Goudsche Courant, woensdag 17 november 1897

Woensdag 17 NoveiiiJber JM97 No T430 30ste Janrgang 60ÜMHE COHAW Nieuwe en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üit ve dejer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitüondering van Zon en Feestdagen Dis prigs per drie maanden is 1 86 franco per post ƒ 1 70 Afronderl jke Kommers V IJ F CENTEN ADVEETENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Oenten iedere regd meer 10 Cent n Uroote letters worden beijskend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ÜitgaTi aa GEBR BKLINFTK AK Ie i Granoh go Wageaitraat 100 108 Kliniek en Polikliniek OBSTETHiB eu OVXMECOljOaiB voor S reekiren degelgki van IX S o Oratie Spreekuren Maandag Woemdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 ur A eVI Oenfefhetr DirscUur Speciale iariohtin voor het itoom b vaa pluciie manteli ve i n bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar de ieuwste en laatate methode geverld Alle goederen hetig geatoomd of geverfd worden onichadelgk voor de geiondheid en volgens itaal bewerkt stJicobs FIJNE VISITMAIRTIN siMaa ü A BRINKMAN Zn Een ware Schat Toor de oDgelukkige slHcbtofferB der ZeMberlekkiDg Onanie en gehe jne aiUpattingea U het beroemde werk z Dr Retau s ELFBEWAKI O UollaDdache uitgan met 27 aib Prija 2 i uideu Ieder dia lun de verscbrikkelgke gerolgen rau dens ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jurlgka dnizend van een lekereu dood Te Terkrggen bg betVerJage Magaiin te Leipzig Neuuaikt 34 franco tegen inzending van bet bedntf ook in poitzegels en in eiken boekbandel in UoUand I ELECTRÜIOTOmSCHE TiklHALSBANDJES WÜTTIO UIUIPOKKIIKD BU bet cebrulk daarvui feichledt h t lauden krljKrii der Kinderen XOKUER ui JIIIN VIK i IJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat do h mó ter inzage hagende getuigschriften der aitBtekende resultaten van do iectronioior ische Tanilhalsbaniijes niet echt zyn Mfc Men lette op den naam van den fabrikant HOBERT HOLTX VS k Wordt franco toogezonden alleen na m untvangH Tan poatr gel ad 9 S cent door iilOHKRT IüLTZ Uniegen I Verbrilybaar bjj f J WOLFF dl Co Weslhaïcn 19S i I Wederverkoopem gevraagd i Te Koop of te Huur aangeboden Ël l UEERË IIIIS staande aan de WESTHAVEN Wgk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg V HO Het buis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldsr verder alles netjes eo doel matig ingericht alsmede van Oas en Water leidinü voorzien Tevens boven en benedon Privaat met Waterleiding TANDAUÏ8 E CASSITO Turfmarkt 171 uooda van 10 tot B uur bekalve ZONDAGS n WOBNSDAGS voormiddag TUmI in da beste Inviuvin tegun lubt y Bh mii ti k I enclflapguttn kurtuiti T AiiliBrPilpExpellBr lerie mud yf $ mat ktt Ml MM au tt we ttan tegou = g Ankiif Paln Expeller Ygl mott du itMdf in ieder bulageeiii III toohub d L fi i ru n J d B irordM p kou4 i Vti 50 ont 76 oeot a f ib do tliw l Vrirt deo la d mawto Apotheken ttn hv r A ltlQlit r t Od to Rottenlwn t Rtl bHte oniohailelykitt n ItÊ makkclykst poetsmlddel voor Ueeres en voortl damss en Klnderschoenwcrk ti de Apprehiur vin C M MUrier II Ct f ÊFj Berlin Beuth Str 14 MenlettWfoed MiixSy op na m en fabrieksmefk Veriryilur hy H r i Winliallari In iGhOHwirl lalaMirifn rtieriTHMl hi Bantraal Dtpst ky W rdimtAii AraliaM Qonda Drnk van A BRINKMAN t ZOON Te GOUDA by U LUÜER Apotheker Markt en by WOLFF U Co Westharen 19ö Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pxaclitig 3 i et iiigrexicli HËERËNHLIS met TUIN staande aan den KATTEN8I1VGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder JJoven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het IHuis Waterbesproeiing een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles vooralen van Gai en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LAINGË TlhNDKWEG n 29 Het groote aantal zenuwkwalen TAaceDtrboofdiJJiDaf totdavoe fRs ndak st keiieDv poi luü rNak nMrU tM tr tSMna DOK Medii ftllê mlddelvii door de medlBoba wotMWchkp anKewfliid Kant Koa du almwes tM keat da er to dat ElJ door bat ebmik Buk a vut Am flaavoDOlntoii w f lumaUlk laan da haU MM Io aolieaQtilaklilnf dMtiilt aft dUDftlioiiilerdapro niemlitEen tkftiuoTeTdac heal w ld la en tarwUl ilf la watanaoiiapMl ka krlogtn da hooHte baluttttalUnc wakt torma d bltjkt ts lijii vaar éa ud MiinwKw laR lljdenda menaotifaaid Dwa KenaeawijM ti iiltsav malllk laan da haU pbj alolo aolie ontdakklofKadMtii k aft dU dk bonilerda proaniamlitEen tkftna over da cahealamraU rarbrafdla en UrwUl ilf ia watanaobapMl ka krlogtn da hooHte iMutKtt lUn wakt torma mu weldAftd bltjkt ts lijii vaar éa ud MnowkwAlan lljdenda meDaotifaaid Deca KeneeawÜM ti iilts TODdao door dan cewetao Ofloicr tad Oeioadhalt Dr Bomao WelHtaftoD t Vtlahofan en benut ap da OU dervladtiiK opsedMB la eaM fiO rlta praktijk l aor waMeblnc van kct li M Baal ptw da war4 H da rt teMlilkU t ff ii d r de bnld aHmMdellIjk ia kat I neadesediecKl Mat deae ganeeayjjg werdaa werkelijk aohitterenda raiütateB ver te e f an alj ma kta eooveel opfanf let van aan door den nltvlndnr geiebrereB werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkcmi ia gaaazlng bfiinen kerten tl d randa de Vle drnk versi henrri in Dit boekje bevat niet alleea vor het peete publldk veritaanbere verkJarlnfen oratrent het weien der nieuwere therapie eu da daarmede cein in wanhoplfe gevallen varkregeD altwerkjuif initar ook vindt Dieu daarin weteuaobappelijke verhun delingen uit de in lleebelttad a diaaandeeegonppnwljze gewild xjin Eoomede arechrirt v i tul van getul eclirlfteu van hooggepiaatate genacnkandigeB onder welke P kéatère mti Ir uroraeiar aan it polykDnTak te Parlti rue fteugaflient 10 tialagfiber mad r prahllaeeread ainaeelieer aaa kat kraalilnnlgen laitlokl tfe Charantae SanJMtirathDr CaM te StUtIn flraaiiMaa iMd ir arraRd arli lelttbIJaaaa Or P Foreetlar oenBaahoar Alracfeur vae het heapltaal a Apin BebelMnlh Dr eberiai kutaal aaleafala Ba4 Cma Daraai at 4 if iieeaihaw rilraelear aar galvtao tharapaHUeohi larlehttai vaar aeaewHÜtri te Parijt rua tl Henaré 334 Coaaul vee Aaohaabaah aiae ilr U Oornt Or luehub arreae aria Ie Zlrkalli Qber tabivit Jeolil med dr te Waanen Dr C Boagavtl t La Farrièri Eare lid vaa daa Oeneell Ceetra d hyglèaa at da Santé la Frankrijk en vnle anderen Aiin allen wlT a nuwKeetol ntecr of aalnder aRBKedaan la ƒ aaa levcaaaMida affnawanhtlslield IU l n waarvan de kanteekeneii eIJu ohreniaahe baafdflja mliralae lohela baof dalja hlaadandrang areata Brlkk lburheld a aagdhflM ila eleoaha e llohaaiaU ke eareat en eabahagalljki teeiland verder alle iiekan die door beroerte getieffan werden en nog lijden san de gevolgen daarran f ooala varlaainiiegan eavameaaa fat aiirekan iware teaival naaletltk aHkkea itljrbeM der HwrioRia nat weertdurenda alia pluliall ka iwahta vartwakklag vaa geliHaaa au um liJ die reede onder geneeakandlge behandeling geweeat aljn mur door da bekaud mlddelan ale onthondtngMn ea koodwaterknor wrijven ele trlaeeren atoomlool of leebadefgeea geneilng of lenltlng bmnner kwaal gevonden y hebben on ten alniu sij die vre a vevaelea vaer brrserte uiaaartoe verachijnealen ala ileh aaatMadaad aagallg vaaiea verdeotpleg la iMt beeft hei kterlapan ea doakar wordaa vaar de eagaa drukhaada 4e eedar hel veerboeN eatilai la de aere bet vea an van krlasillng in in hal alapan van handen an vaetan tan al dese drie oatatorliB nn awanwIÜders ala ook aan Jonge melijaa lljdanda aae blaaktuoht tn kraohlalooihald ook an gazenda lalh ua Jeaga parionaa dia veel met het hoofd werken en geextelijke reaotie wUlen vovtkoBian wordt diiagend aangeraden Elih bet boven vermeldiinefkjn aan te RcbaffeD hetwelk op auTrageksetehieaaR frame ver senden wordt door f frlseoren atoomlool of leebaden gee en alette bU die vre a vevaeleava verachijnealen ala ileh aaatMadaad aagallg vaaWa verdaovleg la iMt beeft beerdella nut d elliU Korte HoofitaM t BaardbragF itt a n acbe 9oneee Amaterilan doer H I KDAV 4k Co Ileülgeweg ti oitvrdam F E van HA TK V HOLrF Apothekè lllr flhr LOBKV A roaTOM Uudetn anht bIJ At Op dn lonEHte hvglenDlach Hiedlolnale Itintosutitelliuz ia de Ur wUie oer de Hedlaobe JurIJ aaal 4a ICllver N Medaille bekn XLIe Jaarg anff van DB BAZAR Dames Modegids b i tt6iide D A M E 8 n K I N D E R M O D K H bencTen lUNDWBKKPATHONEN g IEDERE WEEK VEKSCHIJNT EEN NDHHER Ia ieder tektt mwarle it nlen delcroniek femUleton enz mi Ie Uil e i ïcwder gekl pUlen mol 3 ngpatr en 8 groole pkniple pair Per 18 un 1 88 p po l l 5S 1 U d Ie uilg net daerenboTen 8 giikleurde plaleo 1 75 l 0 3o 1 Ie Ugekl pl eo 1 liÜ gokn p b het e 0 tM i r Se byhetteiio Igeks peljr n keuie lie een gekleard fraaie handirerkpetroon n 9 PitöEPtlMER EN PROSPECTUS ALOM VAN Blommestein s Inkt IS i Mj fondeA indelyk de BESTE eii volKomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND FEANSCHE STOOMVEEVERIJ m GkeiHJsehe WisscherlJ TAK Stollwerck sche Borstbonbons ibrioeerd na voomohrlft vfn den on ÜniversitatsProt Oehm Hofrad Dr HarlsM Bonn hebben Bcdert SO Jaren ak Teraachtend niiddd tegen hoeeten heeschhoid en aiindoening der adeniingsorganen uitsteekende diensten bewezen fi spoedigo iefleling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbcvelenswardig een bonbon te gebmikRk Verpakking Geele pakjee i 25 oeDt AÉm verkrijgbaar II oppi i iiEiMEn 10 KruUkade Botterdnm Qebreveteord door Z M den Koning der 13 1gfln Boofddeptt Toor OOUDA de A VAN OS SpeoUIiteit voor het etoomen en verven van all Üeerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen s HMMpiD In Me bet S Van V I t r ea Ma Me ark uU i k J SfMt r w i ftgutaétttt üitnoodiging tot deelneming in de Kansen van Itt door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin leker 11 Millloen 349 325 Mark Iprga Ipriji I prija 1 prija gewonnen moeten worden De pryten van ete voel voordeel btedeade Geldloterg die volgena het plan aleakb 118 000 btan bevat cijn de volgende De hoogste prija ia eventueel 00 000 Uark Premie vaa 800 000 M SS pryten a 10 000 M 1 prijs a 200 000 M l t prqnin a 6000 m 1 prija a 100 000 M 10 pr jïen 3000 M prijtan a 7t 00fl H iOt prijian i M tO M 70 000 M IllprjjiMii 1000 M at OOOM l KUprgnna 00 H 10 000 H 40 prijaen a SOO M 5t 0OOH I UO prijaen a MO H ipr aen i 50 000 M SattS prijaen a IBi M 1 priji a 40 000 M SBS nr i 1J4 104 100 30 000 MJ98Slprji i 7 46 11 M prga 8 prijzen i 10 000 M totaaf 6a l 80 prijaen eo worden daae in eeoiga maanden in 7 klai aan uitgeloot De Hoofdprijs m da Ie klaise bedraagt Mark 60 000 ati gl lu de e kl lol 66 000 M in de 8e tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 H in de 6e lot 70 000 H in de a lot 76 000 M in de 7a toi 800 000 M en met da premie van 300 000 M eveat tot 600 000 Mark Voor de eerite prijatr kklng die oOieiMl ia vastgeateld kost een geheel origineel lol aleobta Onid 3 S0 een half origineel lot aleohla Guld 1 75 een kwart origineel lot sleehta Guld 0 80 Be in eggeldeo voor de volgende klaasan too wel als de lijst dar prjjseo worden aangegeven in het otlic ae e trakkingsp an voorzien van het Wapen valt den Staal welk plan ik op lanvrage gratis veriend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trokking de oIBcieele trekkingslijst De Bitbetaling en verrending van de prtjaen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan raen eenvoudig i W per postwiasel opgeven Men eodB zioh des met de aanvraag om tocseuding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tol M3 xormimmKH a met vertrouwen tot Samuel Heclisclier seor Bankier en Wisaolkanloor in HAMBURG Dnitsobland Stedelijke Gasfabriek ie GOUDA De prüa rui h t aas is 6 cent per U es voor Kookto eatelleD of Motoren 4Vi ct Onder zekere Toorwurden worden peiceelen gratia aan de hoofdbuia verboadeo met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtuaametera bedraagt de hnar 10 eest per maand Bewoners ran perceelen van ten hoogate 3 25 ptr week kannen wekelijks afrekenea en ran de fabriek lam n kooktoestellen ens tegen betaling Tan eenige centen per week in haar bekomen Sociëteit 0 S GENOEGEN 2e Ab Bnenient raoriteUlii Donderdag 18 November 1897 Vereeoigde Rolterdamsche TooDeeirsleg DirectiS LK GBAS HASPSLS Oplrolii ni ffILimi VA IIIM M ZWEKVER Le Cheminean Tooae epel ia 5 bedrijven Aanvang kalf 8 Uur MV Gewoae bapalini an en prjjaen BINNENLAND GOUDA 16 No embtf 1897 Z D Uoogw de bisscbop Tan Haarlem heeft benbemd tot kapelaan alhier B Joseph den weteerw pater A P Dan iel Bedankt TOor hel beroep bg de Ned Her kerk U Colenborg door di G A Lolcama te Boskoop Beroepen bfl de N i Her ormde Kerk te Ooaderak ds K Eekbol te WerkhOTsn ü £ ea brief met het rolgeode curienze adres at at els oabestelbaar voor de ramen tbd het postkaoioor te Bodegrare Aan den joftroaw Neellje Ze ia dienstbode bjj een graanmolenaar hg is een wedowman Het dorp is Bodegraren hg Leiden Afgezooden door Kees vaa Andel te Oawendgk ö Wou drichem c De ioumeling voor bet nationaal baldebigk aan H M de Eooiogin Regentes beeft te Capelle op d Usae f 143 68 opgebracht Te Voorbarg deden aich tot Zaterdag 29 geTtUeD an lyphua loor terwgl in de afgeloopen feek drie aterfgevslleo aan de siekle Toorkwameo f Zaterdag aten man en Trouw nit een bteekersgexia te Voorburg des arooda eeolge bof den opfjewarmde pap dia ran het middagmaal was uTergebleten waarop plotseling beiden betig ongesteld werden De geneesheer gÜDgs ter bolp geroepen constateerde tergiftiging Het Termoedeo ligt TOor de band dat de vronw die bjj het opwarmen meende dat de pap is dan was er enige lepela meel in meende te roeren waar TOor te echter waarschgo yk loog genomen heeft üen bond die med ran de pap gegeten hetft is i seds gestorreo Men hoopt de beide menwhen dank zg de tydigo help Tan dr Ten Bosch in tleTon te boaden Zondagmiddag beeft de atoomtram ter hoogte Tan Aarle Hikstet een msn oTerreden die op de Ijjn lag te alapen Hg is in deselfde tram naar Helmond TerToerd bij aaakomst aldaar was bg dood Men meldt aan de N R Ct Toor het gesin Tan Babre dat bg den brapd FEVILLEIOX LANGSJieEN WEG 84 Ze had too veel verloren de toekomst scheen too koud eo irooateloos dat de behoefte aaaiympathie aan een warm meDMbenhart waaraso ly at haar leed koa loerertrouweD alïo andere gevoelen orerheersohte Met een gebaar van vertvgbliag legde ze haar hoofd op bont waaruit madfflyden en fiefde waren var4 nMtir in sidderende pjjnigkt auehten uitend wat er in haar omging Dolf wu baar rolfd j j Oovrillekeurig strekte hq de armen uit om haar aaa tgn hart te aluiteo maar hij Hot z langzaam ziaken Hij begreen eo deelde baar Ijjüen joaar was door tijn woord tot zwygeo gedirongei lc hij had vsdl verleren en hem drukte het bewuatign do Troaw die bij liefhad ongelukkig te hobbeo gemshkt Usar onderdrukte snikken troffen hem als dt ketrten hg kon het trillen dier gestalte ni t langer aasien en Het sgn gloeiend voorhoofd op haar gake da hand r sten Eeait e NbUutea verliepen t wu of het getsmenlyk lüdeti hen nader tot elkaar bracht Eindelgk drukt Cile voor hst laaUt ba tippen op hst kille Toorfalpofd riohtle tich óp en trok laoht haar hand temg Vol meslg tag te op kam nee Zy heeft ona beidea liefgehad zeide bg tacht A fCile Cils rarrolgde by hartstochtelijk ik heb in de Westerstrast te Amsterdam op No Tember twee kinderen foo noodlottig erioor is ongoTrer ingekomen een bedrag Tan t 2266 De thaoB ootTangea bgdragen zjiff Toldoende om Babre en de zgnen degalyk te kaanen helpen Vooral de bewoaers der Westeratraat die zoo flink medebietpen om ban ge troffen bnattgenooten ter sgde te ataao komt eei afionderlgke holde toe Op Tersoek Tsn dea commissaris ra politie aan de Noordermarkt den heer J B Daman kwamen met bem de beeren A Alberts W K M Bengel B Ë Bredenbach £ W ds Jong J A Veltman eo J Vonk bijeen om te bespreken boe de gelden bet b st waren aan te weoden Oea gerers kan medegedeeld worden dat eenflink bedrag zal beatemd wordeo om Buhreweder een nettea inboedel te TersobaflFen terwgl het orertge ten tgoen neme ssker talworden belegd Op deze wgte mag de t e komst tan het gesio met de betrekking dieman en trouw tbaas bg het dagblad De Ëebobekleeden reriekerd heeten De qoaestie oTer het sloiteo ean collecten der Gemeen tebest o ren onlanga in een paar hoofdsriikelen door de Tgd bebaodeld be gint een meer en meer actueele te worden Sterk door de beslisiiog tiu den tuioiiter BorgAstna wetke aooU men weet fa t iMMlnit tad hét gemeeotebestuor Tan Haarlem tot stoitiog Tan een celle te in strgd met een beati aiag TBD xgo Toorgaoger Vin Houten bshb n tnana ook onderacheideo Gemeentebfatnreo io het noordeo openbare collecten aan de hoizen Terbodeo Éen daaromtrent aanhstigig gemaakt beroep ran belanghebbenden werd Woensdag 11 behindeld toor dei liaad tan State Met belangstelÜog mag aen in deze de kooinklgke oitsprask èUook het antwoord Tan den ajiniiter Borgeatut op de Tragen hem aangaande deze quaoitis in btit Voorloopig Verslag van Hoofdstuk V der Staatabegrooting gesteld te gemoet gezien Hen scbrgft aan de fVliss Ct nit Hulst Na er met tabakamokkelen niets meer te Terdieïien Talt wordt t rondTee des te meer oter de grenzen gebracht Weinige dagen g an Toorbg dat er Tan Holst uit geen raadvee België bionengesmokkeld wordt Zelden brengt men maar enkele raoderen tegelgk ofer meestal troepen ran 20 50 stuks ja soms tot lOO Bg iedere koe behooren 6 geleiders die ntar gelaa Tan gemakkelgk oT moetlgk orerbreogen of meu al of niet met de kommleten in aanrakiog komt 8 of 10 fraokeu per hoofd ootTangen Dat allee gehoord eeg me wat ik doen kan om dis dwaling weg te nemeq Een pgniyke bloi steeg n r haar gelaat oawillekenrig drukte ze de handen tegen haar bnrst Niets vTk heb je ongelakkig gemaakt ik die je liefheb tZwgg dat Mag asar hem toegaan en bem slles duidelgk naken P Neen Waarom niet Zeg n st neon drong kg Hg cal hg moet roe gelooveti Je zult me wel haten Cile I Ze schudde ontkennend het hoofd Niet Neen je hebt medelgden met mg en toch is het mgn noodlottig spreken alleen dat eooreej leed beeft veroorzaakt want je hebt hem lief niet waarF Hem tQj Hg atond plotaehng zoo dioht bg Cile dat zgn adem tangi haar wang gleed Ze trad enel een paar sohradsn achteruit Ja hem teide ze koel Hem allMn Hg boog het hoofd De hoop die si een zonneatraat in lijn hart was gerallen liet niets dan beschaming ük Hg dwong zien kalm te sehijnoc Vergeel me leids hg ernatig Ik zal nooit vergeten hoe groot mgn sooutd is SohaM Neen ja bont de aanleiding geveest maar ksebnld ligtj elders Beloof me dat je niet net bfl zult sprekAi Ik bddoof bet naasr toch zal ik ateeds mgzelven beacbnldigan zeidi hg dof I Laat oos geen natteloottn woordeoitryd b in d se maaoep gewapend met dikke knnppela ja aoms met Taarwspens er atleabehalvsToorkomaud nilsisn i ticbt te begryfen Wie dao ook eeo stoow koeien gedrsTsn doot driemaal looieel drgrer ontmoet mag biy sjj wanneer bg rustig kan paaieeran NiettfgeoBtaande da amokkelaars de kommiezeo weiotg TreeMD loodea och meer runderen in handau def rfouaoea vanen indien bon aiet door spi Anen die dien gebeeïea dag de gangen der komoifvssn nagaan ói rettige wegen werden aangewatea Meermalaa zö Üi berichten naar dsa boofdt orp üTerbrengeo ran een rgwiel voorzien lo hoogen nood ebeort het wel ena dat de smokkelaars den kommietao een bee tje f Ja Toorlooper in banden staren Ooderwgl dai desea dan met het aaogeslagea mud naar t kantoor trekken schnift da gebeele troep Brlgi bioneo GmI t OTerbreagea dikwgls gtmakkelgk eo heel rottig meermalen beeft man ook mM groote beswaren te kampen Een eobta smokkelaar echter laat tiob niet ganw afschrikken en ataat niet S ie dig sgn beeatje af W woeste vaart gaat t soms door nld en boaeb over sloot en beg ja nnermalsn xwammen de koeien net bare drijvers een breeds gracht een kanaal of een plas over om SOO dsn kommieten te ootkomen j Btt r men beweert moet eeae koe al zweiflradei geaakkslfik te bevtaren köd eo tonder moeite hsre drie drgrers twee aan dan hals eo een aan dsn staart overbrengee Daar bet smokkelen aog al stil i tijawerk dieot te gaan loopen ds drgrera barreTOeti o op bonne koosen eu beitrgkt men de ting der koeien om dese bet loeien te beletten met ijroeoo zeep Met Dodrak betoogden in de afdeeiingen der Tweede Kamer eenige leden de weuBcbeigkhffld de benoodigbeden voor bet leger met name de voedingsartikelen alsmede de foorage voor de paarden binnenslands aao te scbsffen opdat do booge bedragen Toor militaire doeleindeo besteed altbaus voor oen deel ten goede komeo aao deu N dertsndicheo landboow Nu erkenden dete ledou dat in de laatste iaren wat sommige artikelen betreft met dieu billykeo eisob is rekening gehooden Er wo fjt bg voorbeeld aan deo troep iolandscb apek verstrekt en znllis evenzeer tot tevredeobeid ran de produceotea als Tan de militairen zelren Toch zon men op dien goeden weg nog kuoneo roortgaao Tooral indleti de UlDJste g de vaststdlÜDg der Toorwaarden 3vaa aao eding zich de sekerbeiè Torschafte dat e inlandscfae prodacent ia staat is aan de voor het artikel irestejdq eischen te voldeen Dit is thans niet nen Je hebt geen schuld Zonder wrok of bftterheid icheiden wo Je vergeeft mg alles i f alles Ke reikte hem hsar hand die h innig in de zijne sloot Blijf je bu je planM Js Mornn of overmorgen vertrek ik Hol is mitsohien onbUlijk maar ik geef je moeder de schuld van al ons toed ik ga naar Cato niets houdt mo meer hier ODwilllekeurig keek ze naar bet ledikant Hg volgde haar blik Neen niets bevfiBtigde hij Vaarwel zeide zg zsoht Flg trad snel op haar toe pakte haar boide handen en zag haar aan JBen bHk schier krstikeinnig van wanhoop ontmoette de hare duitelend voor zooveel leed bleef ze onbewegelgk etaan Ëen pgnlijke afschuwolgk lange minuut verliep toen Het hij langzaam baar handen los en keerde sioh om xni Kn het On fclukkigste is dat ik ondanks alles tofh nog veel van hem houd nZeer ongelukkig bevestigde Cato Ik moest gloeien van verontwaardiging over zgn oDziUnige besohu digingen en toch Stond hij opeens roor me dan was ik in ilaat alles te vergeven Zwak akelig zwak hè F HMtBscVen Mi Bohieu Neen zeker Mg van zooveel vaUoh id en laagheid te verdenken mij zoo te beleedigen alkgd hak gaval met name aiet ten aaczien ras de haver Er wordt hier te lande oogetwpfvld reel haver Tan leer goede hoedanig beijJi i Vai bouwd waar toch voldoet dese niet Itgd f MD de overdreven eiacben ïo de Toor winrèv a aanbeslediug omschreTeo Naar aDleidiag Tan dne opmerking garen andere leden te kennen diit bek ook bon rationeel voorkwam de artikelen looveel mogelyk binDeoslaodi aan te scbafleo maar dat daarbg dient ta torden gewaakt dat de nilgaven niet onnoodig erordeo ofttoroerd en dat de roordeelen die men dao prodooent toa denkt nMt feittlyk alleen aan ds tossobtahand ten goede konen Nog werd da rraag gedaaa of wel teedide noodiga lorg wordt basüted aas hei rarklagen ran iolandech spek ran de bestequafiteit t De min vaa biao lakee haaft aa d Oedep Blaten der prorinoilo de tolgeitda saoMbryving geitiebt Volgens art 14 der wet ran 24 Meil8 7 Stbl No 156 rervallea ran reoktawa mak 1 JiiD HK 1 da plaatesigke rerordeniDgen betreffende de heflHog ran boofdetyke omllaiea en andere plutealyke directe belaie ngen als bedoed in art 2tO A lid dei gemeentewet Voor d hefBog dier belasttag taf dan d regel S eldeo nedAwlaatl m rt vl t Awe wet aooalaat artikel m loidao mat logang ran 1 Jan IH S ol dat as niet meer prt esaief magz n bebondeM d itiondering aan het slotrab genoemd watiartikel vermeld Uü briefvan myn ambtir organger van 20 Jooi 11 la A werd de wansobelgkbeid betoogd deregeÜDg ran het ttemeentelgk belastiog tels lreedr no in ralrbaad met de door de leqieeotete genieleu aitkteriog ter band te nemen Inhoever door dv geoteeateo aao deteo enkgevolg zal worden gegeven moet msder blykeo maar inlnsscben too ik gaarne ti staat wordengetteld om eea antwoord te gaven opderraag welken iovload de invoeiiog van emen koof delgkan omalkg rolgena de nisowet regalingran art 243 tal oitoefanea ia rarecbillendegemeenten Om daartoe te geraken hsb ik deeer u te vartoekeo m zoo spoedig mogelykop te gaven die gemeenten lo uwe provincie waar dA nieowe rageliog in den boofdelykenomslag eene aanmerkelyke wyzigiog sa brengen Het zal wel onnoodig z o n er md te bertnnaron dat dit rooral die gemeenten lyn waar lo by eene itarke progressie da bestaand belasting voor efn bslangrgk daal door da meest gegoede ingezetenen wordt gedragen 2o ds uitkt eriog uit a iLgks aebalkiit door de op een oogeabttk dat ik r ór alles behoefle had aan hartelgkheid nlj oo ruw en hsrd te behandelea I Is dst mannenlisfde f Nees msnneojsloezie N importe De vrouw die dat verdraagt la wurd wesr 100 disp gegriefd le worden Ka toch heb je hem lief I is belasa ja maar ik tal dis zwakheid overwinnen Ik wil Mefde echte natuurlijk is 4en tiran wie am maal voor htsr slmScht hoeft uebogen taat ïi aiet waer los wie tg met overweldigsnde kraeht tn da ziel heeft gegrepen kan nooit haar boeien slaken Geen sirgd helpt nooit kan men lifih losrukken van wie men innig lief beeft Dat ontbreekt er nog asn riep Cile gsèrgerd Ik zal je lieve tirsn een poets spelen ro hasr berijzen lat haar almacht illusie ii ïk ben in slaot Üolfs vroDw te worden Alsof dat i ta b ses Plaats tusschm Jullie ie en wst je wilt maar je liefde voor hem doodanP Noolt Zoo n miskenning doet pyn seide Cile BMt trillende lippen Qelukkig b je haar niet verdiend W t baat dat Ik ben toeh ongetukki r want je eK gelgk hem vergeet ik nooit Zoo min sis hij jon Cile haalde de sohouderi op en Cato rerr jde t Jll begrgpt tooh ook rel dat h berouw heeft dat hg geen poging onbeproefd zal latea om je terug te winnen aut oi0t