Goudsche Courant, maandag 28 november 1898

m 7747 Maandag 28 JVoyember J898 m i l 37ste Jaargang J F CÜIJPERS Westeinde 37 Anterlkiuinscbe iBandelliVscbo of I drie maandol betitliag volgen ovüreenlEoniBt mimm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken franco levering Gouda Grooie keaze Huurpiaoo s AboDoemeot Stemmiogen Gouda enOmêtrekei Telefoon No SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd Telefoon Ho 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlqke Nommers VIJF CENTEN Te GOUDA bj 0 LÜÖER Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 199 Lensvelt I ic ifa hoft everancier Veeneslraat23 den Haag BSmOr EI BESCHUITFABRIEK LTOCHEOir ROOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Frijstrekking den 21 December soo oööIark all hoofdprija in het gelukkigat goral biodtde oiguwste groo e Geldferlotiug die door do Hooge BegeerÏQg van Hamburg goadgelceurd en gewaarborgd is l a Toordeeligo inriohting Tan bet nieuwe plan bestaat daarin dat In den loop van slechts weinige maandea in 7 verlotingen tod 118 000 loten K 160 prijzen bedragende 11 349 326 Mark ter ToUedlge beeiissing zulten komen daaronder zijn kapitale pryzen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemendheid echter 800 000 00 000 100 000 7B 00 70 000 65 000 80 000 66 000 60 000 40 000 80 000 L prjJB t prijs 1 prije S prijzen 1 prijs l prijs 1 prgs prija pry zen 1 prijs 1 prijs i prijz a M tO 000 26prijz a M 10 0 0 BBprijz M 6 000 3 000 2 000 1 000 400 166 SOO 106 prijz aM 206 prijz M SlSprys aM 16 8 prijz a M 36968 prijz a M 19490 prijz aM 200 13t 104 100 78 46 i De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde öeldverloting 18 van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 21 DECEMBER e k en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slookts Mwk 6offl 3 60 1 half B S 1 76 1 kwart IVl 80 tegen inzonding van het bedrag per postwissel of tegen rembours Alle commissies worden onmiddellyk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en iederspeler ontvangt van ons do met het wapen vanden Staat toorziene Origineele Loten zelf in kanden By iedere bestelling wordt het vereisohte offioieele plan wlsruU Je vcrdeeliog dor prijzen op do versohiUendb klassen als ookdebelretfende inloggelaen te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wy aan onze Begunstigers onaangevraagd na elko trokking de offioieele lysten De uitbetaling dor prijzen tgesohiedl steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in allo grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begnnJt d en onder vele andeie aanzienlijke pryzen hebben wij meermalen volgons offloiiele bowyzon de eerste Hoofdprijzen verkregen on onze ïegunstixers zolf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 00lf 60 000 tO 000 enz Het ia te voorzien d it bij deze op den heohtslta grondslag gevestigde ondernoming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens ile reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste reohtstroeks te zenden aan Kauf luaou filliiioii Banltiera en GeldwiBselaara ie HAMBURG P S Hiermede danken wy voor het vertrouwens ons tot hiertoe gesohonken en daarwy by het begin der nieuwe ferlotingter dealneinhg inviteeren zullen wy ookvoor het vervolg bemoeid zijn door eenttipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Burgers iteatène B i is het beate en goedkoopste kettinglooze EIJWIKL k yiBüs f l l 1 m moÊ MÊt i 1 1 a R ic 1 a Tl 1 h i r t s i l 4 f r OTDTHnia 1 UIUIIIUI H J NOFIEVERANCIER J c Vertegenwoordiger DE RUITER Gouda Visitekaartjes Voordeelig Aanbod dedurende de maanden December en Januari e k lever ik 100 VISITEKAiRTJES met Enveloppen en Étui 75 Cent 100 zonder Étni 70 100 alleen 40 100 lang amal formaat met Enveloppen en Étoi 85 100 looder Étni 80 100 100 100 100 en verder vele andere LUXE SOORTEN iraarvan modellen en letterproef ter inzage alleen 55 IJcarton met Etui en Enveloppen 100 zonder Etui 95 alleen 65 Aanbevelend ALBs JONGEN EEL Baekliaiidel en Drukkerl Oostbaven B 8 GOUDA Voor bovenstaande Kaartjes z n Eïtra Prachtvolle ÉTDI S verkrggbaar dus zeer geschikt St XICOLAASCADEAtJ NIEUW NIEUW 1IEUW GKSCHIKT VOOR ITacMlicliteii Koffie en TheellcMen Welke 47 uur branden k 2V3 on 6 uur brandende k 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZ IAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie goen Glaa e Alleen een lucifer aansteken is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Een doelmatig CADEAU voor dit Feest is in elk huisgezin Toorzeker een goede NAAIMACHINE welk Artikel in groote keïln in mijn Magazijn Yoorhanden is Yerkrijgbaar tot bilhjkeö prijs des verkiezende op afbetaling kosteloos onderricht en schriftelijke garantie Voor dit Feest wordt eiken kooper een aardig SOUVENIR aangeboden GOUDA Kleiweg 49 A LEWENSTEÜN Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Drmven Borstlionig Extract Meiiamk yan uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem H 1 VAM lS CHAIIi Co en tlaaff SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK CO S MeliaBthe is het beate middel der wereld VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Meïianthe genoest KinkhoBst Co s MellE nthe goneeBt zoowel oud al jonft Co s Ueliauthe m S i f kli Bi ontbraUn Co S Meïianthe staat voortdurend onder Soheikundig toeiioht Go s Meïianthe belpt oaherroepelük Co s Meïianthe is bekroond met Kerediploma Oo S Meïianthe i bekroond mot Goud Co S Meïianthe is bekroond met Zilver Co S Meïianthe verkrijgbaar in flsoonl van 40 CU 10 € U en fi bg A BOUMAN Moordrecht 0 RATELAND Bosloop B y WIJK Oudematcr IA KOLKMAN Waddinxvem H ROLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuwerkerk ajd Umi Firma WOLFF Co Westhaven 198 Omda D MJEBIBS Kleiweg E 100 Oouda E H vis MILD Veerstal B 126 te Gouda Gebr £ Btollwerck s Chocolade en Cacao M m i n D lm tlge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied TerBeteroe fabricatie en nitaliatmd gebruik van lyne en fijnste grondstoffen garandeerei len Terbraiter van Stollwerek s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwfeenrig beantwoordende aan den tohoud der resp Etiketten Dt Irma behaalde 87 Brerets als irofleTeraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles oen bewijs t n nitmuntend fljn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national d Paris Hou Toua déMrnon nne nedaille d or iiKmlire elanie en oonaidéritlon Ob Tot exoellenta fabrication da Obooolat bonbons variéa eto eto HtUwtrok fabrikaat is verkrijgbaar bij 11 H Confiseurs Banketbakkers eot u Genraaalvertegenwoordiger voor NederUud Julina Mattenalodt Amsterdam Kalverstraat 103 j F CÜIJPERS Westeinde 37 1 Wal Iüwam ti k Lenoflnpyneii kortom tegen rajnen van allerlei lard g IsmatlietknteMmiaiiitivendaitageii liff Aflfcer Pain Expeller Anker PainExpeller ygflX Movt tal itoada Is ieder haiigesü Anker Pain Expeller Pt 50 oiat 76 cent en f 1 26 da aeaoh VMrlünden in de mMsta Apothekan en by r lc Uoliter t Go la Rotterdam iBflereBD i orill iï Tevena heb ik de eer myn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heef $ opgeheuden AQBWT voor Gouda ie tvf ti tevens rerzoekendo alle orders direct aan my te adresseeren Ook aanvragen voor stemming kIo nikkel Zftk Bpaarb ank welka opeigen a rdiga wyia tie luit tot paren opwekt l obr de nryk mriobtiiig d Eer pMw bank kan men wal kvraiiijei inw rptn ma r het Kold met Piys 5cen s weer nltnemen al Torene n 10 yoi to extra byeen geipiard ayn daar ear t atedan de epaarbank ctch aatonwtisoh v n KBlve opent Na iedere itiwerping simt alon de apaarbank autonintiscb en geeft togelvkcrtyd iliiiflfljKliotingBWorpenbedragaan Na geledigd te Eyn Ie de epaarbank ir eenvoudig weGr te Blniten on nt op nieinr de Inat tot eparen Venenditïg teg remb of vooraitb i zt iidhi ls Morkuï oDiiiiniidll Viiatsch Si liuhert u Co Amilardam N ii Vr orbifpwal f A SLEGT bereelizioh aan tot het lereren ran Zuiver Zeeuwsoh Tamebrood É3 cent de K Q NIEUWE HAVEN 28 WÊF Bekroond op de Internationale Teïttoonstelling ran Bakkery Maaldery en Kook knnst te $ Gravenfiage met een diploma Verguld Zilveren M aille Alleaw ouovertroffen Frof Pr Liel era welbolcend Alleen ecKt met Fabrielcimerli tot Toortdnrende radicale en i H zekere genezing van alle zelfs Hl H de meest hardnekkige enuW Snfl xiekten Tooral ontstaan door ESkI afdwalingen op jengdigen leeft d Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagp n slechte spHsvertering Onvermogen ImDoteuz PoUutione enz Üit T aQrige prospectussen Prysper fleeoh fl 1 fl 2 fl 8V dubbele flwh fl B r CentraalDepot Matth v d Vegte Zaltbommel Depots M Clébaii fe Co Amsterdam P Happel 8 Gravenhage 1 HalRunans de iTongJ Cïn Kottafdam Wolff Co ftouda en bii alle drc ten Gouda Drak van A BRINKMAN ZOON Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BulteDlaDdscil Overzicht Uen meldt nit Koostantinopel dat de sultan aan keizer Nicolaas eeo telegram zond waarin by diens tassebenkomst inroept om de instaJatio van prins Qeorge van Qriekealand als goaverneor van Kreta te beletten V B ökeas era mededeeliog van den heer Ds Freycioet io den ministerraad wordt kotouel Picqnart met alleea vervolgd wegens vaUehbeid in gesobrilte en be gebroik maken daariao maar ook wegens mededeeliog van stokken rakende de Terdedigiog van bet laad en de veiligheid vso den staat oaar baiten Dit laatste punt vao bescbuldigtog betreft de mededeeliog aan mr Lebloia van bet postduivendoieier en van de zaak Boalot De anaretwaten coDfereoti d w z de conferentie tegen bet anarcbiame ii te Boms geopend Alle Europeescbe itateu hebban vertegenwoordigers gezonden er zalleo ongeveer 40 leden z n Waarschyoiyk zullen de beraadslagingen niet langer daa eeo maand doren zoodat de vertegenwoordigen tbnis nog Kerstmis zoUeo kaunea vieren M ar het zal alten leden der conferentie vrystasn met voontelleD die niet op de agenda staao loor den dag te komen zoodat niet te leggen is of de bebaodeliog van alle punten n et meer dan eea maand zal eiecneo Wegens deo ernst van ket ouderwerp der conferentie zallen de feesten die anderd bg dergelyke gelegenbeden worden gegeven ditmaal achterwege blgven Wel zulleu koniug Umberto en kouiDgin Margherita de staatslieden ontvangen die op de oitnoodigiog ran s koniogs regeeriug oaar Rome zyo gekomen Dat zoo algemeen gevolg gegeven is aan de oproeping vau de ItaliaanEcbe regeeriug bewg it zeksr dat de regeériogen vao alle landen zich solidair voelen waar bet geldt de bestryding vao bet anarch ime Dit gevoel van solidariteit ia ook zooals blgkt oit bet doop den minister Dikpoy io de Fraasehe Kamer gegeven antwoord op een interpellatie van den afgevaardigde Dfljeante voor Frankrgk d reden geweest aan de conferentie deel te nemen Tot het invoeren fan ooderdrokkiogawetten zal de conferentie niet beslaiten meende de Franicbe ministerpresident Wg gelooTen dat voor dergelgke wetten gesteld dst er over de weoflcbelgkbeid daarvao gesiSnid werd ia de cocfiicentie geen meerder FEVILLETOM Gedenksobriften vao een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VOIIDELIIIG JNoAr h t Iranseh Doo W KUTTERS ftS Op deze plaats stond een rytuigje dat van de ruime middelen des eigenaars duidol ke sporen droeg bespannea met een paard waarvan een kenner zich niet had kunnen onthouden hetzelve te bewonderen De danne gespierde pooten de fijne verstandige kop de breeds zijden alles getuigde van edel ras Het paard werd bjj den teugel gehouden door een groom van microsoopisoben liohaamsbouw gekleed in een lai fi zwarte koetstenjas om den middel omgeven door een ledereu riem met broeden koperen gesp waaraan een ronde naamplast was bevestigd verder pronkte het manneke met hooge rijlaarzeo met omgeslagen randen een witlederen broek en een hoogen koetsiershoed met etn iwarte kokarde Heb de goedheid io te stygen zeide do ouilste der beide vrienden het portier openende De aangesprokene na een oogenblik geaarzeld te hebben sprong op het voetbaokje stapte in on etts zich neer De eigenaar van t rytuig tenminste ar alle vermoeden nam naast den joagelingptaats eep met de eene hand de witz deD leidsels met anders ds zweep met silTereD knop en terwjjl heid te viuden ou zgn Maar natnur gk ii in eeo dergetyke vergadering de minderheid nooit gedwongen tot Mitveeriog der besluiten van de meerderbeid ffMeer dau opvattingen vau da vraag hoe beaijfydt men bet anarchiBme zullen dan ook wel ni t gavisseld worden De Pol Korr ontvangt uit Rome de mededeeliog dat men w I hoopt op nauwere aausluiting der politie Tun ds verschillende l oden en op bet maken van anarcbitti obe misdsdeu tot misdreven tegen het gemeeoe recht De citaliea bevat de rolgsode offioieuse nota betreffende de totstandkoming foo hetbaodels verdrag met Frankryk De regeeting berft niet nagelaten de bevriende en met haar verbonden kabicettan bgttjds in kennis te steUen van wat er gsande was taisohen Rome en Paryi en dezen wel verre van zïcb erover te beklagen hebbeo met het grootste genoegen de toenaderiug van Italic en Fraukrgk op bandelsterrein gezien en deie all eeo element temeer voor de handhaving van deo vrsde beschouwd Dat is het juist wat de groote mogeodheden verlangao en alwat bgdraagt om den Vrede te versterken wordt door haar beschonwd bIb een weldaad voor allso Wg sgo dus in alaat te verzekeren dat de toenadering van Fraokrgk en Italiji o bsodelsterreio te Loodeo Weenen en Berlin met een zeer goed oog wordt aat M gezien Deie nota beeft b jjkbaar ten doel een eïnd te msken aan het praatje dat bet Drievoudig Verbond door de toeoaderiog zou tgo verzwakt eo dat er beteekeoia sou moeteo gehecbt worden asD het feit dat het verdrig tgdens de afwe zigheid vau keizer Wilhelm is geteekend Meyb lette Tooria op de tweemaal herbaalde uitdruii J king toenadering op haodeUterrein Verspreide Berichten Tegeo vervBlsebiog eo gebiaikmakiog vao een vaUch stuk als in bet geval vaar bet petit bleu ia by artikel 150 van bet miUtaire strafwetboek een straf bedreigd van 5 tot 10 jaar gevangenis en indien er verzachtende omstandigheden aangenomen worden mina eoa ééa jaar Een medewerker van de Matin heeft een onderhond gehad met mr Labori Wellicht zon de krggaraad de mededeeliog van stukken aan Lebloia wat wg ook mogen aanvoeren ten opzichte van de omatandigbedan waaronder dat geschiedde als een delict beacbonweo zeide da advocaat maar indien wg ons enkel op bet de groom zich aobter op het rijtuig plaatste maakte b i door met de tong tegen het gehemelte te kloppen het eigenaardig geluid dat do koetsiers als sein by hunne paarden gebruiken Het edele dier ongeduldig doot het Isoge stilstaan vloog pijlsnel voort langs de drukke straat Honoré waar tallooze i tuigen elkaar kruisen on passeeren Deze ten eiade gereden zijnde bereikte men door verschillende andere straten rue Meelay waar voor een deftig huis werd stil gehouden Op het eerste teeken van den groom ging de poort van bet buis w d open en hst rijtuig bereikte door een gewe fde gang een ruimen binnenhof Wg zijn waar we moeten zijn zeide de b jaarde £ n na de teugels een der huisbedienden te kebbeu toegeworpen steeg hjj uit en riep zgn jeugdigen vriend toe yWiU gij mij maar naar boven volgen Heel boog is bet niet Ka de treden eener breede en schitterend verlichte trap met prachtige leuningen beklommen te hebben bevonden de beide mannen zich in een vierkant van maftmeren gangen vanwaar men door zloh over de leun ng te buigen het uitzioht bad op den binnenhof Voor een groote deur l levdn z stsso de onbekende stiet met lijn wandelstok Qgen het paneel waarop de deur openging ÉenJreisaohtige kamerdienaar in groene met goud ngWmte livrei verscheen op den drempel en trsd eOToudig teizude om de aangekomenen voorby te laten jfBaptiste zeide degene die heer en meester in jt buis sokeen tot den dienaar laat oogenblikkolüli hst souper voordienen Xwes ooorerts en esn iJh ral he stok en het gebruik maken daarvan ta verdedigen hebben dan zgo er ten minste twi menacbeo io Fraukrgk zeker van vrijspraak PiÓ aart en ik Pe keooisgeving ran generaal Zorlioden aan den minister van oorlog door deten ia den mi üts raad vau gister medegedeeld neemt on r de punten van beechuldiging tegen Pi uart ook het mededeelen van stukken de Tei j edigiag van bet grondgebied en de veilighejjl van den staat betrefFdod J rot de onderteekensars van bet protest dat r aanleiding van de vervolging tegen Piflqhart inffittteld aso de bladen gezonden is bebooren deÉffloatoreo Clamagerau Delpech laaac Rauc Bi sr L Trsrieux de ledeu van het iostit ut Ddijaax Friedel Giry Grimnux Üavet Paul Meyer verder Paul Paaay de Presaeoae Psichari Pnj i Reclna Joseph Reioach Yfoa Guyot G Haifé M Morbardt Séaillei eoz Da rechter van instructie Bertales overweegt de mogelgkbeid de uitlevering te verkrggeu van Ëaterbazy oaar ainleidiog van de klacht wegens oplichting door diena neef Christiaan tegeo hem ingebracht Manr Eaterbazy vertoeft thani naar men zegt io een land waar de formaliteiten voor □ itlevuriog nog omslachtiger zgn dan ia Engeland Volgeas de Radical te Amsterdam De krggsraad waarvoor overati Picqnart den 12deii der volgende maand zal terecbtetiao ia samengesteld nit de volgeode offirieren aangewezso door fano ancienoi eit op bet permanente register van het goovfrnemeot van Pargs Generaal Dosae commandant van de 9de terigade infanterie officier van het Legioen van Ier vroeger verbonden ala overste aan den rticu ieren staf vao den mioiater van oorlog gtinerasl Farre 60 jaar oud de kolonels Chamoin Bonoal eo Heimburger van de infanterie eo do Maziaux vfin de karaasiers de luitenant kolonels do Liscoët van de dragonders en Duobaasaing vao de knrsaaisrs Plaataver angers kolonel Bootan en overste Raincourt Ëeo beweging is op tsow gezet door een dertigtal manneo vao wie de meeste nit de Dreyfns zaak bekende namen drageo en onder wie se senatoren zgn om te protesteeren teg o de vervolgingen waarvan zoo scbrgveo adressanten met miakenDiog van but recht Picquart het Btacbtoffer wordt op het eigen oogenblik dat de rivisie waarvan hij de heldhaftige bewerker ia haar beslag krggt c Io de Aarore leidt de Pressenaó dit adres io De beschuldigiog van Picquart scbrgft bg is monsterachtig ign veroordeetiog zoo psar llesaohen cliampagDe De oudergeachikte boog zich en antwoordde ivZeer wel mjjaheer baron 1 Maar breng vooraf een Rsseb madera en wat betobuit in het salon De lakei verdween door een zydeur en de beide vrienden na eene antichambre te zijn doorgegaan kwamen in een salon van middelmatige grootte Dit Sïlon waarschijnlijk door een vreemden gril van don eigenaar was geheet op Oostersche wyze gemeubeld Sen behangsel van lioht cachemir bedekte do muren Een breeds divan laag bij den vloor en het geheele salon rondloopende prykts mot alle kleuren TS en Turkscho püp geheel van zilver was op een mabomehouten drieroet in bet midden ran het vertrok geplaatst Dogene dien wij den titel f baron boorden geven zette z n hoed af wierp de beide ramen w d open en riep uit Men slikt hier morblea I Met alle mogelijke voorzorgen ia het nog niet doent k zich een eenigsidss dragelyke temperatuur in zijn woning te ver zokeren Dit salon kan in waarheid wedijveren met een smeltoven en zou misschien den prijs balen als er prijzen waren uitgeloofd Wat zegt gij er van mgn jonge vriend f Met deze woorden richtte hij zioh tot zgn heBohermeling Deze gaf niet het miosle antwoord Hij was geheel verslonden in de beschouwing vso al het wonderbaarlgke dat hem omgaf en het was daide Igk in zgn oog te lozen dat zoodanige weelde hom jgg eenenmale vreemd was ietti zgo dikt geen uaam beeft Bn toch zbI het gebeuren teozg Fraokryk eindelgk wakker geworden bet verbïede Dat doizeode i en duizendeo laida z gen tot de regeering welke bet land onteert dat zg Picquart niet willen laten aanraken en dat het tgd ia de knipergeD tegen te gaan van een handvol pretorianen van eeo soldaterg in opstand tegen gerechtigheid en wet Francis de Presseoié heeft eergiatereo weer een vergadering belegd in de Mille Colonnes welke door meer dan duizend personen werd bggewonnd Een motie werd aangeoompo tegen het nieuwe komplot dat in het daiater wordt voorbereide en de minister vao oorlog en bet parlement worden verantwoordelgk gesteld omdat zg geen gehoor hebben gegeven aso een edelmoedigen aandriing ten guosts vao gerechtigheid eo m uscbelgkheid Ook giater zelta de strafkamer van bet Bot vao cassatie baar enquête voort Picquart wordt verder gehoord Het verhaal van den brief van baroa Freedericx den Rossitcben militairen attaché wordt tegengeapTokeu Mevrouw Dreyfas beeft verklaard Dooit eenig geschrift van dien officier te hebben ontvaogen Jaorès zal Urbain Gobier verdedigen die vervolgd wordt wegens enkele zinsneden ait zyo boek l Armée oontre la nation £ hobmvd Er werd te Londen dezer dagen een liefdadtgheidabazar gehouden De schoooe tooneelapeelster Mabel Harlowe een der verkoopsters bood voor bet goede doel eeo kna vao baren mond den meestbiedende aao Het eerste bod waa twee pood dat vond meo een belaohelgk bod Eeo syodicaat waarvao da ledeo later zouden loten wie de gelukkige zou wezeo bood dadelgk honderd pood Eeo kolonel Sir Edward Fortescne ging echter booger Langen tgd was het een vinnige strgd toRscbea hem eo bet syndicaat Eiode gk bleel de kolonel overwinoasr voor acbthooderd pond Bgoa lisoduizeod golden voor een kua I Maar nn komt nog bet aardigste van het verbaal De actrice trad eeoigszins verlegen op den kolonel Deze al eeo oads bser boog 60 zei Vergeef mg ik bood niet voor eigen rekening maar voor mgn kleinzoon die vandaag jarig is En hg bracht eeo jongen vao seven a acht jaar bg Misa Mabel Harlowe die het ventje hartelgk omhelsde OoSTaNEZJK HoNOABUB Bg het tvaegevacbt tosachen den HoogaarGoheo minister van binoeotaodiche zaken den heer Perczel eo den afgavaardigde der oppositie Do baron woelde met ign hand in zgn bakke baarden blijkbaar om een vergenoegden glimlach te verbergen die zijn lippen krulden onderwgl hij den jongeling aandachtig opnam Vervolgens wierp hg zich op den divan en verkoelde ziob het voorhoofd Op dit oogenblik trad de lakei bincen Op eon zilveren blad droeg hg twee kleine drinkglazen van zuiver Boheemsoh glas bonevena een groote kristallen karaf en een gobeele hoop geoawelde langwerpige beschuitjes Het licht der waskaarsen in het geslepen glas spelende deed don wjjn vonkelen als vloeibaar diamant Do baron greep de karaf schonk een der glazen vol on bood het eigenhandig den jongeling aan die den inhoud gretig inzwolg tegelgk mot eenige besoh uitjes Bedaard maar aan mgn jonge vriend merkte do baron gUmlackend op houd in het oog dat wij zoo dadelgk aan tafel gaan en dat ik verwacht dot gij dezelve allo eer zult aan doen De jongeling bloosde licht en letts het ledige glas op bet sohenkblad i Hebt gg do noodige orders gegeven met betrekking tot hot souper Baptist f vroeg de heer des huizes Mgnheer de baron t souper zal binnen tien minuten gereed zijn was bet antwoord van den lakei Zeg dst msB sich een weinig haast wilt ge Om mgnheer den baron te dienen FsnM nnoifi