Goudsche Courant, zaterdag 25 juni 1898

Ulrecte Snoorwcgverblndlngen met GOUDA Zomerdleost 1898 AansevaogeD 1 Mei Tlid vao GreeDWIcb i H OOUOi ROTTÏ DAM tiMiii a ud 7 88 8 10 8 86 8 10 8 14 8 86 9 64 lO U 11 18 ll l 18 18 18 63 8 11 8 48 S i7 4 68 4 69 6 88 8 61 6 14 7 31 7 66 8 80 s i 9 68 10 04 10 30 1 9 11 48 1188 1 r J 8 08 10 11 Klnw rk k 7 V 8 4 11 88 1 f 1 09 10 18 0 Ut 7 48 8 88 U 49 1 14 18 1 10 10 11 KolLrdra 8 80 7 11 8 88 4 t a 08 i sf S4 48 10 13 10 80 11 88 6111 31 1 88 i 80 4 16 6 88 6 10 6 40 10 88 7 60 1 16 8 48 l lt 10 1 10 84 10 64 9 87 11 n ttttibm 6 68 8 16 8 61 7 18 7 68 8 40 B 1 63 10 19 11 36 11 60 11 87 1 44 8 60 S t 4 06 4 4 6 16 6 3 8 17 7 86 8 10 10 OtpaU 4 8i 8 08 10 19 J 64 4 60 8 17 9 47 Hinwwknk 8 04 8 11 10 88 r 8 01 4 67 8 34 9 64 Mnrlnskt 6 11 1 10 48 8 01 5 04 8 41 10 01 nit 8 17 it 0 81 7 J 7 46 8 11 0 47 10 18 IK 46 11 64 1 08 18 47 14 IM 4 06 84 6 10 6 46 6 66 47 7 46 10 10 07 10 30 Sf OOUDA UBN H A 1 B fli tem Goud 7 SU 8 80 8 17 8 88 8 67 10 14 11 16 11 18 11 18 11 68 8 14 8 46 4 40 4 63 6 86 6 64 6 11 7 84 7 58 P 83 8 64 10 10 39 u 7 48 8 48 11 30 1 8 6 7 r84 10 11 ZMlwuMr Zegvurd 7 63 8 61 11 41 1 19 6 13 1 15 j 10 11 Voorburg 8 07 8 08 8 81 S l 10 33 i tho 8 18 0 08 9 46 9 88 10 18 10 44 11 41 11 11 48 1 48 1 48 4 11 6 16 6 37 6 63 8 11 89 1 04 8 84 9 9 81 10 81 11 6 1 44 iHH 6 48 7 80 7 40 8 81 9 48 10 11 11 17 U Si 18 11 1 3 8 4E 3 40 4 4 33 6 30 8 11 7 80 7 66 9 18 10 06 Voorburg 6 S9 10 17 f 1 41 4 39 18 9 34 ZaetarmMr Z Kv rd 6 8 10 88 f 1 68 4 68 80 9 48 Zorenbuiun Moorktpotls 8 17 10 41 O 6 04 3 9 69 RfHlll M8 7 48 108 9 08 10 18 10 64 11 67 11 01 11 60 1 17 8 14 4 08 4 17 6 16 60 7 41 8 83 10 10 10 8 melk te Voorburg tot de branding omgealagen Veertien maniehan die er in zaten worden door de haaien rerseheurd voor de oo s ran de lieden die hen te hulp kwamen Overhemden Fronts n O l D k v T X B C H T ft T rH 6 84 7 18 7 B8 8 U 07 10 19 10 67 11 00 11 10 18 88 8 80 8 17 4 38 8 90 6 47 6 06 6 56 6 86 door lO l 11 14 8 87 1 87 g g 7 10 10 S4 r n 8 10 f ff ff 11 88 19 87 8 46 8 84 6 46 6 14 7 18 8 48 10 8810 41 7 04 7 49 B 8 66 11 8 10 61 U 4B l t8 1 8 8 8 8 60 6 04 6 89 4 7 89 61 10 61 11 18 GOUD a A M T B R D A H nuda 6 8 8 14 48 10 87 4 U MO T l 8 86 Ift lfinS Anut W S Ol 9 06 10 88 18 48 8 00 6 87 8 40 lO OS 11 87 Amst as 8 80 9 99 1D 60 1 08 6 IB 8 68 10 18 11 ü 8 4B 9 00 9 80 lU lS 10 88 lt S8 18 08 1 37 8 08 8 96 8 61 4 48 8 86 6 80 6 88 7 86 r 6Q tf 07 9 86 10 08 lO SV ff 9 16 ff 10 88 ff U 56 19 94 w 3 47 4 16 ff 6 60 7 18 9 10 9 98 10 64 ff ff 10 46 ff ff ff ff 4 84 ff ff ff ff 9 86 g 9 86 9 61 10 69 11 10 19 11 8 09 S 40 4 87 6 10 8 07 7 tR 8 88 9 49 9 86 10 84 ll lOlaauda V at e 3 7 06 8 10 9 06 11 16 9 68 8 46 4 48 8 90 7 45 9 46 A nu W 7 80 8 86 9 90 11 30 3 08 4 00 6 00 6 35 8 00 10 00 S 09 9 18 10 09 18 61 8 10 4 47 6 49 7 49 8 49 11 10 1 middagmul g brnikt tfl hêbbso mukte by Mrgiiüreo eeo wandeling en een rjjtoertje door de taioen ynn bet VaiicaaD DüTnCHLAKD Ter waarichntviDg Tan h o died zeD somer weder naar die streken op reii giaDi Iran bet rolgende dieoen dat te Karled wordt bericht Terwyl Wo oidag de koopman A oit Hambarg en zijn familie sich oit bon eerite kluae coDpé begeven faaddeo in de reRtaaratiewagen van den middsf ineltreio ia oit de coapé gestolen een broinlodereo bandtaflcb bevattende brocheii armbanden efi andere precioia van merroaw A tot een wftarde an 5000 Öoryoen D bakkengexellen te Hamborg Attona en Wendibeck zgn hebben beilotea het werk te itaken I Da Beïerecbo mioiiter ran ooderWgs heelt telegrafiicb last gegeven om de op dit oogeoblik in Beieren pTaatfl hebbende eindexameni Tan de Realacbnlen te ataken daar nil is gekomen dat een leerling ran een school te Maocbeo door middel ran een settersmaatje de drakproefen ran Tericbillende wiiknodige vraagatnkken ii machtig geworden en edelmoediglgk ter kennis ran beele klaeien heeft gebraoht De jongens krygen na nieawe ommen op Te Daitech £il8Q is bg een troepen ioipectie een ssberpe patroon afgeeahoten De kogel trof den generaal mejoor Tas Rabe verbrgaelde sgn dgbeen en doodde zgn pWd Er wordt een grondig onderzoek naar de oorsaak no bat oageral ingesteld Zondag werd te Keulen een jonkman eerst tassoben twee soldaten en dairoa taiichen ttree agenten naar een politiebaroel geroerd midden door het lalrgke waodeteod pobUek Hg had zich vergrepen tegen het rerbod om ÏD de nabgheid ran de Teitiogwerkeo te teekenen en was door de wachtpoat betrapi tarwyi hg op een der vestingwerken het K rtret maakte ran aijn meisje Ekoklaü Dinsdag is da Koningin ran Balmoral naar Windsor vertrokken Bg Aberdeen klom de machinist ran een der locomotieren die den trein trokken op den kolenwagen urn een toow ait de war te hsleo met ging de treia oeder een brug door en den miobinist werd het hoofd varbrgzeld Nabü Seaham Barboor In BnmlaBd kwi i Zondagavond een knaap op scbrlkkéTgke manier om het leven Bg zga work aan de oven vaU de East Beaton mgn viel hg in een gloeiende cokesoren en werd natnnrlgk ia aan minnat geheel verteerd De Aoglieeao che geestelijke hield cieo lykdienst bg den oren die het graf ran den jongen was Woensdagmiddag waren de Igken geronden ran 34 mensehen die bg hfit van atapel loopen ran de Albion bet leven badden verloren Hoe weinig orde de politie op bet terrein wiat te bewaren blgkt wel hierait dat een paar honderd menicben op eigen gelegenheid den Japanaohen krnieer die op stapel stond beklommen en vandaar de Albion te water zageo gaan BeLOiB S IO A 8 B 8I 0 SK M8 7 t 8 08 Ueada Ündew Voord Utroekt Utracbt 6 86 tM 7 43 8 87 Woertleo 6 49 6 68 8 06 Uudev 8 14 ff Ooada 8 97 9 06 Te LvJk NameOf Aken en omstrekeo beeft eergisteren een hevige orkaan gewoed die groote schade aaoriohtte Te Loik gingen Tarscheideoe Marden op hot drie raakten te water en verdronken Een buis stortte in Bg Yieé en elders werd de te velde staande oogst geheel vernield Te Namen liepen enkele straten geheel onder Te Aken woeien schoot eteenen om en werden rele boon d op de boolerards ontwoiteld Qeeo persooteke oa gelnkken bedden plaats Feakkrijk Te Pargs heeft een winkelbediend van jaar bg het tweede ontbyt een sta ran zes vaUcbe tanden iogealikt Hg ia i io faM hoep taal waar men zal trachten het oorwerp uit zgne mai te balen H t proces ran de echriftkaodiin tegenZola zoo eergisteren behandeld wordS Zolakwam met zgn advocaat Labori in eenlgtoigje Hg kon echter spoedig weer vertrekUi wantde rol roor dien dag waa tóO overlien datde behandeling tot over veertien dagh moeitworden oitgeiteld T Spanje De wetkloosheid ooder de arbeidei neemt aaoboadend toe Ia de provincie zla reeds 17000 arbeidcfs Kooder werk terwgllin Joli do eintting der fabrieken in BarctlW ver wacht wordt Bet getal aanrragen roor rerplegiog was soo groot dat er niet aan gedacht Kon rorden alle patiënten op te nemen ïn den loop ran den winter werd tot de opricbticg ran eene dépendanca ran het Sanatoriom besloten om nog een klein gedeelte ran de afgewezenen te kannen opnemen Voor een aantal patiënten die niet meer in bet Sanatorium konden opgenomen worden werd plaatsing in Davoser hotels of peniiona tegen rerlaagd tarief aangevraagd Twee patiënten hoewel niet miorermogeod verzochten io bet Sanatorium opgenomen te worden deanoods tegen een boogeren rerplegingsprgs Zg werden opgenomen tegen de gewone coedities op voorwaarde echter dat ze en geheel onvermogenden patient hek erblyf in Davos zoudan mogelgk maken Hoewel in het Sanatoriom personen ran zeer uiteenloopende stand en ontwikkeling bgaeo waren liet de verboeding er nletste weoachen Het bestuur heeft dan ook afgezien van het oorapronkelgke plan om de patiiaten naar gelang ran hunne maatichappelgke positie over meerdere inrichtingen te rerdeelen De vlooiichoawiog op bet Hollandcb Diep voor B M de Koningin zal vermoedelgk a8 cben 14 en 17 September gebonden wordeo Te Haarlem zal ook dit jaar eeae cc nmissie ran de Verfraaüngf rereeniging rooddaao tot beoordeeling eo bekroning ran versierdeibalkons terwijl thans ook roor bekroning kanoen wordeo voorgedragen een versierd plat een m t bloemen getooide Igst een met een rekje bioeiende planten versierd reoater kortom gerelrersieriog in het algemeen In welke provincie van Nederland ligt Meppel t In een dar bladen ronden wg den aitilag der Statenverkiezing in dat district vermeld onder Gelderland en een ander blad utte er Overgssel boven Een derde blad deelde Hoogeveeo bg Gelderland io Drente heelt inderdaad reden om tioh te beklagen In een stembns rood men het biljet van een kiezer die blanco ceatemd en ter verklaring van zgn bandelwyze er by bad geschreven Jesaja XLI 24 Daar ter plaatoe leett nen in de Stateooverzetting Ziet gglieden yyt minder dan niet en nlieder werk is erger dan eene adder by is een gravel die ulieden rerkieit Voot Ie vaefloSJT BBêïlïngTanBol dfir openbare lagere schoot te Liaae hebben lich niet minder dan 102 sollicitanten aan Van 1 December 1897 af werden op de terrassen ran bet Sanatoriom gedurende de ligkour caranssen gegeven in de Fransche Doitache en Engelaebe talen eensdeels om de patiënten meer geschikt te maken om zich te Davos Aroaa de Hiviera of io de Transvaal te reatigeo ooderdeels om ban gelegenheid te geven zich gedurende de ligknnr op nsttige wgze bazig te houden Door éen der te Daros rertoerende Nederlandache doctoren werden roordrachten op de terrassen gehouden teneinde den patiënten een algemeen begrip der ziekte te loeren en hun tevens in te prenten hoe ze als longzieken ook na het verblgf in het t anatoriam moeten teven Van 1 SepUmber 97 tot 1 Januari 98 werden 35 patiënten in het Sanatoriom verpleegd Voor 12 werden de rerpleginskosten door werkgevers patroonv rakvereenigingen ziekenfondsen of particolieren betsald terwgl io de overige 17 gevallen ooders of naaste bloedverwanten financieelvn ateun rerteenden In den loop van dezen winter stonden de Nederlaadscbo Dnitsche en Zwïtseracbe spoorwegmaatschappgen redactie van boa tarief op de helft voor de patiënten van het Sanatoriom toe Deze brpaliugen znileo waarscbgnigk spoedig in werking treden De finanoieele aangelegenheden van het S natoriom tj n niet ongunstig De balans op 1 Januari 98 sluit met eau batig laldo an fra 554 Daarentegen in er gedurende de een te 5 durende de lomermaanden door bet vermoedelijk kleiner getal rerpleegden met een deficit werken Er wordt eep nieawe stoombootdieost voor goederen en pasaagiers opgericht tussoben Leiden en Den Haag Het jaarferslag over 1897 der Vereeniging tol behartiging der belangen ran Nedertandsche longlgders te Davoa bevat in de eerste plaats een geschiedkundig overzicht ran het ontstaan der Vereeniging Io de eerste rergaderlngeo tot rastatellen der stunten werden gekosen tot voorzitter ds haer R K H Kojper tot seoretaria de heer P Plantinga tot penningmeesteres mej E J Tilanna en tot gewone bestuaraledeD mej G de Brnyn Kopa en de beeren H Daelmin en dr G Düttiog Naderhand werd de heer J Karkhoreo te Amsterdam tot algemeen secretarispenningmeester voor Nederland uenoemd Reeds vóór de oponiog van het Sanatoriam op 1 September was gebleken dat de inrichting werkelgk in eene dringende behoefte rooraag De verplegingsprgs wai 4 frs per dag en per parsooo alles inbegrepen Asn bet meerendeel der patiënten werd deze verplegingsprgs berekend aan enkelen werd vermindering van tarief toegestaan doch met hei oog op bet finanoieele risico asn dd onderneming gedurende het eerste jaar verbonden werd de termindering ran bet tarief tot het strikt noodstkelgke bepaald De nitgaren roor lerenamiddolcn kwamen op frs 2 15 per rerplegingedag dieroor hoishunr en rerliohting op fr 0 50 de reat ran djn rerpl ingsprga werd rerdeeld Oftt brandatofPen onkosten apotheek geoeeskaodige behandeling en dienatperaoueel Gemeng de Berichten In den toestand der staking by den sigarenfabrikant den heer Van Waaedgk te Rotterdam ia rolgena De Sigarenmaker nog weinig nf gnen verandering gekomen zoowel de patroon als de werklieden itaaii nog op tcalfde stand poot als in H begin Niettegenstaande djt wordt toeh de loonbewegiog op andere f brieken doorgezet Bg de inspectie te Ond Beiarland renchesa een der rorlo angerfi in burgerkleeding eo de aniforn in een sak op den rug Dreigende blikken van zijne meerderen Daarorer onderhouden deelde bg mede dat bg er niet in konc eo bleek bg ondersoek dan ook dat bg zoo gegroeid waa dat er geea denken aan waa om in bet loldatenpak te komen T s Oraveland ontving de eiereoboopman G ran een lererancicr rolgena bestelling t en remboura eone mand met eierea Bg bet uitpakken bleek echter dat er in plaats ran 1900 elechta 400 boven in waren terwgl de mand overigens met ateenen was gernld De politie is met het geval in kennis gesteld Lage streek Dezer dagen onlvikig eene achtenswaardig familie te LippenboizlBn Fiieslaod eeu telegram oit Ovenchie behelzende de mededeeÜDg Hendrik Geéprongen onderteekend door Vrind c Tot nadere opóelderiag diene dat de dochter des huizes roor drie weken met de Prins Bendrik near Indië was rertrokken Men begrgpt sich de ontsteltenis der familie Na ingesteld onderzoek is gebleken dat in Overschie geen Vrind bekend is zoodat men bier t denken heeft aan een misplaatate audighsid De marechanasee te Roermond beeft gisteren aan de Belgische gendarmerie uitgeleverd den peraooQ van A L wonende te Bergen België wiens uitlevering door de Belgische r eering aan de Nederlandeche was gevraagd ter sake ran frandnloni bankroet lu een zekere echoot kraakt een jongen een groote noot met de hak ran zgn schoen De mee ter hoorde bet gekraak riep den jongen aan zga lessenaar en vroeg hem de noot De jongen lei aarzelend de mooie geheel gekraakte noot op den i beeenaar Eenige oogenblikken later at de meester die nogal eens afgetrokken waa terwgl hg met gefronste wenkbrauwen in een dik boek zat te lezen de noot op De jongen sag dit en begon rervnarlgk te koehen en te schrapen zoodat de leeraar kwaad opkeek eo rroeg wat dat gehoest beteokende Mgnheer criep tot algemeena htlariiait mmm uuugor fflW BOg wwu Aia ft hmek de noot is in het rerkeerde keefgat gosoboten RECHTZAKEN Esrgiateren werd voor de reobtbaok te Zutfen behandeld de caak legen den beraobten Cbrivtiaan Mulder nit Derenter verdacht in de laatste jaren aldaar verschillende inbraken met diefstal of poging tot diefstal te hebben gepleegd De politio rerdacht M reeds jaren doch het mocbt haar niet gelukken bem op beeterdaad te betrappen of de noodige bewyzea te Terkrggon Mulder bekende volmondig bet bem ten IsBte gelegde Het openbaar ministerie eiicbto een ger straf van acht jaren De heer mr H G Jordens was n bekt ambtshalve als verdodiKor toegeroe d ea betoogde in hoofdzaak dat niettegeoatannde de volledige bekentenia ran den h klaagde de diefstallen en pogingen tot diefstal niet waren bewezen Na re en dupliek is de uitspraak bepaaldop Woensdag Z C In 1894 werden door de Haagsche rechtbank de perionen Stadhoodera en Roia veroordeeld reep tot 7 en 4 jaren gerangenisetraf wegens diefstal met braak ten boize von den beer r £ wonende in de OranjepIanti Ee te Delft Oeigk dezer dagen werd gereleveerd werden in 1897 aan de justitie mededeelingeo gedaan die den indrok gaven dat hier een rechtolgke dwaling had plaats gevonden en het gerecht aaraelde niet op grond daarvan een nieuw onderzoek in deae zaak te gelasten waarvan bet gevolg was dat zich giater roor bovengenoemde rechtbank hadden te rerant woorden M de Graaf en W May uit Rotterdam thans ran rorengenoemdeo diefstal verdacht Door wroeging gekweld had May op den 22 Augustus 1897 een brief gericht aan den recbtereommieaarir van den volgenden inbond Ik Willem Blaj verklaar dat Stadhoodera en Rnis oen onacbntdige atraf ondergaan Ik kan dit met zekerheid zeggen omJat ik self oen der daders ben on in staat een betere verklaring af te leggen Nogmaals nader ondervraagd wat hem gebracht had tot bet afleggen dier verklaring herhaalde May dai hg het niet met zicb zelf eens kon worden dat een ander onacboldig zat Zeer omstandig g lijk bg de eerste behandeling der zaak was medegedeeld vertelde May dat beden roor de rechtbank onder welke omatandigbeden en op welke wgze de diefstal ten huize ran den beer v Ë was gepleegd Hij was met de Graaf voorzien van aleatela een breekgior locifera en een stuk kaars op 30 Aag 1894 nit Rotterdam naar Dellt gegaan en geheel toerallig voor het buis van den heer É gekomen Bg had aldaar gebeld en nog eens ftebeld toen er niemand thuis bleek waren hg eo de Graaf over den tuiomuur geklommen eo de woning binnen gedrongen alwaar sg een aantal zilveren lepels en vorken zoomede een aantal sieraden en an dere voorwerpen van waarde ontvreemdden De Graaf ontkende aan den diefstal te hebben deelgenomen bewerende dat May uit wraak tegenover bem de bekeot nia aan den recbtercommisaaria had gedaan en ook door medega rangenen daartoe zonde zgn aangezet De eenvoudige quaestie die May en de Graaf hebben gefaad was eobter zoo luttel dst zolk een vorschrikkelgke wraakneming met kans om voor jaren naar de gevangenis ta gaan zicb moeitgk laat verklaren teazg waar ia wat De Griaf beweerde dat May een briefje aan zgn moeder had gescberen waarin hg verklaarde ffdat het ezels zgn die honger Igden want dat bij het in de gevangenia een goed leven vond en het bem niets kon schelen om et zgn geIimI tvroa t blgroa e Ookrerdieniopaaerking dat May na bet verzanden van zgu brief aati den rechtercommissaris weer op zgne verklaring waa teruggekomen hetgeen zich votgena den president niet goed laat verklaren als berouw hem tot het scbrgron van den brief had bewogen De beiden beklaagden die vroeger te samen ook al eens terecht atonden wegens diefatat te Delft waarvan zg werden vrggesproken hoewel May heden bekende dat zg ook dien diefstal bedreren hadden bleven tegenorer elkander de meest stellige bonding ran bekennen en ontkennen innemen eoodat opnieuw tot het booren dpr in de zaak betrokken getnigeo werd orergegsan In de eerste plaats werd overgegaan tot de confrontatie van de twee reroordeelden eo de twee verdachten met den heer v K die in den Dacht ran den diefstal personen ran verschillende groote zgne woning had zien verlaten toen hg thaii kwem met z ne vrouw Deza conferent a leidde tot geen r aultaat daar deha rv Ë dn mannenaleubtsop den rug hadgezien Grooteen taille vao de veroordeelden en verdachten waren boreodien rrg wel betzelfde Zeer toevallig zgn de Graaf en Rjïa ongeveer even groot eo ereneeDs Htulhondera en May zoodat en veroordeelden en verdachten aan aet signalement één grooten en één kleiuan man roldooo Het meest kenachetaeade oit het getnigens rboor dat rooralanog niet reel licht in de taak bracht was do mededeeling die May aan oen werkmeeeter in de gerangenia te Rotterdam gedaan had Daaruit bleek dat een geroet van wraak tegenover do Graaf hem bezield bad Zeer omstaadig bad bg rerhaald hoe twee personen onscbnldig reroordeeld waren roor aen diefstal met braak te Delft die door hem en nog iemand den naam herinnerde die getuige zich juist niet meer gepleegd was De medegedealde bgtonderheden ran den diefstal waren ran dien aard dat de werkmeester geen bogeoblik aan de waarheid ran de woorden ran May ivgfelde Bovoodiea had hg gez f lierer de schnld op zicb te willen nemea hetgeen de werkmeester hem ontraden had Aan een onderwijzer in de gevangenis te Rotterdam had May hetaetfde rarhsal gedaan Dne getuige herinnerde aioh zeerperiinenidat ham de naam van da Graaf als mededader was ganoomd Uit het rerdere getuigenverhoor bleek dat twee Rotterdamache joffronwea in Stadhouders an Rnla da inbrakers atallig maeiAn te herkanaon Hat hof ta s Grarenhage bevestigde giater da T ordaaIiag nn aan melkboer aldaar wogooa diefstal van 2 maanden REGELING raD bei ToorltereideDil Militair Mmtïl Bovenstaande regeling rastgesteld bg Beschikking ran den Minister ran Oorlog dd 1 Jum 1898 Vlle Aid No 10 berat in hoofdzaak de narolgende bepalingen Onder roorbereidend militair onderricht begrgpt deze reeling bet elementair practisch en theoretisch onderwga in den dienst der Infanterie en der Vesting Artillerie dat door officieren en minder kader ran het leger wordt gageven aan jongelieden buiten den troep die zicb tot het ontvangen ran dat onderwgsrrgwillig aanmelden Het voorbereidend militair onderricht heeft in het algemeen ten doel door locale oefening die zooveel mogelgk aansluiting zoekt bg het schoolonderwga in de gymnastiek de bekendheid te vorderen met de eonroodigste militaire exercitiën terwgl het torene leert kennen de algemeene plichten ran den soldaat Dat onderricht strekt bovendien om hen die de verbintenis wenscben aan te gaan als vrgwitliger roor het reserrekader in de gel enheid te Btellen zich de 7oor die rerbiotonis gevorderde bedrevenheid in de behandeling ran het geweer eigen te maken en roorts tot opleiding ran toekomstige militieplichtigen die aanspraak wenschen te rerkrggen op jplaatsing bg bet korps en in het garnizoen banner keuze of die zich tgdens hun vorblyf onderde wapenen wenschen toe te leggen op het erlangen van eenen graad Het voorbereidend militair onderricht vormt een cnraus die loopt orer twee achtereenrolgende wintertgdperken telkens van ongeveer half October tot ultimo Februari en gedurende ten minste 3 uren per week Het voorbereidend militair onderricht is koa telooa voor de deelnemers en kan worden gerold door jongelieden van lö tot 24 jarigen leefigd Het wordt zoo de daarvoor benoodei de localiteit beschikbaar of tegen de billgke voorwaarden te rerkrggen is gegeren a in plaatsen waar Infanterie of VestingArtillerie in garnizoen ligt on in die waar ten behoeve van de oefeningen ran het reserrekader instructeurs ran het leger beschikbaar worden gesteld indien daar ten minste 5 adspiranteu roor het reserrekader of iu het geheel ten minste 10 deelnemers de lessen volgen h in andere plaatsen die sub a bedoeld indien daar ten minste 5 adapiranten roor het reservekader of in het geheel ten minste 20 deelnemers de lessen rolgen De aanmelding tot deelneming aan hot roorbereidend militair onderricht geschiedt jaarlgks vóór 1 Jnli in de zooeren bedoelde garnizoensplaatsen bg den comm an deerenden officier der Infanterie of der Vesting Artillerie in de orerigo plaatsen bg den burgemeester De commandeerende offioieren en burgemeesters zenden jaarlgks op 1 Augustus aan den Hoofd officier voor het Reserrekader te s Grareub e eene opgave c q ook negatief houdende de namen enz ran de jongelieden die zicb bg hen tot deelneming aan het roorbereidend militair onderricht hebben aangemeld zoomede de rereisohte inlichtingen omtrent de aanwezigheid en de beschikbaarstellmg vaneen voor de oefeningen geschikt lokaal pe erengenoemde Hoofdofficier doet jaarlijks in de maand Februari een onderzoek instellen naar de vorderingen der jongelieden die aan het voorbereidend militair onderricht deelnemen Aan hen die roor de militie hebben geloot en den hoogervermelden 2 jarigen cunras in zjjn geheel en blgkens het onderzoek met vrucht hebben doorioopen wordt uitgereikt een getuigschrift model W Lotelingen die op het tgdstip hunner inlgving bg de militie in het bezit zgn ran het gtttuigschrilt model W komen behalve dat zg aanspraak kunnen maken op plaatsing bg bet korps en in het garnizoen hunner keuze vóór andere lotelingen hunner lichting in aanmerking voor de opleiding tot eenen graad indien het korps waarbg zg zgn ingelgfd een onderdeel is van het wapen voor welke dienst zy voorbereidend onderricht genoten on zg ook in andere opzichten voor die opleiding do noodïge geschiktheid bezitten Overgangsbepdl ing Aan de ingeschrevenen voor de lichting 1899 der militie wordt het getnigscbrift model W uitgereikt indien zg bg het onderzoek naar hunne geoefgndheid in Februari 1899 Idgk geren het onderricht gednrende het oefeningst perk 1898 99 met vrucht te hebben gevolgd STADSNIEUWS GOUDA 24 Juni 1898 Onze stadgenoot de beer D W IJssel de Schepper promoveerde gisteren aan de univer sitait te Freiburg in Zwittertand toi Dootor io de PbiloBophie met het proefschrift Ueber Oxyalpbylpbtalide nnd ihre Ueborfnehrnng ia Antbracenderirate Voor bet eindexamen taebnoloc ia te Delft geftlasgd de haer G B ran Kampen alhier Oau rnegare stadgenoot J F W 8 Niel Behnaran is te Utrecht g laagd roor het 2e Natnarknndig axemen Woensdi hield de subcommissie roor den optocht op 31 Augustus alhier eene rergadering ïn het otel de Zalrac in deze vergadering werden de plannen en teekeningen ontworpen door de bh Dr L A Kesper ï W Molgu en Dr A C Geitel goedgekeurd terwgl genoemde heeren de leiding van den optocht op zit h zullen nemen opdat deze loo schitterend mogelgk zal zgn Reeds rele heeren hebben zioh aangemeld en de gelegenheid tot deelname is nog opengesteld tot Donderdag 30 Juni as zie de adrertoniie in ons nummer ran heden en wg twgfelen niet of eer reien tallen zich opgeren Do Radicale Kies vereeniging Mak twhappeIgke Hervorni ogc heeft in eene giatereoarond gehouden rergadering bealoten de candidaten der liberale partg de hh Bronwer Van der Hoogden Kngff bg de herstemming te steunen en hunne rerkiesing krachtig te bevordttren BunanuK Beroepen bij de Ned U rv Kerkalhier de heer J Haring cand te Utrecht f OuDEUkKEK a Usbi Borospeu bg d Ned Herr Kerk te Barneveld ds D M Boonstra alhier WIKLKRIVIEVWB Hat ia in het Haagsche Bosch verboden s morgena na 9 uur met een rgwiel te berg dee de wandelpaden die niet liggen aan de zgda ran de vijvers waar de Leidscbe straatweg het Bosch doonogdt De Haagiche vroede vaderen maakten deae bepaling om een deal van bet Bnach vrj te honden voor de wandelaara Het eigenaardige feit doet lich nu echter voor dat het deel vtn bet Busch aandawielrgdera ontzegd in bi t geheet bgoa niet meer zelfs door de wandeloars wordt bezocht Man zegt nu reeds dat Cordang den winter io Antwerpen zat doorbrengen en op de wincarbaan aldaar aal rgden Een wielrgder die aabg Drrsden voor een halte Htond sprong bg het naderen van een trpin plotseling op zgn machine en trachtte de spoorbaan o er te steken Het waagituk gelukte niet en hg werd door de lecomotief gegrepen en weggeglingflrd Mnar wonder boven wonder hg en zgn marbme waren beide onbeschadigd ATJIEH De Indiflobe correspondent ran aliet N r d D seinde van 21 dezer Gister kwamen twee compagniSo van de öelimoen kolonne vergezeld van kapitein van Dealen over see te Oleh leb eo koerden bedenmorgen orer Indrapoeri naar Selimoen terug aZooevon kwam gonrernour van Ileutsz ran Ssgli te Kota Kadja aan c Hierbg teekeot het blad aan Na do Torige berichten mag het geen verbazing wekken dat de troepenmacht eenige rarmindering kan lijden Twoo compaguiün ran da Betinoen rolonne zgn niet langs den kortsteo maar langa d n geroakknlgksten wpg toroggekeerd Zg werden te Segli ingescheept kwamen te Oleb leh aan en rertrokken den votgen o ochtend met de stoomtram over Indrapoeri naar Selimoen waarbg ag thans aleohti een zeer kleinen marsch badden te maken omdat de trambaan na wel tot zeer dicht bg Selimoao zal gevorderd zgn Binnen weinige maanden wellicht ia voor bet troepenvervoer zalk een omweg niet meer noodig ale de baan ook Selimoen met Segli verbindt De in bet telegram genoemde officier is do kapitein der artillerie G t Ë ran Dealen ridder dar M W E en drager van do eare abet di evenals de kapiteina de Novo on van Rietacboten ala stafofficier de kolonnea vergezelde Vroeger ord gemeld dat hg wegens ziekte niet zou kanoen meegaan hetgeen thans echter onjuist bigkt te zijn geweest Kolonel van Heotaz de gonrerneur ia mede orer zee naar Kota Radja gegaan vermoedelgk echter slechts roor korten tgd Io bet berel over de troepen in Pedir is hg waarscbgnigk tgdelgk vervangen door den loit kolonel van den genetalen ataf T G H van der Dnsaén VERÖCUEIDENHËID Een fabrikant te Tokio zat roor do Pargsche ten toon atell ing van 1900 eoo porsoleioeo buiaia bakken Het gebouwtje is zoskant ran rorm on heeft eenige meten omtrek Te oordoelen naar da rerkloindo teekeningen die er rerapreid zgn mo t het zMr mooi worden De koaten ran dit merkwaardig stnk wordeo op f 25 000 geraamd Een cycloon heeft te Port Arthnr reel schade teweeggebracht Een Chineeacbe torpedojager is gesb and en 130 zeesoldaten zgn verdrooken ook heeft het Russische oorlogsschip Bisoj Weliki licfate arerg gekregem Een boot van een Russiach schip dat t Noaméa op Ntaow Oaladonië binoaoUap ia in A ran os Az Mil TsilLnr Kleiw g G 73 78a GODDA Telephoom Hf 3i Beurs van Amsterdam notkri 87V Vckn 101 SS l 81 M 17 li V8 isVi siy t 1041 S6V Kioy 100 4 e 8 48 loov 41 loiVi las 1481 BC 87 1 8 108 ti 80 lU l lUV IllS 817 ino u M s 87 150 118 Tfl 1007 108 100 H 1877 la i 103 5 103 Vl l i 118 131 3J JUNI NlD El AND Cart N l W S dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNoia OU Oeuill IStl SSi Italix Inaohrijving l8fiS 81 i OciaTRNK ühl in papier 1808 It dito in lilfor 18118 ft PniTliOAL Old met coupon 8 dito liokel 8 SS Jk nuiUND Obl Ilinni nl 1894 4 dito Qeeotii 1880 4 dilo bij llolba lSSU 4 dito bg Uob 188II D0 4 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito IBa4 i SPANJB Porpet ichuld 1881 4 TuiKKij Uepr Couv leen 1 8Ü0 4 Gee It ening serie P Geo leMing serie X ZijidAfi liep r obl IStl S Muico Obl Buit Soh 1880 8 ViHfKiiiLA Obl 4 onbup 1881 AvaTaKDAH Obligation 18118 3 lluniKDAll 81ed leen 1 8 4 8 Nlli N Afr llsnilelac aand Arenilf b Tab My Jortillcateu l eliMaataohappij dito Am Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij der Vorstenl aand Or Hypotheekb pandbr 3 Nodertanusche baak aaud Ned Kandolmaataob dilo N W k Pao Hjp b pandbr 8 llott Ilyiiotbeekb pandlir 3i IJtr Hjiiotheoicb dito 8 OowaNii JosllBloug bank aand llUBL Hypotheekbauk paudb 4Vi A IHIKA Kqu hypoth pauilb Mrxw I i Pr Men rert NlD Hall IJ 8 oorir M j a nd M j tol Kipl T 8t 8pv und Nott Iiid Spoorwegiii naud Ntd Zuid A r 8 im und O dito dito ilito llllt dito t 787 I4 ITAUI Spoorwl 1887 aB A KoU S üutd lcal Spttmü A Il ol 3 l oi N WaTiclmu Woenfri SDd ♦ IlTOl Ir Ilu Sp Mg obl 4 lUlüaclie iJItu Hanil KattDwu dito aand 6 IwattR Dotnlir dito aind 6 Kunk Cti Af afr Bp kap opl 4 dito dilo obtig 4 AMRKihA Cont Pao Sp My old I Wilo 4 North W pr 1 v aand ililodito Win 81 I aler olil 7 Don or h Hiu ir Hpm cort v a llliiioiB loutrul olil ill goud 4 liouiir Na btilliCort v aand Moxro N Spw M lehyp o A Miss Kiinta t 4pGt prol aand N Vork OnthB o U Woal aiind dito Pon Ohio olihg 1 Oregon Oatif Uiliyp Ingoud 5 81 Paul Miufi Manil ob l Un Fnc Hooflyn ob ig 6 dito dito Unn Col Ie hyp O I ov 8 178 l 77i IOS17 10 l 101 100 li 1187 ii 7 aN DA Jan Soulh Chert r aaod Vm C lUllw ltKn loh d o O Am tard Omntbn Mjj aand HoUard rratnwai Haata Hand KeI Stad Amalerdara aand 8 Ktad Uollardiim aand i Biuilis 8tad Antrerpeu 1197 Stad Brunei Ia81ll IIiiNO Thoiu Hogullr ii aeUch 4 UiiaiRNB Slaauïeenig IBflO 5 K K Oost R Cr 1880 S SPA Blad Mailrid 8 188I Nk Ver B Z A l Rpoel ciirl VERfiHDERINGVAKDfi GEMKENTmiD VKI inA i 24 JUNMS JS Voorzitter t üe Burgoineester Tegenwoordig do hh Nootbor ii T n Qoor Jager tlerniBD Nederhorst UoogoDboom van de Velde Tan Galon ran Itenon Bellukrt Krook üeuiog Vingerling Jaaptra en de Kaadt Aiwezig de bb Prince en Btraater terwgl er eeoe Tacatnra ia Dfl Notulen der Tergaderingen Tan 10 en IG Jani worden Toorgelezeo en goedgelteard De Voorzitter Ik kan don raiS mededeelen dat bg Koninkigk bealnit Tan 25 MOi ia goedgekeurd het raadibealuit tot Taetatelling der Terordening op de plaataelgke directe belaating Aangenomen roor keuniageyiDg ugekomen 1 Bet Terming der Raadicomminie behulgeweeat met het onderzoek der rekeningen dergeinbaidieerde inatellingen ran weldadigboidorer IB97 tot goedkenring adriaeerende De Voorzitter Ik dank de Commiifie zeer TOor de genomen moeite en stel Toor het rer lag ter Tiaie te leggen 2 Het Terilag dar raadaoomminia behu