Goudsche Courant, woensdag 12 mei 1897

Vrkrs slotkrs 88 98 98 97 10 841 1 8 8 Vw 21 21 63 i 97 9S 98 103V8 68 61 19 18 101 96 41 100 94 68 68 S2li lom 64 loov 205 146 A 63 9 97 188 l lOOt 74 29 lo V w U 20 23ii 100 62V 64 150 981 681 76V 102V 10 V 10 1001 161 161 exd lüOl 437 108 10 1 103 70 107 211 z 44v 8V 18 1 21 101 1 10 10 1 10 V 116 1191 32 113V 5 7 AaD evaDgeo 1 Mei TUd vao Greeowlcb 4 62 4 65 6 82 S 51 8 14 7 81 7 68 8 36 8 61 9 67 10 88 1 18 6 09 7 69 10 04 b 09 V 8 06 10 11 Ê 6 10 8 13 10 18 Ê 6 10 6 86 6 40 6 10 6 88 7 60 8 88 8 68 9 10 10 87 10 64 11 80 1 44 8 60 8 45 4 10 4 40 1 85 17 7 81 8 0 9 87 10 09 1 B4 4 60 6 97 9 47 9 01 4 67 84 9 64 S OS 6 04 ff 41 10 01 f 8 14 S 09 4 05 4 S9 6 10 6 66 47 7 46 8 80 10 07 10 89 OVSBLEDEN 8 Mei J H nu den B g 9 j 10 m 9 J J Verboom 3 m 10 A Grendel 1 j Il m f I ARASOLS doch zullen niet geëtaleerd worden A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 8 UEL ADVERTENTIEN WINESLMBOW Ia de GROSSIEBDERIJ en SLIJTEKIJ ran de firma C liOUBKHfm wordt t gen JUNI a 9 eea nette JulTroiiw gevraagd Ëitern Brieven eo getoigscbrifteo en opgave van verlangd salaris te zenden LANGE TIENDEWEG D 34 Gouda Persoonlgke bezoeken voorloopig onnoodig 8 43 3 67 9 80 9 97 9 64 10 11 11 19 1 6S 4 4 16 ROTTBRB AM fl O 36 11 60 18 97 9 40 9 47 10 18 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 10 40 11 64 19 08 19 47 SOCOA DEN BAAS ouda ï eiihuiMO Moerkap6ll8 Zoetarmoer ZogwMrd Voorburg Hage G 7 80 S 8 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 19 88 1 87 8 4B 4 49 6 86 6 64 U 7 84 7 49 R 88 8 64 9 64 10 89 11 16 ïil 7 49 8 48 19 40 J Ol l Ï i 7 6a8 61 19 S1 8 18 10 16 V 8 07 9 03 jj 5 j o VVl 5 9 8 O U b 11 4 D ÏN H A A Q SO UO A Hago 6 46 7 20 7 48 8 86 9 4 10 1111 87 18 891 36 8 44 8 40 4 06 4 38 6 80 6 18 7 18 7 66 9 98 Voorb B B2 10 17 1 41 4 89 18 9 8 Z Zegw8 10 89 1 66 4 68 6 80 9 48 Z8T M 8 17 10 48 9 0 6 04 89 9 69 Oouda 8 98 7 60 8 18 9 08 lO U 10 6411 67 18 609 17 8 14 4 08 4 18 6 16 60 7 48 8 91 10 10 BurgerlUke Stand GEBOREN 8 Mei Eliaabelfa Mattia Oerardiaa oQdnrs J 6 EngelmaQ eo M Vreeze 8 Johanoa Maria ondera A de Joaff ea N Koster 11 Qerardaa oodera J Moooa en 0 M Blom iH 8 18 9 08 9 46 9 E4 10 4411 46 M 48 1 10 8 06 4 8 O U D A U T K I O B T Oonda 6 8 8 87 7 86 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 S0Oudew 6 46 64 11 14 9 87 Woorden 8 68 7 8 8 19 11 99 8 46 ütJMkt 18 7 88 8 88 9 0 9 S9 10 61 11 46 18 38 1 96 8 08 VAN Blommestein s Inkt IS proJonderVmdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APF LDOÖRN HOLLAND TI T K ï O H T 0 O ü D A Crtreckt 6 88 7 46 8 48 9 90 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 86 7 6 Woerdon 6 68 8 0 10 88 11 66 4 10 7 18 Oudewater 7 07 8 14 10 4 4 94 i Goud 7 98 8 87 9 81 9 69 10 69 11 10 19 111 89 8 46 4 87 6 90 8 07 7 898 98 10 84 10 64 817 4 38 8 06 8 66 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 94 7 18 8 48 10 41 8 6 6 08 6 43 7 89 8 69 11 18 11 19 A1I8TBXDA H S O D D A AMltodUI 6 It 7 10 8 18 9 06 10 41 1 68 8 46 7 11 1 14 U 10 09 11 11 IMi M MH AH8TESDAM 18 10 4 U P U8 6 10 17 10 86 1131 KbooDwerken ie Amnterdani Tn den brief geadresseerd aan dea lieer J wordt gezegd dat de BchrgTer eeaigea tijd geleden zekeregoederen Tan den heer J bad K stoleo maarsnlbH op aandringen van een vriond een zekeren P die Terrolgena de bewuste goederen Ïd den lommerd bad gebracht De helft van beigeld tien golden bsd M ooivangea maartoen P onlaogB meende ie bemerkeo dat depolitie de zaak op t apour was wilde hg degoederen weer inlossen M bad bet geld echter niet en nit angst en b ronw besloot by een eind aan zgo leTen te maken d3or zichte rerdrinkeo In den brief wordt de heer J nog om andere redenen tegen P gewaarschuwd Hbl Gisieraropd verspreidde zich op de boolerards ie Parijs bet gerucht dat opnienw eeo herige brand was oitgebroken Hoezeer de Parjizenoara nog ooder den indruk zijn van de ontzettende ramp m den weldadigbeidRbazaar bleek nit de ontsteltenis waarmede de wandelaars elkander ondervroegen over den omvang van den braod Men vreesde nog zonder iets omtrent de byzoDderbedea van den brand te hebben verdomen dat Parysopnieaw in rouw gedompeld zoq worden Gelukkig was bet ditmaal n weinig beteekenis Omstreeks halfacbt was de brand ontstaan io den oircoB Molier De brandweer was weldra ter plaatse eo bestreed van verschillende zgden de vlammen die het eerst en het hevigst in de fonragebergplaatsen van den circna aao den Icani der avenoe dn Bois de Boulogne woedden In eenige oogenblikkeo was het vnnr tot een feilen gloed aangewakkerd die ook de stallen aantastte kort nadat alle paardun daarnit waren verwgderd Binnen zeer korten tgd was hei geheela circusgeboaw dat van boot was opgetrokken door de vlammen verteerd De circQi Molier waa de circns der hooge Par acbe aristocratie Er werden alecbta eenige voorsielUngeo er seizoen gegeven met medewerking van de vertegenwoordigers der voorname wereld die zelfs al stalkoeobts konstrgders enz enz dienst deden Deze voorBtelliogen behoorden tot de moDdatne gebeortenissen en werden metde grootste belangstelling d04r de gebeele sportwereld tegemoet gezien Morgenavond Dinsdag zoo er een liefdadighetdstoiréa gegeven worden onder bescbermheer ehap van den heer Casimir Férier Deze TOOKsielling werd echter in verband met de ramp der roe Jean Qoujou uitgesteld Bg bet uitbreken van den brand liep bei gerucht dat het onheil had plaats g had gedurende een repetitie Dit gerucht kin gelokkig direct tegengesproken worden Ër was niemand in hei geboaw van de stalwacht Persoonlgke onggelukken kwamen dan ook niet voo De bekende Unitariër geeft weer een artikel in het Handelsblad over den actoeelen toestand en raadt natuarlgk aaneensluiting der liberalen aan Hij eindigt zgn stok aldus Liberalen van Nederland gg zgt tbeoretiscb i o wysgeerige liberalen of van abstraote theorieën afkeerige maar in de daad practiscbe liberalen gQ ZQt heethoofdiga of koele jonge of oude doorslaande of bedeard woorden wegende er haastig op losgaande of drieatappen vooruit twee achteruitdoende liberalen vervelende ol aantrekkelgke liberalen Maar gg allen hebt uw land nw volk aw zelfstandigheid uw vrgheid nw Koningskiud Hef Gg allen zgt overtuigd dat ons land en volk moet bestuurd blyven in den geest onzer Staatsin stel Hogen en dat toi leniging van den nood des tgds moet worden samengewerkt door alle krachten particuliere genootschappeigke gemeentelgke provinciale en staetskracbten om hervormingen tot stand te brengen En als het u geluk ken mag hei veld te behouden dan zult gg daartoe allen medewerken 8 16 8 36 8 49 8 49 9 66 9 06 8 38 4 66 6 06 6 14 6 81 6 97 7 S6 8 6 68 03 11 19 86 O O U U A 1 8 8 91 9 48 10 60 4 87 10 Ooodt O Bt 8 Weiaan bedenkt dan nog uu zoo kort vóór den slag dat er veeï te verliezen is en als gli verliest dat gg door zelfverwgt en oodei Oaid 80 7 86 Uootdiwht 7 89 MtmwnkBrk V 7 89 QiipeU 7 46 Bottoidui 7 7 66 CpeUe Sieuworkerk lioordreoht a ud ling Teiwgi de schade niet herstelt Slait u aaneen I Maar niet van één kant kan de toenadering komen Niet één der verschillende liberale achakeeringea mag voor zich het leeawendael eischen Élke liberale kiesvereeniging stsUe dien candidaat of vereeuige Jch de noods ter bewaring barer toekomstige vrgheid onder verKlaring waarom met dien caodidsat die in dat district tegenover het clericaal verbond de meeste kaas van slagen hefft en steone hem met e k stem die kan worden uitgebracht Overwint dan de liberale partg weer ata vier iaren geleden öeen dan zal de tLiberale Unie dan zal de Radicale Bondc dao zal de Volkspartgc geen Kamer zien naar baar smaak maar toch eene die evenals haar 00 nog levende voorgang ter n et eere mag worden genoemd en veel goeds kan doen voor de gaosche natie Bedenkt alom dat bet meerdere de vgand van hei bereikbare is t Zoo een scbooa een naogrtjpend staatkundig schouwspel 7 0 als de liberalen van allerlei kleorschakeering geroelden wat hen bindt meer dan wat hen scheidt en het voorbeeld volgend door Rotterdam door Leiden door Grouingvn gegeven in elk kiesdistrict slechts ééoen liberalen candidaat ateldeo als den man die door allen zal worden geateond hg het optrekken tegen de clericale Compagnie schap Boomsch en Antirevolutionair en Co De kantonrechter ia Haarlem heeft uitspraak gedaan io de zaak van een ingezetene vau Haarlem die in hooger beroep was gekomen van de beslissing van het gemeentebestuur van Qaatlem waarbg was afgewezen zgn verzoek om alsnog op de kieserslgst te worden gebracht op grond dat door hem was nage laten vóór 16 Februari kiesrecht ia vragen Het beroep is door den kantonrechter op denzelfden grond afgewezen Belaogbebbeode zal no eene beslissing van deu Hoogen Baad uitlokken De ramp in de rue Jean Goojon te Pargs brengt een dergelgke ramp in herinnering die op bet huwelgk van keizer Napoleon I een schaduw wierp De Oostenrgksohe gezant prins Voo Sch warzen berg gaf in een bonten bggeboow in zgo tuin een bal ter eere van keizerin Marie Louise Toen het dansen in vollen gang was viel een der lusters van den wand Een draperie vatte vlam Kolonel de Tropbriant traobtte bet brandende gordgn af te rokken maar de vlammen hadden bet plafond reeds bereikt Als een bliksemstraal schoten de vlammed van bet eene eind naar bet andere 0 In den beginne scheen er tgd genoeg te zgn om te ontkomen Het geselschap begaf zich naar den tuin zonder orerbaastiog Maar weldra werd de hitte binnen oodragelyk de achtersten drongen p van de voorsten geraakten er enkelen onder den voet Van bet plafond vielen J randende stokken neder op de dames en heereo die nog in de zaal waren hou kleederen vatten vlam ho toen ontstond er een tooneel dat met geen pen te besehrgven eis Zelfs de aterksteo konden niet op de been blgven maar werden vertrapt door de razende massa die den gselgkon dood ontvluchtten Aan den ingang van de zaal lagen mannen en vrouwen op een hoop dooreen de sabels der officieren waren verward in de kleederen der dames zoodat het bgna onmogelgk waa om iemand ie bevrgdeo Aan alle zgden weerklonken kreten van angst eo wanhoop moeders riepen om haar dochters mannen om hun eehtgenooten De tuin die heller verlicht was dao midden op den dag was vol geredden die bun geliefden zochten en van vluchtelingen die met brandende kleeren ontkomen waren aan den vuorpoel Twee moedera de prinses voo Schwarzenberg en de prinses e Layen die in den toin ontsnapt waren maar haar dochtera daar niet konden vinden snelden io het brandende gebouw ierug om baar kinderen ie zoeken Hi t dak viel op hen en slechts een barer GOBI 1 34 18 86 18 88 18 89 18 46 18 66 10 80 11 88 40 8 98 ll ïl 19 18 11 88 11 86 11 48 1 61 19 88 9 68 6 M 7 81 8J 8 U U 18 10 19 10 99 10 3 10 48 10 49 mevr De Lajen kwam er nog levend nit Zg overleed een oor later De prinses 7on Schwarzenberg een sckoonznster van den gezant zag men niet weder haar Igk werd later onder het puin gevonden Hei moest herkend worden aan de diamanten die de primes had godragen Voor de rechtbank te Ameterdam stond eeoigen tgd geleden terecht L Pool firma L Pool ZoOD beklaagd van namaak van het doo den heer Wil ra Bikkers gedeponeerde handelsmerk bestaande in bet woord O dol io perspectieviache drnkletters De beklaagde had in den haadel gebracht eene tandpasta waaraan door hem de naam van Odol Tandpasta was gegeven Op de dooKJes kwam dos hei woord Odol voor eo naar de dagvaarding aangaf slechts mei geringe afwgktng van den vorm waarin het woord als merk door den heer Rïkkers was gedeponeerd Beklaagde had ook zguerxgds een merk gedeponeerd en wel twee schuin tegen elkander aanstaande borstels met de letters P er tosscben De snbst officier van justitie mr Hugeopoih was van oordeel dat tosseben het woord Odol zooats bet door beklaagde was gebruik eo bet gedeponeerde zooveel overtiensteraming bestond dac hier van nabootsiog sprake was Hg erkende dat er geen uitsluitend recht beatond op het gebrnik van den naam Odol maar meende dat dit woord niet mocht worden gebruikt in deozelfdeo Iftiervorm waarin het reeds was gedeponeerd Hg vorderde dus op grond van art 337 Weib v Strafr eene geldboete vau f 100 Als vertegenwoordiger vau den heer Rikkers de civiele partg vorderde mr J C De Vri s eene schadevergoeding van f 150 Mr D Simooe als verdediger van den be klaagde weea er op dat in verschillende apo iheken eigen gefabriceerde Odol verkrggbaar is en dat dit wooid de naam was geworden voor een uil bepaalde elementen saamgestelde vloeistof Bg betoogde io hoofdzaak dat beklaagde het woord Odol in verbinding met het woord tandpasta slechts als naam van zgn tandmiddel niet als merk bad gebruikt terwgl hg zgn eigen merk op doosjes had geplaatst Hg achtte dus tea veroordeeling niet mogelijk De rechtbank sprak den beklaagde rrg op grond dat niet wss gebleken van overeenstemming tnsschen bet merk van deu beklaagde en het door don heer Rikkers gedeponeerde Van deze uitspraak kwam bet O M in hooger beroep Ter terechtzitting van het hof verklaardede adv gen mr Op ten Noori zich met degewezen beslissing der rechtbank t vereenigenen na de pleidooien van mr Ang Fhilipi jr voor de civiele partg en van mr Simons voorden beklaagde bevestigde het hof op 4 Meijl zonder nadere motiveering het vonnis derrechibaak Hb Verbinden de ooders van een kind dit voor zgo leven aan een kerkgenootschap door het wicht te latpo doopen De e vraag is door den kantonrechter te Groningen bevestigend beantwoord Maar hg voegde er bg dat de aldos gedoopte tot dti kerkgenootschap slechts zoolang behoort tot hij er zich wettig van afscheidt en dat bovendien bei lidmaatschap van het kerkgeoooisoliap nog niet het lidmaatschap eenor kerkelgke gemeente meebrengt De heer R W aldaar die had geweigerd in den boofdelgken omslag der Ned Herv gemeente te betalen en door de kerkvoogden DU was gedagvaard stelde nl in zgn verweer dat hg geen lid der kerkelijke gemeente Ie Groningen is en de kantonrechter besliste dat de heer W inderdaad niet geacht kon worden tot de kerkelgke gemeente te bebooren zoodat hg niet kon worden aangeslagen in den omslag Hoe men ie Tie de couloirs beeft gemeten die voor de eerste verkiezingen ten stadhuize zgn aangebracht vertelt men aan de N Arnh Ct c De heer K de dikste onzer medeburgers ontving het ferzoek om op hei stadhuis te komen Daar stonden de lessenaars achter io een smal gangetje De heer K probeerde er binnen ie schuiven wat dan ook gelukte De ruimte vras zoo dat hg voor sgo rechterarm roimte bield om te kunnen achrgven Na deze proef zgn ze goedgekeurd Onlangs is gemeld dat de Keizer van Oosteorgk den Weener opperrabbgo dr Güdemaan de FranzJozef arde schonk De rabbgn vroeg en verkreeg een audiëntie om den Keizer daarvoor te bedanken Eergisteren werd hg ontvangen Hg sprak io t Hebreeowsch den zegen over Z M nit en dankte hem svoor een onderscheiding waarin igu geloofsgenooten in deze dagen van beproeving een hewga van Zr Ma guntt meenden te mogen zien c Het verheugt mg f antwoordde de Keizer dai gg hei zoo hebt opgevat maar de on derscheiding gold toch ook nw persoon c Een arbeider ie Hndikivall Zweden heeft zgn hoiï waarin zgne vrouw en vgf binderen wonen door dynamiet in de lucht laten vliegen Na verscheidene weken de echtelgke woning verlaten ie hebben keerde hg terug en volvoerde na een hevtgen twist waarbg hg zgne vrouw met den dood bedreigde zgn afsohawe lijke m sdaad Hei huis werd geheel vernield vier kinderen waren dadelgk dood de vrouw en een kind werden nog levend uit de pninboopen gehaald maar stierven kort daarna Hg zelf wist te ontkomen en was in een boaclije verborgeo getuige vau de verschrikkelgke ramp Hg werd iu zgne schuilplaats gevat en bekende alles onder diep berouw Jaloezie had hem tot de misdaad gedreven Men sobrgft aan de N R Gt De sneltrein Boxtel Vlisaiogen is Donderdag 6 Mei aan eeh zeer groot ge aar ontsnapt Dsze trein passeert het kruispunt hg post No 4 bij Breda 17 minuten vóór den goederentrein van Rotterdam op Venleo Toen de sneltrein dien di nog niet was voorbggesneld vóói de goederentrein moest passeeren werd hei signaal op onveilig gesteld om den goederentrein vóór bei kruispunt op te houden ea den sneltrein gelegenheid te laten dat pont ongestoord voorbg te gaan De goederentrein zetie echter ongeacht het signaal om welke reden dan ook zgoen tocht voort en werd door den wachter van post No 4 door nadere hoornen vlagsignalen met moeite geaireateerd De sneltrein was gelgkigdig van de andere zgde in aantocht en zonder de koelbloedigheid eo vaetheradenheid van den wachter Van deo Berg die ook dien trein m t zgne signalen tegemoet snelde zoo er zeker eeu ontzeiteude botsing op het kruispont zgu voorgevallen De direoiie der spoorwegen te Ütreoht gelastte een enderzoek naar dit voorval en naar wg vernemen zonden de heeren belast mei dit onderzoek heden te Breda aankomen Groote kodden wilde zwgneu veroorzaken in de Ardennen veel schade aan den landhoaw Zg plunderen geheels korenakkers eo bederven den oogst van wgn en boomgaarden Het wilde zwgn in die streken vermenigvuldigt zich sterk in den laatstea tgd Bultenlandsch Overzicht De oorlog tussohen Griekenland en Tarkge nadert zgn einde Door de overmacht gedwongen door het wapengelok verlaten verslagen en vernederd is Griekenland gmoodzaakt aan te nemen wat hei voor eenige weken trotsoh van de band wees te doen wat het tot nog steeds weigerde Het beeft de bemiddeling der mogendheden ingeroepen en deze hebben gehandhaafd hnn ouden eisch 10 08 9 07 10 09 9 88 t 9 86 9 49 14 14 t is 7 48 4 46 7 46 M9 Algebeele ontruiming van Kreta door de Grieksche troepen en onroorwvardelgke aanneming der arbitrage Gisteren beeft de Grieksobe minister van bniteDlandsehe zaken aan de geunten der Grieksche mogendheden te Athene medegedeeld dat Griekeoleod het hoofd in den schoot legde en de bemiddeling onder de gestelde voorwaarden aannam De gezanten verklaar den zich daartoe bereid slechts de Duitsohe gezant vas eenigzins terugrondend in zgn op treden Doch daar da Doiteobe regeering beslist heeft medegedeeld op geen enkele wgze de dynastie te Athene in gevaar te willen brengen hoodi men zich overtuigd dat Daiiscbland aan d actie der mogendheden geen moeilgkbedeo in den w zal leggen Van hei oorlogsterreio in zaidelgkTheosalië valt weinig nieuws mee te deelao De Torken doen verkenningen bg Domokós en waren gisteren genaderd tot Vrisii en Tajatn halfweg tnsschen Farsatoa en Domokós Een nieuwe aanval wordt verwacht en de Grieken versierDomokós zoogoed zg kannen Kolonel Smolenïts beeft Almirós verlaten en is waarflcfagnlyk langs de knst naar Soerpi ten zuidoosten van Alnirós opgerukt Op wiens aandringen eigeolgk de vloot aan de oostkust zich onzgdig houdt is nog niet 0 ehelderd Het eene bericht spreekt van Edhem pasja s voorwaarde het andere van de voorwaarde van de mogendheden bet blgkt niet welke concessie die twee parigen er tegenoventelden Dat de inwoners en eigendommen ie Yolo beschermd zonden worden spreekt vao zelf dat was smmers in Larissa en elders ook gabeord Yolo is nu Zaterdag werkelgk bezet en Ëdhem zelf heeft er zgn intocht gebonden De Torken hadden nog op iamelgk aterkeo tegenstand gerekend ten oosten van Veleatino waar een Grieksche brigade zich sterk bad verschanst op een helling van hei gebergte Pilat Tepé Edhem Pasja bad er Zaterdag zelfs drie divisien op afgestuurd maar gelgk meermalen badden de Grieken snaebts bon sterke stellingen verlaten en waren gevlucht Yolo is door de Grieken nog lang niei beelemaal verlaten Hei hoofdkwartier van hei Tarksche leger i tbans te Farsalos gevestigd Zaterdag ia in de Notre Dame te Pargs de Igkdiensi voor de ilachtoffers van de ramp gebonden Men had de ontzaglgke hueliek met zwart doek bekleed dat tasschen de kolommen met zilver was belegd In het koor waren op bepaalde afstanden draperiën met zilveren krniaen opgehangen Midden in bei transept verhief zich een prachtige katafnlk omringd door dertig lampadaires waaruit groene vUmmen opstegen In die katafalk had men twee kisten gezet die van de gravin de Yatin eo van mevrouw Julian Er lagen slechts drie kransen op de katafalk een van de Bossiscbe kolonie te Pargs een van den Daitschen Keizer en eeu Tan deo Keizer van Ooateurgk President Faure had plaats geoomeo op een Terhevenbeid voor hem en de officieren van zgn bnia opgericht Achter de katafalk zag men den hertog van Leuchtenberg vertegenwoordiger van den Cz ar prins Radziwill vertegen wooidiger vau den Daitschen keizer en prinses Badziwill die de keizerin vertegenwoordigde Yoorta waren aanwezig de ministers bet diplomateacorps deo lord major van Londen met zgn sheriffs en stafdragera de senatoren de afgevaardigden generaal Boisdeffre aan bet hoofd van delegatiën van hei leger de leden van den algemeeuen Raad eu van den gemeenteraad van Parga eu depatatiën van alle groote colleges De kardinaal aartsbisschop van Parijs leidde de plechtigheid een dominieaeer monnik sprak de Igkrede uit het koor zong toepasselgke liederen het orgel marvoor Wider zat speelde irenrmnziek en aau het eind hield minister Barihou een toespraak Het Igk van den hertog van Anmale is Zaterdag overgebracht naar Palermo Gewikkeld in een Fransche vlag was hei gelegd in een mei witte zgde bekleede doodkiB die in een leoden kist werd geplaatst Het bediendeopersoneel draeg de kist naar bei naaetbgzgnde statiën anderhalven kilometer ver Het prachtige landgoed Gbantillj van den overleden hertog komt zooals men weet onder beheer van het loatituat Maar volgens de voorwaarden van de schenking moet hei paleis geheel tot moseum worden ingericht Het zal alleen bewoond worden door drie bestanrders en Toorte voor hei publiek openstaan Zelfs de vertrekken die tot persoonigk gebrnik van den hertog waren ingericht zullen verbouwd warden De verzamelingen en een deel van het goed zgn onvervreemdbaar Maar het lostitaai beeft om de kosten van onderhoud te bestrgden de beschikking over den bontaankap in de uitgestrekte boascben op 100 000 frs s jaars geschat Ook majj et een gedeelte van het goed vervreemden waardoor genoeg kapitaal ie verkrggen is Wat overigens de verdeeling van hei nagelaten vermogen betreft verzekert men dat de hertog van Orleans lang niet alles zal erven Hg zal een groot aandeel ontvangea maj gestorven hertog moet eens gezegd hebl hg door zgn nalatenschap geen pretendent aacmoedigea De nalatenschap van den OTer ledeae wordt in baar geheel op 150 mill gld geschat Over de ramp zelve in Pargs wordt geen nieuws meer meegedeeld Men weet dat de brand plaats had op den tweeden dag dat de Bazaar geopend was Den eerstan d was 45 000 frcs ontvangen bet vorige jaar leverde deze manier van weldadigheid oefeneb u in haar geheel de som van bgna een millioso d NOQYEAUTÉS in op Een kolossaal verschil dus Nu h echter hei comité van den wetdadighvidsbazaar van een onbekende een gift van 937 438 fra ontvangen die met de 45 000 fra ontvangsten van den eersten verkoopdag joist de opbrengst maakt van bet vorig jaar Een voratelgke gave inderdaad 1 NinaoLiHD Gert Ned W 8 ï s dito dito dito 8 dito dito dito S HoNOAR Ohl Geadl 1881 88 4 It is Insobrijviag 18ftS 81 5 Oo8TiH Obl in papier 1868 6 dito ÏQ zilver 1868 6 PoBTUoiL Obl met ooupon S dito tieket S Rusland Obl Binnenl 1894 4 dito Geooas 18 SO 4 dita bij Uoths 1889 4 dito b Hope 18S9 90 4 dito ia goad leen 1883 6 dito dito dito 1B84 6 Spanjb Perp schuld 1881 4 Tuawij GeprConv leen 1890 4 Geo leeniuft serie D Gec Ie niig serie G ZuiDAra Rep t obl 189S 5 Mbxico Obl Buit Seh 189 6 Ybnezuela Obt 4oQbep 1681 AwrriBDAH Obliv Stien 1695 3 RoTTXBDAH Sted Icea 1894 3 Nbd N Afr Handelsv aand Arendsb Tub Mij Gertiüuaten DeliMafitsohappij dtto Ara Hvpotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vorateol aaud Gr Hypothaekb pindbr Si j Kederlaiidsohe bunk aand Ned Handelmaatsoh dito N W b Pac Hyp b psndbr 6 Rett Hypotheekb psodbr Sï i Utr Hypjtheekb dito S OoBTBNE t ü9t Hong bank aand BusL Hypi theekbauk paudb 4 AUBBIKA Ëqu t hypoth pandb 5 Mbxw L i Fr Lieu oort 6 NiD lloU U Spoorw Viy aaad My tot Eipl V Bt Spw aaml Neil lod Spoorwflgin aand Ned Zuid Afr öpm asiid 6 dito dito dito IHDl dito 6 tjojb 3poorwl ie87 Bg A Eobl 3 id Ual Spnroiy A H obl 8 PoLBn WarsoliBu Weouen aaud 4 RosL ïr KuBB 8pw Mü obl 47 BftltUoho dito Dd FutowB dito aand 5 Iwang Dombr dito aaud 5 Korslc Ch Azow Sp kap obl 4 diln dito oblig 4 Ambbika Ceat pAcSp My o I 6 Chic k orth W pr C v aand ditoditoWio St Peior obl 7 Den er ü oGr Spm cert v a lUiii i i C tii trat obl in goud 4 IjOuisv NasbvillijOert v aaud Mexico N Spw My Ie hyp o 6 MiFS Kansas v 4pct pri f annd N Tork Ontaaiofe West aand dito l üiiii Ohio obtig 6 Oregou C alif Is byp tn goud St Paul Mina Sc Manit obl 7 Uq Pao Hocfdign obli 6 dito dito tiuo Col Ie hyp 0 Cakada aQ Bouth Cert v aand ViK C Rallw Na Io h de O Amaterd Omnibua My aand Rotterd Tramweg Maats aaoü Nso Stad Amsterdr m aand 3 Stad RoUerd im aan S BlLOIBStad Antwerpen 18 7 Si g Stad Brussel 1886 2 HoNo Theis Kegullr GeBellscb 4 OoSTBNB Staatsleening 1860 5 K K Coat B Cr 1880 8 fipAMje Stad Madrid 3 1868 Nso Ver Bes Hvp Spobl oert Italië beeft een parlementairen regenringsvorm maar wannaer de volksvertegenwoordiging het een regeering aoms eens wat lastig maakte nam deze zonder veel hoofdbrekens haar toevlacht tot de sluiting der zitting en regeerde zouder parlement De tegenwoordige minister van oorlog generaal Pelloux vraagt een krediet van 246 millioen lire voor zgn departement en verlangt bovendien de vrge hand in de noodzakelgke hervorming van het leger De Italtaao6cbe Kamer is eeu Kamer vao advocaten De minister wil niet de tecboiicba aangelegenheden vnn zga departement onderwerpen aan het oordeel van een niet deskundig lichaam en vraagt daarom machtiging om tot 1 December 1897 de ooderdeelen der reorganisatie te mogen regelen door keoinkltjke besUiten De Kamer is niet erg geneigd om generaal Pellonx dictatoriale macht te ge eo Als zg daartoe besloot zoo zg gerust naar buis kunnen gaan W nt bg den minister van oorlog zou het waarscbgolgk niet ophonden De OoatenrgkKcha Rijksraad is de laatste dagen weder tiet toeruooiveld waar Czecben en Duitschers elkander bestrgden Wellicht is deze vergelgkiiig niet geheel juist Een toernooi ia iets ridderlgka en doet denkeui aan goeden smaak en hoffelgkgeid De wgze echter waarop Ciechen en Daitschers elkander bestrgden in de zitting der Kamer doet meer deuken aan viscbvroowen wgl dezenueeo maal de repotatie hebben glad ter tong en weinig electisch io baar woordenkeos te zgn Het gaat er dan grof toe bg de debatten over bei voorsiel hel kabioet Badeui in staat van beschuldiging ie stelten wgl bet door de indiening der taal verordening en door andere ontwerpen het vertrouwen op recht en orde met voeten getreden heeft zooals een der leden van de Doitsch vrgziooige partg verkondigde De voorzitter is niet bg machte een einde te maken aan de schreeuwerige opgewondenheid bet razen en tieren der afgevaardigden die eiken spreker belemmeren in dd uiting zgoer gedachten Natuorlgk is het voorsiel der Duitsche partgeo dat door den minister Yon Gleispach slechts een poging tot ub troctionisme werd genoemd verworpen met 203 tegen 163 stemmen Doch deze minderheid zal zeker der Oostenrgkache regeering nog wel eens wat te denken geven Te Londen loopt het geracfat dat eenige Duitsche firmaas door Belgische financiers gesteund mei het bestuur van deo Coogostaat onderbaodelingen bebbeu aangeknoopt voor het Ofernemeo van een aaczienlgk grondgebied van den Staat hetwelk dan door een gecharterde maatscbappg bestuurd zou worden Men zegt zelfs dat keizer Wilhelm en koning Leopold er briefwisseling over gehouden hebben 3548te staats loterij Be Klaaie Trekking vau Din dag 11 Mei No 862 au 8669 ieder 1000 No 6491 13066 en 80498 ieder ƒ 400 Vo 11971 eu 18360 ieder ƒ 800 No 18B 278 7i70 7292 7B26 9696 9el4 18444 143 8 16001 en 18120 ieder 100 Prezen van 70 61 84 1 201 8733 11228 13B77 16092 181B1 77 3 S7 621S 8886 U2B6 18846 16114 18710 678 3439 8411 8037 11274 13820 1S160 18703 go 3B02 6420 0017 11299 13969 16184 18809 743 8891 664S 9C62 U302 14096 16293 18880 1804 4097 71 0183 11602 14100 164B6 13882 4609 889 818S 11677 14134 16 99 18901 4805 889 929S ll640 14346 170B0 190741488 4898 7000 9468 118B9 14896 17119 19109 1619 4942 7161 1683 4983 7369 1711 6031 7290 1931 6l0i 7438 1963 5101 7688 9782 11881 14B13 1719B 19304 9832 11898 14S 9 17379 19868 9903 11964 148B3 17867 16441 0960 11409 14899 17949 19468 9982 1261 1BI69 18013 1966B 1030 6338 7615 10048 12 74 1B454 1B187 19678 2056 B8B7 7904 10961 12636 16678 18227 19780 3063 6466 7999 10446 12746 1B72B 18379 19899 9645 B706 8011 105 0 12767 1B72 1342B 20170 8854 6760 S420 10 77 12848 1B7B8 18613 30343 2986 6810 8473 10737 13896 16783 18B19 3063 8080 5860 8686 10984 18407 1 0B2 18B47 20892 3112 6898 8890 11161 13664 10086 18678 30911 3814 6061 8726 11290 Een ware Schat Toor de ODgelnkkige glachtofiers der ZetfbeTlekking Onanie en gehe jne nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Holtandsohe ui re met 27 atb Prbs 2 gnlden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen van deze ondeu Igdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt Jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg faetVerlags Magazin te Leipzig Neuuarkt 34 früico tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boek handel in Holland BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN BOLH S Q uina Laroche Staaihnudende Q ulna Laroche is de meest krachtige en erêterkende KIXA WIjy Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsobe Qeneeaheerea yerkrggbaar in fleaechen ik ƒ 1 90 en 1 00 GIGAREmN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Aathtna terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by H e8t en FerAroH M e J oplossend en verzacktend Prjjs per flescbje 20 Cent Kbjisfiliiik ÜoLM HoSeTeranoiers Zoét Depot te Oouda bg den Beer A H TKSPE Apotheker en bj de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Sebabbendaawworm en het met deze kwaal gepaard gaande Boo ondragelijk lastig t jeuken der huU alsnok elke andere hoidziekte vordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door t Dr Mebra n Mechtentoa Onschadelijk Gebruik Vitwendiyt Prgs zes gnlden Ned Ct tegen vooraitbetaling ook postzegeU waarop toezending volgt vrg van port en inkomende rechten Verkrygbaar bg do St Marien Drogerie Danxiy DuitscUand Het Fotografisch Atelier STUDIO isdageiyks ook des ZONDAGS geopend M tretten met S Proeven 150 P VAN DEB WAALS Flnweelen Singel 3SS bg de Tiendeweg Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 Qiet Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN ia PDIKE OUDE f Jf SCHIEDAMMER GEITEVEE Uerkf Verkrijgbaar bjj i M PEETERS Jz N B fi t bewijs vaa echtheid iaoachflt eu kurk staed voorCH 1 ED A M dennymder Firma P HOPFBe NIGHTOAF