Goudsche Courant, maandag 6 juni 1898

plftatsTer fanning en de tot afacïnffing der borgtoohtoDi et Door de MaatBcbappg tot Exploitatiö vaa Staatss poor wegen wordt eerstdnsgH eeo exam o ingetteld Toor de poriiera dier Mafttflchüppü dio in Qflnmerkiog willen komea voor treincontroleur hetgeen met een hoogere besoldigiiig gepaard zal gaan vule hebben zich daarvoor reeda aaiigegeveD Nationale Nikkelstelen ingeschroefde Frame s worden naar keuïc gemonteerd 1 lerl ASTRA eigen Fabribt elegant goedkoop sterk REFABEEBEN EHAILI EEREN VERNIKKELBN Sport en SZ3J3n d er W7 agrera ToaxLd en ¥ I D van Rt JIEM Yeerstal Gouda De deputatie van boofdcoDductenrs die eergifiteren is top at U b d difpctie de H IJ S M hcült toezegging gekregen dat hun kiinmetprgeld zon koraeo ta vervallen eo dat zii daarvoor in de plaat zouden krij ïen uren geld zooais bg de Maatü tot Expl van 8t8at 8 inorwegen reeds laug is ingevoerd Van 10 pet verhooging op hoo salaris zoo lis wij eBrgistereo op gezag van anderebladen ineedeeldea is echtor geen sprake gewoest N U Ot HET is een reeds algemeen erkend feit dat men op de Hoog$traat422 de beste WAAR ontvangt voor zoo weinig mogelijk geld Het besluit vbq de Qedep Staten van Gelderland waarby goedkeuring wordt onthouden aan het besluit van den gemeenteraad van Zalt Bommet tot ontslag van het hoofd der sohodl 18 gegrond op deze overwetfiogon dat do raad der aetneente Zalt Bommel bij beolnit van 24 De 1897 het hootd der ope bare lagere school no 1 ovpreenkorahtig het voorstel van U en W heeft ootBlageo op Rrond dat ingevolge de tegen bet ingebrachte beachutdig ftg van on edelijke handelingen te hebben gppWfgd zjjn pr 8tige zoodanig heeft geleden dat k d aanblijven als hoofd der flcbool in strjjd met de belangen van het ooderwgs zou zi a dat bet das geenszins a raad bedoeling in gBweeit genoemd onderw zer met hut geven van ontslag te strafff n omdat hy scbntdig was bevoadcD maar uisluitend om de belangen van het onderwas te behartigen zoodat z n partictt ier belang aan het ali emoen boiang moeat norden opgenfierd dat een dergelüku overweging echter naar het oordeel van Gedep Staten den raad slechts nocht leiden iot hot verleenen van eervol ontslag Na flchrijven van den burgemeester heeft de hoofdomierwyzer geen gt olg gegeven nau zijn fooriieipen om den 23n Mei wodor in de school op te tredpn Niet de oadhte zoon van den groolhertog van SaksenWeimar maar diens kleinzoon Wilhelm wordt naar het DagbI v Z H opmerkt te Amsterdam tgdoLS de iuhuldi iugsfeesten verwacht Ü ennige ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 CENT Vraag de Bieren van de Beiersch Bierbrouwerij De Amstel Aanbevelend M M BELO JE Jr Kcizetstraat R 116 den Groothertog Erfprins Karel AugustiuHS stii rf 20 November 1894 op 50 jarigen It eftyd nalatende twee zoons den togen woord i gen Erfpïins Wilhelm Erne t gahoroo te Weimar 10 Jnni 187Ü en prins Bernard geboren te Weimar 18 April 1878 De dieoet der zeehftden van heKZeebad Scberoningen zal Juni worden geopend üemeng de Berichten Id een der Amsterdamsche bladen komt de volgende advertentie voor ln de war geraakte boeken worden op de meest practiache wyze in orde gohracht door BBD bekwaam boekhouder Gebeimbooding verzekerd Er ia licht opgegaan ten aanzien van den moord die Zondagavond jl in een dansbuia in de Govert FUnkstraat te Arasterdam heeft plaats gehad Het staat naar w vernemen zoo goed als iJi i L i i a L m Ji i Kcle SD rwe vcrblndlngen met OÜD V Zo merdlenst 1898 Aao evangeD I Md TUd vao Greenwich Directe hpoorwigvu miming 3 l r s r f l5V o m u m j so 56 i i 9 1 1 9 14 9 86 0 64 10 11 11 13 8 S5 43 8 49 8 56 Ü 06 1 63 6 08 6 11 5 ia 6 86 Oouila Moordroclit door 1 82 7 8 1 6 7 55 NieuwerVerk 0 poUe gottnnl ni J aotteriUm OapeUe Hieawerkerl Bioordrenbt onda J 80 16 11 86 11 60 18 37 1 61 7 36 77r 3 f 40 M 4 66 6 04 5 U 5 17 6 46 5 66 11 64 13 0 8 18 47 6 88 7 10 7 6 8 11 l BOÜDA UKN HAiO i 1816 13 66 3 14 S 46 4 49 4 o8 1 8 1 19 SI f 1 88 5 3 13 46 1 48 8 43 4 16 6 15 5 87 5 36 B 64 6 11 7 84 8 80 8 48 8 61 i 08 9 08 7 80 7 0 8 116 7 S0 7 48 7 58 8 07 8 18 6 46 S 8S 6 6 6 17 6JR Oonda ZeMnhuiMn MoerkaiMllo ZoetBrmeerZogwaard Voorburg W Voorborg Zootermeer Zwmat d Ze enhmzen Moorkopollc Ooii l 6 63 6 38 6 8 8 4 11 35 11 67 18 06 13 60 O O U U A A M S I R O A M niidi 6 9 8 14 S 10 57 I U I BO 7 S1 8 86 11 17 10 7 10 10 34 j W 8 019 0610 8613 48 6 00 87 8 40 10 03 6 34 7 18 S 4310 S6 10 4lU sl CS 8 80 9 33 10 60 1 08 616 1m versa 8 14 9 07 11 14 11 38 13 87 S 66JI S9 10 61 jn 46JÏ i 10 18 11 18 13 03 1 37 3T08 3 6 5 66 4 48 6 S5 6 1O 6 36 7 66 s 50 a O 9 3E 10 03 10 34 11 Ü5 18 34 3 47 4 U 4 4 8 08 S 40 4 87 6 80 07 OOI U A I 1 K K o 11 I viM vers 10 19 10 6 13 00 13 10 19 53 8 80 3 7 4 S8 6 30 6 47 0 05 6 55 S i6 door 10 1 ï 111 6 84 7 18 7 68 6 89 6 66 T 8 6 80 6 116 6 48 OS 6 37 8 34 6 46 3 50 6 04 6 38 Uoad Uudew Wowd irinwlit 8 10 7 48 7 04 s S + 9 9 00 9 31 111 1 9 1 l 3 7 05 8 10 9 05 11 16 3 68 S 46 4 46 80 7 41 9 46 7 20 8 26 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 00 109 9 i8 10 18 61 4 47 7 4 49 II 1 I u hl 6 35 6 SS J 4 Woorden 6 40 6 63 8 06 Oudew Gouda 10 46 9 63 tO 59 11 10 18 11 8 14 H 8 87 9 01 9 36 raat dat de kelelmaker op wien zware verdenking rostte ea ó a ook re d in voorloopïge bewaring was a an Hendrik van Iteeden den Dootlottigeo steek heeft toegebraelit Naar wjj vernemen heeft de zaak zich ais volgt toegedragen Op den Zondagmiddag waa een Wertal mannen uit d Q Jurdaan oodar wie zich de bedoolde ketelmaker bevond oit rgden geweest Toen men in den Jordaan terugkeerde had eeo der vrienden van het viertal dien men was tegengekomen geroepen Jod gen wat snüe julüe ukaaslc De kot4maker een 18 jarig jongman bekend slaande als een echte vechtersbaas was dooi dien oitroep min of meer beleedigd geweeat en toen hy en zijn riend n s avonds den 1 vriend die ceroepen had in bot dansbuis in le Govert Fiinckstraat cnlmoetten had de ketflmaker tot den bedoelden man gezegd B o ik non nog usn t kaa sneden VanheteHne woord kwam het anderen en den gebeeten apood had bet gedreigd op vechten te zallen oitloopen doch de andere bezoekers van bet lokaal waren in een te jolige stemming om dien avond te vechten en woreo telkens kalmeerend tasschen beidtm gekomen Op een gegeven oogenblik toen wederum handtastelijkheden tu schen de Jord ners dreigden was Hendrik van Reeden voor den ketelmaker komen sta n zeggende Niet vecliten bier Hij kende don ketelmaker in t geheel nipt had nooit te voren ruzi met hem gehad De vechtersbaas bracht van Reeden op dat oogeablik verradelijk den stoek toe Denzelfdeo avond behoorde bi onder degenen die door de politie uit bet danshois naar de Pordiuaod boUtraat werden ebrachi om geboord te worden Bij die verbooreu was tegen deu ketelmaker wel ia waar dadelgk zwiiro verdenking gerezen doch men had geen enkel positief bew D tegen hem kunnen b brPagen Zulko is nu evenwel wel bet geval geworden Üe politie had na den moord dadelijk bet privaat in bet dausbniit laten onderzoeken omdat men maar goen enkel wapen kon vinden Bet onderzoek leidde echter tot niet Doch de commissarif de hter Van der Wiele gaf het zoo spoedig niet op en Het nu giïtereu het privaat door de mannen van het Liernorstelsel ruimen eu toen kwamen een viertal meBseo voor den dag Het is gebleken dat drie der bezoekers vna het danshuis bevreesd dat op ben werd een mes op hen bevondeo verdenking zoo vallen do misdaad te hebben gepleegd van de verwarring gebruik hadden gemaakt om hun measen in bet privaat te werpen dat uit de gelagkamar voor ieder te bereiken is De ketelmaker had dadetyk na de misdted zgn mes waarmede hij den steek bad toegebracht san zyn meisje gegeven en tot baar g e gd dit dadel k in het privaat te gooien Het foeisje heelt vertvlaard dit gedaan te hebhen en bet tot duaverre niet te hebhen durven aeggen omdat haar vrger baar wel meer had geslagen en zy bang was geweest hem te verraden Het moB beeft zij thans berkend ais BBU deu ketelmaker te bebooren Het is een gewoon zakmes niet eens erg groot maar viymscherp en door het herhaalde slypen vrgwol deu vorm gekregen hebbende van een kleinen dolk Naar wg vernemen heeft de kotelmaker aan de jnstiti reeds bekend ds misdaad te hebben gepleegd Hy bevindt zich natuurlyk in bechtania en nog worden verschillende getaigeo gehoord Een woord van luf komt zeker toe aan den commiBd ria van politie der f erdiuand BotBtraat en dien personeel die sedert Zondagavond mateloos in de weer zyn geweest om bet noodige licht to doen opgaan iu deze treorige zaak gelukkig met goeden uitslag 13 58 l 7 1 14 1 31 11 1 13 18 11 43 61 13 83 t K 3 80 10 19 10 39 10 86 10 48 l 4 ii 63 9 4J 10 18 11 18 11 80 11 41 11 66 1 ll787 9 57 10 14 11 16 9 17 9 88 9 46 9 66 UÜt l o 44 11 4 1 U 10 11 10 17 lO SI 10 43 10 6 10 6 9 08 8 0S s s 3 46 l St 8 08 Door don inspectenr der Sophia VereenJging tot beschtirming van tieren is procef verbail opgemaakt tr en eeo winkelier te Amsterdam die ook bier te lande schildpaddeQ metjnw Icn bezet in den band l tracht te brengen Hdb Te RRokum werd Donderdagmiddag de vroaw van den tolgaarder J W bewostelooa in het acht rhnis van het gehoaw gevonden een byl Isg op eeoigen afstand 0 den grond Later vond men W verdronken in een water pot liy zyn wonin Vermoedelyk heeft W Z 0 vron mei de hyl een schedel verwonding toMUpbracht en blijkbaar voor de gevolgen vreiZ md zich van het leven beroofd Dy vtoow ia naar het ziekeobois ter verpleging overgebracht E n aardig schadepostje 1 De veekoupraan L 1 te Kethel en Spalaod woonacntig liet deze wnek lopn hy geld ontvangen had in een boÜiehais op de Veemarkt te Rotterdam het papieren geld ter waarde van f 200 per abait opeen tafeltj t liggen Toen tiij een oogeoblik tater terugkwam as het verdwenen Afscbawelyke poging tot moord Te Uffelte ging de flchonomakHr J S s avonds met ziJn makker J H huiswaurts LaatRtgenoemde was bet eerat bji zyn wvining waarna Ö all en zijni n weg vervolgde Kort daarop word hy door twee personen die zich op den berm van den Kyksstraatweg hadden schuilgehouden aingevslleu en kr=eg hij met een stok of iets dorgeiijks een slag op het boof i wanrdoor by neerviel Hy werd toen door den grootsten der twee aanraitder aangegrepen ii in de Drontsch Hoofdvaa t geworpen wuann hy terstond geheel ondor dompeldf Zuodra hg weer bovenkwam had hg de tegenwoordigheid van geest om e n paaHje aan d n kant van het water a t te ifrypen Eéu zyner aaavallDrit zag dit en bracht hem toen nog eeo hevigeu slag aan het hoofd toe waardoor S moest losfaten en in d diepte wepzonk Door zyn overlaid hnlpgesi hTeenw begon de houd an den Ityk 8 weg werker K Iloogeveen geweldig te blaffen Ueze gini toen even i aar bniteo om te zien wat er wa t Zoodra by ontdekte dat tr iemand in bet water ag snelde by naar hoU om zyn reeds te hed liggende huisgeiiootsn te waarachuwen die onmiddellyk kwamen hnlp verleeoen Oe ondste zoon Arend een good zwemmer begïf zich te water en had het geluk na krachtige inspanning den in levensgevaar vc rkeerenden 8 op het droge te brengen en verder by te staan Van de aanranders wa i oatonriyk geen spoor BiSier te ontdekken Men hoopt dat de politie er in filagen zal hen op te 8f oren Men pryst het flink gedrag van Arend Hoogovoen N w s Late haver komt ook op Dit tiet de landbouwer S te AUen a d Maas in letteriyken zio bewaarheid Verleden jaar had by een kker bezaaid met haver die lydens eena droge periode werd binnengehaald Het land werd omgeploegd bleef den winter braak liggen tn staat thans bewassen met de praohtit sto haver die uu reeda in de aren staat en over 3 a 4 weken kan geoogst worden flet geval wekt zeer veel belangstelling by de landbouwers iu den omtrok ZULKS IS SLECHTS EEN BEGIN DAM vieesre t 7 4 68 4 63 6 6 6 1 5 19 4 4 15 6 3 6 10 6 40 in 6 83 7 60 3 61 8 4 4 06 4 4 4 60 4 67 8 04 6 10 1 44 S4 9 01 3 01 9 14 09 4 06 4 81 4 SS 4 89 4 68 6 04 6 15 l S6 1 41 1 66 3 06 3 17 3 4 E 13 38 8 14 4 0S 4 87 6 50 7 13 7 89 88 9 10 9 J8 I 10 54Un6 t 9 86 JAm W 9 49 9 66 10 34 ll lO iiada Zeer zeker hebben de lezers en lezeressen van dit blad op deze zelfde plaats in de laatste tyden met nieuwsgierigheid en belangstelling j de wonderbare genezingen gelezen van verlam den bloedarmoedigen enz enz en hebben zich zeker afgevraagd zoa zulks alles waarheid wezen al die getaigschriften komeq uit t Bnitenland en ills gewoonlyk wordt er dan gez d van iets dat in t Bnitenland voorvalt o dat ïi ver weg dat is niet gebeurd maar de feiten doen zich ook hier te lande voor en ofschoon slechts sedert korten tyd in Nederland ingevoerd weten wy reeds dat onder de tairyke personen die genezen zyn of die zich oneindig veel beter gevoelen eenigen reeds getaigschriften opgezonden hebben wy willen spreken over de Pink Pillen van Dr Williams Ziehier slechts een voorbeeld onder velen wat de H eer Hyman Halterstraat ons uit Zutphen op den 22 Mei 1898 geschreven heeft Olynheer ik zal ü het resultaat mede deelen van de Pink Pillen door mg gebruikt Ik had al verscheidene maanden pyn in de borst naby het sleutelbeen en die pyn werd allenga heviger Ik had alle mogelyke geneesmiddelen beproefd zonder eenig resultaat Toen laa ik in de Nieuwe Zntpbensche Courant iugezondene artikels over de Pink y Pillen Ik besloot om eens een doos te pro beeren dat my best beviel Vervolgens nam ik een tweede doos en na het gebrnik dier doos was de pyn verdwenen Nu heb ik slechts eenmaal weer pyn in de borst gehad maar iir zeer lichten graad Mocht de pyn soms weer komen dan neem ik weer een dooa X Tk kan dan ook een ieder aanraden om deze Pillen te gebruiken Overal waar ik kom recommandeer ik nwe Pink Pillen van Dokter Williams want zg helpen flink Zoo ü wilt kunt U van dit schryven gebruik maken Zoo als wy reeds meer malen gezegd heb ben zyn de pillen onovertreffelyk tot de genezing van bloedarmoede verlammingen ruggemergstering rhumatiek heupjicht zenuwpyn 9tVitus daas hoofdpgn zenuwziekte kliergezwellen enz zy zyn een spiorversterkend middel en een hernieuwer van het bloed Zg geven sehoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tydperken der verzwakking hy de vrouw en veroorzaken by den man eeae werkdadige werking tegen al de ziekten ver oorzaakt door lichamelyke en geeateiyke over spanning en door buitensporigheden Prya 1 75 de doos 9 per 6 doozen Verkrygbaar by Snabiuk Steiger 27 Rotterdam eenig depothonder voor Nederlanden Apotheken Franco toezending tegen postwiaael RECHTZAKEN De Amst rdamsche rechtbank bevestigde gister het vonnis van 6 November 1894 waarby G van Deth wegens beleedigiog van dr Gheel Gildsmeeater in den Haag veroordeeld werd tot 10 dagen govangeninstraf ADVERTENTIEN Heden overleed tot ons leedwezen te Gouda de Heer W FURRER die bg ons als Depüthouder in betrekking was en ons sl ed eerlflk tronw en met den meesten yver lieett gediend zoodat i ons tteeda in her zgn innering zal blyven J P COMMELIN Co Az nfabrikanten ütrick 31 Mei 1898 10 04 10 11 10 18 10 36 10 84 7 56 8 03 8 09 8 1S 86 8 48 9 11 10 16 Iht Depdt te Gouda zal dtor de Weduwe met behulp van haar Zoon op dezelfde mijse worden VOOrtgetiet en wij bevelen haar beleefdelijk man onze ge achtte begunstigers met het voUu wtiro wen aan 10J14 17 O 6 85 5 86 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 10 10 18 10 81 10 88 10 S8 7 69 84 8 15 8 89 8 84 10 89 11 Il 10 06 7 5S 9 8i 9 84 9 48 9 69 10 10 10 8 6 13 6 18 e so 6 89 6 60 7 30 6 80 8 33 7 48 6 11 87 11 41 8 66 10 18 1 44 HAAR TAND NAGEL en KNEVELBORSTELS worden steeds op garantie verkochtji alsmede een niime sorteeriug KAMMEN by B p m mmkmm Coiffeur Kleiweg Gouda msmL TE BonBi CnKATORBN maken bekend dat het Toelating s Ëxamen zal worden gebonden op MAANDAG en DINSDAG 27 en 28 JUNI e k Aanmelding Tóór of op MX J VXt a s bg den Rector Dr A tan IJSENDUK Fotograaf fluw Singel Eenig adres voor gekend t flijketnie JFIETS MAI CHETTEN Fietssclioeiion en Sportschoenen f I in vele SOORTEN voorhanden in het MAGAZIJN DE ROODE LAARS Het GOEDKOOPSTE ADRES voor GOU DA Speoiul adres voor AANGEMETEN WERK AANBEVELEND j VAN ZONNEVELD JHachinale en Chemische zuivering en ontsmetting van Bedden en Matrassen bij Gein DE RAADT Westhaveii 200 Peperstraat 7 819 11 Stoom Zagerij en Schaverij J V ERgEER G OUDA LEVERT EOFliTTEN AKDlITfiATEN ES mhH ook volgens op te geven Profiel t l§ poedige aflevering IVette ultvoefIng Concurreerende prijzen BERICHT VAN INZET DE MWMMSWONmaHl et direrse percealsn WEI en HOOILAND en aanbehooren in het Be ertohe onder la gemeente Stolwijk ter grootte ran 13 HecUren 54 Aren 39 Centiaren is bjj railing gebonden 2 Jnni 1898 in de perceelen bg billetten breeder om cbieTen in bod gebracht te weten Penseel 1 f 2300 Perceel O f 1100 47B 800 500 1S5U 960 2800 U50 Samen f 11425 De rerhooging en afslag in perceelen en combinatifin blgft bepaald op DONDEBDAO 9 JDNI 1898 des roormiddags elf nre in het ScUppershais aan bat Veerstal te Oouda tsn OTsntaan van den Notaris MAHLSTEDK te Beigambacbt Qoede en goedkoope Vleeschhouwerij Reizerstraat 188 blgtt steeds Toortgaan met de LEVEKINa ran PRHi QDAUTEIT 9 tegtn iterk eenemrretremée prtf0en Aanberelend J F van Leeuwen WatïJ13ï a5wrkStS Vd liiMtWtMiMaaaat in 4 tH Wat i ta Mm Iniipib MvfiiiiIxpeJhr Pnii 60 Mt 71 oMl aa f IX de fliwlL VkiIü la 4a Ati j fci k iii 1 bü Te GOÜDA bj C LUGKR Apothdur Markt en bg WOLFF Co Weithare 108 iB j m wm Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR ZAADHANSEL ELEIWEGl Gesorteerde Bloemzaden gwohikt om buiten te taaien 12 pakjes in acboonate soorten O GU 25 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden TOor binnen en bniten 12 ituka 0 75 25 1 49 Per itnk 0 10 Auiberetend J P HOOFTIIIAIV r4S r45 Phonographeü GRAPHOPHONE viD de Phinognphe Mtij te New York zingl spreekt lubt maakt orcbestmuiiek ipplindisseert em eu eai Prachtige keuze in IIVM ADTOKATEN TOOT 1 en 2 cent ipelend voor cttió H lan sf 65 Gld tot 360 Gld A UITTENBOGAARD Muniekhandel Ooêthaven B 10 WM IE COIFME Dubbele Buurt A E SCIOLTEM COIFFBUB EEH I 1E 0T7ANTEEE Hen w rdt reriocbt op t IIERK telettui UIT HIT MiOllU N ri H RAVËNSWAAY ZONEN QOBINOHKH Deze THEEËN worden algelarerd in reraegelde pakjes ran y hue m een half en m Ned ont net rermelding ran Nommer ea Pr s roonien ran nerenstaaad Uerk rolgens da Wat gadapo neerd Zich tot de mtroerins ras gaaarde orders aanbwrelenda j bbbbbaAht ui