Goudsche Courant, dinsdag 1 maart 1898

INo 7517 Dinsdag 1 Maart 1808 36ste Jaargang VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD enz enz Firma mimm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Pi M Cd M M 3 ACa AZICr3iT VATSl Tapijten GordijnstoffenJafelkleeden Behangselpapieren Aanbevelend Firilia ft DE De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg meer 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BE MDHiH HB De Melk bii mii verkrijgbaar is onder voortdurende ContHMegesteW bqTen WelEd HeefE GRENDEL Scheikundige alhier foodat mijn geregelde Clientèle het recht hebben de Melk GRATIS te laten oüderzoelien Achtend L DE HEW Damnele Buurt GOUDA mmil 7EIISQ0FINS TB a OXJX A op MAANDAG 21 MAABT 1898 de morgens te elf uren in het Koffiehuis Baemoiiii aau do Marlit ten overstaan Tan den Notaris G C FORTDIJN DBOOGLEEVBB Tan No 1 Een op den besten stand gelegen naar de eiaohen des tflds ingericht royaal WINKELHUiS WOONHUIS ERVEN en OPEN PLAATS staande en liggende aan den Kleiweg op den hoek der Turf marlit te öourfo wuk t No 101 kadastraal bekend in Sectie B No 12ö8 Kroot 1 Are 74 Centiaren met een vrfle POOKl ot GANG aan den Kleiweg Te aanTaarden 1 Mei 1898 Het H018 bMot beoeden een ruime Winkel twee groote Kamers Keuken en Kelder en boven 4 flinke Kamers waarTan een met Balcon 2 Zolders en Dienstbodenkamer Het is van Gas en Waterleiding en Tan Telerlei gemakken Tooriien No 2 Een ruim ingericht WOONHUIS ERl en TUIN aan de Oosthaven te Gouda Wiik B No 84 kadastraal bekend m Sectie C No 327 groot 3 Aren 20 Centiaren uitkomende aan het water der Spieringstraat Terstond te aanTaarden Het HUIS bevat beneden 3 Kamers en een Zaal Toorts Keuken met Provisiekamer Kelder en Binnenplaats en boven 4 Kamers 2 bolders en een Dienstbodenkamer Hetisyanüasen Waterleiding vooriien en heeft vele Kasten en Bergplaatsen En No 3 Een aangenaam gelegen WOOI HUIS ERF en groeten TUIN met een geraeenschapnelilke POORT aan deu Kattensiuge te faoucia iik Q No 143 kadastraal bekend in Sectie A No 2062 groot 4 Aren 83 Centiaren Verhuurd voor ƒ 250 per jaar tot den len November 1898 Het HUIS bevat 6 Kamers Keuken Zolder en verdere gemakken en het is van Waterleiding voorïien De peroeelen nijn te bezichtigen den 15en 16en 17en en 18ea MAART aanstaande van elf tot drie uren wat perceel 1 J ngaat vooraf bS de bewoonster belet vragende en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUIJN DB OOULEKVKR te Gouda OpenlDaro Verkooping te ÜOUDA 00 MAANDAG t MAABT 1898 des morgens t fit uren in het koffiehuis Hi oNi ann de Markt van Een ruim ingericht WOOi HLIS Z B N o eretta=egYKrN Td or uitkomende aan d P l kLl Oouda met een uitgang in die straat kadastraal bekend in Sectie U No 1193 groot 2 Arêu 50 Centiaren Het huis bevat 9 gamers Keuke Kelder 2 Zolders en Diens oden kamer en het heelt vele gemakken Ie aan vaarden 1 Juni 1898 En een gemakkeiyk ingericht ERF en TUIN in de Crabethstraat te Gouda Wnk Q No 231i kadastraal bekend in Sectie A No 1979 groot 1 Are 28 Centiaren Het huis van Waterleiding voormen bevat 8 Karn rs Keuken en Zoldjr met Di en velerlei gemakken Te aanvaarden 1 Mei 1898 De perceelen liJn te bezichtigen 28 Februari 1 2 en 3 Maart aanstaande van tot 4 uren mits vooraf bfl de bewoners Riet vra Nadere inlichtingen e j Vi IS oq te BMttredit en Notaris FOBTUIJN DROOÜLBBVEB t Oouia RnVIELHANDEL ONTVANGEN prachtige Dames en Heereii Eijwieleii CLEVELAND De beste AMERIKAANSCHE MACHINES Verder een mooie sorleering 0 1 EKDEELE1 REPABEEREN EMAILLEEREN en VERNIKKELEN J C DE KUITER Bondsrjwielhersteller ie Klas Kofie TideWeg 20 GQllDA C j MARKT Hoek KEBKSTEEG DROGERIJEN 1 Snijdt RUITEÜ op MaaL Levert met zorg aangemaakte VERVEN Prima Kwaliteit Üoncurreerende Prijken Ontvangen in groote keuse DE Noaveaate s Voorjaar Zie de ETALAGE H C WKBNING GOUDA MARKT en Buitenl BHK Alle soorten LIMONADES en WINTERDRANKEN uit de Mineraalwater Fabriek IDE C A SC i 3I B Steeds voorradig Cylinders vloeibaar KOOLZlffDR Depól des Socielé Generale des l aux de Vie de Cojjnac fef il COGNAC IMPERIAL per Fleseh 1 30 9Wm per Demyohn van 2 en 5 Lr a 1 40 p L J H KOODK Bierhaiie j Zciiffstraal 1 85 Fabiiek en Bottelarij I i Hl n M Eenig Depot van ompam rz ir hCö JONG 1 T € R E B A IS VHja Ht ra it A 169 GOUDA Aanbevolen merken SHERRY Per Per Per 12 l a FIsich Flwb Flmhia Gold 1 Z 190 22 50 Elegante Dry 1 20 2 25 26 50 1 1 90 22 50 ROODE PORT Aurora a good dinner Wine 1 90 1 2 25 22 50 26 50 1 1 20 WITTE PORT Santa Choice Venus Amber Special 0 80 1 50 18 1 20 2 25 26 50 1 20 2 25 26 S0 TARRAGONA 3oaansohePort Boode 0 80 150 18 Witte non I n i MALAOA Boode M Witte M 1 90 22 50 1 20 2 25 26 50 1 1 90 22 50 Zeer gesohiirt voor medicinaal gebruik Good Young Madera 1 Very Fine Tokayer Turin Vermouth CHAMPAONB Bodega Marque spéciale 1 2 COGNAC Cognac 1872 2 25 26 50 BORDEAUX WIJNEN Zeer aan te bevelen Tafelw nen Per Flesch Per Anker IS Fl incl fleieK St Estêphe 0 85 N 36 Listrac OS St Bmilion L f Wnf is d beats iawrüTia tegen Jiobt al Rfa Tun tiek Lena apunen kortom JTv Ankerlain Expeller larlsi tuil Graves Witte Bordeani 0 80 34 larlsi awl ygfH laB tk tMiiniau t wN t i p t Ankerfain Expeller If KMt du itNd il ieder Anker Palii Expeller Pr J8 50 oent 75 cent en ƒ 1 25 de flHS h VfforhODden in dê meeste Apotheken ao bv F At aiohter t Co te Rjtterdaiii Te GOUDA bj C LOGEB Apotheker Markt en by WOLF F Co Westhaven 198 De OPVOERING van de OPERA I ËTEIIPËLII KS van onzen stadgonoot den Heer BOÜMAN zal doorgaan echter niet op DINSDAG 22 FEBRUAEI maar op Vrijdag 4 Maart Geleaenheid tot het bespreken ran plaatsen te Gooda MAANDAG 28 FEBR f van 12 3 uur Café SchaaK Sociëteit ONS GENOEGEN 6e laslsle AfconiMniMt ToorstdlIïf Donderdag 3 Maart 1898 Vereenigde Rottordainsche ToooeelisleB Firma LE GBAS HASPELS MUITRBLOEMPJES Blyspel in 4 bedreven Aanvang half 8 r Genene bepalingen en prgzen GÖnd Or k van A BRINKMAN Zn Buiteoiandscb Overzicht Er is een aanslag op des KcuiiDg ran Griekenlaod gepleegd deze ie ecUfeer aiet gewond Toen de Kooiog om 5 aar ia eeo laodaue met priasee Msrie ait Pbaleroa voorstad rao AthAl terugkeerde werd door twee persoaen die ÏD een iloot Inngs dea weg ersobolea lageo m t gewereo op bet kooiokiyk rijtoig geecboten Het eerete icbot miste het tweede trof deo pikeor aaa deo arm Terwy het r tuig zoo snel mogeiyk rerder reed werdea Dog zerea BchoteD gelost die echter niet trofiea De Eooiog ea de prioaea kwamen ongedeerd in bet paleifl terng De moordenaarB zga oDtenapt Een hunner droeg eea grga costoum de kooiog verklaarde hem gemakkelijk te EolteD herkeDDBD Het bfiicht TBO den aaaslag reroorzaakte groote aeosatie £ eo later telegram zegt Ziehier nadere bgsonderhedeo over deo aaoalag De eerste kogel trof den pikeor die naast deo koetBÏer zat aao deo foet Op bet oogeoblik dat de tweede kogel laag bet rytuig floot Btood de Kooiog recht overeind om zyoe dochter te dekken Eeo der paarden rao bet rgtnig werd ook gfliaikt naar slechts licht zoodat het rytaig io RBlop kon verder rydeD Éen der moordenaar tag midden op deo weg gelmietd en legde op de Kooiog aan De Kooiog zag dat zyo geweer beefde en beeft daaraan wasrscbyaiyk zyo behoud te danken De persooDf dien de KooiQg konzieQ scbeea oog zeer joog te zyo hoogsteos 20 jaar Deze was het die toen het rytaig wegreed DOg een aantal schoten loste De aoder terscbool zich en scheen me aogstTallig Uet een gevoel van afaobaw werd de monBteracbtige aanslag in alle kriogeo vernomeo De boogsl eplaatste politieke personen baaatteo zich naar het paleit om deo Koning ban verontwaardiging en vreogde orer zyne reddiog te betaigeo Men ia algemeen zeer getroffen door het feit dat de Koning op gevaar af gedood te werden opsprong om priosea Marie met zyo lichaam te dekken Ib de stad ia het rustig Zondagochtend zon in de hoofdkerk een Te Deom geiongen worden De bevolking bereidt een ovatie aan den Koning voor Alle baitanlandscbe gezanten kwamen dea Torst gelakwenschen De Koning achrgft het betreuienawaardige feit loe aan de campagoei io de pers tEViLLETOJX BÏULVm BZAKA iV flr iet FrattscA 58 yWelnu volg dan uw reglsmenteD op antwoordde ik Hy verliet mg en ik zag hem in geen twee dagen terug want ik glni nrgn kamer niet uit Ik vond er een bitterzoete weelde in om den beker myner smart tot dan bodam toe te ledigen fDiana zal ook lijden dacht ik Het duurde niet lang of de heer de Jonral kwam weei bjj mij ylk heb zeide hg ew vraag aan miJD vriend de Maufert orergebraoht en ik kom u volgens myn belofte zijn antwoord brengen En dat antwoord ia zeker niet gunstig f vDat was moeityk lelfs in uv eigen belang Ala voogd meet hij alles aanwenden wat de wetenschap uO mijnheer viel ik hem in de rede laten we nu maar niet over mya yoorgawende krankzinnigheid spreken G j weet dat dit een leugen is uitgevonden om mij in t verderf te stoiten Oij eijt bevooroordeeld op dat punt hsrnam hjj ftrx ik zat niet probeeren om u tot btUyker denkbeelden over te hsisn hoezeer t mij bekend is dat gy heel goed weet dat de graaf onder goedkeuring van uw familieraad gehandeld heeft fDie familieraad waa door hem omgekocht ent iroordde ik i De politie volgt het apoor vau de club waartoe de aanvallers achyoeo te behooreo Zy moeten door het tot tot het plegen laa deee daad zyn aangawezeu Meo apreekt van eenige arrestatiën In de begrootingaod missie nil den rykidag heeft de staatsaecretari van marine Tirpitz verklaard dat de vlootwet voor de regeeriogen onainnemeiyk zoo worden ata niet het gereedkomen van de schepen door bondsraad en rykadag noedzakelyk geacht biunea deo door de regeeringen mogciyk geucbteo termyo wettelyk werd verzekerd BoTeodleo moest gezorgd worden dat deze vloot strydTaardig blaef Tirpitz zeide verder bereid te zyn ook eventueel feraoderingeo die aiet tekort deden aan bet by de wet beoogde doel by deu bondsraad te verdedigen De verkiezing van Lord Fitzmaurjce te Cricklade io Wiltshire ia een mooie over winoing voor de liberalen In 1895 kreeg de unionist 4679 de liberaal 4580 stemmen meerderheid 99 Nu kreeg Lord Fitzmaorice beven Lord Emijn een meerderheid van 489 5Ö24 5135 Verspreide Berichten ENaELAHD Een poos geleden kwam iemand te Loadan met een prachtige uitvinding op de msrkt t Wai een tantoraatische detectievet esn toeBtetlelje van eleotriacbe draden en bellen waardoor elke iobraak absoluut oomogelyk werd Zoodra er maar iets gaaode was begon bet toestel te bellen om ten slotte drie schoten te lossen t Kon niet veiliger Er ia een slechte reclame voor gemaakt fl Nachts zyo dieven by den uitvinder zelf iagebroken nadat ze liatigiyk den aatomatiacheo dateotieve op uon activiteit hadden gebracht Zonder dat de meobanicus er iets van merkte werd de brandkast naast zyn slaapkamer leeggeplunderd werden een deel van zya meubelen uitgedragen en verdweneu de dieven eicdeiyk met een paar honderd aatomatiiche detectie rent Arme aitviuder Hy heeft nu niet veel kaoa meer Gladstone die verleden week oit Caones naar Engeland is teruggekeerd bevindt zich zeer goed Blykbaar zyc de berichten over z n gezondheidstoeataod wat overdreven ge t Is volgens u een komplot Mnar or is dan toch éen peraoon m wien gij trnarsah iilyk wel vertrouwen stttllio zult en wier belangeloosheid gij niet zult verdenken en dat is mijne nicbt de gravin de Maufert flWat wilt gij daarmee zoggen mynheer vroeg ik vorbleekende op het hooren van dien naam ttlk wil daarmee zeggen dat zy door haar man geraadpleegd de maatregelen die men jegens u heeft gemeend te moeten nemen volkomen heeft goedgeIceHrd vZg P liep ik uit Zij zou goedkeuren dat men mij in een gekkebuis opsluit 1 Bat is zoo onwaarHchijnlyk mynheer dat ik het zelfs niet zou gelooven wanneer gy er mij een sohriftelijk bewya door haar onderteekend van zien lietl Bat heb ik hier toch juist by my antwoordde hy koet terwyl bij een brief te voors ijn haslde en my dien aanbood Ik beefde zoo dat ik een oogenblik dacht flauw to zullen vallen Lees als ja blieft hernam de kolonel Ik was hang om den brief te onenen Mjjn naam stond op het adres met Diana s hand geschreven üe heer de Jonval keek my voortdurend aan en schoon myne geheimste gedaehten te willen doorgronden Ik vermande my brak deu brief open en las Uet heeft my zeer veel leed gedaan mijn waarde Andri toen ik de strenge uitspraak der geneeshceren omtrent u vernemen moest Maar die harde proef wordt onvermydelyk geoordeeld Ik bid u André onderwerp er u aan en doe my het verdriet niet te mosten lisa dat gy uw toskemst is ds waag weeft Te Calsis koo hy te voet van bet hotin naar de aanl plaats der booteo gaan Te Dover liep hy naar bet spoorwegatation By de aankomst te Looden aan bet CbaringGroél statioo liep de gryaaard over het perron lODder stok Gladstone s eetlu t is niUtekend en dto zenowpynen zyn belangryk verminderd ZwnStBLANi Aén profeasor Forel den vermaarden atryder voor de geheel onthooding zal by zyn aftredeo ala hoogleeraar te Zurich een groot afscheidamul en een schitterende fakkeloptocht worden saogibotleo waaraau studenten en tal van aotOfiteiten ook uit het buitenland zuUau deeleemeu lïALIE Da onderstaatssecretaris van binnenlandsche zakea Arcoleo verklaarde Vrijdag io de Kamer dat e o stootjes io Troiua en Modica geheel op sjbhze f fito ideD Er heerscbten in die dorpen voIs ekt eigenaardige ptaatseiyke toeataodeo en de opstootjes waren voornamelijk te wyten aao tegenstand tegen administratieve maatfegeUn OOSTBNUUK HONOAHIJB In geheel StUrmsrken is hoogwater Alle rivieren waiaen Het dorp Langenwaog werd floocbls ovaritroomd en de inwonen redden zich met moeite KoaEA Volgena een bericht uit Jokohama is te Sea oei een moordaaoslag gepleegd op een bekend ünssiscbgezind edelman Kim Heang Joek De aangevallene kwam er meteen lichte kwetsour af Chika Omtrent de bewoners dtr Bonineilaudeo nsbij Formosa dat by den laataten JapaoaobCbioeeiobeo oorlog in het bezit der Japnnners ia gekomen zyo onlangs merkwaardige verbalen gedaan door en geselschap iogeuienrs die deze streken bezochten Zy vonden er eene wonderlyk gemengde bevolk ng van vreemdetiogeo waaricbyntrjk slachtoffera en vyandeu der moderne bescha ing die hasr om die reden haddes ootvlnohten oo op deze eilanden als vrye liedeu bon leven doorbrachteo Het varen meest lieden die in bun vaderland in den stryd om het beataan waren ten ondergegaan en diep gezonken bier een toevlucht bidden gezocht waar zy leefden onder een zonoigeo hemel op vroehtbaren grond zonder belaitiogJwacg of vrybeld belemmerende wetten FrnnsobGn Engelsoheo Italianen Spanjaarden Amerikanen van alle nationaliteiten werdeo schaal atelt wiiniieor oeiii e maandoii gcdnid en elü goede zorgen viin doktor SchultK höD dieuUofxijn voor gosd kuonen ontheRan ran do vrers die zij ten uwen opzichte koesteren Ik heb al mijn moed noodig om zoo te schrijven maar hoop dat gij naar de stem eener getrouwe vriendschap luisteren zult Oiana V S Tegen t einde van den winter zal ik u voor uwe onderneming komen bedunken Ik begroep er niets van on myn gansche gemoedkwam op togen belgeen ik gelezen had Door welke marteling hebt gij haar dien brief afgeperst vroeg ik den heer de Jonval opspringende sDien brief beeft zij nooit uit eigen beweging geschreven t En waarom piot Waarom niet herhaalde ik verontwaardigd Omdat het onmogelyk is omdat Omdat z u bemint niet waarP viel hy my met een spotlecden glimlach in de rede Ik Kal msnr uitspreken wat gy niet zeggen durft Myabeer O ik heb geloof ik hot recht om mijn nioht te verdedigen tagen droombeelden die haar rust eindelijk zouden kunnen atorea Verneem dan na mijnheer dat zij ons alles heeft bekaid alles tot de edelmoedige doch onvoorzichtige list toe dia zij gewaagd heeft om u te redden wËen list om my te redden 1 herhaalde ik Maar hebt gy u dan ooit verbeeld myoheer dut de gravin de Maufdrt soozeer zou vergeten hetgeen zy aai haar naam verschuldigd isP Komaan om a tiit de dwaling te helpen lat Ik a vettelian er gevonden en de Japaoiobe ingenieur vertelden dat er ooder hen waren wier manieren duidalyk blyk gaven van een beseboafde ea verfijnde opvoeding en die door hunne kameraden dao ook als meerderen werden erkend Uet eerste gevolg van bet bezoek was al Ididetyk een geregelde stoomvaarldienst niar de Öoaineilaodeo maar die beguostigiog ztl door de oat law8 maar weinig dankbaar aanvaard wordea Ala dit vrye land els elk ander gaat worden verliest Jiet voor beo alle bekoring Is er dao geen plekje meer op aarde waar men de moderne ibesokavingi kan ootvticden BINNENLAND By Koo Bealuit van 23 Febroari oo 2G is aan het CoiLité voor de ontvangst van de buitenlandscbe pers by de plechtige ioboldiging van H M de Koningin lo ekend eeo flubaidie van twee derden in ds te maken jkosten tot eso maximum vau f 20 000 Ia d jongBte vergadering van bet hoofd bestuur der Holl My van Ijaodbonwc is iegekomeu een voorstel van den beer J Riokea Borger tot het benoamen eener commissie van desbnadigen tot beantwoording der vraag 4an welk onderwya in zuivelbereiding in ZuidElolland behoeJiie bestaat ea in welken vorm kat bent in die behoefte kan worden voorsïsnc Bealoteo werd een commissie uit het boofd bostaur te benoemen om over deze zaak met den hoor Rinkes Borger te confereeron De uitdlag der door de departemeoten der maatschappy tot Nut van t algemeen gehouden stemming voor twee leden van bet boofdbestaor i dat gekozen zyo mr F A Eggers te Amsterdam met 42 3 eo prof dr P van Geer t Leideo met 26 van da 451 en 454 uitgebrachte stemmen Beiden hebben do benoeming atngenomea Zy die huone directe ryksbelaitiageo over het vorig dienstjaar oog niet hebben betsold moeten willen zy op de oieuWe kiezeralyat worden geplaatst dit attnog Maandag 28 Febroari doen en het bewys dasrvan niterlyk Het Soc Weekblad deelt mede dat tegen het lind der volgende maand op een algemeeoe vergadering der Broederschap van CBodidutnqtnrisaen een vaorstel tot gedeeltelyke rsor hoD da Kaak in elkander zit Mijn nioht bad deu dWaieii hurtstocbt dien gy voor haar koasterdet ontdekt en zij was zeker genoeg van zich xelve om or zich niat beleedigd ovor te f ovoeleu in verlinnd altijd mot uw toestand Op deo ochtend vsti den dag waarop gy voor de goneoshecren loudt verschijnen rond zy u zooals zy ons taide zeer ter near gestagen Zy heeft u toen nogmaals willen redduu door een leugen om bestwil die gij in uwe opgewondenheid weldra openbaar hebt gemaakt liahrom wenscbt zy thans evrii als haar man dat gy onbekend zult blijven met de plaats waar zy zich bevindt Zy kou het toch betreuren nieuw voedsel aau uw dwaling te geven en rekent er op dat do verwijdering en het aadenkee u weder verstandig Eullen maken zoodat zij Inter op oen u beiden waardige wijze met u zal kanoen omgaan Kn dan zult gy samen lachen over die romaneske geschiedenis A ïenoegI risp ik uit qga been 1 ig vermoor U roij Zoodra ik alleen wat wiarp ik my snikkend op mijn legerstede t Was of alles om mij heen inviel of de wereld verging en de zun verdween te gelyk met myii geloof O Diana fk wilde zoo ziels gaajrna nog twijra on maar haar koele brief lag daar naojSt mij en zij had hun alles gezegd Die reine vlam die mij het leven gaf waa dan voor haar mets anders geweekt dan de ziekelijke droom van e o waanzinnige dien cy een oogenblik uit aedelydea had willen tevreden stellen Maar neen dat was toch 0Qm elük