Goudsche Courant, dinsdag 3 mei 1898

Oaderofficieren tbani ia deze acbietvereeni ging als onderafdeelittg van dien bond gescheiden en ia op de tatoten de koninklyke goedkeuring aangevraagd In bet beataur zyn ge kozen oorloopïg voor de eerste aftreding de hb P J Scbloaaer voort H A C Brinkman aecr eo L Bisschop pen o ingm oester ntzig é mrecle Spoorwegverbindingen met GüüüA Zomerdlenst 1898 I Mcl Tüd van Greenwich 3 48 3 7 4 69 4 62 B SJ 8 61 B 14 7 81 7 66 8 30 8 6 9 66 16 04 10 88 ll l 9 10 14 9 88 9 64 10 11 11 13 6 6 1 f 6 12 r n 9 6 19 3 30 4 16 6 33 6 10 6 40 6 10 ï K D A M n O U D A 11 36 11 60 13 27 1 44 8 60 8 46 4 06 1 8 8 01 1 w 8 08 11 64 18 08 18 47 8 14 8 09 4 06 4 84 1 r 8 08 10 11 8 09 10 18 8 18 10 86 6 88 7 60 8 86 8 48 9 10 10 18 10 34 10 64 11 80 4 1 1 86 6 86 8 17 7 86 8 iilO 9 S4 9 48 10 l3 lo SO U Si 16 g 61 1 86 r 6l 8 40 4 60 4 67 6 04 6 10 6 46 6 66 8 33 lO 716 8 Ï1 G O U D i 1 E N H i O Gouda ZrvenhuiMDMoorkapolle Zootsrmeer Zes wrd B J ö 7 io 8 80 9 17 9 38 10 14 11 16 13 16 13 68 3 14 8 46 4 49 6 86 6 64 U 7 84 7 6J iii 7 48 8 43 l J ♦ Z Z 7 B3 8 61 U f H S li a OS 9 56 8 10 44 U 4B I 4 1 48 MS 4 16 B IB 6 66 88 JB 8 04 8 84 DIN H AAG GOUDA 8 83 8 64 10 10 8 11 O 10 18 10 81 10 88 9 9 88 10 88 11 6 11 44 D T E B O H T 8 O O D A Itreoht 6 33 7 46 8 87 9 80 10 16 10 88 11 88 1 37 8 08 8 88 4 48 8 86 8 86 7 8 9 07 10 08 Woarden 6 68 8 06 10 88 11 66 4 16 7 18 8 88 Uudenlet 8 14 10 46 4 84 86 Goud 8 27 9 06 9 68 10 61 11 10 18 11 t J 3 40 4 87 6 80 8 07 7 88 8 88 9 4 lO M BOUDA DTÏÏCHT Oondiu 6 80 8 89 34 7 68 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 90 8 17 4 88 8 06 6 66 8 26 10 17 Oudaw 6 88 6 66 11 14 2 37 7 10 10 84 Wosrdai6 48 7 8 8 10 11 88 8 46 3 34 8 84 7 18 3 43 10 41 Utieokl 6 08 7 04 8 88 8 66 9 80 10 6111 46 12 38 1 2b 8 08 3 60 6 04 C 4 7 80 8 69 11 18 O O D 1 A A M S T E B D A M Oaiid 89 M4 9 48 10 67 18 10 4 11 6 80 Awtnd 8 80 9 9S 10 60 1 8 1 18 6 H 10 84 10 64 11 10 AMSTKBDA H S O D D A7 06 8 10 i W 11 16 t S M8 4 18 8 80 7 46 8 08 9a8 18 08 18 81 8 16 4 47 8rf8 7 41 8 a 8 10 11 48 10 17 10 36 11 41 1000 lira s opstak Men beeft sedert meti t d bem rernomea Dea TotgendaD dag beroofde een aodere bandiet met een mes ewapend b i Oitia een ftroudeigenaar van zgo pürtefeailte met een honderd lira s en bracht den man een steek in de borat toe Hy ligt nu in bedenkeiyken ataat Deze dader is gelukkig gevat BINNENLAND Door het dagelyksch beatonr van het Nederlaadsch Landbonwcomité is besloten een onderzoek te doen instellen naar bet pachtwezen en nsar bet tieodrechi in Nederland en dien ten geTolgfl zyn twee alzonderlyke oommissien benoemd ten einde omtrent elk dezer aangelegenheden te rappoiteeren Ooor bet dagelyksoh beatnor za len de landbouw n astscbappy en in kennis gesteld worden met bet rapport iandboawcrediet en de in de algemeeoe vergadering van 17 Februari jl aaogenomen conctniiëD roet verzoek deze aangelegenheid in de Tergad riDg der Maat Bchappyen en bare afdeelingen te doea behandelen en te zgner tgd verslag te doen nitbrengen wetk gevolg aan de concltisiën door baar zal worden gegeven De tdiuiater van binnenlandscbe Zdkan brengtter algsmeene kennis dat de tentoonstellingvan kunstvoorwerpen herkomstlg van Lombok welke wordt lebondeii in de Zilverzaal Oostelyk Paviljoen fan bet Nederlandaob Maseumin bet Kyks Musenm te Amsterdam geopendbiyft tot 31 Mei a s op da dagen en urenwaarop bel Ryks M oaeum voof het publiektoegaokelgk is ge teld namelyk op de werkdagen an 1 tot 31 Mei 1898 van 10 tot 5 uren op Zon en feestdagen eerst vao halfeen f dea Maaudags is de tentoonstelling Ten vooïdaele van de Vereeniging NationaalFonds ioi onderstenning van de nagelatenbetrekkingen vsn in Nederlandach Indiij gevallen militairen wordt voor detentoonsteliingvan 1 Mei af gevorderd een tofgangsprya perperioon van f 0 25 op alle werkdagen waarophet Museam geopend Is en van f 0 10 opZonen feestdagen Stet Aanstaanden Donderdag zullen de leden der Provinciale Staten van Zoid Qolland op uitnoodigiog van de directie der Rotterdamscbe Tramweg maatichappij e n tocht tet de stoomtram door de Hoeksobe Waard doen Te Bergam ia Zaterda gavond een Hodeboom geplant ter hprinnering aan het kroningsjaar Er werd muziek gemaakt en mr E Schaafsma kantooreohter en lid der Tweede Kamer hield oeae korte toespraak Met de achtite aflevering is thans de Schets an het Nederlandacbe Burgerlek Proaesrecbtc voltooid waariu mr B J Poleoaar een over sioht heait gegeven van de middelen door welke men bier te lande zyn rechten kan handhaven O f er dit gedeelte van het geacbreven recht keen weinig verkwikkelykea doolhofi noemt hetde Bohrijvet bestonden tot dusver enkel uftvi erige toelichtingen voor reebtageteerden Ia dit werkje is een poging gedaan en Yoor zooveel wy kunnen beoordeelen een welgeslaagde poging om voor den slgemeen ontwikkelden leier 6en draald te geven waarmee by tiüb op de boofdpaden van dien doolhof kan wagea zonder vreea voor verdwalen Ook aan atndeoteu aanstaande notaritaeo deurw aard era oonaalaire ambte oaren beeft de acbryver gedacht by bet aameostelleü van deze handleiding 8 10 8 36 8 48 8 49 8 66 C8 6 6 e os 6 il 19 6 i6 Ooud 1 Moordrecht door 7 8 NieuwerVork 88 0 pello ♦ Sottgrdim 6 30 hit aottórdMn a poUe Nieuworkork Jloordrooht Oond 8 8 4 45 4 66 6 04 6 U 6 1Ï Sen uitvoerig atpbabetiaob register maakt het naslaan gemakkelgk Bg een volgenden druk die weldra noodig moge zgo zou het aanbeveling verdienen dat doorloopend in bat werkje boven of aan den kant der bladzyde bet onderwerp van behandeling wierd aangegeven wat zeer welkome rustpunten by het lezen zon opleveren en ook voor bet raadplegen geriefeiyk zon wezen Gemeng de Berichten De historische optocht welke op 31 Aognstos U Rotterdam ui gehouden worden zal bestaan uit twee afdeelingen Do eerate is verJ eld in Tersebillende groependie zullen voorstellen de geschiedenis derOraojea daarin komen voor de Vorsten it bet huis vaö Oranje tal van bekende typenuit de verschillende tydvakkeo en een grootaantal praalwagens die onder meer zullenvoorntellen bet alot te Dillen bare de vrede vanMunnter de Nederlaodsche schilderaicbool deNederlandacbe bouwkunst de OoatIodiacheGompagnia enz De 2e afdeeling sluit zich bierby aan met groepen en waijens voorstellende Marine en Leger handel en scheepvaart verschillende ambkchteo en bedryven alles in den ouden en nieuwen vorm de brandweer van voorheen oa thans enz Behalve da leden der Manége eo éen groot aantal particolieren hebben zich reeds een 30 tal vereenigingen en corporation tot deelneming aangesloten C Weigand die de vorige week bg de naphta ontploffing in zgne chemische waaiichery aan de Kampervest te Haarlem hevige brandwonden bekwam is Zaterdagnacht na een smartelyk lyden overleden De heer M d K uit Beek Limbv gebruikte in t hotel Zwj nsboofd te Tiet een haring met een broodje Onder het eten verslikte by zich en was oogenblikkelyk een Igk Sen lijartg meisje te AtQslerdRra Zaterda tmiddag in de Baangracbt een knaapje tiende spartelau sprong zonder aarzelen te water om het jongetje te redden Baar krachten schoten echter tekort Gelukkig kwam er spoedig hulp opdagen tin bad men beiden spoedig op het droge Eenifle oogeoblikken later is evenwet het Knaapje pverleden Da politie te Enschede heeft uit de eerste openbare lagere school een leerling moeten verwyderen die in verregaanden slaat van dronkenschap verkeerde Per ziekenwagea moest men den knaap naar huia vervoeren Naar de oom ak wordt een ooder oek ingesteld sT I De kolossale vbrguld zilveren lauwerVratts I die namens de Nederlandacbe natie zal worden I nederfnelegd aan den voet vao het standbeeld I van Yasco da Garaa tydens de plechtige ber I denking te Liasabon van diens eersten welgelukten tocht naar Indië tn 1498 is door de I f briek der firma Van Kempen te Voorschoten I afgeleverd De sierlgk bewerkte lanwerbluden I worden samengehouden door eene fraai bewerkte I zilveren banderole waarop in oietlé gravm e de I inscriptie ia aangebracht Dat iosohrift luidt I Vasconii cla Gam Luaitaoi praecïari nav ga I toria immortali memoriae Butnvi I ATJEH I De raad van justitie te Batavia heeft de I miadryfzaak in behandeling genomen van den I beklaagde F A Wilkens ood 30 jaren te I boren te Makassar assistent op de onderneming I Paya Niboeng in da residentie Oostkust van I Sumatra en aldaar woonachtig I Beklaagde wordt ten laste gelegd dat by I als adsiatent op bovengenoemde onderneming j op den 2n of 3o Angaatua 1896 twee inlandera I koelies op gemelde onderneming toen zy met I andere koeliea aan de woning van den be I beerdar dier onderneming D Soeterik waren I gekomen om dezen bun loon is vragen eerat I moedwillig ieder tkee alageu met eea rotan I semamboe p den rug beeft toegebracht en 18 13 13 63 T 14 1 38 Il O T T 10 19 10 89 10 36 10 48 10 49 2 11 U l ll SS 11 36 11 4 1 61 U 8 18 38 J 9 47 10 18 7 81 8 26 8 6 10 18 terstond daarna ben in hechtenis heeft genomen door hen met handboeien te does unaluiten eu in bet oppasserabois der ondarnemiog te doen brengen alwawr zy ieder afzonderlyk net de handen op den rug geboeid met een ketting om een niboeng styffaatgebondeo werden Dat by dec eeneo in dien gebonden toestand verscheidene nistslagefi tegen den neoa de wangen en het voorhoofd heeft toegebracht ten evolge van welke slagen diens oeos bloedde en ook bloed nit zyo tandvleeich kwam en zyo gelaat geheel gezwollen was en dat beide inlanders op boveub schreTeQ wyze gevangen yn gehouden tot dei namiddags toen zij bonne vrybeid hebben teruggekregen Aan het officieel veralng loopende van 12 tot 25 Maart is het olgende ontleend Groot Atjeb In den vooravond van 20 Mnart brak in de Cbineeicha kamp Eotaradja een hevige brand uit die echter na eeoige oren bedwongen kon worden Drie en twintig huizen werden door bet vuur vernield de schade wordt op byna f 150 000 begroot lo Lboog moet Oemar weder brieven rondgezonden hebben om bydrsgen te eiscben voor den oorlog Noordkust De hoofdleiders van bet verzet gingen voort hunne oproepingen ts richten tot de radias der verscbilleude landschappen in de Pedir atreek om zich te Garoet eo Aréë te rnrzimelen ter beaprekiag van de middolen om ons gonvernement te bestryden en om hnnne opwachting by den pretendeut tulian te maken Ëenigen tyd nog had bet bestuur hoop Mail van Ajer Leboe en Mohamad Adan dia sedert te Endjoeog ala wearnemeud hoeloebalang is geinstalleerd er toe te brengen zich niuwer by Pedir aan te sluiten maar ook zy blyken voor de bedreigingen der oorlogsparty te zyt bezweken eo sooden hunne gemachtigden naar de verzamelplaats Panglima Megoi zond zyn zoon om hem te vertegenwoordigen mr ar de protendenibultao gelastte dezen terog te keeren en eischte de opkomst aan Panglima Megoi zelven die Over deze bejegening zeer ontsticht i STADSNIEUWS GOUDA 2 Mei 1898 Mej H van Nes alhier is benoemd tot onderwyierea tyd te Hekendorp De milicieuB verlofgangera sollen onder de wapenen worden geroepen voor de herhaliDgs oefeningen o a die van de lichting van 1895 van bet Ie bat 4e reg inf te Delft 2a en 4 bat te Leiden 3a bat te Hnarlem en 5e te Gouda in garnizoen van 2 lot 21 September HïH onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende April bet volgende reaaltaat 2 April 13 3 Mg permang kalicos per 1000 cc 9 1L2 23 9 8 Aan het postkantoor Gouda eo de daaronder reaaortearende hu pkantoren werd gedurende de maand April in de Rykepoftlspaarbank ingelegd f 9479 11 terugbetaald f 10312 93 Bet laatste door dat kantoor uitgegeren boekje draagt get nummer 6074 Door de politie alhier ia een minderjarig meioje asDRehooden dat uit een genticbt oaby Apeldoorn is ontloopen zy trachtte de reis te vervol eD masr bad daarvoor geen geld ni gaat zy onder politiegeleide naar bara onders die te Rotterdam wonen terug om door be middeling van die onders weer naar de pUats die zy ontloopen is te vordao teruggebracht A tadui 0 8k Qeadi Werd voor een paar jaar bier ter stede een sihietvereeniging opgericht onder den naam van Koningin Wilhelmina die tevens wsseen onder sfdeeliog van den Ned Bond vtin Ond In de Zaterdag 30 April gebonden vergadering ter Afd Good e o van den Bond v Ned Onderw werd de Heer Ed van Dantzij tot Bibliothecaris benoemd Aangezien oprichting vao een heratellingaoord voor derwijzera werden door de leden eenige inll tingen gegeven betreffende bet aintkl ongestelden die in de laatste drie jaren van zoo n inrichting hadden kunnen gebraik maken Ten slotte werden een aantal opgaven ver strekt omtrent den toestand van den plattelandsonderwijzer Toornamelyk wat de salarismn betreft Deze gegevens mei nog vele andere sullen de stof nitflMtken voor de a s Pinkster Vergaderingen in alle provinciën die gehouden worden om vooral den onboodbaren toeetand van den onderwyzer op t platteland in t lichtte stellen In da gisteren gehouden vergadering van de Postduiven Sociëteit de Smertec is tot voorzitter gekuzeu in de plaats van den heer C Degraa die wegens vertrek uit deze gemeente daarvoor bad bedaokt de beer C J Boer Jr De Dilettanteo Clnb door OefeaiDgKoDstf gaf Zaterdagavond hare laatste nitvoering in dit seizoen in de znal Koo tminc der Sociëteit Ons Genoegen De zaal was niet zoo goed geTutd als bij de vorige uitvoering zeker een gevolg van de wat booger gestelde toegaugaprya Opg voerd werd het Tooneelapel Goede Barteo c August en Weger ivaren uitmuntend op hun plaats zy vertolkten de bon toegedachte rollen uitstekend Schnltena eo an Geoderen stonden hen waardig ter zyde Het blyspel in vier bedryren iHet testament van oom Janc dat diarn voor bet voetlicht werd gebracht voldeed evenzeer Tjepke eo Gerrit de beide knechts waren aitmunteod op bon ptaata zy hadden bet leenwenaandeel te vervollen Oudevent Thaodoor eo Santé stonden bun flink ter zyde Een gezellig bal besloot deze nitvoering dia nog lang in aangename heriaoering zal blyven Ds Radic kieavereeoiging cUaatscbappelyke Hervorming alhier hield Zaterdagavond op de bovenzaal van bet Café tHarmonie een openbare Vergadering waarin als spreker optrad de bter W P Zeilmaker van Nymegei met bet onderwerp tde Politieke Partyen De vergadering werd geopend door den Voorzitter den beer A J Lafeber met de mededeeling dat de rede van dea beer Zeilmaker in hoofdzaak moest dienen om de beg Dselen der Rad party uiteen te zetten De beer Zeilmaker begroette de nieuwe kieavereeniging eo verheugde zicb in de tegenwoordigheid van den voorzatter van den Radicalen Bond die door zyn komst belangstelling toonde in de nieuwe afdeeling die hier ter stede gesticht ia 9 87 10 10 9 47 84 10 61 10 07 10 80 8 17 8 27 84 8 41 47 7 46 8 80 Om tot de beschouwing der po itieke partyen te komen begon apr eeo bhk te alaan in het v rieden en landde aan by de moeder der rad party d i de liberale party Deze eenmiat groote party bestond uit heterogene bestanddeelen waarvan verschillenden onder liberale vlag io de Tweede Kamer zyn gekomen Daar aangekomen begonnen zij vaak elkaar te beoorlogen waardoor de lib party nattinrlyk velen vafi zich vervreemd beeft Het aobeiden van deze party heeft den Radicalen eeoigea Btryd gekost doch daar hier geen kweatievan minder of meer maar werk lyk principieel Terscbil bestond moest de scheiding tot stand komen De liberalen achryven in bon vaandel Vryheid ons devies laidt rechtvaardigheid De oude zoo beproefde lib party heeft wg erkennen het veel goeds tot stand gebracht doch de richting waarin zy werkt bevalt ons niet meer en de bonding van vele kieavereenigiogon die by de Liberale Unie zyn aangesloten ia ons totaal onverklaarbaar Spr baalt even het beeld aan van Bellamy den w en waarop de rersohiUende standen der maatsobappy geplaatst zyn en vreest dat die wagen in hetzelfde apoor zou blyven zoo niet voortdurend gealreden wordt tegen de bevoorrechting Dit beeeboawen wy juist als oaze taak als onzen eeraten plicht Spr stapt thans af van de lib party om te komen tot de beacbonwing dar Soc dem partij de ketkelyken partyen blijven buiten bespreking Wij hadden gehoopt zegt spr dat by oe kieawet van Houten het atem bdjêt de aleutel van debroodkast aoazyn doob de Soc dem zeggen nu de kieawet bestaat zy geeft ons niet wy willen geen politieke doch een economische actie De S D zeggen dat andere partyen enkel nit bourgoia beataan doch spr raadt ben aan de baud io eigen boezem te ateken by da zoo gemaalde Lib party worden wel degelyk mannen aangetroffen w die den werkman een warm hart toedragen De woordvoerders der S D komen by de geopende atemhos vaak voor den dag net een program eeosloidend met dat der rad partij Thans zal spr bet verschil io beginselen der rad party en der S D A party uiteen zetten Het eerste eo grootste verschil loopt natonrlijk over het privaat beiïit De S D A wil atscbaffiog hiervan tsrw l de rad pariy beperking wil van de rechten voortkomende uit bet bezit De S D A wit op maattchappelyk gebied geen hervorming maar ommekeer doch wy vragen zyt gy geen Nederlander om te weten boe trasg men zich hier beweegt op wetgevend gebied Het Nederl volk wil practischs politiek Spr beeft den beer Van Kol geprofeteerd dat van zyn idealen na vier jaren weinigen bereikt sullen zijn eo bet uolk is niet tevreden met de verklaring der afgevaardigden wy hebben ons best daan By de verkiezingen hebben wij steeds geroepen kieat een democraat Ats vrucht van ons streven zien wy in het boidige ministerie een voornitstrevend element Daardoor zien wy thans wetsontwerpen aan de orde waarover jaren en jaren gewerkt is o a leerplicht Spr hoedt een warm pleidooi voor dit ontwerp doch het moet gevolgd worden door voed en kleedpUcbt Na leerplicht krygen wij afscbafSng der plaatsvervangiog waardoor een growetyk onrecht een ecbandetyke bevoorrechting uit den weg geruimd tal worden Eenige punten van het program der rad party wordec door apr nog behandeld zooala staatipeosioneeriog hierby wyst spr op het verschil in eiach van de rad party en da S D A deze laatste wil de peosioenkoaten geheel laten dragen door den ataat lerwyl de rad pattij den weg wil inslaan die thans by de pensioneeriog van Ryksambteoaren gevolgd wordt Da rad party enscbt qq een betere regeling van de arbeidswetgeving wy willen den werkman ook meer rechten toekennen doch tevens willen wij hen wyzeo op zyn pliobten Arbeid en kapitaal zyn volstrekt geen natoorlyke vyanden Van harte juichen wy het Farticipatien stataat toe waarby de werkman aandeel in de winst wordt toegekend £ en ander punt van het program der Rad party is i beaoherming van bet lÉind tegenover zyn ouders Het nut der dierenbeachermiog wordt erkent waarom mag de Staat bet kind dan niet in beacberming nemen tegen onnatanrlyke onders By de bespreking van de algem herziening der Armenwet wyst spr er op dat de radicalen maatregelen willen nemen ter voorkoming vao armoede £ eo voornaam middel hiervoor is den Gemeentebesturen het recht vin onteigening te geven waardoor grond ten algemeene bate kan gebroikt worden natnorlyk gaat hiermede samen verbetering van den woningtoestand Spr kwam op voor de rechten van de vrouw treurig is het dat in het Nederl Wetboek de vroow gelyk gesteld in éJQ adem genoemd wordt met minderjarigen eu onder curateele gestelden Hit drankmisbruik moet beatreden worden bier geeft de S D party een navolgenswaardig voorbeeld wel zullen de accynzeo verminderen doch de kosten van gevangenisaen en krankzionigen gestichten zullen aanmerkeiyk dalen Ten slotte verdedigt de heer Zeilmaker bet goed recht der rar icaien party heilig ia hg overtuigd dat de democr beginselen v t 00 meer ingang zullen vinden hy maakt voor zijn party aanspraak op loyale en royale be strijdiog Aan bet debat werd deelgenomen door d Heeren v d Ree Mallon en Trieseoberg De eerate richtte hoofdzakelyk het woord tot den Voorzitter het hetrearende dat deze kieavereeniging was opgericht wyl Ons Be iuigt in dexelfde richting werkt en alleen verbrokkeling vao krachten het gevolg kan wezen De heer Lafeber antwoordde hierop dat dese kieavereeoiging was opgericht wijl naar veter overtuiging Obs Belang in Socdemocr Taarwater was verzeild geraakt Da Heer Mallon stelde bierop den Heer Zeilmaker een debat met Mr Troelstra in het Toornitzicbt hy hoopt dat de Heer Zeilmaker dan hier prateot zal lys Deze verkUarda zich faiervdor niet bevreesd doeh wees op de onvrachtbaarheid vao zulk een debat wyl het meestal geen praktisch nut noeft Het was inderdaad jammer dat deze Vergadering zoo slecht bezocht was de schoon rede van den Heer Z verdiende meet belangstelling en wy durven hem gemat verzekeren d t by by een volgend optreden alhier een falryker gehoor zal hebbeo 1 Gisteren herdacht Ds L R Oldeman met zyne gemeente het feest zyner 25 jarige ambtvervalling In een opgewekte en gevoelvolle rede naar aanleiding van Richteren 6 vers 14 sprak de geachte redenaar van de kracht die eeu goed godsdienst leeraar hebben moet om zyu ambt waardig te bekleeden een kracht bestaande in geloof aan God en in den mensch Aan het slot dankte 1 voor de talryke bewyzen van liefde en achting die hy ook ai i den boezem zyner gemeente möcbt ondervinden en die bet hem onmogelyk maakten niet in het openbaar daarvoor zyn erkenteIgkbe d te betuigen Atzonderlyk dafikie hy ook het bestuur der Rem gemeente waarmede hy steeds als vrienden samenwerkte de dames van de Zondagschool en sprak ook zyu veeljarigen vriend toe dea burgemeester zyner eerste gemeente Oawerkerk Z die bem als jong predikant tot steun waa en voor deze gelegenheid was overgekomen Ten slotte zong de gemeente hem de bekende zegenbede toe Dat Ueerm zegen o U daal Dea namiddags wachtte den jubilaris nog eene verrassing toen de kinderen van de Zondagschool van den Protestantenbond hem en zyne familie met toepasaelyk gezang begroetten en en bloemstuk aanboden Het was zeker voor den waardigen predikant een onvergetelyke dag die bem moed en kracht zal geven om op den ingeslagen weg voort te gaan Naar hy zelf verklaarde gaat hy bet nieuwe tydperk in met dezelfde opgewekte en dezelfde liefde voor zyn ambt als voor 25 jaar Moge het bem gegeven ayn nog vele jaren in onverzwakte kracht onder ons werkzaam te zyn VER8CHEÏDENHEID Over de lotgevallen van een kunstvoortbrengsel vinden wij in een buitenlaadsch blad het volgende verhaal Een Amerikaan die toevaliif te Loedon vertoefde kocht daar een van de zonderlingste recUme biljetten zooals fle onlangs overleden Engelsehe arte Anbray Beardaley tot verbazing van zyne landgenooteo ontwierp Hy betaalde er f 1 25 voor en zond bet afEche naar een zyner vrienden io Amerika als staaltje cvan de meest moderne Engelsehe kunst De vriend had btykhaar geen amaak in dit kunstproduct ant by gebruikte het stevige papier om er linnengoed in te pakken dat naar de waaschenj ging vao een Chinees Sam Li geheeten Naoweiyks had Sam Li het geminaohte reclame biljet gezien of zyn oogeo begonnen te schitteren en hy vroeg aan den brenger van het pak of hy den omslag mocht houden t sen gereedelyk werd toegestaan Sam Li hing dadelyk het afilche in zyn hleekery op en noodigde zyn landgenooten nit om het moois te komen bewonderen Er kwamen er een paar toen drie toen een dozyn en eindelyk honderden naarmate de mare van het wonderlyke aanplakbiljet ziob verspreidde Een van de bezoekers Wan To Li directeur van een Cbioeescben chouwhurg te Kanton kocht het voor f 250 en Üet bet zien tesen entree daarmee verdiende hy meer dan f 1000 Eindelijk kocht een chatryke Chinees uit Califoroië het biljt t voor f 1250 Het versiert nu het paleis van dezen milliooair en dag en nacht brandt er een lamp voor als voor een huisgod Aubrey Bea dsley heeft nooit geweten dat zyn werk onder de zonen van het Hemelscbe ryk zulke bartstoohtelyke bewonderaars vond t Opent in elk geval een nieuw kanaje voor onbegrepen konsteoaara Iemand ontving een veertien dagen geleden een postwitsel uit Curasao eo weekte daarvan den postzegel van 50 cents af waarna hy den wissel ter betaling liet aanbieden maar betaling werd geweigerd omdat de postzegel ontbrak Hy kon dien niet terugvinden en wendde zich daarom schriftelgk tot den directeur van het postkantoor met t gevolg dat hy na eeoig been en weer schryven tegen vergoeding van 50 cta voor een nieuw zegel het geld mtbetaald kreeg In plaats van dit te waardearen ala een bewijs van groote welwillendheid beklaagt hy er zich nu nog over io t Nieawa Te Kopenhagen heeft zich een olob gevormd voer vfonweiyke kantoorbedienden Aan het hoofd ataat mevrouw Gad de presidente van het bestuur der tentoonstelling van vrouwenarbeid De vereeniging beeft Toorloopig baar eigen lokalen waar de ledea tegen een zéér kleine contributie concerten n voordrachten kunnen houden en een eeovo ndig avondmaal gebruiken Later zal zy haar plaata in bet op te richteD vroawengeboni7 vindaD De bisschop van Londen leeet volgeni zyne verklariog geen kranten Höt ia gemakkelijker zegt hy en daarom doe ik be iet en ik bespaar er een maaaa tijd teven medoc Dat stelsel doorietteode zou de eerwaarde heer nog heelwat meer op zyn gemak kunnen komen en nog meer tyd uitap reo als hy heetendal niet meer las Gepaat e bescheidenheid belet 008 te onderstellen dat er onder a biaacbopa lectuur nog wel teen en ander zal ÖB aög mindf r nuttig dan kranten Peter Jackson jje in de sportwereld beroemde negervuist vechter die jsren achtereen de menschen verbaasde door zyoe spierkracht en lenigheid heeft sich onlangs wpder eens gemeten met een jeugdigen collega Jim Jeffries uit Los Angeles en het kaii pioeQach pf dat Jackson zoo vaak met leeuwenmoed verdedigde ia ia vyftieo minuten tyda ia Jim s handen overgegaan De atryd had plaata io Woodwarda Pavilion te San Francisco eene zaal die wanneer ze geheel gevuld ia zoodat er geen ataanplaats me r over is OOOO men chen kan bevatten maar waarin er voor cleze buitengewone gelegenheid 7000 toegelaten werden terwyl toen de deuren gesloten werden nog 3000 achreeuwende en dringende aapirant toeachoowera op etraat stonden Er werd voor zitpUatsen f 25 betaald Het gebouw is geheel van hout zonder nooduitgangen en be is dua te voorzien schrylt de heer van Onteren aan de Aiuh Ct i dat er nog eooa brand uitbreekt Tegen dat gevaar wordt ateeda gewaarschuwd maar de politie blyft doof eo laat de zaal telkens zoo vol toppen dat 7y die er ziob io bevinden zich byoa niet bewegen kanoen en bovendien wordt er gerookt en brandende hicifere ziet men voortdnrend op den grond werpen zoodftt t geen wonder zoo zyo als er eens eea ramp voorviel die op Amerikaanscbe wijze alles in ellende overtrof wat ooit op dat gebied elders vQorgevalteo is Wat bet siierengevpcht voor den Spanjaard is levert bet vuistgevecht voor den Californiër op Bet gebrul dst by zoo o gelegenheid ontwikkeld wordt grenst aan dat van de wilde diereb tegen het tydstip waarop zy gevoederd worden Een geraf neerde zakkenroller In een in de morgenoren steeds geheel bezet electriseb tramrytnig te Budapest kwamen sedert eenigen tyd byna dagelyks gevallen van zakkenrollery voor zonder riat het ook zetfa by verdubbelde waakzaamheid 7 oowel van den kant der coudoctenrs als vaa dien der passagiers gelukken mocht den daderta ontdekken Daar de passagiers meeatal dezelfden waren moest de verdenking nataorlyk op een van dezen vallen Men meende dan ook eindelyk een h r met een groeten pelerinemaotel om ala den dief te moeten he cboawen doch niemand waagde bet zyn argwaan luide uit te spreken daar de passagier een gediatingeerd uitnrlyk had o niemaiid atinlaiding gaf om zich over bem te ergeren Men had hem eigenlük zoo goed ala nooit anders dan net de arcBn kruiselings over de borst of over de knie zff zitten Doch eiadelyk kvam er licht in de zaak Op een goeden keer aprong eea naait dit bserschap zittende dame plotseling op onder onder den uitroep Mya portemoanaie is my oat9tolen Toen nu ook de andere passagiers bon zakken onderzochten bleek dat een dame die aan den anderen kant vao de pelerinemeneer zat een pakje miste De dames beschuldigden het beerschap na openlyk van deze diefstallen sarover hy zich echter ten zeerate verontwaardigd toonde En terwijl hy zich reeds wilde verwydereu hield een energieke dame hem by zyn pelerine va t deze gleed hen van de achoudera en tot groote verbazing en hilariteit ven de omstanders bleek hy vier armen te bezitten Toen men deze ipeling vsn de natuarc echter wat nauwkeuriger onderzocht kwam men tot de ontdekking dat twee van dese extremiteiten slechts kunstarmen waren In de zakken van den dief werden de fermiste voorwerpen teraggevonden Nadat de passagier bem eerst een flinke dracht slagen badden toegediend werd hy aan de politie overgeleverd MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen EOTTKRUA M S 4pril U98 TABWK pn H L 8 65 i 10 40 per 100 K ö 19 60 i IS Canid porH I 8 65 fi EOOGE p r H L 4 90 i WINTEEOEBST ptr H L ƒ 4 por 100 K O O i 0 mindtre worlen i beter loortae i f ZOMKRGEHST p r H L if p 100 K G ƒ ÏL ƒ CHEVALtBaGEB8T B r H L f O k f 0 per 100 K ö f HATER per H L 8 16 i 4 S6 Mr 100 K G 8 a 8 60 PA ARDEBO0NKN p r H L 6 70 ü 6 16 WITTE BOONBN per H L 8 66 i 8 66 BRUINE BOONEN per H L 7 60 a 60 BLAUWE ERWTEN K ki00rt iip rH L ƒ Mï i 0 85 NUit kookMOrten ƒ 6 ƒ 6 40 tANARIEZAAD per H L 8 i 0 60 Fer Telegraaf Rotthidih t Hei 1898 Tarwe O tot MO Ragial 0 H nr lO Furd booBSD 10 m ErwtsQ 10 cent booger Braioe Boovan 10 tot 16 cent l g Wille Boaun oetbrMlit GROOTE EBUZE in de nienvBl A van os Az Md Tuilleur Kleiweg S 73 73 i GOUDA Telepkauu iir 3t Beurs van Amsterdam Vrkn slotkra 86 867 98V 98 9 7 100 86 88 i 84 84 177 l Vl ♦ B6V 9 4 97 1 10 417 4 Vi 76 0 6V 104 96 a Vis 100 1007 100 loov 6 16 468 lOOV V loo v m 904 148 i 7i 68 101 981 180 96V sov J8V 117 113 106 19SV 190 100 64 6 V 160V 99 76V 101 100 18 l UI 188 z 11 S8 APRIL NBUKELiNB Cerl N W S dito dito dito Udito dito dito SlloNaiii Obl Oeudl 188188 4 Italië Insobryving 1862 81 6 Ou TBK Obl iiip piorl8 8 dito in zvl er 1868 6 PoRTïlOil Obl met coupon S dito tieket 8 Rusland Obl Binuenl 1804 4 dito Goeon 1880 4 diW bij Rolhi 1880 4 dito b Hops 1880 00 4 dito in goud leen 1883 fl dito dilo dito 1884 6 Spak Ferp l lobuldlSSl 4 TuuiIi Oepr UoaT le ll IBilO 4 Geo leeoiaft erie D Geo Ifl niug lerie C ZuiDAni B p T ohl 188 6 Mbxico Obl BuiLSoh 1880 Vbnbhuia Obl 4onbep 1881 Ahstbbdah ObliKHtien 1886 8 RoTTBBDAll Sted loei 1884 8 Nbd N Afr HuidaUr Mnd Arendih T b Mij Cerlifiosten DeliMuUchippü dito Arn Hvpotheokb pindbr 4 Coll U j der Torilenl Mud s Gr Hypotheokb p Bdbr S i Nederl nd ohe bank and Ned lldDdelmaatsDb dito N W It Pao Hyp b p ndb 6 Rolt Hypotheekb pandbr 8 i i tr Hypotbeekb dito S l OoêTM Uo l Hong baBka nd J ROBL Hypotheekbank pandb Ahxbika Rqut faypoth paodb 6 Maxw L G Pr Lieo oert Nbd Holl IJ 8poorir Mij aand M i totKlpl T St Spw aaod Ned Ind Spooriregm aand Ned Zuid Aft Spm und 6 dito dito dito 1891 dito 6 lT u Spoorwl 1887 88 A Eobl BZuid Ital Spwmv AU obl 9 PoiiBN Waisohau Woeuen aand 4 Rusi Gr Ru apw MIj obl 4Vs Haltischo dito aand Faslowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aaod 6 Kursk Ch Asoir ilp kap obl 4 dito dito oWlg 4 lOl 49 108 U s l l 74V 180 106V 108 1007 loiV 1177i 136 ssv Ambuka Cent Par Sp Mij oM 8 Chio k North W pr Cv and dïto dito Vi n 81 Poter obl 7 Denvork Rio Gr Spm oert Illinoia Central obl in goud 4 LoaisT kNaih illeCert aand Moiioo N Spw Mij Ie hvp o Miss Kansas 4pot prof aand N ïork Ontaaiok West aand dilo Poon Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hïp in goud 6 81 Paul Mino k Maiiil obl 7 Un Pao Hoofl i n oblig dilo dito Lino Col lo hyp O 6 CAiCADl Can 8outh Cort T a nd Vbn C Rallir kNa leh d c O Amstórd Omnibus Mij aand RotUnrd Tram eg Maats aand Nb Stad Amst rd m aand 3 Blad Bollordam aan 3 Bbmib Stad Antwerpen ISt J i Stad Brussel 1886 Hoiio Thoisi Hegullr Gesolisoli 4 OoBIBMa Staatsloening I860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SpAHJi Stad Madrid 8 1 8 Nbd Ver Bei Hyp Spohl eert E E O L A ii a E MT UCHT TAN DEN TllllRTOREN De vrouw Mn dtn viiurtórtnioaehter tn gmtan Ken wsce en zeer intereaBante geschiedenia werd onUngB aan een reporter Tan de Bridgend Chronicle op btgzondere wgie bekend gemaaict Teneinde zoo mogelgk sich ran de feiten ran dit geral te verzekeren beiastle de uitgever iemand van zijne ambtenaren de vronw van den vnnrtorenirachter een bezoek te brengen Ue Tunrtoren vu Naih ia gelegen op de ateile