Goudsche Courant, maandag 16 januari 1899

No 7788 Maandag 16 Januari 1899 37ste tfaargadg GOIMCHE COüftMT Nwuwê f ft Advertentieblad voor Gouda eé émstreke f X e uitgave deser Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe jMrya per drie outaiKleii i 1 36 fmtoo p rpoBt ƒ 1 70 Aisonderl ke Nommers VIJF CENTEN At VERTEMTIEN worden geplaatst 1 5 regels a 50 Centen iedere regel mesjr 10 Centen Uroote letters worden berdcendnaar plaatnoimta i Inzending van Advertentiën tot I uur dei tia OPlRi rrAUAHA GBOOTE SCHOUWBURG Aerirui Nmtrut JloUerdam ZATEBDAG 14 JAN 9 8 uur HEFISTOFELE Oper di A BOITO Het mriawerkiog ran den beroemden bu atgr COSTtWI Te X2 oren G T rertrekt nit RotUrdam tation Haai een Eitratrein Ie ea 2e klame elke te a mda topt Een ware Schal z TOOI da ongelnkkige lachtoBtra der ZelfbtTlekking Onanie en gehe jne aitepatiingen ii net beroemde werk Dr Retau s ELFBEW4RIIVG Hollandieho nitgave met 27 alb Pro 2 gulden Ieder die aan de rerechnkkelgke gevolgen ran deie ondeujjd lydt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlBk dniiend van een keren dood Te rerkrygen bg hetVerlagi Magaiin te Leipiig Nenmarkt 84 haneo tegen Inunding fao het bedrag ook iu portMgel en in eiken hoekküdel in Holland Zenuw en Maagplijders wordt it orertaiging als een workeljke hnlp in des nood het boek aanberolen Na outTangut nn adrea per hrielkaart wordt dit boekje franco per poet toegezonden door BIiOKPOBIi S Boekb Zaltbomme HOLLANDSCHE lilt AMSTBRnAM Prganotaering i China Congo Stofthee 45 en 50 o 60 M 56 60 OntbUt Thee namiddag Thee Alleen ferkrggbaar bjj P H J van Wankum Ooê thaven BI FRANSCHE STOOMVEBVEEU I ehemlsche Wissoberij TA H OPPEI HEIilEU 19 KruUkade SoUerOam QebreTeteorJ door Z M den Koning der Balgen Boofddepftt Toor OOUDA de Heer A VAN OS Al Spaoialitait roor het itoomen en TerTen ran alle Ueenn en Oameagardemben aliook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het atoomea van flnuie manteli Taeien bont ana Oordgnen tafelkleeden on orden naar de Bienwite en laatite methode geverfd AUa goederen hetag geetoomd of geverfd orden oniohadelgk TOor de geaondheid Tolgtaa itcal bewerkt aTslëgtT btTeelttioh aan tot het leveren van Zttirer Zeeuwsolx Tarwebrood ta eent de K O mEüWB HAVBN 28 MB BekiMnd ep de Internationale TeatooBikelling van Bakkerg llaalderg en Kookknnit te i öraimkage met een diploma Verguld ajilveren Medaille VAN BlOMMlSTLINs InkT hi de BESTT iKomei ONSCHADELIJK ÜIEUWI HIEVWI NIEVW Gl Sf MtKT VOOR UacMlicliten Koffie en TheeUcMen Welke 4 i uur branden A 2 en 6 uur brandende A 3 cent per itnk Eenig Agent Toor Oouih en Ometreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelük Hra behoeft hlerroor geen OUe goan QlaMje Alleen een Inolfer aanateken is noodlg Geheel xmder gevaar voor brand als ook zonder reuk Steeds voorradig ItH roioie keoze der Solledste soorlcB Naaimachines welke tot billijke prijzei worden geleverd V Dmerkieiend op afbetaling per maand en per eek VI A LKWEINSTEIN GOUDA Kleiweg 49 I LAAGfiiTC PRIJZEN I MET YOLDOEÏTOE Het il niet Toldoende boter te koopen met Cadeaui maar men moet lekerheid hebben de cadeaoi niet in hetgeen men koopt te moeten betalen Uie zekerheid h lt men alleen al men BLUlSSEN a BOTER koopt Bluyaeen boter U onveranderd puik gebleven en de prU en tijn ook niet verhoogd Voortdurend gchlltereiid Succes met onae praohtlgo solide kostbare Cadeau Bervleien aUmedo met onao andere bekende toegiften van puike kwaliteit prachtige HEEKEN Gratie aandeelen in de verloting van de REMONTOIB rtOBLO0E3 De Seheurkalendere die wIJ over hebben geven wij inpUiats van de andere toegiften op de soorten van 44 tot en met jvet eadettu Door den koloe leB o di hebben en ook f rechtstreekechen verkoop Kinder tniichenkomet Tan genten of Winkelier i elke lolide concurrentie buitengealoten A BLUY8SEN ZONEN Fabrieken te ASTEN Opgericht 1828 Oeveetigd 134 eigen verkoophuiien waarvan te Oouda Wi detraat A160 De volgende prnnen van de beeldenloterg zgn nog tiet opgevraagd Serie 1 No 61 en No 423 BEI§ITE HWALITEITEl Maatiohapp M BxptoUaUe vm de FMorüt Bro Kan èorvoorSederiana Boompfoê êO sotterdam DB STBDEUJKB HTPOTHEBRBMLk tltteMt U timMFBÜIKMtlB J Volteekend Maatschappelyk Kapitaal fl l OOO OOOit waarop geatort 190 000 Sluit op billgke voorwaarden JeMfewtlMf i W f KMuere en Coramin iono ir in Etfeoten voorde WyiMMelcea bg den HeerW J FORJ UIJNDBOOOLBEVEB Haven aldaar Dirteteuren DBOOGLKEVER FOBTUYS Ma 8 JULES ENTHOV N óeud I f k a A BBmKMANkZOOW J Tegea 1 MAART of eerder te hnnt een raia en net BOVENHUIS iflFiit ni Kie nlkkM welk o Milif B rdlM wr o da tout to Sikran ow M ootétmaajit Iniiditlag dMMT pMT Uak kan mw inmrpaB mua nomwi hIto nat fl 1 V bjrMua gMpMOd PrTs15ceiH ptrto extra tinch elvfi oMMt HAiadwj inwerping nlnit aloa f axb ak BubnmaiiK h en geaft tocclrkatyd lui4 lyk beiiDftWorpMin N i l Ml Ktl t Bffi il da fMUWMak a rtBenv u IiK waAr ta Bliütaii n Iwekt op laaBW da iMt lot vpwan VarsamUi g teg ramb of tooitUHk Vrrzcudhiils Merkar ommiindit MutHClu a Bell ihert n Co Amttrrf N Z VonrbnrgwjlIsB Adree UARKI 58 EENI3IIEF0T TAN THEE Meu wordt venoeU p t HBRK telettaa OIT HIT MlOliaJ VtK M RAVENSWAAY ZONEN QOBINCHBH Deie THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakje van m ticee n ten half en een Ned ont met vermelding van Nommer ea Prg vooralen van nerenetaand Merk Tolgen de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoenng Ta gPeerde ordera aanbevelende J BREEBAART LZ Chemische Wasscheriji f en Stoom Ververij iDE W IT en Comp A OTBECHT Spoellge en nette aflevering è Lage priJMn DEPdT hg Gez BECKERS inModes Turfmarkt 248 GOUDA Wlc eker ï jn wu ds Echte L EÜkel CaCaO te ontvangen le am n I gestald en na vele proefnemingen In den f handel gekomen onder des naam dos uitTindars Dr Hlohaelis Terrasrdigd p ds besta raacUnea in he wereldbensmds tabbliaaement Tan Qebra Stoll Kk ts Kenlen elsch J pTDiel2tLeD Bikel aeao in vicrkaaten bnasa l i Desa Bikal OMao is nst r asns sssgtBSBM gessads disak vsor ds1geiykaeh gebruik 7f l t poedw Toor een kop Owslst Ws 1 goneeekraofctige drsnk b j J J diarrhee shcèta net w ter t I Verkrijgbaar bjj tosommmM B ApothekarssB ï lift e 0 90 0 3 Pr js ÖsnersslTSrtsgenwoordigs Bé srland Junut MattankMI Ur a II ie Met bwiijviaf t p v tolBr Pil ExpeHer kortom aidt at l lk l Wi at w ad atl ee ssigrttakerliiilxpelier hei Amnterdam Kalveistrast lOS BonDA bn C LÜGEB ApoSs gl I Te OODA bg C LÜGEB A pofl I Markt en bg WOLPlf k Co WesthaTan 19 BulteplaBdsch Overalcht In deo DaitMben Ryktdag werd giater de bebandetiog tad de legerwet Tiifertgeut Na o lioge redeToeriag Tsa den ocioiiitiicbea Ittdêr B bnl o md otwoord fan daomiDieter fftD oorl geoerul GomIh ver lMrden d woordToerders rao bet Cefitrum de NatioDstlHbwkleo da hnTormiDgMpkrty eo de vrytioDÏga rerMoigieg dat bon partgeQ bwetd x a het oatwerp sonder roorie ge nomen beid te oadertoeken en toe te itaao wat werbel k het aationaat belang eiiefat Het ontwerp werd daarop near da begrootingt commiasie Terweiao De eeritvolgende titting ran deu Rgkadag il op Dinidag bepaald Dê Spaaoiche premier il otar aU UtAM g ueld wordt TOorDemeaa de Coites bgeea te foepen aoodn io Amerika bet vredflaverdrag ia goadgakaord Van den Terdaren toop der gebeortaniaaen ui dan syo beilait afhangen De Spaaaaeba Kegeariog bealooi dat deil BJaarden op de Philippgoen cieb etrtkt ontgdig cttlten boodeo in deo itrgd tiufloben dainbooriiogen en de AmerikaqtD V 1 Ia de HoDgaaraebe Kamer werd de obatructie waer voortgexet an oier de uiatigate onderwerpen byv dat bet aoo tochUe io da ual TOoratellao ingediend De liberale diaaideoten onderhandelen nog altgd met de oppositie over een iraniaotie Het nog Al Da batrakkingen taaaobtD Eogeland en Franicrjk blgfan Tclar aandacht trakkea leh nt dat die beirekkingaO inderdaad wel gevaar voor eenig oonflict oploTaraa 4haoe de Daily Telegraph c ontving ean telegram ait Weeoen waarin op goed gezag ward wnekerd dat da Franaefae regeeriog een diplomatiak persoon met een lending naar Fftterabafg heeft belaat om de geToeleoa ran laoll ta polsen Hat leaultaal moet niet bemoedigend geweest zyo Raaiaod scheen aeo last ta hrtben liok ia een fVanieh Ën gelich oonfliot te mangan tansy ala arbiter waarroor Engeland natuarlgk loa bedtakaa 1 Daarvoor faaeft men au aan boodgaaootl Geea wonder dat Frankrgk naar anderen ataon aitsiat Hei besoek van Keiser Wilhelm aan dan Franichfto ga aut ta Berlgn ia re da nïlgelagd nli e n teeken dat bet Fraokrgk sou ego gelakt om Dailsehlaada redenen tot onaeDighaid met Kngeland te exptoiteoren Doob de tEViLLETOJ MttkselriHei ni md Gelakioeker OF AZTNIBAL DE VONDELHTG iVoor het Iramck Doo W NUTTJBKS Aan da raw de aerate loge die jonge vronir aaar ala teaminsta n a varbealdlag m niet bedriegt en die Terad ioiog mJi niet bedriegt eo die TerscbmiiLg werkelyk tbd Tle oh eo bloed w Ah 1 Ripha£l ik zie baar waoht oog wat dbuwkeuriger opDemen Welnu r Hoe vindt ge hsarf Yerrukkeiyk rNiat wtarM vlk noet bekeoDea bat ia ontegi nteggalyk eL dar mooiite meisjes die ik ooit gecie t heb Deze weinig eothoasiutiiobe verVlsring des bar iiB oèitrant de aoh oaheid det onbrkende zeide meer du de varigste loftuuiog tbd wie ook Sn Toonaker van bare BohooDbeid sprekende verviel alle mof ijkbe d tbd overdr fi g met alleen maar liep men gevaar verre beneden da werkeljlk liwd ta blijven EoB oageloofalijke overvloed vaa blonde h wD in laqga goïreode vleahten verdeeld zwierrea ipet eeo Wndfiga nen cbiduieft rondom baar ovaalvonaig laat waarvu de dooisob jneade boid op devui National Zeitaag variekert dat door de Ëngeleoh Daitaohe orareankomst tan opticbte ran Zuid Afrika de nogalgkheid nn een conflict aldaar ia buitangaalotan la goed ondarriobte kringen aoo meldt bat blad twordt daarom op den meest bealieten toon versekerd dat er geen sprake van kan sga dat DaitscbUad sich er toe zal leeaen om de zgda van Frankrgk te kiaeen tegen £ Qgelitad 4 Ook hier dos aïeta voor da anaebtaoda Bepobliek Nergens vindt Fraokrgk staaa De onbeateodigbeid der regeering ea de falie sobearing io de berotkiog van het ongelokkiga laod chrikken alle atateu af V De correspondent van het Jonraal dei Debate te Pargi vraagt sich af wal de bedoeling van Lord Saliibary kan gsweeit ign met het uitgaven van bet blauwboek over Madegaikar Hg acht drie redenen mogelgk Tooreerit kan de miiiiter eeoToadig de parlementiledeo voor tg byeenkomen hdbbes willen toooeo dat het niet aao nem ligt aU de saken op Madagaskar voor de Engeliobea sen ite hleo keer hebben genomen Uan ie kei mogelgk dat de niioiater evensla iodertqd met bet blaowboek over Faajod de pnblieke opinie io Engeland tegen Frankrijk in het barnae wil jegea om aldoa in de onderhandelingen met ds Fraoiobe reg ering een iteun io den rug te hebben Ëiodelglj Bon bot kunnen dat da miaieter de belangaa vso EsgskiaA J l Mldanjker sel k bg dat in het blauwboek gedaan herfi on Ia bet openbaar opiebroevsn wil terwgl de £ qge Bcbe pere de belangeo die Frankrijk bg Newfoundlaod heeft verkleineert om aldue de eeoe quaestle togen de andere nit to ipeleo Nu beweert de correapondent echter dat dets laatste tactiek niet opgaat Want vooreerst heeft Frankrijk onbetwiste rechten op de Newfonndlacdscha kost en wanneer Eogetaod die afkoopen wil most hot er ook voor betalen en aao deo aodecea ksut ia het belaog vao dsn Engelicheo baodel op Madagsikar maar geriog niet meer dan een £ 250 000 s jaars op zjjn hoogst Daarvoor kan bet Eogelsobo pobliek toch niet in opstand worden gebracht De correspoadent ton dos oeigeo tot de eerste verklariog dat de minister ni de eritiek van het parlomsnl op ajjn Madagaskarbelaid wij ootwapeoen als er niet nog een andere oplos sing van de vraag was deae al dat de Ed geluhe regeering no eens voor al alle twiitpuntea met Frankrgk nit des weg wil hehbsn in Westen Oost Afrika in China Siam op Newfoundland Hat blanwboekover Madagaikar on dan slechts een blauwboek zgn nit een beele raeki waarvan de volgends anmmors spoedig verubgnen anllen gen ees lichte ïoustitit aaiiaa die bij het voorhoofd en den hals in da matte bUnkhei vsa kat attwat overgiDg De kleine gehandsohoende hand dia achteloos op het rebord der loge rastte soheen aan een kind van acht jaar toe te bahooren Maar wat bet meest opviel eo de bewondering gaande mBskte waren hare groote ams ige met een Eckere schuchtere vrymoedigheid rondziende oegeo van een diep somber blauw sprekende tbq een aan Biraarmoedige melanDholisobe overpeinzinguD onderhevige natuur dia hur bg gunetige oaistandigbedea tot een weldoenster eAi heldia zou kuQDen rormen maarzin het tegenovergestelde geval liohte jit m liohtaobawo menacheobaat kou onnarden Haar toilet zoowel oli baar kleeding warden a kenmerkt door eeo bevaltigen senvood Te middeQ barer blonde hardn prykte als eenig rsraieriel eeu witte roos naar de mode der Spaansohe soboooea aan den rechterkant ran haar hoofd luohUg taaicben ds vleehten gestoken Haar gewaad ran HohtbUuw zyda was ia stryd met de heersohende mode om den halfl gesloten Ouder haar kin ikhitterde een JQwael Tan zeldzame grootte eo zuivarhaid Xaa oBTMrsieae gabenrterds varho e nog de aandadit ea de nieuwsgierigheid dar aanwezigen in het thMtre de Oymnasa Oadursnde de Mnie die het laataleybedrijf tbq bat apaonanda alqk voortging TerdiAen een der edellieden uit het gevolg der hortogia de Berry de toge ziJnoT boi edele meesteressa en trad weinigef owsnblikken de logs binnan wezwaarts aller blikken deh riobttan Hen zag dan edelffla Mnige woorden wiaaalea Verspreide Berichten DREYrUS strafkaasr van het Hof van caakstia haaft na kolooel Jeannel directeor der artilleria Bchoel majoor Cure van het 3e baresn waar g ook laitenant kolonsl daPat dsClam saagoateld ii majoor Lsulh es dos arohi aris Qribelto verhoord Is bobboo ssrgisteceo loilonsst kolooel dn Paly eo kapiiein lamik vlrho rd Da Pargiebe correapondent dar N R Oit s nda gisternacht orer bot soppiamest vao da Siè Uc dat oodor de afgavaardifiden ter rechtsra jd 10 de Kamer de rondo deed Dal bgvosgedl drsagt lot opiobrilt De leogsus dor otugrkfie Bel vertoont Esterbair ala kspitsmidar sblanan Reinaeb en Dramoat in vriasdpebappelgk gesprok Cavaigoao beaig Overste Hsory den hals af te sngdeo mot sen lebeermea eSi Men bad die aonderlinge voorstellingen gemaakt door cliobé s te verminken en lism te voat es sD Soirs neldt dat de hertogia van Usits die o4k op een der plaatjes voorkomt de SiMaa en Yves On et een proces beeft aao gadsaa Zg vraagt 50 000 Irs sebsileloasstellii Ds Irogeering Uat ondoreookeo hoe de oodlUSHtor Cavoigaac in hst beiit gekomen io f a bot rapport oitgebracht door kapitain srqn dia mal de bewaking van laileoa tkolonel Picqnsrt bg dieoi overbrenging ossr bel f of van caiiatia belast wss Ols r 13 Jannsri wss hst een half jsar geleddn dat overste Pic aart is voorloop e hacfatanis gesteld werd DtlIIIOHLillD Eedigen tjjd geleden stierf te Laipaig n rjjke Bui tekore Bitter eeo aondsriing jfie in de voornaamste restanraties en osfé a kwsm aas kap koffie een glas melk ent betsatde mst 20 mark en a lerloi kleine ditosten vsrstslgk beloonde Hjj liep gekleed sis asn bedelt sr To n Bitter dood was vond men in syQ woning allerlei oode anuistergen an bowijaan dat l i geld gadoponeerd bad ta Frankfort Berlgs en St Petarabntg mair geld vond msD siat Nu was Bitter bevriaod geweest mal eeo koffiehuishooder as daar verachseo oolanga volgeoB opdracht dar arlgaoameo van Bjllisr de Riusiicbe coninl vsrgoaeld van twee loikn dar rechlerlgke macht en verlangde kort en boodig de galdtwaardigo papieren tsrog wafke Bitter bg ham io bewaring bad gagoven met den begeleider tsd bat jonge meisje en een vraag of een voorstel tot de laatstgenoemde richtte vaaroi s een diepe buiging maakte haar metgfcsi baar tju bood en haar naar de loge der her togin geleidde die haar met degrootsla welwülendfand ontving en een ondarhoad aanving met dèngeae dia haar vergezelde De begeleider er achoone onbekende Uiana in hst volle Hbbt Btaandfl bleek een oog krachtige grijsaard te e d wi n zeventig jaren nog niet den jng gekromd hadden noch het vaar in Êfjn doordringende oogao hadden uitgeblusoht Trotsoh en Tol waardigheid hield h bet hoofd omhoog kalm en TBitberaden tjlikto bi rondom zich m het minst niet nit het reld geslagen of bedeesd in tegenwoordighaid der hert n Sen in hit oogloopeode zekerheid eo vastheid in zÜD gebaren de kalmte eo Tutberadeobeid waarmede hg da om haar geestige gevatheid bakende hertogin te woord stood maar borenal een zekere gestrengheid nit zijn ganacj wezen sprekende deden in bem deo militair hemnnen Op eiJQ borst prjykte naast bet Siat Iiodewgkskrais het teeken der orde van bet legioen van eer f Wie is toob die kranige onde heer daar F vroeg Raphael op zaohten toon fHet is me niet bekend Ik herinner me vel bem meer gezien te hebbeo maar zf n naam is p onbekend Z adt ga niet denken dat bjj de vader is Van dat etgelaohtige jonge meiaje dat hem vergezelt hetwelk alle aanwezigen in verrukking brengt frMisaohien haar echtgenoot Dat Is niet waariohyulljk papai u komt me Na eenig sarselsn baalde de koffiebniahoBdor een caaootte t voorocbgo met Slaatepapieron ter waard vao een hall millioon mark waarop onmiddellijk beslag word Relogd De koffiebniibsnder beweert dat Riltor hem hel geld gagoven had sa h $ ar leeda 20000 mark hsd algonomea Er is ees ondersosk tegea iksm isgealald Ean osde Duitschs erftanto beviodt risli op reis vts Dresden naar WeMSn wordl Ie Praag aiek aldaar opgosomes in een siekeabnia eo slerft De oeefjea en oiebtjea die Ie Berijjn wonen laten bet Igk ovarkomeo om hel in de Doitsche hoofdstad met de pracht es de praal welke eea erftanto toekomt la laten begraven Bjj het openao dor kist komt men s bter tot de verrsaaaode ontdekking dal niet do goede oode tante in de kist ligt maar eep i iscb geooraal io groot auiiorm Meo lelegrofearl naar Prsag Hier is gsen doods taots aaagskomes maar wsl eso Bnisiach gsoecsal Wssr is de dood laste f Uit Prsag wordt gssstwoord Wssseer doode tante niet io Barlijo i das ia sü U 31 Peterihorg o Het telegram ssir St Petarsborgi Wat moet er gedaan worden mat das doodeoganeraalf Waar is de £ ooda tsDla Antwoord ait St Peteishargi Bwrast Bsssiicheo gaoeraal aoo stil mogaljik tanis bisr aoosTso mst fflilitsira esr tsr ssrds bsHsMIo De sFigsro hel bakende Psrijse s lsd most daas wask aan alle stStioos es kiosken Is Berlgn io beslag genomeo sjjs filI 8IB Ts BrosisI gn rersehsiden personen gakwalst door dakpanoen en atokken hooi Te Forael is eeo gehaols fabriek drie maanden geleden niaaw geboowd ingeslorl Ds sehads is issr ssnslsolgk mss niemsnd ward gskWelst Men aagt dat het park van don prioa van CaramanCbima by Dessmool bysoslw wssr geleden heeft EHoauHD I De storm is eergislermiddag vooral taatobas a middags wes nor as gisteroshteod aes sar ia Eogeland saer beiig geweest Io VictoriaStraat la London viel eeo koloasala aobotting tan 50 voet hoogte plat togoo deo grond loodat eeo omnibna bijna verpletterd werd en bet vorkeer gorniman Igd moest stilstaao Qe Inkkig werd niemand onder hal poin begravon Nog eeo pasr bniun io sanhonw sn versehaidsa dsken ijin te Loodea verniald een msiije ia daarbg omgekomen en seoigs mSssehsa lya gekwewt veel ta jong roor Ik ga ook niet af op baar leeftyd maar op kaar kleeding Ik dank dat sfj inderdaad aekaii Ia Mlasobien is die onde beer luotar haar vriend haar besobermer wst weet Ik hst I zaida Annlbal glinlaobende Oü jt gek mijn waarde antwoordde de baron de sonouders ophalende De vriandaèbapéeiyka wijze waarop de hertogin ben baUsm ontvangt ontneemt b voorbaat allen grond osn varmoadeaa van dien aanU Dat is zoo stotterde Rj aèl verlagen Ik raad n ten sterkste aan In het vervolg reinigte denken bü hetgeen ge zegt Kan lun Tso de wereld een Tronv tsq opvoeding zon in dergel ke gevalleo dadelyk het babbelen vaa een ooerrareo oieuweling proeven en n miseohlen vngm uit wat land ge afkonutlg zfjt of ia welken onbabeerden hoek van de wereld ge uw opvoeding bebt genoten Betcbaamd an ïo verwarring ebraoht door deaa teracbtwiJBiDg boog de burggraaf hot hooCil eo sweag 0e bw n lift dit etende i n ooderwerp iraru De rooratalling was geëindigd j in vrool ke luid pratende groepen keerden da bezoekers bniawaarta Tot degenen du lioh het eersl aan dan itgang bevonden beboordao da baron en zyo pla soon Evenwel varlieten t t niet het gebouw naar postesrdeo zich by de deur eo monsterden aanda tig de vertrekkandeo