Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1896

Directe SpBorwegverblndingen met GOUDA ZoinerdieDSt 1896 AanKevaDgeo 1 Mei TUd van Greenwich niK innn ll H IS IS IS SB 04 S BO 3 67 4 B0 6 19 B 51 7 U 7 68 8 ÏB 8 48 8 61 9 67 ll lS LS IS IS SB 1S 8S tl f 18 88 M 0 18 46 18 66 1 44 4 8 4 16 KOTTBRDA M GOUDA 10 7 47 U BO 18 87 L3 08 18 47 7 48 8 07 8 18 8 1 QOUDA DEN BAAS HAAO eOUDA s Uage 8 81 7 20 7 48 8 50 9 19 9 4610 11 U 8B 1S 28 1 86 2 44 3 40 4 04 4 38 B 17 6 187 18 7 68 9 88 9 88 Voorb B 67 u m 10 17 1 41 4 88 6 18 9 84 Z Zegw n H n w n H 10 8 ff 1 n a n B8 6 80 9 48 Zev M 82 MM 10 48 8 66 6 04 6 89 9 B9 iGouda 6 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 64 18 0818 69 2 17 8 14 4 08 4 88B 1B B 47 6 607 486 8810 1010 86 Stopt te Blaiawijk Craiaweg en Nootdorp Uidsohendasa en Uekaadorp D T R E C H T 8 O ü D A 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 48 6 86 7 80 8 09 9 07 10 8410 88 11 66 f 4 16 w 6 88 10 81 n 4 84 10 44 11 1018 111 88 S 48 4 87 8 17 7 09 9 87 10 13 10 48 11 16 18 16 18 88 1 97 8 47 4 46 6 18 5 84 7 14 7 4 0 8 86 8 64 9 64 U 6 o8 8 1 10 1 LB7 4 17 MB B b sö s s 7 44 8 81 8 66 9 88 10 88 11 46 18 40 18 49 flOl DA UTEBCHT 10 67 18 668 80 8 17 4 86 6 67 11 14 8 87 11 29 9 46 8 84 6 17 11 46 1 87 8 08 S BO B 07 6 85 10 17 10 84 10 41 11 07 AMSTEKDA M fl O U D A 9 10 48 B 84 S B8 4 48 6 18 7 4 9 48 10 10 19 11 8 41 9 S6 1 49 7 46 8 49 U IO e OU P A A U8TEBSAM 9 62 10 67 19 10 4 U 6 A0 7J1 10 60 1 1 18 1 18 e IO 8 81 Üt rMhtbftèk te Alkmur lieett gisteren uitapruk gedaao io de zntk ran dcii uornia igaa ODtranfiCflr en deo voormaligea i niestiteBeeretariü Poll is veroordeeld lot 3 jaar geTtogeDitstraf met aftrek va deo t d zynpr preveotieve beobteDi eo Nuhout tot andi rbalf jaar vonder aftrek Een bekend Amiterdammer lateo wjj hem A noamtn miste dezer dagea yo rijwiel Het wu gestoten Heel toevallig komt de dief hij bleek ieveoB goed op het wiel terecht te kuanen bg den bandvlaiir waar het wiel gekocht wa I roor het doeu van eeuige reparatie I De handelaar verwoodenl I8 dat niet de raaohioe van myDheer A De dist op bealiaten tooo Ja zeker de machine is van mynbeer A Ik kom nameoa hem by u om u te verzoeken even bet wiel te herstellen Ik wacht er even op en wilt a de rekening aan mynheer A zenden c Het wiel wordt gerepareerd eo de dief rgdt beel kalm weg De rekening werd naar mynfaeer A gezondendie wel beel verwonderd opkeek maar hyrond dal by zoo handig beetgenomen wa dat dd rekauing oDmiddillyk voldaauword Hbi Dezer dagen is in Engeland doordeCobdeu Club een feest gevierd ter eere van bet feit dat vgftig jaren geleden da koniuktyke goedkeuring werd verleend op de wet tot intrekking der beruchte graanwetteo en das bet h lve eeuw feast van den vryhaodel Dit gaf een jpaar bladen in ons land aaolaidin tot cene heichoiiwiof o a het N ienw i van den Oag dat een zeer lezenswaardig opatet schreef Daarin wees het blad erop dat den 20sten Jjini 1846 bet beKiosel de grondslag der welvaart ia K legen in den uatuuriyken pryg dt r levenamiddelen zijn gang door de wereld begon dien bet nooit meer zal staken en dien bet eens zonder hinderpaal zonder tol zal vervolgen Ëo verder dat de bolde die door de Cobden Club in ËDReland door de werelddab van den vryhandel aan de nagedachteuii van Richard Cobden wordt gebracht eeo hulde waarby bet blad zioh gaarne en met Tolle overtuiging aansloot zich paren aal aan dankbare waardeering van een heden dat schoon ver van volmaakt xich zoo heerlyk onderscheidt van de toestanden van voor ron halve eeuw maar ook aan een krachtige opwekking tot waakzaamheid Oak tfafli ig 100 schreef bet blad moet het einddoel Blgveo de laatste invoerrechten de laatste accynzen de laatste tollen te doen vervallen en daarbg desnoods onze buittnlandsche naboren voor te gaan wetende dat y ons eenmaal zullen volgen maar slechts om daarnaast andere maatrtgeten te treffen die bet stelsel op vrgheid gebaseerd voltooien door het begrip van vrybeid tot zyne ware proportiën terog te brengen Nu komt het er op aan naast de icb telkens meer uitbreidende vrgheid van handel en industrie die waarborgen te geven welke noodig zgn opdat werkolgk de vrgheid van allen fjewaarborgd zg nergens de vrgheid eo zekerheid van den oen gestoord worden door A onbelemmerde bewegingen van den ander nergens een begrip van vrgheid worde gehuldigd dat feitelgk bandeloosheid moet heetto en misbruiken met zich voert dat nergens het algemeen belang aan bet bgzondere worde opgeofferd overal bet laatste voor het eerete bukke Cobdon s volgelingen wacht ean barder strgd als voor vgftig jaren t Ia niet alleen het protectionisme dst on bet hoofd opsteekt t ia meer nog die richting dte Cobden s hrerIgke woorden frazen € notsmt omdat zg in volmaakte orde en in den natuurlijken loop der dingen de ware maatsohappelgke verhoudiagan soekeo omdat sg harmonise be samea w rking willen tnsseheu kapitavl hu arbeidt omdat zg liet ge oof dnrn behoodfn df n S 40 8 47 8 64 9 1 9 1 C 7 86 7 7 82 7 89 7 46 7 66 6 i io B 19 6 SS 6 82 8 S8 6 67 8 08 6 16 14 6 80 iouda Moordraeht Nieuwerkerk Oapetla ftottardaat Rotterdam OapeUe Kieuwerkerk Uoordraoht Qonda 11 ii xi 11 86 10 48 U 80 11 4618 48 l l Gouda 7 80 8 86 Zev M 7 4S8 47 h Z £egw 7 6S8 S6 yborb 8 07 9 08 n aHage 8 18 9 18 10 7 7 16 8 09 9 88 10 19 foada B 86 Üudew 8 80 WToerden 6 69 8 18 8 41 9 B4 lO Bl irtnekt 6 18 8 98 8 81 9 87 8 87 8 14 Oouda T i O St zedatgksn grond der oeconomirohe wttunschap Wg die na vgftig jaren zgn willen wg een ware hnide brengen aan den grooten mceslsr dan zullen wij meer nog de maat chappg hebben te beschermen tegen vernietiging dan op te treden als vernietigers der bescherming Het Handelsblad c dat ook een opstal aan het feit wgdde nam tevens ds gelegenheid te baat om de dengdeiykheid der beginselen an handel vrgheid nogmaals uiteen ta zetten en schreef aan het slot vau bat artikel het volgende De centrale ooromissie voor destatiiliek heeft onlangs met grootc nauwkeurigheid onderzocht hoeveel graan bier te lande voor menschelijk voedsel wordt verbruikt Twee zeer belangryke feiten zgn toen aan het liobt gekomen Het eerste is dat bet bedelde verbruik am tarwB en rogge bier te Minde dooreen 2 44 bectsliters per hoofd en prr jaar badraiigt Dit wetende kan ieder gomakkelgk uacgfereo hoeveel een zeker bedrag aan graanrecbten een arbeidersgezin van 5 of 6 peraonan koateo zou Hat tweede is dat bet jaarlyksoh graan erbruik voor meo iohf lijk vo d el hier te laody onder den invloed van hoogere looneo maar ook van lagere pryzen atlerbelangrgkst Isto genomen Het bedrag was in i85 2 56 tarwe 0 43 H L rogge 1 08 H L amen 1 51 H L 1889 91 tarwe 1 29 H L rogge UIS H L flimea 2 44 H L per hoofd Het 18 na een bewezen zaak want de berekening werd aan scherpe controle ond rworpeu dat het Nederlandsche volk vroeger te weinig brood at te weinig tarwebrood vooral Mogen zg die van graanrecbten spreken aan deze statistiek al hun aandacht ich ttken want zg leert ons wat van znlke reohteu zou ta vreezen zgn De heer Libertador Ellia lid der SUlen van Suriname en uitgever van df N Sar Ct doet een beroep op de Nederlandsche kiezers om de kolonie nit haar verval te helpen opheffen Suriname aohrgft hy wordt door u vergeten voorbygezieti als een atieibroeder Ëa toob hoevelen uwer kindaren die het ten uwent niet goed atallen kunnen zonden bier met notste vlgt welvarend kunnen worden Wg ontvingen onze Nederlaodacba broedera hier toch met open armen Hst Inod is bier vrnchtbaar aitstekeodvoor landb ow en veeteelt er ia eeuwigeoogst en zelden boort men van misgev fts Boeren zonden hier wel gedgen hun zegen Er is timmer en meubelboot ïu de éü metelgke oerwouden in overvloed en in grobte veracbeidenheid terwgl varschilleodc rivieren groote en kleine bet land doorsngden ala waterverkeerswegen bg uitstek Voor den indoatrietil en den kapitAtiat ii bier rutm veld De kolonie produceert reeds langer dan vgftien jaren alluviaal goud Eo thans legt men de band aan machinale gondwaischiog en aan kwartsbewerkiog Balata d i het gecoalogeerde melksap van den Bollelrieboom wordt bg groote hoeveelheid gewonnen A1 deze bronneo van bfstaan waren ze btthoorlgk ontwikkeld naast zoo vele anderv die op opvoeding eo aankweeking wachten de kolonie kon waarlgk een zeer welvarende worden Zoo ata de kolonie thans ia ia zg erre vau voornit en verkeert zg niet in bloei eo in welvaart Ër 13 geen vooruitgang bloei an welvaart te verwachteo zoolang er in het beleid van het beatuur der kolonie geen veriudenug komt ingrijpend genoeg om af te brengen mat het oude 10 60 16 87 11 4 lUl u so 8 66 IS Si 8 61 11 82 9 81 10 19 L0 8 10 86 10 48 10 4S 9 60 10 11 6 66 7 10 7 18 7 89 8 48 9 04 10 17 llJf Boven alles moet er met allen kracht gearbeid worden tot ontwikkeling van de produolieve krachten der kolonie die thans ot gebniiU blijven omdat dp Nederlandsche Rego ring ook de Stateo QanerasI al te kwistig is met bat geven van gel l Suriname kan op eigen beenen ataau en moet er daarom toe gedwongen wordao zegt da heer Kllia H t zal loom en lui bigven zoolang bot krggt wat t noodig heeft maar bet zal energiek aao dan arbeid gaan ala t zgn geld zelf moet verdienen an dat kan da kolonie opperbest Zijne wenflchen formuleert de heer Ellis aldus De jaarlgkscfae gift van snhsidie nan Suriname om de kosten der baishoudiog tu helpen betalen dadelgk te doen ophouden daar het juist dit s hetgeen de kolonie belemmert om tot bloei n wehaart te komen baar belet hare proJactiere krachten ontwikkelen En de kolonie ia er niet op gesteld zg vraagt er niet om zg wil bet niet zg kan ar best zooder Den procureur generaal bg en den voorsitter an de leden van het hof van juAtitte uit te slniteu vau het tidmaitacbap der Koloniale Staten Het kiesrecht z odaoig in vrgziunige richting nitbreiden ata in staat zgn kan alle in den zin au de Nederlandsche Grondwet staatkundig bevoegden invloed te doen uitoefenen op de samenatelliog der Koloniale Staten alsook vermeerdering van het getal Statenleden met drie Nederlandsche rechteis die den middelbaren leeftgd hebben bereikt en gehuwd go als leden ran bet bof van Justitie hier deta cbeeran eo wel voor hoogstens vjjf jaren Al e vonnissen ia strafzaken door het hof gewezen aan e n eindbeslissing van deL Hoogeu Haad te doen onderwerpen Het traktemeut van d n gouverneur der kolonie door de kolonie to laten betalen zooaU in alle ËngeUche kolouies t geval ia Dü kolonie toe te staan evenals znlka met de Fraoscbe koloniën het geval ia leden Toor de Tweede en de Eerste Kanier af te fuardigen zooals de Nederlftidscbe Grondwet aulka voor Nederland bepaalt Deu duur van het lidmaatschap van leden der Koloniale Staten van zes in vier jaren te vyzigen zooals bet gevat is met de Tweede Kft uer Den voorzitter eo dtn ondervoorzitter der Koloniale Stateo door den gouvernenr te benoemen op een voordracht van diie leden door de Koloniale Staten te kiezen Eeuige kinderen wenende aan de Hooftskade te s Gravenbage die gisteren naar Scbeveningen geweest waren kwamen i avonds ihuia met de tgding dat hun broertje vaa eon der hoofden in zee gevallen en verdronken wai Gelukkig was dit niet waar De politie vond het kind zwervende op t strand en verschafte nacbtverblgf in t posthui het Ëen knaap die gisteren door zgn tiinteuaar Antwerpen zou begeleid worden om vandaar naar Amerika te vertrekken wist op het Stationsplein te s Gravenbage baar te bewegen hem het geld voor deo overtocht io handen te geven waarna hy zgn bagage neerwierpen wegliep Op den Egswykschen weg werd hg door de politie ingerekend 4 60 4 B7 6 4 5 11 S 80 S BO B 89 S 44 7 80 4 40 4 80 4 67 6 04 6 10 6 10 4 7 1 44 I S4 8 01 S OS 8 14 4 87 DEN atreoht 6 88 7 60 9 9 88 Weardea 6 B8 S U g n Üudewater7 07 8 19 u eoada 7 S8 8 88 9 84 16 10 Amafcsrdan 0 i ftaada 7 16 8 18 7 88 Het goud dat in Zuid Alrika wordt gevon deü viudt men daar niet io gedegen staat Het it er verborgen in een zeer eigenaardig mineraal door de mynarbeiders pudding en amsndetkoek genaamd de amandelen zgu stukken kwarta waarin het goud met het bloOte oog nooit is te zien bet verraadt zich daarin alleen door het schitterend voorkomen der gzerpyrieten waarmede het innig is verbonden Het winnen van het goud bestaat dus geenszins in bet oprapen van klompjea aan de oppervlakte maar er moeten dikwijls zeer diepe mijuwerken voor worden aangelegd rervo geu8 moet men bet nitgegraveu tuineraal tot stof vergruiialeo en bet dan aan de werking van schaikondige middolen onderwerpen die het gond oplosspii Men kryi t een denkbeeld Tan da belaogrgkheid dezer industrie ala men weet dat zy tegenwoordig aao ruim 50 000 peraonan wark verschaft en dat er voor het fijn stampan van het mineraal 3000 stampers vorden gebaiigd e k van 400 kilo die nacht en dag doorwerken Op da secretarie vau Loosdrecbt kwam Zaterdag iemand aangifte doen van het orerigden van zgn dochtertje van ruim 7 maanden Op de vraag hoe bet kind heet e moest hij het antwoord schuldig bigven dat wist hg waarlgk niet Bg onderzoek bleek dat htt meiaja da voornamen droeg barer moeder R t weekblad De Uurwerkmakerskuust betoogt dat het toenamen van onheilen by onweder te wgten is aan het buitensporig wagrainieu van bosscbeo en dat mi schien voor laag gelegene en dus meer vochtige landstreken het gevaar nog versterkt wordt door het net van spoorrails dat aan alle zyden des lands aan de electriciteit ran elders rrg rn toegang biedt Een statistiek heeft aangetoond dat op 527 boomen die io de omgeving van Moskon door dea btiksam waren getroffen 302 witte po pulieren waren Deze boom scbgnt den bliksem zeer aan te trekken vandaar da raad aan landbouwers om overvloedig wittif popnliereu te planten die dan als afleiders kunnen dienen Echter zon bet blad in bedenking willen geven dat niet U dicht bg een woning te doen maar op een 5 lot 10 meter afstand Het zon t ret der wenschelyk acbteu dat desnoods van regeeringswege worde geboden dat bgv op 10 b ctaren grond waarop boonen ontbreken een zeker aantal moeten geplant worden Al werd echter zulk e n beilitam gebod uitgevaardigd boomen rijn n tt taratond groot waarom het driogeud blgft aaubovoleu zooveel mogelgk goed werkende afleiders nao te brengen Tien jaren geleden trouwde zekere Besnard te Pargs met een vrouw die vyftieo jaar ouder was dan bg en ze zetten een tapperij op De vrouw was jaloersch en gierig en meermaleo hoorden of zagen de bureo dat zg haar man afranaelde Donderdag avond hoorduu de boren weereen heUoh leven maar nnuien er geen notitievan Vrgdag morgen zagen ze dat Beanardeen wonde aan t hoofd had Men vroeg hem hoe bü daaraan kwam Och zfi hy we hebben gUlerarond ruzie gehad ze heeft mg een pau op bet hoofd stukgeslagen Toen werd ik ngdig en heb baar met een mosterdpot geslagen Ze ligt nog te bed Zaterdag zei Bernard tegen den concierge dat t beter ging met zgn vronw aan een klant vertelde hg echter dat ze uit waa en hem verlaten had De concierge kreeg achterdocht en waarschuwde de politie Toen deze kwam bekende Beanard Hg bracht deo inspecteur eo de agenten iu de kamer achter de tappery waar verscbeidau kisten stonden opgestapeld Laat die daar wegnemen zg hg Eu toen meu dit deed kwam het Igk van da vrouw voor den dag lechtop tegen den muur gedeund met een diepe wonde aan t hoofd Na een hevige scène veroorzaakt door jalouzie had de vrouw hem werkalgk met een pan naar het hoofd geworpen hy was woedend geworden had een grooten mosterdpot gegrepen en die op haar hoofd atok geslagen De slag was doodeiyk geweest Onder de paasagiers eener pkizierhoot ran Uotterdam naar Ziei kaee werd Zondag eane vechtpartg gebonden die eeo bericbtgerer lalfs eeo bloedig dramac noemt Een der pleiiierreizigersc kr eg een messteek io den rug 9 67 10 4 10 11 10 18 10 27 9 48 9 47 8 14 10 61 10 07 7 69 7 BB 8 6 8 13 8 28 6 81 l 18 9 10 8 8 9 8 7 88 8 47 6 17 6 27 6 84 6 41 6 47 U 80 10 4 7 4B 9 88 10 14 9 88 8 41 9 40 11 10 8 88 10 94 r Aflocmi Tftn Openbare VerkoopinK ▼ Uk OzLToerende Goederen VEILING 1 JULI Huis en Erf Lange Dwarsstraat H 117 f 1420 k I Cats Idem Langa Korte Akkeren P 404 f 330 k C Vet liern Karnemalkaloot smaüa zgde R 472 f 1700 k L Brouwer Idam aldaar R 473 f 905 k C Pex Bonw mans woning ani H 6 f 1335 k H Peeters 3 b 16 a 80 o Hooiland in de Twaalf Morgen 4 te Reeuwgk f 3200 k I Cat ea E de Leaaw Az KaDtongereclit te Gouda Zitting van Woensdag 1 Juli 1896 DtTolgondepersonen gn veroordeeld wegens Overtreding der wet van 23 Juni 1889 Stbl Nr 92 houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den botarhandet J 8 ie Nieuwkoop tot f O 50 of 1 dag Vissohery overtreding J T D t Moercapelle tol f 3 of 2 dagen P V te Moercapelle tpt f 2 of 2 dagen W E en J E te Ouderkerk a d IJeel aan gehouden OTerireding der algameene politieverordening te Waddings veen D M te Waddingsveen tot f 3 of 2 dagen Overtrediog dar politieverordening van Gouda E B V D C d O enO S V G teGooda ieder tot f 0 50 of 1 dag B M J G te Gouda tot f 3 of 1 dag Overtrading strafwet Verwekken van nacht rnmoar C T K J M en C v d S alten te Waddingsveen ieder tot f 2 of 2 dagen Openbare dronkenschap Job R te Goada A K te Nieuwerkerk a d IJiel H V teMoeraapelle P Y teGoüda J V te Amsterdam N de V te Bodegraven H T S te Gouda P R te Gouds J D te Haastrecht en O S te Gouda ieder tot f 1 tf 2 dagen hechtenis Ü S te Qooda tot f 3 of 3 dagen J A ta Gooda tot f 2 of 2 dagen Openbare dronkenschap bg recidive W G te Gouda tot 3 dagen J d O te Nienwerkerk a d IJsel tot f3 of 3 dogen Openbare dtonktnschap hg 2a herhaling M J T te Goud gedetineerd te Rotterdam tot eana week hechteni straf Bulteolaodscii Overzicht Bg de algemeeue beschouwingen over ha Borgerlijk Wetboek dat heden door den Duit soheo Rgksdag io de derde lezing behandeld werd lagdo de verschillende partgao korte verklaringen af over de houding die zg ten slotte BAnuamen tun aanzien van het wetsontwerp De vryzinnige en de Zuidduitsche rolkspartg aa de vrgziunige veieeotgiog zullen in weerwil van onvervolde verwachtingen vóór bet weta ontwerp stemmen ook de Rgkspartg en de oonservatia vn zullen het goedkeuren hoezeer ook de conservatievDO de verantwoordelgbbeid alsohta op zich willen nemen voor dia bepa lingea waarmede zg zich nitdrukkelgk ver eanigd hebban De Elzassers en da aotidemieten zullen zich van stemming onthoudeo eerstgenoemden omdat bet wetboek wel geen heilzamen invloed op bee Rgksland kan uitoefenen laatstgenoemden daar de belangen van den middenstand ar niet voldoende in gewaarborgd worden De sociaal democraten stemman tegen het wetsontwerp omdat t voor de werklieden en de vrouwen het in wetsbepalingen belichaamde onrecht is geworden Ia den loop van het debat laken de nationut Iiberalen en het centrum de gadrngilgn der antisemieten De Rgksdag gaat varvolgana orer tot de artikelsgawgze behandeling Het bezoek van prins Ludwig van Beieren aan den Keizer komt al zear ongelegen aan beo dio voorspelden dat de bekeude toespraak ta Moakon het uitgangspunt zou zgn van een Tarkoeling toaachen den Keizer en den toe konstigen heerecher over den Duitacben ataat dia in grootte op Pruisen volgt Van wien hrt plan tot deze samenkomst is uitgegaan WMt men niet wel zal men zich herinneren dM prins Ludwig kort na bat incident van Moakon de Tooriorg nam om den Keizer at bg voorbaat te wMnebuwen datzgn Ladwig s wcordao tot miiveretand aanleiding konden geven Met bet oog op de gretigheid waarmede een deel der bnitanlandacbe pers uit het gebeurde mnnt wist te alaan was er oogetwgfald zoowel dan Keizer als den Beiersohen trooofiopvolger veel aan gelegen alle aanleiding tot verdere praatjes over steeds erger wordeode tweedracht in het Duitsche rgk zoo spoedig mogelgk te smoren Dat de particulariatische neigingen in ZoidDnitsohland in den laataten tyd wat sterker aan den dag zgn gekomen kan niet weggeredeneerd worden en evenmin dat er wel reden il Toor eenig verzet t en Pruisen s hegemonie zoo Qu en dan Maar zoover ale DaitaoblaBd a vijanden het gaarne zoudan zien gaan die neigingen toch niet Ia de Italiaaosobe Kamer waa aan de orde de begrooting der schatkist De minister verklaarde in antwoord op opmerkingen van Diligeotia en Imbriaoi dat de toestand der Itatiaanscbe Bank bevredigend ia en mei den dag verbetert hetgeen de Minister met bewgzen aantoonde De vergoeding die aan Criapi zal worden nitbetaald roor aan den Staat bewezen diapaten is door de Rekenkamer te Rome bepaald op 27 444 frs De ïTimes bevestigt het bericht dat Rusland thans nu de kroning van den Czaar voorbg ïa da Egyptische quaestie op het tapgt zal brengen De Pargacbe correspondaot van dit blad meldt dat do Rnssischa Rageering om Frankrgk genoegen te doen weldra zal voorstellen de Egyptische qnaestie ta regelen door Egypte onzgdig te verklaren en te atallen onder control i der Ëaropaescbe Mogendheden Het kan wel zyu dat dit bericht is gemaakt om iu de behoefte aan krantenstof te voorzien wanneer straks de groote stilte is ingetreden In den Spaanachen Senaat is goedgekeurd bet weUontwerp waarbg de strgdkrachten van het leger worden vastgesteld het ontwerp beIreËfeode de hulpbronnen om de schuld van Cuba te betalen en het ontwerp betreffende de hulpbronnen om de campagne op Cuba voort te zatten Een amendement van lib rale zyde voorgesteld betreffende een garantie dat de noodige fondsen zullen worden ontvangen door da commissie aangenomen Einde Augustus worden 20 stoombooten naar Cuba ge zonden met 35 190 man iofanterio 457 man cavalerie 1280 man artillerie en 1690 man genie behalve veracheiden bataljons vrgwiUigers in het geheel meer dan 40 000 man en in December zullen nog 20 000 man worden gezonden Met de benoeming van een Christengou veroeor ia voldaau aan een der eiscben der opstandalingeii en van de groote mogendheden Naar men weet hebben die mogendheden teven verlangd dat zg vooraf met de benoeming in kennis zouden worden gesteld opdat zg haar goed of afkeoring konden te kennen geven De mogendheden hebben thans meer laccas dan bg hun optreden in Armenië waarschgnlijk omdat toen de eensgezindheid onder die mogendheden veel te weosnhen tiet Door dtze benoeming bigkt tevens dat die Duitsche bladen verkeerd wuren ingelicht die beweejrdeu dat waaraebgnlglc Von de Üoltz Pascha tpt gouvernenr zou worden benoemd Von der Goltz Pascha ia de Doitsoba generaal die mat de hervorming van het Turkscfae leger was betast Het aantal ontevredenen op Creta zal daardoor misschien verminderen Het aantal zorgen der verheven Porta heeft echter sleohts een zeer naioieme vermindering ondergaan Want tal van Tarken zelf zgn ontevreden en eiacbeu wyziging van bet beatnur Wat door sommigen geeischt wordt zegt een oproeping der Torkaebe Hervormingaligue Men verlangt daarin uiet meer nf minder dan Io onmiddellgka afzetting van Abdoel Hamid eo zyn verbanoiog naar Madeira waar bg onder bewaking van da Portugeesche regeering zgn leven zou moeten slgten 2o het proclameeren van een prioa der keizerIgke familie tot snltnn 3o handhaving in zgu ambt van den Scheik ftl Ifllara 4o benoeming van eeo commissie van zeven leden bestaande uit een vertegenwoordiger van tik der zes groote mogendheden en één moslem van hoogeu rang welke commissie in oaam van den Sultan alle regeer in gadadeu zou verriohtea terwgl hare leden ieder ene vergoeding 7An 10 000 Turksche ponden bekomen en om de vgf jaar aftreden doch onmiddallgk herkiesbaar zgn 5o vervanging van alle iraemde afgetanten bg de Verbeven Porte door consulsgeneraal en evenzoo zou Torkge naar de vreemde boven consols generaal moeten zenden 6o toekeeiuing van het recht tot ontslag van den grootvizier de ministers moesji a en Walia nitsluitend aan de bovenbedoelde commissie van 7 7o afsobaffiog van alle godsdienstige en burgerlgke privilegiën met uitzondering van die van het leger dat Toorloopig nog onder uitaloiiend Mobamedaansche officieren zon bigven terwgl niet meer dan 40 pc niet Mohamadanen als soldaten souden worden toegelaten Gaandeweg evenwel zou bat leger verminden en ten slotte vervangen worden door een gemengde gendarmerie Rechters eo beambten bebooren slechts naar bekwaamheid aangesteld te worden zonder aanzien Tan de nataonaliteit of godsdienst Ziedaar wenscban die Dog wal eenigen tgd op rervalling zullen wachten Intasaoken worden ei pogingen aangewend om tot een modus virendi te komen Reeds zijn er uit de oostelijke provinciën een groot aantal christenafgevaardigden omen opdagen om aan de nationale conventie deel te nemen maar helaas die uit de westelgke prorincieu zgn in de onmogelgkheid te veoacbgoen zoo jat iageral de vergadering ioorgaat de Mobamniedanen er toob de meerderheid zullen bebbeu Trouwens de Cretensisohe uitgewekenen te Athene verklaren niet da minste verwachting te koesteren dat iets door de bgeenkomat ten goede lal worden uitgewerkt NIEUWE ZENDING Prachtige DASSEN on een groote hoeveelheid DASSEN van Hl Cent L van OS A Kleiweg E 78 73 GOUDA Goedkoopste adres voor Heeren Mode Artikelen Beurs van Imsterdam Vork slatkr IV 81 loo A 100 lOO l 100 83 85 85 841 ÜS i l 98 8 99 98 7l z 104 IV 78 81 22 110 9BV 97 52 660 K9a 529 lOO I 60 100 201 136 63 lOO 99 188 99 54 80 JUNI Nbdbkiind Cert Ned W S S dito dito dito 3 dito dito dito 8 HosoiB OM Goudl 1881 88 4 Italië InMhrjjring 1862 81 5 OosTBNB Obl in papie 1868 i dito iu zilrer 1868 5 FotTuoAL Oblig met coupoD 3 dito ticket 3 illilUND Ubl Binoeol 1894 4 dilo Beoons 1880 4 dito bij aotlii 1889 4 dito bq Hope 1839 90 4 ditoiogoud leeo 1888 R dito dito dito 1884 a SfiKJE Perpel oliuld 1881 4 Toiliu öepr Cony leen 1890 4 Qw leeoiog serie D Geo leenin serie J Zuiu AlB Sip t obl 1893 5 Mlllco Obl Buit Sch 1890 6 ViHiztiBLA Obl 4 oobop 1881 A unEKüAU Obligation 1896 3 BonilDAH Sted leen 1894 3 Neb N Afr Hacdels aand Arendsb Tab Mj OertiJoaten Deu Maatschappij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cnlt Mij der Vorsteul aand s Gr Hjpolheokb paudbr S Nederlandsche bank aand Ned Handelmaat h dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotlieekb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito 3 OosTBNï Oost Hong bank aand RcsL Hypotheekbank pandb 4 Ahbeika Ëquit hypoth paudb 6 109 17 202 205 101 6 53 161 9 l 2 81 102 101 100 100 144 136 is A 1021 50 100 11 14 101 78 105 102 29 49 14 185 201 108 107 103 103 116 122 165 38 1117 213 68 SP l l liv Mmw L 6 Fr Lien oert 6 M D HoU U Spoorw Mij a nd flïlj tot Bipl V St 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Atrik Spm and dito dito dito 1891 dito 5 TALlE Spoorwl 1887 89 A Iobl 3 Znid Ital Spvmij A H obl 3 Polen Warschau Weenen aand 4RI78L Gr Uuss 8pw Mij obl 4 Baltisohe dito aand Fastoira dito aand 6 vang Dombr dito aand 5 Knrsk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMEïUtA 06nt Pao Sp Mij obl Ohio North W pr Cr aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spra cert f a Illinois Ceatral obl in goud Louisr k NashviUeCert v aand Moxico K Spw Mij lehyp o 6 UisB Kansas v 4 pet pref aand N York OnUrio li Wust aand i dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp iu goud 6 SI Paul Minn k Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 5j Canada Can South Cort v aand Vin o Ballw k Nav Ie h d c O Amsterd Ommbus Mij aand Eotterd TramvdgMaats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 3 BlloiE Stad Antweipenl887 2 Stad Brussel 1886 2 HoNo Theisb Eegullr Besellsch 4 OoalENK Staataleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Keu Ver Hei Kyp SpobI cert ADVERTENTIEN Waschmeid Flink voor haar werk kan GEPLAATST worden aan de ZDiil Hollaiulscbe Stoom WascbinriéliDg Loosduinsche Weg 305 Den Haag DAMES Attentie Het beite onachadelykste en ge makkelykite poetsmlddel voor Heerea en vooral dames en Klnderschoenwerk is de Appretuur van C M MUIIer fc Ce Berlin Beuth Str 14 Menlett goed op naam en fabrieksmerk r by Hairifi Winkitltn tn lohoinwirk IsMstImi M SI aflswaal Diyal hy asrrianaiiH AtrIism Een ware Schat voor de ongelukkige alncbtoffers der Zelfberlekkittg Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFfiEWARIKG Hollaudgcbe uitgave niet 27 afb Prya 2 galden Ieder die aan de rerscbrikkeliike gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te Terkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegeu inzending van het bedi ag ook in postzegels en in eiken bo0khandel in Holland Megank en Hoogendijk Sigarenfabrikauten AIUSTERHAM bevelen hun 3 ets SIGAREN § t ten eer$te aan VERKRIJGBAAR bü ILouis Bisschopj MBubbele Uüurt Uowta TB PARIJS Zenden gratis M franco lo f enerale geiUustreerd catalogus in dq tiolliiiidache en ftuaoba talen bevattende dti niöuwate modei voor het Zomaraelzoen logen gefrankeerde aanvrage gericht aan M JULES JILUZOT C PARIS üe stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bijliiPrtntempa wordenevenoenj kosteloos toegezonden dooh men gelievf Juidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzsndin n nasj siU I anden derWareUl De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen Cogoae fin Bois f X 40 de Liter De OOaWAO Fm BOia Tsn de SeciAte AnonTmei wordt gslsvord in venetkb f dB bsmiuid fleiMhsii van B lilter Inhoud Toorslsn vstn het ftttaat taq Dr P T VAir HAXCBL ROOS Proefflesoh h f 1 80 Uitsluitend nrkrUgbftU b i H J V WANKÜM Brma Wed P J MELKERT üosthaven B 144 Oouda Zeer ITette Gesteendrukte mmASTJES worden GELEVERD door A BRI KMA o Zn