Goudsche Courant, dinsdag 4 januari 1898

36ste Jaargang No 7469 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd bestond uit zwart hermelynbont bet dnurate bont dat er is Om de jas to laten hersteneu werd zy den volgenden morgen onmiddellgk naar den kleermaker van den vorst gebracht die op weg ging om een stuk zwart hermelyabout te koopen Zyn bemoeiingen waren evenwel vrnchteloOR en mismoedig keerde de kleermaker naar huis terug toen eenKlaps een lakei in de livrei van vorst G verscheen den ontvreemden op elag bracht eu in triomf vertelde dat de politie den dief al ontdekt had Ten slotte voegde hy er nog by dat h op het aannaaien van dat tuk bont moest wachten omdat de vorst het kleedingetuk geeo dag wilde missen De kleermaker deed het werk en stelde de lakei de jas ter hand Doch groot was zyn verwondering toen tegen den middag de kamerdienaar van vorst G verscheen om de jna in ontvangst te nemen en uu bleek dat de dief van den gestolen opslag gebruik had I gemaakt om op die wyze het geheele zeer kostbare kleedingstuk te bemachtigen De dief had zich natuurlijk al lang uit de voeten gemaakt BINNENlANP I H M de Koningin was op de Nieuwejaaridag I tegenwoordig by de ontvangst door de Hegeotes I van de gelukwanecbeo der ministers civiele en I militaire aotoiiteiteu en leden der Hofhonding I Bare Msjosteiten woonden des oormiddags I de godsdienstoefening by in de Groote Kerk I onder het gehoor van da Cramer I In den tuin achter het Koniuktyk paleis I aan bet Noordeinde te sGraveubage is een I kloek gebouw verrezen waarvan men staande I op de brug tegenover de Veeokade aldaar I door de bladerlooze boomen heen den voorgevel zien kan t Lykt zoo nit de verte een op ruime schaal aangelegde villa waarvan echter de boogvormige ramen op een andere bestemming wyzen t Is het menwn huisarchief van H M de Koningin met den bouw waarvan m den nazomor van het vorige jaar begonnen is den HOn October p aatete toen Koningin Wilhelminn e n gedenksteen in het in aiinboow zynde pand Het gebouw achyot thana ook inwendig gereed Ie yyn men is ten minste begonnen met verschillende arcbiefstokkan o u uit het paleis to oe8tdijk naar Den Baag over to brengen In het nioowe archief dat natnurlyk brandvrij en naar de eiachen des tyda ia ingericht zollen de verspreide stukken uitstekend hijeüugebracht kunnen worden 1 In dfiD tijd ftn Napoleo UI dat mei belangstelling w rd verb0id spralteD golden voor eeo baroraetért dï voor d politivk raadpleegde The redevoerïbgeD op zolke receptiëo oifts mio of meer gezwoilea loost Zi ier wat Reuter seint omtrent de recep ie I i i antwoord op da toespraak ivandefipttnti s I diolfgezpgd bad dat de gevoelens van de ver1 tegeDwoordiger der Btaatshoofdeo alle o r deo vrede t n welke et ideaal der volMr n s I zeide pruideot Fanre I iiFraokrijk zal niet falen in de taatelldie het I zich heeft opgelegd De reiultatea in het I afgeloopeq j r verkregen zyo niet van dien I aard oib Fraokryks streven ep verwachtingen I te ontmjuedigeo Dank i der wgabeidi en den I geest vftD Bameowerkiog der mogendheden ie I in het hoogste belang naar het behoud van I den alg meeoen vrede streven is èet ongerept I geblevBD zelfs in moeilgke beproevingen I e Ter Nieuwjaarsreceptie te Boeda Pest zede Baofiy dat de regeering alle belofte van haar program had vervuld Zg meent het recht te bezitteij de aanvallen die van persoonlgke geschületj bet gevolg z d af te slaan Zg batreart d t het vergeiyk met Oostenrgk nie tot stiand gekomen is maar dit ia gebeurd zonder dat de xegeering daarin eeoig aandeel heeft gehad De ervaring verplicht Hongftrije de oecoDomische banden met Oostenrijk niet loa te maken niettemin heeft deze neiging haar grenzen Öy is er van overtoigd dat dp handelw ze der regeeriog in overeenstemmisg ia met elands belangen Hy laakt krachtig de vooivallen in de Kamer eo spreekt de overtoigiog oit dat by met den steun van deo tonverein eu van da liberale pa ty erin z l slageo een o lüsbing te vinden welke aau de moeilykhetieD een eind zat makto Ër zyn Ëngelacho bataljons gezonden oil Cairo naar Soedan Het zenden van troepen naar de grens staat io verband met de berichten dat de DerTiecheo voornemens zyn noordwaarts te rukken Heden vertrekken 200 man de overigen gaao waarschyntyk 9 Januari Beide regimenten zollen ter beschikking staan van sir Horatio Kitchener den bevelhebber van het Egyptiecbe leger Waarscbynlyk zullen zy na aankom t te Wady Haifa onmiddellgk janle Drjr 11 BOOUE FOftT ka 1 good dinner ine WITTE POET Chbice Amber Special vtf TARRAGONA 3p an cheFort Rof de 0 80 1 50 Witte MALAQ Roode M I 1 2f i 2 25 26 50 Witte M Zeer geschikt voor medicinaal gebruik Good Young Madera Very Fine Tokayer Turin Vermouth CHAMPAONE Bodega Marque spéciale 1 COGNAC Cognac 1872 2 25 26 50 BORDEAUX WUHEN Zeer aan te hevelen Tafelwyueu Pir tlmih P T Aoksr W Fl igcl ueh St Estèphe 085 Ni 36 Lislrao 0 65 St Emilion 1 42 Graves Witte Bordeaux 0 80 S4 Slemppoeder BIJ WOLFF Co WESTMAVMS 198 1 2 26 26 50 l j l 0 i 22 50 1 20 2 25 28 50 1 1 90 22 50 2 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Ouame en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ËLFBEWy RlL G HoUandsche uitgave met 27 afb Prga 2 galden leder die aan de versohrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft red jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in Iken boekhandel in Holland ja l krijgen Geef me wat je wilt voor do anderen üo Jood zou me tooh villen Ik stoot dadelijk den koop en hnailto mij om mijn achat te bergen fKu hoef ik niet naar Monthormé riop bij vroolijk Ik kan nu van avond te Maufert blijven eu Katharina opzoeken ifVry je nog altijd met haar vroeg ik Wat zal ik je zeggen we zyn verliefd 1 Paa maar op voor don graaf Je weet dat hij er niet van houdt dat raon zyu dienstbode pliuigt Men heeft jo reeda in t park gezien ala hy er jo ontdekt zal je er leclyk afkomen O hij is niet slim genoeg om mo te vangen ik weet wat ik doe Den volgenden dag begaf ik mij vroeger dna an dors in don tuin Diana die gewoonlijk vroeg op was ging dan dadelijk naar liaro liloomon kijken on ik hielp baar planten en bladen plukken om in de groote vazon te zetten Nu wachtte ik haar ont roerd op torwijl ik haar komat wonschte eu er tooh tegen op zag Ik vreesde de zaligheid e zuUon verraden mij door het ontloken gevoel mijub harten geschonken Kaar zie ik wachtte te vergeefs toen io kluk luidde voor het ontbijt was zij nog niet vorsobenon flKoo ben je daar zoi mijn voogd toen ik de eetzaal binnen kwann Ik ben jo wel zeer dankbsar dst je mij de eer van jo bijzijn schenken wilt I Ik trok mij zgn geplaag niet aan ik had gezien I dat or voor Diana gedekt waa ea daar verheugde I ik mij in Weldra kwam zij daa ook binnen Te GOUDA bfl C LOGER Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Westhave 198 Klimek en Polikliniek OHSTBTHMB en evitMiccoiMOim voor Spreekaren dagelyks van 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woenidag en Vrijdag 9 11 anr DORDRECHT Lynbaan No 11 Br A EYI QenHilietr Directeur Bouda DMk van A BUINtMAN en ZCeN KRAEPfiLIEN HOLV Gheiniscli imm l lelkSUikcr SPECIAAL VOOR ILINDERVO£DING alom verkrjjghftaT in bassen a kgr 0 90 Vj kgr ƒ 0 50 en k kgr I 0 25 Men vra g e uitdruhkelijk KB EPELÏEN HOLM t j Melksuiker eu eische op de FjiqueiUn nevemttcumd Fa briekemérk en de handteekening vaii KEAEPELIEÏÏ BOLM HofleTerancierB Z Door het verbindend worden der eenige itdeelingalgsten zjn de Failliêiementen AOKE DE VRIES en JOH MASSAAR Je De Curator Mr M M SCHIM vam db LOEFF AdvooaatProoureur Ooudtt Kleiweg 28 Te Eoop of té Huur aangeboden m lIEËKKMIlllii TISSOT Co Bordeaux Botterdam f l éO per liter in verzegelde bemande flescb van 5 en 2 liter voorzien van het attest van Dr P P van Hamel Boos Proeffleseh f 1 30 VerkrSgbaar by J H ROODE Q o D D A staande aan de WESTHAVEN WJk B N U7 Te bevragen Lanye Tiendeweg D 29 Het huie bevat beneden 3 Kamere met Suite Keuken Kelder en Binneuplaata boven 3 Kamers en Zoldsr verder allee netjea en doei matig ingericht alsmede van Gat on Waterleidin voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding L i H Koninldiéke kaeMnale Fabrieh DB HOSIGBLOEM v H N Van Schalk Co OBAlröT MAOASINS DU Frinteiiips gevestigd te Qravenhage Keppletttraat 9 en nabvi de Regentesselaan pOrLEïEEANClEIlS NOUVEAUTÉS Wij Tei ïoeken do Dames die ons geilluBtreord modealbum voor het Winterseizoen Doch met ontvanKen hebban dit te willen aanvraKeo aan i JULESJALUZOTaC M ri Hetzelve wordt dan unigaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van alU kosten aan huis met 5 verhoo ng MlxpéillUikaBtear U Hezindul 8 van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeatll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitraot FLACONS van 40 Ots TO Cts en 1 I verkrflgbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven tOS Gouda E H ViN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND BoêLcop B V WIJK Oudeumtcr M KOLKMAN Waddmneen FEANSCHE STOOliVEEVEEIJ IN cheniisohe Wassobcrij VAN H OPPE HEIMEIt 19 Kruiskade Botteraam Gtabnveteerd door Z M den Koning der Belgen 7 Hoofddep6t voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantelg veeren bont enz Oordynea tafelkleedeu enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt HHP iNWLOPKN bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRII KMAI Ï ZOON Lange Tiendeweg D 60 Gouda Telephoonnummer 82 Oe PARAKAN SALAK THBE onderneming brengt hare uitgezochle fijne TaBESDORTKN in den Handel in sierlöke metalen Doosjes inhoudende m 5 OXS tegen f l HS per i O0te L aj oys tegen t O OS per l 0 m J ONS tegen 0 211 per üOSfi Om nu deze fijne Theeën die ouder voortdurende controle van Dr van HAMEL ROOSgesteld zgn meer en meer bj het pablifk bekend te maken zal bjj elk Busje inhoudende 21 Ons worden gegeven een gratis LOT naar een prachtig j Heeren of Daines IScliriJfbureau van Mahonie of Italiaansch Notenboomenhoat te beslissen door de eerstkomende Staats t lolery Voor hen die met deze Theeën onbekend zija kunnen beginneif een proef Busje te nemen van 1 Onsivan 27 cent en ontvangen daarbj een g r a t i Lo t naar een GOUDEN DAMESREKONTOIB HORLOGE te beslissen door de thans trekkende Staats terg J J IVANfj OIJE Kl eiweg No 2 Gouda Eenig Depot van 1 Si m mmim GOUDA De Nolaris KOEMAN Èacutncht Mal bp MAANOAQ 17 JA NUXRI 89S des véor T CHCQAPi fm traat A 169 fOVDA aanbevolen inei kèn SKEpEV l I P f rl2 l t f l 0 22 50 middags 11 renS n ihet Koffiehuis Ha monib aan de Majkt jjl6 omiii in het openbaar veilen en verkoMten k 26 50 No 1 Een gobd onderhondetli irÜrZS enEBÉ met TVIX 4a de Blia wstraat téGoud Wgk H N jA zijndf iftlhet tjtós hetwelk van Qas on i at rleiding Voorjien zes Kamers t ee ZoldeW eene Keigemakken tl l l l 0 22 5 1 0 h 22 50 2 26 60 l i 1 20 18 18 Te aanvaar en 1 Mei ie98 No 2 Een goed ond rhOai e HUia en MBF liet grfot waarin Vruchihoomen d arachti GANG daarnevens aan de Blaauifvstraat te Qouda Wyk H No 12 en VS Het Huis vau Waterleiding voorzien bevfit Winkel 7 Kamers Keuken Kelder Werkplaats Zolders en vele gemakken eu komt met een deur uit aiin t water van de Eflerstraat Te aanvaarden 1 Februari 1898 En No 3 Een GEBOUW en BBF waarin SÜIK ERBALLENFABRIEK achter perceel 2 aan it water van de Egerstraat te Qouda Te aanvaarden 1 April 1898 De perceelett 7 n te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoop van 11 tot 3 nren en op dien dag van 9 tot 11 uren waartoe belanghebbenden worden verzocht zich by de bewoners en gebruikers aan te melden Breeder by biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en zjjn ook te bekomen ten Kantore vai den heer van BOLHUIS HOITSEMA aan den Flnweelen Singel te Gouda Citroen en Siroop Aanbevelend Slotemaker Co UTnf w da bwtti tnwtüring t gen Iwjiii nAl BlwumtóBk Leiidanpijnen kortom jETvgs Aükir PaiiiExpeller L S y t k t Ml IMII au to wniea tegm Mtr PaifrExpeller Onder dankbetuiging voor bet mfl gedurende dertig ja r geschonken Tertrouwen geeft de ondergeteekende an zyne geëerde clieatèle te kennen dat zyne Fiijs 50 oent It Mol 1 fl ii de Sm U Vvorlündea la dt maaata JLpothektii au ï A Hi l r tos I Rotteriam benevens de daaraan verbonden handel in verbandstoffen op heden is overgegaan op de firma H G HOEFHAMEE Turfmarkt H 238 die hy by deze beleefd aanbeveelt Gouda 1 Januari 1898 J C W TER BRUGÜEN Met verwyzing naar bovetfltaande kennisgeving beveelt de ondergeteekende zich minzaam aan by de geëerde clientèle van den Heer J C W TER BRUGGEN Firma H G HOEFHAMER Turfmarkt H 238 itlevroDW Prins van Doesburgh vraagt tegen 1 FEBBVABI Dinsdag 4 JïiRuari J8Ö8 NieuwS en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken De Uitgave dezer 1 Courant geschiedt d a g e 1 i k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 iranco p r post 1 70 1 j i fzonderUjke Noitojners VilJF CENTEN 4 Verspreide Berichten 1 Zwitserland 1 Ëeb reiziger in Tirol ia deze week een I zeldzfam ongelok overkomen Terwyl hy bez g 1 was X planten t verzamelen trapte by op een I vreenj 4 voorwerp dat niteenbarftte en hem zoo t deerl§k wondde zoodat hy niet verder kor I Zoo vonden hem eenige houthakkers eü bracb1 ten b m naar Merao De helsche machine was I een toestel dat ter plaatse was neergelegd I voor de vossenvangst Een wasrachnwiog voor 1 managen ware niet overbodig geweest 1 k LUXKMBUIIG I De erfgroothertog Wilhelm iibybeslu t vao I den ftroothertog benoemd tot lid an stat 1 De troonopvolger moet zoodoende op de hoogte komea van de zaken van staat Zyne opvoeding I was van sniver militairen aard geweest nmd t I I men vroeger niet gerekend had op het overgaan 1 vao de Lu emburgsche kroon aan de oudere I linie iwck het huis Nassau De erfgroothertoe 1 I diende zooaU bekend is tot de Irooosopvolgiog I van ZQU vader in bet Ooa enryksche leger en I dra gtjook tegenwoordig by plechtige of feesI telyk gelegenheden met voorliefde da galaI nni orm van Oosteoryksch generaal der caI valerik I OoiTEURTJIC I Woll is in het dislf TepUtz Dux dat I Trogofiik door een likMPKeitegenwoordigd I wVtdV mot 216 van de 2l7 stemmen tot lid I vau den Boheemschen landdag gekozen Weer I een bewys dat de Duitsch Bobeemsche kiezers I feilen stryd voor de nationale belangen wenI schon I De Kederoostenryksche landdag gaat ook I voort in bet nationale epoor Gisteren verwees I hy weer een vry heftig voorstel van Hofer I naar een commisrle Het vooretel verklaart de I laalverordeningeo voor onwettig en spoort de regeering aan ze onverwyid in te trekken Er was eerst een kleine redetwist met den land maarschalk of hot voorstel wel voorgelezen mocht worden maar ten slotte gaf de maar echaik toe KUS LAND Uit Petersburg komt hft bericht van een diefstal welke van byzondere vindingrijkheid getuigt In eeo anti chamhre van het winterpaleis wachtten dezer dagen vete lakeien met mint li en pelsjassen over dt o arm hun meesters Nadat de cour afgeloopeu was bemerkte vorst G toen hy zyn pelsjas aantrok dat de opslag van de rechtermouw afgesneden was Dat kon alleen een dief gedaan hebban want de opslag ïferSit BaUehlandsch doorgaan eaar Abu Hamed met den ni tivN n I spoorweg dwars door de woeityn I 1 De rapporteur Eavary in de zaak Drey is 1 beeft Vrydag kolonel Picquart ap de vicom 1 tesse de Jouffroy 4 Abbans die dos toch naar Parys gekomen is gehoord Deze laat te beeft sicl tegenover de reporters niet wil en I uitlaten maar t verstaan gegeven dat zy eenmiai onthullingeo zal doen I Mr Té eoas verdediger vaiiEsterhW y he ft I aan een redacteur van da Patrie verkleard dat I na ir by meende het rapport van Ravary I aao generaal Hauesier zon worden overhandigd 1 en dat hy dan als advocaat dadelyk ineage I van het dosnier zou verkrygon Hy iveet nu I nog niets maar f elooft dat hoewel de con 1 clusie van bet rapport luidt tot buiten v r 1 Tolging etelleo de saak voor deu krygsraad zal komen die dan tegen Donderdag bye n I geroepen zoo warden 1 Daarentegen verneemt d Jour at het rapport concladeert tot verwyziug der zaak naar I den krygsraad De Figaro zegt dat deze ti I of 8 Januari zal byeeokomen De experts I zonden verklaard nebben dat bet schrift van I het borderel niet dat van Esterhazy was zooI dat de krygsraad allet n zou te onderzoeken I hebben de mededeelingen van overste Picquart I omtrent den majoor I I Een nieuw tydperk ia voor Cuba en de I overige Antillen op l Januari aangebroken I Daarmede treedt het oieawa regeeriogsstelsel in I werking Ondanks bet bedanken van den heer I Amblard seinde maarschalk Blanco naar I Madrid zal het Cubaaoache mintaterif I het bestu jr over de binoenlandsche aangeleI genheden van bet eiland aanvaarden In Febr I zoUeü de verkiezingen voor het parlemen I plaats hebben en dan zal de maaraeltalk de militair operation tegen de opstandelingen met kracht ter han i nemen Voor de noedgeziode Cubanen ryst eeu nieuwe dageraad eeo tydperk van ovcrvloedi gen arbeid die bet eiland tot ryken zegen kao strekken wij hehbea algaron zooaia je zo niet dikwijls rooke 1 zult I r Hst schijnt dat je nog altijd je gevaarlijk band I werk drijft I Jo zult or nog inloopen Baatiaai 1 gepakt wordou of een sehot krijgen Nu die niet waagt die niet wint Al aprokondo speelde hij mot een gUnaterend voor werp dat aan een kettinkje hing Hij zag dat tk e naar keek Dat s een voudst zoi hij dio wij hier i dien hoop bladeren gsdnan hebben Ik nam hot dingetje aan on harkende nu eon blauw geomailloerd modaillon m goud gezet dat Dian gewoon waa om den hals te dragen Ik wachtto mi wel du to zeggen want dan zou Baatiaan zich gehaast hebben het aan ffraevrouw de gravin zo als men haar noemde torug to brengen rn ik wou het zelf wel hebbon wik woot niet wat het waard ia hernam Baatiaan We moeten het mot zijn drieoa deelon ik zal naar Monlhermó gaan on vader Abraham vragen wat hij Or voor geeft Kom ik groot jel ï zei hij tegen zijn beide medgezellen terwijl hij naar de deur stapte Ga je over Maufert vroeg ik hem Ja meneer Andre en als jo wit dat ik mot je j mee ga dan bon ik tot je dienst Di donker zal zoo vallon Ik nam zijn aanbod lan en wij girlgan samen op weg Dat medaillon dat je daar gevonden hebf is heel aardig zei ik toon we oen kwaviiertje geloopen hadden I Nu meneer Aadré als je er tin in haht kun Ook de slacbtofftTS van den burgeroorlog de Doodlijdende bevolking vao de er voeste proviuciëo kunnen dit jaar met meerblymocdigbeid ingaan dan bet vorige De hulp die de Amcrikaansche regperiog voor hen heeft gevraagd aan haar ouderdnnen zal in dank worden aanvaard door den gouveraenr geoeraai van het eiland Moge deze hnlp rykclyk inI komen opJat de regaering de d iepe el i inlp 1 zer ongelokkigeo ruimschoots kunLeleuigi nl FËUILLE TOJX Naar het rramch 1 8 Ik wilda alleen zijn heel alleen om lucht te geven aan de ziVigheid die mjj □ vermeoaterde Buitendien ik WA8 geheel van haar vervuld op al de paden vond il haar voetstappen terug en nu zij nipt bij mij WW durfde ik tot haar spreken hara beeldtonis vergezelde iij in de belommerde lanen en de atilte vaa htlt woud omgaf ons Xk ep voort zonder aoht te geven op mijn weg Tegen j twaalf ure kwam ik een myner hoichwaohtsrs tegeoi den ouden Simon die m i bet eerst toet oen jacht eweer had leeren omgaan Zijn bond I araud gooidie mij haast om in zjjn blijdsohBp over t wederziet Zoo meneer Aodré 1 riep Simoo Ik wenach je goeie moi on en gezondheid 1 Hier Faraud I Ge zijt komen wandelen dus nu moet ge ook even bij me in huis rusten en een glas wyn drinken Ik heb nog van dien goeien van raeneer don baron je vader O je lijkt op hem als twee druppels water wat zal Jeanne do vrouw in haar schik tijn I t Was £ 00 t heele gezin vierde feest I ikhracUt het geluk aan Jeanne had in haar je gd bij mijne moeder gediend en mij menigmaal op haar sohoot gehad Bü die oude trouwe gedienden ademde ik nog eent de luokt van aijn kindsheid in Hun ga meonzaamheid verlevondigdo da oerstö indruVke die mijn geest hid ontvangen zag ir mijao ve t beelding de torentjes vau het kasteel van Orbac i 1 weder en mijno moeder en Diana die met mij sppe den op t gras De zoete horinneringen van li t verleden mengden zich onder de ziligheid van het heden en smolten samen in éan harmoniaohen toon liefde l Ik verliet mijn oude vrienden met de belofte dat ik spoedig eens terug zou komen on hervatte mijne wandeling Hot viel mij in om oen bedevaart te doen naar die hut waar den vorigou avond terwi 1 ik bij Diana waakte mijn hart zioh geopend ha Ik kwam in de clairitre auv Sangllors on ging op de hut af toen ik oensklnpi een man in de deur Teracbijnen zag en nog twee nndoron achter hem ontwaarde Ik herkende hen t waren smokkelaars uit don omtrek Tsteurgesteld omdat de but ni t ledig was gmg ik door toen ik mij bij mgn naam hoorde roepen t Was Baetiaan een jongen u t Maufert moedig en knap on ann mij gehecht a e een hond omdat ik eons toen hij uit smokkelen j j was zijn zieke moeder geholpen had Kom binnen meneer Andn en ga wat in de lohaduw zitten In een boek der hut lagen eeniga balen waaruit een sterke tabakaluoht kwam Ondanks de tïscale wetten zien de grensbewouers niet op togen het smokkelen van wat het ook zijn mcge Voor hen is het smokkelen slocbtB oen middel om geld to verdioneu dat blootstaat aau veel gevaar en geen smokkelsar wantrouwt zyn buurman I If t Ia nog geen uur gelodon hernam Baatiaan I dat wij over u spraken meneer André I Zie je