twintig janr Hoewel zy minder klear had had zij toch nog roode wangen hars gelaatstrekken waren regelmatig en welgevormd zy droeg hare bruine glanzige krullen laag in den nek en zij had de gewoonte om hare blauwe uogen verlegen ne Ier te aUaa ali e n vreemdeling vooral wanneer dit een heer was haar aanzag Hare ydetbeid en gemaaktheid daar gelaten was er werkelijk ieta aantrekkelyka in de ongekunstelde manieren van freule Dana Zy droeg een licht blauw zydoo kleed en oen jakje van dezelfde stof beide met zilveren kaoopen afgezet Bjj den eersten oogopslag daobt William Lydney in ernat dat zij een jong meisje was Heb ik de eer tot freule Dane te eprekenP Freule Dane sloot den kanarie in zyne kooi en boog met een gemaakt laebje en boog nogmaals Zij bewonderde nog steeds alle mogelyke knappe vreemdelingen en zij hetisaerde zich eiet ooit iemand met een bevtlliger voorkomen ontmoet te hebhen Welk een edel voorkomen dscht zy bij zinb ze ve en zy raakte op het eerste gezicht verliefd op hem en hoopte dat bij hars gevoelens deelde Al ware de heer Lydney even gevoelig van aard geweeat als de freulp zoo was by nu te zeer vervuld met het verdwynen van zyne vertakte doos om aan teedera iodrakken gehoor te gaven By verleide stamboek uo 35235 141 en d kanonnier H Cilia no 41739 en ia aldaar aan nitpntting beswfcken do fuselier G Zaaijer uo 33987 De protest meeting tegen de acbuttery had Dinsdngnvond plaats in het tCaeinoc te sUravenbagF dat atampvoi Was Buiten atond een nieuw glerige menigte De heer Havers sprak uitvoerig tegon het voortbestaan van de Bsbu tery verklaarde dat de pogiugeu om den acfautterpllcbtige die te paard wan verecheutin op ouoe oefening in arrest te nemen wegene boeten in bet vorige jaar opgeUgd tot doever iflialukt waren getuide zyne aanwezigheid ter meeting en zeid dat de Auti achutteryboud eiacbt kosteloozs vencbaffiug vun scboeiftel aan de manschappen belioorende tot de arbeidersklasse en billyke vergoridiug van de uren die dezen verzuimen Daarna apruk ile heer Bergmeyer uit Dordrecht tegen hst miiitariame wnaroade ichutter Ouiveatein die laide werd toegnjuioht verslag uitbracht van zyn veracbynea voor den acbut tararaad Ten slotte sprak de heer Havers hopende eene strafvervolging hierdoor uit te lokken tegen den schultfirsraad de beschuldiging uit vaTi onvoldoende konnia der gchnttery wet en vervniscbiog van het proces ver baal dat tegen Duivesteio is opgemaakt De vergadering nam de volgende motie an Da groote openbare vergadering gehouden op Dinsdag 21 April in CasiüO ta s Gravenhage stemt in met t protest dat wordt uitgesproken tegen de achuttery overwegende dat de schottery een instelling is die noch nuttig noch noodzaketyk ia voor de samenleving spreekt den wenscb uit dat deze belaclielyke komedie spoedig zal verdwynen doch eischt dat by de instandhouding daarvan de achutters worden vo rzien vun scooeisot maar vóór utles dat eene beboorlyke vergoeding worde gegeven aan beu die zulks willen voor elk uur dat aan deze zaak wordt besteed Er hadden geen incidenten plaats Naar aanleiding vsn da bekende relletjes in de residentie wydt da Haagacbe correspondent der tZnanl Ct een brief aan onze achnttery De geschiedenis dezer instelling nagaande wyst hy erop dat bet geen wonder i dat de schottory zooala zy thans is georganiseerd van zeer geriuge beteakeniH is voor de verdediging dos lands Zelfa zegt liy dat t wel pleit voor de ordoliaveodbeid en gedwee gsboorznamheid aan de vntten dos land zelfa de meest draconische dat men haar tn korte woonlon wnt er gosohisd was on vroeg haar 6f zy niet kon bevelen dnt men bom itljnu doos terug gaf Ik heb nooit iets dergolyks gehoord riep zg roet piepend kinderachtig stemmeije uit terwyl zij hare krullen op gemaakte wijzo hreo en weder schudde Gij zegt lat mijl broedor Gooffry nan hot strand ia geweest on gelast heeft dat men ilo opgerisohto voorwerpen hierheen zou brengen Waarom dued bg zulka Waarom bemoeide hij zicb daarmede Dat is ook juist wat ik gnarne weten wilde freule Dane Ik geloof niet dat zij hier gekomen zijn myn Here mijnheer ik denk dat hier uen misverstandplaats heeft Vergun my dat ik Bruiï uilleg vraagvan deze znnk ï y trippelde naar Ie bel eer do hei Lvdney haar voor kon zijn eo kort daarop verscheen BrulT Bruff vroeg freule Dane zyn er dezen morgeneenige voorwerpen die men op bet wrak gevondenheeft op het kasteel gobracht Ja freule antwoordde Bmff boewei freuleOanQ als moesterosso des huizes op het kasteel futi geerde wilde zij nooit nis mevrouw aangesprokenworden Zy vreesde daardoor ouder te sebynon Is de doos van dien heer bierF Ik denk bet wol freule als ta mot de overigevoorwerpen op da kar was Zij zyn allen in de hurgkamer neergezet Het is voor ray van het allergrootsts belang die doos lorug te hebhen freule Dane zeido devreemdeling Ala Lord Dane te huis was zou hijzeker niet aarielen my mijn eigendom terug tegeven tientallen vau jaren nog de mensohen tot sehnttareu beeft gsbracht De tyden zyn echter veranderd en en vrg nlgemeene weerzin openbaart zich tegen hat sold aatjespelen waarin dt acbuttery maar en meer is ontaard voor het oogenbltk dient echter de wet gehandhaafd en desooods aoak met de militaire mocht verhinderd worden dat de weerapaonigeo den eerbied ondermijneOt dien alk burger verschuldigd is ook aan da slechtste wet van ons land Aan het volk moet getornd dat meu in Nederland da wat niet ongestraft overlraodt of in een bespottelyk dl licht stslt Daarna echter zal de regeeriog hebben te zorgen dat aan onhoudbare toestanden als deze een einde worde gemaakt Het is nu niet langar gewenacbt het ia een onafwysbara etaob der noodzakelykbeid om onze wet op scbultergsn spoedig en goed te herzien De gebeele orgauiaatie moet veranderd worden De schattery dan gewapend moet een weer baar korps worden gekleed van rykawege ga oefend ondar militaire leiding niet enkel plaatsalyk maar ook onderling Tereaoigd binnen zekere kringen De schutter moet niet eukal tydeos de oefeningen maar fitaedi z olaag hy in uniform is aan da militaire discipline onderworpen worden de ovartredtogeo door schnttersn in dienst sn ook huiiau de oefsoingsnren doch in oniform gekleed gepleegd moeten niet enkel met boeten maar ook met arrest en provooststrsf kunnen worden gestraftOp die wyze zou men een gewapende macht kunnen verkrygen die voor bet behoud van de inwendige rust en voor de veiligheid en zalfstandigbeid dea lands waarde kon krygen Ik treed uu omtrSnt zulk eeu orgauiaatie niet in hyzonderheden maar op éiu punt zou ined b v dienen te letten nt dnt juist by rustvsrstoringen de scbuttery van da eene gemeente moest kunnen worden geroepen in ene andere op tn treden want t is hy onze sebuttaryopatootjes byv doidelyk gebleken hoe moeilyk het il de burgers van eenzelfde gemeente door bun medeburgers in schuttafsoniform ta doen in bedwang houden Kr ii waarlyk haast by een voorzieuiog in dozo aangelegenheid En aangezien een geheele herziening van de verouderde wet van 1827 in den eersten tyd nog wel nitft is te woehten komt t my Toor een dure plicht van de regeering ta zyn om door tydelyke voorzieningen op krachtige wyie berhalingeo te voorkomen van de tooneeltjes die bisr zyn voorgekomen Mocht de regearing niet van zelf daartoe overgaan dan hoop ik dnt de Tweede Kamer zoodra zy haar ar Keen dat rou bij zeker niet mijnlieur btaamdüfreule Dane trn volle Hrufl gij moogt dezea beergorust zijn eigendom teruggeven Freule mylord heeft verbodeu dat m ondorgoou voorwendsel ter wereld die zsken aan zon roeren merkte BrulT aan Ja dat begrijp ik zoolang do eigenaars zichniet aaomeldon spreekt het van zelf dat bij dit vorbood Maar deze beer eiscbt tyna doos teruft en heeft dienoodift tij moei hom die aanstonds geven Bruff Dat doQ ik uiet op mijne eigene verantwoording freule hernam llruff Het is een ander geval als gy bet my boreett Lieve bemot Bruiï wat zyt gy vervelend onlangdradig ri p freule Dane in I are onnoozelbeiduit Het tpreokt toch van zelf dal zijn lordscbapgeen ander doel kou hebben bij het bewaren vaudie voorwerpen dan alleen het belang der eiganaars danrom kunnen wy dezon heer gerust zyn eigendomteruggeven Do keor Lydney wendde zich nu tol BrufT Het ia eene verlakte dopi met letters ea eenkruis op bet deksel die er met gouden spykera opstaan gij kunt u nitt vergissen Maar ik kan evengord met u medegaan om u de doos te wyzen Maar de beer Bruiï stond zelfs nu nog geheel besluiteloos De man wilde do doos gaarne afgeven hij gevoelde dat de eigenaar er reobt op bad maar hy vreesde zich het ongenoegen van zyn meester op den bals te balen Hg stond byna even onnootet te kykea sla Mitebsl Vordt 9 rwlfd