Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1899

37ste Jaargang Donderdag IZ Januari 1890 No 7785 wmm wmm Nieww en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefooaNa a ADVERTENiTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Genten iedere regel meer II 10 Centen Uroote letters worden berekend De pry per drie maanden is IJ franco per Ym HK naar plaateruimte Afalld lflke Nommers VIJF CENTEH 5 ü Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TrieftM He ft Be üit ve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen veertien op de voorloopige ontwerpen aangaande de begrooting en bet Vergelgk met Uongarge c Uit Pretoria wordt gemeld dat de Britaehe diplomatieke agent de heer Fraser geweigerd heeft het adres aan Koningin Victoria in on vangat te nemen dat de vergadering van Uit landers te Jobanneabnrg op 24 Dec had opgeateld om besohsrmiog te rs n tegen de willekenr der Transraaliebe politie De heer Fraser ztide dat Voor dia weigering veraohai deoe redenen bestaan met name hel feit dat de Tranavaalscke Regeering reeds v or die vergadering maatregelen bad geooraso tegen den Jobanneaburger poUtieagsnt die den Èngelschman Ëdgar doodschoot maar ook de omstandigheid dat hst adres in de dsgbladeo openbaar gemaakt was nog vóórdat bet den vice consnl te Jobannesbnrg bad bereikt Ook wordt uit Johanaeiborg gemald dil de voornaamste aaolegge s van de vergadering van 24 December in arrest genomen ün Wel zgo daarna tegen een borgiteUing van 1000 pd It weder in vrgbeid geateld maar het is tooh blgkbaar de bedoeling der Tranavaaleobe Regaeriog heil te vervolgen Ill I ii i M www Verspreide Berichten nneYrvs lu din ministerraad van giitersn heeft de miaiater van justitie bevestigd dat Matean eerste president van bet Hof van cassatie het voorzitterschap tan da strafkamer m1 overnemen soodra deze baar onderzoek voltooid beeft Massan aelf lal den den raadsheer aaawgzen dia hot rapport over de eigeolgke Dreyfoi iaak lal opstellen De strafkamer van het Hof van oaiaath heeft gisteren haar onderzoek voortzetieod e n vergadering gehouden mot gealoten dearan In de Aororec veriokort Dubois dal het bekende briefje met Ce canaille de D ongedagteekend in Jnni 1893 in handen vwi hot ministerie van oorlog is gekomen De dagteekening van 16 April 94 zou er later opgezet zijn als orereenstemmeode met den vermoedelgkeo datom van bet borderel Eau oudminister van buiienlzDdeoba zaken van wien de sobrgver zegt bet boveostaaode te weten moet bereid zgn dit getoigoois voor hst Hof te bereatigen De Solr beweert dat mevronw Henry heden een aaoklaobt wegens laater tegen Joseph Reiasch zal indienen eq dat de laak 27 dezer zal voorkomen gij vat hefde voor banr op Altyd ziol ge haar omringd door bare betrekkiogeD oen barrioade van waakzaamheid verhindert elke nadering een levende muur omringt baar onafgebroken welk een beerlijk tüdverdrgf welk een bartstoobtetgke jacht om het middel te soekeo n met haar in verbinding te slelleo welk een prikkelende atrgd om louter haar te genaken en haar in te fluiateran dat er een hart is dat alleen voor haar klopt dat bereid ia tot ooftehoorde dingen om een glimlaoh van bare lippen te verwerven Eu dan de aarzeling de vrees de irhuchlerheid die overwonnen en de hinderpalen buiten baar om die uit den weg geruimd moeten worden Welk een bekoorlijk vermaak de waakzssmbeid te verschalken den argwaan om den tuin Ie leiden het wantrouwen te ontduiken I Ëu ali ten alotie bet maagdelyk bart opgeeft als zij a gaosoholgk toebehoort welk een blgdaohap zal u dan vervullen met welk een hoogmoed zult gij het hoofd in den nek we pen wanneer ge op een schitterend al de geliefde gevleid ziet on door allen gezocht en als nw hsrt dan zeggen kan degene oaar vier gunst allen dingen naar eea glimlach van wier lippen allen angstvallig uitsien ala naar de laligbatd die ia myn dia is mijn I Bagr pt ge dit allee BapbsèlF kO voorzeker papa riep de jongeling als opgetogen uit gij spreekt met zooveel warmte uwe sobildering is zoo bekoorlgk dot z op mg eea onweeralaanbareo indruk maakt U sleept m mede in weerwil van royzelva AHMEirZOM Afdeeling WEBKVERSCBAFFING voor VBOUWEN en SieiBJES Teraoekt NAAIWERK un bnia roor ean nette Naaister Maj aaLT8EK lichtingen reratrekt Gonwe G ISfia ORA D8 UAaASKNS OU Frintenips NOUVEAUTÉS Wü T rio ken de Damet dia om getlluiH trwM mode album voor bet WlntvrwaU uwn noch Diet ontvaageD hebben dit t wlllsn uBvraffen aan I JULESJUJIZOTaC p rh HatxalTa wordt dan omgaand gratis an franoo toagesondan BMtalliagan van af 25 tnam Tri ran alk koeten aan huia mat 6 Terhooi ing UiipUltltkutHr l Riniliil 1 1 aBaaaaeaggraa a FBAHSCEII ST00M7EBVEBU chemlsclie WiusclieriJ H OPPEl IIEIMEU 19 Kruiakade Botterdam GabMTetaord door Z M den Koning dei Belgen BoofddepAt roor GOUDA de Ham A VAN 08 Az Specialiteit voor het atoomen en Terren van alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het ttoontsn ran placnemantela reeren bont eni Gordgnen tafelkleeden ent worden naar de nianwite en laatate métbode gererfd Alle goederen betig geatoomd of gerertd worden onacbadelük roor de gezondheid Tolgena ataal bewerkt jeilflreBD werit ryK joiig of oud door oDBe U Kie nikkel w lk0 opelgan MTdlge wru do Uut M parvn opwekt Poor de Bliirrli inriohtlag deier pwir bftUk knn m wal kwnitjéi het ualA niet m m wAi uitnemen lvo MM 11 W porto eitra bfaen geipftftrd yn dftu eant J du d npiiiu bftiik atoli ftutomA tliob VUB iielvc pent Nftl d r Inwen o ioh de Bp rl nk fturoinrttUpl eti geelt tnÉAlrkertyd li M lyh inHi geworponbt drR itaa N KBiedlg l te yti ii ila i k nar luomüg w Ar ta initen en wH t in nieuw Ia luat tot paran VerMeiirilng tug rambi of vuornitb r riHUnilH Mprkiir l ointimndll Haatücb o Bo ini Tt u o Amiiardiffl N Z V rl r l 1 Lensvelt Nicola JBOrLEVERANCISR V€eneslraat2 den llaagf IIROOD m BG dllilTIMimiEK LüirCHEOlir BOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk TANDARTS E CASSITO G ouda Turfmarkt aMI 1 mm aPBMEKUSJtNl MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van ft tot t nar WOENSDAG an VRIJ DAG ran ltot nnr ZONDAGS nitt EERSTE HfiBERLAHDSCHE RUWIELFABRIEL Directeur H BURGERS DEVENTER H H Baudelarea enEeparateurs Aangezien wy ons thans ook apeciul gaan toeleggen op bet verraardigen Tan ÏITTINGS Frame Wielen Banden Zadela enz enz zoowel ran Rgwielen me ala onder ketting raden wg U ten teerate aan onze uiterat lage pruzen rragen Tevena mauen w U er opmerkzaam op dat de pr 7 en onaer Rywielen voor ÏB9Q belang HJk rerlaagd zgn zoodat wg tbana scherp eoncurreeren Waarntet vertegenwoordigd worden IJVEUIOE AGBHTEN gevraagd in t bgzonder roor den rerkoop onzer Acatènee die ledere aoliede bandelaar kan bekomen Vraagt onze Prijzen Wn4 da bMta Inwiürbg tagaii Jubl Rlmunatiak Uadei na i kortom fc T Aiiker PaiiiExpeller Ylt laaHtkMtHlllaMllaaiitawaEdeBtagn l gSjnkerfain ExpellBr al Baat 4 a ataada aaikaa tei fcikBrlaliilxiieyiï la ladai haugeabi dfawaidaaga kaata Pq l EO naat 75 oaal en 1 35 de iuoih Ttarhudaa ia da inaaeta Apotheken sn bv J i VBioktai 1 do to ItettiiMani Te GOUDA bg C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF k Co Westbaran 199 EEinOBEF0T7ANTEEE Ileu wordt verzocht op t MERK telettvu UIT HKT MaOUIJN TAM M RAVENSWAAY ZONEM QOBINOHEM Deze THEEËN worden afgelererd in rerzegelde pakjea van vt f iweè en een half en een Ned on met vermelding ran Nommer en Prgi voorzien van naranvtpud Merk volgens de Wet ged po Z oh tot de aitroering ran gaaerdle orders aanberelende BREEBAAKT hl HOLLAND SCHE ïii mipifflii Frganoteering Ohlna Congo Stofthse 45 en 60 o Grot 60 55 Lekkere 60 Boaohon 76 Qeurige 90 Congo 100 OntbDt Thee 66 Namiddag Tbee 16 Alleen rerkrggbaar bg P H J van Wankum Ooithaven B 14 Wie zeker zijn wii d Ectate Elkel Cacao t ontvangen leaamen tdd en na vele pr sfu ming m in den handel gekomen onder des naau des uitvinders Dr Michaelis vwraardigd p ds beats maobines in het wersldb lamds Mabblitsemsut ran Oebrft Stollw rdk t Ksoleo IioIm Eikels acsLO in riarkantaa bnaasa DsM Eikil Oacao is Btt mslk gekeokt SOS tsngeauns gSMnds dniik r or dsgslgksoh gsbroik emit UxulÊfêt ra t poeder voor een kop Choeolstt Ak goneeakraditige dranic bjj gsral raa diarrbee sleièts met water ts Skraikak TerkrggbBtt b j 4 vni firti B fl Apotbakan mi A Ko V KsL iwftB s tT85r rt55 rsM oio raalTWtigaBwaoiiU W vaar IMvland Jufkis MatlenU a Amaterdam KalTaatnait 103 NIEUW MIEVW IIIEIJW GESCHIKT VOOR Fachtlicliteii Koffie en TheelicMen Welke 4Vi uur branden A 2 en 6 uur brandende A 3 cent per stuk Ëeoig Agent TOor Qouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOCJDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men iMboeft hiervoor geen Olie geen Qlaaqje 1 AUeen een luoifer aansteken ia noodlg Geheel zonder gevaar voor brand ala ook aonder renk He t groote aantal zenuwkwalen mBtêuv bo têuv boMfiia tJ tot de Tocrafguuida kanimkeaeii vaaspcplaxl IwnMtb ro rta Im trotMona te d uit middelea door de mediich wsUnicbap ungawmd Eerat uu d n nleswMt tlfd koaat Terbnidla ntsrwljl ilf Ct ir teiuoluppell kekrlii eiii£B boo it b lüig t lUiig wekl tcvmiMo wddud blijkt U xijn voor da uu i iinwkwftUn lljdands memchheld Deze genMaw jEa U altgeTaBden door den geweien Officier tmi Qesoudlieit Ur Oonun WeiaBmum ta TUabofmi an beroit op da on derrlodlng opgedMtn in Msa Wjaiico praktijk Door waMcUac van h t h 0M muwmI per dav werden danrt ceMklkM aMITen d r de bnld enwlddellUk nun kei aennw sealel oiedeaedecld Mat da geneeswijs werden werkelijk satütUreiide reeiütaten mhcaiaB aa slj BMkta looreal opgang dat van en door dea nltrlnder naoluaTaa waikjt OVER ZENUWLtJDEN en BEROERTE Jiara voorkoming an genailng binnen kartan tl d r nda da Ule drafc veracheneii ia Dit boekje bevat niet alleaa nr bet graete pn h liBk verataanbata verkltriDgen omtrent bet wesen der nieaware therapie en da daanude sidfa fu wanboplge revalJen vHrkrntCeu uitwerking inaar ook vindt mes daarm wetenachappelijke Tarbiiiiil lingeu oTide medlaehe bladen die aan deze geneeawljze gewild zUn Koomade aftohrift van lal van getat achriftea vaa Iiuogge plaatste KenaeakmidlgeB ouder welke f iéalèra mtt dr pfafaaaor aan ir polyklmiak la Partji raa Roagemant 10 sTemgrabsr maa dr praktlietrand gantBShear aan hat krank iaelgan gaatlcht di Charenton SinlUtiratnOr Cohn te Ststtin ecoaimana ned dr arrond aria laJakMaaH Dr f ForaiUar genaaitaier dfreataur vas kat hoapllaal la Agsn Bghaimralh Dr fichering kaatati aulanfela Bad Et a Oartei med ir gensethaiir dJredteur der Balvano tharapaulla ha Inrichting voor lanuwllldara tePaflli rua St Kanoré 334 Coniul van Aacltaabuh mod dr te Corfu Or Sualiaoh arroad aria de Zlrknltt Obaratabtdrit Jeoht wod dr ta Wecnea Or C Songavel tt La Farrièra Cure lid vaa dan Conaall Cantral d hygltaa at da Santé In Frankrjk on vele audeien Aan allen wier tsenowveHlel moer of minder sHivodann la of nnu evenaanade ReHHwaeblIclteld lljarn w irvau de kenteeküuen ilJn ohroalaBlia heefdptja mlgratna tolielabaar tpifn blaadandrang aroole irtkkBlDaarheld pajaagdbsid alapelaoiheld liohamallJlLa o raat en aebahagalljka tet tand verder alle zkken die door btroerU getroffen werden en nog lijden aan da gtrolgBn daarran ïOoal V8Ha mlaBfla 0 ver oganlola rBkor ï durende piji bebande 1 □ w oase urie OMWWian Tan iwlAldara als ook aan jonge melslas lijdende aan bleekiuoht en kraaMslooahald ook aa gezondfl lalfa aan oaga paraonan die veel met bel hoofd werken nn reeetelijke reactie wltlaa voorkoBua wordt dlifigend aangeraden ii h het boven vermelde werkje aau te atbaffen bctwelk pp aanTTaga kovltlaaa ftaaea versoaden wordt door Amatcrdaa door H XBBAII Co Hailigeweg 41 Batterdam F B van SAKTBM KOLf F Apotbekto Korte goofateag rtreeht j LOBRV Jt POBTOW Onde acti bU de Qaardbrng F U vareobljnaelen ala zieh aaahoadend angatlg voelaa mdooving la bat hoofd hoefda4a nat dateaHalald flikkeringen an donUr worden voor de aogtn drukkanda pija ondar Ret veorhssfd aaUJiig U da oaraa bat Ae aa vaa fcrIaSating In an hal apen van handen aa voeten aan al i jM dria oat iviaa van neaniwIAJdara wUie Op de longate hvgtennlacb medlolnale tentoon ateUing la da i Welaanaann aclio Oeaao DOr da Kedlacba JorU met de KUverea RSedanie bekraand Indien gij niet wilt hoesten gebrnikt de sUerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract Meiiamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H m ¥ AN lS CHAMK Co Uen Haag VAN SCEUlIK A Co BlellanthO 1 hel be t middel dar warsia VAN SCHA IK Co s Melianthe genoeBt Kiakhoeet VAN SCHAIE Co s Melianthe geneoit oowel oud als jong VAN SCHAIE Sc Go s Uellantbe mng in gean huugeiin onlbrakaa VAN SCHAIK St Co s Melianthe ataat Toorldureaa ondgr Seheikundie laaiiokl VAN SCHAIK Co s Melianthe helpt ooharroopelgk VAN SOHAIK Co s Melianthe is bekrooud uet Eeradiplama i VAN SCHAIE Co S Meliantbe is bekroond mat Qoud VAN SCHAIE Co s Melianthe is bekroond met Zilrer VAN SCHAIE Co s Melianthe i verkrijgbaar in aeons van éO Cf iO CU en ff bg Firma WOLFF Co A BOUMAN MoordrtoKt Westhaven 198 Qmda J C RATELAND Botloop D TJSBIBS Kleiweg E 100 B V WIJK Oudeuater Qouda M KOLKMAN Waddinmetn E H Tl MILD Veerstal H BOLLMAN Bodegnvm PINK8E NUuaerkerk ajdIJut B 126 te Gouda Patent H Stollen mtiiclirf mdf SÊ inïiilimtDDititiin flHIBfl ttckinmtii uiigllcl W gy tibMm Der groue BrfMt n inurs Por m H o st Warmng I tMttum we rthlMM Sa ltmunftn a ataa tau t mur umn atMa Kharftn H SMIen mtr ron WH t lnet oii f In Kldmt SluatitniliiiliM k um utiirPltktt lult iKbrntthtd mtMrnfitt Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFLATIEH ASCIIISATEN U LUSTEN ook volg ens op te geven Profiel Spoedige aflevering Metle uitvoering Concurreerende prijzen tOoedkoopste en lolledst adrea voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen ala buiten de stad met gaalotsn wagni ii bü A GRAVESTEIJN Oude Gouwe AUf wordt tayen XVantjiort MAada varaaJlMrd e Bultei laDdsch Overzicht De mtnisMnMd heefi kenoU geoomen tan bsk t legnmj bsbatzeode het gskoigenis vftn Drayfoi Diey ai berhult dat bg DOpittegenOTsr LebiDDi RanaDd eeoigs beksotaDia healt Afgelegd ot eodttsl beeft bü aoo verklftaik hg Ibqu onsehtild betaigd Voor da strafparade heeft hy xgD Toorneaten te kennen gegoTSD opeolgk te seggeo dat bg onscholdig was ea dat sBn oosebold in twee of drie jaar nit soa komen Ook ontkent bg eea bekentenis te hebben afgelegd tegenorer d n directeur tan de geTaogwié waarin hg nazgn Teroordeeling opgestoten werd Bitr in de getaDgeois omving bg eek beioek Tan dn Pety de Clam Dese vroeg hem of bg niet sekere stakkeo geleverd hai om er andere voor ie ruil te krggen Hg 4 8 8 geleverd bad Verder geinigt Drejfut dat bg geen bekentenis gedaan beeft noch aan eea repablikeibsoqe garde noob aan een gendarme Aan bet eijnde vaa het verhoor herhaalde Dieyfos dat hg aHgd overtuigd was geveest dat ago onacbold na verloop van twee of drie jaar zoo n tkjosien De Fransehe Kamerzitting werd gisteren heropend De ondate afgevaardigde de heer Uoiaaat preaioeerde en weea in zgn openingarede op del tegenwoordige agitatie en tweedracht in de repnbliek waarvan zeideby bet bnitenland gebruik heett gemaakt om een aanmatigende bonding aan te nemen waartegen Franargk mqt minachting geprotesteerd heeft c Aan de emarteiyke verdeeldheid moet onverwijld eeil einde komen i wg moeten ona Toorwaarta aireven hervatten wg moeten weer kalm vertrouwend sterk worden c Aan het eind van deze toespraak riep de afoevaardigdj Bandry d Akson Lave het leger Weg met de Dreyfusardsl De uiterste linkerzgde antwo irdde met Weg met de cabotins en de falaitrinen die het land in opspraak brengen t De Kamer herkoos tot haar voorzitter den heer Paul Oeschanel met 323 stemmen tegen 187 die werden uitgebracht op den heer Brisaon I De zitting van den Senaat werd evenzeer door de ondate in jaren i geopend met een toespraak waarin verklaard werd dat ernatige mannen zich met reden ongerust maken over den toeatan l Da waarnemende pr adeqt raadt echte het bgeenroepeb van een Conititnante af Omdat dit een sprong in het onbekendat is Bat oeatilnm beeft in itU zitting vaa dan Gedenkstjkrliteo vto een Geiokzoeker OF AHNIBAL DE YOmmSQ Ntur iet FroMck DOOK W NUTT£BS 80 In TToolqkheid hebt ge aw i zoek gemaakt mot esQ aaat4l joDge dwaaao Is dat ee veiw pspn fa In het ibioat niat A DDibal dat lou dan een zelfverwijt zijjn want ik i lf braokt o met hen in keoBia en dat niet alleen om a aangenaam geiel obsp te veiLohsffen maar ook ter bereiking van en gewichtig doel Welk doAfi fDat gy ala van zelf al nve onde manieren rondt aflef n dsG ge n zondt gewennen aan bet leven d r vooroamk wereld u gemeenuam toudt kunnen maken niet put manieren gebroikan ideeën taal allevk ËB ik kan niet o eia dan getuigen dat ik volkomen tevreden ben Sn at tqt ge verder vQornsaieaB papa wat moet ik doenP yKen verandering in nw levonswijse brengen die luMwel wat meer ernst en ingetogenheid vordereods BMttentin aantrekkelüker ia vooral op den duur Ik wil u ialeidsn ia de boogito kringen waar ge laU sehittsren gedtnk mgn voorapelling Ik ui iatrodnoaersn ia de salons der kooge aiisteoratie Daitacbeo Rgkadag opnieuw bat voorstel ingediend tot alKbaffiog van da Jazoi t wet Een dargelgk voorstal waa raada den 16dan April 1894 in darde lezing met 168 tegen 145 stemman in dan Kgkadag aaogenomaD maar daarna door dan Bondsraad verworpen Den 209ten Februari 1895 nam de Kgksdag wederom een voorstel van dezelfde airokking aan de Bondaraad beeft er echter nog altgd gaan bestiaaiDg over genomen No wordt aan do National liberala Correapoadaoz van wel ingelichte aydecgasohraven dat da Bondsraad wel gezind zou zqn om artikel 2 vtn de Jezniiten wet af te ecbafian volgens hetwelk vreemde Jezu iilen nit bet laad getet en aan inheema ba Jezuïeten baparkiogen ten aanzien van hun verblijf opgalsgd kannen worden De in den Rijksdag ophanden zijnde beraadslagingen oier het opnieuw door het centrum ingediaada voorstel zal zoo schrijft de beriobtgerar verder mogelgk van de tafel an dan Bondsraad varklaringen uitlokken die disnaaogaande licht brengen Een feit ia dat artikel 2 van de genoemde wet jaren lang niet meer is toegapaat au dat de Rgkidag zich harhaaldaiyk voor de intrekking ervan verkla d heelt De afachaffiug van dit artikel zou in zooverre een ontspannende werking koooao aitoefanan dat zg ankel deze aene uitleg toe zon laten dat de rgkaragaaring wel gezind ia om ontbeerlgke atrgdmiddelen prga Ie gaven maar zooveel ta hardnekkiger vaathoodt aao bet bagiosel van de wat volgens hetwelk ordabuizen tan de Jazuiëtea in Duitacblaod bg rgkawet verboden agu V De Hongaaracbe ministers hebben door een beioek aan Weeneo eo een langdoiig onderbond met den Sonvereio gepoogd klaarheid te brengen in den onhondbaren toestand in bon land De besprekingen te Weenen gebonden hebben geleid tot het besluit d t onderhandelingen met de oppositie moeien worden aangeknoopt om tot een gezond r toestand ti geraken B t was naar nit Budapest gemeld wordt moeilgk van den Keiwr de toestemming tot het naannoopeu van onderhandelingen te verkrggeo maar de Bongaarschn Eegeering achtte het bestoit ooodig dien weg op te gaan en pereoonlgke offers te brengen als tg daardoor waarborgen krggen kan voor de medewerking van de oppositie tot bet lobeppea van een wettigen toestand De voorwaarden waarvan de BgeeriDg baar msdowerkiog afhankelgk maaki sgn eerbied en ootug v oor de antoriteit ea de rechtea der kroon bet aanzien ends waardigbeid van de liberale partg en de u Id aanraking brengeo met al wat aohittert en naam beeft ea glorie uitstraalt met da gebiedera en macbtbebbera in de politiek in het geld wetenschap eo kanst Sn bovenal moet er wijsiging komen in den aard uwer vormaken Tot biertoe zyn se van een soort waar ge weinig eer mee inlegt waar ge uw gezondheid mee verwoeat zonder dat ge het minst verzadiging vindt vermaken die vernoeien en uitputten zonder te voldo n en die bovendien acbatten gelds eiaehen Gg zult voortaan kennis maken met meer verfijnde genietingen die de zinnen eindeloos prikkelen eo gespannen houden zonder te venlappen zonder walgiag of tegenzin op te wekken Maar papa bet leveo dat ik thans leid laobt mij oneindig meer toe dan het atgf en gedwongen verkeer in een wereld waar ik niet thuis behoor waartn ik geheel vreemdeling ben laat m liever cijn wat ik ben Oamogeiyk Op die wijze komt ge tot niets dan een vroegtijdig graf Ik kan u thans wel zeggen dat ilc u bestiat den omgang met zekere peraoneu verbied vooral heb ik hier op het oog die kennissen van u welke tot eeu sexe behooren waarvan gq geen deel uitmaakt Hoisr n verbiedt mg de omgang met mijne vriendionsnP Beslist I g tot tot ieti beters voor bestemd ean heerlijke ioekomat is u weggelegd en het tou dwaasheid zgn uw ganaohe toekomst op het spel ta setten voor niemendal en al owe vooruittiohtea te verapelen ter wille van ow ongebonden grillen fMaar wat ik gevoel noodig te hebben om gelukkig ea tevreden t s h r papot is voorwaar noodsaketgkbeid om da overeenkoms t met Oostenryk tot stand te brengen voo ral met het oog op ds economische betrekkiogeu Voor dete gawiobtige overwegingen treden Ue persooolgke qaanstïes op den schtergrond en de regesring meent ds ook de oppositie van dete meeniog moet ago indien tg ten nUste wil medewerken tot een vriendschappel e oplosiiog Moflbt echter ds oppositie iot toenat cring Tet geneigd zgn mocht sg haar eischen met g eld doordrijven en pogen bet bestaio der liberale party ia eraar te brengen dan ts de RegeeriDg vast uealoten in den etrgd ts volhardes zoolang zg op den slenn der libefaleo kan rekeaeo daar in dit geval toagevendheid erger wezaa zou dan volharding naar de minieters meenen Gednrrnde de onderhandelingen zéI deHADgBsrsoha Kamer worden verdaagd maarnkt ontbonden De voorgestelde maatregelengelden dai naar de Yo8i Ztg meent meerde liberate partij dan het Eabinet Baufly fndaarom bestaat er boop op een verget k Nooit ton de toestand zoo verward gewordencgp iodisB bg baron Banffy wat vroeger de MKopofferi g ieBkbeelden waren opgekomen die bg tbaos verkondigt i Thans ia het de vrasg of difi positie het laodsbalaog zal kiezen boven let partgbelang Oiet de oppositie met voordacht nog een einlK olie in de levenalamp van het kabinetBaofiy dan wordt de atrgd voortgezet wie weet met welks ge lgen Dooh schikt zicb de oppositie dan ia het aftreden van den minister president eo sgn staf nl usr ipoadig te wachten De liberale partgbladen spreken da hoop nit dat do oppositie tal iasien dat het aftreden van Bnnfiy een opoSsring is in bet belang van het laad en daarom tok de verzoe□iog □ tal medewerken De opposiUemtonea weten nOg niet Welken weg zg EDilsn opgaan In een Zondag te Budapest gehoodoq meeting is beslotsD de agitatie met kracht onder het volk voort te zetten daar de natia wel eens in de noodsakelgkbeid komen kon baar rechten met haar leven te moeten verdedigen De Ooiteorgksohe Bgksraaj komt den 17en Jannari das een paar maanden vroeger dan indertgd verwacht werd weer bgesn Hg tal dadqlgk gelegenheid vinden om enige voor tell n te aiovaarden tot het in stsat van bsHcbnldiging stellen van ministers wegens ds taalbescbikkiagen voor SileziS eo voor den iawendigeo dienst van de BubeemHohe postI aotoreo en wegens bet toepasien van artikel geen hooge positie verhoren omgang of 1 iets van dien aard i Al wat ik vraag U onbeperkte vrgbeid eo hetgenieten van die vermaken wairtoe mijn inatinot mij aandrift IVCaar i fir ia hier geen maar Annibal zeide de Uaion ernstig Wees zoo goed mg wat beter aatitehooreo m jn radeneering ieta beter te volgen W t ik voorstel ts weldoordaoht en goed overwogen terwijl wat gij antwoord ni t het minste van kraofat is Het leven is niets zonder liefde vervolgde de baron Da Maubert op geheel anderen toon en ieder hart heeft lietde noodig moet zioh bemind weten en moet een voorwerp om te beminnen hebben om gelukkig te zijn Maar nu zjjn er in de liefde veel trappen ea graden die welks gij zoekt it n el vaa dien aard om lang te kunnen voldoen liefde die ontstaat door het openen van de beun en dis onderhoudfn wordt door het geklank van geldstukken is nimmer danrzaam last hot hart koud en mo t onverm del k uitloopen op telsorstelliog of walging Maar verbeeld u integeodaei het geluk da onba ohr jfelgke zelfvoldoening van u bemind te zian door een ver hoven u verhevene tot wie gij opziet als tot een godia haar langzaam als stapje voor stapje het oor zien leenen a n uwe betuigingen haar woi steling gade te slaao haar zuohten op te vaogsn en alleagskeos dan hsrUtoobt te tien ent vlammen aangloeien eo tan slotte in laaie vlammen te zien uitbaraten Gg sUat het oog bijvoorbeeld op de eenigc dochter vati een adelgke familie Gg ontmoet haar op gsn bal In den schouwburg op do wandsling en