Goudsche Courant, donderdag 4 augustus 1898

Donderdag 4 Augustus 1898 No 7648 STste Jaargang mmm mmmi NplmwS en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken TelefooD No ftt ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o De üitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s metHÏtegpdering van Zon en Feestdagen Oernv per maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 i H Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEH QouiIb Druk tbu A BRINKMAN k ZOON p ZILVER bericht aan zjn geëerde begnnstigera dat hg even als Torige jaren weder geplaatst is op de Markt tegenorer de heer C C Keok bakt zooals bekend is beste AVAFELEN gemerkt P S sal door een nette en prompte bediening de gunst eo het vertrouwen hem reeds 85 jaar mimsehoots geschonken ook thans weder waafdig trachten te maken De wafelen worden zonder prjaverhooging aan hnis bezorgd IfeB gelieve geen bestellingen at te geven aani personen die op mgu naam hua waren aanbieden Hoogachtend UEd Dw Dien I P ZILVER roote Brusselsche Wafels SB eent per atuk Herinls te Gouda ZOVERTHEJlTER Standplaats Groot larkt van het Paleis voor Volksviyt te AmiUrdam Bestuurder B BAKENDSE WoBBSdag 3 Augustus 1898 MIJN LEOPOLD of Schoenmaker en Millioennair Volksbceld in 6 Tafereelen van A L AnaosoE door C P T BiooT Donderdag 4 Augustus 1898 tdii ll8l Tooneelspel in 5 bedreven naar den beroemden Roman van E Mabutt door W Potüabst Bovengenoemde stukken met groot succes beoordeeld door verschillende Dagbladen PKIJZEN DER PLAATSEN Isie Rang f L25 2e Rang f 1 3e Rang f O 75 4e Rang f 0 40 Abbonnementskaarten 10 stuks a f 10 verkrggbaar ook per stuk bg den Heer 1 S KEI8ER Korte Tiendeweg Bespreekbureau dagelgks geopend van 10 4 uur Aanvang 8 uur tiieawl Nieuw Nieuw IJlienwl standplaats GROOTE MARKT de Waag ilet Hoofd ll lcn § isnoiqi pjooii lau Het Hoofd II lcu§I WondervoUe Wetenschappelijke Voorstellingen door DBT HOOri IBICVS üelftsch e Slaolie Hotel DÈ PAÏÏW MARKT GOUDA Gedurende de Kennis li WEENEIl BAUESKAFEL Dirigente Fraulein RIKA BEKKKR Violine Virtuose Conservatoire van iutt lederen dag van 2 4 m A T I nsr É E 8 uur aanvang der Avond Coneerten De MATINEE vrg entree De AVOND CONCERTEN van MAANDAG DINSDAG WOENSDAG en VRIJDAG 25 cents entree DONDERDAG ZATERDAG en ZONDAG IS cents eutrie Abonnement roor de gelieele weel f 1 2J Dagelijks verandering van Programma lÜÖiNGpÊSÏr Aangeboden een GROOTE PARTIJ Fijn DENNEMEOEI ook genegen in kleine Partijen te erkoopen Adres C MlillJEB AMERONGEN f ONINKLUKE Koninklijke lUaehtnale Fabriek DE HONIGBLOEMi vim H IV van Schaik Co gevestigd te s Qravenhage Hepptentraat X9 en 9 nabg de Begentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoesti gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst fionig Ëxtract liK ELI AüTTHB FLACONS van éO Cts tO Cts en 1 1 verkrijgbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven f S ffoudn D MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda E H VIN MILD Veerstal B 126 te Giméx A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Soeioop B ï WIJK Oadeaatn M KOLKMAN Waddinmeefi FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ N chemiscbe Was8ol er VA tl OPPËlVHEIilElt 19 KruiakaUc UoUerdam Gebrev8t icr l door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az 8pecialiteit voor het Btoomen en verven van alle Heoreu en Dametig rderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het HtoomnB van pluche mantels veeren bont enz Gordynea tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gesondtieid vvlgens Btaal bewerkt T7 sL3 i o CLd s belcean cL LOUIS VII KEI standplaats tegenover Café HARMONIE is dit jaar weder geaj rireerd met zgn gezellige n nette Stooincaroussel Geheel vernieuwd en verfraaid By hoopt weder dezelfde gunst die hg zoovele jaren hier heeft genoten Tevens bevindt zich in zgn Inrichting een prachtig OSOML onovertroffen Muziek Tevens voorzien van een BUFFET il Let voora Z op de JiandteeJcejtinif met rood9 lettersTt OIRCCTEUK oen VtCTOR ABROH OBlRUHHSTetM verkrijgbaar Overal f c ENTt5 ri Ki h Si ïr s ï Maatsehappif tot ExploitaMe van de Fietoria Bron Sant or voor ISederlanA Boompjes éO Botlerdam Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT KOFLATTEN ARCniTHiVE T EN IJSTEN ook volg ens op te geven Profiel Spoedige aflevering Hette uitvoering Conenrreerende prijzen LOTEN in de Verloting der mmm mmAFFU m laudsouw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vcrkrijg baar bij A BRII KMAI ZOON fejs f 1 psr lot 11 loten voor f 10 Geurig en Onschadelgt Zulverlngs vet tegen hranderiglieid Uier aciuige aangezicht en andere lichaajm roven en vimden strakheid en tteliingen bij verzweringen wmterhanden en voeten l ij schurft dauvjorm enz Zuivert van onrein luseet onder in en op et vel en haar lO Cents per doos Per bus 90 et doozeu 60 en 30 et pakjes 15 et spuitje 60 en 35 et NIEÜW MIDDEL tegen snot b Hoenders en alle P luimgedierte a 0 45 per flesch Doozen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et tOoedkoopste en soliedst adres roor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens VESTEIJN Oude Qouwe dt tegen Transport schade verxekerd i bS A Gr RA Alles wor rabn Patent H Stollen mmiKnit uniinrouni raniiiii Der grone Brfalt mure ratmt H StoUM trrunisn bsl ntsu ill nt I mirtAlMen Sachahmungen tsitlm Km kaft Mer uimrt tttls scharfm H atottm mr na hm ilrict citr m seKHM £ t t nffiiyMk k r iiHtr Pltktt wlÊ igtmMmtf pafUlttltL S PrHBlUton mi ZeugniM IrMk mi umi Waramg ScbUtMMTk Alles met gebruiksaanwgzing BultenlaDdsch Overzichi Hat h Dgt DU fsn de regeeriug te Madrid ftf do rgandeiykhadea ipoedig te doen eiadigeo dóór in begioul de roorwkardea vta Mbo Kialey md te neiuia eo ofacboon het voorbarig Eon zgot te beweren dat de Trede eigeulj k al zoo goed aU gestoten is mag men toch wel aannemen dat binneD enkele digeo de bevestiging komen tal van het vermoedan onlangs oitgesproken dat de vredeaonderhande lingen reel sneller tot het doel zallea leiden dan nog kort geleden waarscbynlp geacht verd Overigens hvohten ny weinig waarde aan de geruchten dat CambOQ zgn overtuiging WO uiigesproken hebben dat Spanje de Anierikaansche t redes voor waarden kbI asnoemen dat de Hegentes een aandoenlyken brief geschreven toj hebben aan president Mac Kinleji hem smeekend om een aannemel ken vrede waardoor baar land niet vernederd wordt enz IntuBscben scbynt de veldtocht op Portorico geen byzondBre bezwaren op te leveren voor de aanvallers Dat is ook niet te verwonderen als men nagaat dat de Spanjaardan zich vermoedelyk beperken tot de verdediging van de hooidatad San Jnan eo dat de Amerikanen un de rede reeds in de lacht bangt de krygsverrichtingen wel zoo slap mogelyk zallen voeren om de bevolking die weldra deel nit aal maken van het Amerikaansche volk niet noodelooB te verbitteren Miles seint dat de vrgwilligera zich niet wapenen en schietvoorraad aan hem overgeven Op een plaats hebben er 2000 aangeboden onder hem te dienen De bevolking brengt de veroveraari vleesch en anderen mondvoorraad Miles verzoekt vriendelyk hem zooveel Amerikaansche vlaggen te eenden als men mieten kan bij wil ze onder de bevolking van Portorico uildeeleo V Het stoffelyk overechot van den grooten doode op Friedrichsroh is aan aller oogen onttrokken zelfa de keizer beeft het met meer aanschoowd Üet l k is Maandagavond door den predikant van het dorp ingezegend waarop de kiit werd dichtgesoldeerd De doode ligt met een ruiker roode rozen in de hand die zgn beminde zuiter gravin Malwtne van Arnim hem heeft gegeven De geheele familie was bg de plechtigheid tegenwoordig De kterfkanier is eenvoodig met zwart doek bebaDgSD Van de aanwezige meobelen zijn gebleven de geschiedkundige tsfel waarop de vrede van Frankfurt werd getaekend en waarop d revolver ligt waaroit Knllman indertgd op Bistaatolt schoot Aan de wanden hangen nog de portretten ran dr ScbveninKer van Bis FEVILLETOK De Kezicaansclie Beeldhouwer EÏ5N VUUHAAL DEK AZTEKEN Naar Het BageUch Neen Mtxtla waa haar fluieterond antwoord Zwaarmoedigheid ligt niet in myn aard maar au heb ik meer verdriet dan ik dragen kan Daarop verhaalde zij ham den inbond Tan haar gesprek möt Ahuitzol en de bedreigingen van Toluca Mazina scheen onder dat verbaal ten hoogste ontroerd en liet er op volgen Ik heb sleohtB ééne vrien in in het paleia f En dat ia F vroeg Uaxtla nog geheel vervuld met al het nieuws hetgeen zij hem zoo even verhaald bad MeatU De aUvia van AhnitsolF Ja zij betoont mij veel vnendachap Wanneer tij mij niet had geraden en getrooat weet ik niet wat er ysn ij zon geworden EJjn Ik geloof dat ty een goed hart besit en mij liefheeft Ik vrees Maeina dat gij u in haar vergist Ik heb een grooten afkeer jegens haar opgevat zonder te kunnen zeggen waarom Ik beschouw haar als booa van hart o ohoon ik hoop dat ik haar verkeerd beoordeel O Maxtia gü vergiit u londer tynjfel Er ia geea vriendel ker sohepielg e dan t EÏoh jegana mij marck s vroaw en een paar afbeeldingen nit het cavaleristenleven welke de prina gaarne zag Midden in de kamer staat een kist op een baar Zö is Ledojven onder de kransen van Keizer Wilbelm keizerin Victoria Aogusta keizerin Frederik de familieleden dr Schweninger Bismarck s kurassiers de stad Bambnrg het ministerie van Proiaen en de bedienden van den Prins De andere fransen liggen in de aangrenzende kamers Het ia onmogelyk om melding te maken van alle betnigingen van liefde en eerbied die uit alle oorden van Dnitacblaod uit geheet Ëarop en nit Amerika UHr Friedricbsruh worden gezonden De telegrammen van deel neming zgn niet te tellen Met eiken trein komen waggons vol kransen aan Prins Hohenlohe bracht in persoon een krans vsn hpt Prnisiache miniBterie naar Friedriobruh bij vertoefde gernimen tyd in het sterfhuis maar zag ook het tyk niet meer daar hg zgn aankomst de kist reeds was gesloten De reiziger Eogen Wolf die bg den overledene in booge gunst stond bracht een krans VBO 83 prnobtige witte rozen Crispi is voornemens eveneens peraoonlgk een krans naar Fnedricbsrnh te brengen Uit Berlgn is een deputatie nit het Heerenhuis met een krans naar het sterfhuis vertrokken Omtrent de begrafenis valt nog niets met zekerheid te zeggen Volgens den Kreuzaeitung beeft de keizer verklaard zich geheel te zallen voegen naar den laatoten wil van den doode n dat geval zal volgene de mededeelingen van da Berlgneche Neueste Naohnchten de gestoten kiet in de sterfkamer blgven staan totdat het eenvondige mausoleum op den Scbneckenbêrg tegenover bet hbis ge reed aal zgn De bgzt tting zat op zgn laatst in het begin van October plaats hebhen Alle plannen tot bgwoning van de begrafenisplecbtigbeid zulten verdaagd moeten worden tot de bg setting De keizer beeft aan het departement van biooentandache zaken telegraphisoh opgedragen alle toebereidselen te maken voor een grooten rouwdienst op het Koningsplein te Berlgn Midden voor het Hgksdaggebonw zal een groote katafalk worden opgericht Alle Dmtscbe regeeringen en oitateieode peraonen zullen voor deze plechtigheid aituoodigingen ontvangen De keizer beeft verder bevolen dat ook de koninklijke paleizen roawvtaggen zullen uitsteken Van het slot te Berlgn waaien dö keizerlgke standaard de koninkigke standaard ön de Rgkivlag balfitok Als een bgzonderbeid vermelden wg nog dat keiser Franz Joseph en de aultan v q Torkga niet alleen aan de familie Biamarpt betoond heeft Ik hoop dat het niet verkeerd moge uitkomen Maar ik moet u waarschuwen haar niot volkomen te vertrouwen voordat gy haar op verechilloode wyzen op de proef hebt gesteld MaxUa als wy met elkander alleen waren en ver van deze plaats verwijdord geheel alleen in eene wildernis in het gebergte onverschillig waar maar geheel alleen dan zouden w gelukkig zign Het is mij alsof er op de gaasche wereld geen bevriend hart voor mü klopt dan het uwe Alle anderen zyn mij vijandig en haar hoofd tegen zgn schouder vleieude liet zij den vrijen loop aan hare qmart fWy sullen eenmaal dierbare Mazina onze weneoben kunnen verwezenlükec gaf hg ten antwoord Wij zullen over onze vijanden triomfeeren en nog gelukkig zijn I Sedert jaren hebben wq tegen de overmacht gestreden Ta zamen zijn wij slaven geweest Ons verleden is eene verborgenheid maar onze harten waren sedert het eerate oogenblik door de sterkste banden aan elkander gehecht die somtyda sterker schenen dan eene loutere liefde O mo t ik toch den cluter van het verledene kunnen optillen een blik op onze kindsohheid op onze geboorte en afkomst ki inen slaan Ik Zyne rede werd afgebroken door een gedruisoh in het gebladerte tusaohen t wolk de onbekende met het witte haar zich vertoonde Slechts een enkel oogenblik zag hj op de gelieven neder waarna h snel z ne rechterhand ophief en met eene veelbeteekenende beweging naar bet paleis wees een gebiedende wenk die Mazina en Maxtia op deed springen De vreemde rervgderde lioh daarop weder en verdween tuasohen het ge maar ook aan den keizer telegrammen van deelneming hebben gezonden Bismarck s veelbesproken memoires zgn naar ibana wordt gemeld reeds eruimen tgd geleden voor een millioen Mark verkocht aan de nitgevarsmaatschappg Union Zg zgn door Bismarck tot den laataten tgd bggebouden en znlteu binnenkort het licht zien De dood van Bismarck heeft de zaak Drejfos een weinig op den Achtergrond gedrongen Er is trouwens sedert de beslissing van rechter BertnUa op da aaaklacbt vaon kolonel Picq art tegen tsjoor Do Paty de Clam niet zoo heel veel bipogrgki voorgevallen De houding van den rechter in deze aangelegenheid en vooral de ternen van zgn bealisaing die in de overwegingen veel van een aanklacht weg heeft zgn n tnurlgk weinig naar den zin van de tegeostiodera van de Drejfue bewegiDg De afgevaardigde Berry heeft zich tot tbak gesteld om opentgk aan hun ontevredenheid olting te geven Hg beeft den uiniater van jastitie doen weten dat hg hem zoodra de Knmer baar zittingen heeft hervat sal ioterpelleeren over de wg e waarop de heer Bertulns bet ambt van recl r van instructie opvat Uec hooger beroep teg n de beslissing van den heejr Bertnlus is gisieren voor de Kamer van iobssohnldigingatelling behandeld Ondanks bet gebeim der zitting weet Qien dat het opefibaar ministerie de zienswgze van den akvocai nlBnaraal d elt d w a geheele onbevo dbaid van den rechter Hat openbaar ministerie zou ook hebben verklaard dstinbet dossierËsterhazy geen spoor van de medeplichtigheid van kolonel Do Paty ds Ctam ia gevondtn Vrgdag sa de Kamer nitspraak doen De instructie in zake de verduiateringen van Ësterhazy is gescheiden van die wegens de valschheid in geachrifte en opgedragen aan den heer Koy commissaris bg de delegations judiciaires De heer Fabre maakt zoo snel mogelgk voort met het onderzoek tegen kolonel Picqaart In stxgd met de gewoonte om Maand rust te honden heeft hg dezen dag den kolonel gehoord in tegenwoordigheid van mr Labori en des morgens te negen uur bg den rechter ontvangen Ue voormiddag werd doorgebracht met het ntngachikken en het onderzoek van de papieren die by zjjn vriend Ducasse den secretaris van Mei De Gommingues in beslag zgu ffenomen Des namiddags werd de kolonel tot halfzes verhoord boomte Maxtia verliet dadelijk mot zijne geliofda het afgelegeno plekje en spoedde zioh met haar naar het paleis Terwijl zy voortgingen ontdekte Maïtia met zijn scherpen blik de gedaante van drie mannen op den grond in hinderlaag liggende naby do plek waar zjj gebeten hadden Doch daar hy het reeds bevende meisje niet noodeloos wilde verontrusten spoedde hjj zioh met baar voort zonder haar te openbaren wat hy gezien had Toen ly do poort van het paleis bereikt hadden wensohte hij haar goeden nacht met da belofte dat hij haar den vol gendon avond weder zou komen bezoeken waarna hij het park doorging en naar zijn huis terugkeerde weinig vermoedende dat by voor vele dagen vol zielsangst en foltering afscheid van haar had genomen Toen Mazina wilde binnen gaan snelde Meztli haar te gemoet kuste haar de hand en noodigde haar uit tot een kort watertochtje met de boot waarin Mazina daar bet nog vroeg in den avond was toestemde Meatli waa in de behandeling der riemon ervaren en vertoefde gaarne op het water terwyl Mazina die het meisje dikwijls op zulke uitatapjea vergezeld had niet de minste vrees koesterde Weldra gleden zy zaohtkens over het kanaal naar het breedere water dat in het meer uitliep Meztli was buitengemeen vroolijk hetgeen Maaina zoozeer vermaakte dat zij op niets anders lette en eer zij het ontdekte waren zy het groote kanaal door eu dreven zy op den effen waterspiegel van het meer Tozcuco Op dit oogenblik bemerkten zy dat zy door eene bootmet drie mannen vervolgd werden Ma ina Verspi eïde Berichten Fu NKRUK Da dichter Maurice Bonchor is de derda die weigert langer het lintje van l Legioen ts dragen Nu de statuten blgjken aau de leden geene vrgbeid te laten hun ontelug uit da orde te oomen heeft Boucbor een brief aan den dichter § ttlly Prodhomme geschreven die lid is van den Raad van bet L ioen van Sar Sully den dichter van eeo gedicht dat La Justice heet deelt hg zgn besluit en ago oordeel over de beslissing tegen Zola genomen mede De 1 Libre Parolee maakt een brief opeobar enkele dagen vÓór die beslissing door zekerencommandant Jouatte geschreven anti den kanselier van bet Legioen Op zgn uniform wonJooatite bet Legioen nog wel dn en maarop zgn burgerkteeren niet meer zoolang debesmetter van het leger bet reeht behield hetook te dragen Zekere Savignaod een oud tiraill ar die aisn den rechter van inütroctia Fabre verklaard moet hebben dat htj in Mei 97 brieven van Picqoart toen in Tunis voor Schearer Kestner op de post gebracht heeft is volgens de 3ièole een leugenaar De senator heeft met Pic uart voor t eerst relatiSo gehnd in Jaonart van dit laar tgdens het proces Esterbazy Mr Labori beeft nu zgn cliSnt Pic4bart oh civiele partg gesteld heeft in de stak Ssterbazy Pays den procorenr generaal bg deurwaardersexploot gesommeerd hem het dossier van die zaak ter inzage te geven maar de procnreorgeoeraal heeft dat geweigerd Scbenrer Keitoer die evenals generaal Gallifet zgn badknur bniteo landa afgebrokenbeeft om in verband met de zaak Picquart tegetuigen is eergisteren te Belfort door eenrechter van instructie vooral ondervraagd overden tgd waaruit i n eerste betrekkingen totPicqnart dagteekenen De Auroret en de Siècle maken eenige brieven van Esterbazy openbaar dia moeten bewgzen dat de majoor zgn neef graaf Christiaan Ësterhazy voor 33 500 fr beeft opgelicht Bg den dood van zgn vader kende Chriatiaan zijn neef WaUin Ësterhazy bgna niet Deze schreef hem toen een langen brief waarin bg met een toespeling op de diensten dia hg Ëdmond de Rotschild bewezen had en in verband waarmede hg door den bankier meer dan e Da geholpen was zgn jongen neef een zekere geldelgke operatie aanried die onder ontstelde hevig en verlangde dat de slavin dadelyk zou terugkeeron hoewel dit moeielyk zou vallen indien zij hare vervolgers wilden antwijken Meztli scheen ook vcrsohrikt en roeide uit alle maoht voort waarbij zy de boot naar de weatkust van het meer richtte Ais een pijl uit den boog schoten z over bet watervlak voort Da jacht werd in da hoogste mate spannend Mazina zat te beven als een riet en was onbesohryfelyk onthutst tn Meztli loheen hare uiterste krachten aan te wenden om aan de vytnden te ontkomen Na eenige oogenblikken liep de boot op het strand MeztU greep Mazina by de hand en hielp haar haastig aan wal maar spoodiit werden zy door hare vervolgers ingehaald en mwelijk aangegrepen Weerstand was nutteloos en Mazina die meer dood dan levend was werd geblinddoekt terwyl men hare armen aameabond Van Meztli maakte men zioh niet zoo gemakkelijk meester maar eindelijk werd zy toch ook overweldigd waarna meu beiden in eene westelijke richting het land doorroerde A eb ware Maxtia nu maar in de nabijheid geweest I Uit de diepte harer ziel riep de jonkvrouw dan byatand van zyn kraohtigen arm in terwijl de snoodaards haar wegdroegen zonder dat zy wist waarheen Maxllal Maxtia Ook hy zou bitter treuren als hy bet gebeurd vernam Op bet bepaalde uur begaf Maxtia geheel onbewust van het lot dat Mazuia getroflen had zioh rolgens afspraak naar Cruzilli Wordt wtolg