Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1896

Zaterdag 8 Augustus J896 i o 70 8 35ste Jaargan mmim mmmi j Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgfave dezer Courant geschiedt d a g e lij k 8 met uitKOndering van Zon en Feestdagen De pi ys per drie maanden is ƒ 1 25 Épanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Hoogere Burgerscliool en YMNASICM BOEKKN door H H Letraren gewenschU nitgaTe en BUHjke ConditiStt en spoedige aflevering WIEGAND BBÜ88 Botkoop Het Wissel en Elf ctenkantoor ÖAEEHDS C 187 WARMOESSTRAiT bü den DAM telepUoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINOBN Uitvoering van Speculatie orders tot de meeat voordeeligate eondUièn mP Uitgave van het Maandblad FORTüNAc 1 per jaar franco per post proefnommere koatelooe Koninklijke Maclilnale raliriek BE mmmr ViN H N van Schalk Co gevestigd te sGravenhage Uepplerttraat 9 en XQ naby de Uegeutesselaan Hofleveranciers vm Z11 den Koning 7an INDIEN GIJ HOEST gebruikt de Alierwege beiiroonde Wereidberoemde Superior DRUIVEN Borst Honig Èxlract MELIANTHE FLACONS van éO Cts TO Cts en f 1 verkrijgbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H Tiï MILD Veerstal B 126 te ffoarfo A BOÜMAN MoordrKsht i C RATELAND BmWop B T WIJK Oudewa rr m auui i j8iiürB8i f ömt ui K 3 nlkk tl KpHhrbank de Tiifit tot iipftren oMwokt Doonleimivke inrloUtiiig d E r Bpaltrbfink knn moi wdl kwkrtiiaB b t ld niel w tr ttlt Prys 75 cents p rt xtnu namen alvfirfli fl SI byaeiiKaai Afti l yii iltmr B n l aJadut d apaatrbMnk zi h automittiioh TKll lTe neBC NnteilBrp inwarpiiig iluit loh dé M iHarliMik antomftüaob an gaaft tfjjfilykurty l dutdplylibatiiiiieworiMinbodifti ftiin a nladigd ra nja ia do auHnrb nk aer eaiiTBudij Init waki OU 1 itiaf ile U t tnt iiif i VarMii lit g tBjr r i t v u miH Ver Piidliöi8 Hcrkiii iimni MaatHcli S Tiniibiti wr l KCIMNKU M l liVi Rl i ilKltl i Ml W SM t Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN tf AFSLAG De Onroeiende Goederen onder BERGAMBACHT breeder by notitiën omschreven en waarvan de toevrgzipg al daar zal plaats hebben VRIJDAG aanstaande des morgens ten 10 ure ten huize van W H vin ZOEST zfin thans met de verhooging in bod f 130 675 575 120 575 1650 1875 1750 550 130 Perceel 1 f 1850 2 650 Perceel 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 125 1050 600 1000 1400 2650 1600 180 160 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Saroen ƒ 1999S Inlichtingen bfl Notaria MAHLSTEDE Ken ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBKVVARIfSiG Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de veraohrikkelflke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gheiiiischo Wasscherij TAN II OPPE IIEIMEK 10 SrutfUade Botter dam öebreveteerd door Z M den Koning der Belgen UoofddepSt voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stooraeu en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw atleverbaar in 3 dagen te verven goedereu in een week Assurantie Maatecbappij tegen Brandecliade E NEDERLANDEN van 84 Zutplien Amsterdam Sopkiaplein Rotterdam Zmdblaak BO 8 Graveilhage Nobelatraal 80 Breda FriDsealmde Alkmaar Ungeitraat rondkapltaal 8 000 000 Reserves 1 800 000 UetaaMe Brandschaden 14 00 000 IHS IbaiMktnIJ vsMksit tkui Hkli INBRAAK Effecten In Brandkast zoowel als Inboedels Wlnkelfoederen eni PDIKB ODDB f if SCHIEDAMMER GENEVER Xerki VerkrügbftBr bij M PEETER8 Jz N B Al bewija van eoUheid iacaoket en kurk ateeds voori uiKi aai P sa van den naam der Firma JHIEBAM p HOPPE Gouda Druk aa A ItBimniS 2uo i NIGHTOAP Kathreiiicr s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel AMERSFOORT AMERSPOORTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitrabriek stoom AutomatUehe Walsen Meelfabrtek Ringbroed ia wittebrood in speoiale door ringen omgaven dichte vormen gebakken waar door üfl sneden srroote ronde boBohutten gelüksD wordt ran do fijnate oorten tarwe 1 I gimaakt ia orerbeerhjk an smaak en verkrijgbaar als melkbrOOd all n met zuiver 1 onafgoroomda baste molk Termongd In StUkS Van 8V Ct en alS water I brood in stuks van 7 Ct Roggebrood met Krenten wordt van de puiksto soorten rogge prima krenlenjl I en prima roEijneo gefabriceerd is hier door buitengewoon beerlijk en fijn van amaak en p zeer gezond bigft wekeu lang veraoh on is Verkrijgbaar In gegarandeerd geI wiobt van 1 E Q 12 cent Weenerbroodjes van 2 i Ct worden van de fijnste Hongaarsche tarwebloem 1 beste tafelnatuurbotor eieren onvermengde voll beate molk en andere prima grondstoffen vervaardigd on in eiprei er voor mgeriobte ovrna gebakk n zijn hier door bij iondor beerlijk en fijn ran smaak on verkrijgbaar alB Halvemaantjes Tum § en Profeetjes ea Galletjes en als FUne Oultscbe Kadetjes van voor 10 Ct Prlrna OngebUild Tarwemeel wordt van speciaal er voor geschikte beate I oorton tarwa gemalen en ij verkrijgbaar in K G pakjes van ev ct I Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aUn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woningnuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten der volle en 1 ledige kisten Het groote aantal zenuwkwalen TM unswhooMpÜ 1 t de Toonfcaande kentsekenen v n apoplaxle Ibanenbnoutt IM to ram nog atMU ftlls rolddalan doot ae medlRohe watensohap aangawend Sant Mm Aan nlnm wekt teretii eana n lanaaawijie ta iüt eTcmd n door dan fewaxen UfllDiar van Oewndbalt Dr TUabofan en bariin op 4e oadarrlnainc opgedaan In eene BO Jarlga praktijk B tü t k mt a eer toa dat all door bet gebrnik m keu van den eanvondlgiitan weff sUMlIJk lufl deliald eaaa pbyaloloKlKfaa ontdakkliiK K daAn he ift die na hondeide proeftiainuifn tiuBl OTtr deiehaeta wereld verbreid ii ftn terwijl aij in watangchappelijka kringen de hoogiU bf iMigtriltig 1 weldaad Dlljkt te Eijn voor de aau lenawkwalen UJdends menwakeg I Mt TUBnViVUt 014 l caiB vy ra vnn hei ta cenaiul p r das worden d r o k L anlddAllUk mw het MBawiteit ncdesadeeld Xeï dan genaaawljM wu m vtriMlUk ohltterend rtmlUten Terkregen en all maakte zoovael opgang dat ran atn iêm êm iÜTIUlt gMebieven warkja OVER OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE kart voorkoming en BOnKlitg binnen kortea tijd reeda de 31e dnik verachonsn la Dit boekje bevM niet allMS T w lul g w ba publiek Tentuabara verklaringen omtrent het waxeo der nlenwar ther pl 1 d 4unu t eeKb in wuiboplge gevftllen Terkr en nltwerkiog naar ook vladt man daarin w tMMk p Ulka TffTbudalioffMi nit da madlMflbe biadan die aan deae ganeaiwljte gewUd bIJb laftiud uululft van tal van getnlnchriftan ren hooggeplaatata geneeakundlgan oadar welke P Mire Md dr prt fHter aaa da palytllalek te Parlji rua fteugemoRt tOT Stelninber med dr firaktlaeartad laaai a biw au bat j g j lUBeaiuiia IW kNtaktlflBllM lutlebt de Qharantea SantUUrath Or Cohn te Stettin Bruenaaa ti dr arraBd arla taJiMlaieN lDr Faraatlar leaaealieir dlreotaur vaa dat hairftaal ta Agaa SaheiRmth Dr tablHa kaalMlflalaahla lad Ima Daraaa niail ir laauihaer dlreotaar der lalvaaa tbaraaeutlaolie tariabUai vaar aanW IHdan ta PaHti raa Bt Haaaré 334 Oontul von Aaobenbaeh nad dr ta Oarra Dr laabaafc arraad arti ta llrfcHtti Obar atabaant ieahl nied r ti Waanea Dr 0 laaiavel ta La Farrlbra Eera Pd vaa daa Conaall Oantral d hriliaa at it Saaté la Frankritk en vale anderen Aatt aUes wlar aaBawgaaral meer ttfnalndar nnvadAaa la f enaw h l h ld lljdan waarvan de kenteekenen ilJn ahrealaeht heofdilln haefdalja broadaadraag groot N lkkelliaarheld galaasdheld alapaloailiaM llahaniaH br ï yf jUj Bleken die door beroerte getroiTen weraei lapalooiliaM llahaniaH ba aaraat ak aab liapall ka taaatand venfer all sleken die door liêroêrte ketröiTen werden an nc Itjdan aaa ia fa reigen daarvan xooaia verlammingen onvermooea tot apreken swara ttagvat nwelal k illtLkaa M l b i U der lao rleMaa mat vee rtd uren de pijn p aattfll k iwakte venwakklng vaa geheugen ans én alj dia nata oadar geaeaakundiff behandeling j eweeat zijn maar door de bekende nilddeleii al onthaadtagawf en kondwaterkonr wrijven eteclnaeeren atoomlooi of zeebaden geengeneslDgaflanlclBf kaaaw kwaal gevaodan hebben en ten elotte eH die vre a cavealeo voor li r ei t an laaitoa lich aanhoHdand angatig voalaa vardaovtag ia feat haaM baaHk ter worden voer da aagen drakhanda ilJn eadar bat vaariwafd g in an het alapen van jhaadea en vaatae aan al daaa Ma redenbabbaDWegatuiTersohiJnBelen ala ilc i plja aiat dahaHfhali Ntkkaringen en donker aahlnf la da aaraa feat vaeian van kriibeilng in oategartia ran aaMwUJdara ala ook aan Jong meitjea lijdende aaa tileekiaeM aa k ook aaa f londa lalfb aaa enge itarionen die weel met hel hoofd werken en geeetelijka raaotla wUlaa voarkomaa wordt dringend aangeraden stUi liet boven veimelde werkje aan ta aakaffaa h ap aanvraaa haatalaae en franeo veraonden woi dt door nottieker Korte HoadtMB 1 j dB eaaidbfog F Tm Amatavdam door M CUEBAW Jk € 0 Hciligeweg 1 BsUardtUB r E van HAffTEN KOl rr Anotti eht LOBBT A PWHTON Uadegrac t bt p da vjiannlflen mediiinale tentoonHtolilnr is de Dr Wela JnrlJ met de XUverem Xeilaflle b kro nd vtlia dMr uffde YicforJaJBron HtJberlahnstelnbyfms Tafeldrank Vanh£f niotdykefïuis derXeder anden Du ilutlg mi ttiitillriuni Tiimun mn icUfl mntilit niilllcl imt Patent H Stollen f B Der trof BrfOla WOfltURQ n PatmU H aioUon ii érrmff t t Mm a t toMedinen w rthlown Nachahmungen Uui kwf9 rfa is i nifrt aleta acharfen H Stollen nar von un $ dinct tétr lit teMttn ek9iihMtt lluoiui M itoan iiMtr fatal fk tutmMttml mfliÊiitt m S5 Pnitlitm kH Xeugnitêo nüli mi troM BINNENLAND GOUDA 7 Aoguatos 1896 Qiateren werd te BodegrsTso saDbeateed bet riolMrt o bd bestreteo tad de Nienwgtrant lugeiobreTeo ward door 11 aADnemerf voor d TolgBDde somnieD H T d Zouw Bodegraven f 3498 J V Leeuwen Woerdeo 3666 P Radix Ji 3877 A Hoogendoorn Bodegrafeo 3879 W r d Pol Zwammerdem 3897 0 Bierboret Bodegraven 3947 O Kameteeg LeidBobendaoi 4077 T W BoDta Amerilooit 4155 P Ja Dubbeldan Dordrecht 4275 D Varketisser Overecbie 44B5 J Alblas Waddinzveen 4487 By het op 5 en 6 Aagustue te a Graveobage gthoaden examea voor de boofdakte onderwys slaagde da beer M Neveo vao Lekkarkflrk Zonditg bracbten eenigfl kerkeraadeledeD uit eeo NoordHoUaadech dorp eeu bezoek te Eenigenburg waar ay den predikaat S Miedema gingea booreo ou hao geoieeute wetdra vacant komt Zy namen een postdoif mede ra at heel epoedi ttlst men an een en ander in de gemeente nit welke de hoorders kwamen Te Ond Begerland bad gisteren de derde jaariykscbe oitrooring van den Bond voor gemengde zangrereenigingen Eeadracbt maakt Macbtc plaats Men meldt uit den Haag Toen giateren TOormiddag een officier met t en troep vaa d n Waalsdorperwt g kwam marchefren liep bij geigk gebruikelyk ie eemge metera voornit om sicb op de ilonm trambaan der Staatetipoor welke langs diea weg leidt te Tergawiseen of de baan vrij wna ten einde zjJD datacbement een veiligen voorlmarsob te baQuen verzekeren l keek daur toe het eerst naar de jde van Sobeveoiageo waardoor by ntet tijdig genoeg ontdekte dat er oit de richting van Óeu Haag een tram aankwnm Hy werd aangereden viel en kreeg een slng ran de maobine tegen bet hoofd Na Verloopig in bet gebouwtje vao het Bcbietgezelüchap St Hohert te zjjn binnengedragen werd fiy per brancard naar Dtni Hung Tervoerd FEIILLETOIM GKrvKviÉm Op de papieren die met het itof van twintig jaren brdekt waren atond o geluk 1 o wonder I u hoezeer begreep ik op dat o enblik do wegen der Voorzienigheid met eene duidelyke band en met oaaitwiiohbare inkt en wel op het eerste het beate pak dat ik opraapte geschreven familie des Yreteaux Toen ik dexe woorden las zeitle ik bij mij zelren Qod doet eeo wonder niet ten halve de boe is gered 1 IntusscUeo was ik genoodzaakt om te gaan zitten en ik wachtte een goed kwartier alvorens ni j van het geheim te verzekeren Werkrlijk atond op een perkament geaohreven en gateekend mei al de voorzorgen die in Normandie gebmikoiyk lijn de qaitantie van de veertig daisend franken die door den landboawer Mativeau des Yveteaux aan den barger Loiseaa teruggegeven waren Ik las daza miasahien wel tfvtntig malen terwyl ik mjj gadarig meer verwonderde over miJDe koetbare ontdekking en over de Yoorsienigfaeid dia mij tot den redder van den vader van Qeoeviève maakle Het uitgaan mqner kaart belette my er langer naar te kyken Ik ging te bed terw l ik het kostbare perkament tegen mijn hart hield m n ha t klopte als dreigde bet ta barsten De naoht ging te middeu van veraehiUende gewaacdiogen voorbij b H Men herinnert zich dat onlaags tegen M K icoretaris en ontvanger van Scherpenisae die Tfirdaoht wordt van verdoistering ran gelden door de rechtbnuk te Zierikzee reabtbingang is verlfend met bevel tot iostroctie en aauboading OnderHoheideoe ingezetenen van Scberpenisso nu bebbeo van den waarnemendeu gemeenteoiilTauger een watrecbuwiag ontvangen om den nog opentitaanden boofJelijkeu onisliigover 1896 te voldoen Gelukkig konden velen butino qaitantie nog vertoonen Aan bet Verslag der Gemeente Gouda over 1895 ontleeoen wy het volgende Met de Gemeentebastoren tbu Gouderak Baafttrecbt Hekendorp Moercapelle Moordrecht Ondewater Reouwyk Stoiwyk Waddioxveen eu Zevenbuizeu ia eene regeling getroffen waarbji zy aan deze 0 meente jaariyks eene vaste som per leerling betaten ongeveer ov t eeukom ende met h t verschil tuBscbeo den kostendeu prya en het bedrag van bet school getd dat gelyk tot daover geschiedde door da ouders of verzorgers zelf moet worden veldaan terwyl da Gemeeutebe turen van Boskoop eu Woerde i op zich geuomen hebben na afloop van elk dienstjaar den kostendeo prya van het onderwys der bezochte school per leerling te vergoeden De bedoelde raste som werd bepaald voor de beide Koatelooze Scholen op i 19 Toor de ToBtthensobool op i 14 Toor de beide Eerste Burgerscholen op f 15 en voor de beide Tweede Burgerncbolen op t 25 per leerling De toestand der oboolbibliotheken kan gun atig genoemd worden Te oordeelen naar bet aan al lezers en lezeressen blylten zy zoowel door de leerlingen als door hunne ouders zeer op prys te worden gesteld De Ie en de 2e Kontelooze School en de Tusecheoscbool zyn ieder in het bezit van een zoodanige bibliotheek respectievelijk met 490 470 eu 505 nummers of boekwerken Behelre de examens hadden op de beide Kostelooze Scholen de Tusschenaahonl en de beide Avondscholen de gewone prynuitdeelingen plaats Deze maatregel welke overigens tot geene byzondere opmerkingen aanleiding gaf bleek goed te werkfu De gebouwen de scboolmenbeleu en de ieermiddelen verkeeren in goeden staat Daaromtrent Kyu geeue byzonderheden te vermelden din alleen dat bet systeem rai verwarming der scholen met in allen deele acbijnt ti voldoen ii eermalen werd geklaagd orer onvoldoende rerwarming van sommige lokalen Voornaraeiyk geleid door Je overweging dat de finantiën der Gemeente niet gedoogden de Oenevièvc en haren vader voor mg staan dan weder werd ik door twijfelingen bestormd en vroejr Ik mij zelven af of ik wol hei rerlit had om dit kostbare sink mee te nemen of taat m j h t maar bij iijn waren naam noemoa Ie stelen en den man wiens dienaar ik geweest was ongelukkig te maken Ik waa nog met deze gedachten bezig toen de da begon aan te braken Ik waohttw na alles in orde gebracht en mijn koiïortj op slot gedaan te hebben totdat m n patroon opgestaan was Hij was al zeer vroeg uit de veeren Hg zag myue rokening na en keurde dene goed Maar toen ik hem om het geld dat hij my schuldig was vroeg weigerde hij kort en goed mg dit te voldoen Integendeel bewerde hij dat ik hem geld schuldig was voor hetgeen tk in den laatsten tijd gedaan had rn dat bg zich niet zou onlzien dit ten overstaan van den rechter van mij te vorderen Toon nam ik mgn koffertje in de hand en keerde naar m jne tante Honorine terug terwijl ik er mij nu en dan van overtuigde of de quitantie no wet in den zak zat waarin ik baar verbargen had Aladgn droeg niet zoo veel zorg roor zijae wonderbare lamp Maar ik zou dan ook een wonder doen voor t minst even zoDdorting als die uit de Duizend en één naoht Den volgenden dag daar ik eerst op La Fatsanderie wilde aaakomen op bet oogenblik waarop alias op het land in leren en bewaging was haastte ik mij niet bgzonder en ontbeet dood op myn gemak terwijl ik aan mijne tante en aan mijne moetlnr at de onaangenaamheden dïe ik in bet huis van Relavoine doorgestaan had vertelde ffBionen kort znlt lult gy van een aardig avontuur booren leide Ik tegea baar 2e Biiigeraohool roor jongetiq d tengevolge van verschillende omstandigtieden in niet bloeienden ataat verkeerde iu stand te bonden dead het College van B en W bet voorstel haar mpt 1 Augostus 1896 mat de Ie Bnrgerscbool voor jongens te rereenigen waarvau het gerolg zoude moeten zyo uitbreiding ran dr ze aohool door bybouw van drie lokalen alsmede vermeerdering van het onderwijzend personeel door nanatHl iug van vier ouderwyzera Ëen der raadsledpn sich daarmede niet kun nende vereenigen achtte zoodanige uitbreiding der Ie Burgerschool voor jongens niet noodig Bg gaf in ovei weging om overeenkomstig ons roorstut de 2e Bu gerrichool voor jongens met de Ie Burgerschool te rereenigen en aan bet p tsoneel der 2e Buri erscbool ontslag te rerie nen maar bet anutal ouderwy ers aan de Ie Bargeracbool met siecbts één te verme rderen eq den bybouw vaa lokalen achterwr ge te Kten De raad vereenigde zich by haur besinit van Xi October 1895 met dit denkbeeld en verzocht daarop du by de WiK vereiaoiite goedkeuring van Gedeputeerde Staten wier beslissing ecbttr Op het einde ran bet jaar nog niet ngekonteo was De kos eu ran het Lager Onderwys bedroegen rmr zo Ter zy thans reedt kunnen worden opgegeven eene som van f 64157 29 Zy bestonden uit liuirwedden dar onderwyzers f 51100 79 erfïoedtng aan onderwyzers aan het hoofd van scholen staande wegens gemis van vrije woning 300 Toelagen en bydragea tot opleiding ran onderwyzers 1631 31 Kosten van het herbaliugsoDder wys 634 45 Kosten vao bet stichten ran scboollokalen en onderwyzers woningen Nibil Kosten vttu bet ia laadhooden van scboollokalen en onde wyzerswoningen s 2719 33 Kosteu van bet aaoschaSen en onderhouden van school meubelen 1591 30i E osten van het aanschaffen en onderbonden van schoolboeken leermiddelen en schoolbehoeften 2609 8 li Kosten van verlichting en verwarming on ran het schoonbomlan der Bcboollokaleu 2668 10 Ko toii van bet plaatselyk schoolto icht 300 384 K vtcn der vergelykende examens Nihil Knslu van de schoolbibliotheken 90 i i luisterden naar mij zooaU men naar eeu orakel luistort Zg wisten dat ik oprecht eu voortiohtig tras Toen ik haar zeide dal ik geen loon voor mijne diensten gekregen had waren z j daarover noeh verwonderd noch bedroefd Des te betar zelde mijne moeder dan eal je je handen niet met het geld van dien schurk bezoedslen Na het ontbijt maakte ik mijn toilet terwijl ik daarbij helder water vour spiegel gebruikte en mijne tsnte zelf was er op gesteld mijn haar in orde te brengen Ik had zulle een engelenkopje zeide zg En ik liet boar dit zeggen te meer daar ik nu de rol van een reddende ongel zou spelen Ik ging omstreeks den middag met een vruolgk ea vergenoegd geziclit de deur uit Nu wist ik den weg en nl had ik dien ook niet geweten dan zou daar ik in mijne eor hersteld was geen dorpeling my op een dwaalspoor gebracht hebbeu Kven treurig en ongelukkig als ik er heenging toen ik met die inbeslagneming helaat was even gelukkig en trotsoh gevoeldo ik m g nu deze btgdi tyding aan mijn dient van drie dagen te kunnen br ngen Pe weg danste ats t ware onder myne voeten de hagedoom wasemde zyne heerlijkste geuren nit Alles zong leefde hoopte Onderweg trachtta ik er naar te gissen welke ontvangst er my zou ten deel vallen ea zag ik do schoone oogen van Generière mg te eoblinken alsof zy my wilden zeggen Weea welkom 1 Ik moet eobter zeggen dat er zich ook eene pynlijke gedachte in myne vreugde mengde Tevergeefs trachtte ik mijne twgfeliogtn te verbannen zy kwamen telkens terug Was hetgeen ik ging doen wel reobtmatigF an zou ik m u recht an myn Koeten van belooningeo en e re 167 714 344 09 biykou Uitgaven van allerlei aard Aan schoolgelden werd ont Tftngen U5dO 7 In de laatst gebonden vergadering ran deu Scboonbovenscbeu gemeenteraad rraHgde U beer Overdyk den rooriitter ntar aanleiding van een vroeger genomen raadsbeslnit waarby toestemming is verleend tot het neneo rao photograph ieën van den op bet gem entehaie bewaarden zilveren ringkraag teneinde te ooderzaeken of het waar is dat al meer reprodnotian an dit roorwerp lyn vervaardigd zooala beweerd ia door bet raadalid van Lomwei Omdat deze niet kunnen xyu rerkr gen zondpr de medevrkiog ran ambtenaren die uiet bevoegd zyn buiten den raad om hiertoe roedewerking te rerleenen noodigde spr den beer van Lomwel oit te zeggen waar en by wien die reproduction z n De heer vao Lomwel antwoordde Ik woon in de Halve Maan eu ik heb het van da kraaien die over komen vtiegeu Voor hek orerigu weet ik het niet De heer Overdyk verzocht zijn medeledan Tan dea beeren van Lomwets rerklariog not te nemen Te Bxloo in Drente beataat de gevoo tedat jaariyks al de heidescbapen In dat dorp 1100 h 1200 stnks vootéia oacbt worden afgaataan aun de diHOooie der Ned Hew G m te Sohooro welke diaconie op de korenesoh te Sxloo eea akker in eigendom bezit en waarop wiDtêr rogge wordt geteeld zoodat het stallen van die schapen op dat land do liemoating ten doel beeft Sedert vele jaran werd die akker allt en op die wyce bemest en werd er winterrogge op geteeld Men srbat de waarde van die me t van al die sobapen vuor één nacbt op 1 20 t Is dus wel een eigenaardige methode van armenzorg zooals er tronwens meer eigenaardige gebruiken in dere streken bestaan De beer J Beetsma te Dokkam roorgevende te zijn bandelaar in eetwaren enz die zicb by den officier van jostitie te s Grarenhage had beklangd over de handeling van den heer H J van den Berg koffie en tbeehandelaar aldaar die bero in pliiau r D thee onder rembours steeneu bad toegezonden om zoodoende beteling te erlangen oot de rorige nog onbetaalde zending beeft dezer dagen het bericht ontvangen dak die firma geen strafbare handeling beeft gepleegd pticbt met te buiten gnan P Myne ontroering was ten top gestegen en ik had mg aan den kant van don weg neergezet toen ik den bisschop en zijne twes vioarisseo die met elkander den weg langs wandelden naar ny toe lag komen De bissohop had de armste kerken van zijn kerspel bezocht en verheugd dat bij zyne taak volbracht had was hij uit hel rijtuig gestapt tvn einde die heerlijke fopulierenlaan die langs eene friseohe murmelende heek lirp door te wandelen Ik kende den goeden hiasrhop en maer dan eeus had hij my als hfj mij tegenkwam zgo zegen geven Toen by diobt in myne nabybeid gekomen wm vergat ik op te staan niet uit gebrek asn achting maar ten gevolge van eene gedachte ie er bü my opkwam h m over mijne twyfehngen te ondervragen Men zou haast gezegd hebben dat ig mijn plan geraden had want hg bleef bg mij stilstaan on zeide tot Dig nMyn zoon uit de wijie waarop gg nij aank kt kan ik wal merken dat gij mg ieta ta zeggen hebt Ja Uwe Genade t Hebt gg m j misaohlan ora raad te vragen P Ja Uwe Genade I Maar ik zou a graag onder vier oogen spreken Gij boort het zet de bisschop terwyl bij itab lot zgne beide metgezellen wendde Deze man heeft mij zonder twyfel eene gewichtige bekeotania te doen en gy zult er dus wel aan doen terug a koeren en u naar de plaats waar wy de ealèehe hebben laten staan te begeven