Goudsche Courant, vrijdag 4 september 1896

4 fiO 5 19 S 61 7 11 7 68 8 90 8 48 8 61 9 67 l 13 4 B7 K u 7 89 ff 10 4 ff S 4 H n f 8 8 ff 10 11 ff 5 11 K r 8 18 ff 10 18 MO S S9 CIO 7 80 8 88 8 47 9 8 9 10 10 87 11 80 8 B0 3 44 4 7 4 40 6 31 8 17 7 86 8 6 9 48 10 4 4 60 8 87 ff 9 47 4 67 8 14 ff 1 84 6 04 8 41 10 01 r 3 09 4 04 4 87 6 10 6 61 8 47 7 46 8 8 10 07 10 84 rrwgi waarover de meeningea zoo niteenloopen behoeven van de staathuiahoadkunde nieta te weten bun wordt zelfs toegestaan om in bno pri aat levrn op vergaderingen de kegaa de economiacbe weteuachap meest indraisohenda teerstel ingeu te verkondigen By vele oeder wijzers is dit zelfs eene Hefbebbery geworden waardoor onze openbare school in gevaar wordt gebracht Bet ia heel goed mogolyk ait van tyd tot tgd de booge hoed zyu voortoopers heeft gehad maar de meer algemeene mode om booge hoeden te dragen d gteekent van 1797 In Frankryk heeft de booge boed een harden ntryd gehad tegen den punthoed met breede randen diH Franklin had ingeto rd Maar de t tryd werd m het vooidf el ven de kachelpyp bealist en omstreeks bet raiddtin van 17i 7 vioden wg in de voornaamste kringen den boegen hoed in gebruik aan de oevers der Beiae Ileef voorspoedig wan de veroveringstocht van den hoogeo boed niet In Duitscblaod verzette men zich tegen het afschaffeo der steken om den revolutie boed te aanvaarden In liusland werd zelfs door Paol I een nkaza uitgevaardigd waarin bet dragen van booge hoeden werd verboden Maar dit alles mooht niet bftteu Da booge hoed heeft de wereld veroverd en men ziet tbans zelfs Indianen Negers en Mongolen met dit oomiebaar kleedingstuk op bun hoofd Honderd jaren heeft by ongebtoord geregeerd n escbifldscbyver zal heel wat pogingen kannen te boek stellen em zyn heerschappij omver te werpen Maar zy mochten niet baten De leeli kRte en ongemakkelykste aller hoofd dekaeis blyft no steeds de lieveling tan alle modes Ën in het volgende jaar zullen de hee ren die met ioDigheid hunne kachetpypeD vereeren een feestmnaltyd kunnen organiseeren waar vete gerechten met vreemde namen en de byvoegiDg a la haute de forme of a la tuyeao de poéle kunnen voorkomen eu waar warme toosten kunnen worden uitgebracht op den tgekleedeo boogeo heerenboed c In eeu hoofdartikel in de Prov Gron Ct van 17 Aug komt de volgende zinsnede voor lËr u io de onderete lagen en inde kleine burgerkringen en de kleine ambtenaarsweretd ook veel ellende eu ontbering maar wel voor een groot deel het uitvloeisel van loblazingen en voorspiegeliugen van volksleiders en gelukzoekerD tegenover vvler gescbetter niet genoeg woidt te keer gegaan door de deakuudigen die zetten zy zich ar toe b j machte zouden wezen misschien uiet de critiek o t het bestaande altjjd te weerleggen maar zekrr om d onbestaaobaarheid en de ongeschiktheid van het luilekkerland dut voor oogen wordt getoorerd helder te moken als glas Dit heeft de beer M T liz te U aanleiding gegeven in hetzelfde blad een opwekking te plaatsen tot de deskundigen hierboven bedoeld en tut bet Nut om bet volk in de gO legenheid tv stellen een hater inzicht in de i Ronomiscbe aangelegeabeden te verkrygen waardoor z i de rust eo weWaart van on land zeer gebaat zonden zyn De ichryrer zegt o a De gevolgen van den laat maar waaien geest zyn niet te overzien In Duitfchland wiut bet schreeuwerige socialisme op onrustbarende viQit veld en door het volkomen gemis aan economische kennis by de bevolking lyu de Vereenigde Staten van Noord Amenka op den rand vau den ecouomischen eu ook op dieu van den zedelyken ondergang gebracht Iu ons land zyn de geleerde slaoden naar het Rch JDt te weinig belangstelteud in het volk om er aicb moe te bemoeien en om er voor te werken dst ook ouder de groote mas a betere en meer gezonde economische begrippen worden verspreid Met bet oog op de uitbreiding van bet kiesrecht zou dit voor on i land van bet grootste belang zyn Iu de laatste jaren is men begocnen aan de R Ü Ü S de sioatbuishondkunde te onderwyzeo maar het is er een byvakje terwyl het toch voor de jongelui waarvan velen bestemd zyu om lu den handel of in de industrie carrière te maken een hoofdvak diende te zyn Ueeitelyken en onderwyiers die geheel de op voeding van ons volk in banden hebbeo worden op de examens geplaagd met vragen die weinig of uiet iu verband staan met bet wel eu wee van de meuscbheid en vooral da onderwijzor 4 die tot tauk hebbeu onre jeugd voor t j bi edeu tot nnttige en degelyke staatsburgtM ilio mtiu wel paedagogie eu geschiedenis £ r zyn ganwdieven die een goeden neus bobben doch men heeft ook schurken die even dom zyn als brutaal Ëenige dagen geleden s nachts omstreeks half eeo reed een inspecteur van den Pv ryscbe Veiligheidsdienst per rywiet door de roe de Chareoton Op den boek van den boulevard de Charonne steeg hg of om zyn lantaarn die uitgegaan was weer aan te steken Opiens gaf een voorbyganger hem een hevige duw terwyl twee andere lujetten zich van zyn fiets meester maakten Beiden wilden echter tegelijkertyd oj stygen en wegryden waardoor beide schurken twist kregen Gedurende deze woorden wissel iag greep de politieman die inmiddels was opgesprongen zyn aanvaller by de keel en wist hem door eeiiige welgemikte vuistslagen znlk een kwaad oogenhtikje te bezorgen dat hy bewusteloos neerviel Dit ging zoo verbazend ving io zijn werk dat de beide andere ganwdieven niet wisten vanwaar da wind woei toen ook zy geweldige vuistslagen op hun tronies voelden neerdalen Terwyl de inspecteur het tweetal aldus bewerkte riep by luidkeels om bnlp waarop twee politieagenten toesnelden Een der booswichten koos het hazenpad di andere rilde van angst tusschen de stevige vuisten van den inspecteur terwyl de derde roerloos op itraat lag De agenten hadden dus niets te doen dan den vluchteling te achtervolgen die weldra gegrepen werd Voort ging het nu met het waardige drietal naar het politiebareao waar de heilige Hermandad in den 28jarigfln koperdraaier Jean Régnier deo I8 jarigen Marias Dnvarennea en den 20 jarigen Augusta Depnis een beerlyke vangst bleek te hebben gedaan Wat zyn we stommelingen riep deze Uitaten uit toen hy vernam dat zy een inspecteur vanden Veiligbeidadienat aan den haak badden geslagen Uilskuikens beameen de anderen zncbtend toen het arreatau enbok zich voor hen opende De Dnitsobe bladen maakten dezer dagen melding van het volgende Mevrouw von Kotxe vertoeft nog steeds op bet slot Erdmanosdorf als gast van de erfprioaes van Meiningen Den heer Von Kotze gaat het in de vesting Gtatz naar omstandigheden vry goed By wandelt veel meestal in uniform en ontving onlangs zyn vrouw en kinderen by zich Iu verband met dit bericht schreef de Berlynsche Volkszeiinngc Een JBar geleden ongeveer werd de redacteur Pützsch van de Vorvarta wegens een persdetict tot eeuige maanden gevangenisstraf veroordeeld Hy werd na geroimen tyd preventief in hechtenis te zijn geweest onmiddelyk na zyn veroordeeling naar de gevangenis overgebracht De echtgenoote van den heer Pützach die de behandeliog der zaak bad bygewoosd wilde na afloop daarvan op den corridor een oogeublik met baar mno spreken De gevangenbewaarder wilde dit echter niet toestaan Zy vroeg daarop aan den officier van jostitie of zy eenige miunten met haar echtgenoot mocht spreken doch nok hy wees net verzoek van de arme vrouw hardvochtig van de hand De veroordeelde werd daarop getankelijk weggevoerd In de gevangenis heeft de heer Pötzscb ook wel gewandeld maar op de binnenplaats Of hy en uniform gedragen heeft weten wy niet Wy weten echter dat zyn collega Kaufmann te Hamelo uniform draagt namelgk de gevangenisuniform Of den beer Pötzscb baard eu haren afgeschoren zyn weten wy ook niet daarentegen wet n wy dat men den heer Kaufmann naar cellntair gebruik gefriseerd heeft En dat is billykt Want Pötzscb eo Kaufmann ZomerdleDSt 1896 Aan evaogeD 1 Nel OTTIKBAH GOUDA 18 96 1 94 3 60 8 67 18 48 18 66 1 44 4 8 4 16 HOITIRBA M n O U D A 10 19 11 60 18 87 1 44 10 89 1 64 10 80 8 01 10 48 I 8 08 10 49 11 08 1M7 8 14 DEN HAAS GOUDA 8 88 8 64 9 64 U C ff ff 10 06 ff 10 16 10 87 1 68 9 8810 88 11 48 aH e 6 61 7 80 7 48 8 60 9 1 9 48 10 1111 8618 881 86 8 44 3 40 4 04 4 38 6 17 8 187 18 7 68 9 88 9 88 Toorb 6 67 ff ff ff 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Zafrir6 ll 10 38 1 68 4 68 ff 8 80 ff 9 48 Zar M 8 88 10 48 8 08 6 04 8 89 89 Oxada 8 88 7 60 8 13 9 18 9 47 10 1810 64 18 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 898 16 6 47 6 807 488 8810 1010 88 3topt ta Blaiawyk Kruuveg en Kootdor Laidaehaiidani aa Hakandorp U T E 1 C B T G O U D A 10 10 38 11 88 18 60 8 08 3 68 4 46 8 38 7 60 8 09 9 07 10 8410 83 ff 11 66 ff 4 16 ff 8 88 88 10 84 10 81 ff ff ff ff 4 84 ff ff ff ff 9 88 10 44 11 10 18 111 88 3 48 4 37 8 17 1 0 8 88 8 419 49 11 10 Utraabt 8 38 7 60 9 9 88 Woerdaa 6 68 8 11 Ouda sr7 07 8 1 Ooada 7 88 8 38 8 34 10 10 66 8 81 10 18 8 48 39 9 04 10 17 10 84 10 41 11 07 A HST IX DAM OU DA 7 18 9 10 48 t 84 1 68 4 48 8 18 7 48 9 48 8 11 II IO 11 11 Mi 1 88 8 48 Mi 8 4 11 1 lO iO Amataidw e 81 7 11 befc waterier fjord de £ o eo de bergaa een eer scbilderacbtige omscflTinK Do Ko eUcbeD hadd Q 7 icb roottifrffeiyk voorbereid en bun t rroin door mariniers van eeo der ourlog cbe pen afg ebakend bet intredeD dei Terduhtenug om 4 uur 4 J nee M E T erd door eeo boornkigoaal aan ekoodigd fn bet btgin der totaliteit 4 nor 56 mio 7 eec door een kanonacbot daarna werd elk tieatat seconden luide door een waarnemer uitgeroepen wat een eigen aar digoii indruk niaakbp totdat eeu tweede kauonxctiot urn 4 uur 58 min 24 iec bet einde ran de totaliteit aangaf i i bad dua ia t geheel 107 secuuden geduurd eo om b uur 56 min waa d eclips gf beel geëindigd Kort Toor de totaliteit begon wai de zon toch uog eren zichtbiar geworden eo vertoonde zy xich Tor over de helït bedekt dit oogenblik werd nog benut door prof Copelaod otn eeu photografie te nemeu Orerigetiii kon er nieta gedaan werden tocb boorde ik den Ëugelschen leider der eipeditii n merkwaardige bj r onderheid mededeelen na m ltjk dat het begin der totaliteit 4 eecondeu en het einde datrvau 1 vroeger waren ingetreden dan berekend waa zoodat de eciipa S i eec langer duurde dan in □ uit de berekening bad afgeleid Men zeide dat reed vooruf daarin eeu fout naa vermoed onder dat men het bedrog er van bad kunnen bepalen een nadere opheldering biervan zal zeker met belangitelting worden ternonien Da temperatuur daalde van H tot 6 gr C maar hertitelde icb poedig na bet einde der eclips CU bereikte 10 gr C Werd alzoo het wetenschappelijk doel der reia niet bereikt toch wia bet verloop van bet verachijnael en z a lichteffect op het romuntiach Noorsche landacbap in booge mafe indrukwekkend al wan de lubt bewolkt ïi hot intreden der totaliteit heerachte onder de honderden toeocbouwers een plecbtetatige stilte tflechta een oogenblik afgebroken door den klokslag van het kevklorentje te Vadsü en duidelijk zag men over de bergen en aan den horizon den kernaobaduwkegel der maan zich snel verplaatsen terwyl de daarbuiten gelegen toppen een eigenaarditien lichtglana behielden die tuelbeid komt die van een kanonskogel uaby Volkomen donker werd het niet maar een uitorat utorke acbemeriog viel in waarb dfl klippen rot$en bergen en wolken alle nagenoeg een zelfde vale grauwe tiataanuam de zee lag ruatig voor ona ale en loodkleurige maasa zoo ziet men wel eeDifantaatuche landscheppen uit bet acbimmenr k afgebeeH Mol veel grooter snelheid dan bet intreden der duiaternia kwam het hebt weder te voorachyn dat door do wolken heendroog de as trononaen pakten lug hun inntrumenten satnen do Teracbilleiide toeachouwere begaren zicb terstond naar faun staombooten die in korten t d daarna bet kleiue eenza ue Vad o verlieten en meer zuidelyke streken op oehten Wy ziJD iu bet tydperk der herinnering fesiten Ëlk volk eo elk land viert de gedenkdagen van groote gebeurtmissen en beroemde mannen Maar er is eeri gedenkfeett dat nug niet voor de plechtige vim ing is voorgedragen h t eeuwfeest vau den hoogen hoed tiet is waar dat de vereerders van de ikacholpjjpt niet in staat zijn den juistun datum vant te stelleu waarop dat zoo nuttige kleedïngstak voor t eerst is te voorschyn gekomen Maar met OQuige zekerheid beeft meu ten minste bet geboortejaar van den boog jcyden kunnen nagaan Nu sijn er wet geleerden die bewoerd hebben dat de nooge lioed ouder is dan men veronderstelt zy hebben zelfs eau bewijs voor hun bewering bygnbracht uaranlyk een oude prent vnu Alhrecht Dürer waarop eeu man taut die een hoofddeksel draagt dat uict eenigeu gordeu wil voor een hoogen hoed 7 ou kunnen gehouden wurdeu Anderen zeggen dat op KngeUche travnres uit het begin deTorige eeuw booge hoeden voorkomen Maar als bat Koo is zyo dat slechts uit ooderiogen die elke bewyakracbt misoeu Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA liouütt Moorilreoht Nieuwsrkerk Oiip tle Holtordftm 7 86 7 88 7 89 7 48 7 86 8 40 9 40 8 47 8 64 9 1 9 1C 10 7 86 7 47 10 60 11 18 10 67 11 4 11 11 8 88 6 67 8 08 8 18 8 84 8 80 7 11 80 11 88 RotteriUm 6 O palla 6 10 Hieuwarkeik 6 19 Uoordreoht 6 88 Gouda 6 88 8 66 9 81 10 11 7 46 8 07 8 18 9 Ti 9 60 GOUDA REN Hits Gaudi 7 8U t 86 9 37 10 18 10 48 11 16 18 18 19 88 1 87 3 47 4 46 6 8 5 84 7 14 7 4 2aT H 7 48 8 47 11 18 40 4 67 8 01 2 Zafiw 7 68 8 6 11 11 18 49 8 08 8 19 roorb 8 07 9 08 11 96 1 03 6 80 ff 8 88 H ge 8 18 9 13 10 7 10 48 11 80 11 46 18 40 1 08 1 67 4 17 6 86 6 68 6 88 7 44 8 811 7 66 8 09 9 88 10 19 86 6 67 iotda 6 86 Oudaw 6 60 Waarden 6 6 Iftraahl 8 18 OI DA IITIKCHT 10 67 18 66 8 80 8 111 14 8 37 XP 8 18 88 6 17 8 86 11 88 8 46 8 34 11 46 1 87 8 08 3 60 6 07 8 41 9 64 10 61 GOUD A A M S T E R S A M Qoadi 8 87 8 81 0 6 10 67 18 10 4 11 6 80 7 61 10 17 lauUildui C 8I 8 14 9 97 10 i 1 l 1 18 6 80 8 88 11 88 hebben tegen de perswet gesondigd Urwgl Berr Van Kotie slechts een otenseh van de sokken heeft gesenoien Tot de ArDhemsche feestelykbedeu op den verjaardag der Koningin behoorde een OudHollandscb Volksfeestc op Sooabeek Duizenden waren daar getoigen van tooneelen van gedrang en verwarring zoo in ala buiten het feestterrein die alle bescfaryving te boven gaan zegt de Aroh Ct c eerst door de hoogst primitieve wyze waarop de entreegelden werden geiod en daarna doordat op het terrein by de volksspelen van regel en orde geen sprake was Het publiek hield zich op echt OudHoUand scbac wijze in t minst niet aan hot overal aangeslagen verzoek om niet bianeo afgenuslerde terreinen te komen en drong zóó op dat er voor de volkaspelers nagenoeg gaeo plaats overbleef Den arbeider uit Friesland dacht ar over met zyn gezin uaar Chili te verhuizen maar wenschte eerst vertroawbare mededeelingen te ontvangen omtrent land bevolking bronnen van bestaan enz en wendde zich daarom tot den minister van Boitenlandscbe Zaken van wien hy het volgende scbrgven ontving De minister van Buitenlaudsche Zaken brengt te uwer kennis een en ander volgens inlichtingen door den consul te Valparaiso langs particulieren weg ingewonnen Over bet algemeen hebben da naar Chili geëmigreerde personeu zich niet over hun lot te beklagen gehad en bet meerendeel van hen die met volkomen kennis van den landbouw daarheen zyn getrokken is goed terecht gekomen In de laatste jaren ie in het byzonder verbetering aangebracht in den dienst der gendarmerie ten gevolge waarvan de kolonisten thans de noodige bescherming genieten welka in den aanvang te wenschen overliet Io de provincie Lanquitue wordt Jen kolonisten beter kans vsn slageu geboden dan in de provincie Chiloé uithoofde van bet zachte klimaat eu de groote vruchtbaarheid Voor nadere byzooderheden kan men sich wenden tot den generaal ent voor de emigratie te Parijs den heer Vegs roe Argenteoil c Bulteolandscli Overzicht Volgens de Tüglicbe Rundsehau zal generaal Von Hahnke tbsus chef van het iu den laalsten tyd zooveel besproken militaire kabinet van den Duitschen Keizer opperbevelhebber in de Marken en gouverneur van Berlyo worden in de pUats van generaal Von Loë De voornshmste uitkomsten der beroepatalling van 14 Juni 1895 zijn nu voor het gebeele Dnitscbe ryk geordend Volgens deze telling babooren van de 51 770 284 bewonen van het Duitsche ryk 18 501 307 tot den landbouwersatand tuinbouw veeteelt boschcnltunr viancbery inbegrepen 20 253 241 personen syn betrokken by nyverheid en layabouw 5 906 845 by handel en verkeer 2 835 222 zyn beambten of ambtenaren of beoefenaars van wetenschap of kunst 3 320 962 hebben geen beroep opgegeven Uit het ouderzoek der recruten in 1895 96 zyn belangwekkende gevolgtrekkingen te maken over bet aantal analphabeten in Duitschland By bet leger en de marine zyn 250 661 recruten in dienst gesteld daarvan hadden slechts 374 geen ondarwys genoten d w z konden niet voldoende lez n en hun voornaam en familienaam niet leesbaar schryven Deatatistiek over de tien laatste jaren is voor Duitschland in dit opzicht zeer gunstig zooals nit het volgende staatje blykt In procenten van het aantal recruten konden lezen nog schryven In 1885 86 1 08 in 1886 87 0 72 in 1887 88 0 71 ia 1888 89 0 60 in 1889 90 0 51 in 1890 91 0 54 in 1891 92 0 45 in 1892 93 TUd vas Greenwicb 0 S8 m 1898 94 0 24 i 1894 9S 0 Ï2 in 1865 96 0 15 Da Krataiiiar qauitie ia dar oploaaiDg thus laar onbg Hoawal nog gaan barioht ia ontrtngeD dat da Toorgeatalda harTormingan dooi da Kretanaer laden t u bet har ormiagi oomita ign goadgakenrd ia het bgnn zekar dat die goadbaoring Tarkragan ad warden Zalfi da eiacb Tan da Kratanaara dat da bealaiten na da mearderhaid der Nationale Confentia recfatagaldig lullen ign ia in de iradé Tan dan Soïtan goedgakawd alacbta ia aitionderiog gemaakt Toor wyxigiogen in de grondwet waartoor da maerderheid Tan tweedardao dar leden noodig ia Hen gelaoft dat door deia concaaaie alk beiwaar lan de ipda dar Kretaniera opgehaTen ia Van da negen Entenaar afgoTaardigdan dia nog ia Ithane waren ign er gf naar Kanaa ternggekaerd Ero talegram uit Madrid baTettigt den TOor da regeering gunatigeo loop tbu zaken wat da biananlandacbe politiek althana betreft Het parlement bigkt oadar den indrok Tan de berichten OTer den opatand op de Filippgnacbe eilanden behoefte te hebben aan lakere TadarlandalieTende eendracht welka de oppoaitiepartg too min mogelyk Teratoran of in geTaar brengen wil Oe liberalen aagen bij de behandeling Tan de Terpachting der tabak en Tan de Almadenmgnen reeda ran oppoaitia af en daarna hebben zg baaloten aelfa bet wetaontwerp betreffende de poorwegconcaaaiea niet te xullen beatrgden nit bun naam aeida Moutere Rioa in dan aenaat dat zg op dit oogenblik niet tegen eeu maatregel wilden opkomen welka aan de regeering de uieowa middelen zal Tericba en die zoo hoog noodig zgu Er ia dna Teel kana dat iu deze week ook de apoorwegconceaaiea nog zullen worden aangenomen Het oorapronkelgk ontwerp ia door de regeering gewgaigd en wel zoo dat zg roigeus den uieowao tekst gemachtigd wordt om de aonceaaiea aau de ipoprwegmaataehappgeo te Ter lengen tot 1980 op Toorwaarde dat dezen zeWen of door tnaacheokomat rau fiuaucieele inatallingen de leening ran een milliard fiaok Terzekereo welker iotereat wijze Tan afloasing eu garanties nader door den ministerraad tullen worden vastgeateld In zekeren zin ziju da Toor allen op de Filippgnicbe eilanden Toor de wetaoutwerpen dar regeering wal op tgd gekomen Maar OTarigeaa achljoen dia bnar taak niet weinig te zullen Terzwarau De liiatate berichten nit den archipel wgzau op de waaracbgnlgkheid dat de opstand eeuigen omTaug aannemen gaat Al een jaar lang miaten de aartabiasahop van Manila de mitsies der Jezuïeten Franciscanen eni de gezaghebbende personen gewaarachuwd hebben tegen den rodrtgang der reToIntionaira propaganda onder de bewoners der grootste eilanden De gouTerneur maarschalk Blanco bezig met pe r aken op Mindanao gaf aan de Toorspelliogen der geestelgkeu weinig aandacht tot faij eindelgk besloot krachtige uaaatregelen te nemen op dat oogenblik sprong ook da bom en barstten da oproerige beweging nit Ër wordt nu op Manila naar rerluidt nogal geTocfaten hy Molinacho zonden driednizeud inlanders die de ge gelederen der S anjaarden doorbreken wilden teruggeslagen agn met Terliaa van GO doeden 40 geTanganen en 22 gewonden de Spaanaehe troepen Tsrioren een officier en rea aoldaten en hadden rele gewonden Da inlanders hebben zich na het geTaoht weer in da bergen ternggetrokheo De kruiaer Uta de Cnba is naar da Filippijnan Tartrokken en weldra zullen te Cadiz eenige ambulancewagena worden ingescheept Er ago nu in de wateren der Fihppgnscbe eilanden Tgf Spaanaehe kraiaers drie transportachepen én 21 kanonneerbooten De ragaariag ia Tan plan 6000 man te zenden dat ia zeamaal zooTeel ata da gons near genaraal eerat had aaogerraagd en hiernit bIgkt wel dat men apoedig en krachtig handelen wil Er zgn 3000 Europeeschs aoldaten in den archipel en 10 000 lolandache dia onder beTel ataan Tan Spaanaehe officieren en trouw zgn gebleren tot heden Boe aal de naaate toekomst zgn Staan we oor een tweede Cuba Da opstand op de FilHbpgnache eilanden zal men kunnen onderdrukken zei iemand die er met de toeatandan goed bekend heet maar het ia aiet bg benadering te aeggen hoeTeel tgd daarmede gemoeid zal sijn Naar de Impareial meldt heeft de gouTerneni generaal Tan Porto Rioo Teratarkingeu aangerra d als maatregel Tan Toonorg Versohillende Amerikaansche bladen werken gTarig Toor de candidatanr Tan dan heer WatteraoD die de meeat geschikte caadidaat wordt geacht TOor hen die niet mee konoen gaan mat de beginaelei Tan den heer Brjan en niet kannen bitsluiten hnn atem te gcTen aan dan candidaat der repablikeiaen den heer Me Kin ley Sr lyn ook nog enkele peraonen die den beer CleTalaod wederom candidaat willen atellan doek de tegenwoordige president schijut weinig laat te hebben zich wederom ta mengen in het partggewoel De heer CleTcland Terlangt geen herbenoeming c Teraekarda aan zgoer Trieodan Ik geloof ook aiet dat een enkele zijnar Trieoden hem daartoe lal aanieitan Bg httft et genoeg Tan Het lal ham Termoad ik laer onaangenaam agn wanneer bg ign naam hoort noameo Niemand is bOTeodian door ham gemachtigd tot bat gebruiken aan zgn naam en niemand weet of hg TOor of tegen een thirdticketc ia Van aommige zgdeu heeft hg dan ook reeda den wenk ootTaogeu dat het Teel heter TOor ham ia zich buiten dezen teikiezingastrgd te honden en zich Tooral uiet op den Toorgrond te plaatsen een wenk die troawena Trg orerbodig kan worden geacht da heer Cterelaud is eeo geea getal iemand dia zoekt naar eigen Torheffing ten koste Tan de beginselen welke zgn partg aanhangt Ue heer Watteraon zal echter ook wanneer da heer CloTelaad niet als zgn mededinger optreedt wein g kans Tan slagen hebben Vooreerat zal hg missen de democraten die Toor het zilTer zgn en dan mpg kan hg niet rekenen op al de stemmen Tan die democraten die niet meegaan met den heer Brjan en toch ook niet wil len stemmen Toor den heer Mc Kinlaj WCht dezulken zgn wederom Terdaeld en enkalen hunner hebben reeda het oog geTeatigd op den heer Graj lid van den Senaat MARK TBERICHTBN Qouda 3 Sept 189 Granen met ruimea aaaroar PrijseQ ilooraen ouTorandenl Tarwe Jarige Zaeuwache 6 80 a 6 60 Mindere dilo 6 80 i 6 Afwijkende 6 86 a 6 S0 N Zeeuwsolie 6 s 6 10 Boggo N Zeeuwsoho 4 i 4 86 Polder f 3 60 i 3 76 Builonlaniliohe per 70 k 8 60 i f 8 80 Oerst Winter 8 60 a 4 86 Zomer S 60 ü 8 80 ClieTallier 4 60 a 6 86 Haror per heat 2 80 a 3 10 per 100 kilo 6 a ƒ 6 86 Hennepzaad Inlandscb 7 k f 7 86 Buitenlandsohe 6 60 i B 76 Kansriexaad 6 7 60 Koolzaad nieuw 7 76 tl ƒ 8 Erwten Kookorwten ƒ i Niet kokende a Bnitenlandaoha voererwtcn per 80 Lilo i ƒ Boonan Bruine booneo ƒ a ƒ Witte boonen a f Duivcnboonen Paardenboooeo i Mals per 100 Kilo Bonte Amerikaansohr f 4 30 i 4 60 Cmquantine 6 JB a 6 76 Foiamau 4 7B i f 6 Veehabkt Melkvee weinig aanvoer handel eo prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel willig 16 ü 18 ot perhslf KQ Biggen voor Engeland goede aanvoer handel willig 16 a 151 ot per half KO Magere biggen goeile aanvoer handel matig 0 46 a 0 86 per week Vette lohapen goede aanvoer handel vrü wel 17 a f 95 Weilammere weinig aanvoer bundel red b Nuchtere kalven eenige aanvoer handel vlug 6 a 10 fJraskalveren goede aanvoer handel llonw ƒ 86 n O Fiikkalveren 10 a ƒ 18 Vachten Wol i per K i Aangevoerd 96 partyen kaas Handel vlug Ie igual 26 a 2S 2o qual 2l a 24 Zwaardere NoordHollandsche 28 ü 36 Boter reil aanvoer handel vrij wel Goeboter 1 20 a 1 30 Weiboter 1 it 1 10 p Kilo 352 Staats loteriJ te Klasse Trekking ran Uoiiderdag 3 September 1866 No 9884 1600 No 19931 400 Prijzen van 66 186 3143 6634 845U 11507 14904 16803 17866 497 386 6S6S 8636 11622 14980 16824 18470 796 3413 6916 8735 11732 16169 16610 18691 987 3701 0062 8001 19167 16266 16742 19195 1344 3870 6694 9078 18668 16616 16809 19268 1894 3905 6606 9171 13263 16698 17114 IU972 1456 4615 7129 9191 13446 1671 17231 19321 1461 4692 7186 9813 18838 16868 17325 19489 2089 4860 7870 9688 14023 16 49 17468 19646 9140 4889 794010S98 14386 16964 17607 19821 8611 5100 8127 11140 14503 15900 17832 20616 2926 6SB1 88S8 11484 14899 18108 17999 90715 2980 6416 4e Klasse 3e Lgst No 4648 m s 4443 en No 6443 m z 64r3 BUBQEMEESTER en WETHODDERS ran GOUDA brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad io zgne Tergadariog ran den lateo September jl heeft herbenoemd Tot Wetbender den Heer J M NOOTHOVEN VAN GOOR Tot Laden der Commissie belait met het heriien der Plaatsalgke Verordeningen tegen wier OTertrMing atraf is bedreigd en waarrau da Burgameeater Voorzitter ia da Heereo Dr F H G VAN ITER80N H JAGER H J NEDERH0R8T en C P W DE3SING Gooda den 4n September 1896 Bargemeeeter en Watbood era Toornoemd R L MARTENS De Seerataria BROUWER BargarlUke Btand GEBOREN 30 Aug Isaac ondera O O Bik en J Lenstra Maria Wilheloina oidere P Tak en W de Mol 1 Sepl Aafje ouders H de Grnil n O Verhoek Jan ondera J aliager en J Tinbergen 2 Adrianns Hendrik ondera J M Sparnaag en C de Knegt OVERLEDEN 31 Aug J C de Eeisar 6 B G R Tan Rood 3 m 1 Sept A a Voorend 24 j J Streng 3 w 2 H F dan Riet 7 m GEHUWD 2 dept T D Lorjó en C Kastelein B Nienwiaad en C M Tau Eck J Karrebgn en P Hoegee J A Breukman en J F P Smient D M Boot en W A Fratacolla P Noordegraaf eu A Vtnar C Laarier en D ran StaTel H Koogatra en J G Eodenbarg J A de Boer en N Kwinkelenberg SPECIALITEIT in Heeren Mode Artikelen Dam Fanipliiies m Haniiscboenen A van OS A Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van instcrilaDie slotkrs Vorkrs 1 lOU i 180 83 86 861 1 SKl TEMBF R NzosM Cert Ned W S H 100 100 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNG ii Okl Uoudl 1881 88 4 iTiui Iniehrijving 18112 81 6 OoaTKNa 01 1 in papte 1863 dilo iu zilver 1968 5 sï i PoaTUOiL Qiilig met ouupon 3 dito tiekol 3 26 i ailBLAIlu OU Binnonl l89t 4 6S i ditodaeons 1880 4 i 98 litobijltoth l889 t 981 dito bij Hope 1889 90 4 08 is dito in goml loon 1883 6 dito dito dito 1884 5 104 SrAKja Perpet leliuld 1881 4 60 Tuatlli Gepr Uonv leen 1890 4 66 Gec loeuing lorie 1 18 Geo leening icrie C 1 V Zui Ara Ulp V olil I8 a 6 201 MalIco Obl Buit Seh 1890 6 93 VaNlzuiu Dbl 4 onbep 1881 41 AMSI tD tH Übligali DlS96 3 lOOl RorriaDAll Steil luon 1894 3 97 N D N Arr Haiiclolsï aond 441 Arandtb Tab Mij lertiliontcn 503 UeuMaatichappij dito 612 Amh Hyputheekt panilbr 4 lOl Cttlt Mij der Vorstenl aand 661 Gr Hynotheekli paiidbr 3 100 NaiUirlanilschu bank aand 200 Nad Handolmaa h dito ISB 4 100 136 991 27 109 91 20U 286 102 5ni 62 163 8 l 69 77 101 101 101 98 144 189 lO l 38 100 ioy 11 N W k Pao Hyp b pandbr 5 44 Rolt Hypotheokb p ndbr 3 99 Uur Hypotheakh dito 3 OusTINa Ooet llong bank aand KuaL Hypotheekbank tiandb 4 Av laiK Kquit liypoth paniib 6 126 Maxw L G Pr Lion cert 6 lu Holl lJ Spoorw Mij aand Mij tot Kipl ï 81 Spw aand Neil Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afnk Hpm aand O dito dito ilito 1891 dito 5 lT l lI Spoürwl 1887 89 A Kolil Zuid lul Bpwoiij A H r bl S Pol BN Warsohftu Woenon aand 4 ausl Gr ttuM 8pw Mij obl 4 Batilscho dito aaud Putowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk t b Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 I 10 12 AMKBiKA Ceut Pao I9p Mij obl 6 Chio Il North W pr v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Oenver k Hio ir Spin eert v a Illinois lontral obl in goud 4 Louisv k Nashvilledert v aand Uaiico N 8pw Mij lehyp o 6 Uias Kansas r 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito Peons Ohio oblig 6 Oregon Calif to hyp in goud 6 71 106 1 ll l 192 802 107 i 106 is 103 i St Paul Hiuu k Manit obl 7 I n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 CiNAOA Can South Cert V sand VlH C Ballw k Nav Ie h d e O Amsterd Omi ibu8 My aand Betterd Tramweg Maats aand i Nio Stad Amsterdam aand S Stad Hotterdam aand 3 BaLOU Stsd Antwerpen 1387 8 Stad Bruaael 1886 8 108 tioDa Theiss Begullr Oeaellsch 4 117 l ÓosTlüK StaaUleening 1860 6 1811 K K Oost B Cr 1880 8 i 168 StLUn Stad Madrid 8 1868 84Vs Nao Var Bes Hyp Spohl oert 118 RECLAME door dniiendeii Professoren eo geneesheeren beproefd toegediend en aanbeTolen 1 Sedert 14 jaren bg het publiek bekend en gezocht als het bette goedkooputem onêchadeliJkête BL0EDZDI7EBIN6S en Laxeermiddel d i Toon ia het voor n i jau verkoun wordt en bg Toorkèar ge lomeu in plants rau Ëngelich Zoat Droppela Drankjes eu Bitter water Niet anders te Terkrggen dan iu dooa jes a 70 Geute in de Apotheken Het etiket der eehte Zwitaersche Pillen ran Apotheker RICBAUD BHANDT moet een wit bruin aijii van den Torm coo als borenfltaaude aflseelding op een rood veld Ue d eiyksche kosten bg gebruik zgn slechte 3 centen Niet anders te verkrggen dan in doosjes k 70 Cents iu de Apotheken HoofddepdtF Ë TAN SANTEN KüLFF Rotterdam ADVERTENTIEN Bg Tonnik der Arrondisaements Ueehtbauk Io Rotterdam d d 12 JUNI 1896 ia bethoweIgk bestaande tusschen meTrouwCATHARIN A JOHANNA LA VKSGË particuliere eu dan heer PIETBU COKNËLIS GLAÜENBR koopman beide vtomüAt ta Rotterdam ontbonden Terklaard door echtscheiding met alle gerolgeo Tau dien De procureur ran Eischeres Mr C F A nOOGEWEBGKN SrJl OOMHO VEM fiS TEraifELLINS EN Tot liair 8ej t a s alle werk lag i u geopcnd van s voormidflag s 10 tot s nniniddag s fi uur HET COMITÉ FEANSCnE STOOMVEEVEEU MH Gheinische WssscheriJ II IPPE IIEIMFJt 19 Kruittkade RoUerdam Uebreveteord door M den Koning der Belgen tloofddop6t TOor QOUDA de Heer A VAN OS A2 Specialiteit roor het stoomen eu verven van alle lleeren n Damesgarderoben alsook atle Kiudorgoederen Speciale inrichting voor het ntoom U van ptuche mautels veeren bont en Qordjjnen tafelkleedeu onr wortleu naar du nieuwste en laatste methode govorfd Alle goederen hetKJj gestoomd ot geverfd wordeu onsch deljjk voor de gezondheid eu volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zijn de prijzen 2S gedaald Te stoomen goedoren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eeue week BIJITENGEWOITE FINALE UITVERKOOP VAN AI LH A iJtUt l Aiaïiimt t ren en onder Fabrieksprijzen Deze lütverkoop iluorl slechts korten lijd vuinnnini e nwuiv tn Oe ÉTMIjMtlB Een ware Schat Toor de ongelukkige slacbtoffers der ZelfbcTlekkiug Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARII iG Hollandsche uitgave met 27 afb Prbs 2 jijiulden Ieder die aan de veraebrilckelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verki ggen bg hetVerlags MagAzin te Leipzig Neumarkt 84 franco t en inzenumg vau het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland