Goudsche Courant, dinsdag 30 november 1897

No 7441 Dinsdag 30 November J807 Sdste Jaargang WISBRÜM et LIFFMAK iv £ X5 k T Berichten dat de ÉTALAGES met een KlJlMR KEIJZR CADEAU X voor de St Nt COL A AS NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel i 4 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar phiatsruimte Inzenditig van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave deser Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF GEUTEN Prachtige Partij SIGAREN FOTOGRAFIE STUDIO Geen mooier St NICOLAA8 CADEAUX dan een PORTRET t Beste adres is by F van der WAALS Fluweelen Singel 582 Gouda VoorSiNICOLAAS ONTVANGEN een QROOÏE SOlllBERING ARTIKELEN bijzouder geachikt voor Ala een fraaie keu e Heeren Dassen en Strikken ZIJDEN CACHENEZ ÊÊeerem n Barnet Hand €hoemeu Bonten Holfen Kragen en Colliers ook Toor Kinderen EEN GEHEEL NIEUWE ZENDING FANTASIE en Huishoiidschorten Zwarte Zijden en Thiliet Scbirljes Verder KINDERKAPERS HOEDJE BARETS WANTJË8 MOrjES enz eni Qroote keuze CORSETTEN iMg prijiten ü Contant Annbevelend C A IJ BANTZI GKIl E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPBüMKUBMyi MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG T n 8 tot S nar WOENSDAG en VRIJDAG Tan Itotinnr ZONDAGS niet 2 AElka Banketbakker Korte Oroenendaal Bericht dat zyn HU üicolaai Etalage eEllEBII IS ST IVIG0LA 4 $ Koopt uwe St NldOLAASC A DE AU X in het Goedkoopste en Ruimst Gesorteerde Schoenen en Laarzen Magazijn van B Y TONGERLOO QOWA Korte Oroenendaal Billijke Prijzen Uitstekende Kwilitelt BheuiMïek Laii ip iiaii kortom feiff AnkerPaliiExpeller Yat laBetkalliMinn utow i le te rii i güt Aülier PiliiIxpeller TgfX et m ataali li lidu hniigeito i = Aiikerlainixpeller IMIa 90 ea t 75 omt w fl 2a ie 6m l TMrhudfla ia de mMflt Apotheken on i t AtMBUtli Od tl Rottenism Te GOUDA bfl C LUÖER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Weath Tei 19S roOBUMIVUBf in alle mogelijke Verpalikingeii uitstekend geschikt voor StJicolaas Caie anx Ti Sigaren Magazijn GOUDA WIJDSTBAAT A 187 Aanbevelend VRAAG De Eekende Zwaar gevulde Heerlijke BOTERLETTERS nn J A VERHOEFF CONFISEDE HOOGSTRAAT Si l ICOLAAS Met deze heb ik de eer te berichten dat mijn magazijn ruim voorzien is van NOÜVEAUTÉ S in Luxe Artikelen Nikkelwaren ea o EUISHOÏÏDEUJE QEBIEI alles zeer g eschikt voor Sit Ülcolaas Cadeau AANBEVELEND J J VAN BEIOMEL Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben HËERËNHUIS met TIE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marineren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Good Druk nn A BRINKMAN k ZOON Rum Puncii Citroen Punch Citroen Puncli troeN Arae Puncli in di7erse soorten verkrijg baar bij j i p msm Hooge Oouwe C X88 Utrecht L J SON Tandarts Spreekuur dea DONDEBDAU Tan 9 3 nar in het Hotel DE PAUW Giootemaikt te GOUDA Louis Bisschop SI6ARENHAHDEL Dubbele buurt 90in A Specialiteit in ST mCOLAAS veepaeehtg UITSTEKEND GESCHIKT VOOR St Ficolaas Cadeauz UITSLUITEND A MSTERDAMSCH PABRIKAAÏ y Men Hie de Étalage gf Openbare Vrijwillige Verkooping De NoUria MAHLSTEDB te Btrg ambaaM ia Toornemenl op VRIJDAGEN 10 en 17 DECEMBER 1897 des morgen ten 10 ure ten hniie TU C BEZBMiSR aldur in het openbaar te T erkoopen DE HUIZEN g teekeiMl ara 14 en 14 met SCHUREN TUIN en ERVE ataandaen gelagen aan d Dorpatraat alamede eeaige parlSen gnnatig gelegen Wei en Hooiland BOUW GRIEND EN RIEllAND onder de f meente BERGAMBAeHT ter grootte Tan 12 Hectaren 14 Aren 70Centiaren Om t aaoTaarden de Laadergen hy de toewniing en de Bninn mat aanMiooren den 1 Mei 1898 Bneder omaobreTen bg notitiën met ftrdere inlichtinaeo ie bekomm ten kantore vlik den Notaris BINNENLAND GOUDA 29 Norambflt 1897 Door da politie alhier ii UDgeboodeQ ean ptTfOoo die gesignaleerd was en oog een paar dagen hechtenis moet oodergaan ZatardagaTOnd gaf de GynDastiek Vereeniging Exceleiorc eene openbare oitToeriog in de Zaal EaoBlmin der Sociëteit Odi Genoegen De verschillende nnmmera van bet prograoBma werden flink aitgeoefend en verwier van veel bytal Vooral de Pltstiache standen wareb uitstekend De medewerkers daaraan Terdienen een woord van lof Een gezellin faal besloot het feeit dat nog leng bij allen in barionering sal blgven Badolph Friedrich Aogoit S bankwerker alhier was beacbaldigd op 9 September jl te Arkel lo den gemeenteTeldvachter Klaas Vao Eley te hebbeo toegetoegd de woorden je bent ook al een schoft en smeerlap 2o s ch te bebben verset toen hg wegens straatramoer door dien Teldwschter zon worden opgebracht door dien beambte met een mes te verwonden De rechtbank te Dordrecht reroordeelde hem deiwege tot 4 weken geTaogeniistraf De eiseb waa 6 weken Door den betigen storm dia er gewoed heeft zgo ele boomen op den Bodegraaiacben weg ontworteld en is de Tarbiodiog der Rykstelefoon grooteodeels vernield Door de duisternis misleid zyo twee meisjes ran G Joogeoeel te Reeuwyk ia het water pvallen Zg ign gelukkig oog gered en met een nat pak vrygekomeu Men schrijft uit Reeowijk d d 28 Nov Heden morgen bad alhier da plechtige bevestiging plaats van den uieaw beroepen predikant de L Oostrum door ds Weasels predikant te Rotterdam in bgzüa ea den cooiojeot onzer gemeente ds W Zylatra van Waddingsteen naar aanleiding van Corinthe 2 5 20 Door de gemeente werd hem Gezang 96 toegezongen Genoemde predikant hield heden middag sgoe intree Naar men rerneemt is de instructie tegen dea moordenaar Maller gesloten en zgu de ovartiigin 8stokkeB ter griffie van de reohtbank gedeponeerd Men meldt nit Haarlem aan de N R Gt FEVILLE TOIM DE JOHKVRODW IET HET 10 Geen woord over Hilda s lectuar alteen leide bij Zsl ik het genoegen hebben u aasrdeo Skaldeatïaa terng te bren n freule Hilda sag bem aan Waaraan hij op dit oogenblik dacht Zijn oogeo atoudea weer zoo droomerig Ze zagen de kleine Hilda ia t geheet oiet ze tuurden over haar heea naar ieta heel heel in de verte Het was de freule Van Berekhoven die daar Bprak en ra afejjf en deftig sla te maar met uogelykheid kos antwoordde Zeer gsame manheer Waaraan hij toch deoht den geheeleo ve over tarw l hg daar zwggend oaaat haar ging f t Was immers niet mogelijk volstrekt nieta te debkeu Of hij even ala z j vergelqkingen maakte tnssoben DU en dien anderen keei jaren geleden to D zy te saaen ook deoxelfdeD weg hadden gevolgd P Eindelijk hadden ce den Skaldealica bereik Tsate Mira kwam bare gaaten reeds tegemoet Hilda kiodi Wst heb je me bang gemaakt roetdat uitbleven e e p Tante I Bekyk roe eena goed I Ik ben aiet nat ik beo hesMh niet io de beek gevalleu ik ben waartyk niet verdwaald al heef deze edele ridder aaagabodea rog naar hnia te geleiden Alleeii maar tantetje het begint loo l mkkel k U uw boach Na het bestuur van dau Haarlemmermeerpolder geen pogiogeo beeft m het werk gesteld om voor de tweede naai de telefooolgoen door ta snydeo zgn de veldwachters die per rgwiel den w Abeaes Lgnden bewaakten naar ban standplaatsen teroggezondeu Men deelt ona mede dat de heer Meaaohaert ziob als lid en leider van het Amsterdatufch Vocaal Kwartet beeft teroggetrokkec ea dientengevolge io ouderling overleg met ds ander leden vao het Kwartet dit van af heden ontbonden is Te Haliteren N B hebben dieven bg den gemeentr Mcretaria ingebroken Langs een raam dat 7g met breekgzers omboog bedden weten te krggen zgn zg door de binnenbhoden heen gebrolieu en zoo naar binnen gekomen De sloten van alle kasten waren stek doch de braodkosl waarin eeoe groote som geld lag heboen ag niet kunnen openen Slechts een lom van 10 gulden werd vermist Naar wg vernemen ago tot leden van dan Rawi van State benoemd mr Henng te Amsterdam lid van Ged Staten van NoordHolland en mr Tb Borret ond lid ïan de Tweede Kamer en lid der Prov Stalen van Znid Holtand te s Gravenhi je E a gemeente Siralford on Avon raagl ran Shakespeare s bewonderaars geld om de kerk waarin het graf van den dichter staat tekotnen restaareeren Die kork ziet er van biDoen een beetje vervallen nit 60 000 gRldeo is voor het doel noodig Weet gij hoe bet bomt dat wg zoolaag sukkelen met den Atjeh oorlog dat de werken 10 de Solo vallei te laag zgn geraamd en de koffieprgzen naar beneden gingen De Maasbodes zst het zeggen Wat heeft Nederland al te hjden gehad eedert bet zgo geztnt bg den Paos terngriep Eq wie weet wat bet nog meer Igdeo zal want bet blgft hardnekkig io da booibeid De heer P J Eossen directeur der Haa aohe Broodeo Mee fabriek ontving vao bet kantoor personeel en de bazen van de fabriek een siertgkeu inktkoker met pendule voorzien van een ioacriptie als een blgk van buide ro r zgn beslist optreden van dt n 6n dezer Bakkersbondfl Ct Men aobrgft ons uit de Albloaserwaard t Sen oud gebruik is het nog in deze streek wanneer het vee vaa onze landbouwers ia St te worden dst ik den tgd vergat qd vleiend atreelde Hilda tantea wangen BMte jongen cei tante tot haar zoon ge moogt weer voor my gaan zoeken boor Wio eon uitstekend een verloren sohoapje terecht brengt terdient ook met een acbapenorde te worden gedecoreerd yHaar mama dat is juist de quaestie I Wy wisten geen van beiden wat u verloren hadt Pat moet ik iromera eerat weten voor ik Domme jongen Kn je hebt het me daar eoo jaist terug gegeven Neen kom er maar liever rood voor uit dat je bg Intuïtie wist wat ik bedoelde lachte de kleine vrouw f 0 I was het de freule van Berekhoven I Waarom mij dat niet eerder gezegd mama P fOm de eenvoudige reden dat ja het nnij met hebt gevraagd Frisooi antwoordde mevrouw van Lovenstein Ka daar hebt ge nu meteen de lovpiide oorzaak waarom ik je niet geschreven heb Hilda heeft mij zoo goed geamuseerd dat ik voor léts anders dan pretraaken wsarlgk geen tgd gevonden heb En Frisco ik zou je maar aanraden dadelyk vriendaobap te sluiten met mijn lieve Hilda anders zou je wel eens jaloersch kannen worden ep jaloersche nenachen Tante Mïr drakte met een zeer sprekende beweging haar afkeer van jaloeraohe mensohen nit Weet niet bang moederde l zei friseo glimlachend Er ia nog iets wal ik z gsn wilde Friaoe en ook aan a Hilda sprak tante Mirs terwijl ze aUe aogelyke moeite deed om een heel streng gesioht S setten Ik ben te oud geworden om in mgn KathignanDaeht nog niet is opgestald gewordenen dos nog in de weide loopt dat dao velt arm laidjea dien uacht er op uitgaan om dekoeiM te melken en zoodoende menig pintjemelk boiawaarts brengen Komt dan de boerio d F vroegen morgen dan ootwaart bg dstmsD hem is vóór geweest en io den regelwordtfüet veel onderzofk naar het gepleegdefeit B esteld Deze week no hebben de St Katb nmelhert het uitmuntend getroffen Daardoor het ongekend zachte en droge weer Donderdag 25 November oog veel melkvee buitenliep kon menige arme drommel atcb kosteloosen ongestraft menige pint melk veracha n o groot eraohil met verleden jaar toen er reeds half November geen beest meerin h i land te zieo was Nu door de koudeder btide laataU dagen is het vee io de weidanzeer épgedund N U üt Man meldt uit Aallen De toeloop van arbeiders uit deze gemeente naar Boofaolt die daar werk vinden tegen hoog dagloon In de fabiisken en andere bedrijven neemt nog steeds toe Klken morgen vertrekken van bier omstreeks 4 oor om tegen 8 nor s avonds t rug te keeren t wagens met mioatens 50 peroonen en dan zgn er nog die te voet of per fiets de reis maken Ook hebben er zich niettegemtsaode de booge hanrprgzen en dare eetwaren boisgezinnen uit deze gemeente gevestigd welke weldra foor snderea gevolgd lotlen worden De O servatore romaoo meldt dat te Torgo gevaoketyk is aangsbrscbt markies Adriino Üolocci oudKamerlid die vervolgd wordt wegens medeplicbt gbeid io het baoksohaodaal van Como Golocci waa naar ona tand gevlucht en is bier aangsbouden op verzoek der Italiaausohe regeering en vervolgens doorde NederlaDdaohe JQititie uitgeleverd Met betrekking tot den dezer dagen overleden waterdokterc den beer B de Haao te Bleskenegraaf wordt oos de vot ende ware gebeortenia in berinnering gebracht Ëen boertje woonachtig io de Lingeatreek die Ook reeds dikwyls over de bekwaamheid van geooemden walerkgker had hoeren roemen maar te verstandig waa om zoo maar aan die malligbeid geloof te slaan wilde zich toch wel eeos orertnigeo in hoeverre de woteoschap vao den beer De Haan de proef kon doorstaan Op zekeren dag kwam hy op bet idéé ryn vroaw met eene Hescb paarden urine naar BIssgraafff te sturen Bij dokter De Haan gekomen schreef deze eigen liuia in myn klein gezellig kringetje met titels en defïigheid omringd te worden Wie dua prga stelt op myne vrieiidsohap lal naar ik hoop lo deze zaak wel naar mgu genoegen willen handelen VII t Was laat in den uamiddag l e zon was oog niet onderg aan De vrouwe van Lovenstein wandelde me haar pleegzoon door den tuin terwijl zij bg voorkeur de zonnigste plekjes opzochten Hoe vindt ge haar P vroeg mevrouw Mira zaelt bljjkboar doelende op haar logee die fran weinig verder eeaige vroege maand oosjee plukte Zg doet rog denden aan de jonkvrouw met het gouden schild antwoordde hg Wat was dat Daar vielen de roosjes plotseling op den grond en een oogenblïk later zag tante Mira een doodableek gozi btje voor ziob waarin een paar donkere oogeo vaü toorn fonkelden Hilda baa niet anders verstaan dan de jonkvrouw met bet gouden schild maar die weinige wooiden braobten has buiten zicfaielve Tante zei ze met bevende stem kant gg dulden dat ik in uw huis beleedigd wordt t Is al eri genoeg dat raea mg in de residentie dien naam gegeven beeft Moet ik hem zelfs hier hooren Kn gij mijnheer gevoelt gg Liet hoe het steekt hoe het brandt het slachtoffer te zgn eener laffe aardigheid uitgedacht door eeu persoon die zich door mg beleedigd waande en gaan ander middel wist om zich te w oken dan door mgn naam aan te tasten P O I den neam van een meisje Ie bevlekken I £ o gg helpt daaraan neds manheer I Ik veraoht a I na den mbood der flesoh goed bekeken ie hebben een recept sloot het roet bedeokalgk gezicht en achouderophalead in een couvert overhandigde dat der vroow en verzocht baar om het thuis te openen Nieuwsgierig wat het voorgeschreven middel mocht zyo werd het convert bg tbotskomat dadelgk door den waatroowenden boer geopend maar wat beschamend voor bem toen hg laai Geef hei dier een vgfkop barer De bladen geven de meest nitaenloopenda beriobteo omtrent het verhoor van kolonel Picqaart In de saak Drejfas De Lanterns verzekert dat de confrontatie van den koiooe met comaiaodaiit Ësterbss hevige incidenten beeft ten gerolge gebed De Matin weet te vertellen dat kolonel Picquart geen enkel nianw doonmeot ter take dienende heeft medegebracht Hg beeft eenvoudig als zyo meenmg Ie kennen gegeven dat Kiterhazj te gelgker tgd werd aangesteld door Doitaohlaod en Italië en dat hg een m deplich ge had aan de borean s v d bet $ tat major Deze medepliobtige zon door den kolonel genoemd syo Volgens G oho de Paris f is de zaak oog gelgk ze was Generaal De Pellieox zal voor de laattte maal de betrokken partyen hooren De kPatriof en de Joart vernemen dat generaal De Pellienx ach ter ean volgens kolonel Picqaart en eommaodant Saterbazjr heeft gehoord doch dat zg niet zyn geconfronteerd Eerstgenoemd blad weet er uog bg te ver telieo dat d prefect vao politie de eaakDrejlos io handen heeft gekregen en dat de dag ran gisteren niet zou eindigen zonder een belaogrgke reohtertgke baachikking dia een arrestatie zoo ten gerolge hebben Ditmaal lOQ er sprake zyn van de arrebtitie van een burger geen officier De sDéptche Colooiale baalt uog eens ap de vraag of de veroordeelde op het Dnivelaeiland iets afweet vao de agitatie die geheel Europa be ig boadt Ëo bet b ad komt tot de slotsom dat er geen sprake van is dat bg op de hoogte gesteld zoo zgo Drejfua is opgesloten bionen een zweren muur die met groote kosten op bet plateau van het eiland is gemetseld Geen geluid kon hem hereiken Ken krant lezen is aan den gevangene niet vergund Brieven die ook maar een eeovoadige toespeling op de gebenrteoisseo zoodeo bevatten worden ooverbiddelgk achtergehoodeo Ieder die het wagen zon op listige wjjse bet eilandje te naderen sou zich blootstellen aan het vuur der Hotchkisa revolrerkaoonneD die op alle ponten zgn opgesteld Maar Hilda kindi wat is er tocbP riep taote Mira odra ze eenigszins van haar verbazing bekomea wsa Je staat ons hier nit te schelden alsof we wonder wat kwaads hadden uitgerioht Ik begrijp je niet I I eg eerst eena kalm uit wat er van de zaak is dan kunnen wg ons ten minste verdedigen Ock Friieo I haal eren Hilda s roien wilt ge f Do joniie LovansteiI wss verontwaardigd en gegriefd lig begreep volstrekt niet wat hg misdaan hsd Hij kon het niet verdragen dat iemand tot hem zeide Ik veroeht u l Hg had iieh uraver hij wist nooit verachtelgk aangesteld Rn dat nu juist Hilda bem zoo iets zeggen moest I Hilda die bjj 100 dikwijls verlangd had weer te eien dia zonder bet e weten de eigenigke oorsaak van zgti geluk was geweest en wier heriunenng hg daarom steeds vereerd had 1 Vol bittere gedachten richtte hg zgoe schreden naar hot boach en don wenk zgner moeder volgende bleef h daar tot bet duister begon te wordea letuasohen waren de dames naar binneu gegaan Tante Mira had haar nichtje met vriendelgke woordjes sn liefkozingen wrer geheel tot bedaren gebracht zoodat Hilda eiadel k te bewegen was om te vertellen wat haar toorn in iM hooge mate had ongewekt Ze bad gedacht dat tante of Fnsoo van de aanzoeken gehoord had zei ze en verhaalde daarop alles aan de lieve v rouw dtB nut noaderlijke belangstelliai toehoorde W rit 9trti ig4