Goudsche Courant, dinsdag 13 september 1898

i I ontwerp zyo echter op vrlangen der Koningin twee kleine maar karakteristieke wyzigiogan gebracht Er a ond dat H M aan hare Moeder veel terscbuldigd is Dit TOnd da Koningin t iwak uitgedrukt sy liet er ran maken onuit spreketyk vaelc Een tweede was dat met be trifding ran opmerking van de Koningin geen woord gedoeld werd op bet ptnperisme waatin torh nanr Hare opratting een deel van Hare uak moet beitaan Daaraia is tegemoet gekomen door de woorden Ik wen ph naar Myo rermogen bij te drftgeo tot rurboogiog van Uw gee telgk eo stofialyk wehyn c Beide opmarkingeo tyn galyk men ziet zeer k en a c betsend Dezelfde geest die er nit spreekt innige ouderliefde en diep besef ran de rerplichtiogen van den Vorst jegeoi lyne ondardanen wordt t raggevondao in de rede roering door de Koningin by de inhuldiging uitgesproken Die rede is geheel door Hatr saJTe gesteld alleen beeft Zij haar rooraf aan hft oordeel van Hare Moeder onderworpen Trfflf ud ia daarin de hartelyke toon jegeos het NederiKDdsche volk en da Staten Generaal De Koningin cht bet een groot voorrecht dat bet Hars levenstaak en plicht is al H ire krachten te wyde i oao h t velzyn en den bloei van Hsar dierbaar Vaderland En Zj laat er op rolgen eene herinnering vai bet gelukkigste woord dat ooit door Koning Willem III gesproken is Oranje kan nooit ja nooit genoeg Toor Nederiand doen Het zoo wgze en zegenryke Rngentschnpc van Hlire innig geliefde Moedere had reeds in den aanvang der rede eene welverdiende holde ontvangen In het dorp DonCk onder de Belgische tem Maldegem niet rer van de kerk bewoont e landbouwer Aug de Muynck eene kleine hotstede Vyf tot zea huizen staan rondom het boerdaryke De Mnynck had den naam gel i te bezitten Donderdagmorgen bleef alles doodstil in het huis van De Mnynck de buren rervonderdén zich daar eindelgk orer en eindigden met aan de deur te roeien Deze was open m n drong m het buis en rond De Muynck in zyn bed rermo rd de schedel was rerbrgzeld de ongelukkige bad weltwi tig slagen ontvangen Toen de politie een nader onderzoek deed stelde men rast dat de moordenaar op bet dak ran het huis was geklommen en zich door de schouw in de woning bad laten zakken Hy ia zoo te werk gegaan waarachgnlyk om geen gerucht te makeu aan de schouw rond men nog si ken staan langs welke de moordenaar omhoog gekropen ia De ataken waren gekapt in een sparrenbosch op 20 minuten van het huis van De Mnynck Men heeft de inprentingen van twee rerachillende roeten opgenomen Er is niets gestolen m huis het geld lag in eene kost staande in de slaapkamer van De Muynck het is ni t aangeroerd FEESTVËRaDËRIÜiGR K VOLKHBÖ D Wailr fan soorele igden en op zoo verschillende wgzeb biykeo tsd warme beTaogstelling werden gegeven tn de gexichti te gebeurtenis dezer dagen de inhuldiging van H M Wilhelmina als Koningin ran Nederland daar was bet to verwachten dat da R K Volksbond niet Eou aohterbigren Deze verpenigfug gegrondvest op eerbied roor het gez g en liefde voor Vorstenhuis en Vaderland wilde ook een ondobbelziunigbewys van warme sympathie voor onze dierbare jaogdige Vontlp geven Id de zaal Kunstmin der Sociëteit Ods Gtno gan hield Hp R K Volksbond nidefiltng IMr fClt SpoorwcgverblndlBgen met GOUÜl ZomerdloDSt 1898 AansevaogeD 1 Md Tjld vao GreeDWlcü QOUD ROTTKRDAUriM er a J 81 3 48 3 7 4 68 5 82 t 51 6 14 4 88 6 k 8 18 5 18 88 8 10 8 14 8 88 8 B4 10 11 11 18 9 30 8 84 9 4310 13 lO sÓ 11 88 5 10 5 40 8 111 8 88 4 48 8 68 6 16 6 6i 7 88 7 8 8 40 4 66 6 08 I 8 04 R ll r V HU 6 11 6 1 8 17 11 66 6 88 lb 7 48 8 11 9 8 50 11 88 11 60 18 37 1 4 4 06 4 4 5 86 6 35 1 44 1 54 8 01 8 08 S 14 4 87 6 04 6 10i 1 4 05 11 54 18 08 18 47 6 46 5 66 i 8 80 l 8 98 6 57 10 14 11 158 48 r 8 51 V 03 8 08 9 I8 7 80 7 40 SUDDl 1 K1 H a 1 O tl em 11 18 8 16 18 88 8 14 8 45 4 49 4 6811 30 1 8 11 41 I IB 6 18 11 58 1 38 6 38 H 8 40 1 4 8 48 4 T8 6 15 t 87 6 88 e 64 6111 1 34 39 5 68 8 88 18 88 1 6 1 41 1 68 i Oft S 17 4 33 4 39 4i5S 6 04 6 16 3 14 1 80 4 08 4 7 I O t D A I T R R K r ie rem 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 n lo 1 B8 i 0 8 7 4 38 6 80 5 47 05 6 66 8 S6 door lO lij 4 198 14 lo fj i u 5 80 7 61 8 86 11 17 10 1114 f AlIl l W 8 019 0610 8818 48 6 00 6 87 8 40 lÓ OI il 7 8 45 3 4 6 46 6 84 7 18 8 48 10 88 l 4lA og jjo IQ jD j 08 5 18 8 5 10 18 11 41 0 88 4 7 89 89 10 51 11 11 1 8 3 08 3 50 IM 7 48 88 8 56 0 39 10 1 II 45 I S 9 0 KI I5 10 38 ll i 1 08 1 37 4 08 8 88 3 56 4 48 8 35 6 H0 6 7 58 6 8 07 11 86 10 08 10 84 111 38 11 55 1 4 3 47 4 18 6 60 7 13 9 10 9 88 10 5 Umit O S 7 06 8 10 8 08 11 16 8 88 8 48 4 4S 8 80 4 94 lll 46 4 84 9 38 lAmB W 7 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 5 00 8 38 8 00 lO O 9 68 10 59 1 1 10 18 11 9 1 40 4 37 5 80 8 01 7 88 8 88 0 48 8 65 10 34 11 10 aoaib 1 09 9 19 11 09 19 81 8 58 4 47 5 48 7 48 8 4 1 1 gtoota electnoitoiU fobriek die te Chexbreaiaopgelicht en rkg heli rerral tui hetJlhouevAier als beweegkracht dient In kortentyd atond het geheele gebomr dat lüO meterbreed ia in flammen Alle machines mrdeuvernield door het inTal n van het dak Nietalleen is de Terlichtihg gestaakt naar talTan fabrieken die met electrischo bewjegkrachtgedreven worden ataan st l Ue innchtingwas eerat sedert 1896 in gebruik en heelt 5 millioen franei gekost BINNENLAND Dd auliüiie die Zatordagtnorgen aso H M dl KuuiagiD achter het Konioklgk PaleUwrrd gebracht slaagde oitaiakeDd Op bet plein itood in lange ryen de ichootjeagd Tan Den Haag meeit meisjei in heldere witte jarkJM loRse baren met oranje rood wit of blanire itrikken op t hoofd wat oor do menschen die er by itonden een erg aardig klearengewarrel gaf boren die blanke kinderTQêü en de jongeni een donkere groep daar legen aan wat opg iflenrd door de oranje kokardea In het midden sat de utafkapel van da grenadiers eo jagers en de heer Van der Laa die heel deze aobade had voorbereid wachtte op zyn hooga tribune don dirigMlratal om Ie beginaeo K Md Qet ero endel WUbelmina ir een kr tnig gtflid de ipiataen do nog bg dan Tuet stflmde zoo gotd met dat Toornaaae paleiiplein Achter het vendel stonden de onder Tao de kinderen l links en raohti van dezen df burgemeester laden der feestoommisiie met dames een klein gezelsobsp ulfi Deze anbade had plaats onder directie rao Mej Catbarina fan Rennes terwgl ds beer J Tao der Ijftan deza Oranje Naaaaa cant te had doen ÏDStudeeren waarvoor hg den dank tad Bi M mocht TBrwerTSD Ten 1 aar had het Bloemencorso plaats hetwelk door bet bestaar raa den Atgemeenen wielrgderibond was op tonw gezet De deetnemiog wa i zóó groot dut het passeeren fan dan optocht TOor de kooinkiyke tribune meer dan een half nur duurde En wat hebben bloemistfn en fiataerii zelf sedert Bloemendaal een boel beter begrip gekregen ran t versieren van tilen rossen I Da totaal indrnk moet zyn t was oen gedistingeerde rgke stoet werkelijk kunstig en smaakrolwas da tooi Tan tal an groepen en vooral wm dit corro een propaganda tocht voor de dames op rywielsp ze waren zoo voortreffelgk zoo tairgk vertegenwoordigd de sportzuHtera Ëu wat waren alle toilletten elegant rsebt vrouwelgk mooi van kleur wat itnnrden ze sierlijk bun mooi opetoomte fiictsjes Omtreat het bezoek san Schereningen ontleeneo wij bat volgeode atn de iN R Ct De bewoners der visschersploats en de rillabewonera van den onden Schereningschen weg en het Park hebben niets gespiwrd om Hare M jestoit by II Dr bezoek waardig te ontvangen Lang vóór de komst van den koninkI ken stoet was Soheveningen gereed om II M te verwelkomen Was reeda de rit langa den Scheveningachon weg tuet zgne fijne heraldieke versiering voor de Koningin bet roorteeVen van de geweldige geestdrift waarmede de Vorstin in het vij achersoord zou worden ontvangen een beschrjiving te geven van d e ontboezeming dar Scbeveningers is aohier ondoeniyk De stoet reed door de monumentale poort van den onden Scheveningscben weg onder de vadsrlaiidscbe tonen van de lunziek In de tiiBBchenruimte tusscben die poort en d tn il g n Tan de nettenallée bg de Badbuisatroat stond het geheele feeatcomité geschaard Boiiquetten werden aan IJ M de Koningin aangeboden door de jongejuffronw Johanna Cor wmm 7 it 7 s 7 46 7 5 8 111 8 35 8 4 8 48 8 86 Ot Oonda t Msordrecht door 8 18 KieuwerVerlt r OKiieUo llotierilAin Oapalle Kiouwerkerk Hoordrwht Bnild Boud 7 80 Ztif ahuizan MoorkApelle 7 48 Zoeieruaer Zos ft ir i 7 58 Voörhuru 8 07 Hm 8 11 êUaiie 6 48 Voorburg 6 58 I Zoetarmeer ü flr aBril fi ereQlmis9a Moorkapelle 6 17 7 48 DoiirlB 6 18 M 7 6 j 8 10 UotlU Outlaw Woerd Iltraohl 6 80 6 38 8 84 5 85 5 5 48 7 1 1 03 7 04 Utreoht 6 86 8 93 7 4 8 87 8 19 9 00 Wo ni i449 8 53 8 0 9 18 Uudaw 8 14 Owda 8 7 9 08 9 16 nelia Hoogentjj d het 15 japge dochtertje van den voorzittei tl het feestcomité hot geraeenteraadshd den heer A Hooffenraad en aan de Koningin Moeder door EUsabeth Grootveld dochter Tao eoa stuarnuui der Bcheveningscjie rloot Na dezen eenteu welkomstgroet ging het lRng a ara door de vorrassende net enallée aan welke de Koninginnen iiaar ohkken met aandiieht wydden Aan weerazyden der PrinsWillematraat en em deel der Keizeratraat stonden Opgesteld Uen b cbeveningsehe meisjes in de kleederdr bt van de alaats ran vóór 40 jaraiii een 801 1 onde Zeelieden zoogenoepde peetje in hnh karakteristieke Zondagaplunje en de vier Scheveningsche werkliedenvereenigingen Patrimonium c Eendracht maakt Machte D Hulp des Heeren zy ons Schilde en Voor ons door ons Ond r uitbundige geestdrift van de Scheveningers en Scheveningaters ging de stoet nu ovw den Zeeboulevard naar het Kurhaus Aan de trap van bet hotel Kurhaus landzijde werd de Koningin ontvangen door den vicepreaident van het Zeebad Scbeveningen den heer Uyttenboven den gedelegeerden commiaaaria deti heer J D Ruys Th Az en den commiaaans jbr mr Huydecoper Voorafigegaan 4oor den directeur geueraa den heer B Goldbeek werden de Koninginnen en bet gevolg door de vestibule van het hotel naar de voor haar bestemde zetels in de kurzaal geleid Aan ü M de Koningin werd in dien voorgang een bouquet aangeboden door de jeugdige freule van Hardenbroek kleindochter van de president ran coramissariasett van net zeebad baron v n Hardenbroek en Bergambacht en oan de Koningin Moeder door de jeugdige freule Sirtema van Grorestina eveneens eene kleïadochter van den president Na de welgevalliji e aanvaarding dezer bloemengave openden zich de deuren der aal ea bevonden HH MM zich in een lusthof gevormd door eon berceau van schilderachtigeh Torm met klimopplanten bedekt en wn de zykantea belegd met welriekende rozen H M de Koningin had erin toegeatemii by dit bezoek de huldigingafeeatklanken aan te hooren door den kapelmeester Rebiceck gecomponeerd naar oud Hollandache liederen Met zichtbare ingenomenheid hoorde de Voratin deze toepasselijke compositie aan Nadat de laatste klanken van bét hed waren weggestorren verliet de l ouiuklyke stoet de berceau en werd H M roorafgegaan door den directeur generaal en zea Scbereringsphe meisjea die bloemen op haar eg strooiden tueBchen het Qn baïe geschaarde Uaagsehe keurvendel commandant dti beer Vlielauder Hein door de zaal naar hei versierd terras geleid waar Schereningens Mannenkopr een lied ter re T n H M aanhief Onder de klanïcen ran dit Hed werden de Koninginnen naar baar r tuig geloid Vandaar ging de tocht steeds onder uitbundig geeétdriftbetoon orer het Oevers Deynootplein den Gevers Deynootweg langs de met netten versierde Badhuiskade en Badnnisatraat door de groen maakte Vyzelstraat en rerder langs de Haringkade naar Den Haa terug den besten indruk medenemende van de ontvangst te Scbeveningen en een onuit iachbaren indruk achterlatende op de trouwe Scheveningers die H Vi weder aan t ein4punt van haren tocht e Schereningen uitgeleide deden want daar stonden aan den w geschaard het feestcomité en de werklieden rereenigingen Gemengde Berichten De Sohied Ct zegt de volgende byzond rheden uit particnJiere Haagsobe brooc vernomen te hebben 8 1 1 ll U IJ U 11 83 11 8S 11 48 l 18 88 18 83 1 1 7 1 14 1 88 i 8 8 68 8 88 10 19 10 8 10 88 10 48 11149 9 88 10 86 10 44 11 45 11 85 8 83 10 11 17 10 81 10 43 10 64 11 87 18 16 10 18 9 OS 8 11 67 11 88 18 87 De proclamatie van 31 Aagottoa waarmede de Koningin de r eering aanvaardde la ontworpen door den minister Pierson Tn bet Gonda gister arosd zyn faeitfèrgsdsrtng tot huldebetoon aan H M Bij het binnputredeu der zaal werd iedsr tej ttond getrofien door de kenriue versiering die op htt tooneel was oaugebracbt Daar prgkte in het mi dto het boratbeetd tan H M Koningin Wilhe mina en ter zydeo de bas en van H M de Küningio Weduwe en van Z H Paui Leo Xlll alle omgereo door blonmenen rlaggeutooi Schilden met da wapeoa rao Holland en Tan Waldeck Pyrmoat kwamen auboon oit een nationaal schild een noodzakelyk attribnut ran den R K Volksbond ontbrak oatonrlyk Di t Boven de bu te vaa Z H Leo Xin was aan bet scboone vsandel ran den Bood een waardige pUats gageten Do Vergadering die ondanks ferMbillendöongaoatige omstandigheden flink bezet was werd met gebed geopf itd waarna door denVoorzitter den aanwezigen waaronder nok daHoogEerw Heer Deken en de GeestelykeAdviseur een woord ran welkom werd toegeroepen Da Voorz herinnerde aan de woorden vsn Monaaignour te Amsterdam geaprokeo dat dit schoooe rerheven feett zoo luisterrgkmogelyk in eigen boezem gevierd moest worden De R K Volksbond afdet ling Gouds gaf deien avoad hieraan gaarne gwotg De ooderafdseling Zangvereeuigiog St Gregoriua gaf nu een Koninginnelied van Nioolai woorden ran Beets en daarna Vor tinaeraD Nhs auwee woordeu vso Caroline Krnk wijze Oad WilbelmuBc len beate Vervolgens las do Secretaris bet antwoord roor dat de afd Gonda op haar gelokwenscb aan H M ontvangen had hetwelk met nppUua werd begroet Thans was het oord aan den feestredenaar den Heer J G Kropman Hoofd der R K Jongensschool alhier De gedenkwaardige dag 31 A ngnatns waarop onze geliefde Vorstin de reges ring aanraardde de plechtige inhnldiging ran onze dierlmre Koningin zoo begoa de g acht spreksr zyn schoons rede liggen achter ooc zy zyn opgp teekend io bet groote boek dar historie Da blyde mse dezer beerlyke fvesteo deed rozen strooien allerwegen Die hart en zielverhatfende gebeurtenis nilte zich met dadreetilere de Koningin door f auecb het land Europa jn zelfs de geheele wereld was hiervan getoige GsL n klove b estond dez r dagen tusscben prrlfltariSr en aristocraat ieders bor t was net de lieveliogakleu Oranje gesierd uit kerk en kluis steeg de bede op Oi God bescherm Wilhelmina Wilhelmina van Nas aawoU Tegelyk met rreagde berafigt ons ietti droevige wanneer wy dat Here nioagdelyni die laatste telg uit bet roemrijk Vorstenhuisaanscboaven getooid met herme yu verheerlykt door de diadeem moet zy den zwaren last der regee ring torsen Onwillekeurig rijzeq voor onzen blik beelden nit eigen eo vreemde Resrhiadenii Wy zien een Jacobs van Beieren een Maria Theresia en eeo tegenwoordige Koningin vao panje Ook de geschiedenis van de raderen onzer dierbare Vorst n vijst op de wiweling d r fortuin Doch waar wy zien dat by den rowen krygsmsn ran het dapper Indiech lager een traan in de oogt n welt by bet uitspreken van den naam Wilhelmina waar bet kind een smeekbede stamelt om steun voor onza dierbare Vorstin eo de stoere werkman zyn zorften rergoet by de gedachte aan de geliefde Koningin waar de troon gescbr agd wordt door liefde au trouw daar is geen rrees geen xorg voor Nearlaods Wilbelmien 8 3 84 M 10 4 1 6 IMI loSi r 10 18 10 86 t 8 48 in rt H 10 S4 10 54 11 80 7 5t 8 08 8 08 8 18 8 8t 7 86 8 3T 10 1 8 47 8 84 10 01 I BO 10 07 10 80 6 17 6 S7 6 34 6 41 8 47 7 88 84 8 15 8 89 8 34 10 10 39 ll lC 10 18 10 81 10 38 r 10 38 11 5 11 44 10 06 7 58 0 18 8 18 6 80 6 89 6 60 8 88 8 34 9 48 9 89 8 83 10 10 10 81 7 48 GOU A A H S T B K O t H Daarby de atenn de waarborg eaner degelyke goddieustige opvoediog Zyn ds rerphchtiugsQ der ouders altyd zwaar hoe verheven doch ook boe moeitgk moQt dnu de taak der KonioginRegentea geweest zyn die Wil hfllmina niet alleen moest opvoedan als hear kind doch ala bel kind f o heel een olk Do dangdeo dia Ihana hel heit der jooge Voratin aieren eiachaa dat wg ook bloamen trooian na de Toeten ao Emma bloemen ran liefde en oara it aller batten klink tdank o God lof da moeder die inlk een Koningin ons aehook Thans geirft Spr in korte trekken da lerenageacbiedenis ran Wilhelmina weer De eerita ti n iaren haara larene gingen aohier ireogdeiol daarheen rooral bet terbiyf op hel Loo waa eon tgd Tan vrgbeid en blgbeid Alleraardigst aohetsta epr Tericbillende Toorrallan oit de jfngd van Wilhelmina die doidelgk aantoonden dat ig ean flinke meidc waa dooh tarena lieten liao dat Wilbalmientje niet rertroeteld irerd Toen de KnOingin bg dan dood haan fadere roor het eerst met des naam ran aMerronwa werd aangesproken geroalde zg de droere beteekeois die deze nieuwe titel roor haar bad £ en nienwa periode waa thans roor haar aangebroken Een druk bezoek aan terscbillende plaatsen moeit gebracht worden doch oioral liet de jonge Vorstin een hoogst aangf namen indrnk achter zoowel in het rroolgke Zuiden als bg dtin dettigea Hollander en den stoeren Fries Bg baar bezonk wilde zg altgd eenige oogeoblikken bg armen en oog lnkkigen rerwglen zoodat zg ala een weldoende Eogel roadging Doch ouk in het Buitenland waren onze Vorstinnen steeds bat roorwarp ran de maast hartelgke oratie öeruat konnao wg tbaua zeggen Wilhelmina is Hollands eer Boltands glorie I Eo zeker zal blykeo dat het darias Je mtintiendrai I gaen gde e lens roor Baar ia Aan Neerlaoda rolk ia tbana de dure plicht de geliefde Vorstin te eeren en te ateuoen Wilhelmina ia onze Koningin niet door de grillen der fortuin doch door gratie Gods liuiateren wij naar de woorden die de g gze Stedehoudor fan het Vatieaan ons toeroept aSchenkt trouw aan de koningen die d regeeren Wilhelmina in de lente des lerena Leo aan den rand des grafs beiden begroeten wg iret een hart dat klopt ran eere en liefde ge terkt door trouw aan onzen H Godsdienst Mochten wat God rerboede dagen ran ooapoed voor ons Votttenhuis aanbreken dan zeggen wg ala de troawe Hongaren tot Mai ia Theresia a wg willen sterren roor onze Koningin Op godadienstigen grondslag moetan liefde en trouw roor onze Koningin rusten daarom zulten wg de jengd met het zwaard ran Cbrietalgk geloof omgorden dan rullen zg ala jongelingen hen die de roode raan ren oproer en rarzat durien ontplooien met bebloede koppen terugalaao Moge de il K Volksbond leren en bloeien want looral de Katb werkman aal palbigren ataan en zich scharen om Wi helmioa s troon Ala vlag en wimpel rerdwenen agn zal in ooa aller gemoed blgren trillen die heerlgke toon slave lere de Koningin t Dat deze achoone rede meermalen door donderend applaaa onderbroken eo aan hei slot stormachtig toegejaioht werd behoeft zeker geen betoog Ds Voorz atelde roor onder den machtigen indrnk door den geacbten pr teweegge oracbt uit Tolle borat twee coupletten van het Volkslied te ïiogen waaraan gaarne voldaan werd Daarna braebt hg den heer Kropman ein hartelgk woord van dank en bood hem het eere lidmaalacbap van dou R K Volksbond afd Gonda aan dat dankbaar werd aanvaard Eau woord van hnlde gebracht aan de Gom missie van Orde eo eeuige t eatunraleden die voor de versiering gezorgd hadden waa zeker welverdiend Nadat nogmaals twee stropbeo van het aWian Neerlaoda bloede gezongen waren sloot de Vooiz de verged riag die ougetwyfeld bg alle aanwezigen in aanganame herinaering bigven zal STADSNIEUWS GOUDA 12 September 1898 Giateren werden alhier aan het atatioo afgegeren naar Den Daag 190 biljetten Ie kt U35 2e en 4327 Se kl Heden morgen ia de soldaat 6 met een briefte ran onUlag nit de gelederen rerwyderd Toen Zaterdagarond 1 1 circa half elf de heer Ka alhier roorby de woning kwam van den UodboQwer r V io het nabarig Bloemendaal ootdokte hy daar brand Spoedig werden de bewoner die rustig aliepao gewekt en zoo voor groot geraar behoed fien acbitar aaby het Imii brandde geheel af tarwyl men gietermiddag nog bezig wae het brandende hooi van eeo berg met baken lei te maken om daardoor deo afioop te beapoedigen £ en spnit moeat daarby van tgd tot tyd nog water geven Twe rarkena en twaalf biggen zyn in d vlammen oaBgekomen oorzaak van deo brand onbekend Door toerallige omataodigfaedeo kannen wy heden paa het reralag der feestviering te Mtiordreobfr optfemeo Op Woaoidag 7 September dei norgeoa ten 7 Dur warden aaa de bsboefiigendergemeeote eene feeatgare nitgeraikt beslaande oit rleraob B ek aardappelen brood enz Ten 9 onr ring de aüagoriscbe optocbtAan Veel moeite waa beateed aan de opaiarioader renehillende vagena deze stelden voor lindboDW fabricage van boter en kaas tonwala gerg fabricage van scboeoklompen waarop 4 pB BOoen aan de verachillende werktoigen beiig waren graanhandel waarop o a een ttière waarmede confetti op straat werd geworpen grattery scheepvaart eo eenige andere arabnotiten Do Moordrechtacbe IJaclob had een eerepoort op de Kerklaan en het eeu wagen met de yaveraakelykheden in den iptocbt meer dea De zich daarop bevindende scbaataeorydeia en rgdaters benevens de baanregera en melkrerkoopar ichenen wet rerkUnmd van kon een acbrille tegenatelliog met de groote hitte Tan dien dag De meeuw werd door eenige jonge dames op de toeschoowi ra geworpen De stoet had in den kom der gemeente wel wat geregelder mogen ryden hetwelk zeer te bejammeren was Na en korte toeapraak van den Burgemeester waarby by den weoach nittprak dat alle an bachten in de gemeente eao tydperk van bloei mochten tegemoet gaan werd da atoet te ongeveer 2 nren ontbonden Den geheeten dag echter bleef er nog een pmttige eo aangename bfcemming heerschen 8 September was er meer l doen Hot opkomend geslacht van Moordrecht was in de flink en ring veraierde school samengekomen om daar de roor hen best mc e ververhcbingeo in oatvangat te nemen De atemming der kinderen die in bnn met oranje versierde pakjes een aardig gezicht opleverden nog verhoogd door de kleine meegebrachte vUgjet in hot eerst een weinig bedeesd maakte weldra plaats roor rroolykheid die zich nitta io het roortdarend gezang De rrengde tteeg ten top toen op de sprelplaat een vertooning ren de poppenkast plaats vond De nitroepeo der kindereo garen blijk dat ze er geheel in medeleefden Na een toobt door de gemeente werd aan de kinderea nog een plaat der Koningin en een veranapering nitgereikt Te een nnr bronnen de rolksapelen wsarby het faofarecorp tfarmonie onder dir ctie r d beer de Nooyer vrywülig flinke medewerking rerLende Het rao onds bekende tobsteken gaf ook ditmaal weder tot grappige tooneeltjes aanleiding zoo ook het ryden met kruiwageosi waarby de wielen met blokken voorzien waren dat dus tot groote atooten aanleiding gaf waardoor de op de kruiwagen geplaatste tonnetjes roortdarend er afrielen Het maatklimmeo getuigde jniat niet van groote behendigheid of lenigheid Slechts één der mededingera rermoebt d n top te bfreiken Met een tentoonstelling van en een tocht door de gemeente met reraierde sportkarren waaraan ve I werk was besteed eindigde ook dit deel ran bet programma Het glaoapant vtn den dag was de algeheele verlichting der gemeente waardoor het dorp eeo bg nititek feeatelyk voorkomen verkreeg Tatlooze menseben waren op de been om te genieten van bet concert door voornoemd fanfarekorps gegeven De uitvoering mag werkeiyk goed geslaagd genoeftid worden in aanmerking genomen de korte tgd ran het beataan der rereentging Het applana ran t pobliek was welverdiend Tot alot werd nog roor het buis ran den burgemeester bet WilbelmuAc aangehareo waarna men onder de rroolgke tonen eeoer marscb de terugweg weder aannam Het feeat mag in alle deeten geslaagd genoemd worden prettige opgewekte atemming door geen wanklanken yrostoord Tot la t io den nacbt bleef men d ook op da been Naar wg rernemen lal da historische optocht die morgen te Widdinxre n plaats heeft niet tot den tol in Bloemendaal gaan maar tot op de Msrkt alhier komen om daar te keeron wat in het Bloemendaal niet kan plaatshebben Trouwe onderdanen Aan de feestrierende Amsterdammers was dezer dogen rerzocht na elf unr op den Dam geen mmoer meer te maken Een paar hoogst opgewonden Oraujeklanten komen des nachts de feestliederen galmende de Kalrerstraat uit Een roorbyganger herinnert hen aan het rerzoek Wat doen onze feestrrienden onmiddellgk zwggen zy en trekken hun bottines nit En na aldns atil slnipend den Dam te zyn overgetrokkeu herstellen zg hun toilet aan de orerzyde heflen een nienw rolkslied aan en gaan rerder in de oude stemming Ook de leden der gjmnastiekrereeniffing Ëxcelaior alhier die medegewerkt haadenbg de gymnastiek uitroering te Amsterdam werd bg hunne komst op den Dam stilte aanberolen daar H M sliep D De Dooven liooren Tot over eenige jaren beschouwde men de dooiheid soo niet ongeneesbaar tooh ondarhs riff aan eene longdnrige koaUiare rerpleging Thans zgn die tgdeu reranderd de hwlendaagscbe specialisten genezen die aandoeningen spoëidig en met weinig kosten Ten bewgze diurran leze men den onef Ourgerdam bij Amsterdam HolUnd d Juti 98MUNK HEEREN tSinde geruimtn tijd leed ik aan doofkeid hernnverkoudheid en keelonteteking na het lezen dtr dt blaiien vroeg ik aan het Inetituut Drouet te Brussel inlichtingen men sond mij gratis fti blad en eene vragenlijst De dokter verleende mij eene kostelooze echrifUlijke raadpleging ik volgde gedurende ruim drie weken stipt zijn voorgeschrevene geneeswijze en ben hoogst gelukkig u mede ie dtelen dat ik volkomen genexen ben waarvoor mijne heeren ik u hartelijk dankzeg Hoogachten fj OÜDENDYK hriefdrager Bg honderde dergelijke verklaringen in dezaal der Manuacntsmet toestemming der genezene personen tentoongesteld kunnen dagel ks ran 10 tot 5 ure onderzocht worden Borendienzendt de Bestuurder ran het InetituutDrouetf 140 Anspachlaan BruseeU afiJi ieder die het vraagt kosteloos eene vra genlgst en een ejcemplaar ran het Blad voorDoofheid Keelen Neusziekten Uit blad hetmeest beroemd geeft benerens alle breedroerige uitloging betreffende deze aandoeningen het middel om dezelre ran t begin af te bestrgden Ontvangen eene groote sorteering Deensche Handschoenen voor DAMES en HEEltEN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiephoon Xo 3i Itours van Amsterdam Vrkrs Mlotkra 89 s V B8V 101 85 86 84 4 17 17 88 8 V 8 18 i Si 1 21 6 104 6 3BV 100 100 64 603 48 loov 41 101 198 Ul U iS 1J8V 108 Si w to UB 1121 908 817 looVn SV 69 V uo 8 7S 100 108 ICO 14 H U7V 18 18 108 108 11V i V 11 10 SKl TRMBER NsDR LANii Cert Ned W S S i I dito dito dito 8 dito dito dito 8 Ho tOAR Obl Geu ll l88L 8fi2 Italik Inschrgving 186S 8L S OoBTENa 01 1 in papier 1868 6 dito in silver 18 8 6 PoKTUOAL 01 l mot coupon 8 dito ticket 8 Udiland Ob lUnneul 1894 4 dito Oooons 1880 4 dito bij RabB 188Ö 4 dito by Hob 1888 80 4 dito in Oud leen 1883 6 ditn dito dito 1884 5 SriHJB Purpet lohuld 1881 4 TuEKirj Gepr Üonv loen 1880 4 601 leeniüg sarie D Ooo leeuingaor eO ZuiuAra Kep V obl 188S S Mkxico Obl Buit Sob 1680 6 ViMEZusLA Obl 4 onlMp 1881 Amitikdah Obligatian 18BK 8 BoTtRKDAK Stod leeu 1884 3 Nrd N Arr lUndelar sand Arenditi Tab Mg Cortifictten Deli Maatschappy dito Arn Hypotheekb paodbr 4 Cult Mij der Voritenl und i Or Hypotheekb psndbr 8 i Nederlaadache bank aaod Ned Haodelmaalaoh dito N W k Pi j Hyp b psndbr 3 Rott Hypotlieekb pandbr 8 i Utr Hypotheekb dito SV OorrsNa 0 t Hoog bank aand Buil Hypotheekbank pandb 4Vi A HiaiKA Equt hypotb pandb Haxw L G Pr LibO rert Nii HoU ÏJ Bpoorv My aand Mjj t t Expl r Bt Spw aand Ned Iiid Spoorwegm aaud Ned Zlnid Afr Spm aand A dito dito dito 1891 dito 6 ITAUX Spoorwl 1687 88 A Kobl S Zuid Itat Spnmii A H obl 8 PoL N Warsehati Weenen aand 4 ED8L Qr Rui Baltische dito aand Fallows dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Knrik Ch Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AxiBiKA Cent Pao Sp Mij obl ft Chic North W pr C t aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Danver b Kio Or Spm eert v a Uliaois Jentrat obl io goud 4 Louisv k Na hritliCort r aaDd Mfliii o N Spw M Ie byp o 6 Miss K niaa v 4pCt pief aand N York Oiita8 o West aand dito Ponn Ohio oblig fl Oregon Calif Ie byp iu gond 6 St Paul Afinn k Manit ob 7 ÜD Pao Hoof l n obig 6 10 178 W a 10 li losi 100 loov 118 dito dito Line Col Ie byp O S Cakada Can South ühert v aan l l Vra C Raltw k Ka Io h d e O Amiterd Omnibus M aand Botterd Tramir e Uaat B I and Kbd Stad Amsterdam aand 3 Btad Bo terdam aand 8 Beloik SUd Aatwerpea 1887 SVi Sad Brussel 1886 fl i HoHO Theiaa BesuUr Oeselaob 4 OüSTKKa Staataleenig 1860 S K K Ooat B Cr l880 8 SpAKJa Stad Madrid 3 186S Nu Var fi Arb Spoel eert MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen BOTTSaDAH Saptanbar 1881 TARWKpat Hi 7 80 8 7 puike Nlaawapar 190 K Ö 10 i 11 Canada par H L ü ƒ 7 81 ROdOE puike par H I 4 i I mlBdore k ƒ WIKTEBGKRST par 11 L ƒ por 100 K G 7 ii ii 0 ZOMKRURRST par 100 K B 7 6 CllKVALIERQRRST par HL 7 S0 t 8 18 Detore par Hl 8 tO ü ƒ 8 75 HAVER iiiauwa por H I 8 ü S T par 100 KG O i O PAARDEBOONEN par HX l WITTE BOONEN per H L ü BRUI E BOONEN por H I ii BLAUWE ERWTEK Kook oi rloD par HL 7 ü 8 50 Niat kookKiorlen p I L ƒ 8 60 i 7 KANARIEZAAD por H L ƒ 5 i 6 60 KüOLZAAll puike per H L 8 40i 8 60 miDiIera per HL 8 ü 8 85 Per Telegraaf ROTTERDAM 18 September 1888 Tarwe jarige 7 60 ti 8 00 niguwa 00 4 ƒ 7 6 Rogue 4 85 Wintargaral T a 7 86 Zomarganl 7 4 7 0 ChoMlior 7 46 k 8 96 lla ar S a 4 Bioino booua 9 75 a 10 50 Er li n 7 60 i 9 60 Kooliaad f 7 50 4 8 60 Per Telegraaf Veemarkt te Ilotterdam Hasadag 19 Seplembor 1888 VETTE UaSEN en KOEIEN redalgka aanroer pryaen waren voor Ie kwaliteit 80 9a kwaliteit 86 3e kwaliteit 98 Ceotper ball Kilo VETTE VARKENS goada aanroer van 17 tol 80 Cent per balf Kilo VRTTE SCHAPEN railalijke aanvaar prgaon van 17 tot 83 Cent per half Kilo Da bnndel was in Io kwaliteit rund vaa prijsboadaud Votle kalveren beter in prij Varken gewoon en alloen bette lainmaron waran prijahoudand mindere soorten slecbt APVERTENTIEN OÏÏZICHTBAHEII HEEREN en OAME8 PROIKEN TOWfiTS SCHEIDINGEN en verdere HAABWKBKBN munten nit door SOLIKDE AFWERKINO bg H p m mmmm Colffmir Kleiweg Gouda Mevrouw NOOTHOVEN vab GOOB Kl iweg vraagt een I 00DHIJLP om dadelijk ïn dienst te treden Verlakkers kannen direct vaut werk bekomen bg D LINSCaOTKN ZOON Springweg 18 Utretht Een ware 8chal voor de oogelnkki e alacktoffera der Zelfbeviekking ünanie en geheime uitapattingen it het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWAIIIIMG Hollandwhe nitgave met 27 afb Prna 2 jtnlden leder die aan da veraohrikkelgke gevolgen van deie onden Igdt moet b leien de oprechte leenng die het geeft redt joarlgka duitend van eeo lekeren dood Te verkrggen bjj hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franoo tegen inzending van het bedrw ook in poatsegela en in alkui boekkandal iu HoUaod llOPlk PO 1KB OUDE f SCHIEDAMMEB GENEVEE Merk varkrUguaar li i M PËKTER8 Jz CHIEPAM r N H AU bewiji viD eobtheid ii oacbet en kurk iteeda voorciea ven den ntatn der Fimt P HOPPX