Goudsche Courant, maandag 31 oktober 1898

No 7734 Dinsdag 1 November 1898a 37ste Jaargang vATtx rm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefttoii No M ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Genten iedere regel meer 10 Genten Uroote letters wordmi berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Triefeaa Ho St De Uitgave dezer Ck urant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 3 iranco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CENTEN 6ebr DE BAADT Westhaven 200 Peperst raat 7 8 9 11 Ip Inrichliii tol Meiibileeriitg van gelieele Huizen des verlangd ook in hnni Indien gij niet vyllt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superioi Druiven Borsthonig Extract Meiiamiie uit Ie Koninklijke Stoouifabi iek De Honigbloera van fl ü VAU SCHAlii Co I en Haag HoJeTeraiiciers 1C0 S MoliHDthe m het beste middul dor warelj Co 8 Mellanthe groeest Kinkhoost Co B Mellanthe geneest zoowel oncl all j ion Co 8 Mollaüthe majt in eeo liutagozin ontbro eo CO S Melianthö sUst Toortdurcnil ondor Scheikuodig toeziokt Co B Mellanthe helpt ookerroepelgk CO S Metianthe is belcropud met Kereiliploma s Co S Mfillantbe bekrooud mot Oouil Co a MdUanthe is bekroond met Zilver Co S Mellanthe is verkrljgbaRr ie flaoons van éO CU to CU N ft bg Firma WOLFF t Co Westhaven t S Gouda D MIËBIES Kleiweg £ 100 Oouda e a vm MILD Veerstal B 126 te i mda Vm NIEUWE ZENDING MIES EN lEEEEN PARAPLUIES A vu os Az Md Tsillenr Klmweg K 78 73o GOUDA Telephoan JU o St Beurs van Anislcrdain Slotkrs 8 Vi 87 28 OCTOBKR Vrkr NenMliNO Curt Neii VV 8 86 dito dito dito 3 117 83 83 dito dito dilo 3 ÜOVi HoTOia ld ioudl 1881 88 S 1007 ITALII In diru ingl862 81 5 881 OoSTlNa 01 1 in papior 1868 83iVi dito in lilfor 18118 l PoiTBOAi Oltl m t coupon 8 dttp tifilcot S 04 B7V 87 10311 391 7 A 227 8 V 101 sav 100 100 658 478 103 60 101 198 1461 ino 98 UflV 80 il 5 111 205V 2081 100 65 1 l 162 99 41 IV 36 EüiI iND OI l lUonenl 181 4 4 dito Goconi 1880 4 dilobijHolbn HS 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in gond leon 1883 fl dito dito dito 1884 5 SpiKJl Purpel icbuld 1881 4 TuiKHJ öopr Oonv loon ISttO 4 ie leening seiio P Oec laening Borie C ZdidAfe Ilfp V obl 1898 6 Mmiro tJbl Buit Soh 1880 6 VENFZUllii Oli 4 onhop 1881 AVBTRftDAU Obligitien 1895 3 HoTTERüAH Sted leen 1894 3 NrI N Afr HsndolBV wind ArondBb Tnb Mij Coriificatou DoliMiintschappij dito Am Hypotheekb pandbr 4 uit Mij dor Vonten and fl Or Hypotheekb pandbr St i NedorlaiidBche bank aand Nod HandelmaatBcb dilo N W k Pao lijp b pandbr 3 Rott Hypotlieekb pnndbr 3 Dtr Uypothookb dito 31 t oaTRNa 6 êt lU n ï bank aand Kiiy Hvpotlifiokbauk pandb 4 j AinataA H qn hypotb pundij E 106 loa 6 l 1381 14 109 68 1021 11 16 118 165 J 14 U lB Maiw I I Pt l ien lerl Nsu Iloll I l hiioorw lii a nd Mij t l l ipl ï ft Sp annd Xoil h d Siiooi wegm aand Noil linid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 duo 6 iTAtmSpoor 1887 89 A KobI 3 ZnidItal Spamij A H obl 3 j Pon H Warsrhan Woonen aand 4 Ellsl Or RuiB Spw Mq obl 4 Baltiaohs dito aand Paslowa dito aand 5 Iwang llomiir dito aand i Kurflk Cl Azow 8p kap opl 4 dito ditu oldig 4 i AUERlKA Cunt Pao Sp Mij old 6 Cüic i North W pr C v aand diloditoWin St Petor obl 7 1 Denver b Rio Gr Spm cort v a Illinoi Central oiil io goud 4 1 Loui U NaihBÜli Gort v aanil l Mexico N Bpir M lolyp o 6 Misü K n ai 4pCt prof aand N ïork Onlas o WoBl aand I dito Penn Ohio oblig i Oregon Calif Ie hyp in goud 6 Bt Paul Minn liManit oW 7 Dn Pao Hooflgn ob ig 51 176 203 106 105 l 99 1171 1 1 dilo dilo Lino Ooi Ie hyp O i OANloa Jan South Cherl T aand Vm 0 Rallw Na lo h d o O Amaterd Omnibus Mg aand Kottord Traniife MaalB nand Ne Stud Amaterdam aand 3 Blad Ro lerdam aand 8 BII OIE Stad Antwerpen 1887 S i Stad Brussel 1883 i HoNO Tbeis Ilogullr Giseisoh 4 OüHTENS Staalsleeulg 1860 5 K K Oo8t B Or l880 8 Spanje Stad Madrid 3 18 8 Nbu Vir It i A li Spool eert Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Got Gerard ouder G Berkhont eo M Tan Sandwyk 2J PieterJo eph onders A Nieuwenhnisen on A S van As 27 Kors ouders A de Jong enN Ko l r 28 Josina Oeertruida ouder A Moon en t Bnnnik OVEBLEDEN 26 Oct A Dortland 82 j S 8 Hofman 2 w 27 J W Koster 4 j 29 J Tan Willigen hnisyr Tan G Brouwer 49 j ONDERTROUWD 28 Ooi A den Edel en B de Keizer VUst GEBOREN Johanna Cornelia ouders H Steenkamer en E Striën ONDERTROUWD A de Mik en J Vernaai H t bntf oiiMb d lyk ti g makkdykite poetunMdcl voor Hnrea en vooral dam ffn KtnderMboffnwerk is de Apprituur van C M MUIIw L Cfl Berlin Beuth Str 14 Men lette go l op naam en fabrtekamerk WkrvtkMr ky H rtii tak ller In kOMWwk lMtwl i ADVERTBNTIEN ORANDS MAOXBIN8 DU Fmtemps NOUVEAUTÉS Wij Terzoeken de Dames die on teïU erd racMle Album voor het Winter el loen noch niPt ontvangen hebben dit t willen a invra ten aan JULES JALUZOT ft C p rlil Hetzelve wordt dan omga nd gpatla ei fpanoo toofrezonden Bestellmgen v n af 85 franc rtii van all kosten aan huis met B Tephooglng IWifHIIIi ltMlur II ll M i l 1 1 onvi raiiilerlyk a ƒ 10 levert met kolossaal niutós Fofografle l§ilii llo In ir icli ise Viorkanlc Note l ijsfen Irniit o Rfinbouis Vriizubt fufrootte Kotogrefie 24 v 30 cM i P V d WAALS IniiHtelfii Mngel iH2 Innds E CASSllO ÏANJ3AUT8 te CS O CJ E ufi zal IIIaanda r Jll October I E T te Qonsultseren zijn STICÖLAAS van T ZAAL OONPISEUR TÏÏEFMAEKT fi B7 is fljn gekruid en met Zilver bekroond Burgers 4caiène si il r t4 is het bf8te eu ffoedkoopste kettingtooze R IJ W I E L H 1 JKË CS a iraHÉ ï a S i IJri iintAt iWi si Uefiffir i NOFIEVEMNCIER S Vertegenwoordiger J C D E RUITER Ooiida Goud Druk vau A BRINKMAN Ze ITsll Khwinstiek Leaia n p neii tuf Mier MiExpeller pimni TBB ilInWiaard Ifll is Bat het Mimaiun la wanden tegan jtAiAerfaii Expeller Ifg aast slaeds U ieder Imiigeiu z eNTTAikBrfaiii Expeller Pq SO adl Hkat an fl 2S da Bainli Yéql deB In HKasta jLpothalcaD sn bq r Ai Bi tar t OTV Bottarllm Te GOUDA bg C LÜGEB Apotheker Markt en bfl WOLFK fc Co WesthaTsn 199 EIKELHOF S Fijne Dessertkaasjes fis cent per stuk PATE DE FOIS GRAS Heerlijk St KICOLAAS Aanbevelend JT BWEEBAABT GLACÉ TRICOT en GEBREIDE Handschoenen in Zwart en Gekleurd Toor Heeren Dames en en Kinderen In Ie ruimste keiiïc ontvangen In JIS NIIUWE WINKEL HARKT 70 GROOTE VOORRAAD DAMES ROKKEN in Zi lp Moiree T ftken en Janf er Afttibevelen i C i II liH ANIJSSl IKER VOOR Gowlkoope en smakelijke ANI ISMKLK in Doozen waarvan de inhond voldoende is voor 5 Liter Melk per doos ƒ 0 I5 8CHAIK SCHAIE 8CHA1K SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN MIEBIES FRANSCHE Quina La Roche WOLFF Co WESTBAVEN 198 Wr BERICHT ONTVANGEN Fransche Dames WinterPantoffetn heel fijn en goedkoop Heeren Dames en Kinder I lltxool Pantoffel inftlle prezen in het Noordbrabantsch 8choanenLaarzen Magaz n Kleiifieg £ i 30 tegenoTerde Kleiwegsteeg Het beste Adres Toor allesoorten Schoenieerk Bepnrati H en ottngeweten werk Aanberelend C SMITS ZIE DE ETALAGE Üii ttll HK I i iif I tóOPj f DIKE OÜDK GÈHEVEE Merkt NIGHUX AP Verkcygbftitr bÜ M PEETER8 Jz N B AU bowija van echtheid ia oacbot en kurk ateedi vuor zien au den naam der Firma P HOPPE Lens elt JVieola nOFLEVEHANCIER Vcciieslraat 2 der Haag iiikoonm nEs uriTfARKiEK LÏÏNCHEOUROOM Pnm Ie Lii c Aftenioon Tea Koffie CJhoookule Melk Stedelpe Qasfal riek ie GOUDA De prjja van het gas is 6 cent per M ea voor KooktoeBtelien of M toren 4V et Onder zekere voorwaaidea worden peiceelen gratia aan de hoofdhuis vetbomlen roet 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbtgnameterB bedraagt d baar 10 cent per niaand A BüUMAN U Krdr4eht J O RATELAND Boiloop B T WI IK OudeualtT M KOLKMAN WaddinaMim J T o LAAN Bodegraven FINKBB Ninimritrk a d IJuiL Bewoners van perceelen van ien hoc ate ƒ 2 25 per week kunnen wekeljjka afrekenea en Tan de fabriek lampen kooktoeatelleu enz tegen betaling Tan eenige centen per week iu hnar bekomen Buitenlandsch Overzicht Mr Moroard besloot Zaterdag zgn pleidooi om 1 n 35 mio met een zeer welsprekende peroratie waarin hy legt dat Drijfas altei Terloren had gelok fortoio poiitie en toch Diemand let ten laite legde niemand beschotdigde maar enkel gn rerloren eer terngrroeg Dese perorat e werd met een beweging van ympatbia door het pnbtïek ontvangeu dat minder ialryk wu ali den rongen dag De Kitting werd daarop geschorst en het fiof trok Kieh in raadkamer terug Tydena de eindelooze schorsing werd het pabli k leoBwachtig en onrostlg er hadden chter in het minit geen betoogiagen plaats De sitting werd om v f onr rgf min hervat Het TODoi loidt aldat 4 Bet Hof Na te hebben beraadslaagd ia raadkamer Geaieo doD brief van den ministsr Tao jnstitie gedagteekend 27 September 1898 GsKiea bet rfqoisitor van den procnreargeoeraat waarbg deze Toor bet Hofiinbsogig Blaakt de veroOTdeeling den 22eD December 1894 aitgsaproken door den eersten krggsraad lan bet militair goaverneiveni Tan Pargs tegen Alfred Dreyfus Qeiien de stukken van bet proces 6 aiaD ook da artikelen 443 en 447 Tan ti t Wetboek Tan Straf rordering gewgtigd by de wet van 8 Juni 1895 kOmtrent de ontrankelykheid Tan het rerxoek tot reTtsie Overwegende dat bet onderzoek bg hst Hof aanhaogig is gemaakt doorzga procnrenrgeneraa kracbteos een nitdrukkelijk bevel ran den minister Tao justitie handelende aa de meening Hie be ben gerraagd Tan de commiisie ingesteld krachtens artikel 444 dat het verzoek ralt ooder de laatste poragraaf vao art 443 dat het is ingediend binoen de termynsn raitgesteld in de artikelen 444 en 447 dat eindeIgk het Tonnis waarvan de herziening wordt gevraagd kracht heeft van gSwgnde Omtrent den staat van de procsdare OrerwegeDd dat de otergelegde stakkon liet Hof niei in stoat stellen om aa fond over de tsak te oordeelen eo dat er aanleiding twataM om een aanToltend onderzoek ia te stbllen 0m deze redsnen Verklaart het rertoek ontTankelgk BeTselt dat een aanTnIlpnd onderzoek zal irorden ingesteld en bealibt dat ar nog geen aanleiding b as ta at om de Toorloopigt scborsing van de straf te olaiten c FEVILLETOK GedeoksokrideD v n een Geinkzoeker OF AITNIBAL DE VONDELmt JVoiw het Frantck öooB W NUTTEES 80 Trabucos zat op bet oogenblik dat het rgtuig atilbield voor de deur te rooken tGg daar F riep h opspringend en op Martial toetredend toen deze ui eategeo was zooveel te beter want drommels da tgd begon me zoo lang ts vidlen OeraDganbevaarder moet toch een ellendig baantje zjjn even erg bijna is de bswakor er aan toe als da gevangene Nc maar een weinig geduld zeide de voorgaweode edelman morgen ia het godaan Baar ben ik blij om Meer dan vier en twïntig uren sta ik niet meer voor mgn trouw in De rerEoeking om te dessrleereo is mg reeds meer dan enmaal bijoa te machtig geworden Waar is Casteban F Bis zit op ds trap voor ds deur vin de kamer orzer aohoone gevangene En boe maakt onze gevangene het moeite Vfroortaakt F Kiet heel veel De helft md haar tijd beataodt te aan dreigen met politie juatitie soldaten en Mohtbanken de andere helft brengt e door met pogingen io het verk ts atellea om ons om ts Het vonnis werd bsgroet met den kreet Lave het licbt De sl was in korten tgd Tsriateo buiten om bet paleis Tan justitie stond een groote menigte die de uitspraak zwgi end aanhoorde De algemreoe meealog der Drayfuaards is dat eg alles hebben gekregoo wat zij konden wenicben Zelfs de weigariog Tan de onmiddeltgke ichorsiog der atraf achten y iu het belsng van de finale overwinning De aotisemietiscbe groep vau de Kamer geeft een maoifeat uit waai in gezegd wordt dat het dr ogend noodzakelyk ii da regeering der repubhelÉ te verloaaen van de joodiche inrloeden an Fraokrgk te bevrgdsa van hst jak der joden die bet land ontesren en ploudeien Keizer Wilhelm en zgn gemalin begaren zich Zaterdagmorgen reeds om nalfzeTenoft weg naar Babel Wad Begroet door een opgetogen jnicheude menigte bereikte de stoet in welken de keizerlgke standaards gedragen werden na elf nar des oormidd s het tentenkamp ten noorden van de stad Na een ontbgt aldaar begaf zich het keixerlgk paar van de Jafiapoort naar de kerk van het Heilige Qraf Aan d n ingang hielden drie patriarchen aan bet hoofd der Eoomsch Katholieke Gneksch Katholieke eo Armenische geestelykheid toespraken De Latynache patriarch Piavi roenide de bedevaart ran het keizerlgk pjwr naar bet graf des Verlossers als een bewonderenawaardige uiting van rroomhetd Het iunig godsdienstig gevoel van het keizerIgk paar is een verheven voorbeeld dat het aanzien van den chriatelgken naam rerhoogt De patriarch smeekte orer de kelzerlgKe hoofden den rgksten zwen Qoda en een lang leven tot roem van Qod tot welz n van het Dnitscbe volk De keizer en de keizerin maakte een rondgang door de kerk bezichtigden daarna de nieuwgebouwde evengelische kerk van den Verlosser De Pruisische minister van eeredienstem Von Boaae hield een toespraak Des avonda werden in het conanlaatgebouw ontrangen het consulaire corps Turkacho autoriteiten de patriarchen en de geestetgkheid Nadat de Keizer tgdeus zgn verblgf te Konstantinopel het grondstak La Dormition de la Sainte Vierge te Jeruzalem had aangekocht besloot hg het in het belang der DuitscheKatbQlieken aan den Deitschen Verein rom Heiligen Lande in onbelast rruchtgebruik af te staan De Keizer deelde dit zelf mede aan den directear van het Duitsche hospitium te JertMtOfBrn pater Schmidt bg gelegenheid van de ontvangst in het Daitache cousalaat koopen Groote sommen geld heeft eo ons beloofd als wa hsar lieten gaan Zoo zool Ën dat een eenvoudige nourriceF M D hemel gs zegt dat op eau toon alsof ge het maar kalf aanneemt het ia de waarheid precies zooals ik zeg Wg zgn het immara toch al eona over het salaris I Gaat ge naar boven F Ik ben daarvoor eigenlijk juist bier gekomen Wel ik verzeker u dat n daarboven een onhandelbare patient vacht Ze mag zoo onhandelbaar zgn als een ongedresBcerd paard ik zal er wel in slagen haar datdotijk te maken wat het besto voor haar ia in haar toestand toegeven of weerbarstigheid Ik ban op den hevigaten toestand voorbereid maar voed niet den minsten twgfel omtrent den uitslag Kn glimlachend betrad de gewaande edelman hst onaanzienlijke huis en apoedde zioh naar boven Grgnslaohend staarde Trabucos bom na en mompeldo tuBschen de tanden Uet zou ook drommels jammor zgn als gg datrboven niet a aagdet en dat riet alleen ter wille van uw eigjsn zaak maar bovenal voor de mgne Wij zullen zi n man 1 Kn hjj begon de Marseillaise te fluiten Martial had inlnsscben de deur van bet vertrek waarin Suzaone gevangen ward gehoaden geopend en trad binnen Zoodra Suzanne het knarsen van den slentel in het slot geboord had was zg opgesprongen van haar atoel de eenige die de Warner bovatto en had zich reoht tegenover de dear rnggelinga tegen het venster gepïaatat Varttal ko i out aalatan bff sloh selrsn de op Verspreide Berichten IIIIKYFVfil De lutrausigeantc deelt mede dat door de regoering bevel is gegeven thais reeds de gerangenschap van Dreytus te verzachten De gevangene zou naar Cayenne worden overgebracht VolgeuB de Figaro € heeft de kanselarg Tan het Legioen van Ser besloten Eaterhazy te schrappen als ridder Yves Guyot verzekert ia de Sièle dal liet geheime doiaier van de Droyfas zsak eenige dagen geleden verbracd ii Jean Hess die voor rekening vin de Maiia een reia naar Cayenne maskN om ioliohtiageo over de behandeling van Dreyfua op bet Duiveli eilaod te vsreamelen zegt dat sedert Lebon minister vao oorlog werd de deportatie in geTangenflchap reraaderd i Naar aanleidiog van zeker gerachten is Dreyfus toen in de bekeode kooi opgesloten tn twee maanden lang most bij zslfs geboeid zgn geweest Zekere Daniel was door den mioistar ni ar het eiland gezonden om dia maatregelen ts nemen Qe verzekert dat altea te kannea bawgEsn Hat is merkwaardig om In de antireTiaioniiiBtiBcbe bladen het verslag na te lezen rap è titiingon ran h t Hof van Cassatie Zij geren een overzicht ran het rap rt vau mr Bard waarin d rerklariageo van dezeo raadsheer in het gehnel niet zgn te berkeuuen ao men a ist er ce treffende ontbolliogen die in bgkans alle andere Fransche en baitenlandsche bladen op sprekende wgzs zyo geieta Het Petit JoarnaU gast het verst rqn alles het laat mr Bard rerklsreu dat Drryfua heelt bekend £ n dan bet oordeel dier bladen over het rapport Ds Patricfl sohrglt dst het rapport is de besliits reroordesliog ran bet begia el van onaf zet baar beid der rsobt rs de Intransigeants sMen zitt bet dit rapport beraat op nieti Bet is een sameDraapsel ran verteliels dat in het minst niet rin belang is £ a toeb heeft deze crspule van een Bard isteroacbt niet iu het DepAtc geslapen U Wg kunnen niet na nten bier tevens te vermelden het nieuwe bewga voor da schuld vsn Dreyfus dat de heer Milleroye heefi ootdekt Genoemde beer elereert in zg n blad de madedesling ran de Matinc dat Dr yfas wat dikker is geworden op het Doivelseiland en x gt daarraa De waarheid is dat de ellendeling nog merking te maken dat zg sterk veranderd was Haar oertijda gulrond glanzend aangezicht was thans mot diepe rimpels doorploegd hare oogen waren ingezonken en rood boro wangei ingevallen en bleek Haar gewaad ofsohoou E ilden uitmuntende door bijzondere netheid of zwierigo dracht verkeerde thans in een beklagenswaardigeii toestand het was daidel k eiohtbaar dat zg bot de laatste dagen onafgebroken had aangebad Wanordelgk zwierden haar baren rondom schouders en voorhoofd Het was daidolgk dat een spoedige invrgbeidstelling hoog noodig was en dat haar gestel niet op het Bvontuurlgkc of romantische btr kond bleek want deze vgf dagen hadden haar tien jaren verouderd en op die wgze kan een gevangenschap onmogelgk van langen duur zgn een balvo maand afzonderlijk zou gelgk staan met oen doodvonnis Op het zien van Martial kruitto zij de beide armen over haar borat ea riop op bgoa dreigenden toon Kindetijk gd daarP findetgk gg daar F Gedachtig aan het spreekwoord boter laat dan nooit heb ik mij mot laton weerhondun door vrees voor uw rechtmatigen toorn over m o laugo afwezigheid kortom hier ben ik inderdaad Hg trachtte tevergeefs aan zgn stem een losten schertsenden toon te geven Zijns ondanks gevoolda hy zich tegenover deze vrouw niet volkomen op zgn gemak het overwicht vao de dengd op do ondeugd 1 Gij daar eindel k 1 zaido Snzanno voor de derde maal nu terwgl ge tooh hier zijt kan ik misschien hopen een enkel woord van opheldering te zuUep hooren 1 io elk geval Ik wil weten wat dit alles te vroolijk is onder tgn sohaoddaad men kao moeilyk gelooren dat een onschuldige onder zulke omstandig beden nog dik zoo worden c De bladen ran deze richting oatzieu ticb ook niet om in ban kolommen af te drukken de namen ran ds leden der strafkamer vun het Hof ran Caïsatls mst hun adreasen DUITSCKLANO Te Uarbnrg woMt een nieowe brug ovar de Elbe geslagen Over dan bovenboaw giag ao ander architect dan over dan bsaedeaboaw Tuascheo beide arohiteolso rees dezer dagen een geschil over eso kwsatia in verband met deu braggehoa dat zoo hoog liep dat de een deu snder een oitdsging zond op het pistool Beiden waren rt s ar ve oSi eieren en goede schutters bg het tweede sabot kreeg de architect Freda een kogel lu het boofd zoodat hg morsdood neerriel BINNENLAND Zaterdi4 middag bad in betkonkklijk paleis te Htat rt na roorafgegaan burgerlgk baweIgk ds kerkelgka hnwelgksinzageotDg plaats van den erfprint Friedrioh vod Wied met prinses Pauline vin Württemberg Tegenwoordig wares de Koning sn de Koaiegio de prinsen en prinsessen van bst koninklgke bni de Koningin en da Koningin Moeder van Ne der and da hertogin van Albany prina Karel van Beotbeim en anderen Naar wy Tarnemeu beeft ia opdracht van den miuistsr ran oorlog do luitenatit generaal Kool cbaf van deo geueralen staf ticb tot het bestuur ran de Mark Tan UflnkNm gew nd met de vraag tegen welken prjjs per jaar de Mark ran Uenkum geneigd zou ign de Ileakumsche heide aan het departement ran oorlog ta verharen rast gsen ander doel dan daarop manoeuvres of wapenschonwiag te kanoen houden bigrende voorts de hsids geheel ter beschikking ran de markgencoten Id een biunenkort te houden boiteogewone vergadering ran getirtden esl hlsrooitreot een beiTait worden genomen De Amsterdamssbe raad beeft ds geaieeote begrooting in ontvangst on nitgareo rattgeateld op f 19 315 000 mst f 105 005 roor onvoor iene nitgaren In een adres ran den Ned UitjeTsrabond MBD dea minister van bianealandsche zaken boteokanoD boefl Rn torwgl zij sprnk deeil xij half onbewust twee schreden voorwaarts on bosohouwdo hem op een wijze alsof sleohU oen zwoooi van bcd wetRur Dg baar roldoeade aanleiding zou zys om hora iu bet aaagezicht te rtiegon Ik ben juist voor iets in dioii gi est hier gekomea Waarom zou ik andars zoovele kostbare oogenblikken aan ra jn reeds zoozenr beïiettea t Jd onttrekken sn esQ oude vroair bezoeken ir Waar is Ixiuiae F Het komt tna roor Boianne dnl ge niet volko men bedaard on kalm zyt on took is dit een eerste verüisohto voor u om iets te hooren Wg moeten ornstig praten en ik voorzie iets geheel aiders Waar ia LoaiaoF riep Smanone met il de kracht barer longen die niet gering was fWaarF A 18 ik met dat ie zsrtgen u kan gerust stellen dan haast ik mij bet u mede te deetan zij it Hier dicht in de nabgfasid betrekkelijk tenminste Verder kan ik zegden dat bet geheel van a wire afhangt baar morgen terag la lien yVan mjj zelf affaanfcen P Wat moet ik doen P Gij hebt niet andors Ie doen dan ra j te gehoorzamen in ieta wat n niat ziraar kao vallen fLaat hooren vZiedaar wat ik doen ga maar sta mg toe u vooraf esnigisins oozen toett Qd bloot te leggen Ik kan anders onmogelgk verder gaan wat gg ook hooren zult biyf bedaanl Luistert gij ïk laistar en zal trachten bedaard te zijn voor zonver dit tenminste in mijn omstandigheden te verlangen is i iirjt ntreolfd