Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1898

in da Kalvatstr l I Aiul rdam en gia wi u ean tafeltje bg bat raam ittsa Na eanig fiuiat r D van a wilt tullen we gabmikeni riapds boer mtt varheOng van stam Jan knmai hier Geef mien een starkan bitter en t wiei Mn glaaike k4rramelk I Da kellser riep luider dan gawoaslBk naar bel baSat sn bilUre en iien ksrnem lkk Aan het bufiet gegiimlach en gefluiaUr om date laitate oomaumiie Da kaatal in had karnemelk nog nooit in zgn café verkocht doch torgd ar voor dat ta gediend werd Toen ds Gald rscbejuffrouw eindrigk begreep wat een moeite baar b t lllng termrzaakt had gr tp zy plotseling in de goedheid baars harten een verblufte ksMner hg de hand en zei bg vertrek a tOs o beateedig el miao jong ie habtoa gost efaoM Da laak Dieyfua healt ook in Duitichlandeaa alackloSer namaakt Een winkelieratertl Karlaruhe heeft tieh het ongelukkige lotvan den banoeliog van bet DuiTelsaüaod aoozeer aaogetrokken dat baar geeatter i ogenatgo gekrenkt Zg waaodaaoortdaread kapitein Dreyfus t tien door tgo haters achtervolgd en wilde hem aoor ben verbergen Zg wierpin haar winkel alles omver om een schuilplaatite maken eo nep onophoodelglf uitiaDrryfue is onacbnidig Ik moet naar Panji om tgnouKbuld ta bewgten eDe ongelukkige isvoorloopig ooder geueeskaodig toezicht ge ateia VAN HET ALOM BKKKNDE EN MET GOUD UfSKKOONUE Li iM i JGoi ü ia wader aan eaormo voorraad in Magatgn bg A van OS As Md Taillear Kleiweg E 73 73 i GOUDA TelepliOBH Ui 31 Beurs van Amslerdam alutliri 81 UA BT NmaauKD Cert Ned W 8 8 dito dito dilo 8 ilito dito dito 8 HoiiOn Obl G6udl l881 9 4 Itauz iDiehrüringy 68 81 ipoiTa n OW inp pterl898 6 dito in zilver 1168 6 PoaTooii Obl met coupon 8 dito ticket 8 Bniuiin Obl Bianenl 1894 4 dito Geoouh IISO 4 dito biiS i 1819 4 dito bij Hope 1899 80 4 dito in goud loen 1668 6 ditd dilo dilo 1884 6 Bniin Perpal aehuld 1881 4 Tdixiu Oepr CoQv leeo 1890 4 Oeo leeaiag aerie D Oeo ie Diug aerie O ZuidAra Rif V obl 1898 6 Hkllco Obl uiLSch 1890 6 Tl ItDii A Obl 4oubep ll81 AvnaiDiil Obliifatieu 1896 8 BoniaoiM 8led leen 1894 8 Nm K Afr Hiudalav sand Araudab Tib Mij Cerliaostau DlliMaat ohappy dito Arn Hypotheekb psodbr 4 Colt My der Vorateul ssnd a Qr Hypotheekb paudbr 8Vi Nederlanitacbe bink aiud Nsd H ndelmutaob dito N W II P O Hyp b psndbr 6 Rolt Hypotheekb ptndbr 8 Ulr Hypotheekb dilo 8 Oosma Uoal Hong bsuk tand Bini Hypotheekbank pandb 4 AKiaiKi Equt bypoth pandb 6 Muv L U Pr Liso eert 6 Nu Holl IJ apoorir Mij aaud HU tot EzpC v 8t 8p land N l lod Bpoorwsgn land Nsd Zuid kh Spm und dito dito dito 1891 dilo 6 InxilSpoorwl 187 89 A Eobl S Zlid Ital Hpirmij A U obl 8 FOUM Warschau Wssuen asnd 4 Bcil Gr Buia Spw Mfj obl 4 a Biltiaeha dito sind Ftatowa dito asnd 6 Iwtug Dombr dit asnd 6 Karak Ch Atow Jp kap obl 4 dit dito oblig 4 Autni Cent Pse 8p Hi ol l 6 Ohio fc Jorth W pr C v aand dito dilo W n ai Peter obl 7 Denverfc Bio Or Spoi eert v s niinoil Central obl in goud 4 Louiav b Vaabrillfl Cert r saDd Melico N Spv MIj Ie fayp o 6 iliaa Kanasa v 4pol pref asnd N Tork Onluièli Weil asnd dito Penn Ohio oblig 8 Oi gon Èalif Ie hjp in gond 6 81 Fsul MInu i Manit obl 7 i Un Pao Hoori i O oblig 6 dito dilo Line Col Ie hyp O 6 OüfADl Can South Cert v asad V C IUll iN leh d c O AfflsterJ OmniKaa Mjj aand Botterd Tramweg Maata ssnd Ntn Stad Amaterdam aand S Btsd Balterdsm sin 3 BlLOis Stad Antwerpen 1887 8I 1I Stad Bruasel 1888 UoNO Theiaa Begullr Oeaellieh 4 OoBTUia Slaatsleening 1860 6 K K OoBt B Cr 1880 8 Sfiiiji Stad lladrid 8 1868 Nn Ter Boa Hyp Spobl oerl Meo sobrgft n t R Ct t Het krggt wel ieta dogmatiach dat i nieuwe opera beoordeeteode indien f § pakt hiervoor de voornaamite redea aoeken in het libretto eo indien het werk gean of eeu twgffcUc tig RQccè heeft de schold geven onk WlBterdleost 1897 98 Aangevangen 1 October i Ud van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 10 11 11 11 8 88 t tt 8 14 7 81 9 10 t ll O il I B4 11 80 10 0 7 60 6 80 18 88 IM 4 18 8 1 ROIIieDiMBOUl o ai 0 4T lo u 10 80 ii 81 7 8 8 1 40 11 88 11 88 18 87 11 64 18 08 11 47 8 88 7 10 7 48 8 18 00 0 47 10 18 OOC Dl DEN BllO ZoetenaeerZegwMrd Voorborg H n DEN B 11 6 eoUDl 1 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 0 18 7 18 7 66 0 88 10 08 1 41 4 89 6 18 8 84 1 66 4 68 8 80 0 48 8 08 6 04 8 S 9 68 e S0 16T8 lOlllTl ts lTÏÏulirï 87T4B4 4 7 8Ïi i4 e ll 7 84 7 88 S S8 8 64 10 10 88 11 16 lf 40 i 8 04 IB ll ZU 1 48 8 41 S U IS8 61 18 61 V 8 07 1 08 1 06 aH 8 18 8 081 48 0 14 0 44 11 48 18 46 1 10 8 06 4 16 8 18 6 66 8 88 I 8 04 8 84 0 8 88 10 88 1 6 11 4l Q ldl 6J8 7 48 8 18 8 08 10 1810 6411 87 18 809 17 3 14 4 08 4 88 6 16 6 80 7 48 8 88 10 10 lOJI D T O B T8 88 7 4 8 49 8 80 10 16 10J8 11 88 1 8 68 I OI 10 88 11 68 0ÏD1 UT8110HT ttaada 6 80 8 84 7 68 8 91 9 07 10 19 10 67 19 00 19 68 8 80 8 17 4 8 8 06 Ultdev 6 16 11 14 8 87 ireardea6 48 8 10 11 88 8 46 Dtreelll 8 08 7 4 8 98 9 0 9 89 10 81 11 46 18 U 1 86 8 08 0 68 8 I8 10 17 lIROt j 7 10 10 84 8 84 fi4 7 18 8 48 10 41 8 60 8 08 0 4 7 80 t 69 11 11 11 19 üadewater 7 07 8ii4 10 4 4 94 Qouda 7 81 8 97 8 98 8 68 10 88 11 10 18 111 99 8 40 4 87 6 80 8 07 7 98 8 88 18 U 1 86 fi O D D 1 1 MSTIBDIU IMSTIIDI U 9 O D D 1 8 10 08 k 10 49 8 69 IM 4 48 lai l 4t U U1U 8 M M 9 48 HUI 10 17 10 16 U 41 D miniiiar t b Oorlog fertrok rgiilerftTond met d a koloael der ganie Vaa Ëok naar Am nfoor on de DoordelgkegarDizoeneD ter iotpectie trd kiurtifgeboaweD De loiteDaat gtDereal Kool chef vao deo geosral itaf met dea hem toegfltofgden kolonel Van Hooek vertrokken eergiitereo ait Den Haag otar Ede tot bet doea van terreioopnemiBgeD toor de militair revoe bij de inbaldigiug van ti M de Koaiogio Id bet VadeTlaDd ichrgfi de beer Dr U Sooeck UeokeneoB te VUraTeobageoTer Het ïvgio Tao dea scboolplicbtigen leefiQd io het belling der hebameiyke gezondbeid onaer cbooljeogd o m bet volgeode Ik bio overtoigd dat vale ooders bef belang booDcr kinderen beter sonden behartigen wanneer k tooeU ik lf begoonen beo te doen beo niet op ze maar ep zereojarigeo leeftgd naar da lagere school zenden Daarom hoop ik dat om dit niet door de wet oomogeiyk gemaakt worde to dring ik er op aan dat de HcboolptichtiKe leeftyd soo leerplicht ingefoerd wordt moge aaorangeü met zereo jiar in pteata van mat WatentcbappelgkeD itean geeft aan dez n weaicb o a het feit dat de kinderlgke berlenan tot bet nrende jaar toe eterkeo groei TertooneD daarna gedarende de jaren waarin gewoonlyk üe ichool bfaocht wordt reel minder kBflrgeritPiQ Handbacb der Scholgigt3ue grond hierop de uitspraak 3 325 Von diaeeD wiofatigan Oenicbteponkten aoa betrach tet iit gegen dai 7e Ijebeoijahr d b dsi I Tollendite 6e ali Beginn der Sebnlpflicht für normal eotwickrlte Kinder in mittleren Kli4 matea thati blicb nichta eia zo wenden c OiiUren werd onder Tooriilterscbap van mr J vad Haakelom de jaariykacbe vergadering ehoadeo van begnostigera der te Hotterdam geveatigde Vereenigiog tot bat verlettoan van bolp aan minvermogeade ooglyderi voor Zuid Uolland Aan het daarin nitguhraobt jaarvarilag ootleeoeo wg het volgende Aan jaarlykacbe bgdrageo van begooatigara werd ontvangen f 3195 sgnde f 91 minder dan tan forigan jare Terwyl de bekende ooruken dit bedrag weder daden Blinken hoopt bet Baatoor in een volgend verslag te kannen mededeetea dat een aantal nieuwe bagoDitigara tot de Vereenigiog xijn totgetredeo Aan laotidiuD werd ontvangen van de provincie ZoidHollaod f 3000 van de gemeent B ttardam f 3Ü50 van andere gemeenten iD ZnidHoUand 1812 In het rapport van den dirtgeereodeo genaeahaer oogheelkondige dr De Haaa wordt Toornametyk bet volgeode medegedeeld i Het aantal peraoueu dis zich ia den loop van het jaar voor bet eerst hebben aangemeld bedroeg 5086 Daarvan woonden in Rotterdam 3683 in 109 andere gemeenten oaaar frovincie 1212 in 76 gemeenten ran andere provinciSn 186 in vg plaatsen boitea Nederland 5 Het geiameniyk aantal advieten aan de ingeacbravenen gegeven bedroeg 28041 of gemiddeld b hi voor lederen patiënt Van dote adviezen kwamen 19 813 op da polikliniek 8228 op de kliniek De polikliniek het apreekonr werd 308 werkdagen gehouden en wet van a morgena 8 Qor af om te eindigen ais da laatite dar te 9j oor aanwezige Igdars geholpen wM Dat het werkelyk Niode dikwyla elf aur en later wordt kao weder blyken ait de mfdedeeliug dat 157 maal het aantal beaootcars boven bat gemiddeld ogfer veo 64 klom dat hot maximam bezoeken op ééa dag 89 bereikte en dat op Ma morgen in Mei 41 patiëoten zich voor taerit aaoneldden rio B S6 41 B 4 i 6 t OI t l 09 0 11 6 10 6 1M T SI 7 1 T ll OauAe 6 80 Hoonlraclil KleawerVark Cpelle aeltvdua SO Lit I 1 18 4 4i 4 51 t 04 1 11 i lT latlwdam CpeUe Kieawerkerk Itoordieebt Baada 10 87 IJ 9 48 1 8 1 OJIf Saada Awtonlaa O U 8 1 Tot de kliniek moeten gebracht worden 156 periooen aan ban boie of tgdetyk verblgf betoobt en 218 Igdera die in de Xnrichliog ge heete verpleging erlangden Bg het begin van het jaar waren er 27 waaniR er Werden op genomen im te samen 218 OaUIageo werden 195 zoodat 23 verpleegden op het aangfvaogen jaar zga overgeschreven Qemiddeld werden 21 pertonrn per dag verpleegd bet maximom ep éia dag bedroeg 30 liet aantal verpleegdagen was 7576 Voor 49 Igders roet 1500 dagen werd door hanielve roor 14 Igdere met 452 dagen door partiealiereo roor 19 lijdera met 737 dai en door kerkelgke of borgerlgke armbestoren eeue tegemoetkoming io de kosten ad 60 ceatea daaga gedragen of toegeaegd 4887 verpleegdegen van 136 Igders bleven gebael voor rekaaiog der Vereenigiog De betrekk lgk lange gemiddelde verpleging daar tsd 34 8 dagen vindt a s altgd nittluitend zgne verklaring ia de omstandigheid dat alechta ernstige gevallen worden oj eoomen Terwgl da geoeeskondige behandeling en zoowel geneeamiddel D als verhaodatokkao zonder eenige vergoeding worden veratrakt wordt voor de noodige brillen in den regil de hottende prgs ter agon t enge n Uï ereikt werden 1614 brillen aan 677 mannen en 937 vroQWffo en wel 1335 tegen geheela of gedeeltelgke vergoeding door de belanghebbenden Miveo 275 voor rekening van derden en 4 voor rekening der lariebtiog Op de peliklioiek warden 67 vreemde lichaampjue van onder de oogleden 789 der galgke Toorwerpjas uit het hooravlioa of andere Toorate deelen van bat oog verwgderd en 226 kleinere operatiÜo v rricbt Op de kliniek staan 203 grootare operatiSa opgetaekeod Verbranding door warmte ia 27 maal door kalk 23 maal waargenomen terwgl verder ooder bebabdeliiig kwumen 187 gevallen van lichte 8 van zware verwoodiog Gemengde Berichten Een boeren doe hl er die sedert korten tgd in Den Haag woooda en aldaar verlirfi was geraakt schreef aan bare ooders te Wgk bg Hensdeo dat zg ben eens kwam bezoeken en tegelgk baar tgalaiitc zon meebrengen De goede oudjes die dit woord oog nooit badden gehoord zaten niet weinig io de war w t voorwerp dat wel zoo zgn Moeder de vronw raadde baar man aan om voor alle seenriteit als hg zgn dochter van de boot gJng afbsleo maar een kruiwagen mee te nemen om zoodoende dien gaUnt of hoe dat ding heeten yiticht naar huis te transporteeren Toen de boot aankvan an de eerite verwelkoming tnaschen vader en dochter had plaats gehad leide deze laatste terwgl zy haar galant voorstelde Kgk vader datts no mgo vrger c Men wildfi zich naar hna begaveo doch de vader riep toen de tonwen van d boot werden losgegooid en deze baar reis aoa Vfrvotgefjle dan kapitein t aStop stop de galant van ugo dochter ie nog aan boord ep daarvoor heb ik een kruiwagen meegebracht O uncla aimpliciUal Dinadagavood omitreeka half 9 weid aanden noordeiyk an hemel door een wandelaar opde Maoritakade te s Uage een prachtig luchtveracbgnael waargenomen Loodrecht daaldeeen groote meteoor neer oen waaiervormigetichtitraal nalatende Aohtereenvolgena wasde klaar rood geel en violi t Op scbi5 yeen 20 meters boven den grond verdween bg Het verachgosel dunrde 4 of 5 eeoooden f Mpo eohrgft nit Nyoiegen aan de Tdl dd 22 dezer Toen de vorige week bier bekend werd dat Je drukkerg der firma Thieme zal liqaideereo beeft dat bericht groote outateltenia veroorsaakt in de gezinnen darlZQ werkliedeu aao die drakkerg werkiaam MMK ben toen besloten enkelen bonner af te vaM pIn naar mr Z van den Bergb te Amsterdam om hem ait ta noodigen te beproeven of de zaak voor de VO klieden in stand kao worden gehouden fl OU Dl 18 88 1 84 18 88 lS 8t 11 46 ii n i n 11 18 11 88 11 48 11 81 18 81 t l8 10 10 10 0 10 80 10 48 10 40 10 81 8 18 6 10 19 10 UI 4 11 7 61 8J8 8 18 10 16 De heer Van den Burgb heeft zich bnreid verklaard daartoe een poging te doen heeft eergisteren hier onderhandeld met versebillende bg de drnkkerg beUnghebb nden en da rna vergnderd met de werklieden Van het nasltaat van een en ander ia alleen dit bekend geworden dat de reorganisatie op groote moeiIgkbaden atnit Te Qronirtgee zat eerlang eene kazerne met Öiftboaweo voor afbraak rerkoeht worden De atraatjeagd echter beeft alreeda een deel van het aloopiogswerk verricht van de ruim 900 roitan is er niet één meer heel Eergisteren is Ie Afcstardam per raderbaar naar bet Binnengaathnie vervoerd ea aldaar ter verpleging opgeoomeo een achüder die in een perceel aap de Keizersgracht van zgn laddertje ai gevallen en met cöo hoofd op den marmeren vloer was terecht gekomen De ongelakkige ia reeds aaa de gevolgen bezweken Op de cad tteoaehool te Alkmaar doet lïch by de cadetten eea geval van beimettelgke ziekte diphtheriti voor Strenge voorzorgamaatref flen worden genomen om bssmettiug te voorkomen Pe ieestcommiaaie ta Tiel beeft betloUn dat de optocht bg gelcKfoheidder inhuldiginga feeaten ala de geldmiddelen het varoorluren een zinnebeeldige vooratelling aal geveo vao bet bezoek door koning Willem ïll in 1861 aan die gemeente en de door watersnood geteisterde streken io Maat en Waal gebracht Man meldt nit Amsterdam aan deN R Ct In de algemeeue vergadering van den Algemeeoen Nederlanoicben Diamantbewerkerabond werd behalve het reeda vermelde nog bet volgeode bestottn Het hoofdbeatnnr werd gemachtigd coöperatie in de diamantindoatrie te bevorderen waar dit alechta mogelgk zal bigkan In de eerste plaats beeft men daarbg op bet oog een roo jesbeweiker coSperatie gelgk er eene te Antwerpen reeds tot stand it gekomen In eene volgende algemeene vergadering tal bat denkbeeld eener verbraikicoÖperatie ooder de diamaatbewerkera baiprolcea worden Voorstellen omtrent den 8 uren warkdagen den leerplicht werden iogetrokken Op den len Meidag zat de Bood zich onzijdig houden Nadat bet beatunr oog was opgedrajteu zooveel mogelgk zorg ta dragen voor naleving der maatregelen voor de veiligheid in de fabrieken werd dt ergadaring gesloten Alle de door de algemeette ver aderiog genomen beetniten moeten door een referendum bekrachtigd worden Men schrgft uit Hamburg aan de K R Ct c Het Hollandseb IMadelselemeot treedt hier io de laatate jaren meer an raeerop den voorgrood Behalve de hier geveatjgde groote Nederlandsche bandaUhoiaen die voor export ea voor de DoitBche conaomptie werkeo varrgzen hier telkens nieawe filialen van Nederlandaehe andels eo fabriekaondernemingen Ook zgn toans een fiiuk aantal jongeliedanV Q goede bnize waaronder veracbillende llotterdammers als volontair op Hambnrgacbe kantoren werkzaam met bet doel zich later bier of elders te vestigen De vereeniging Het Baitaoland Ie Amaterdam p1S at8te in de laatate jaren oqIi verache den harar candidnten op Hamburg che bandelakantofpu terwgl made vermelding verdient dat sommige grootinda triSelen eo kooplieden in Nedeffeud het van belaag achtten hnnne zoons naar Hambnrg te zenden om daar vakkennis op te doen ROTtï DIM 8 48 S LI 4 88 8 08 t 0 8 11 8 86 8 88 6 40 8 M 6 10 4 10 4 4 MO l 4 8 10 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 4 80 8 0 4 08 Hag 6 48 7 80 7 48 i 8S 8 46 lO lU 0 b 6 68 10 17 10 8 10 48 z Zegwe e Uf U t 1 16 1048 Utreokt Woerdra 7 06 iM jm AautaMaaaSI De arbeidende klasse onzer natie is bier door donderde werklieden vertegenwoordigd De meaiten hunner werken aan de scheepswerven en voor de sigarenfabrieken in de stadswijk Ottensea Vooral de sigaren makers die meest handwerk afleveren zgn goed over ban loon tevreden en ook oozesoheepstimmerliedeo hebban gewoonigk vait en flink bezoldigd werk Ook onder de steenboawera t lt meo zeer vele Nederlanders die bgzonder op de hoogte tan hnn vak scbgneu te zgn Ïd vele groote st deo in bt t ait nlnud doet sieh bet bedraefend feit voor dat aen zn het ook gering deel der Nedertandsebe natie er weinig toe bgdraagt om de nationale eer op te honden Het rgn meestal persoaen die door eigen eehald lo bet vaderlaad mtstakt waren en het elders aar eens giageo prebeerea Ta Hamberg ia het heel anders gaeteld De politie ia hier aiterat geatreng en ieder boitenlander die zich miadraagt of zonder middel van betjaaa ia or Jt nit het Hambnr seh ataatagebied ver reven het gevolg ia dan ook dat slechts arbeidzame eo ordentelgke vreemdeliegen het hi r op den door kannen nithoaden Te Rotterdam werd Zoodagatond brand intdekt in den drogiatwinkel van M Eiewieth Viaachersdgk 55 Daar de bewoner afwezig wu venehatt n bnrgera en brandw erliedea zich met geweld toegang o troffen een vrg ernstigi binnenbrand aaB die evenwel in horten tod gebloflcht was door de werkiog van 2 apmten Den olgeodea dag werd door K aangifte gedean bg de po iti dat nit een gzeren geldkiïije f4000 ontvreemd was benevens een gooden horloge Het horloge u tater lerogge vonden het geld evenwel oiet dat de bewoner eerit ontacga ontvangen bad als erfdeel nit eene naJatenaehap Het wlnkelhnis was om 1 oar door dan bewoner verlaten terwgl na dien tgd niemand het bnis betreden kan hebben zonder opgemerkt te warden io een zoo drukt bevolkte bnurt Bg hl t ontdekken vaa den brand kwam men tot de overtuiging dat bet voor reeds gernimeo tgd geamenld moet hebhen terwgl t volgens rapport der brandmeesters niet dentibaar ii dat een der eerst binoeodringenden de geldk St geledigd zou hebben te minder daar deze geborgen was io een opkamertje dat niet te bereiken was wgl de trap io brand atond De diefatat moet doa ongetwgfeld vóór het ontdekken van den brand hebben plaata gehad vermoedelijk heeft er eerst diefstal en toen brandHichting p aita gehad Maar wie is de dief Dr bewoner was naar men mededeelt voor f 7000 verzekerd eo werd nu al voor de derde maat door brand getroffen Door den brand ontstond levensgevaar voor de bovenwonendeo drie gezinnen die reeds ter roste lagen Htt winkelbnis ii door de politie gesloten in afwaobtlog van diet reohtelgk onderzoek Als vflrdaeht van het opsettelgk onttrekken van eene minderjarige een meisje van yen jaar of zestieo aan het wettig over haar gesteld gezag is Maandag door de marecbkusaeéa nit Hulst gevankelgk naar Middelbnrg overgebracht zekere F V van Sint Jaoataen een gebawd penoon eo vader van kinderen M C Gistermorgen sprong een dame tnssehen Boxel eo Tilburg nit den in beweging zgnden trein om baar hoed welke afgewaaid wa t redden Qetokkig werd dit door het trein peraoneel bemerkt De onvoorzichtige die zich blgkhaar erg bezeerd had rerd io den trein gedragen en te Tilborg in bat atation gebracht ter verdere behandeling De trein bad door eea en aader een kwarti r v ertraging STADSNIEUWS QOUDA 24 Maart 1898 Heden morgen ia in de Crabethstrast voor de aititalliug van den heer J N Both een paard van een landboower die daar wilde nitapannen plotseling doodgeva leu f 10 86 11 18 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 S0 1 81 8 7 66 8 08 8 08 8 18 8 86 10 16 7 88 10 64 8 87 0 47 0 64 10 01 10 07 6 17 8 87 6 84 8 41 6 47 io n 8je 7 48 8 40 6 66 e O O D 1 8 08 8 6 4 48 6 86 8 88 7 61 4 18 7 18 4 84 9 07 10 08 8 98 9 86 0 48 10 84 10 84 10 64 6 19 7 48 Amsle m aan de sN alwasr va hai libratta Zoa hebben wij at booran baareraa dat Uaaea ni nat tjjn maiiak iot bat iDccèi T B Ca alleria eiganlgk wcioift healt loegebraebt Haar de libretto wai t66 pakkend Na lullan wg niet beweren 4 tde takel de handeling Tan eene opera geen toor naam ding ie Haar roornamar nog foor den componiet dan Toor bel pnbliek Hel publiek in igo groote meerderheid verlaagt door eene opera niet loo zeer dramatiacb la worden getroffen all wal matikaal te wordea meegeelerpt an da roorbaeldeo liggen TOor de baild dia oni laaran dit op nil aroitig dramatiwh ooif pnat te Taroordaelen libretto door groota eeateri ear boaienda matiek gecomponeerd i Dal Mendelaaobn en Schamaan ale operaeoaponiatea aiata gelererd hebben dan ragmeatarucb werk of werk dat op planken niet heeft kanaen beitaan wgti men niet allerearat aan de ometandigheid dat g geaa libretto kondan iodea del ban voldoeade kon inapinerent maar hieraan dat ig niel genoeg mnaikaaldranatiach Toald n om aan libretto ta kannen inipirearen Dit neemt niet weg dat aen libretto hetwelk met toooeelkennia ia in elkaar geut een libretto dat dramatiach vaa karakter ii waarin dne eane acherp omigada haodelibg van bedrgf tut badrijf TOOrechrgdt een foortttnweiide kracht al oefenen op deo componiat Het lal ign mniikalen geeat licoter doen ootTlammeo dan een tekat die zich traas voortbeweegt en hem niet aangrgpt electriarett Uct ie ona dan ook niet aeer verklaarbaar wat dea beer Marie J Bontnao mag habben verleid om het libretto van DeTemp here op maiiekti aatlen lemaod die een beetje literair voalt sou daar nooit toe gekomen ign maar masici plegen io het literaire hnn eigen maatetaf te bebbeo en dat ia natearlgk an miaschian wel gelukkig ook Bel il natanrlgk omdat de kanat den gahaelea menaeh vordert en het van hem wiena aiel vol mntiek ie niet te verwachten ii dat bg er nog een plaataje in reaerveert voor de JÉoeataring van literaire aeigiogen tentg men met dan helm van een dnbbel genie geboren ia gelgk Waguer in wien evenwel het mnzikale genie verra domineert bet ia ge ukkig omdat bg eea te fiJDea amaak voor het literaire menige opera menig gedicht oagecompooeerd aouda ago gebleven die tbaoa cooaU de term Inidti een eieraad uitmaken van hrt reiiertoira der theatera over de gebeele wereld of van het programma oneer beroemdate aaiiara a Maar het libretto van De Teinpeliera afgeicbaiden van den IVterairan vorm fwzit als drama al heel w inig voortalowead vermogen en ook geen karaktara die men groot kan voelen Van atrgd die bron van baaieling voor dan componiat ii in de handeling voor zoover za dian naam mag dragea weinig aprake Gn als men dan ook bg het opgaan van het icberm ia bat tweede bedrgf Aldemar ia het palaia vaa den sultan lich kalm ga ed liet maken gn aria ta tingen ia men varbaaad deaen kruiaridder zoo maar in het vgaodelgk kamp te vinden De librettiit beeft deza onze verbazing voorgevoeld eu hg zoekt de zaak in het reina te brengen door in het tekstboek in eennoot den lever te waarschuwen dat Aldemar nit hartstocht voor Palmira ia oTérgeloo on naar da Ssraceuen Hg vond dus self dat dn dia hartatocht èa dat ovarloopeo nit de hltudeling zelve niet voldoend bigken Van bet ontataaa dan groei der liefde in Aldemar voor Palmira van deo brand dien tg in tgn gamoad ontataakt loodat tg heel zgn wezen in liehtalaaie zet en hem zich zalf doet vergeten ia dia mals dat hg baar heimelgk volgt naar de Saracanen bemerkt men zoo go d ala niainendal Intnsaahsn het tekstboek genomen voor wat hel ia mag toch n el verzwegen worden dat de compoaitt ar leer van had konifen maken Uat er goed geeehrarea koran ea aoli in de opera voorkomen en de componist in deze bigk gbeft van eau mild vloeiend melodische gaar hebbeo wg reeds erkdnd Bonmao s muziek wordt met welgevallen aangehoord maar de d amatiacha itgging ontbreekt en vooral da dramatiache eipreaaie De componiat weal wal een climax te bereiken in zgo anseaklas maar meer in het djSamiiahe dao il hal expreesiava En waar wg er op geapanBsn waren dat bgv Aldemar au Palmira eeus recht zich geven zouden in bat liefdednet 2de acte blgft Bonman benaden de varwachtiog i etzalfde ia bel geval in de laatst acte Daar gaf de situtia toch leker passie sirgd aan als dominantan Aldamar plaagt veri aad aan Palmira hg loopt weer tarog luar het Krnis an bat gevolg ia dat Pajmiralham een dolk in da borst stoot Al geeft da abrnpte wga waarop dit alles in dao takal ia behandeld niet veal maa de componist bad in alk geval ean orkest tot zgn beachikking om de worsteling la aabildaraa Hg healt er cobtar niet de middalan voor gevonden Indien wg de muziek van Bonman moesten karaktariseeren zoo an we zeggen dat zg ta week van klaar ta zacht v a welving is voor bat kinklar dar handeling Moge bet den takstsebrgver al niet gelukt zgn den atigd te iMkenen noch io da handeling als gebeel geBoman noch in da botsing der karakten tgnar l nan individneal dia tirgd ia ar toch I Bg Tormt het mi ian dar handeling daJkraittoeht naar bat heilige land an in anderen tia op nbaarl hg tieh in Aldemar n Palmira da worateling der liefde met eer eo gaweten I In het echilderen van dien atrgd schgnt ons de eomponist te kort te tgn geschoten Zgn opara ia ta veel naist elksar gacomposeard da muziek ii niet doorgloaid van ean machtig sentiaaeat £ r broiat te weinig hartatocht in het is mnaiek die zeker niet mioder indruk tal makea in de concertzaal ala het werk in dan vorm eener cantate wordt uitgevoerd dan op bet tooneel Dit karaktariaMrt baar al bahoudl zg op het tconeel natanrlgk de aantrekkelgke eigenschappen die haar voor da concertzaal zoo geschikt maken Bet is dna gean wonder dat het publiek er met welgevallen naar luistert ook in dan achouwbnrg Er komt nog bg dal da motiek een arlgk en intelligent karakter draagt tu door de artisten der Ned Üpara bigkbaar met liefde geBOngen wordt De opvoering van giateren onderacbeidd tieh van d wrau o a door het optreden van me Sobna all Palmira in plaati vaa m vr ËugeleaSawiog Het is de eenta paitg vaa eenigen omvang die wg mej Sohns zagen vervullen Zg deed het op eene wgze dia recbt geelt van deta jonge zangeres io da toekomst het bast t v rwacbtan SciiooNHOvsN De Ie luit J A vao Alpbeo de Veer wordt 1 Mei ovargeplaat t bg hei 2e regimeat veetingartillerii te Naarden terwgl ia dieus plaats hg de inst uotie compagnie alhier geplaitet wordt de Ie luit M Faa sen van bat 3e regiment vesting artillerie 8 N WioDiNaivEEN Bg kon buluit is benoemd tol directeur van bet post en tele raalkantoor ta Blokzgl U J B Hnlaman tbaoa in gelgka betrekking alhier en zulke met ingang vaa L Joui e k VooKBUEa Oiiterenmorgen ii uit da Trekvliel naig Uoekenbarg een paigiboren geheet ongekleed kindarlgkje opgehaald ea op het politieburiau alhier in b wariag gegeven Alvin i d Bun Den litan April zal het 40 jaar geleden zgn dat de beer J Poi ma hoofd der lohool vaa de Mertelticbtinga alhier ali onderwgzer bg het Christelgk onderwgi io betrekking trad UEUllTZAKEN Voor de arrondinomenta reohtbank te Rotterdam had zieh heden te verantwoorden P van B 28 jaar oud ZMman van beroep dia tan last werd gelegd eeu aantal formulieren te hebben doen drnkkeo van een zoogeoaamden aoldgbrief der Koninklgke Nederlaadacbe Mnrine eo + op of omatreeka 16 t ecember 1897 zo k ean formulier valschslgk hebben doen invullen door J van Wasaam en daarooder de handteakening nageboolit van J P H Bartman hoofdcommies aan het departement ta s Qraveshsga die gemachtigd was da aoldgbrieveo van de Kon Ned Marine voor den Secretaris Oeneraal t teekenen J V i fGO 28 en dat stuk bg den rgksbetaalneester te Bolsterdam ralachelgk geteekend met J Vos ter betaling hebben aangeboden Oen 10 Januari tiet bekt een dergelgt formulier invullen door G J A van Weaiem teif name van J Otten en andermaal geteekend met defi naam van vooroaemdeo hoofdcommies tot een bedrag vaa f 67 04 Ditmaal werd het bedrog ten kantore vin den betaalmeester oatdekt en Van B door de politie gearresteerd Bekl deed een volmondige Ijekentenis en teide er toe gekomen te zgn wgl hg bg de Holland Amerika Ign edaaa had gekregea Uit de stukken bleek dat Vao B dargalgke v rvalschingeu ook met ancces t Alkmaar Dtrecht en Delfzgl pleegde wat bigkbaar eene aanmoediging voor nam waa ar mede voort ta gaan Sten 25tal ormnliercn had hg voor dit doel doen nadrukken van een origineel exemplaar Zevea getoigea werden in deze zaak gehoord VliRSCHEIDENHEID t Zal er Zondag a s spannen te Pargi i terwgl op de Seipebaan om den Ptii Zimmerman 1500 ea 1000 fr orar 1 kil met gaogimakirfi in afdeelingen znllen kampen Lambrechts Lfombard Champion Loovet Koioard 13oarolte Fosaisr Sr en de PoitugMs Peaaoa er mogen slechts acht lui mededingen znllen zooals reedl gemeld ii Jacqnelin de rgder over de kort n afitand die na zgn dienattgd in t vorige najaar aehtarMnvolgeni Morin Will Aranii eni Tom Linton de baaa wat en da rijder over den gemiddelden afitaod Boahours op de baan van Pare dea PrincesjS kaar bekampen io eea match met gangmakers electriitba tandama afstand Tolgen s dan een 1 ao 2 kil volgens den ander 50 kil welke laatste afstand voor Jacqnelin wel wat twaar ichijat hoewel hg vóór eenige maanden apeciaal geoefend beeft over den langeren afitand Een welgedane Oeidertcbil juffrouw en haar ohiganool kwamen gistermiddag in aaa oai Barc rltjka a tand OEBOKKN 22 Maait OgsberU Franciioi ooderi C Schonk an C D aan Vliet Eli abatb ondera W Ideabnrg au S H van Oad hoorn OVERLEDEN 21 Maart H C Sckaeidar 8 j 22 P Marr wad U vaa der Kteg 82 j 23 A Koeter buiivr van D Gitella 31 j U m A J Hornea 48 j GEHUWD 23 Maart T Ander en H van vUartan A Koppendrsaier en A M Uagr J aan Drielen en C H van dsi Sloot MAR TBKRICHTEN QOUdB 84 Maah 1808 Bij mstrgen saovoer brsohtan do meealo srltkslea iaU hooger prija op behalve Oarat dis IsjTSr werd sfgegeveo Tsrire JscigeZsenws 8 f O i 8 86 Nieuwe dito i Mindere dito f 80 4 8 40 Afwijkends 7 60 i 7 76 Polder 7 90 i 9 40 Z llo t 6 85 6 60 Polder ft k iU buitenisodaohe per 70 kilogram 6 i f 8 88 Uent Winter 4 60 il i Zonet 4 80 k 4 90 Chevillier 60 s 8 0 H er per beet 8 88 a 9 60 per 100 kilo 7 60 7 90 Ile nuepuad lulaudeob 7 40 k 7 60 Bulleolandaohe 6 60 6 76 ICsna riatsad 6 S0 7 60 Ksriveltaad k pa BO Kilo KoolaMul nieu Krwtan ICookerwlen 7 i J 8S Niet kokende ƒ 6 S6 k 6 6 Bgitenlanduhs voererirteu per 80 Klloi 6 k ll Booueo Btuire boonen 7 60 s 8 76 Witte boooen k Duivenboonen 7 10 k 7 98 Pasrdenbooueu 1 60 k 6 90 Mai per 100 Kiloi Bonte Amorikasniobe f 4 66 k 4 76 Unqnsulins 6 76 s 6 InlaudKhe mealing i ViKMiKKT Melkfso redel ssl oer hsodel en prijaau trasg Vette vsrkeu redel sanvoer ksn del radel 19 k 81 cl p bilf KO Uiggen voor Eogelsod redel ssnvoer handel vrijirsl IV k 80 et per hslf KO Msgero biggen goede ssnvoer bsndel vrijwel l k l flO per week Vette whspen ssnvoer handel geen beleekenis k Zuig Lsoinierea ssnvoer handel Vriira Vta la 108 8B 8 jV 8SVs 18 64 96 IK 4 64 86 108 867 100 r 660 460 100 i04 148 691 lOlV 101 189 971 80 80 116f 118 806 811 loov 86V 69 168 96 75 1011 108 li I 18 n i 101 4 Vb 104 il a 16 6 877 k Nnobtere kalveren goede ssoroer hsndel vr j el 4 8 Fokkel eron 7 k 14 Gmakslreren ssnvoer hsudef k Aangavderd 8 parliien kaas Handel vrijwsl Ie qual k 86 qual 80 F k 86 2 irssrdere in prgs Noord 86V 19 68 Hollsndaohe i oter weinig sanvoar handel vlug Ooeholer k 1 06 WeiboUr O 80 k 0 00 p Kilo ADVERTgNTIEgl 108 87 86 Bg vt betnigm wg onzen bartelgkeii dank roor db vele bigken van belangstellingen deelneming bg het overlgden vau onzen dierbaren Echtgenoot en Vader De Wad J viK i PAVOOttDT n Kinderen y B Da zaak al op dentalfdan voel worden voortgezet ook reparatie en wat verder tot het vak fwhoorh aRAMDa MAOAStMB DU 69 Pnntemps NOUVEAUTÉS Wg vanoeken de Dames die ons géülnatreord modealbum voor het Zomer Huoen nog niet ontvangaa hebben dft Ie willen aanvragen aan II JULES mm k C Para Hetzelfde wordt dan omgaand gratie n franco toegezonden t Bestellingen van af 25 francs vrg rail all kosten aan bnia met H j verkooging Reexpfülitie kanloor te Hozenilul N B 49 09 106 108 101 lOll i 180 186 DaJiVanYelzeii DUBBELE BDÜBT B 10 T A ILXiElXJIS 1 i Ontvangen de meawste i ij STOFFEN j