Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1896

8 57 4 50 5 19 6 51 7 11 7 59 8 39 8 48 8 61 9 57 1 1 H 4 67 M 7 6 n 1 10 4 K K 5 4 H w f 9 6 t f 0 10 11 II 5 11 K y 8 13 f f 10 18 r 4 16 8 80 B SB 8 10 7 30 8 89 8 47 9 8 9 10 10 97 11 80 D A 1 44 8 60 8 44 4 7 4 40 5 81 17 7 85 8 5 9 48 10 4 1 64 n t § 4 60 f 6 87 9 47 8 01 H V M 4 57 f 6 84 9 64 w 8 08 n 6 04 f 41 K 10 01 u 8 14 3 0 4 04 4 87 1 10 5 81 6 47 7 46 8 86 10 07 10 84 DEN HAAG GOUDA vinden n t inachtneming van art 2014 B W Bnrean voor gevonden voorwerpen zooveel mogelyk geopend van U l nor smorgeoi Gouda Aogustos 1896 De Gommissans van Politie W N VAN OABDEREN ADVERTENTIEN Getrouwd Dr R K BOËKMEUER Aangevangen 1 Mei TlJd van Greenwich Zomerdienst 1896 OOUDa ROTTKKBiM 11 18 18 18 19 85 1 84 8 50 19 83 n 8 19 46 19 65 1 44 4 8 IIOTTÏRDAM 11 50 18 87 19 08 18 47 H g8 6 51 7 80 7 48 8 50 9 1 48 10 1111 3618 891 86 8 44 8 40 4 04 4 38 6 17 6 187 18 7 68 9 98 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 8 6 18 j 34 Z Zeg 6 1l 10 88 1 66 4 53 6 80 48 Z ir M 6 88 10 48 8 06 6 04 6 89 9 5 Goud 8 88 T 50 9 18 18 8 47 10 1610 6419 0518 69 8 17 8 14 4 08 4 886 16 5 47 6 607 488 8810 1010 88 Slopt Ie Bleuwijk Kriuveg en Nootdorp Leidiokalduli en Hekandorp U T K ï O a T e O D D A Utreeht 6 88 7 60 S8 10 10 38 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 6 86 Woeidon 6 68 8 11 10 88 11 66 4 16 8 89 üudew ler 7 07 8 1 10 81 4 94 a d 7 88 8 88 9 34 10 10 tO 44 11 1018 111 88 3 414 97 5 17 7 09 6 8 5 64 7 14 7 AH 8 86 8 64 9 54 11 8 01 10 06 8 18 10 15 8 86 10 87 10 43 11 30 11 45 18 46 1 08 1 67 4 17 6 85 5 6 8 O s g 7 4 4 8 81 8 58 9 88 10 88 11 48 10 17 10 84 10 41 11 07 AH8TEIDA M S O D D A 10 49 9 94 9 69 4 46 6 19 7 45 9 45 10 10 11 11 1 49 9 98 9 49 1 49 9 49 11 1 10 80 la MB cörréspöWiiïklt Atoh Ct fia opgeno troffeo wg de fol mea in de gende opmerking un Onze troepen hebban p Atjeh groot locces gehad AnakQaloeag erd door de oazen om iogeld en Toor dat de Atjebera die er in waren het bazepad konden kiezun frtren de troepeu io de bentiag een K cht van mau tegen min ontstond aiirbij aan oose zlj le snenvelden 3 Europeanen en 6 inlanders gevond werden kapitein Qraafland luiteuaots Dgkatra Wagener Rpceu swaar eo van Bremen zeven Ënropeescbe en 24 inlandsobe militairen Volgens den eenen correspondent der jBTabodec liet de vijaud 135 Tolgeos eeu anderen 188 doodeu in onze banden Al deze dooden werden gekopt De rJavabodec Tan gisteren zegt dan ook in haar maiiorerzicbt dat bet niet te hopen is dat vreenideliogen eo Dajaka dit zullen booren Het is dan ook uofair om den gavallen ryand QOg te Teroiinken Deduo de Atjehneezeo bet met de dooden van onze troepen d e in bnn banden ralien dan kou er schande over geschreeuwd worden maar dat eene bescbaafde natie tot zalke buitensporigbedeu oiergaat u minder De Atjeber doet preeie hetzelfde wat wg Troeger tegen de Spsojolen en de Frnu8 bf n deden by vecht voor zgn vryheid die hem lief is en dat hg niet proiiteeren wil tbd de zegeningeu van ons bestuur waaronder ook zyn opiumpandjespacht koffieplantery op hoog beval onbetaalde heerediensteo en zoovele andere weldaden meer wie zal hem diteovel duiden welke wyze elk land zou knonrn vormen een lichaam of SLbeïdigerecbt tot beFlissiug au quacstiën waaruit oorlog tusschen de diverse natiën soa kannen worden voorkomen Indien hieruit voortvloeit dat een gedeelle van hpt leger kon worden afgedankt en slechts het ooodifte tot bewaring van rust of tot steun van de Rfgeering bestaan bleef zonden allen in den landt daarby voordeel bebben door de mindere kosten of besparing van uitgaven welke thans vereischi worden Grooter nationaal feestgescheok zou aan de nat e niet te geven eyn Het zou de buïdiginit van H M tot zelfs iu de kleinste woning van Nederland brengen een unuïtwiscbbare beriunering van dankbaarheid Het pakje effecten dat voor eenige dagen iu eeu spoorwagen was blyven liggen en naar men dacht gestolen waa is terecht Een werkman aan bet Noorderstatiou te Brussel keerde s avonds uaar Lebekke terug i n vond by het overstappen te Denderleeuw op debank ondpr zyu eigen goed een klein pakje Hy maakte het thuis open en liet deu volgenden morgen aan een bnorman zien wat er io zat papieren van waarde De bourman ried bem met de papiereu naar een enator ie gaan die te Lebekke de buitenlucht geniet en deze zag dadelyk dat het de vermiste efiecten wsren De werkman stelde ze aan den stationschef te Ninove ter hand en de Brusselaar heeft zyo geld terug By het Departement van koloniën is ont vangen het volgend van gisteren gedagteekeud telegram van den Gouv Gen van N lndi betreffende de krljgsferriehiogen io Atjeh Pretendent Soltan gevlncbt naar Mesdjid Indrapoeri de woonplaats van PaogltmaPoIim Eergisteren beudehoofd Nj i Gedoog verdreven uit heuvel van Tjot Soeri in 9 Moekims Gesneuveld een en gewond 4 milttaiten beneden den rang van officier By de ezcnraiea io westelgk gebergte der 25 Moekims eo in een gedeelte der 26 Moekims oieti byznoders voorgevalleu De maire van een plaatsje in Zuid Fraukryk en de p lasts ver vangend e kantonrechter derselfde plaats zyn door de rechtbank te Nimes tot twintig dagen gevangenisstraf eo vyfiig francs boete veroordeeld Zy hadden bij de laatste verkiezingen zoo losweg een paar handjes vol atembriefjea ia de bus gegooid De maire van een andere tlaats in Eet tui den van Fraokryk beeft een ruaand gevangeiii straf en honderd francs boete gekregen omdat hy by de stemming een aantal briefjes merkte met vet dat hjj daarvoor onder de tafel bad verborgen en deze by de opening ongeldig verklaarde onidat zy dn buiten kenbaar waren gemaakt Onder bet opschrift een feestgescbeuk c schryft men in het ü D Nsar aanleiding van de benoemlug eener commisiie van voorbereidiog tot besiirekiog van eene feestelijke ontvanttst van H M de Koningin in de hoofdstad b j gelegenbeid van ür Ms inhuldiging in 1898 komt my weder il de gedachte dat ik gelezen heb van plannen om eea nationaal feeatgescheokc aan te bieden Zon hiertoe oiel in aanmerking kannen komen een gedeeltelyke ontwapening van ons Ipger Al bebben de bestaande vredes congressen nog niets uitgewerkt het zyo pogingen die bet groote comité steanen Op bet laatste Staten co mi té zal ik bet manr noemen waren 14 Staten vertegenwoordigd Ik meen dat vanwege ons land de beer Raha en daariu zitting had Het kwam bijeen te Brussel en is meen ik uiteen K uin met bft plnn om tegen de volgende byeenkomat van iedereo vertegenwoordiger te vernemen op Voor bet Hof van Gvzworenen te Lnik stonden dezer dagen terecht de 21 jarige student Louis Cbsomoot en Kyn vriend de 29 jarigu photograaf Loon Tartier die zooals men weet gearresteerd waren onder verdenking van diffstal p ging tot moord onder verzwareude omstandigheden en brandstichting Nadat beiden het plan hadden beraamd Chanmont s ouders te beateleo hadden zy e n hoeveelheid kruit en een lont gekocht Dit kruid werd door Chaumoot onder bet hoofdkussen van zyn vader gelegd waarna hy en Tanier uit de op de slaapkamer itaands hrandkasl terwijl het gezin in diepe rust lag 8000 francs san bankpspier ontvreemdden Hy bracht het kruit daarop in verbinding met de lont die by by hot verlaten der ouderlyke woning met zyu sigaret aanstak Beiden meenden dat door da ontploffing die na bet opbranden der lont volgen moest de echtelieden Cbaomout gedood zouden worden terwyl zy overtuigd waren dat de op die on ptoffiog volgende brand de sporen vau bun miadryf zou doen verdwenen Hun opzet mislukt echter door de van huu wil onafbankelyke omstandigheid dat Chaumont t vader door een brandende pyn aan het been veroorzaakt do r bet vuur der lont uit zyn slaap gt wekt werd eo den miitdadigen aanslag nog tydig wiflt te verydelen Louis Ghaumont nam na zyn medeplichtige f 250 te hebben gegeven de vlucbt en verbraste het gestolen geld te Brussel Paryi Londen en Rysrel In deze laatste stad werd hy gearresteerd Beide beklaaKden leidden een liederlyk leven De te St Ouen in Frankryk geboren eu ter zake van verschillends strafbare handelingen naar Be gië uitgeweken Léoo Tarlier ble k een Franach deserteur te zyn die wegens oorkondenvervatsching door den krygsraad van Dyon tot 10 jaar tuchthuiastrat werd veroordeeld Hoewel Tartier alle medeplichtigheid ten sterkste loochende werd zyo Fchold door de gedeponeerde getuigenverklaringen ouomatootelyk vastgesteld Uit de verklaringen van de politiebeambten die het onderzoek geleid badden bleek dat zoowel de diefstal als het voorbereiden van de ontploffing door twee personen moest zyn gepleegd De gehoorde daakuadige majoor Davreux verklsarde dat de geringe tegenstand die de gasontwikkeling onder het boofdkoasen zou hebben ondervonden een doodelyke ontploffiog loiteDsloot De ootplofGng zou echter een grooten brand hebben veroor£Bakt Na een korte beraadalaging van de jury werd Ghaumont tot 20 j ar zyn mede 10 50 10 87 11 4 11 11 11 80 8 56 8 40 8 47 8 54 9 1 10 7 85 11 88 81 18 31 8 61 10 85 10 7 47 9 89 5 67 9 09 16 6 94 6 80 10 19 10 8 10 86 10 48 10 4 9 60 10 11 8 18 y GOUD DEN a AO 8 07 Directe Spoorwegverbindingen met GOIUA Oond 6 80 7 86 Moonlraoht H 7 S8 NiauwerVerk W 7 8 0 p Ua H 7 46 Bsttwdtm 7 7 55 5 a i ne t io Hitownkuk 5 19 UoordrMhl 5 96 Ooudll 5 88 8 87 lO lS 10 48 11 16 18 1 19 88 1 S7 3 47 4 45 U 18 40 4 67 11 11 18 49 6 08 11 86 1 03 6 80 Oobdi 7 90 8 35 Z T M 7 48 8 47 E Zt r 7 6S 8 56 Toorb 9 07 8 08 H ge 8 18 8 18 10 7 OOl DA UTÏBOHT 10 57 18 66 8 80 8 17 11 14 8 87 11 89 9 46 8 84 11 46 1 87 3 08 3 60 5 57 56 7 10 6 17 7 18 6 86 7 8 8 81 8 48 9 04 6 90 7 51 S 80 9 56 10 17 11 88 7 16 8 0 t 98 10 1 8 18 e 88 8 41 9 54 10 51 e O U l A A M8TE9DAM 9 59 10 67 19 10 4 11 10 86 1 6 18 Uoadi 5 85 Oud w 5 50 Wowdeo 5 69 truwhl 8 18 8 91 97 87 8 14 aoudl Imttefdu 0 8t pliobtige liéon Tartier tot 15 jaar tuchthuisstraf veroordeeld De beer mr v Ei schryft in den Politiegids € I Van een buitenlandse he reis weergekeerd valt het my op dubbel op dat onze politieoniformen toch zoo verbszend leeltjk zyn Neem Den Haag byv t ia vol zomer en alles prykt in lichte kleuren en vroolyken dos alles Alleen de politie agenten niet Zy waren rond als schaduwen sis boden van den nacht te midden van al dat helle zounelicht dat heerlyk groen der hoornen dat grys en geel en roze der menacben Lauge sombere mannen syn t met donkere uniform zwarte kooopen zwarte helm met de zwartste uitmonstering z arte sabelstok alles zwart zwart Goede hemel als dit alles moet dienen om den straatjongen in beds ang te honden wat blinkt v rraadt zich immers van verren wat moet het Haagje dan een paradys zynen wat een hel moet byv Geneve wezen waarde witte met roode afgsxelte uniformen dersergeants de ville de straten illnslreeren Tochweet een i elyk dat Geneve geen hel eu tHaagje geen hemel ia en men een goed werkzon doen onte politie s zomers een minderdroevige ignur te laten maken Op 28 Juli heeft eene vrouw in het Haigache Bosch eeu spoormaodje in het gras laten staan en niet meer terug gevonden In dat mandje bevonden zich een zilveren faoofdyzer en twee doosjes bevattende twee gladde gouden boskeo een gouden balihetting met slot en juweelen steen een paar lange oorbellen met juweelen een paar langwerpige fijne gooden oorbellen twee gouden doekspelden twee 4 8trengs bloedkoralen halskettingen met gouden sloten twee D Strengs bloedkoraleo halskettingen met gouden stoten een paar lange oorbellen met bloedkoraleo een gladde gouden trouwring De commissaris van polltin in de 2e afd verzoekt opsporing inbeslagnemiog en bericht In het plaatsje Lobberich naby M 6ladbach werden onlangs 18 gezinnen ziek onder nagenoeg daielfde ziekte veracbynselen die vergiftiging deden vermoeden Men kreeg eindelyk bet vermoeden dat bet tarwebrood hetwelk door alle 18 families werd gebruikt de oorzaak der vergiftiging moest zyn te meer omdat ook de bakker van het brood diens vrouw en kinderen ziek waren geworden By onderzoek werd io het brood arseniczunr gevonden Er ia eeu gerechtelyk onderzuek ingesteld Voor de jnrj te Aix io Provence stond onlangs een Ualiasn terecht die na een woordentwist zyn moeder en broeder met een mea had doodgestoken en een bediende verwoud De verdediger beweerde dat de beklaagde ontoerekenbaar was en drie deskundigen meenden het ook Toen trok het Openbaar Ministerie de aanklacht in maar de jury vermoedelyk meeneude dat die outoor kenbsarheid wel eens wat at Ie ganVr en te dikwyis wordt uitgesproken verklaard den man achatdig zoodat hy ter dood va oordeeld zou moeten worden De president der aitslaea heeft echter die uitspraak niet aangenomen en zal de taak voor een nieuwe jury brengen Ook in Z A Republiek is men begonnen het Slöjdonderwys van overheidswege in te voeren Voor de staatsmodelschool te Pretoria wordt een onderwyzer in Slöjd gevraagd die tevens zoo noodigjandere vakken moet kunnen onderwijzen op een salaris van jB 400 per jaar Behalve bewyzen van bevoegdheid eu ervaring als slöjd eu gewoon ooderwys en van goed gedrag als altyd geeischt lidmaatschap eencr protestante ha kerk en grondige kennis der Hollaudacbe taal ABltndAuS St SmiU 7 99 7 16 8 18 Deze aanbieding an een anlaria van f4800 per jaar is zeer nittokkend voor ouderwyzers in Nederland Ongelukkig zullen dezen er thans toe besluitende te sollioiteeren te laat komen daor men zich volgens een advertentie in het Transvoalsche onderwysblad dat wy eerst de vorige week ooi vingen vóór 1 Augustus by dr Manevelt te Pretoria moest aanmelden Misschien zyn er echter niet ve l sollieilauten uit Transvaal zelf komen opdagen roodat de kani voor gegadigden uit Nederland ook als zy eerst thans bnu stukken inzenden nog niet geheet verkeken is Dezer dagen ia gemeld dat de landbouwer V L uit EUbout verdacht van een kind Tan bet welk zyne dienstbode bevallen was kort na de geboorte het leven te hebben benomen wai gevangen genomen Het N v Hsosdeuf meldt thans dat de man heelt bekend de misdaad te hebben gepleegd e i het kind in deu koestst te hebben begraven alwaar het op zgn anwyzing ook is gevonden Maandagmorgen werd by overgebracht naar bet bois van arreat te s Hertogenboseb en ter beschikking gesteld lan den officier van justitie De beklaagde een man van circa 30 jarigen teeftyd behoort tot de meest gegoede iogexe tenen te £ Isboot De moeder van het kind die ten baize van V L ziek ligt kan vooralsnog met vervoerd worden Naar men zegt ie zy nan de misdaad onschuldig Het feit moet Vrydsg U gepleegd zyn Aanvankeiyk atil gebleven sobynt men toch op de eeu of andere wyze loot geroken ta hebben tot de zaak ter oore kwam van den brigade commandant die direct eeu onderzoek inatelde en de geheimiinnige taak spoedig tot klaarheid vist te brengen De Vo8si8cha Zeitnngc vertelt dat de Hollaudacbe fleascben trek kers op de nyverheidsteutoonateiling bun slag z eken te slaan Binds eenigen tyd worden by de exposanten bestellingen gedaan van geheel onbekende firma s oit Nederland Deze fles cbantrekkers sohyuen de catalogi der tentoonstellingen te gebrutken om de firma s oit te zoeken met welke zy zakeD zullen doen Men schryft nit Allen a d Byn an desN R Ct f De werkstaking duurt voort aangezien de heer Van Vliet de beide beitnnrsleden der afdeeling van den Sigarenmakersbond nist meer in t werk wil nemen Steeds nog moeten de jongens door de politie beaehermd naar de fabriek worden gebracht Sedert Maandag hebben lederen avond manifesiaties plaats voor het buis van den fabrikant De gemeente politie van Aarlanderveen onder leiding van den oudsten wethouder treedt gesteund door twee ryksveldwachters kalman bezadigd op doch kon Woensdag niet verhinderen dat uit het latryk pabliek samengestroomd uit de drie ineentoopende dorpen steenen werden geworpen die de ruiten van den heer Van Vliet verbryielden De planfagemeester Friedr Sohroeder heeft hooger beroep aaogeteekeod tegen bet vonnis der rechtbank te Frnga waarbg by tot 15 jaren tncbtbaiistraf werd Veroordeeld wegens grove miohandetiog van inboorlingen Naar wy vernemen zal de memorie van antwoord des ministère op het voorloopig verslag over de kieswet in de helft van de volgende week de Ëerite Kamer bereiken 9 09 9 07 10 34 9 98 10 64 9 38 9 99 9 41 9 4 11 10 7 80 Daartoe gemachtigd door den directeur jhr van Reigersberg Veratuys loit kolonel der huzaren beeft de Nedarlandsche Vereeoigiog tot bescherming der dieren een belooniog geachorken ten bedrage van f25 aan de mnuschappen van het remonte depot te Millingen voor hun moedig optreden hg het redden der piarden in den nacht van 26 op 27 Jnli Bnltenlaidscli Ovemlcbt Juist op het oogeoblik dat Engeland een zwenking maakte in zyn houding ten opzichte van Kreta zegt de Kreuzzeitung ii het vechten daar sterk toegenomen Het blad ziet samenhang tneacben deze beide momenten Overal behalve in Engeland wordt nu ingezien dat een blokkade van het eiland bet laatste middel is om den opstand te smoren De vraag blyft nn of t niet zonder Engeland en trots Engeland toch tot zulk een blokkade komen zal Volgens een bericht der Pester Lloyd c zal Engeland wel aan eeu blokkade deelnemen en zullen de mogendheden ieder afzonderlyk by de Porte op het invoeren van hervormingen op Kreta aandringou Het Rnsaisch orgaan de Nord dat te Pargs versebynt verzekert dat het plan van de reis van den Gzaar naar Frackryk iu beginael is vaatgesteld Positief weet bet dat hg komen zal doeh meer kan het met zeggen £ en bericht nit NizjniNovgorod vso waarde Czaar sn de Czarina teruggekeerd zyn naar Petersburg zegt dat na aau Weenen het aangekondigde bezoek te hebben gebraeht de Czaar naiMBerlyo Kiel Kopenhagen en Engeland lal gaan waarscbynlyk met zyn gemalin Van eeu plan tot het bezoeken van Fraukryk io dit jaar ia volgens dit bericht niet bekend Het Pargiohe Journal daarentegen went en verkneukelt er zich in dat de Czaar slechts drie dagen te Berlyn en drie dagen ta Weenen zal blgven maar een beele week te Parya waar hy den leo Qctober zal aankomeu De Keizer is ongesteld hy beeft eene lichte katarrhale aandoening van de keel Tot zyo groot leedwezen heelt de Keizer zich dientengevolge op raad van de geneesbeereu verplicht gezien de reia naar Wezel Rubrort en Ë a n niet te ondernemen De Keizerin zal den tocht wel maken overeenkomstig bet programma en wordt vergezeld door prins Heinrich ala vertegenwoordiger van den Keizer De laatste zitting voor bet procea Lothsire ia gewyd aan het pleidooi van den advocaat Charlea Grsux Er ia veel publiek vooral dames De verdediger doet opmerken dat alies vreemd is io het proces Lothaire die vervolgd ia op den eisch van Engelsod maar door niemand beseholUigd wordt Zoo kou dan ook de verdedigin er het zwggeu toe kunnen doen indien de beklaagde niet er op atond dat de feiten van zyn standpunt uit worden iu t licht gesteld vooral nu het proces zooveel beroering ook io bet buitenland heeft teweeg gebracht Stokes was Engelsohman eu dreef handel in het Duitioh besclmnniugsgebied vandaar een diplomatieke bemoeiing vah twee kanten De Ko gostaat moeat schadeverKouding betalen en beiooven dat Lothaire terecht zon staan Het eerste vonnis werd door Engeland verworpen dat recht had op hooger beroep Lothaire wil niet d zonderlinge wyze van procedeereu in t licht stelten en hy stemt er vrywillig in toe om te verachyneu voor het hof welks vonnis door EoKeland wordt aanvaard gelukkig als by is om In de handen van zgne rechters zgn waardigheid en eer te etellsTi Het dobst wordt behearacht door de vraag of Stokes acbnidig m AU die ouachuldig ia dan zoa Lothaire een betreurenswaardige vergissing bebben begaan De verdediner geeft een uiteenzetting van de qoaestie der Arabieren Hy herinnert aan de wreedheden ten gevolge van den handel eu de maatregelen van den Eongostaat die den slavenhandelaars een dubbeten slagboom stelde de Lomami wesietyk en de Aruwimi noordelyk Maar de Arabieren komen in opstand en lokken een oorlog uit waarin zy de neerlaag lydeo De tegenstand duurt eveuwel voort daar blsuke bandetaara bnn wapeneo en munitie verknopen Stokes no wss de voornaamste medeplichtige der Arabieren hy voerde Dnitich kruit in Midden Afrika in o dreef handel maar alleen met de vyanden van de Kongostaat In Afrika is men aensiemmig van meeniug dat het ivoor deozelfden weg giog als het kruit Het ivoor ging naar het Dnitich beachermingagebied waar douanerecb eb werden betaald door een einde te maken aan dien handel veroorzaakte de Kongoitaat onwillekenrig nadeel aan het Duitsoh bescbermingsgebied Vandaar klachten van Daitache zyde waar Stokee beschouwd werd als de verpersoon lyke Oosi Afrikaaneche handel men heeft hem zelf een ridderorde verteend kort voor zgn dood Na een kortstondige opheffing van de zitting zet de heer Graoz zyo pleidooi voort Hy herinnert dat iu Mei 1892 de Belg Hedister te N BDgwe il vfrnoord geworden en Duanis aangevallen te Loeambo door Gongo Lotste dat in October van hetzelfde jaar Kmin ia vermoord te Linena op bevel van Kibooge All daarop den Arabieren de oorlog wordt verklaard verkoopt Stoke in December 92 wapenao en munitie aan Kilonga Longa den vassal van Kibooge Nadat alle Arabische hoofden overwonnen cyn dringt Rumaliza gere tiKd te Ujiji Daitich beschermersgebied den Kongostaat binnen met een gewapende iu Oost Af lika an leeftocht vooriiene karavaan Dank ig da dapperheid der Belgische offiriereo behftlen ia Koogoleesche troepen op die benden de overwinning de voornaamate slavenhandelaars worden gefusilleerd of verjai4 d alleen Kibooge ontsnapt en Lothaire zet hem na Maar nn komt een derde opdagen Stokes die Kibooge helpen wil Stokee had aan Kibooge twee karavanen wapenen verkocht voor een totale waard van 1800 frasillah Ivoor of ongeveer 600 000 frank Hy hoort dat Kibonge in gevaar is als de Arabier gepakt wordt vreest hy dan krygt Stokes zyn geld niet dns anett hij Kibonge te hulp om hem te redden De contracten betreffende den verkoop der wapenen zyn aan Lothaire overgegeven door den Arabier die als boekhouder vau Kibonge fungeerde De schuld van Stokes is dus wel beweien Waar kwamen de wapenen en de krygsvoorraad van Stokes van daan Uit het Daitsoh bescherm eragebied ondanks ik bepalingen van het Brosaetsch verdrag waarbg verbodeo werd alle andere wapenen dan vnorateenen in te voeren Üe verdediger profeateert tegen eon soort verdraaezaaniheid vau Duitschland welke toeliet de scbendiog van een internationale overeenkomst hg wil aiet booze bodoetingen toeschryven aan een groote en loyale natie maar betreurt de gevolgen van afkeurenswaardige daden barer beambten Om 12 uur houdt de verdediger met zyn pleidooi op hy is vermoeid en verzoekt rust De zitting wordt opgeheven tot 2 nor De beer CIrauz zal vermoe lelyk tot 4 5 uur aan t woord blyven Na een nieowe opheffing der zitting zal dan het voonis gevezen worden Do vryapraak van Lothaire wordt zeker geacht De Brnsselscbe timmerlieden staken Dins dag heeft men getracht de twist by t leggen masr bet is niet gelukt Ongeregeldheden hebben oiet ptasts Er werd ook getracht dt timmerlieden te Laeken tot staking over t balen men slaagde daarin niet De patroons bebben een vergadering gebonden om te beraadalafien wat hun te doen stond Besloten werd dat het bestuur zich naar den gnnverneor der provincie zon begeven om dezen uitlegging te geven van den stand van zakeu Het blgkt dat de staking niet onverwacht komt Reeds vier maanden was zy aangekondigd doch de werklieden zien thans nu df werkzaamheden in bet bouwvak toenemen du kana sohoon Tevens wordt verzekerd dat ingeval de ataking niet binnen enkele dagen geëindigd i ook de slotenmakera glazenmakers enz gedwongen zullen zyn het werk aeei te leggen Wat er gebeuren zal met Kreta is nog zeer onzeker Het plau om het eiland te blokkeeran is door de weigering van Engelaod weder geheel op losse schroeven gezet Tc neer nog daar de Bultan zelf zich tegen d blokkade heeft verklaard waarin hy een krenking zyner aonvareine rechten ziet De Daily Chronielec verneemt uit wel ingerichte bron dat de Sultan zich gewenil heeft tot lord Salisbury om raad betreffende de concet iie die asn de Kretensera kunnen worden toegeataao de Snltau achgut de overtuiging te hebbeo opgedaan dat de vier ponten uit het program der Kretenzers waaraan goedkeuring is verleend zeer onvoldoende zyo De f Daily Chronicle voegt er by dat Enfteland zeer gaarne de verbetering der toeelanden op Kreta zal zien maar dat het toestaan van de wettige eisohen der Kretensera een der voorwaarden zal rya narop Engeland steeds zal blijven aandringen De Uatiaansche oonsnl te Zurich heeft omtrent de betoogiogen daar ter plaatse aan zyn regeering een rapport gezonden waarin als de oorzaak wordt opgegeven dryvery vau Duitscfae socialisten Deze vervolgden reeds maanden lang stelselmatig de Italiaanaohe arbeiders die zich niet by beu wilden aansloiten Men noemde hen Chineescbe koelies eu bij bet volk hadden zy reeds dsn scheldnaam Tsohig gekregen Herhaaldelijk hadden reeds vecbtpartyen plaats gehad en de eocialiston wisten het altyd zoo te draaien dat aan de Italianen de schuld kwam en de volkaklasse een formeele haat tegen hen kreeg De vermoordiog van den Elxaiser de consnl beatrgdt niet dat de moord door de Italianen gepleegd kan lyn was een gereedetyke aanleiding tot vyandelykheden De sympathie der ontwikkelde klassen der bevolking is aan de zyde der Italianen en de kantonnale regeering heeft beloofd alle schade te vergoeden Italië heeft dan ook geen proteat ingediend Er bestaat voor Ierland eene wet waarbg bosrenarbeidera met staaishotp in huisjes worden gezet Maar nu werd in den laatsten tyd oi lnikend toegelaten dat ook uitgedreven pachters met honne gezinnen zulke woningen betrokken En mochten deze menschen at dikwijti straatarm zyn geworden en de overheid hun daarom wel een dag gnnnen strikt genomen waren y geen dagloooera en dos tot deze staatsbolp niet gerechtigd Toen deze regeeriog nn een nieuw weteontwerp voor de leriobe boerenarbeiders indiende er waren aanvnltingen eu verbeteringen iu de bestaande wet aan te brengen voegde zy op aandrang der lersche landheeren die het hun uitgezelten pachten niet wo gemnkketgk gemaakt wilden hebbov eaa artikel in verbiedende dat uitge zette paehters de voordeelea van die wet zouden genieten De lersche leden van het Lagerhuis wisten echter de regeering te bewegen dit artikel te aubrappen Maar nu wilde d lersche landheeren party in het Hoogerbuis het artikel er weer iu hebben Vergeefs trachtte de lord kanselier vac Ierland lord A bburne Dinsdag bet Huis te overredon dit wetsontwerp door het voorstel van den Esrl of Arran tot rederopneming van bet geschrapte artikel niet te dooden Met 25 tegeu 19 stemmen leed de regeering de nederlaag GEKLEURDE met 20 korting A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amstoniam Vorkn slotkra 91 100 100 100 100 857 887 63 7 981 8V 104 00 68 19 80 110 96 401 100 96 48 S30 626 00 58V 101 200 137 411 100 100 137 74 27V 107 92 206 2 ol 102 68 166 97 69 tvi lOlV 101 997 99 144 138 10 100 43 101 10 l l 101 70Vs 109 29 44 12 192 I 201 108 107 103 108 117 128 166 86 i 2 26 63 19 46 5 AUGUSTUS NEDBiiLiND Cerl Nml W S V dito dito diLo 3 dito dito dito S HoNaiK Obl Ooudl 18S1 88 4 iTiUB InBohr i ing 1862 81 S OoaTBNE Obi inpapio 1888 dito in zitver 1868 5 PoATUQAL Oblig met coupon 3 dito tiokot 3 ttvJLiNB OW Binnenl lSa 4 dito Oeoon 1880 4 ditobij Kothi lSSS 4 ditobiiHapel9SII9U4 dito ID KOiid loon 1883 ü dito dito dito 1884 b invn Perpel loliuld 1881 4 TilMllJ Gepr Oon loOD 1890 4 Gec loouiug Borie D Geo luening serie CJ ZuidAfh ttip V obl 1893 S Uluco Obl Buit Soh 1890 8 VlNEBUELA Obl 4 onbep IS81 AMTMuiJl ObliRiition 18V6 S RoTTHDiJl Sted loon 1S94 i N D N Afr HandeUv aaud Arendsb Tab Mjj CertiBcalru DuuMaataohappij dito Arah Hypothetkb pandbr 4 Uult My der Voraiool auud e Qr UypolUookb pandbr 3 Nddorlandaoho bank aand Nod Handelmaa fh dito H W Il Pao Hyp b pandbr S Roti Hypotheekb pandbr 3 i Utr Hypotlieokb dito S i OOBTBNE Ooat Hong bank aand aoal Hypolhsokbank pandb 4Vi imBKA Bquit bypoth pandb 5 108 M iw L O Pr lien oort 8 filB Holl IJ Spoorw Mg aand Mij tot Eipl ï at Spur aand Ned nd Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dito S TALlB Sp oorwl 188J 8 A ïobl S 97 Zuid lul Spwmij A H obl 8 PoLlN Warachau Woenon aand 4 Rmi ör Huaa Spw Mij obl 4 Batilaohe dito aand Faatowa dito aand K ïwaog Dombr dito aand i Kurak Cb Aaow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 11 I 10 12 m l AM HA Cent Pao 8p Mij obl 6 CUo Il North W pr O f aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver h Eio Gr Spm eert v a Ulinoia Central obl in goud 4 Louiav k Naah villeCort v aand iielioo N Spw Mg lehyp o 8 Uiaa Kanaaa r 4 pot pref aand N Tork Ontario k Woat aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Io hvp in goud 6 8t Paul Minn k Manil obl 7 L n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi Io hyp O 6 CiMADi Can South Corl y aand VBX C Eallw liNaï leh d c O Amsterd Omnibus Mg aand Rotterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Roltordam aand S BlLSll Stad Antirerponl887 8 i Stad Brussel 1886 i l Hoi s Theias Begullr Oesellsch 4 OosTluiK Stutslooning 1860 i K K Oost B Cr 1880 8 9pisjB Stad Madrid 8 1868 Hm Ver Bei Hyp SpobI oert ï OXiXTIE Gevonden n nou niet afgehaalde voorwerpen der maand Juli 1896 Ean zilveren danieF reniontoir ren gniden tok 210 golden n bankpapier en gooden oorbel een damea handschoen een portemoonaie inbond f 0 90 een kindericboentje een rgkidaalder een kwartje en fen dobbeltje io een igarensakje een bondenkettiog drie steenen bakvormen 1 phanlasie haarspelJ oen zwarte blouse een hondenpeoning No 101 een bond 1 port monnaie inbond t 0 34 een yitje een rozenkrans 1 aleotel een portomounaie inhoud f 0 61 De gedeponeerde voorwerpen der maanden Janoari eu Februari 1896 niet door de verlieien afgehaald ihd ter kenihikking van de AGATHA E RINGLEVEB Gouda I ffii 7r V 1896 Q Iiotterdam Kaü ITeus Oogarts D VAK SËL HS is v n 10 AUGUSTUS lot nader bericht AFWKZIG Hoogere Burgersclxool en YMiHASIUM BOEKEN door H H Leeraren geweuschte uitgave en Bil lljke Condition en spoedige aBevoring WIEGAND BRUS8 Boikmp Het Wissel en FJectenkantoor BARENDS C 187 WARMOESSTRAAT by den DAM telepboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz SInit BELEENINGKN Uitvoering van Bpeculatie orders tot d meoat vooriUeliggte condittën Ww Uitgave van het Maandblad FORTÜNA ƒ 1 per jaar franco per post proefttommers kosteloos Koninklijke Macliiualc Valirlek BE EI1NI3SL0EU H I van8chaik Co gevestigd te ê Oravenhage Heppleritraat 99 en 9i naby de Begentesselaan Hoieveranciers Vi Z U den IZoning van België INDIEN GIJ HOEST gebruikt de Aiierwege bekroonde Wereldberoemde Superior DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cis en ƒ 1 verkrflgbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal 8 126 te Gouda A BüUMAN Moordrecht 3 C RATEL AND Boufcoj B V WIJK Oudeuw r ê HBt be e onichadelykrte en f makkelylcate poetsmiddel voor HMr en vooral dame en KinderiChoenwerE It de Appretuur yan C M MWIW O erim awuth Str 14 hUni$mo f ky Hl naam en fabrlekameric Miir7M v j nrtreiiW ik llvileHkMMnrk Mll eiM VM mu eu Seearail 0 Mt r a ri wiM w