Goudsche Courant, woensdag 9 juni 1897

Aangevangen 1 N el T Ud van Greenwlcb 4 56 5 88 6 61 e i4 7 81 7 51 8 86 8 61 t 67 10 86 1 18 5 08 ff It 7 6t ff 10 04 ff 5 00 ff 0 1 08 ff ff 10 11 ff ff 6 18 ff § 8 18 ff 10 18 ff ff 5 86 6 40 8 10 6 38 7 0 8 81 8 68 t lO 10 87 10 64 11 80 1 60 8 41 4 10 4 40 8E 8 17 7 15 8 0 8 87 lO Ot f s f 4 60 f 17 ff ff 0 47 ff f t ff 4 87 ff 8 84 ff ff 0 54 ff r ff 1 04 ff 8 41 10 01 ff S Ot 4 06 4 10 5 10 B S5 8 47 7 45 8 80 10 07 10 80 BIrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1897 OUDA aOTTESDAH 1 14 8 48 8 87 4 88 t l 7 H a le 8 36 t SO 9 17 M 10 11 11 11 ii n li U 7 81 t 4S 11 18 1 18 4 4 15 6 10 ROTTIRDA H B O t D A 10 10 11 36 11 50 18 17 1 44 10 10 1 54 10 88 8 01 10 48 8 08 10 40 11 54 18 08 11 47 8 14 0 40 0 47 10 18 10 80 7 85 8 8 40 8 88 8 58 7 48 8 18 too 0 47 10 18 SODDADZN BAA e oi da EsTeahuiMBMoarkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorbarg s Hage e 7 80 8 80 8 17 0 84 10 14 U 18 18 18 18 18 1 87 8 4S 4 40 5 85 8 54 t U 7 84 7 49 ni 7 488 48 11 40 8 01 U 7 18 8 51 18 51 8 18 V 8 07 0 08 1 05 8 18 sH 8 18 0 08 0 45 e E4 10 4411 48 1J 48 1 10 1 06 4 18 5 15 6 55 8 11 8 80 8 04 8 81 BEN RAAG OOUDA F Si 8 541 5410 80 11 16 ff 10 08 ff ff ff 10 16 ff ff 10 17 ff 8 O St 10 88 11 5 11 44 n T R I C B T e o C D A 8 88 7 45 8 48 8 10 10 16 10 38 11 88 1 8 08 8 66 4 48 5 86 S 7 5 0 07 10 01 Weerdan 68 8 08 10 88 11 56 4 18 7 18 ff 1 88 üudevater 7 07 8 14 10 48 ff 4 14 9 18 Oonda 7 81 8 S7 0 81 0 68 10 59 11 10 11 11 1 81 8 45 4 87 5 80 8 07 7 898 18 0 40 10 84 11 10 O C D A U TUCHT taada 5 80 8 17 7 55 8 81 0 07 10 10 10 57 11 00 11 68 1 10 Ondsw 6 46 8 64 ff ff 11 14 1 87 WaacdaB6 58 7 8 8 11 11 11 1 46 QtoMkl 8 11 7 18 8 18 1 0 9 89 10 6111 41 11 81 1 15 8 08 8 17 4 88 8 05 56 8 88 10 17 10 86 ff 7 10 ff 10 84 1 14 ff 8 14 7 18 8 48 10 41 1 50 5 08 C4 7 80 8 59 11 18 11 11 AHSTIKDAM SOODAff 7aO 1 18 1 06 10 41 1 58 1 45 4 46 8 18 7 45 8 45 7J1 8 14 0 14 UM 18 11 lUI 58 4 47 5 41 1 48 8 41 HJ 8 O U D A A HtTIBDAH 10 57 11 10 4 U P 5 11 7 81 8 18 10 17 Ut 1 18 1 11 1 58 11 15 U 41 10 85 door M9 der belendands perceolen nur het dtk wfttT reedi vier mftn der reddiDfj ibrigide Ttn de Prioseogracht bd het H aTlenimt rpleia hefc bnodeode perceel trochttea binoen te dringen w t echter anTAükelgk oomt elgk wm Ir itood een feretikkende rook hot gevolg hiervan dat een Toerraad BÏgaren en tabak toebehoorend aan een sigtreDoaaker die de voorkaioer der tweede verdtepiDg bewooode Tlam had gevat Na zoo goed mogptyk deten Teretikkenden damp een aitweg te hebben Tertchaft spreng de commandant met zgoe mannen de redders Jobanseen en t d Broek ntar binneo Met leTenigevaar drongen eg Toort en itieten toen op de lichamen van een Trouw en een kind TOorover op den grend liggend De commandant greep bet kind een meiije en riep de anderen toe hem met de fronw te volgen Beladen met deze vracht was het krnipen onmogelgk soodat de mannen balt gabnkt moeiten voorttoopen en das nog meer dan eerst den Terstikkenden rook hadden te dachten De commandant bereikte met het kind in de arssen de dakgoot hoewel hg vreesde dat hg slechts een Igkje droeg de oogeo schenen reeds gebroken stelde bg toch daarin de dakgoot faaH liggende pogiagen in t werk om bet bewnitzgn op te wekken iotaMchen de beide anderen in het oog hondeode die de vroaw door het zolderlaik in de goot trachtten ie krggen wat xeer moeilyk ging Na veel inspanning aloeg het kind de oogen op maar de heer Nieoweoboifl gaf er de voorkeor aan baar daarboven gisbeet bg te brengen hlvorena hasr omlaag te brengen Toen het kind begon te sehreenwen en te hailen was het goede oogenbllk gekomen Door het beleode perceel werd ig smlaag gedragen en per brancard naar bet Binaengastbois gebracht waar sg versoheidene brandwonden ook aan de banden en in het gelaat bleek bekomen te hebben Hare moeder de 5Qjarige Deatje Rabinns was echter en dit had men reedi aanstonds daarboven gezien een Igk Zg is evenwel oiel door de vlammen maar door de rook omgekomen De overige bewoners an het hiis niet minder dan 6 gerinnen met 12 kinderen hebbon eich kannen redden De meeste tgn over den solder op bet dak gegevlucht Blgkbaar hadden het ilachtoffer en hare dochter denzelfdea weg gevolgd Zg waren door een der boren op hare kamer gewaarKhowd doch hebben seker op colder bet bewostEgo verloren Het perceel is geheel uitgebrand de inboedels der bewoners waren tp twee na versekerd De brand is ontstaan in de hniakamer vaq den bakker Hg wilde de petroieamlamp oitdoen om naar bed te gaan de lamp kwam echter te vallen £ r was ooripronkelgli weinig gevaar Een dunne straal brandende petroleam gleed over den grond licht ware hst weinige vuur te blnssohen geweest msar de man raakte zgne zinnen kwgt zag in vsrbyitering boe bet brandend vocht zich onder den mnnrkast verspreidde en dese asntastte riep toen igno vronw en kinderen en vloog de straat op Met onverklaarbare snelheid heelt sich toen het VQor verspreid aoedat het perceel in liebte laaie stond toen de btapdweer de plaats van het onheil bereikte Aan het etrand te Scheveningen xga door de politie van het posthnis Zaterdagmorgen in arrest gsoomen een koloniaal en een borger Doiteoher die onderling van kleederen hadden gewisseld Later werd de koloniaal van bet bureau Keizerstraat door esn patrouille afgehaald terwgl deDnitscber naar het hoofdburean werd gebracht om later over de grenzen gezet te worden De Landratb in het Prnisisohe district Boobam heeft een kennisgeving afgekondigd tegen drok foMtvieren Hg herinnert daarin dat hg steeds weigert asn fereenigingen verlof te gaven tot feestelgkheden die meer dan Mn dag doren omdat anHers de verleiding voor ouvermogaoden te groot ii otu meer uit 7 81 7 Öapellf 1 toturdaa Ni erksrk Itoordraekt da a 4S 8 40 6 0 06 8 S 4 85 6 58 8 05 8 08 8 14 8 11 5 11 4 18 5 17 0 85 U 8 H 0 48 I e 81 1 18 M7 10 50 Oanda Meordraeht Ifiauwerkerk te geven das met de klaohten over de slechte tooneq is overeen te brengen en ook de gevolgen van te veel drioken niet uitbigven Toch wordt telkens tpgen dat foorscbrift gehandeld vooral op aaostoken van herbergiers die er hnn voordeel in zien reeds den origsD avoiid een begin met da feeetelgkheden te maken De bestnordets der vareanigingeu worden daarom dringend aangemaand zulke Ii Dge feesten tegen te gaan houders vao tentjes en carromels die van Ho dag aiet leven knnoen te weren en niet ook andere vereenigingen oit te Doodigen £ eo fent aldus beperkt tot den kring van elke vereeniging op haar zelf zegt de vaderIgke Landratb zal wedar een bron worden van reine en behoerlgke volksvrengde Een beUngrgke uitvinding Mea noemt het r wiel wel eens een zegeo onzer dagen en met zgn lichte bewegelgkheid en zgn vlugheid is het ook voor velen een zegen Doch juist die eigenschappen varscbaffeo ook veel zorg aan de eigenaars van rijwielen welke heel vaak op gemakkeiyke toegankelgke plaateen staan en niet elk oogeo blik aobter lot kunnen worden gebracht Bij het bezoeken van een winkel b r bg bet afleggen van een bezoek moet een wie qjder telkens in duizend angsten verkeereo dat zgn kar die buiten staat wotdt weggeqomen door een vluggerd die er gauwer dan de vlugste politieagent mee van doorgaat Thans is een uitvinding gedaan di in dit opzicht de bezitters van rgwielen kau belpeo Volgeos een mededeeling in de Teebnisobe Berichten van bet pstentbnrean R W Pataky te Berlgn is nu een inricbtin uitgevonden door een koopman Frans Jozef Broos te Lnbeck waardoor het atuurtoeitel van het rijwiel wordt vastgezet zoodat de rgder zich nooit nnders dan in een cirkel kan rondbewegen met de machine Het werktuigje kan asn elk rgwiel worden bevestigd dn bestiat nit een stift die door middel van een veer in een opening in den stnorstang wordt gestoken en alleen met een sleutel weer kan worden geopend Bewaren van eieren Iemand hoeft een proef genomen net negentien verschillende manieren aanbevolen voor het verdoarzamen van eieren Alle eieren ondergingen de bebandeliag op denzeldeo dsg in t begin van Jnli 1896 en werden onderzocht en geproefd op een dag in t laatst van Februari Daarbg bleek dat de eieren die onder watergal bewaard waren allen zeer goed varen gebleven en die welke eerst met vaseline waren besmeerd en daarna in kalkwater gelegd allen goed Minder doelmatig waren inwrgviog met spekzwoerd bewaren in houtascb en behande ling met boorzuor en watergas of met overmaogaande kali Die methoden deden slechts 80 pCt goed blgven Ën alte andere middelen gaven nog slechter oitkomsten I Eigen Haard geeft deze week o a een artikel over de beveiliging van Scbeveniageo tegen de i e met een mooie grsvnre vao den storm van 15 November 1775 De thans gebouwde mnnr wordt nitvoerig beschreven en deze be chrgiing aldns besloten it ii 1181 11 80 l 4 li tt ll U 4S 11 88 1 51 1 8S Over de gerooedsbeswaren der Hageuaars tegen bet verstoren van het landelgke van Soheveniogen is men gelukkig beengestapt De vgf hoofden van bassaltkeien die bijebdroogkomen zgn geen verfraaiing van het nitzicbt en zullen met bon koloniën ier en andere zeeplsnten niet lekker ruiken in t zomerBonnetje Toch hebben te bon poesie Als trouwe diereo liggen ze met don neus in het spelende schuim voor het strand op wacht de golven spoelen over boa breedeu rug dieeene groote verantwoordelgkheid torst zonder hen zou de muur weinig waard zgn Ze brekende woede der golven bg den eenten aanval en doen ze minder wild spoelen over den gewelf den voet en in de holle tteilte De visichers slepen hanne pinken tot aaa den mnnr vel vertrouwen op de bescherming der hoofden En de moor Is overal berekend de goUen te ontvangen Nu een bastion dan de acberpe aitgescholpte voorstevea vau een stoomboot dan een steils puntige kantige rots getgk staat bg stevent hy in zee Tea bet strand gezien schgut hg vee lager dan wanneer men ar over lonpt vormt een goed geheel met de deftige omgeving geeft den indruk van kloekheid rankheid maar vooral van beicherming en veiligheid Wondetlgk moet in vogelvlucht de kust van Delfland er thans nitzieu Van den Hoek van Holland tot Schereaingeo steekt een bgna onafgebroken reeks hoofden ia zee als de riemen uit een galei Ondanks syu gelykenis met Ëngelsche en andere zeeweringen en zeepromenades heeft het bolwerk te Scheveoingeo iets eigenaardig Hollandscb Bg een rotsigen zeeoever waardeert meo zulk manscbenwerk minder Daar schijnt hel neer te dienen voor bat gemak vau den wandelaar Maar de zandige veratoivende Hollandscbe kost hier nog ingevreten daar opgehoogd en met helm beplant drai t overal de sporeo vso strgd En al ligt de vijand nu kalm gekampeerd in zijn witte teoten bet land is in staot van tegenweer gebracht Hollaud s eeaweo laege worsteling met de zee ia ook hier eer verzin nel gkt In de Vragen des Tgdi behandelt de heer J vao de Linde onze tydrekeniog en da almanak Terwgl wg de aandacht oozer lezers op deze belangwekkende beschouwingen vestigen ontleeoen wg er het volgende aan ter beantwoording der vraag wanneer eindigt de IMe eeow wanneer begint de twintigste Wellicht ia het oomiddellyk antwoord de 19e eeow eindigt op 31 December 1899 en de 20e eenw begint alzoo op 1 Januari 1900 Toch is deze opinie niet algemeen De vraa is niet nieuw ongeveer een eeow geleden werd ze ook gedaan en door enk lea a ideri beantwoord zooals blykt oit het volgende Aan het Weimaracfae hof werd op den 31en December 2800 een groot feest gegeven ter viering van den aanvang der 19 eenw Ongeveer middernacat zaten daar o a Götbe Schiller Schelling en Hendrik Stefiens in een zaal byeen om in zekere spanning els op een Ondejaarsavond nu tevens een Oodeeeiw avond klokslag van 12 af te wachten en datzelfde oogenblik als het begin van een nifauwe eeuw te begroeten Anderen haddeo dat reeds op 31 Deo 1799 gedaan Het vras de genoemde Steffens die vooispelde dat de verwarring bg bet einde der volgende eenw zoo terugkomen Waarop ateonde de meeniog van die beeren Volgens ben moet meo op het einde van het Ie jaar der Chriitelyke tydrekeniog bet jaar 1 als voltooid hpichoowen Alzoo bet jaar I eindigt op 31 Dec van dat jaar omdat men nimmer een jaar O telde Dan eindigt ook het jaar 2 eerst op 31 Dec van dat jaar heb jaar 3 enz maar ook het jaar 100 eindigt dan eerst op 31 Dec van dat jaar en de eerste eenw van onze jaartelling is om Zoo voortredeneerende komt men vanzelf tot bet beeluit dat eerst op 31 Dec vj het jaar 1900 de 18e eenw om zal zgn Zoo begreep het ook de universiteit te Kopenhagen die reeds in 1895 om misverstand te voorkomen in al de Deenacbe kalenders deed opnemen dat het jaar 1895 bet 95 is van de 19 eenw die met 31 Dec 1900 eindigt ijut idaB St Ook de Académie des Sciences te Parga sloot zich bg deze meeniog aan Nog onlangs Nov 96 werd door baar de vraag beantwoord wanneer de 20e eeuw begint Na langdurige beraadslaging stelde zg vast dat de Ie Januari 1901 de eerste dag van een toekomende doa van de 20 eeuw is Bg sommigen bestond de meening dat de eerste eenw van de Ghristeiyke jaartelling met het jaar O begon De Académie deelde in die meening niet onze jaartelling zoo zegt zg begon met het jaar Tol s de Christelgka jaartelling telt men naar jaren voor en na C riatns geboorte zooals men weet als 4000 1000 100 tot l voor Cbr Nu gaat onze tgdrekening nit van het denkbeeld dat Christus geboren werd bg den overgang van het jaar 1 n C niet in een jaar nul Evenals w b v zeggen van iemand die den len Angnstus van het jaar 1850 geboren is dat hg uiana in 1897 in zgn 47e jaar is maar dat hg den vollen leeftgd van 47 j eerst op den len Anguitns van dit jaar bereiken zal zoo ook hier Als wg het jaar 1897 schryven dan beteekent dit niet dat er reeds 1897 jaar n G verloopen zgn maar dat we thans znn in het 1897e jaar na Christus geboorte 0 is ook het jaar 1900 geen hoofdgetal maar een ranggetal d w z dat we dan in bet 1900e jaar na een bepaald nitgangspnnt leven zoodat eerst aan het einde van dat jaar 19 eenwen zullen verloopen zgn en de twintigste dus b nt op 1 Jan 1901 Andera is het gesteld met de dagelgksche tgdsbepaling 5 nor a namiddags beteekent werkelgk dat er 5 uren na 12 uur verstreken zgn hier 5 is dus een hoofdgetal Consequent passen we dit niet toe b v als WQ zeggen 9 n vóór den middag dan zonden we eigenlgk moeten zeggen 3 n vóór den middag of wel 9 u na midder nacht Ondertoaschen kan dit geen practiscb bezwaar opleveren maar wel kan de verwarring ontstaan wanneer men de 20e eeuw laat beginnen op 1 Januari 1000 Men kan van meening zgn dat de strgdover den dag waarmee een nieuwe eenw aanvangt at heel weinig te beteekenen heeft vooral omdat vermoedelgk bet juiste jaar waarin Christoa gedurende de regeering vanKeizer Augnstns 30 r C 14 u C geboren werd wel altyd onbekend zal blgven maar dat is hier de hoofdvraag niet Wghebben nu eenmaal een zy het ook volgensconvenie en traditie vastgestelde jaartelling en het zal wel niemand in de gedachte komen haar omyer te willen werpen Minder voedsel en meer betalen No 7 der blaadjes van Het vrye ruilverkeer c Mogen wy o eens voorrekenen boe groot bet verlies is dat het Nederlandsche volk sal Igden indien men invoerrechten gaat heffen op tarwe rogge mais gerst mout tarwenee en roggemeel Men wenscht dat de prgzeo van al dezedingen weder worden opgegeven tot het peil waarop ly stonden in de jaren 1883 en 1884 ongeveer De sterke prysdaling namelijk isbegonnen in den winter van 1884 en 1885 en edert zyn de prgzen laag zeer laag gebleven behalve joist in den algeloopen wintertoen bgzondere omstandigheden in EngelschIndië eene verheffing van den prga hebben tewe gebracbt Hoogstwaaracbynlyk eökterzal de lage prijs in de eerste toekomst de re gelmatigste zgn Mea wil tbans io Nederlandden ioToer uit het bnitenland belemmeren enop die wyze tot den toestand van 1884terugkeeren In 1884 nu was de middelprgs vahtarwe f 7 74 van roinre f 5 64 en vao gerstf4 80 Ja dien toaatand T n 1884 kan men door invoerrechten oni terngbreugeo Hat is maar de traag ot men daarmede wèl zon doeo Laten wg eens aan bet rekeoen gaan en in de eerste plaats zien hoeTeel grooter de inroer is geweest in 1895 dan in 1894 De lerlaging toch lan den prgs tedeit 1884 heeft ten gevoige gehad dat Nederland ook veei meer op de wereldmarkt is gaan koopen Lagers pryieo lokken nit tot raimer rerbrnik Ziehier de cgfers loToer in bsktotiters Tarwe Bogge Gerst en Mais en Honi in 1895 5 347 700 5 517 30Ö 2 715000 in 1894 3 258 000 2 216 000 1 220 000 meerdere invoer in 1895 2 089 70 0 3 30 1 300 1 49 5 000 10 84 10 54 te iamen 6 886 000 hektoliters Waa 008 Tolk alnw bareid iegan den prga dien bat jaar 1895 bracht Mtael neer van dan Treamda ta koopen dan in 1884 omgakaard tal indien mns ds prgian konstmatig wsdar opvoart tot bet peil ran 1884 ont volk ook weder tooveal minder doen aantoeren nit het buitenland Dit komt op een batangrgk terlias na Toadingsmiddelen neder Men kan dit alles nog iets naawkenriger Toorstelleo door ook deo aanwas der bevolking Bsdert 1884 io aaomerkiog te nemen Deze is sad rt dat jaar tot 1885 geklommen van 4 250 000 zielen tot 4 600 000 In 1895 dan bedroeg de iof oer 13 580 000 hektolitan d i 2 82 HL per hoofd in 1884 bedroeg de invoer 6 694 000 hektolilers d i 1 57 HL par hoofd Nog op een andere maaier kannen wg aantoonen boa weinig veranderlgk de binneolandsebe landboaw ia Het getal hektaren dat in Nederland voor tarwe rogge en gerstbouw werd bestemd is sedert 1884 bgna onveranderd gebleven Het is van 337 592 slecbts tot 314 701 gedaald Zoo mea nu aogen ODderatallen dat mau bg nienwe hoefde prgzeo dit getal hektaren zon zien verdubbelen Dan zoudeu vele boeren hun weiland tot bouwland moeten omploegen 1 Zij hebben het niet gedaan in 1884 Zg tullen het nn evenmin doeo ala men bon de marktprgzeo van dat jaar terugbrengt Er zal blgkens het voorgtanck minder te eten zgn in Nederland Maar erizal meengn ta betalen Dit treedt aan het licht door eane oenvoudiite vargelgkiog van de cgfera over de jaren 1884 en 1893 Het jaar 1893 ia het laatste waarover wg da gegavani voor eane dergelgke berekening bezitten Wy tellen hiertoe dan aanvoer uit den vreemde en de voortbrenging van het eigen land bg elkinder op en wg vermaoigvaldigen de gevnodeo hoeveelheden met den gemiddelden prgs in i der jaar Id 1884 ko tte da geheele voorraad 5 345 000 H L tarwe a f 7 74 i 1 41 370 300 5 952 000 rogge en mais 5 64 33 569 200 2 942 000 gerst 4 80 14 121 600 U 239 000 hektolilers voor f 89 061 100 In 1893 dsirautegen 5 912 000 H L tarwe a 4 65 ie f 26 899 600 8 602 000 rogge f 3 86 I 33 203 720 8 883 000 gerst f 3 50 f 13 590 500 18 397 000 hektolilers voor f73 693 820 Alzoo in 1895 1 25 HL per hoofd meer Zal dit verlies mi BCbien worden opgewogen door vermeerdering der biouealandacbe voortbrenging Dit zon reeds op zichzelf onasnnemelgk wezen omdat dao de prijzen niet tot het peil van 1884 zooden stggen Men wil den invoer weren juist om deo prgs io bet binnenland hoog te kunnen houden maar dao moet het aanbod io bet binnenland ook beperkt blgven Bovendien leert de ondervindiog dat er geen kyk is op een dergelgke vermeerdering der binnenlandsche voortbrengiog De verbouw der genoemde zaken is sedert 1884 weinig achteruitgegaan wat de tarwe betreft zelfs wat de rogge betreft vermeerderd Er is dus geen reden om aan te nemen dst bg door terugkeer tot dan prgsstaod van 1884 aanzienlgk vermeerderen za De binnenlandsche voortbrenging van tarwe rogge en gsrst is geweest in 1884 7 545 000 bektotiters en in 1893 7 800 000 Men moet wel bedenken dat in ons land de landbouw onder de wisselende prgzen een vrg standvastig karakter draagt Sedert 1871 heeft de opbrengst in Nederland sich steeds bewogen tusscheo 7 en 8 millioen bektoliters behalve in bet gunstige jaar 1887 en io de ongunstige jaren 1881 en 1891 Op welken grond dan zou nen ons knnnen doen getooven dat men door de prgzen van 1884 te doen terngkeeren de Nedeilandsche bouwers er toe zoo brengen bon boow nagenoeg te verdubbelen Alleen toch indien dit plaats bad 7 ou aan het Nederlandsche volk het verlies worden vergoed dat bet door vermindering van den invoer Igden sal In 1884 betaalde het Nederlandsche volk dus meer f 15 367 280 In deze som wordt bggedragsn door ieder die brood eet of die zgn vee voert of die graan gebruikt in brouwergen enz Oni volk zal niet alleen slechter gevoed zgn maar ook het zal op allerlei andere uitgaven moeten bezuinigen Wat dunkt n lezer van beschermende graanrechten Baltenlandsch Overzicht De Spaansche Regentes heeft Canovas als hoofd van bet kabinet bevestigd Dit blgft samengesteld als tot nog toe en zal dezelfde staatkunde blgven volgen De ministors zeilen heden in rade vn gaderen De Staalseonrant bevat heden het besluit tot invoering der hervormingen op een gedMlte rn Cuba De vredasoDderfaandeliDgeD zijn in het paleis van Tophase te Konstaatiuopel begonnen Da gesanten wenseheu dat bet diepste gehein over den loop der onderbaodelingen zal worden bewaard daarom hebben zg geen secre tariaaen tot de diKusaies toegelaten en wordt het protocol door eeu der aanwezigen opgemaakt Tot toelichting der onderhandelingen wordt oit Weeneo aan de Timeec gemeld Zonder den uitslag der onderhandelingen af te wachten zullen de mogendbedea krachtig bg de regeering te Athene aandringen op onvoorwaardelgke aanneming der overeen te komen voorwearden opdat geen mosilgkheden ontstaao Het Griekache volk moet begrgpen dat als de mogendheden moeite itoen om boven alle verwachtingen milde vredesvoorwsarden te verkrggen dit alleen Ie danken is aan de belangstelling die zg gevoelen voor den koning en de dynastie Ia elk ander geval zooden zg Griekenland waarscbgnUjk aan zgu lot overlaten € Wat de oorlogsechattiog betreft vervolgde de Time8 eorrespondent deze zal niet booger zga dan Griekeolaod redelgk verwacht wordt te knnnen betalen In plaats van geld zal ook de Grieksobe vloot aan Torkge kunnen worden aaagebodeo De Grieken weten dat tg niet in staat zgn in de seretvolgende tieu jaren er aan te denken oorlog te maken en dan zullen hun schepen verouderd zgn en de waarde verloren hebben die zg nu bezitten Dit denkbeeld nag wellicht niet gevoed worden in regeeringskriogen te Athene toch is het wel waard Msproken te worden c Wat deu toestand op Kr a aangaat verneemt de Times dat bet geen verwondering moet wekken soo een der groole militeiremogendheden voorloopig een gouverneur uitzgu generaaU aauwgst Deze zon wordentertgde geslaan door een raad bestaande oitde consuls te Kauea Dit plan heeft naarde Times ff meent veel voor en er bestaanweioig red ueQ om er ernstige oppositie tegen ite verwachten De Time c correipondeot te Athene acht het noodig dit zoo spoedig mogelgk aan de Kretenser hoofden wordt bekend gemaakt welke plannen de mogendheden hebben In dttidelgke bewoordingeu moeten de grondslagen van de nienwe staatsregeling voor hen worden uiteengezet de afschaffiog van bet Turkache beheer de financieëele onalhankelgkheid van bet eiland da verdeeling van alle ambten en betrekkingen ander de Christenen en Mohammadsnen flaar bon aantal de benoeming van alle ambtenaren door den gooverneur en de Instelling van een gendarmerie grootendeels onder Europeesche officieren Deze punten z o door de mogendheden aangenomen doch de Kreteasers zgn er nog steeds onkundig van Ën het is hun onbekendheid met de plannen van Europa die hen tot dusver zoo onwillig heeft gemaakt De hoofden zgn thans bereid zich aan den wil van Europa te onderwerpen afïi zg slechts de vaste verzekering ontvaogeii dat in dp toekornet het beheer van bet eiland naar vaste grondslagen zal worden geregeld Da Zuid Afrikaanscbe commissie komt Vrgdag 25 dezer weer bgeen Volgens de Dailj News heeft Laboachere voor de commissie haar onderzoek afsloot oog getracht Lord Rosmead Lord Laosdowne en Lord Wotseloy verboord en Rhodes en Lord Grey uit Zoid Afrika ontboden te krggen Maar vergeeii De radicale beer ETriisoo de president van de FrauBchs kimer van Afgevaardigden io wiens banden velen den presidialeu hamer niet veilig waanden heeft meermalen gedurende zgn presidentschap getoond dat hg groote schreeuwers die den geregelden loop der debatten storen in bedwang weet te banden Zaterdag kon weer eeas een vertegenwoordiger vao het Frauscbe volk zgn fatsoen niet houden in s lands vergaderzaal en moeit door den president behandeld worden zooals een beschonkene door den kastelein Qet incident had plasts tengevolge van een debat over de interpellatie van den beer Basly over het ontst aan eenige werklieden gegeVQD door de Compagnie de la Grande Conbe Eenige andere afgevaardigden de heeren I amendin en Faberot vallen den interpellant bg l e maatschappg zou niet ingegaan zgn op het verzoek van de werklieden niemand te ontslaan doch liever den werktgd voor allen te verkorten De heer Turel verdedigt de Compagnie de la Grande Combe tegen de werklieden Deze zonden ntmelgk een aanbod van bet bestuur om hem met medewerking van de regeerieg te doen dienst nemen bg de steenkoolmgDen van het Noorder dapartement en het dep van Pas de Calais afgeilagon hebben Hier begon bet tumult va de uiterste linkerzgde riep men dat is aiet waar Ic De beer Tnrel vervolgde de maatregel door de Compagnie genomen ii goedgekeurd door 3700 werklieden waarvan ik hier de geteekende verklaring heb c De heer Oéranlt Richard roept Ik tert U te te laten zien t Bienp ontstMt aag mtn tpdrt ktl on ein delgk roept Géraoit gg igt een ion moochard ff Bg weigert op venoek fan den president bet woord terug te ne en waarop deze de Kaanr verzoekt de censuur met tgdelgke uitsluiting om den beer Géraalt uil te spreken De Kamer besluit daartoe met de stemmen van het centrum en de rechtertgde terwgl de linker en uiterste linkerzgde tagenstemt De delinquent weigert evenwel zicb aan de uitepraak van de Kamer te onderwerpen en nadat de president hem eenige malen vergeefs daartoe had oitgenoodigd wordt de zitting een oogenbiik geschorst teneinde den onwillige manu militeri dat is door de gewapende maobt te doen uitzetten Daartoe komen niet mioder dan 80 soldaten onder bevel van den kolonel commandant van bet Mteis de vergaderzaal binnen tegelgk met de qnaettoren Een van hen verzocht nogmaals den heer Gérault heen te gaan Hg weigert en nu komt de kolonel naar voren en legt de haod op den schouder van deo afgevasrdigde Zult gg wgkeo voor geweld tJa maar ik constateer dat eeu volksvertegenwoordiger onder de republiek zoo goed als onder de monarchie belet wordt te spreken Leve de sociale republisk gg zgt lafaards Toen de beer Géraoit vertrokken n de sitting weder geopend waa trachtte de hasr Jaurès aan het muisje vao dit incident bet staartje van een interpellatie over een reglements qoaestie te doen groeien doch dit werd door den president Briuou dsdelgk afgehakt Het is zeker te doen om critiek te oefenen of dsD zooeven genomen maatregel maar dit is ufiMi n de orde Deo heer Jaurès werd do het woord niet verleend at ook weer veel romoer op de banken van de niteifte linkerzgde ten gevolge had Te midden van deze opsohsddiog werd de volgende zitting op Donderdag vastgesteld Beurs van Amslcrilam Vrkra Blotkra 8 887 9811 8V i 104 8SV 86 81 86Vi l l Sl i 681 7 8V 10 677 IOi 81 0 i Sl 1067 ♦ l 100 94 41 B44 IISS 1001 80 100 JOO 1 5 60 186 74 84 109 101 07 SÜ i 100 n l 64 6 141 76 101 loiv 99 1601 1861 10 100 101 11 HV 10 70 to VI 190 00 io v 10 1081 1081 m lU 1 1 s atv 110 JUNI HannuHD Cert Ned W S Si dito dito dito 8 dito dito dito S HonOah Ooi Gbudl 1881 88 4 ÏTA LIX iDSchrijviQg 1862 81 5 OoaTRHR Obl in papier 1868 6 ditJ m zilver 1868 S PoBTüOAL Ohl met coupon S dito ticket S BUSLAND Obl ilinneul UD4 4 dito GecoQB 18B0 4 dtto bii Rotbs 1889 4 dito by Hope 1880 BO 4 ditoingoud leen 18B8 6 dito dito dito 1884 6 8w JB Perp t sehold 1881 4 TuZKKW Gepr Coav leeo 18B0 4 Qeo leentDfi serie D Oeo Ie nisg serie C ZüiDAra Rïv v obl 1808 6 Mbuco üI 1 Buit 8oh 1890 6 VzNSzüELA Obl 4oDbep 1881 AvsTRKUAM übli jatiea 1896 3 ROTTIBDAU 8ted looQ 1894 S Kbd K Afr Hsndeliv land Arendsb Tab Mü Certifioiilea DuliMaateohappy dito Arn Hvpoiheekb piiodbr 4 Calt My der Vorstenl aaod i Gr Hypolheoltb psndbr 8 Nederlaaasoho bank sand Ned Ilaadelmaatsoli dito N W k Pao Hyp b pandbr ft ttctt Hypotheokb pandbr 8V Ltr HypitUeekb dito 8i i ObBTHNS Oodl HoDg bank aand Scsi Hypotheekbank pandb 4 A HBBIKA E u t bypotb pandb 6 Haxw L G Pr Lieu oert 6 Nkd HoU IJ 8poor Uij saud Hij tot Ezpl T St Bpv aaod Sed Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito Itauz Spoourl l887 S9 A Eobl S Zuid Ital Spvmij A H obt 8 PoLiN Warschau Wesuenaand 4 Husi Gr Ruis Spw Hü obl 4Vi Bittische dito aand Ftstowa dito aand S Iwaag Dombr dito aand 6 Korak ChAzow üp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahsrika Cent pac Sp MIj obL 6 Ghio tl Hortb W pr C v asnd dito dito Win 8t Peter obl 7 DenverliRio Gr Spni cert v a Illinois Central obl in goud 4 LoaiBV l Na8hnllflCert v aand Mexico N Spw Mü Ie hyp o ft Mits Kansas v 4pct pref aand K ïork ODtasiott Weet aand dito Peno Ohio oblig CWon Calif Ie byp ia goud i St Paul Mina k Manit obl 7 Un Pao Hoofdtga oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp Olft Oahjjïa Can 8outh Cert v aaad V CHallw Na leh d e O Amsterd Omnibus Mg aand Botletd Tramweg Hiati aand Nzn Stad Amiterdam aand 8 Stad Rotterdam aan S Bauïii 8tad Antwerpen 18H7 SVJ Stad BruiM mill HONO Theisi ReguUrGeMliwih 4 OoWBwa StaaUleening 1860 S K K Ooit Cr lB80 8 Bpanji Stad Uadrid 8 1869 N Ver Bes Hv Bpobl eert A van os Az Kl iweg E 73 730 GODDA Onlvan fen Nieuwe Dassen Handschoenen Fronts Boorden en Manchetten Tetephoon Mo 33 BnrgArltJke Stand QEBORKN 4 Jooi Cornelia Cath irina ooders J isa L eaw a en O E van dor Vlis 5 Di nwaitje Alida oadara C Michaili an M Znidaia Piatarnell Johauoa oadtral Tan LeQuwen en 8 dan Herder 6 Chri tina Haria oodera P J E an Werkhooven en J A M tan Schnleo Oyaberta Martina oadar A Spea en G P de Waal Qerrit uuderi L da Brain o J de Rnitrr 7 Johannes ouders J de Haop en H an Qntwisn Maria Anna Lncia omlrriH J Jacab en M J RoSeli Maria Wilbetmina Tbeodora ondera J G ma Laanwenen M I Tan Leanwen OVERLEDEN 5 Jani M T nn lU 2j D den Hondjjk r 2 w 6 A Eloaa 3 j 7 M Boot 4 m E ran GaMal 2 ADVERTENTIËN t Kliniek en Polikliniek OBlITBTnMm en tlVmMBCOIMtllB roor Spreekuren dagelyka vau lS 2 u Gratis Spreekuren Jtaandag Womidag n Vrijdag 9 ll nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Br A CIBVL ain4ahttr DiTtcUitT 312do Hambuvger Geld Loterij gsautoriieerd isoontroleerd gewaarborgd door da regeoring Trekking 10 IUNFe k IIROOO orlKlneele loten KBISO geldwlDiiten tsdor ander lot wint HOOFDPRIJS in bet gelakki it geral ar 500 000 Mk De enkele 69180 geldwinilen eija lolgender mats ingedeeld i Merk Mark 1 i 800 000 1 i 80 000 1 i 800 000 1 ib 10 000 1 it 100 000 l i 10 00 1 i 76 000 66 jL 6 000 1 k 70 000 106 ik 8 000 1 i 61 000 108 i tl 000 1 it 60 000 819 it 1 090 1 66 000 1618 è 400 1 i 60 000 40 l 800 1 il 40 000 ele ete Ds kleinste prijs bedraagt Mk SI Alle 69180 geldwinstao worden ia 7 spoedig op olkaudsr volgend klassen ailgeloot enna iedere rakkiag aan den winner uitbetaald Tegen inieoding rau het bedrag in Kederlandsohe rounlbitleti Kederlandsobe poatnegeli of per postwiisel ovarsendsn wy de origineelsloten geldig voor de Ie klasse waarvoor de pr is wettelijk is vast geset N VI 90 ets voor kwart orïgineele lolen 0 1 80 i halve 3 80 V geheele Aan Ike lottoexendiog wordt bet offloieele trekkingtplaa bijgevoegd waarnit alles juist ta herzien ii Zon dit trekkingaplsn nietaanRttan tljn wij bereid i66t het begin der trekking de toegesonden origineels lotea ook terug ta nenoan en bet daarvoor reeds ootvengen bedrag retour t zenden Na iedere trekking u tvengt ieder lotbezitler uinder dat b oua daarom verzoekt do officioele trekkingaiyst HOOFDLOTJBRIJ BÜBEAÜ Isenlbal A Co IlAMBimO Daitachtsod geetableerd IStO PUIKK OUDE f SCHIEDAMMER GEIEVEE Merkt Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz All bewijs van eobllieid is ihet en kurk steeds Toorfieo van den naam der Firae F HOFFB NTGHTOAP