Goudsche Courant, zaterdag 12 maart 1898

meniclt en dier beladen met blikken kniikeo of faoideo Zg kwamen ran het Atakkagebergte zes unr been eo zes nur terog om water ie halen miiiohïen a a ze heel zuinig zijn voor drie dagen voldoeode Dau moeted zy weer zes aur h en en zet nar terag door de woestyn Waarom blyven de meoscben daar wonen Men meldt uit Baarn De dader van den diefstal is nog niet bekend fly scbynt zich volgens gevonden voetsporen door den tuin toegang verschaft te hebben Bet bedrag dat hy aan bankpapier beeft medegenomen bedraagt b na f 15 000 Dat zooveel geld in voorraad was moet worden toegeschreven aan de omstandigheid dat dezer dagen de jaarrekeningen der gemeente juist uitbetaald zouden worden De Deli Ct geeft de volgende bescbrgviBg van een nieuw stuurbaar tachtscbïp door den be tr Rössler uilgevonden De byzondere vorm afwykande van vroegere modelleu en geheel op een eenvoudige toepassing van de natuurwetten berunteode doet verwachteo dat h t lachtvaartoig zeer gemakkelyk zat koooeo biygen met tamelyk stil weder zich soel voorwaart zal kunneo bewegen met een sue beid van 108 ki ometers per uur eo bg tegenspoed zich op eeo veilige wijze zal kuonen nederlateu Het idéa om de veiligheid van het valseberm aon bet tuchiAobip te v rbindeo isde eigenlyke uitvinding Wgders is voor de voortstuwende kracht ook een zeer eenvoudig beginsel io praktyk gebracht Het tucbtsobip vao Rösster is een Aeroconcaaf verbonden met eeo Aerostaat de batton heeft eeo keilvorm De vdorwaartacbe beweging ontstaat door vier luobtpropetloraohroeven en bet atareo vao het vaartuig geschiedt door middels van stnurraderea on staarachroeven Door een lichte machine worden alle toestellen in beweging gebracht voorloopig slechts op het papier De Academie van Wetenschappen te Parys heeft een commissie benoemd om de vonrbehoeding tegen de tubercnloi e te bestudeeren en de ongezonde wooingtoestandeD na te gaau Verscheiden mannen van ooam hebben in 4 commissie zitting Op bet 4e coogree voor de stadie der tubercolose dnt van 27 Juli tot 2 Aug te Parya zal worden gehouden zyu zaa vraagi noten aan de orde gesteld de sanatoria als middelen tot voorbeboeding en behaodeliog de nerums en tozineo in de behandeling van de lobTcutosa de Röutgen stralen by de herkeoniog eo behandeling de stryd t geD de diereD tubercoIose door middel der prophyluxis de strijd tegen de meuschetyke tnbereuloae door ootsmetting der rèïmteo bewoond door tuberculeuseu de uitbreiding der tuberoutose iu het lejjer en de hestryding daarvan Afgegaan De lyst 1898 9 zal bevatten 780 643 560 Kieter voor ds Provinciale Staten Volgens de Igst 1897 8 859 741 618 Bggekomen 87 87 97 Meo Rchryft ons uit Rotterdam De Maas en de binnenhavens et haretatryke Rynscbepen die gedurende een drietal weken tot werkeloosheid gedoemd waren boden heden een eanllik als goldt bet de verjaardag van een vorstelijk persoon Byna alle Rynschippers badden hunne schepen ryketyk gepavoiseerd ten teeken dat het geschil geëindigd is Alom tanga de kaden heerschte vreui de on voldoening over de gunstige resultaten die verkregen zyn en niet bet minst onder de talryke schippersgezinnen wier hoofden men dagetybs in de vergaderingen kon vinden in plaats van by schip en lading Ook de stoomateepdiensteo die ook de oadeelen ondervonden vao den güdwongen stilstand io dsacheepvaartbewegiogi hadden heden wederom volop veric en doorkliefden de tiiliijke sleepbooten sissend en fluitend Wlnterdleost 1897 98 Aan evaogeD 1 October TUd vao Gre nwicii Directe Si oorwegverblndlngen met GülUA 9 19 9 20 S 64 lO li 11 12 GOHDi ROTTj DAM 12 25 1 84 8 43 3 7 4 52 5612 3 nu 5 08 12 39 r 5 0 12 48 o 5 18 12 66 1 63 4 4 15 5 10 5 26 KOTTltRDA M 8 O U D A 10 19 11 85 11 80 12 27 9 88 9 47 10 13 10 30 11 82 6 51 7 26 8 40 9 28 VOORJAARS PAARDENJiARKT TE aOUIDA 11 54 13 08 12 47 7 10 7 46 8 18 t 01 DA DEN RAAG ouda ZfTanhuizflnMoorlcapellQ Zoet6rmeer Ze waar l Voorborg Hag B 7 80 8 30 9 16 9 26 10 14 11 16 12 19 12 28 1 87 8 46 4 49 6 26 6 54 6 117 84 7 62 P 38 8 64 10 10 89 11 5 M 7 488 42 12 40 04 I Z 7 68 8 51 II K 12 51 Il u 8 l V 8 07 9 08 1 06 8 29 10 88 U 8 13 9 08 9 43 9 C4 10 4411 45 13 46 1 10 2 06 4 15 5 16 5 66 6 23 6 M 8 04 8 84 9 9 22 10 38 11 5 11 44 en aanverwante Artikelen OP VRIJTDAG 1 APRIL 1H08 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A Brinkman Zn Lange Tiendew D Prijs ƒ 1 II Lolen voor f U T K B O H T 8 O O D A 3 17 4 86 6 05 6 65 8 26 10 17 10 36 LTtreolit 6 88 7 45 8 49 9 30 10 1 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 85 6 56 7 56 9 07 10 03 10 84 7 10 10 84 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 55 4 16 7 18 1 38 i 10 64 8 84 6 24 7 18 8 48 10 41 Uudeirater 7 07 8 14 10 46 4 34 9 86 8 60 6 08 4 7 89 8 69 11 12 11 13 Gouda 7 32 8 27 9 28 9 63 10 63 11 10 18 111 83 8 4 4 87 5 30 6 07 7 33 8 38 3 43 10 14 11 10 U uda 6 20 6 84 7 63 8 21 9 07 10 19 10 67 13 00 13 63 2 20 Oude 6 86 11 14 2 37 Woorden 6 48 8 10 11 23 3 45 ülrooht 6 08 7 4 8 2819 0 9 89 10 6111 46 13 33 1 25 8 08 AH8TEBDA M O U D A 7 0 10 3 03 10 43 3 t 4 4 13 Jk 3 4 W 3 13 1M3 13 11 1M M T M t M 11 GOUD A A M 8 T E R D A M Oolda 37 31 9 48 10 7 13 10 4 il 4imliir iua C 8I 8 16 M 10 0 l t 1 18 15 10 17 10 U 41 den hotk van bet Spui en Voorbnrfjwal Id dit gebouw heeft het de boschikking over twee fintke zaleu Da eene zul worden ÏQgericht tot en lokaal wsarni de joiirtiBl steo haa daj elijksche be i hedpD kuDOeo verriehteo de andere zaal zhï üenen voor ontvanget en restauratïelohaal Bo endieQ bevat het gebouw ti ig drie bluiae lokalfn welke dienst zullen kunnen doen roor bureeler en De verdere plaouen van de biiineu eu baiteolandache comités van nntvangat ulko wuU dra worden ued grdeeld De dag waarop te Amsterdam de biBtoriBche optocht i l worden gehouden is Woensdag 7 September Het noordelijk zangersteest van den Bond van Ohristelgke Zangvereenigmgen in Nederland zal dit jaar op 8 Jani te Assen worden gehouden Men meldt uit Nymegeu Ken voorstel van de firma Laugendam om de staking bi minnel ke schikking te beëindigen ia door de stakers verworpen De stakers Kullen heden een scheidsgetecbt benoemen buiten de hrma om De besturen der katholieke bonden keuren de houding der stakers af Het getal stakers bedraagt uu 10 ËeD kiezer ia een plattelandn gemeente van Gelderland dezer dagen in een kiezersbgt enkombt ziju caudiilaat aanbevelende zeide Ik bon geen vertoaler en ik wet du niet wat ksudidoat beteikent moar bet zal wel willeu zeggen kandi dut c en dan bnwQor ik dat de otieoe i evengoed kan als de beste c Reeds eenige dagen was den Delftt naren door een telegram verkondigd dat ook zy de veel besproken renzenüuich zoudeu aanschouwen en wel eergisteren Hoe laat en waar deflescb zou aankomen wat een rsftdiet totdat eergisteren tegen 12 uur op een der druksie punten van Delfï de Vgnhaven voor oen wiukelraani een telegram zichtbaar werd vermeldende dat de flescb om half één by NieuW Reiueveld zou E n Op dat uur natuurlek enkele nieuwsgierigen om de flescb te zien doch 7 liep eu met beo velen mi 4 dsar het tpjegram een studenteu grap waa Eerst itt den namiddag Rtoomde de fle cb De ft bioueo en nn hier en duar onder bruggeu te hebben vastguzetei vt rdweio zy als z gekomen was Nq de heer Grotch W den Hoogen Rund gelyk gekregen h t ft is m n te Aui terdani Dmfidaga ond en gisteren weer begonnen m t de verlooniuneo op den Dam achter hft commandiintBhuiB Eergi ttereo was er wpgns het ODgunsligB weer niet veel volk np de been doch gisteravond stond het vol meiiBchen op het k ii e Dampleintje tui chea het commnndantenhnis en de beu s en op do buogte van de Paleiskiusk naar de zgde van dun Nieuwendgk Een paar politiejigeuten bi Ideo den doortocht van den ViJgendBm af vrji dnor de uieuwsgierigen tot doorloopen anu te niaueu Zoolang de nu weer nit uw gewo den nieu nig ieid nog in baar eerrtn dogeu ii zul en de menschen zich wel ve gapen o den Dam ma r alles slyt mt eu zoo znllen ook dezg samenscholingen eerlang tot het verleoeo behooren ïutoflschen is het proces in drie iustanlies eea mooie reclame voor deze reclame geweest Mbid Oauds 0 l U Moordrecht 7 82 NieuwerVerk k 7 89 OapeUe a IM Uottordam 7 7 66 Alles Dinsdags Rotterdam Capelle Kieuwerkerk Moordrecht Qeuda t 8 38 0 42 8 49 9 56 CS 5 52 6 IIS 8 11 8 19 8 S5 8 S8 4 4 4 E5 5 04 11 t n De mini ter van justitie beell 7 jne bijzon dere tevredenheid e keutien gegeven unn de marechariBsees A A Adam eu J viiu der Waal gestationuferd Ie lj end jke wegens hun onverschrokken en beleidvol gedrag by de in den avo d van 5 Februari onder de gemeente Biervliet met hevig yerzet gepaard gaande arn tta ie van ee berucliten en gcvreHsden in breker sedert 1896 in bei Algemeen Politieblad wegens diefstal ge imnaleerd Van deze tevredeDheidshetuigiDg is eervolle vermelding geschiedt in het Algemeen Politiebad Gemengde Berichten Men uit RoUerdam OiNtermiddag te 12 Qor bracht dn politie per brancard in bet Ziekenbuij deo hi er T vaij Genl chef by de firma Hoos Zoon wonende iu de Dykstraat No 161 die op de Tweede Ratendreelitsche haven een elsctruscheo draad togen het boifd had gekregen tengevolge waarvan hy tieo minuien later stierf De waard vaij bet hotel op den Lukmaoier GraubunderLiud is door deo bevigea sneeuwTal leeiyk gedupeerd Den twintigtten Febr toen de bergwegen nog gemakkelyk begaanbaar waren ging by per rytuig een boodschfip in Chur doen een plaatsje in het dal IVrwyl lij daar bezig was braken de sne uwbuieu les MO op den turogweg bleef by in t gehucht DÏBS uti3 iu de ma sa steken Aan verder kon en was geen denk n En daar vertoeft by no steeds iu groote oogerustbnid over 7 yn familie boven op deo ouberbergzameo bergtop dien by onmogelyk kan bereiken terwyl ook de telegrufische verbindiog van het hotel uaar het dal verbroken is De gemr entebode D v d W van de Hooge Zwaluwe die gisteren in zyo betrekking werd geschorst BS verdacht van geld te hebben verduisterd de gemeente toebehoore ide is naar de strafgevBugenia te Breda overgebracht Hy heelt reeds all s aao de wachtmeester der marecbaavsees bekend Da gezondbdid van den SS jarigen paus Leo XIII Iaat niets te weoscbev over schrylt de correenoodeot van het N v d D teliome Ëigenaa rdtg is de indruk dien zyn persoon op byua ieder maakt Bleek klein teer en mager met zyue zwarti oogen ii hy zooa s de Romeio bet oitdrukf niet dan cocrhio nog of zooaU de vreemde pelgrim eerbiediger zegt nieis dan ziel Zeker is het dat die hem ziet volstrekt niet het idee krygt vao lematid die uitgeleefd slechts op deo dood waeht En van daar dan ook de aardigheid die men onlangs vertelde dat een vreemdeling die overgekomen was om het toekomstige Conclavi te bestudeeren ua deo paus gezien te hebben niets beters wist te doen dM iJB koffer te pakken en Rome weer te verlaten inziende dat zyn werk nog volstrekt geen h5 St bad Lno XIH is de twaalfde paus die meer dan 20 jureo regeerde Er zyo nog twee kardinalen die onder zyo dan Z H kardinaal Mertel die onlange 92 jnar is geworden en kardinaal Caaos a die weldra zyn 90o verjaardag vieren f I Gedurende de regeering van Leo XIII stierven reeds 121 kardinalen Niet alleen geloovigeo maar ook snogeoovigen mogeo hem nog een lang teven toeweoscben zegt de briefschryver Want hoe bard de der cale organen tegowoordig ook weer schreeuwen eo BCbeldeo ook hier geldt bet spreekwoord ze zyn plus roy hsiu qve Ie roi Leo XIII is een t tcherpziend diplomaat en te verstandig man om aan bao oorlogzuchtige oproerkreteu gehoor te gevcn eo ziende boe de stroom der tyden geloopen is zal hg iu zyn binnenste het verl ea vao den last der wereldtyke macht mogelyk wet niet zoo bee erg betreuren een verlies waarover reien zijner volge iugen eomwyten oog zoo luid kannen jammerea ll l 12 18 11 2i 11 85 I 11 42 1 51 12 82 9 58 10 29 10 86 10 48 10 49 9 41 10 18 6 10 7 1 8 36 IM lO K Te Zoiderwoude gemeent Broek in Waterland N H stierf deze week iemand in benoi ft ge omstandigheden Na zpn d od vond men onder den vloer zgner woning een bedrftg vaa f 13 000 Id een der Amsterdamscbe bladen komt een advertentie voor van deo olgeuden icboud Biedt zich aan eeo bejaard man als looper tot het anoexeeren vaa geld of iets dergeljjki Voldoende bewyz m van eerlgkheid eo trouw voorh Kao borg storteo verlangt weioig salaris Er staat gelukkig niet by dat bot verlangde wein ge salaris verband houdt met de annexatie der gelden De beer O Saür ReguHerabreestraatte Am Hterdam heeft op bet platte dak vao yu perceel eeu ba sio voor oetwatervisnchen ingericht De VHchteiding levert het noodige water dat regelmatig wegstroomt en wordt laoge uld De lucht wordt als io bet aquarium van Artis in bet water gepers De bodem is met kiezel belegd zoodat men at de bewegingen der viBssben kan volgen De heer S zal zyo clientèle iu de gelegenheid stellen daar zelfde snoek baars of paling te vanden Uit Egypte ichrüft A A C v d M aan t cNieuws Twee treinen daags onderbonden de gemeenschap tusscheu Suez en Caïro Het is eeo heele rit waot de weg die oo gebruikt wordt loopt over I maï ia en gaat dus eerst weer een heel eind uoordwaa ts Vroeger was er eeo directe baan vao Suez westwaatls door de woestyn maar het droge rolle zand woei steeds op de rails en maakte eaa geregeld verkeer onmogelyk Toen beeft men ingezien dat t beter was de lange route te kie7 en in de uabybeid vau het zoetwaterkauaa waar het zand vaster is en niet zoo stuift Om half vier verlieten we Suez met een eindeloo gefluit ora al de kippen eo geiteo van de baan te jtigen die steeds met veel genoegen gebruik maken van dit geprivilegieerde t uftige plekje waar geen hollende ezels ben bereiken Het gezicht ovor do woritijn is prachtig en wordt nog mooier als de zoo wat lager komt en iedere verbereaheid haar schaduw werp op den chel verlichteo g ond Dao komt er eeo ongedachte ktenreorykdom van wit gee bruin en rood getint zand met zwarte eo blauwe n violcHtfl en groenige schadoweo in zulke brutale kleireo soms dat mei onwillekeurig de banale opmerking maakt als meo het zoo gecbilderd zag zou meo t ooD toarlyk vioden Rechts hebben we in de verte de groene st ook Tftn bet zoetwBterkaoaat en telkens mooie uitkytijeB op de oog verder gelegen meren die het Stiezkanaal doorsoydeo eo die nn zoo kalmblauw ichyneo hlsof men door de aarde been aan de andere zyde in de lacht keek Lio ts de opeenvotgende heovelkliogeo van de Arabische woestyn met h t hooKe zwarte profiel rao bet Atakka gebergte in het zoiden We naderen een groepje boomeo De locomotief flait Het is een statioo dat daar beel alleen eu vergeten in de stuivende massa ligt een verloren cent op de heide Du trein stopt Geen meoxcb stapt uit geen menach stapt io De conducteur maakt o praatje met deo chef eo vertelt hem vao al wnt er interesBAuts gebeurt onder de meoscben en van de mooie itad en de chef luistert gulzig Viermaal per dag komt hier een trein spreekt die chef een meuBch en hoort vao stad eo vrienden viermaal per dag moet bij weder den trein zien vertrekken viermaal per dag een Tan taluskwelliog Is t te verwonderen dat hier geb erneld wordt eo zoo n oponthoud o kwartiertje duurt Io dien tyd gaan fellab kiodereo met water eo sinaasappelen langs de wagens Vanwaar komen die we eus Misschien uren ver om o enkele piaseer te verdienen Waarom b veo die menseben daar wonen ia dat geen raadsel Zno zag ik in Suez eeo stoet van eenige vrQUweu en maunen met drie ezels allen 8 80 8 61 0 66 ir r g t K 8 48 9 10 10 16 6 17 7 26 6 37 6 34 41 6 47 6 22 6 61 6 14 7 81 7 66 8 03 8 09 8 16 8 35 10 04 10 86 U 8 10 11 10 18 10 4 10 7 50 6 20 10 3i 10 84 10 54 11 80 4 41 4 60 4 67 5 04 i lO 1 44 1 64 2 01 2 08 2 14 8 3 87 10 09 3 47 4 10 01 8 30 10 07 10 39 4 39 7 45 8 09 4 0 6 43 6 55 DEN HAAG GOUDA Aiuteidaa 0 3b Oottda T 3S Hage 6 46 7 20 7 43 8 8S 9 44 10 1111 27 13 331 86 3 44 3 40 4 06 4 38 5 80 6 13 7 18 7 10 08 Toorb 5 63 10 17 1 41 4 9 l 6 18 14 Z Z sg 6 6 10 82 1 55 4 68 6 30 3 48 Zer H 6 17 10 48 2 06 5 04 6 M 63 Gimda 6 38 7 48 8 18 9 08 10 16 10 64 11 67 13 603 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 0 7 48 l 3 10 10 10 St de rivier en ds hareaa aU roorbeeo Ook een gedeelte vao den wiokeistaed vooral la Fgenoord ging onder de nadeelige gevoigen vao den atilsland gebokt dos beeft ook deze tbana neder reden tot terredeobtid £ eDals Tan de acbepen wapperden ook vao de vereeoigingstocalen der acbippera de Nederlandiche en Doitache vlaggen RECHÏZAKEN De commissaria ran politie in de 2e sectie Bureaa J D Mejjerplein te Amsterdam verzoekt opsporing en aanhonding vau Jacob de Vries wonende Reguliers Breestraat 40 aldaar 37 jaren lengte 1 7 meter voorhoofd laag baar en wenkbr zwart neus gewoon kiu rond zwarte knevel aangezicht ovaal kleur gezond van een aemietiesch mterlgk gekleed met zwarte jas en vest donkere broek fantasiehoed hoog boord blaowe strik met witte stippen en bottines Bij wordt verdacht van verduistering van diamant en goud ten uadeele van A J van Oosten Op 1 Maart jl des namiddags l unr is door het loopmeisje van mevr Hulleman te Amsterdam in de brievenbus aan de Stadhouderskade boek Ferdinand Bolstraat aldaar geworpen een brief voorzien van hetadreaderfirmaMaire en Co Heemakerkstraat 2 te s Gravenhage eeu poatzegel au 22 cent en het opschrift Aangegeven waarde f 60 Die brief die o ra inhield 2 bankbiljetten van f 25 M F 2274 en B Q 7467 en een mnntbiljet ad f 10 W 3721 is niet aan het adres bezorgd De Comraissaifis van Politie in de 5de sectie bureau Ferdinand Bolstraat te Amsterdam ver zoekt opsporing eu bericht STADSNIEUWS GOUDA 11 Ma it 1898 Heden morgen bad op de Markt de Pro vinciate StiereolieariDg plaats 19 ntnks waren aangeroerd Voor twee jari e stieren werd de provinciale bijdrage groot f 150 toegekend aan Kasteieio te Vlist De ryküpremie van f 100 ia niel uitKereikt Voor lijarigtf stieren waren drie provinciale bydragen elk groot 1 lOO die werden toegekend aan P Halting te Gouderak W E Easteieio te Vlist en wed A van Cappeile tr Capetle a d IJsel De r ikspremie van f 60 werd tot gpkend aan J A Knoken te Vliat die van f 40 aan B J Halting te Stolwjjk Naar w vernemea vertoonen de roorloopigc kiezersigsten in Tergeiykiog met de nog van kracht zynde lasten belangryke mntatiëc ec eeae rry groote vermiodering van tiet aaota kieiers zooata uit onderstaande opgaven biykt Eieaera voor de Tweede Kamer District I II UI Volgens de Igst 1897 8 864 747 620 Bygekomen 87 83 90 951 830 716 171 187 156 946 828 715 169 183 157 Afgegaan De Igst 1898 9 zal bevatten 777 645 558 Kiezers oer den Gemeeoteraad Volgens de lijt 1897 8 808 670 565 BggekomeD 77 79 83 885 749 648 Afgegaan 147 146 131 De Igst 1898 9 zal bevatten 738 603 517 Stolwijk 10 Uaart Men zal zvch herinneren dat op 17 Jannari jl alhier een hoisetgk drama beeft plaats gehad en wel bg de familie Deeleo op den Teotweg Van af dien tgd tot op beden bleef de 33jarigen zoon Adriaan zonder licbametgk onge ttetd te zgn te bed liggen en werd hij iu bet geheim door zgne moeder en zuster van het noodige voedsel voorzien hetwelk de vadei en de twee andere zoons begon te vervelen waarom besloten werd hem op bed geea voedsel meer toe te dienen doch aan tafel komende kon hg zgn aandeel krygeo Dit bealoit scheen Adriaan niet te bevallen stthasi Dintdagmorgen half negen unr sloeg hg zyn vader die aan zyo bed kivam met de beddeplank voor zgo aangezicht waardoor diens ness bloedend werd verwond en zgn linkeroog blanw geslagen is Terstond deed de vader aangifte eo maakte de gemeeiiteveldwBcbter prooesTerbaal op Aangezien Adriaan in al dien tgd tegen Dieaand beeft villen spreken noch tegen ge neesbeer of politie die hem tot tweemaal toe kwam dagvaarden om voor den heer Bechter eommiiHuria fee Botterdam te oompareeren waaraan hg ook geen gevolg heeft gegeven is in overleg met den heer Officier van Jastitie besloten zgn geesteatoe tsnd door een geneeti beer te doen ondersoekeo Dr V d Wiel n alhier Js daartoe aitgenoodigd en bg den patient komende was het hoiD niet mogelgk hem goed te ueoorbeelen aangezien hg zno oogen gesloten hield en onder de dekens kroop zoodat geeae kraukzionigheid is geconstateerd geworden Aangezien de vader bleef aanhouden Adriaan uit de woning te rerwyderen aangeiien hg grootere onheilen vreesde is hg gisteren buiten het ouder yke hois ge ot door de politie en na vier uren op deo openbaren weg gezeten te hebben ia bg door zytie broeders die niet kouden aauzieo dat den stgfkop door de koude zich het leven zon benemen per vaartaig naar de wiuitig Kyoer zoater te Groo Ammsrs gebracbt die hem heeft opgenom D In Slolffgk hield Adriaan zich of hg niet kou loopeo doch hg zgoe ZQster gekomen liep hg uit bet vtartuig in bare woning Wg willen hopen dat de vrede io hpf hniagezin vao Deelen niet meer verstoord zal worden en dat Adriaan zijd styfhooldigheid Iaat vareri eu aau den arbeid gaat VERSCHEIDENHEID Een typisch staaltje vao wat tegenwoordigheid van geest en eueri ie somtgds vermogen werd in de wed trgd Maraeitle Nice gegeven door Chirroii den eerst ftaogekoniene die op ongeveer vier kilometers afstand vau Nite bemerkte dat de petroleum in het reservoir voor zyn branders begon op te ra en eo tooo op het minder smakelgke maar geniale idéé kwam om door middel van een pgpj ds petrolenm nit het reservoir van de motor op te zuiden eo met die petrolenm nit zgn mond de branders te voe eu waardnor b j als eerste te Nice kon aankomen Naar men aan het Bbl meededeelt werd Maandagavond tegen elf uur een bewoner van de P C Hooftstraat nabg de Van de Veldestraat aanf ehouden door twee kerels waarvan één gewapend was met een mes Ouder het uiten van nogal kranse bedreigingen trachtten zg den aangevalleoe tot afgifte vaa geld te bewegen Nadat een der aanranders op gevoelige wijze bad keun a gemaakt met do vuisten vao den bedreigde kwam een tram uit de richting van de Baerlestraat het geen voldoRodo was om da kerels te doen vluchten over hel mu seumierrein Beide zgu reeda in handen der politie die io hen een paar bekende bedelaar herkende In de inhoorliagenwgk te Bombay zgn er ernstige ougeregeldbeden voorgevallen naar aanleiding van getoodheiJsmAatregeten tegen de pest genomen Verscheiden meosohen zgn gedood of gewond Er zgu mariniers heen gezonden Nader bericht men dat de onlosten zgn voortgesproten uit het verzoek der sanitaire overheid om de woning van een Mohammedaan te mogen binnentreden waar een vronw ziek lag Er liep een menigte volk te hoop dat de overheid met ateenen wierp De leden der gfezondheidscommissie gingen heen maar lieerden onder bescherming van de politie lerug Een Parsi megistraat sprak de menigte toe doch werd geslagen en gelastte daarop der politie een charge te maken Vier Mohammedanen werden daarbij gedood De ootuiten breidden zich ongeloofelgk snel nit Dtt Hindoes voegden zich bg de Mohammedanen en deden een aanval op de voorstad Byoflla De inwoners barricadeerden hunne woningen en ohoten met los kruit Het garnizoen rukte met twee kanonnen naar het tooneel der ongeregeldheden Er heerscht een enorme opgewondenheid Pe onlust n icbgoen boofdzakelgk geticht te zgn tegen de Chriatenen Naar meo verzekert zgn twee blanke soldateo gedood Een lereeniging van trouwlustigen i bet liieowste op dit gebied van coöperatie Zg is opgericht te St Louis in de Vereenigde Staten en is stechts toegookelgk voor jongemannen van 21 tot 35 jaar welke zich verpticu ten om binnen twee jaar na bun toetreding te trouwea Het aantal leden is van oorspronkeIgk 4 tot 58 gestegen De leden mogen geen slechte gewoonte hebben d w z geen oïtgaanders of drinkers zgn terwgl zg zich vóór bon toetreding aan eeo geneeskundig ocderzoek moeten onderwerpen Het heatour zorgt voor de noodige troowluatige daoses het zoeken daarnaar scbgnt niet erg moeietgk te zijn want er hebben zich reeds veel meer dames aaoKsboden dan er leden zgn Als er een lid nadere kennismaking m t een dame verlangt dan heeft bg daarvoor de toestemming van den president te hebben De vereeniging beeft een eeredame in dienstf die voor de regeling der zaken van meer delïcaten aard zorgt en bg de eerste samenkomst ran de aao taande ecbtgenoolen als eeo soort beacbermeoget tegenwoordig moei zgn Daarmee is echter de werkzaamheid der vereeniging nog niet afgeloopen Voor hethawelgk is geld noodig en dat Tericfaaft de vereeniging zg zorgt voor verlovtagaringen betaalt de kosten vo r bet treswen een trouwcoopeefje met twee paaiden een troawpak voor den bruigom en de inrichting en meubileeting van één kamvr De leden afzonderlgk geven het jooga paar allen een botshoudelijk cadeaa en loo wordt de bruiloft een vereenigirg fpest VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LINNEINGOKD is weder een enorme voorraad in Magazjja by A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA lelepltomt Sa 31 Beurs van Amsterdam B MAVKT 1 Vrkrs slotkrs NlBiaLiND Cerl Nwl W S Vi S7V lUto dito dito 8 99 991 ilito dïLo dito 3 98 98 HoKOiB Obl Otudl 1881 88 i 102 Italië iDSchrgring 1862 81 6 8 s OoaTSNE 01ii inp pierl868 8 85 i dito m zilver 1868 1 86 861 PoBTUQlL Obl mot coupon S dito liotet 8 2 Vl 20 RosLiHD 01 1 Biiinonl 1894 4 64 68 dito Gocon 1880 4 98V dito bii lloth 1889 4 98 dito bij Hopo 18S1I 90 4 9 dito IQ goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 6 1 Spahjb Perp t acliul il88l 4 69 ToEKlu Qepr Oonr lBBn 1890 i 76 Geo leouiiiK serie D 22V Geo ie niug sorio C 261 Zuiu Ara Kbp ï obl 1892 5 102 Mllloo Obl Buil Soh 1890 6 98 98V8 ViNEzuELA Obl 4onbop 1S81 36 3BV AVBTEBDAM Oblit iitieii 1895 8 1001 Bot EEDAH Stcd leen 1894 8 94 9 Via Kto N Afr Handeliv sand 667 681 Arendsb Tab Mij Certilioaton 625 De Maatschappij dito Aya Hypothüolch paudbr 4 473 477 1001 Cult My dor Vorateul aand 48V Gr Hypothaokb ian lbr B i NederlantWhe bank aand 102 08 Ned Handalmaalaoh dito 1401 N W k Pnc liyp b paiidlir 5 f ttt tt Hypotbookb pandbr SVi 991 L tr Hypothaekb dito 3 OoBTEKE Oost HoBR bank aand 183 BviL Hypotkeiekbank paudb 4 1 60 AXBRJKA lüqut hypoth paudb 6 lt i r L G Fr Lieu oert 6 80 31 Ned HoU U Spoorw Mg aand 116 Mij tot Eipl r 81 Spw aand 1141 Ned Ind Spoonregtn aand 208 Ned Zuid Afr Spm annj 6 1 220 dito dito dito 1891 dito 6 100 iTALlESpoorivl 1887 8 A Kobl 8 66 i üuid ltal Sparnili A H oM 3 6 7 5 Polen Wanohau 1 oaneti aand 4 162 B1J8L Gr KuM Spir Mii obl 4Vi 96I s Baltisrbo dito aand Fastoira dito aand 6 Wt Ftrang Dombr dito aand 5 101 Kurak Oh Azow Jp kap obl 4 loai i dilo dito oblig 4 Ahebika Cent Pac Sp Mlj obl 6 103 Cbio k orlh W pr 0 v aand dito dito W n St Peter obl 7 140 Denver St Rio ir Spm eert v a 117 Illinois Central obl in goud 4 1067 Louiav StMasbvilloGort v aand 687 Mexico N Spw Mij Io hyp o 6 104 Misa Kansas v 4pct prof aand 13 N Tork Ontasiok West aand 18V I8V4 dito Ponn Ohio oblig 6 egon f alif Ie hyp in goud B 797 80 8t Paul Minn k Manit obl 7 1207 Un Pao Hoof 1 ii oblig 6 dito dito Line Jol Iu hyp 0 5 Canada Can South Cert r aand 66 Ven G Kallw kNa 1 h d o ü 8 Amsterd Omnibus Mij aand 1927 Eotlord Tramwog Maata aand 99 NïD atail Amsterdam aand 3 106 Stad Kottordam aan 8 108 V 1017 Bklois Stad Aatwerpen 18ii ïVfl Stad Brussel 1886 2 1011 HOKO Tbeisi Uegullr GeselUch 4 mv OoaTBNK Staatsloening 1860 5 185 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 IU 36V Neu Ver Bei Hvp Spobl oert R E O Ij A IsZC E DE 1007BEID IN SELSIE Bki sskl den 11 Maart Ken ukkig vorechiJQBel heeft zich ta Ëlaeue voor gedaan eu ia het roornaam punt van alle outlerbouil geworden lil de Orl aDsstraat wooodo aedert jaren Mme VVo Vanheerwyughen Deze goede ziel was door faara verouderde aandoening vna dooflieid een last voor degene lir met haar nioeslon s Tükoo en bua doen vurstaaii eotie nati loeuiug die linrduekkig weentand had geboden uaa allo beliauduling tot gensEiiig Geen wonder dus dat de bewoners van Eliene dezer dagen vrfleiid op iagen over de nhoïd rau het gehoor hunner buurïrouw Hot mtuate i erucht vat zy nu op tnoa behoeft niet moer te roepen ora zioh to doen verstaan Door welk wonder hebt gq ia zoo eene beperkte tyd uw reboor terug gekregon vrotg mon baar Op eene zeer eenTOudige wijae antwoorde Mnie VnnHeerwjnghon Ik vernam onlangB dat bet Inililuut Drouet van Parijs dat mij niut onbekend is in de Trooastraat H7 alhier oen bulphuis heoft ii gericht en ik ging er ouioid lelijk henou ik büKüoht de zaal waar de handaobriften der Seiiozouo personen zijn bloodi eateid vergezeld van oen menigte dankhutU giniïPti voor de verlossing hunner doofheid en ik hoopt 3 eveneens gonpziug Men gaf mij oon journal voor doofheid ksol en neusaiekton en ooue vraaglijst zoodauig ingericht dat ik daardoor eene volledige scbriftohjko raadpl ging ionteliMtn kon bekomen Wat zal ik nu nog meer Züggon Ik otidtrnum du geiifleskundtge babaudettng en na woinigo dagen gnvuu de deskundigen die het instiluut Drouet besturen my hst gehoor daardoor terug zonder eenige operatie Het is wezentlijk eene menschhevende duad de personen die aan oorziekto lyden aan to sporen het Journal voor Doofheid aan te vragen on lich aand eenvoudige weUlagende gonaeswyzo van het Instituut Drouet te ondorwerpen duizendo zijn reeds genezen ADVERTENTI£N y Getrouwd CORNELÏS VAN KRIMPEN UK GËEKTUÜIDA W H COMFÜRlüö die ook namens wederzydsche familie buu dank betuigen voor de belangatelling by hnn huwelyk ondervonden jouda 11 Maart 1898 Derde Aankon diging Bi vonnis der Arrondisaements Uechtbauk Ie a Grmenhage dd 17 December 1897 ia u schen CIIIUSTIISA UOERMEKSTER aonder beroep wonende te t Graoenlusgt eu ronAyass jacobus van ou MBN londer beroep gedomicilieerd te Grawnliage doch vorblytende te Leulmi op verzoek vnn eeretgeuoemde uitgesproken de HcheiiUng van tafel en bed Mr C J FKAN OIS Advocaat en Procureor E CASSITO rANJ3AKT8 Gouda Turfmarkt Si KEEK un MN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG ran H tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itot uur ÜONDAGS niet