Goudsche Courant, maandag 7 juni 1897

Directe SuoorwegverblDdlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1897 AaogevaogeD 1 IHel Tijd van Greenwich eoUDi ROTTIÏBIM M i il 54 10 11 14 7 81 t 4l 1 4 lO U lO tO 11 8S 1M I 8 40 8 11 1 68 4 4 16 6 10 HOTTERDA M S O D 1 18 87 6 86 T 46 8 18 8 00 0 47 10 18 10 48 11 64 18 08 18 47 eOODA OlN HtAe ouda BeTeahuiieBMoerkapello Zoelermeer Zegwaard Voorbarg s Haga a 7 U 8 80 8 17 9 84 10 14 11 16 18 18 18 86 1 87 8 46 4 48 6 86 6 64 8 11 7 84 7 4 88 8 64 iM 18 89 11 16 k 7 48 8 48 J 10 08 I I 7 68 8 61 IJJl i J0 16 V 8 0T 9 08 l f 10 87 sH 8 18 8 08 9 46 9 E4 10 44 11 48 UM 1 10 8 08 4 16 6 18 4 86 Ui 8 88 8 04 8 81 9 88 10 88 11 8 11 44 OUD i U T 11 O B T ttoada 6 80 6 87 7 61 8J1 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 8 6 06 8 66 8 88 lo lj 10 81 öJiaw 6 46 6 64 lil a a Vlï J J Woaid 6 68 7 8 8 18 H IO üttïït 8 18 7 88 8 88 8 0 10 8111 46 18 88 1 88 8 08 8 68 6 08 t 7 88 1 69 11 18 U 18 6 66 DKN HIJlS sUage 48 7 80 7 4S S 3S 9 46 10 1111 87 18 881 36 8 44 8 40 4 06 4 38 6 80 0 18 7 18jk6 9 88 10 ot Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Zegw 10 38 1 66 4 68 0 80 9 48 Zer M 17 10 43 8 08 6 04 8 89 9 68 Gouda 0 887 608 18 9 03 10 1810 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 8 16 6 8 60 7 48 8 93 10 10 10 38 n T R I O B T fl O D D i l treeU 88 7 46 8 48 9 80 10 16 10 88 11 38 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 38 7 86 8 07 10 08 10 84 Weeirdw 8 8 8 08 10 88 11 66 4 18 7 18 8 88 i 10 64 Oudawatel 7 07 8 14 V i 10 48 4 14 9 8 Oouda 7 88 8 87 9 81 9 68 10 69 11 10 18 11 1 88 3 46 4 87 8 80 8 07 7 898 88 9 49 10 84 11 10 e O U V A 4 MtTIKDAM t 48 10 87 18 10 4 11 P 6 80 7 81 8J6 10 11 1 J8 10 0 U U8 U8 8J8 10 18 1141 AiiiTRIOali SOODA Awtai4aB a SI 7 10 8 16 8 06 10 48 8 68 8 46 Mt 8 18 7 46 9 48 7JI8 J4 8a4 IM U UUJI 8 8 4 4t 48 T 48 8 48 lUI BSMi ik t g i opkoueD nii de briefen blgkt roldoande dat uit dien tgd weest wurt üe Frini een liberftfti wM Ui i CflWga is ODferdrftagzftam geidars de branditapel De Prini vtD Orajijfl was eeo goed christeii zooder dftt hg een calvioitit was ik ben tegen bat orerdreTen camoisme De heer Deymaer TÏel preker ia de reden en sei dat de PrioH ook roomich wai 1 geweest De beer Bog zeide daarop laat mn ook Ditsprekeo ik ben a niet in de reden gajralleo N werden door o de besobernieDde i reebten ter iprake gebracht maar toen kwam bg mg de gedechte waDnenr de graauboaw soo achteroit ia gegann bewge n dat de prodactie zoo stationair in gebleren Nog werd dooij U gesegd dat de beHcbermeade reebten ilechtal i 1 souden bedragen maar ik geef b de verzekering dat dit g ea i 10 ptr jaar tal zgn voor een geiin van o an vroow en vier kinderen maar f 30 ztlzgn ea wie moeten dat na betalen de kleine Inidan die gg wilt iiolpen de werkman moet dat betalen de bewifaermiag ii niet voor dd kleine Iniden maar wnl voor de groote Iniden ik acht het aen ramp oor daze gemeente indien do oandidaat der anti rev partg gekozen wordt Daarna bstiad de heer Botb het apreekgeitoelte en zeide dat hg een paar Tragen had t doen naar Baoleidiog van de laogdareode geiezaD rede vao den heer Dnjmaer Eeratans vroeg bg wat ile antirev zondeD doen indien zg aan het roer kwamen londen ag de godedienit weder op de school invoeren zoodat de RoomsehEathqliek en de Israëliet daarvan geen gebroik zonden knoneo maken ik heb erbied voor elke godsdienstige ovsrïniging dat z ik voorop maar de leer van God is dat weldoen van hui enooten des geloofs bstraobt moet worden betraobt dat de spreker dat geloof ik niet ppreker weet wel wat ik bedoel De heer Dormaer viel dezen spreker io de rede en wensohte dat hg dit verder ter sprake toa brengen Pe heer Both ging na dit opontbond weer i erder en zeide dat spreker bad beweerd dat de liberalen vganden zgn ran Öod Oranje dn het Vaderland Dit is niet loo de liberalen bebbea geen enkel staatsbelang ÏD bet g eloof Ik zon n de vraag wiileo doen wat o moet bewogen hebben om lamen te gaan met de R C party velke beaprekiagen beeft men gehouden om daartoe te komsa Daarop tradi de beer Schilt op en vroeg wat ipr daobt Vao persoonlgke dieasplioht is dat geheel met zgn gevoelen die zoo boog opgsei van naastenliefde indien er oorlog komt wie moet dan in het vuur natoorlgkde mindere man w nt de meergegoeden trekt aan hst la lje neemt ar zooveel uit als ooodig ii o laat zich vervangeD Pensioneering zon volgens de anti rev partg wel konnen isdien de erkmau perj week 1 cent gaf het overige moet daa de wsrkgever en afnemer betalen waarom kan dak aiet van staatswege Over besch er mende rechten zegt spr is men ia Daitsohland zoo tevreden maar vergelgk daar Italië eens by waar een iovoerrecbt van 3 op graan wordt geheven De beet Dajrmaer leest ïets veor van een liberaal die voor protectie is maar misschien heeft die liberaal er zelf wel belang by De beer Van Alphen een anti revolutionair bewaart dat hooge pryxen vaor het brood te maken een kleia kunstje is maar het too de maatsohappg ontwrichten Dat de toestand voor den werkman io DoibwBIaod zoo rooskleurig il en dat zjj het er zoo goed hebben is eveoeeni ene onwaarheid daar de bekende socialist Liebkneoht die 8 dagen in ons land heeft vertoefd en zich van alles op de hoogte heeft gesteld tegen de Duitscha arbeiders heeft getegd in Holland hebben zij bet beter dan bier en na heeft men in Duitsobland be ohermende rechten Wat voorU beschermende rechten betreft moet ik nog mededeelen dat landbouw en veVteolt te veel met elkander in verband staan dat wanneer wg de eena tak bevoordeelen de andere jaist daardoor benadeeld wordt Ëo na nog iets de heer Jansen te Maastricht beweert de heer Van Twist viel ook bier den beer Sobitt in de rede en bewaerde dat het e 8 4 01 61 0 11 ti 7 11 I M 7 M 1 4 T lt S SS 4 t t Ot i l4 i il t lT J Oanda Hoordreoht Mieawnkerk Oapirilo Botlerdam 1 yaoedaa ClL 8 18 8JT BotUrdaa Oapell Xinweikerk Moordreoht ftmida niet de heer Jansen wu dien hg bedoelde Deneer Sehilt hield vol datbg den heer Jaisen bedoelde die io Haastpcht woont die voor protectie was op tarwe daar de werkman wel roggebrood kon eten das geen tarwebrood behoefde Ook de anti revolntionairen willen afschaffing van sterken drank doch dat is in strgd met Qods woord daar dit in de spreokan wordt voorgeschreveu Daarop nam de heer Doymaer wederom het woord om de dris debatten te beantwoorden in de eerste plaats nam hg den heer Both affaire en wilde dien beer forceerenzgn woord in te trekken of de zaak mede te deelen Toen de beer Both bieraat niet wilde voldoen zeide de heer Doymaer dat hg nimmer den heer Both zon antwoorden Daarop kwam de beurt aan den beer Buys die had beweerd dat de liberalea slaan te midden van bet volk omdat hg zelf de zoon van een werkman i de heer vnn Twist beweerde dat hg dat zoo niet bedoeld had en vloog Saks bisroveraen De Prins van Oranie was ook katholiek geweest maar in bet laatst van zgn leven was bü Calvinist over de graanprgzen van voor 25 jaar kon spreker niet spreken daar hy dat niet bg zicti bad hg was nooit voor graanrecbten of tegelgk moest ook de verbooging van bet tarief van verwerkte artikelen verhoogd wordeo De antirev willen het pacht contract veibetereo en wal zoodanig dat de paobtprgten geêrenredigd zonden zgn aan de opbrengst Ook de beer Bcbilt werd op gelgke wgze geantwoord En nu wat betreft de persoonig e dienstplicht voor 6 jaren zou spreker voor de wet Bergansins gtstsmd hebben drie jaren later niet meer omdat er toen van militaire sotoriteiten stemmen waren opgegaan om een volksleger samen te stellen evenals iu Zwitserland De officieren zeggen laat toch de liberale partg m r ruiten die heeft nog niets gedaan voor hst leger Wg weDscbeo geen leerplicht maar wanschen in iedere gemeente scholen opgericht waar vacantia is oitgealoten De Voorzitter sloot daarop de e vergadering ondttr dankiegging aan den spreker Oisteren werd onderbaodsch aanbesteed onder directie van den heer C P Wr Dessing bouwkundige het bouwen van een pakhuis voor den heer Henry Doynstee alhier Ingeecbreveu werd door C Zwanenburg f 2575 Grendel ea Co 2530 D AmesE 2514 C H Wildenburg 2012 J J Dogm 2497 Het werk ia aan den laagikan inschrgrer gegund j Heden morgen werd aanhnteed ten behoeve van den Polder Bloemendsal 1 De onderhoudswerken van den Polder met de daarbij behoorende vernieuwingen C J Koot Gouda voor 11192 P A Borghont Geoda 1100 G de Ruiter Waddiniteen 1080 J H de Wilde Gouda 1049 Jobs Alblas Waddioiveen 1025 W A Verbrnggen Waddiniv 1024 W Bokhoven Goada 974 S van LesaweOiWaddinxreen 982 2 De UersteHiogeo aan de Watarkeeringeo laags de rivier de Gouwe Jaa psdozgde P A Berghout Gonda voor f 1575 C Joogenbarger Waddtozveen 1492 U Visser Bergambacht 1483 W Bokboveo Gonda 1480 Job Alblas Waddinzveen 1480 W A Verbrugge Wnddiaiveeu 1424 De werkzaamheden zgn san de laagste in schrgvers gegund 11 11 li 18 ll tS 11 88 11 48 1 81 18 88 18 88 18 88 18 88 IS 4 18 88 t 8t 10 18 10 88 10 80 10 48 10 48 11 86 11 60 Gepasseerden Zondag reed de dienstmaagd van den beer 8 te Stoiwgkersluii de beide kinderen van baren heer in een kinderwageo toen or plotst ling eea hollend paard aankwam Een rok aan den wagen om in veiligheid te komen deob oogelukkig de wagen kaoteldn en viel mat de beide kinderen midden op den weg Daar komt bei bollende paard aaogevl gin Goddank de vader treeft het gevaar geueo waarin aijne kletaen verkeerden bg vliegt zgn bois nit en vó6r het paard zgna kinderen kon beroikeo beeft bg de teogels gegrepen en net inspanning van allekraebten het dier tot staa gebracht Da angst voor bet lot zgner Iteveliogeo gaf den vader den moed en de krachten om te doen wat hg misschieo anders nooit zoa hebben durven ondernemen Tengevolge van het bedanken van den beer J Dogt rom bad Donderdag ter secratarie van Nieuwerkerk a d IJaal een verkiezing plaats voor PlaatsrervaogendHoofdingeland in het 3de district van Scbielaod Uitgebracht warro 65 stemman waarvan de heer J S van Mierop er 33 op zich tereenigd had de beer P Krügff Bt 22 en Mr Jhr W Th Gevers DejDoot 20 oodat eerstgenoemde ia gekozen Io de verleden Zaterdag gebonden vergadering van iagelanden vsn den polder Langeweide werd met algemeene stammen tot lid van bet bestuur herbenoemd de beer D Erkel Azn De vastgeatelde rekening over 1896 bedraagt aan ontvangst f 4352 50 san nitgaaf f 3781 92 batig saldo f 57058 De begrooting voor 1897 w rd vaitgesteld tot een bedrag van f 4677 84 aan ontvang en uitgaaf en de omslag op f 3 per bektare waaronder begrepen f 0 55 Rgolaolands baodergeld Vervolgens werd met algeuêene stemmen beRloten den polder van hoL fslagpalen te voorzien dit jsar aa ivangende met da voor en acbtorkadeo De eerste van nit Nederland vertrekkende Vrglandexpeditie vóór expeditie gaat op 17 Juni met bet es Prins Willem II van den Kon Ned Westl discben Maildienst naar Venezoe a waar de Internationale VrglandBond bezit heeft gekregen van een uitgestrekt hoog dal begrenad Hoorde rivieren Rio Grande Rio Blanca en R O Fny welke laatate een oitmnntende verbinding met de zee aanbiedt Dit dal ligt op 1800 M boven den zeespiegel Als operatie basis en verzamelpunt dieot de tot dit doel aangekochte landhoeve La Vega bg Caracas 30O0 acres vruchtbaar land bevattende en waar reeds allerlei aanplaotingen zgn aangelegd Naar wg vernemen is de generaal majoor A Kool te s Gravenhage chef van den generalen staf opgetreden als eere voorzitter van de vereeniging van gepenaionneerde onderofficieren en minderen van bet Nederlandscbe leger io de plaats van wglen den luitenantgeneiaal P G Booms dia tooals meo weet in de maand Februari jl door den dood aan ds vereeniging ontviel Wg brengen bier in herinnering dat dezevereeniging zich uitsluiteud ten doel stelt ondersteuoing te verleenen aan die gepensionneerden beneden den rang van officier dia bg de pensioenwet van 29 Mei 1877 omdat zg eenmanl gepensionueerd waren geen verbooging van pensioen bekwamen en dus veel minderpensioen genieten dan bun jongere kameraden die nk Mei 1877 werden gepensionueerd Ook ia deze vereeniging niet ta verwarrm met den bond van oud onderoffioieren de eerste eu de eenige hier te lande die tweemaal per jaar onderstand verleent aan wadawen van bovenbedoelde oad gepensionneerden hetgeen voor die weduwen eene groote tegemoetkoming la omdat ImI den dood barer echtgenooten alle inkomsto ede Jio het graf gaan ea sg das geheel hulpbeboeveud nobterblgveo Dese vereeniging bestaat reeds 18 jaren en keerde in bet afgetoopen boekjaar een bedrag van f 19352 75 uit verdeeld over 238 bnlpbuhoflvende leden eo 196 wedawen van idem die over 53 rerbchiltende deelen van ona land verspreid zgn 4 66 6 08 6 09 6 18 6 86 8 60 8 67 6 40 8 41 4 10 4 10 8 88 4 4 0 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 3 09 4 89 Har inkomalen bestaan nït belaogrgke bgdragen van bet actief dienende leger alleen van de onderofficieren en minderen ia hst f geloopen boekjaar pi m f 3750 f n van aen groot aantal Basahermari en doaateura zoowel Hoeren als Ikmea onder da gegoede borgerg Verder gsvea HB MM de Konin ginnen aanzienlgke bgdrsgen terwgl ook bet Rgk deze vereeniging ieder jaar met Tgfdob zand gulden steunt Toch is er reel beleid noodig bm de in komsten op pgl te honden opdat de uithaeringen niet behoeven te verminderen Algemeen Voorzitter en dito Secretaria deter vereeniging zgn respectieveIgk de bh L ZeiIer te Wgk by Daarstade en 0 G B van der KlasQw te Ijeiden De 18e jaarlgksehe algemeene vergadering heeft dit jaar plaats te Rotterdam op Maandag 21 Jani a s De Standaard geeft een paar opmerkingen welke voor iedereen kannen gelden De caodidaten zgn er nu fbans komt het er op aan zoo lezen wg op 15 Juni aan onze candidates de overwinning te beaorgen Ga meo daarbij wiskundig zeker miar ook priocpieel te werk Wiskundig zeker door niet in den wilde maar van kiezer op kiezer te werken De groote taak van wat de EngeUchen noemen canvassing votes d i een psrsooolgk opzoeken van alle denkbare kiezers in het district waarop men hope b ft In elk dorp in elk gehucht io elke buurt in elke straat io elke steeg in alk slop In bet beDedenhnia en io het bovenbois Ook kome men terug bg wie niet thuis is Dit werk ligt voor rekening niet alleen van het Bestuur der kiesvereenigingen maar evenzoo van elk lid der kies vereeniging Van joogen en van ouden Zelfa van de vrouwen die buiten de kiesvereeniging staan Buitenlandseb Overzicht Het bealait tan C Do as om bet ontalig tbd het miniaterie ia te dieoeD heeft in Terbaod toebracht met zyo Troegere TerklariogeD d fc hy zea volhoudeo begrgpelgkerwgze verbaziog gewekt De KoDiDgio heeft de pruideoten ran Senaat en Kamer en de leiders der partgen bg cicb laten komen en heeft met den ministerraad rergaderd Gelgk gemeld is wordt bet waaraohgntgk geacht dat Sagaita de opdnobt cal brggen een nitnw kabinet te lormen Dit zon dan waaTichgnlgk vootnamelgk het g Tolg bierran zgn dat de terugroeping van geneiaal Weyter noodzakelgk geacht wordt an dat da coneerTatieven daartoe niet willen overgaan De mogelgkbeid Tan een ministerie ad interim onder den Eamertooraitter Pidal of generaal Azcarraga werd ook nog orerwogen omdat een kabinef Sagasta met een anti liberale meerderheid in de Cortes toch zgn eigenaardig bezwaar zoo hehbe Van een ontbinding der Cortes werd nog niet gesproken Sagasta beweert echter op alle gebearlijkhedea voorbereid te zgn en oor alle moeilgk bedeu een oplossing io portefeuille te hebben De crisis is ernstig omdat bet oogeoblik waarop zg ontstaan is zoo ernstig is Joist begon het er io ds koloniale qusestie wat bet r uit te zien Slagen nn de liberalen niet haar 9f te lossen dan is het laatste kroit om zoo te zeggen rersrboten Voor de liberalen biedt de terugroeping ran Weyler en het staken van de staatkunde ran onderdrukking en oorlog in de koloniën een hans op slagen in de pers findt men ssle teekenen ran inatemmisg met aen nieuwen koers Het minis eric Canovaa heeft geen gemak keiyken tgd achter sich Bgns onafgebroken oorlog binneolandscbe moeilgkheden ei geldeIgke onmacht Oe oppositie beeft zich langen tijd kalm gebonden en da regeering eea gaeda kans gelaten om op haar wgze ot een goed goed eind te komen Maar den klap Tan een driftigen hertog heeft alios eeosklapa badorrso Daardoor is de emmer orergeloopen die toch al heel rol was rooral door de rerkiezingsknoeiergen die onder goedkeoring Tan Canovas hebben plaats gehsd 7 68 7 69 8 08 8 13 8 88 8 17 87 8 84 6 41 8 47 aOBDi 8 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 63 8 10 7 86 8 0 10 88 l 18 10 64 8 87 9 47 9 64 10 01 10 07 7 46 ll 0 10 09 Op Kreta ia een roorloopig regaering geTorrad Het hoofd deier regaering Hadji Michalis eea der b kende aanroerdera ao d opstandelingen heeft twee proclamaties uitgevaardigd meldt de sTtmes Io da eerste deelt hg made dat de vertegenwoordigen van Griekenland hem róór hun vertrek hebben opgedragen om de orde en veiligheid op Kreta te handhaven eo bem boTendien bebh n gemachtigd om bon dank over te brengen aan de inwoners van de provincie Kjdonia voor hun ordelgke en bereidwillige onderwerping aan bet Oriekscb gezag Hadji Micbalis verwittigt de Kretenzers verder dat hg het weoschelgk heeft geacht een sterke troepenmacht aan te werven voor het verdedigen van da instellingen tnsschen Malua en Platania en een politie in te atelUn die in het bijzonder bestemd is om de eigendommen van Mohammadauen Toor zoover die gespaard zga te bescbarmeó Teo slotte stelt hg Toor een algemeene nationale vergaderiog te honden om den toestand te overwegen In het tweede manifest spoort bg ds Christelgke bewoners vao Kreta aan de eigendommen van de Mobamraedaneo te ontzien en te beschermen en in vrede te leven met de llofaammedauen zelf aangezien de strgd dien de Cbristenen hebben aangebonden niet gericht is tegen hun Mohammedaausehe broeders maar tegen het onwaardige au onbekwame bestuur Alteen door menschlievend en beschaafd gedrag kunnen ag de wereld voor zich innemen De procUmaiiea zgn zeer zorgvuldig gesteld Van autonomie of annexatie bg Griekenland wordt niet gerept De daad van Hadji Uichalis kan daarom beaebouwd worden als een stilzwggend aannemen van eiken regseringvorm waardoor aan den Soltan feitelgk bet gezag wordt ontnomen al wordt hem een schgo van het gezag gelaten door hot instellen van een suzereiniteit Admiraal Harris heeft Kandia verlaten waarschgnlgk zal hg een tocht rondom de eilanden maken Da Fransche regeering heeft aan de mogendheden de volgende voorstellen gedaan voor de inroeriug der autonomie op Kreta Het oprichten van een korps geadarmerie bestaande nit vreemdelingen Het verschaSen der galden voor een leening voor dit doel en voor de dekking der uitgaven die de invoering van een nieuw bewind ua zich zal slepen Het kiezea van een gouverneur voor bet eiland Rusland steunt desa voorstellen en men heeft reden te geloaven dat ze door Engeland gunstig zgn opgenomen Da Ëngsische Luilenant Kol Watuaschrgft mét veel bewondering over den Siberiacheu spoorweg Dat grootscbo werk legthg cal voor den handel van anschatbare waarde blijken De Ign zal een aanvoer van landbouwproducten an mineralen openstellen welke bgnaonoitpottelgk zal zgn Siberië kan ongeveer alle soorten van graan en allerlei vee voortbrengen en het heeft overvloed van metalen en mineralen Wegens de groots afstanden au hooge vervoerkosten badden de Kussen tot dusver nog geen gelegenheid bun Siberische producten op de groot Ëuropeeecbe markten t brengen Maar sinds jaren is men er bezig langzaam en aanhondend het Und ts ontwikkelen Een spoorweg door Mantsjoerge zal een land penstellen dat zeer rgk is aan gond en nit aen landbonw oogpunt van zeer groot waarde Uit iedere stad van Eoropa zullen reizigers naar de Stille Zuidzee par spoortrein Ie of 2a klasse veel goedkooper en sneller de reis knnnen doen dan over zee Ik denk dat de Ign voor het geheele verToof van bet begin tot bet eind niet dao over vim jaar opengesteld lal knnnen wordeo Doch din zat de geheele reis van 6000 mglen ook in ongeveer 16 dagen volbracht knnnen worden c BurgarlUka Stand OEBOBEN 4 Jani Johanna Wilhelmina ouders f Smit en W O van der Kraats 5 Petronella CathariDa oudara J da Jong en S Triat Cornelia Margaretha nders N van Egk en J A Radix OVBELKDEN 3 Mei A E Thssingh 12 j G A van Laanwao 10 m 5 W A vaa Wingerd n 32 j ONDERTROUWD 4 Juni C van Balen 28 j en A C Herngrean 28 j D Davidaon 43 j en S Oats 28 j S Segffera 37 j an A da Jong 23 j A M van der Pool 23 j an H Agten 22 j Q van Wingerden 22 j o I Ktauaz 22 j C J van Wgngoardan 21 j en M de Graaf 23 jaar I B Het Barean van den Borgerlgken atand zal a e Maandag 2e Pinksterdag van deavoormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zgn tot hst doen van aangiften Tan geboorte en overtgdan Haastreoht GEBOREN Alida Francina oodais C J Veldbniaan eo M Streng OVÏIRLEDEN C da Lange 71 j ONDERTROUWD J H de Hoog en E Uitteibogaard VU8 GEBOREN Garardns oadara C Boere an M Nobel Onlvang en Nieuwe Dassen Handschoenen Fronts Boorden en Manchetten A van OS Az Kleiweg B 73 73a GOUDA Beurs van AinslerdaiQ oloikrs 88 081 98 4 JUNI Vrkrs 8 8 Vll Vi 8 s 98 104 86 86ly 86 7 f 98 67 20 80 106 96 100 94 46 644 986 100 60 100 800 1 6V 60 9 97 1S6 997 74 84V 109 1011 907 9321 lOO 64V 68 148 96 9 76 101 f mv 9 ISO 1381 10 100 43 lOjf ll l 13 103 70 86V SI 63 luBELiND Csrt Ned W 3 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HaN0ia 0bl Geudl 1881 88 4 iTiLia Inschrijving 1868 81 6 OosTSNE Obl in papier 1808 6 dit3 in zilver 1868 6 PoatuoAL Obl met ooupon 3 dito ticket 3 BlisUND Obl Buin nl 1804 4 dito Geoons 1880 4 d to bii Soths 1889 4 dito bij Hopel8S9 00 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1S84 6 SPiNJZ Perp l Bohuldl881 4 Tvauu Oepr Conv lean 1890 4 Qeo leeoing une D Gec Ie niag serie C Zuio Ar ElP T obl 1899 S Msilco Olil Buit Sch 1890 6 VcNasuELA Obl 4 onbep 1881 Amsterdam Obli fstiea 1886 8 BorraaOAli Stad leen 1894 3 Nao N Afr Haudelsr aaod Arendsb Tab Uü Csrtiüaaten Doli MsJLtiohappi diti Am H vpotheelrb pandbr 4 Colt My Ier Torstenl itaod s Gr Hypothoekb psndbp a Mederlandscbe bank aicd Ned KandelmaatBoh tlito K W k Pac Hyp b pandbr i Uütt Hypotheekb pandbr 3 Cir Hypotheekb dito 3i OosTSNa Ooïtllfjog bank a nd RusL Hypotheekbank psodb 4 Alf EEiKA £ qu t hypoth paqdb 6 Maxw L G Pr Liau eert 6 Nbo HoU IJ Spoor Mij sand M j tot Elpl St Spur aanil Ned Ind Spoorwegm sand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 64 68 dito dito dito 1891 dito 6 Italië Spoor 1 1887 89 AKobl S Zuid Ital Spsmij A H obl 8 PoLSN Warschau WeeuOQ sand 4 Rcsi Gr Buu Spw Mij obl 47 Baltiscbe dito aand Futowa dito aand 6 livang Dombr dito aand 6 Knrsk Ch AzoK p kap obl 4 dito dito blig 4 Ahbeiia Cent PacSp Mij obl 6 Chic t Morth W pr C v aand dito dito Win Si Peter obl 7 Denverli Rio Gr Spm nert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisr NasbvilleCert r aan l Mexico N 8pw Mü ie hyp o 6 Mils Kansas r 4pct pref asnd N Tork Ontaaioflt West aand dito Pent Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 s byp in goad 6 St Paul Minn It Manit obi 7 Un Pao Hoofdlyn oblig 6 90 ♦ 7 s 7 190 800 100 106 1081 1031 111 32 110 dito dito Lino Col Is hyp 016 Canada Can 8outb Cert v aand VlK C Ballw JtNa lob d o O Amsterd Omoibu Mij aand Rottetd TramvegMaats aand Ned Stad Amsterdaui aand 3 8tad Rotterdam aan 3 Belqib Stad Antwerpen 18l7 81 Stad Brussel 1886 Mono Tbeiss Hegullr GeselUoh 4 Oo EKE Staatsteening 1860 S K K Oo l B Or 1880 3 Sfahib Stad Madrid 3 1868 Nia V r Bes Hvp Spihl eerL 39 354 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Zatertlag 6 Juni No 4708 Premie 3000 No 13031 00 Prgion van ƒ 70 tn 1818 6800 7704 14806 18469 17880 90 61 1981 3t66 5433 10778 16467 17861 90853 10673 89S6 4874 6904 11343 ADVERTENTIEN StedeUjke Qasfaliriek te GOUDA D prgs van het gas is 6 coat per M ea Toor Kooktoestellen of Motoren 4 ct Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hooMbuis verbonden met 15 mrter ng leiding aehtet den gaameter Voor 3 en 5 lichtgaimeters bedraagt de hnuT 10 cent per maand Bnroaen van peroeelm van ten hoogste 2 2S por week knnnen weketgks afrekenen en VOO da fabriek lampan kookfaMstellen enz tegen betaling van eenige tmiten per week in hntu bokomeu 312de Hamburger Geld Loterij gMutomeerd gwontroleord gewaarbofjd door de rogeoriog Trekking 10 lUNI e k 118000 origineele loten 59180 geldwinsten Isder auder lot wint HOOFDFBUS in bat gelukkigst geval ev 500 000 Mk Be enkele 59180 geldwinsten 1 0 rolgendermsts ingedaold i Marki 30 000 20 000i 10 000a 5 000 i 3 000a 9 000a 1 000 400 t 300 etc eto Mark 1 9 86 66 108 806 818 1618 40 a 300 000 a 900 000 a 100 000 a 76 000 a 70 000 i 6S 000 a 60 000 ii 56 000 a 10 000 a 40 000 Da kleinste prij bedraagt Mk 91 Jills 69180 geldwinaten worden in 7 spoedig op elkander volgende klasKU vitgeloot en na iedero trekking ean deu winner uitbetaald Tegen inzeuding ran het bedrag in NederlaodMhe muntbillet Nederlandrohe postsegel of per poBtwi el overzenden wij ds origineele loten geldtg voor de Ie klasse waarvoor de prij wettelgk i vast gezet N Fl 90 ota voor kwart origineele loten 1 80 t f halve 3 60 f g geheele v Aan elke tottoezeuding wordt bet olboieele trekkingaplaa bijgevoegd waaruit alle juist te hsTsiou is Zou dit trekkingaplsn niet aanstaan rijn wij bereid vóur bet begin der trekking de toegezonden or gineele loten ook terug te neaien eo het daarvoor reeda ontvangen bedrag retour te zenden Na iedere trekking ontvangt ieder lotbezittsr zonder dat hy on daarom verzoekt de offioigele lrekkingsly t HOOFDLOTERIJ BÜBEAn Isenthal A Co I ONINKLUKE HAMBURG DaiUchUnd geelablaerd 1810 Kon ititiHJke HaeMnale Fabriek DE HüNIGBLOEM vnn H K vanSchaik Co gevestigd te aOravenhage Kepplertiraat 90 en M0a Baby de Begentesselaan van Z U den KONING van BELGIË Indien gij hoett 1 1 gebroikt lie allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBorst Honig Eitract nVE ELI A ÜTTHE FLAC0N8 van 40 Cis 70 CU en 2 verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Oeuda E H VAK MILD Veeratal B 126 te mh A BüUMAN MoordrKht i 0 RATELAND Boitoop B V WIJK Oudmxucr M KOLKMAN Waddifmmn Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Sehnbbeidanwworm en h met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrage Igk lastig tjeuken der huid alsook elk andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen kondon orden door tJDr Hein a s Mechtentodt Oneehadelijk Gebruik Vituendigt Prgs zes gulden Ned Ct tegen vooroitlMtaling o4c postzegels waarop toezending volgt vt $ vao port en inkomende rechten Verkrijgbaar bj de 8 Marieu Drogerri Daniiig DnitsoUand Openbare Vrqwillige Verkooplag De Notaris J P MAHLSTGDE te Bergambacht is voornemens op MAANDAG 14 JUNI 1897 des voormiddags ten II uprinde sHaxvohik op da Markt te Umia in het openbaar te varkoopen gemerkt O No U4 zeer gunstig staande en gelegei te OO TJ ü A aan de BOGEN op del hoek der BOOIEADE en aan da TUKF8IN0ELGRACHT faevattsnde behalve beneden ruime localitait tot alle doet einden geschikt ook nette BOVENWONING en ofzonderlgke opgang met waterleiding en zolder mat b schoten kap Grondlasten over 1897 10 98 De inventeris der tot heden daarin gedrevenSmederg kan door den kooper indien bjir4at verlangt worden overgenomen Te aanvaarden 1 JULI 1897 Fijne COGNAC bg Slotemaker Co Frijstrekking 10 JUNI 5 0 000 Mark tts hoofdprIJB ia bet geUkkisat gevkl biedt d nifluwste groDia Oeldrsrlotiag di door de Hoogü ReReertBff van Hamburg go dg k ard ea gewaarborgd U I voordeeliga inriohtiug Tan litt ni u fl plan bestaat daarin dat iti den loop jran iltcbta weinige mabnden in 7 rerlotiugeu vau 118 060 luten 69 180 pryuo b dragflu la 11 349 325 Mark ter Tollvdiga beilUiiug zullen komen daaroo der Eijn kapitale pr Esn Tan erentueel 60f 000 Hark bjj UitDemeadluiid echter prgien M 80 090 S6 priJEaDÜM 10 000 SfipriJMR M S OOO 108 prgzoDiiK 9 000 lOSprgzeaaM 9 000 SIScrijteaiiM 1 000 UlSpriJKen AM 400 SIB58prgE kM 156 isiVOpr aM aoo soo U 104 100 7S 4ft SI 1 prija è M 800 000 Iprtjs ilM SQO OOO Iprij aM IQO OOO SpruEen ikM 7 000 Iprji iM 70 000 Iprya iiM 65 000 Ipr a M AO OOO 1 prgs üM KB 000 3 prüten k M 60 0U0 1 pryi a M 40 000 1 prg i M SO OUO Pe laDitaande oertte prijstrekking deeer groote doof daa Staat gewaarborgde aldverlotiog ie ran anbtswego bepaald plaaU te hebben op deu JO JVSl on koit hiej roor 1 geheel oriff lot ileghta Mark Ü ot 8 B0 1 Balf M 0 f 3 1 76 I kwart l i ÖO tegen inieniliug Tan het bedrag p r poitwluel or tegen renibouri Alle ooiomiuiea worden onmiddell k metd grootate aorgTuldiglujid uitgOToerd a iederBpuler outvapigt van om de met het wapen vanden Btaat vooriieas Origineele LotsB lelf iohanden Bi iedoni beitelling wordt het vereiaohta offioiaele plan waaruit de Terdeeling der prÜ un oe de Teraohilleud klaaaen ala ook de betrefTende inleggeldan te Trroemen ia gratli bjjgeToegd en sendtn aao ooae Bcfnnatlgera onaan evraagd oa elke trekking Te ofll cieele lijsten De uitbeialing der prijun feaohiedt ateeda prompt oad ir waarborg tbr den Btaat ern kan door directe toeitendinR of ook naar rerk ieaing der Balanghtobbeaden in alle grootore pliMtlaei Tan Nederland ItewerkaLalligd worden Una debiet ia itead door het geluk bai nBÜgd en onder vela andere aauïienl ke priyzeii babben w pieeraialei Tülgaoa ofTicieel t ew Ken de eerate Hoordprijsou verkregen en eni Ueganmigeral self uitbelaald o a Mark 9SA 000 100 000 801 000 60 000 40 000 eoE liet is t voorzien dat bü deze op dan faeohulen rondilag geTeatigde ondernenJng Tan alle kar ten op eene zeer werkzame deel neming bepaald kan worden gerekend men gclievo derhalre wegena da reeda ophandeo zynde trekliug alle orders ten spoedigste rechtstreeks La aendan aan KAÜIMANN SIMOJV Bankiers en Qeldwisaelaara in HAMBUBG P S Hiermede danken wg voor bet vertrouwen ons tot hiortofl geiohonkea en daar wij bij het begia der nieuwe verloting tar dMltwming invitaeren zullen wij ook viH r bet vervolg bemoeid zijn door een etipta en reticle bojlienttig de teTredenbeid vai opre gearde Bwgunatigera te Terwerven Het bette ootchadelykate m aflllaklMlylul poetfmüldel voor Hfer a avooraldamvtenKlndcrtcho QW l X L UdaApprttaarvaaCILIIIUIar ACa 1 iadla B alk gb l4 MaalaiWfea U óf naam af Ibbrlakanstk Msav trliMni r Vvsp asn ü Si wssn jSjgiM