Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1896

No 6982 Donderdag 4 Juni J806 35ste Jaargang UMONABES 601MIIHE mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zciigesiraal JOUD Oe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 36 firanco per post ƒ 1 70 Afzonderlqke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midit Zser IJette Gesteendrukte NAAMKAARTJES worden GELEVEUD door 1 Agentuur bj de Firma A HIllMvMAN f U ed BOSMAl leGouda S t O oxmlTd O O t d iean s t iiESTAFETTEK Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgejouderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ocgeyeer ten xeven en des namiddags ongeveer len vier uur Met deien goederendienst bestaat ook eene seer goedkoope retagel genheid voor Pttenagierê naar UTRECHT en tasseheugelegen plaatsen Kantoor Xieuwe ë eeratal De A enl II J MOPJtBEEK CRANS k CO s mimï TE ma CU KATOREN maken bekend dat op 26 en r Juni e k een Kal worden gehoaden Toor ben die met SEPTEMBER a 8 als ijecrttugeu wenschen te worden toegelaten Aanraelding róÓr 21 Juni as by den Rector Dr A VAN USENDIJK A llerwege bekroond m Eere Diploma a Gooden en Zilveren MedaiUeH j benevens Kere Diploua Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hjgienic ËxpofilioD Chicago 1893 is het KlerelJberoemd Druivcn llorsl Honig Exlmcl MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DS UONIOULOKM II vaii iSchaik Co gevestigd te a Graven haye Qe jQ middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft liet i ONUERHQEPELIJK het best middel te wereld hetgeen de vele an verflchillendo bekroningen getuigt Bet verzacht en geneest OT M lUDEhlJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet eu de vele attesten aan de Mfc LIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld l e MELIANTHE is verpakt in flaconsvan 40 ets 70 cj en l met gebruik saanwözin g voorzien van ons Han deUmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Graven iage I 51 Verkrijgbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos top B V WIJK Oudewa r r r n t INBRAAK MERCURIUS J J A Montijn labothstraat TO m SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE N ia 111X3 A F Verkrüxbsar by M PEETEU8 Jz N B AU bovijs van eohthoid ii caobet en kurk steeds voorzien van Aon nuam dor Firma P HOPPE ZAAL KUNSTMIN Sociëteit ONS GENOEGEN Conterl üirecleur H4IITIN STEIN Slechts EEK Groot Concert OP VVOE SÜAG 3 JUNI avonilH te S uur te gfeven door de wereldberoemde AMKRIKAANSCHS mi JUBILEE mmi 8 Kleurlingen Meeslemngers J DAMES 5 HEEUEN Schltterenil Suerea in Amitterdam SPECIAAL PKOGRAMMA on deij avond lier Uitvoering uan bet lokual PRUZEN Uil lieden 90 Cl Niet Ledeu f IBO Plaftttibesprekiog en verkoop aan de Zaal KAAKTEN verkrjgbaar h f IBO bij do BOKKEN III K l ir i ZijJ ll irr PAltA80t 8 C O BH ETS Sproi liUil llitn ilschoenen I uitte KOIIEI DAMES FrunU en ll in dtu BOORDEN 1 Kilurn m anchetten é KdNTKNKIUGEN mm stoffen Gltiarnltiireii enz Wisbnn Liffmamif MARKT 130 6000 Stuks uit dfl fklliata maait senor der erste bdiUnluidMht fsbnekea over boekbandelaars H C EDAU W en J ui VEN r Paarden Dekens meeteii Ugsn den spotprijs van tl 2 75 per stuk wordtn nttrarVocht Deis dilclil onsHJlkars diktns iljn roa warm la tea itlSi 140X190 oui groot dus het kMle paard bwlakkcnd met vol epfreDuid en 8 breede atrrnpao ▼ aorta e B kleine partl witte woUene Slaap Dekens S 140X190 om wegi ns eel kiaintl door T k üi litniKrkliMrs fouten id Mfsel unc bod n h I fl 3 50 per stuk Koatsn uiders hei dulibele Wtr thüisUlk lesehrevu btawillnr won n M Ifmt da ToanMul nnki tarw lo MBdln nm Mt fca w r Midst ramkouri proapi ut B HnrwltE MaastFlollt Oroota Suiai ÊOÊ Prijstrekking U JUNI 1 500 000 Maik I als boofdprija ia Uet gelukkigst geval biedt do iiieu flto fi roote Gel lverloting dh door de Ilooge BedeeriDg vaa Bamburg goedgekeurd ca gewaarborgd ia De voordeolige iuricUting v n het nieuwe plan beslaat iaarin dat a den loop an slechts weinige maanden m 7 verlotinffun van 113 000 j loten 56 240 prijzen bedragende 10 746 990 Mark lat volledige bealisslug zullen komen daaron I der K n kapitit prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uitne mend liuid echter 1 priJB a M 300 000 21 prijzen a M 10 000 1 a M 200 000 aM 100 000 1 prijs 1 prijs 4fi prijzen a M 5 000 75 000 70 000 85 000 BO OOO 56 000 50 000 40 000 2 prijzen a M l prijs iiM l prija 1 prijs prijs p gzen I prgs aM aM aM aM aM lOSprijwnaM 3 000 j 209 prijzen kM 2 000 788priizot fiM 1 00011348 prijzen aM 40036327 prijz i M 15518390 pr il M BOO üPO j 150 1 4 104 100 73 1 45 21 1 3 prij ena M 20 0 O Uö aausla inde ecfte ppystri kkuii deüor i rootij door den Slant gewsarborKilo CIhIiIverloling ia van amblswüg bcpiinld plaats t boljb n op den II JlfA l e k OU kost hiervoor iKaheeloriiï lot slfctits Murk O of 3 rO 1 huif 3 1 75 l kwnrt H l ï Öl lexL n inzeiidiu v ü lift budnig per posltvissi i f ttuen reiuboura Alle cotninissica wirdeii nn idilellijk medo groutato zorgvutdighoid uitgevoi rd en iudoaptder ontvangt van una de rnet het vtnpen aiden Staat voorziene üri iiieele Lüteu zelf ii jhatiden I Bij ledi re bestelling wordt liet veroiachtooftioioele plan waaruit da verdo JÜng dor prtj en op de verachillende klaaseii nis ooit debetretfendo iiileggelden te vprnemen is gratibijgevoegd en zonden wij aan onze Lkftunstigera onnaogevraagd ua olko trekking de oüi rieele lijsten De uitbotaling der prijzeu geschiedt steini 1 prompt oa ler waarborg van don Staat en kandoor directe toezending of ook nnur verkiezingder Holanghebbenden in alle grootere pl alaeuvan Nederland beWürkatuitigd worden Ons debiet is iteeds door liet geluk begun i sligd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen do eerste Hoofdprijzen verkregen en on o BegunHtigers zelf uitboiaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 lO OUO en Het is te voorzien dat bij deze op don hechwten grondslag geveatigde ondurnetning 1 van nlle kanten op et uo zoor werkzame deelneming bepaald kan wonieu gerekend mon gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekkii g allo orders len spoedigste rechtstreeks te zenden aan KALFMANN SIMOJN Hankiora en Geld wisselaars ia HAMBCllÜ 1 P3 Hiermodo danken wij voor het vertrouwen ouB tot hiertoe gescboukou eD daar wij bij lul begin der nieuwe verloting ter dcehie ming inviteereu Eullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en neele bedieniait do tevredenheid vau onzo geerde Begunstigers to verwerven 1 De Coupons der Leeuing tSSB tu de uitgeloot Aandeelen Ifo tf en tU zijn betaalbaar gesteld by de Heeren HONTIJN EN DORTLAND albier HET HBSTVVH Gouda 2 Juni 1896 Mmu worUl ryl jont of oud door ona lte gie nikkat valkaopaifsn da Tnat tot lïoorda ryka iarlohttnc daaar apaartMDk kan man wal kwangaa Pryn6c6iitJ rii i port xt fes ïïs aladan da spaarbank rieb ntotnaUaob TMB BelT neait Naiadara wakt op niauw da laat tot apatan TaravncUag tag raaabi of vooraltb Temiidhiils j erkiir Conus Hut h a Sotiabart k Go Amittnltn K Z Toorbuirwml lU FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ m Gbemische Wnsscberlj II OPI E IIEI IEIt 19 Kruiskade Hotterdam Gebreveteenl door Z üd den Koning der Belgen oofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven vau allu Heeretien Dsmesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden aaar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek B zgn de prijzen 25 a gedaald KIIM KI IJU Si i M i kvi i i i n f ii m s lil v s S ii hij Goud Dink tan A Bmskma Zoo Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week BINNENLAND GOUDA 3 Jaoi 189Ü Haden viert onze Waterleiding haar koperen ffest a wg aan de gemakken van deze instelling gewoon ign komt het ons vretmd voor dat er zooveel stryd ooodig is geweest om haar indertgd tot stand te brengen Vooral is er lang en met warmte gestreden over de vraag ol de waterleiding van gemeentewege of door coneeuie aan particulieren zon worden aangelegd De oDMberheid van da rentabiliteit deed ten slotte in laaistgemetden sio bflslitien ilechts weinigen geloofden toen aao betsoccea der ooderneming De ondervinding heeft bewezen dat de Waterleiding in eene dringende behoefte voorzag eo y heeft ruimschoots bijgedragen tot verbetering van den gezondheidatoestend en veraangenaming van bet leven der burgerg Erkend moet ook worden dat de stad gelukkig geweest is in de keuze der personen aan wie sjj bet werk gunde De Waterleiding Maatschappü is dadelgk door soliede mannen op degetyken grondslag gevestigd en tot hare eer moet gezegd worden dat z j in het verloopen 12iJBrig tijdvak ruimschoots hare verplichtingen is nagekomen eo hare sporen verdiend heeft Het water is van goede qnaliteit het personeel yverig en voorkomtnd geen oogenbiik heeft sg aaaleidiDg gegeven tot gegroade klachten Steeds heeft de Directie ia t o g gaboadeu dat het bevorderen van het publieke belang eensluidend is met het belang der Mtatschappg zoodat een woord vin hulde op dezen dag niet mag achtervege blgven aan de Directie en het personeel der WaterleidÏDg Wg wenschen de Stad en de WaterleidingMaatschappg geluk met het verkregen sncces en wensoben de zaak voortdoreoden bloei toe in de toekomst Aao de universiteit te Utrecht zgo voor het Eerste natoorkundig examen geslaagd de heeren C J van der Loo en M Schrender Te Utrecht tgn nog geslaagd voor het eerste uatnorknadig examen L Boothoorn en voor bet 2e natonrk ex J van de Torren De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteraa D S 36 jaar sjouwer te Gouda wegens diefstal an kippen tot uegeo maanden Behandeld werd voorts ds zaak tegen W V 29 jaar koopman te Bar wouts waar der De FEVËLLETO 138 Dat is wsar Kn ik geloof dat men dit sigemeen begint te begrgpen Ik deok dst ik mijlot hem getrokken voel om tijne gelgkenis met de DSDH Zgne gelgkenia met de Duet I horhailde zijn lordichsp terwijl si het bloed van de Dsnea in beweging kwam Er bestaat zeker eens opperviskkige golgkenis Il Q dit DOoit opgevallen Hg herinnert mij aanm D tinte en miJD oom en een weinig aan Hsrnr Dane Zij aarcelde een oogenblik voor dat ü Oen laatsten naam uitsprak als kostte bet baar moeite dit te doen Lord Dsne keerde lich naarbet vsnstar en zag aaar buiten Zelfs na talk een lang tijdsverloop wekt die naam pgaljjke herinneringea op die Lord Dane bgna even onasnienaam aandeden ali de opmerking over die KBiqkentB Hem was die golgkeeu ten minste nooit opgevallen Ns verloop van senige dagen was Danwlield weder tot tiJQ Qomalan toestand teniggekesrd Op een DSvelaehttgeD svond in het laatit van October toen het kei duister wu in hot bosch en het islfs op den Dprn weg donker b OD te worden itoadan aaoklacht luidt als zoude hg in den nacht van 20 op 21 Maart I89t te Hekeodorp tusscben 12 en 1 nnr en alzoo gedurende den voor deo nscbtroat bestemden tgd nit een bsboorlgk gesloten sshnur staande op bet besloten erf waarop zich de woning bevindt van den landbouwer Pieter de Groot en op welk erf hg zich bevond buiten weten en tegen den wil van deo rechthebbende dertig in ieder geml vgftien aan geooemde i De Groot toebeboorende kippen hebben weggenomen zulks na aich deo toegang tot die sobuor te hobbeo verschaft door wegbrekiog ran een voor een der ramen gespgkerde plank en daaroa door dat raam naar binnen te klimmen Beklaagde bleek vroeger in dienst te zgo geweeat bg De Groot en aUoo bekend te sgn geweest met de inricbtiog van diens erf De Groot miite in den vroegen morgen van den 22 Maart een aantal kippen uit zgn behoorlijk afgesloten schuer staande ep zijn erf Ken vgfial dier kippen waren tater teruggevonden ta Waarder bg vroaw Van Keulen waar beklaagde ie in bewaring bad gegeven ierwgl er tien aanwezig ztju bevonden in een schuur van beklaagde Aan deo veldwachter had hg desgevraagd opgegeven de 10 kippen gekocht te hebben op Zaterdag 14 Maart van een onbekende op de markt te Utrecht terwgl hg de 5 andere reeds 3 weken iu zgn bezit zon gehad hebben Ter terechtzitting verklaarde beklaagde in gelgben geest net deze vrgtiglng dat bg de kippen zon gekocht hebben uabg de markt Beklaagde zsgt zooveel kippeo te koopen dat hg alle kleine bijzonderheden zoo niet kan onthouden Hg zegt ze eerlgk gekocht te hebben Het O M wees ar op dat in dese z i vaststond dat beklaagde de aobnldige ii Aan een zeer ernstig miadrgf heeft hg aiob schuldig gemaakt waarop een maximum straf is gesteld van 9 jsar Daar beklaagde volgeus de pn blieke opinie voor de persoon wordt gehoaden die zicb aan tal van dergelgke diefstallen schuldig maakt eisebte bet veroordeeling tot een jaar es ses maanden gevangenisstraf Uitspraak over 14 dagen Door den voorzitter van het Nsderlaodscbe Roode Kruis baron Van Hardenbroek van Bergambacht is f er telegram aan het Zustergenootiobap te Batavia bericht dat een tweede bijdrage groot f 3000 te zgner beschikking is geateld door bet hoofdcomitj der Vereeniging ten behoeve van de gewonde eo zieke krggsmakkers bg de expeditionaire troepen iu Atjeh drie maaoen in een geheimzinnig goaprek gewiklci ld in bet boacb Zy dachtent dat tij allaea waron maar zij vergisten sioh doerlgk Shad kroop weder ala een eobte slang op zijii buik over den grond om de uamgekomenau te beapieden en ditmaal was er geen iprake van een aanral op de fasaatt n maar werd er eeu komplot geamned tot eene aeoode inbraak Sbad was nog een nieuweling in groote misdaden en zijne baren reien te berge Door zgn doodaangtt want Shad was orertuigd dat ala men hom betrapte bij doodgeachoten zou wordrn en door dat de lamenzeerderi teer sacht fluiaterden veratond hg alechts ten halve wat er gesproken werd zoorsel begreep hij dat men in een heereohuia wilde inbreken en het zilver atelen Skwl begreep eindelijk dat mon bet over het kasteel Dane had maar dat de nacbt waarop de inbraak plaats zou bebbeo nader bepaald moeit worden Sbad wachtte totdat de boosdoeners uit elkander waren gegaan want hij durfde zich vóór dien tijd niet bewegen en apoedde zich toen naar de plek waar hij Tifle gewoonlyk ontmoette Zij was daar dien avond niet en hoe alim Shad overigens ook ware ditmaal was hg ten einde raad Ug durfde lieb niet naar het buis van den beer Laster begeven want dit waa hem op bals en keel verboden maar bg brandde vsr verlangen om bet geheim te vertellen Kindalijk sloop hg naar do aehterdeur den ingang van de dienalboden en vroeg allerdemoedigat om juffrouw Tifls een oogenblik te mogen aprekeo De boodschap werd san Tiflg orergebractai netgeen nare Torontwaardiging ten hoogste opwekte Wat vroeg Sbad vau grootje Beau naar haar Naar haar Dat moeit een miarerataDd zgn Tifle streek niettemin Da Roevers te Stolwgk is bg de synode in hooger beroep gekomen van de beriffpiug heni door het prov kerkbestuur van Z H ioegedieud Tegelgkertgd heeft hg in een kerkflgk blad zgne collega s die evenmin de gewone doofformule gebruiken verzocht hem daarvan mededeeliug te doen Van verscheidenen mocht bg reeds de gevraagde verklaring ontvangen Gisteren namiddag is doordgkgraaf en boog heemraden van Schieland ia het gemeentelandshais bg enkele inschrgving iu het openbaar aanbesteed Het uitvoeren van eenig baggerwerk in de boezems Ingekomen waren de volgende biljetten D V Wingerden te Rotterdam f 1890 C Leenheer te Heisnoord f1538 P Zandbergen te Oreracbie f 1425 T Mndde te Lekkerkerk f 1312 eo J Rollooe te Capelle a d IJsel f 1260 Gegund aaj den laagsten inschrgver Het uitvoeren van eeniga heratellingen aan de Maasen IJselhoofdeo ingeschreven door J Vermeg te Hekendorp voor f 2193 en T van Herk te Nieuwerkerk s d IJsel voor f 1097 Gegund aan T van Herk Het uitvoeren van eenige herstellingen aao Sehiulaodi Boogen Zeedgk Ingekomen waren de volgende biljetten T de Waard te Lekkerkerk f2414 J Rolloos te Capella a d IJsel f 2347 A de Jong te Ammerstol F 2247 T van Herk te Nieawerkerk a d IJaal f 1995 Gegund aan den minsten in sohrgver Te Moordrecht bad giiter middag tan 12 uur de teraardebeatelling plaats van mejaffroiw Sophia Cornelia ran Loon ds dochter van Ds van Loon in leven predikant der Ned Herv Kerk aldaar Drie kransen van vrienden en familie bedekten de kist waarbij op het kerkhof oog en kram werd toegevoegd door de weezen met de woorden door een der soeisjei gesproken Rost in Vrede lieve Juffrouw Dit laatste bewgs van liefde en gahecbtbeid meenden de weezen te moeten brengen aan bare overledene regentes Nu nam Ds van der Meer van Kuffeler het woord en sprak efoe gevoelvolle rede uit unar aanleiding van de woorden Het teven was mg Christus het sterven mg gewin Welke woorden spreker geheet op haar toepaste Hierna trad de Heer G B Lilleman van Amsterdam vroeger Hoofd der Openbare Lagere School te Moordrecht tot de groeve en herdacht haar in dankbare woorden ats liefderijk vriaodin niet alleen van hem en zgo gezin dooh ook van zoo velen in wier geest bij zeker xyne oprecht gemeende woorden zal bebban da deur uit en ja al iqü loron daar stond do jongen In den beginne had zy grodten lust den jongen eeni duchtig been eo weder te schuddon val mg niet aan voor dat gij weel waarom ik bier ben gekomen kermde Shad terwijl htj ilim genoeg wni tioh builen baar bereik te houden Ik heb een moordaaaalag afgeluisterd De baren tijn er mg van te berge gerezen Ken moordaanilag herhaalde Tille Zij willen in het kasteel breken lord Dane vermoorden en al bet zilver stalen fluisterde ds jongen Zy waren met hun drieën Drake en BenBeecber en Nicholson Ik beb ledert het donkerwerd met mgn neui op dan grond hun komplotliggea aflnieteren en ik darfde nauwelijks adembalen Zeg het verwondert mg dat zg zoo vargaan om moord te willen pisgei Tifle was eventeer verwonderd Z hoorde dikwerf van kleine komptotten en ondeugende treken maar moorden dat was oena anders zaak Zij deinsde even ab de mpsite meoioben alleen op het h oren van dat oord terug en eg kon zelfs niet gelooven dat het waar was Kn toch zwoer 8had bg kris en kraa dat hst een feit was en ig wist dst men in dergslgke zsken op hem aan kon Kun dost is te moorden meer nog daa testelen hield de jongen vol Zg spraken af om terwgl de groote zaak werd volbracht in bel voorbij gaan al bet zilver te stelen Ik heb ben dit tottweemaal toe hooreu zeggen Ik dacht bg mg zalven wat is de groote sask sis bet niet de diefstal vanbet zilver is Han plan moet zijn lord Dane tevermoorden Beste jonv n leide Tifle dia trotsoh was over gesproken Hm handel o wandel vergelaak h i met het leven van den grooten Meester overat zegend en weldoende waar zg kon Ten slotte nam nog hft woord de heer D Van Loon van Kimsward ata oodite familiaUd en schetste de overeenkomst van baar mekboar vader daarin bestaande dat beiden bnn teven gewgd hebben om het lot van minder bedeelden te verzachten Verder dankte hg de relo aanwezigen voor bet bewgs hnooer toegenegen beid en in t bgionder de beide vorige sprskeis voor da hartetgke toespraken aan hare nagedachtenis gewgd Jacquelin heeft onmiddellgk nadat hg Ëdau den Brassard had overhandigd tot Jaap eau nitnoodiging gericht om opuisaw om den Brassard tegen hem te rijden Vooraf echter aal Jaap Eden tegen Morin moeten rgden die hem tot een strgd om dan Brassard heeft uitgedaogd Ken joffronw moeat voor de reebtbauk dan eed als getuige afleggen Zg verioekt daarvan ontheven te worden want ik hecht mat aan den eed Dat ging natnnrlgk niet Das tegd ze den eed af Wilt gg getnigengelJ 0b ja t was t antwoord sDjar beoht ga das wel aan c merkte de prtsidant droogjei op De reohtbank in den Haag daad gisUrea uitspraak in ds vroeger madegadseldeprooadare over de levering van een kostbaren ring waarvan de koopprgs geweigerd was omdat de kooper meende da ring veel te duur gekocht te hebben Men herinnert zich dat de gedaagde in den hem te hoog voorkómenden prgi een verborgen gebrek getocht had en tevens op dieo grond reconventioneal tot ontbinding dtr overeenkomst geconcludsard bad De rechtbank ovarwoog echter dat waar iu deze niet van een gebrek in de zaakislve was gebleken vrel min te bewgzan was aangeboden van islf van een verborgen gebrek gaan sprako kon zijn De rschtbank passeerde derhalve bat door gedaagde gevraagde dei kuDdigen onder zoek en rsrootdeelde den gedaagde tot betaling vaneden vollen koopprya an da procai kosten Men meldt hH volgende nit Itpendam In Vriend voor Oud an Jong stond kort geleden ee i advertentie waarin solliaitaoteii werden opgeroepen voor da betrekking van teerlingbofmeester en leerting macbioist Een joogmensch uit eeoa nabirige gemeente meldde lich in de afgeloopen wsek voor sen dier betrekkingen aan Kort daarop ontving kg readi eene aanstelling als laarling maabinist bg de het gainnd venland dst baar gunsteling aan den dag legde behoort Lydnej tot da lamsotweerdera Shad t Wel leker Zij hebben sijn naam slechts ééa maal genoemd en toen zeide de overige stil 1 endaarna noemt on zij baai L maar ik wist wien e bedoelden Wel ig spraken af oa terwijl Lydneyhet groote stuk nitroerde het zilver ta sleten Watdualcl u zonden wij Lord Dana alet waarschuwen fZie eana hier een van ban iiat dit bij hel beongwittvallen Wat il dal I lijt g j dat jufvrouw Tifle F GUzult koude vatten En at zijn tsvsn daar ia Sbadooki De ipreker waa eep rao de knechts vanden Hall die uit was geween om boodschappen voor zich zehen ta doen Mijnhoer on mevrouw I Mt r waren dien dag naar Graat Croaa en zoo doende haddu de dienstboden vr j af 6bad komt mij om eeh dropje mrdiogn voorGrootje Bean s rhumatiek vragen anlwoorde Tifls terwgl ig het papier dal Shad baar gsgsvsa bad in baar uk frommelde Hg zegt dat af van avoadmik een pgn heeft dat baar rag er bijna van krom C kken is Hebt gij ren Iteschjs medegebraeht P Zij kermt vreeselijk antwoordde Shad dia ophet pnnt was eenige medelijdende tranen voor detgdende vrouw Bean te vergieten Ja juffrouw aiiik had zoo geachreid om grootje dat ik deo wegniet meer kon vinden en op den grond neder viel waardoor bet fleaefaje ii gebroken