Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1898

Hy was een uieawHgierigbeid dak nedergejaten en door sen zolderraam binnengehaald En iets later vond bet transport naar het Bianengasthnia plaats de beide mannen kreun den twaar maar er was vrg wel zekerheid dat men hen in het leven zon behondes Het vunr was intu scheo zonder veel moeite geuloBoht De tweededen derde verdieping zgn geheel uitgebrand Gedurende eenigen tyd verkeerde men nog ia angstige onsekerbrid omtrent het lot van het 14 jarige dochtertje van Hausch Het kind werd echter in veiligheid onder hoede van buren gevoeden In den namiddag ia de vader in het g huis overleden De zoon ligt zeer zorgelyk Men meldt nader Gisteravond laat was de 20jaiige Hanscb het vierde slachtoffer van den brand in de Janateenstraat hoewel in leer bedenkelgken toestand nog in leven De iaapecteur der rykavetd wacht in Frieslao d heeft te Jubbega een onderzoek ingesteld naar eene qnaestie iusachen den opzichter der Dekama FLeiti enen aldaar en een brigadier der rgksveld wacht vroeger aldaar gestationeerd Deze brigadier heeft thans aan dezen opzichtn eeoe rekening gezonden van pi m f 1200 voor het boaden van administrntie De opzichter beweert den veldwachter ieder jaar betaald te hebben voor zgne administratie in den vorm van vrg buis en vrge brandstof n weigert nu te betalen De inspecteur moet vooral onderzocht hebben of de veldwachter verlof had deze administratie voor een particulier te verrichten daar da instrootift voor de rgksveldwacbters zulks niet toelaat Omstreeks 1 oor in den aacht van Zaterdag op Zondag geraakta te Rotterdam da soldaat van d roconvalascenten compagnie teZoipheo in garnizoen J de E bg de oanlejtpjaata van het Charloiscbe bootje iu bet water en verdronk voor de oogen van zgn broeder die hem derwaarts vergezeld had Zyn Igk in oog niet gevonden A J Burger D Van Zwieuen eo G Kalkman terwgl tot commissaris is gekozen da heer D Van Vliet Fz Zondagavond te omstreeks 8 nur is in deDavenvoordestraat te Haarlem gevonden eenpakje ioboodende een levend kind vau hetmannelgk geslacht ongeveer 14 dagen oud Het is naar het St Elisabeth s Gasthuis overgebracht H Ct In het Poolacbe Koffiehuis te Eotterdam hebben Zaterdagavond onder voorzittersobop van dr W v Everdingen de afgevaardigden der acht Rotter dam scha wielrgderavereenigipgeo alle toegetredeoe tot den A N W B vergaderd en aiet algemeeoe stemmen een motie aangeuQuien waarbg de Rotterdamscbe wielryderavereenigiogen en corps bare volledige inttemmiog betuigen inet bet verleeneo van een sahsidie groot f 10 000 voof het bloemsnoorjo in S3pt te a Gravenbage te bonden Men Fchrgft nit s Gravenbage Het jaarlyksche bat maaqné in het Qebonw voor Knoeten en Wetenschappen dat Zaterdagavond weder plaats had handhaafde zgne onde reputatie De groote zaal met planten en spiegels smaakvol gedecoreerd bood ren atiugenaam ticbouwspel aan vooral toen zy omstreeks middernacht geheel met danaluslige paren in de meest aiteenlopende kleeding was geduld Maa zag sr ridders nit verschillende tgdperken en dandy s boaren danseressen een groot aantal ex mplaren van dr Faust en zgn vriend Méphiato naast en in gezelschap van oasendrgoers en dominoV Hoewel bet feeat even tien nre zoo aanvangen waren op dat uur nog zeer weinig gecostomeerden aanwesig en ze fs een nur daarna was hun aantal wel na te gaan Daarentegen waren de galergen inzonderheid da tuBsohangalery propvol Eerat later op den avond nam het bezoek zulke groote afmetingen aan Het we bezette orkest van den heer Waasdyk voerde een fraai danaprngramma nit en Wrede Si oürwei iï ïiulingen met ÜOIIDA Wlnterdlenst 1897 98 AanRevaDgeD 19 85 1 84 S 48 3 7 4 S8 lS 8i H Sfl 0 t f 1 4 HM 1 58 4 4 15 5 10 ItOTTKRDA H G O U D A 10 19 11 85 ll te 18 87 1 44 9 10 9 18 9 99 g S4 10 11 11 13 11 80 10 08 so 9 S8 9 47 lO lS 10 aO 11 89 i lE E Bl 7 9t 8 8 40 9 98 11 54 19 08 18 47 o as 7 lO 7 45 8 l8 9 00 9 47 10 18 BOUDA DEN BAAG ZoetermeerZegiTBard Voorburg b Hag a 7 3 S 80 9 15 9 86 10 14 11 15 18 16 19 88 1 87 8 46 4 49 5 86 6 64 B ll 7 84 7 68 S 88 8 54 10 10 89 11 16 2U 7 498 49 18 40 o 8 04 10 18 e Z 7 58 8 Sl 18 61 8 16 10 91 1 05 8 89 10 88 f 0 4411 4619 46 1 10 8 05 4 1 5 16 6 55 t 88 89 8 04 8 84 9 9 98 10 88 11 6 11 44 6 O l D A U T R E C H T 10 19 10 87 18 00 18 68 S SO 8 17 4 86 6 06 11 14 9 87 11 89 9 46 8 84 9 89 10 61 11 46 19 88 1 8l 8 08 8 60 5 10 84 10 4 6 55 8 86 10 17 10 85 7 10 10 84 94 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 59 11 19 11 18 11 10 S O U U A A MSTERSAM 10 7 18 10 4 11 5 90 7 1 8 86 10 17 10 88 1 8 1 18 1 U lO K 11 41 11 U OiittroolkfcöDd bracht de miniiter Taa aaaooiSn en beioek aao a Ryki Maoi te Utrecht Tormoedeiyic ïd verband met de aatimiintiDg Tan ftientjeB met ds beeldteois der KooiogiD Er wordt b oa oooit teatooosWlliag gehouden of later ia er eea min of meer aaDiieolyk tekort Zoo te Arühem Dea Boacb JorJrecht Am lerdaiD Aodera was dat bg de TeDtoooatelliiig van Ngverheid eu Laodboaw in 1896 te Leeawardeo gehoadeo Met moeite kwam deatijda bat WkarborgfoDds bycpo doch de deeloemere die doorloopend vrgeo toe aog baddaa behoefden ten slotte niets te betalea de pubaidiën door de gemeente Leeawardeo en eenige eorporatiën verleend werden door bet comité gerfstitoeerd en toen resteerde nog een kapitaal van eeaige duizenden dat overgedragen werd aan de YereeDi ging tot Bevordering van Ny verbeid Landbouw Veeteelt en Tuinbouwc daartoe door da leden van het uitfoereud comité der tentoooatelliog expreaaeiyk opgericht Deze vereeniging waarvan deatatuten koninkIgk werden goedgekeurd heeft beaioten an 29 31 Mei a a Pinksterdagen teLe Dwarden eene teotooasttiUiog an ploiingedierte te bonden Het Gemeentebestaar stond daarvoor kostetooB de Beuraznal af eene zfer groote eu fraaie localiteit met uitstekend licht eene uiterst geschikte gelegenheid voor eene aergetyke tentoonstelling De vereeeiging heeft zich in verbinding ge itetd met Bestuursleden van Avicultora en Ornithophilia opdat de inienders alle faciliteiten waaraan zy gewoon zga sollec ontmoeten Ook is het bedienend personeel hetzelfde dat op de vaktentoonHtellingen geregeld dienst doet tarwyl byzooder fliuke prgzen worden toe gezigd Men verwacht dat de fokkers gaarne zullen inzenden daar zji op de meest voorkomende behandeling van het beatuur kannen rt keucn Immers by de tentooostelliag vaa 1896 deed zich bet zeldzaam gevat voor dat da exposanten zóó tevreden waree dat zy aan bet comité uit erkentelykheiJ een laisterryk diner aanboden Met medewerking van de Yereeniging tot bevordering van bet Vreemdelingenverkeer zullen Op de Pinksterdagen allerlei feestelgkbeden wórden georganiseerd zoodat exposanten en bezoekers in den slaaptyd van het gevogelte aangename aren te Leeuwarden zullen kunnen do hrengen Bet dagelykeeb beatuur d jtentoonstelUng bestaat weer uit dezelfde beeren die als zoodaoïg in 1896 funge rdto n l W H Nederbbed voorzitter mr J A Stoop aeeretarie an B L C de Haan penningmeester Op een fce Sliedrecbi gebonden vergadering waarin het Tweede Kamerlid mr H Smeenge over de droogmaking der Zuiderzee sprak werd de volgende motie aangenomen De vergadering gehoord de oordracht van mr Smeenge spreekt als baar geroelen uit dat de drooglegging dar Zniderzee volgens het pian der Staatscommissie n lan groot algemeen belang met den wenscb dat zoowel Rt gGering als vertegenwoordiging er meer aaDdacbt aan fiehenke dan tot heden bet geval was ao dat die meerdere overweging er toe moge leiden dat aan de uitvoering spoedig worde begonnen Men Bohryft uit deOraafschapaan de Aroh Ct Qottda l 8 Moordrooht 7 S HieuwerVetk 7 89 CpeUe T aotterdam 7 7 6S M llleo SiuUi Botuidun a peUe Nieuworkerk UoordtHlil ud B 48 S 49 9 56 9 Ct i 6 6 03 6 11 6 19 6 S5 S iS 4 46 4 et 6 4 11 B 17 T 8 07 9 08 H 8 19 9 08 9 48 t E4 i ada 6 80 9 84 T 68 8 91 6 07 Uudew 6 85 Wo rden6 48 8 10 Vlrwlit 6 08 7 4 8 98 9 0 81 9 97 9 48 10 0 6 87 S lt Soud iiutatdua 0 81 Ztioals de wet voorschryft hebben de bnrgemeesters aan de loookiezers van bet vorige jaar een uituoodigïng gezonden om weder aangifte te doen Doch naar we vernamen iieteu velen hun biljet maar onaangeroerd liggen ook loeu zg dOor menschen die bet als han taak beschouwen bet kiazorsleger tevergrooten werden aangespoord Misschien zou deze koelheid om bist kiesrecht te verkrygen minder zyn geweest indien men op het ewioht der Provinciale Statenverkiezing had gew en Vyftien Fehroari behoort eanmaal tot het ▼ erled DA n r vali dai nieis maer ud te doen OeiQ ouverMhillighetd ontstaat ook door bet wantrouwen dat men door het verdiende loon np te geven meer laat ondervind dan hetvoof deel dat het aiembiljet kan opleveren Beeft men met onse dearen in Jnni en Juli van 1897 ptatg loopen om onze atem voor de Tweede Kamer e den gemeenteraad te winnen Wat hebben we met dit gezanik noodtg Zoo hoorden we dikwyls zeggen door hen wier biijat moest worden ingevuld Het getal loonkiezer zal np die wyte in de toekomst zeer afnemen evenals dit met de spaarbankkieze geschiedt Aan bet agentschap der Nedarlandsche Bank te Nymegen werd gist ren weder een valsch bankb Ijet van f 25 aangeboden Dit biljet genummerd Q D No 7643 komt geheel overeen met het voor eenige dagen bg die instelling in beittag geuonmne In alle kalhoUeke kerken is een schryvenvnn den biHRchop van Haarlem voorgelezen waariti duze kerkvoogd met bet o g op deinhuldiging der Kuuingia wgst op de liefde eerbied en gH boo rzaam he d rersobuldigd aanHare Majesteit Gedeputeerden vau Zaid Holland hebben aan de Staten dier provincie voorgesteld een renieloo voorschot van 1 3 in de aanlegkosten verminderd met het onderaleuningibedrag der gemeenten en belanghebbenden te varleenen voor den aanleg en de exploitatie van ier stoomtramlynen op da Zaidhollaodacbe Ëtlanden en twee uitbreidingen van bet traniwegnet in de Hoekschewaard Aan de Provinciale Staten is ter behandeling in hunne aanstaande bnitengewooe vergaderlag bet voorstel gedaan om f 260 uit te tr kken voor eeoe iostallatate van electrisch lic it in een deel van bet huis bestemd tot woning van den Gommiaaaris der Koningin en van f 500 ter bestrgding der eventneele kosten van het aanbrengen aener illaminatie aan het gebouw van bet provinciaal bestuur te sQraveuhage by de Septemberfeesten Ten gevolge van de nieuwe el op de peraooeele belasting zal te Zaandam het aantal kiezers van raim 2400 tot ongeveer 1800 verminderen Biooenkcrt kan de groote promotie hg bet leger onder de hoofd en snbalterneofficieren tegemoet worden gezien Men verzekert ons dat teg u 3 April nog twee generaal van de infanterie en 1 van de artillerie den dientt met pensioen zullen verlaten Gedurende de maand Febroari zjjn by ooa leger niet minder dan 20 personen met een briefje van ontslag nit den militaiien dienst verwyderd wegens wangedrag met bepaling dat zg niet meer voor de gewapende macht of ala militair geemployeerde mogen worden aangenomen Gemengde Berichten Zaterdagavond omstreeks 9 uur stond een rgtaig voor een perceel in de Hoogstraat den Kloveuiersbargwal te Amsterdam te wachten op eenige personen die naar een gemaskerd bal zouden worden vervoerd Dit wachten had nogal vele nieuwsgierigen bgeengebracht waaronder bigkbaar ook eaniga vingervlugge ll l 1J 18 11 99 11 88 11 48 11 1 18 89 9 J8 10 99 10 86 10 48 10 49 lieden zich hadden gemengd Ten minste een van do omstanders kwam toen by vnor den bekenden vischvinkel van den heer Kimp op zijn nogal kost aar horloge wilde kgken tot de ontdekking dat dit gerold was Alleen een klein gedeelte van de ketting zftt nog in t kuoop gat van ign vest De bestoleoe deed geen angifta bij do politie weinig verlegen ovar syn Ëen der rijkste tandhoawera te Veenendaal G T N stierf dezer dagen zonder eenige geneeskundige neeskundigeof andere hulp op 6L jarigen leeftgd en wel als d armste bedelaar op een leger an zakken Weinig verkwikkelgk ziet bet er nit ïn de woning van deu gestorvene en zgn nog in leven zijnden broeder bet armoedigste ontbreekt en toch moet bet vermogen au beiden te zamen meer dan f 100 000 bedragen Vrgdag werd te Delft de openbare verhuring gehouden van de ataanplaatsen op de Groote Markt voor de a s kermis Als en bewya dat de kermis te Delft toch nog gvld doet verdienen moge blyken dat twee stootti carousaals inschreven voor f 2450 en f 1825 een hippodrome voor f 875 en ve der door beignets en poffertjeikramon voor aoramen afwisselend van f 125 tot f 300 Dat ia nog eens aardig Ëen ingezetene van Oosterhoot werd per telegraaf in kennis gesteld dat fag universeel e fgenaam was van iemand die hem in geeo enkele familiebetrekking bestond De erfenis waarop hg natuurlgk niet gerekend had vertegenwoordigt een flink bedrag De Scheveningsche logger Jan van der Toorn schipper C Westerduin e 1 morgen van Schiedam uit naar de Sngelscbe kust gaan ter uitoefening van de makreelvisBcherg Dit is de eerbt maal dat een Hollandscbe visacher doze visscherg onderneemt £ en Engelsche vakgenoot zal als deskundige de reis medemakeo Uit imstardam meldt men aan de N R Ct Gisternacht zgn twee vroowen door brand omgekomen De bewoner der tweede verdieping van perceel 117 der Kerate Jan Slteenetraat bad ie middernacht een ongeluk met een petroleumlamp Bg bet vullen ontstond ar eene ontploffing en aangezien s mans baard en knevel reeds gezengd werden liet bg de lamp vallen Zyne kamer stond al spoedig in lichte laaie toch heeft hij zga vrouw en kinderea die te bed tagoü konoen redden Het gezin der eerste verdieping werd door het vallen der lamp tgdig gewekt en gewaarschuwd Zwaar getroff U werd echter de familie Haupch die de derde verdieping bewoonde Daar waren een vader en zooii beid o Heinrich genaamd twee dochters 14 en 5 jaren oud de vrouw des hnizea en eene oud ziekelgke grootmoeder van 81 j iar Deze m 0 i0hen vluchtten naar den solder en geraakten daar in verwarring Ër waren brandgangen maar men bad niet het benul de bouten schotten in te trappen en boitendien schgneu de ongelnkkigen over een ledikant gnetruikeld en toen door den rook bedwelmd te zgn E oe dit zg twee mannen uit de menigte op straat de timmerman Leena en een electri cien Wgnberg vonden met de toegesnelde brandwacbts vier menschen bewnateloos oederliggen de beide vrouwen en den vader met zgn zoon Het w ls eene uiterst moeielijke en gevaarIgke taak die vier lichsmen naar het dak van het aangrenzende perceel over te brengen Dit gelukte en daar werd geneeskundige hnlp verleend door een candidaat arla die zich op straat bevond de heerw Lede en door dr S Simona Uter assisteeftlen ook nog de gtoeesheeren Hart en Kwast Hoewel het dus ongerekend nog de ervaring en de bedrevenheid der brandweer op dit pont geenszins aan tgdige en deugdelijke holp mangelde gelakte bet slechts bg de beide Dsanneii de levensgeesten op te wekken De oode grootmoeder stierf het eerst ook bad zij de zwaarste brandwonden aan handen n voelen De Igken der beide vrouwen en de twee mannen half tot bewustzyn teruggebracht werden in dekens gewikkeld voorzichtig aan een touw langs het vao Greeowicb TUd o 8 51 1 October 5 98 6 51 6 14 7 81 10 86 11 18 10 04 10 11 10 18 10 85 10 84 8 55 5 08 5 09 5 U 5 95 8 50 9 10 10 16 7 86 5 40 8 4i 1 10 4 10 7 60 6 80 10 64 9 87 9 47 9 14 10 81 10 07 7 85 8 08 8 09 Ut 8 95 4 1 4 60 4 57 6 04 6 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 1 64 9 01 9 09 9 14 6 86 5 40 5 56 7 46 8 90 DEN HAAS GOUDA Hige 6 46 7 90 7 48 8 85 9 46 10 1111 97 18 881 86 9 44 8 40 4 05 4 88 80 6 18 7 18 7 5i 9 98 10 08 Voorb 5 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegir6 6 10 89 l ES 4 58 6 80 9 48 Zer H 17 10 48 8 06 6 04 6 89 9 9 Qottd 6 88 7 48 8 18 9 08 10 1610 411 7 19 08 17 8 14 4 084 88 6 6 0 7 48 8 98 10 10 10 8t 9 07 10 09 9 98 9 86 9 49 10 84 U T R E O H T e O D D A tJtreolit 88 7 46 8 49 9 80 lO K 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 88 6 S 7 66 Woorden 6 68 8 06 10 88 ll 4 16 7 18 OudowAter 7 07 8 14 10 46 4 84 öoud 7 88 8 87 9 88 9 8 10 69 11 10 18 111 88 3 4 4 87 6 90 6 07 7 99 8 98 19 I 4I 7 4 8 49 AHSTltDA M 6 O D D A Amitvdaa O St 7 8 10 9 05 16 49 9 8 8 4 é 4 Ooid 7 99 9 09 9 18 10 09 11 11 19 U 8 M 4 41 M9 droeg tot hel succes vao bet bal daa ook zeer o l by WielrydsD Een telegram oit New York meldt dat Miller de witioaar Tao deo zesdaagicbeo wedstrgd te New York te Pnrya komt om met Cordaog eD Haret te matcbep Zya eeaig bezwaar zou zya de E uropeeecfae gewoonte om met gai gmakers te rgdeu Mil Ier heelt dat oooit gedaau maar bij denkt bet spoedig beet te zullen hebben Paul Poy medewerker au het Journal des Sports beeft Chevalier gesproken den manager van Cordang In een rdreereod stukje deelt by mee wat de trainer hem omtrent de plannen vsiv onzen kampioen heeft verteld Eerst de 24 nnrarit op deo weg van Maastricht uit Dan denkt hy ook een 24 Durswedstryd te benden io bet Pare des Princes by Parys met Uuret of Miller den winnaar van deo zesdaagschen wedstrijd te New York Cordang is bereid den inzet van f 12 500 dien Miller eiscbt te deponeeren Voor Huret wil hü deze fde conditie ttelleu Zaterdagmiddag verachren by v d L io de Paarlstrsat te Utrecht de deurwaarder om het gezin wegens bet niet betalen der hourpenningeo op straat te zette 8tuk voor stuk werden de menbeltjes uit de woning gebaald en door medetydeudo boren in ontvangst genomen De een nam dit de ander dat ten slotte was alles xoo verspreid dat de oenichen niet wisten waar de huisraad gebleven was Daar V d L die wadnwnaar is op dat oogsnblih afwezig was stoodeu de 6 kinderen hulpeloos het geval op de straat aan te zien zy werden door een goeden kennis ouder dak gebracht De woede Tan bet publiek keerde zich echter tegen den eigenaar vaa bel huis eu men besloot bet dezen betaald te zetten Dit geschiedde dao ook Zaterdagavond de veraielzucbt was zoo groot dat geen glasruit heel bleet en zelfs de sponningen uit bet raam werden geslagen en het behang van den muur werd getrokken ü D STADSN IEUWS GOUDA 22 Februari 1898 Heden middag ten ongeveer kwart over twee brak brand oit in bet winkel en woonhuis van den heer ¥ C Bik aan den Korten Tiandewpg De brand bad een dreigend aanzitn de vlammen ploegen achter uit het goDoaw wel vier meter naar de kerk ar gplokkig niete van beschadigd is De braadweer was ppoedig gealarmeerd Spuit No 1 verleende het eer t water daarna werd water gegeven nit de btandkraan der Waterleiding Ten ongeveer half vier was alles geblnsoht Op den zolder waar de brand is ontstaan is ally s verbrand Naar wg vernem n is allea geassareerd De oorzaak ia onbekend De waarnemende Bargameealer en vele andere autoriteiten waren aanwezig Het iaarlgksch Bal Masqué had gisteren weder plaats in de Sociëteit Ona Genoegen Al sedert eenige jaren worden prgzen uitgeloofd voor de mooiste en grappigste costnmes De Jury kon ditmaal geen prgs verschaffenaan het paar heer en dame omdat die nietverschenen waren De Ie prgs ontving dedame die de toonkanst voorstelde de 2de pfgsde dame die het rozenpak aanhad de 3de prgs de dame die de Goudsche industrie voorstelde de 4de prgs de dame met het riddercostuumen de 5de prgs het schoorsteenveegstertje Demoderne bedelaar verkreeg eveneens een prgs terwgl de Landverhuizers de clnbprga verwierven i Door de politie alhier zgn twee minderjarige jongens nit Amsterdam aangehouden eeu daarvan zekere P B wordt verdacht van diefstal van een paar fchoenen Ie Alfen a d Rgn B0DB0EA TBN Aan den penningmeester van Ziehenvoeding c alhier is f 1 8 20 ter hand gesteld zgnde de zuivere opbrengst aeoer nitToering ran de xangvereeniging Harmonie c NiEirWEAKSiiK a d Usmu Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk alhier ds K A de Groot te Hooten Lakkërke k De heer J P M Gamma rgkstuinbonwleeraar te Tiel heeft alhier eenige practisohtheoretische lessen in het snoeien vao ooftboomen gwgeven Ongeveer 40 belangstellenden woonden deze leasen bg Oapsllb a d IJsbl Het aantal ledan der werkliedenvereeniging Holp in Noodc alhier vermeerderde in hetafgeloopen vereenigingsjaar van 118 tot 150 benevens 42 begunstigers De ontvangaken beloopen met inbegiip van bat vorig batig saldo f 1068 77 en de uitgaven f807 92 Van het batig saldo ad f 260 85 ard f200 op de Egkspo tspaarbank belegd Tot beiinnisleden zgn herkozen de hearen RECHTZiKEN De ïa k van den bekenden Hendrik de Jong door dt rechtbank te Arnhem veroordeeld tot 2 jaree gevangenisstraf wegens oplichting zal Dinsdag a 9 in hooger beroep behandold worden voor het gerechtshof a daar L e rechtbank in Den Haag veroordeelde gialer de beide bek aagden die ondeV de gemeente Loosdoinen een paard en waxen en onder de gemeente Leiderdorp een paard badden gestolen ieder ook de ontvluchten B bg verstek tot 5 jaren gevangenisstraf Een bejaarde damo U Rgswgk om hare liefdadigbeidszin aldaar seer bekend werd op 12 Januari bg hnre th iiskomst zeer onaangenaam verraat Kasten koffers alles vond zij opengebroken eu daaruit verdwen n een gouden horloge een llakon met gouden stop een wekker een gooden daespeld een deml saison en een paraplaie Verder hadden de inbrekers Iwee ongunstig bekende Haagscbe jongens een bezoek tebracht aan het f vanselicatielokaahj dat l de woning der dame behoort en daar de offerbus geledigd wiarin zg slechts 21 centen vonden terwgl zg zich ten slotte io deo kelder badden te goed gedaRo aan een stuk gebraden vleesch en eenige eieren Voor da jongens werd heden door het 0 M bg de rechtbank 5 jaiea geeiseht Bg hunne bekentenis verklaarden de jongen dat zg ook voornemens waren eweest te Voorburg in te breken in eene woning waarvan de bewoner door een bordje lafwezig c had btricht dnt te zgnent de kans voor inbrekers schoon wafi De arrond rechtbank te Rotterdam in hare zitting van he len rechtdoende in hooger beroep in de zaak van Jan Korpel te Schiedam die door den kantonrechter aldaar tot 3 maanden hechtenis was veroordeeld ter zake van overtreding van art 450 W v S het niet verleenen van hulp aan een persoon die in levensgevaar verkeert heeft bekl vrgmesprokeo daar de rechtbank uit de behandeling dezer zaak het wettig en overtuigend bewga niet bewezen achtte De ei cb was 3 maanden hechtenis VBRSCUEIDENBEID De K K Geaellsch der AerHe heeft zich met atgemeene stemmen vereenigl metdeconclusiëo oit 2 referaten van prof Ubi Grnber en van wjï en prof Von RofFmann welke luiden dat de badeodaagiche Igkverbrandtng voor de gezondheid volkomen ooBcbadelgk is maar dat bet begraven geen onvermgdelgke gebreken en nadeelen bezit die de lykverhranding als hygiënische hervorming noodzakelgk zouden maken Verplichte verbranding is niet door te voeren en van en medisch forensisch atandpont bedenkelgk Tegen het loeiaten der verbranding bestaan van ee medisch standpunt geen bezwaren zoo een voorafgaande naowkenrige Igkichouwiag gewaarborKd ia Te Bazel is van Staatswege een crematoriom opgericht Ook het begraven geschiedt daar steeds op Staatekosten Müach med Wochenschr Over onde houten scbepan bevat de Britab Mercantile Shipping LiBt eenige bgzonderhedan Er varen namelgk onder britsche vlag de volgende oodgedienden een schip van 122 jaar drie schepen van 105 tot 110 jaar vier schepen van 100 lot 105 jaar 13 sobepen van 95 tot 100 jaar 14 schepen van 90 tot 95 jaar Er zulten genoeg gzeren schepen zgn die het zoolang niet nithoudan Jacquelin zal reeds Maart a s te Barcelona in Spanje rgden tegen den Italiaan Ferrai en den Franschman Tonny Heboul Daar Jabquelin nog lang niet in form is en Ferrai jüïal heel mooi staan Jacqnelin s kansen niet te best De heer Plège directeor ran een circns dat een achtUl jaren geleden ook te Rotterdam vorrstellingen gaf is te Toulouse waar bg zich sedert eenigen tgd met zga gezelschap bevond op 67 jarigeD leeftjjd overleden Het Igk ie overgebracht naar Rouaan de geboorteplaats van den beer Plège Protin heeft afgezien van zgn plan dit jaar ook op tandem uit te komen In dea nacht van Vrgdag op Zaterdag heeft bet in Oost Zwitserland zoo zwaar gesneeuwd dat ernstige storingen in het verkeer werden veroorzaakt In Graubüodun ea Q arns i leven verscheidene treinen in de sneeuw steken Te Niederurnen geraakte een man en zgn zoon ingesneeuwd Toen men bem vond was de knaap dood en de man zwaar verwond Te Zurich zgn alle intercommonale telefoonvar bindingan behalve die met Wintarhnr Ttrbroken De Duitsche keizer is met nog drie vaonooten eigenaar geworden van een groote Kotfiaplantage in Doitsch Oost Afrika Te Rome heeft een duel plaats gehad tusBoben prioB Ruapoti den zoon van den kamer heer van dien naasa on graaf Marcelli Da eerste werd dd pr een sabelhouw aan het hoofd gewond Bet p jycméel van de Tramways te Milaan heeft het werk gestaakt Gisteren reden er geen tramwagens Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Febr Antonia ouden J A Duhr en J m Flux Fraas Hendrik ouders G J Goedewaagen en C P de Brugn Saam coders S Segffers en A de Jong 20 Albertos Leonardos oudeis L Schaapeo D den Ouden Petronella Sozanna Maria ondaia J B vnn Gatz en E M A Thier 21 Cornelis Johannes ouders C J vanWgngaarden en M de G aal Aatje oudersR van Kuiken en E Kegzer OVERLEPEN 20 Febr W Gelderbiom 70 j VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE liini i l goi d is weder een enormii voorraad in Magazijn bj A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Xo 3t Beurs van msterdam slotkra 99 98 IBFEBEÏÏAEI Vrkt NlD w il D Oert Neil W S 31 1 7 i dito dito dito i 99 dito dito dito 3 W l HoNO B OM Geudl 1881 88 4 10li ItiXIE Inschrijving 1868 81 6 89 Oo8I iK Obl inp pietl868 6 85 86V 20 68 dito in aiirer 1868 6 85 Vu PoaTBoil Obl met ooupon 3 dito ticket 3 20 m BllSLlND Obl Binnenl 1894 4 I 64 dito Gecons 1880 4 98 dito bii Rotlii 188 4 98 dito bil Hope 1889 90 4 I 91 dito iu goud leen 1883 6 I dito dit dito 1884 8 l t i 8pas Perp l schuld 1881 4 Ttiaiiu Oepr Uonr leea 1890 4 71 Oeo leeuieg serie D SJl i Geo le ning serie C 96Vi 98 S6V 94 68 Ztyo ira Elp v obl 189S 6 102 Meiioo Obl Huit Sch 1890 6 I 98 Vbmzuiia Obl 4 onbop 188 86 AvsTiauui Ubli stieii iS9 £ 3 lOOy KomaDAX Sted lees 1894 8 94V Nbd N Afr H iidelsv asnd 657 Arendsb Teb Mij Certificaten 686 DeliMsat ohappi dito TS Ara Hypotheekb psudbr 4 lOO Cult Mg der Vorstenl s nd 48i i Or Hypotbeekb psudbr 8 k j 0 Nederlandscbe bank asud PlOS Ned Haudslmastaob dito 140 N ff k P o Hyp b pandbr 5 19 aott Hypotheekb psudbr 3 9 i L tr HypotheeU dito 3 löl i OosHK Üost Hong bank aaud 1 183 EosL Hypotheiekbank pandb 4 60 Akmika Equt hypoth pandb 6 80 5 l Maxw L e Pr Lieu cert 6 SI NlD HoU J Spoorir Uij asud 115 M j tot Eipl r St 8p r sand IMVi Ned ud Spoorwegai aand SOIVtNsd Zuid Afr Spm uind 6 I iiOdito dito dito 1891 dito 5 100 Ilil ll3poorwl l887 8 A Eobl 8 5 Zuid Ital Spwniij A H obl 8 S97 PoMN Warschau Weeuen aand 4 163 Susi Gr Euss Spw Mij obl 4 96 Ballische dito sand Psstowa dito aand 6 76 Iwang Dombr dito aand 5 101 Knrsk Ch Aaow 3p kap obl 4 102 i dito dito oblig 4 H7 56 192 106 108 lOl s 101 IU 186 85 AHtaiKA Üent Stad Eotterdam aan 8 Stad Brussel 1886 2 HoKG Theiss Eegullr iesellich 4 OoSTiNa StaaUleening 1860 i K K Oost B Cr 1880 8 ittsn Stad Madrid 3 1868 Na Ver Bet Hvp Spobl oerU ADVEÏtTENTIEN OMBASE 7EBE00FINS a E OrOTTlDA op MAANDAG 21 MAART 1898 dea morgens te elf uren in het EofiSebuis HtEHOHiiss aan de Markt ten oreraiaan ran den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER van No 1 Ken op den besten stand gelegen naar de eisüfaen des tyds ingericht royaal WIIVRELHUIS WüOffaUlS ERVEN en OPEN PLAATS staande eu liggende aan den Kleiweg op den hoek der Turfmarkt te Gouda wiJk E No 101 fifadastraal bekend iu Sectie B No 12ö8 groot 1 Are 74 Centiaren met een vrge POORT of GANG rw den Kleiweg Te aanraarden 1 Mei 1898 Het HUIS bevat beneden een ruime Winkel twee groote Kamers Keuken en Kelder en boven 4 flinke Kamers waarvan een met Balcon 2 Zolders eu Dienstbodenkamer Het is van Gas en Waterleiding en van velerlei gemakken voorzien No 2 Een ruim ingericht WOONHUIS ERF en TUIN aan de Oosthaven te Qouda Wgk B No 84 kadastraal bekend in Sectie C No 327 groot 3 Aren 20 Centiaren niU komende aan het water der Spieringstraat Terstond te aanvaarden Het HUIS bevat beneden 3 Kamers en een Zaal voorts Keuken met Provieiekamer Kelder en Üinueuplaats eu boven 4 Kamers 2 Zolders en eene Dienstbodenkamer Eet is van Gaten Waterleiding vooreien en heeft vele KMtan en Bergplaatsen En Mo 3 Een aangenaam gelegen WOONHUIS ERF en grooten TUIN met een gemeenschappel ke POORT aaifdeu Kattensingel te Qoudn Wak Q No 143 kadastraal bekend in Seoti A No 20G2 groot 4 Aren 83 Cenliareu Verhuurd voor 250 per jaar tot deu len November 1893 Het HUIS bevat 6 Kamers Keukeu Zolder en verdere gemakken en het is van Waterleiding voorzien De perceelen ziJn te bezichtigen den lOen löen 17eo en l8eD MAART aanstaande van elf t A drie uren wat perceel 1 aangaat vooraf by de bewoonster belet vragende en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DttOOGLEEVBB te Oouci JeiereeD wordt ryK jong of ooi door on alui t o nikkel Zakiv rbkiik l welke opeliftn ardlf wyw rie lut tot Hi r n opwekt Pocirdannryke inriohtini bank kan man wal kWKttjfMI iitwerpan mHr h t BoLd nlat PrysK cells wfür nit r i it Iinrtu fKlrs byean gwpAMd ayn daar sant alatlan de itHrl Huk aicli Automatkoh van aplv opent Naiedara inworpmf luit ekjIi de apaArbuik aiitomAtlNc pn gaelt tagelykertyd iiIdolykhftiDicwnriiflnbedrafaaa n g Udlt d te le fnaarËMik er eeiivoii lif weBr ta sluiten en HoVt I ll nieuw de Jii t t f aparan Vr endlng tcg remin ot vouniitb Vi fzciidhnls Hcrkiir roiiiinaiKill Mniitttclu hi1 Tü t 11 1 Amtlerilim StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na Toorachrift van den kon Uniyersiteits Prot Oehm Hofrad Dr HtuHeM Bonn hebbeo sedert 60 Jaren ah rzaohtend middel tegen hoesteo beesckheid eo aandoeoing der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij poeiUgo afvrisseling van warme en koude lucht is t bijionder aanberelen wardig een bonbon te gebnuken Verpakking Oeele pakje il 26 o n Alom varkrijgbur