Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1899

o 7799 Zaterdag 38 Januari J899 37ste Jaargang mmm coürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teirfmin He M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 i k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr 8 per drie maanden is 1 26 franco pfr post 1 70 Akonderüjke Nommere V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd 2r SCHlÊDAMMB GEUE7EE Merkt NIGHTOAP Mo 1 47 IMI M77 MI8 10117 UMO ItWO 15 7S 1 0S6 1949S en tOOlOifder 100 PriJMn vio 7 t 1801 SS 77SI 9714 18B9S 14466 17087 t itli 97 7876 81 19646 14689 17155 Ito 40 tU6 88 7 H771 U881 7 14 1478 tl 7 79 8 1901 11866 5S 1714S 4 701 3 9 004 15 I29M 14954 97 614 40 4V 8450 10056 na 79 178i4 48 HS 4178 48 10198 isno 93 17411 13 1 t6 fUi 1 1HH6 15184 7 SI SOM S71S 8419 10171 49 1617 17 83 44 s sa SI 10 07 9 i n S4 1 04 S SO KI 88 40 18414 15491 89 Slt S49S 4870 860I 10611 7 16508 17109 88 SSlt 60 t 91 87 183 4 98 41 ais 44 6 77 8 01 10791 45 166 3 56 Ills 69 441 11 97 11418 16927 180 8 1 S8 70 44 88 11186 18 64 18281 66 3818 6449 8713 11208 71 18011 18404 97 41 6714 8861 11404 es 16186 1S08 SOU 6871 08 11518 94 16113 71 e 80 6910 9067 65 VtlB 16880 IS679 es 4049 87 9110 11640 ie 16400 91 1744 4113 7099 54 S9 2 IS U79 80 440S 7118 9218 1S051 1SS9S 67 18988 1980 iS 716 38 77 13750 16503 97 61 84 64 83 11189 13924 29 19291 1006 4tlS 7948 9467 68 UOIP 78 19498 18 70 7448 9542 69 61 16631 19614 98 4045 ei 56 IKll 71 34 4S llli 46 7688 84 11398 14116 38 11742 MOS 47 e S5 9614 18516 84 1 59 TS 4 6S 7701 il 73 14858 17048 19927 S0167 tOlig SntOl i0578 SU581 2 1 89 20916 ADVERTENTIEN üantus mt don bf HchiiHldfn htaml dio d connectlCn lipbbMi en hK zond ii willen djiirt dcji voor oeti zpcr solide HnniMi n liamaMwevertJ worde vcrloollt zich NrhriftcHik li wfiidcn tot Mevrouw Ij PRINCE Hciim va i dkk Lobpf l orreBpondcnto der Veiticniging Ti saeluchnde voor OouDA HOLLANDSCHE lii miiviiii G AMSTEnMAM PryanotMring Oblna Congo Sti hee 46 en 60 o am 60 58 60 78 90 JOO Lekkere Souchon Oeurige Congo OntbUt Thee 68 Namiddag Thee 75 Alleen TMkrygbaar bg P H J van Wankum Ooêthav n B 14 A SLEGT beTMUiioli u tot het lertren Tin Zuiver ieeuwsch Tarwebrood f cent de KM NIEOWE BAVKN 28 W f Bekroond op de International Tentoonatelling van Bakkerjj Maalderg n Kookknntt te i Oraomliage met een diploma Vergald ZilTeren Medaille FRANSCSE STOOMVEEVEEIJ IK i ohemlsclie WasscheriJ H OPPËKUËIMER 19 KruUhade Rotterdam Oabiaretecnl dnor Z M den Koning du Balgui QoofddapAt voor QOUDA d Haat VAN OH AlZ dpeeialiiait roor hat stoome en verreii van alle Hearen en Dameegarderoben aliook alle Eindergoederen Bpaciale inrichting voor het ttoomm lan plnoiiamantali veeren bont eni Oordgnan tafelkleaden eni worden naai de nieuwtte en laatite methode gavertd Alle goederen hetcg geitoomd of geverfd worden onBcbadaInk voor de gezondheid Tolgani ataal bawarkt Lensrelt JVicola BOrLEVERANClER Veenestraat23 den Haagf UROOD m BESCIiUITFABIIIEK LÏÏNCHEOÜT BOOM Pain de Luxe Atteinoon Tea Koffie Chocolade Melk tooedkoopste en loliedst adrei roor Vervoer va Inboedel soowel bÏDuen aU hniteo de Ud mei getlofcec wagetii i y A GRAVESTEÜJN Oude O ouwe AUe imi dt tegen Tmntport urhade vernf kerfl KI UWI HIEUWI WIEUWI ÖKSPHIKT VÜOH NacWücliteii Koffie en Tteeücliteii Welke 47 uur branden k 3 en 6 uur brandende 3 cent per ituk Ernig Agent Toor Ooudo en Omiitreken IZAAK C T Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Hen behoeft hierroor geen Olie goan Olaaqe H Alleen een lucifer aansteken is noodig Geheel londer gevaar TOor b rand aU ook onder reuk DE STEOELUKE HTPOTHEEKBANL Vecetttgd te t UHSrnrnHMUK Volteekend Mnatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 dinit op billgke roorwaardan VetMeenlngen onder Kerêle Uypotkevmir ecr Itani op Hmtmen en tMmderyen lOnder vooruitbetaling van rente ieeit 31 en 4 g F H4brteee uit te ieu den koerii rao OS en iOOi LInlichtingen te bekomes te Gouua roor de Fauibrlecen bo de Heeren M J OGIER i Co Kaaiiara en Commiuionaairs in Effecten roor da HmpotkekeH b i den HearW J FORTUIJN nUOOOLBEVER Baren aldaar Pirectearen DBOOGIiKEVBK KOHTUYN M 8 JULES BNTHOVEN A BLUYiSfilEN ZOIEK Tot en met aanetaanden Dlnadag 31 Januari geven w j nog landi eien l adeim m ili verloting vuil de 90 HORLOGES AAIINA dns W0ENSUA 4 1 KBBBUARI beginnen wg met de gratis uitgitle van aandeelen in de verloting van 90 groote praclitige BOÏÏILLOIES vernlkkeld BRITTANIA met garantie Deïe BOÜILLOIBS die in de Étalagekasten onzer Winkels tentoongesteld zjjn zjjn Inderdaad bnitengewoon fraai en van de beste k waliteit met volle garantie vau de Fabriek en znllen ontegenzeggelijk door elke huisvrouw bijzonder begeerd worden Ze hebben eene nerlÊmWI viaarde van totaal of f 1 per ttuk De aandeelen in deze magniHeke verloting worden uitsluitend cadeau gegeven aau de klanten van onzo 30 in deze Provineie gevestigde winkels De omzet in al onze Winkels neemt steeds toe hetgeen wU toesobriJveQ in de eerste plaats aan de steeds puike kwaliteiteü onzer VerkoopArtikelen en dan aan onze prachtige nuttige en waardevolle Oadeauz te CI 0 a d a TXTild stxaat ISO A BLIJYlS §iEIl 20MEN Steeds voorradig ene ruime iteiize der Soliedste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd flV Deaverkiezend op afbetaling per maand en per week W A LKWENSTEIN GOUDA Kleiweg 49 ECHT xuet rood lattorst X et ▼ oorai op d JJberlahnstein OIRUTiUHDtK VICTOKIABItOH OBCKlAHIISWtl Maataehapp M JBieploUaUe tan tie VUtoHa Binm KtmfMr voor VeOmlanA Boompftê é H JMterOawt TE M O O P een partjj zeer goede Raasplanken tegen bülijken prij Te zien aan de Houtzagerij van den Heer H J NEDEBHORST te Stolwijkerslnis Tegen 1 MAART of eerder te hnnr eea niim en aet BOVËNHIIIS Adfes MARKT A 58 Zenuw en Maagplijders wordt oit orertniging als een werkel ke hulp in dea nood het boek I3aa d g e er aanberolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per poet toegezonden door Zaltbomme BI OKFOEL S Boekh MT GEEN BETER adres voor alle soorten SCBOENWERE als het Noordbrabantsch Schoen en Laanenmagaifln Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteey Aanbevelend C I MITS Alle reparatiën en aangemeten werk Onmiming Tan het nog voorradig winterwerk en ongesorteerd schoenwork Zie de etalage TANDARTS E CASSITO öouda Turfmarkt SPBEKKTTBHy MAANDAG DINSDAG DONDERDAG n ZATERDAG van 8 tot ft aur WOENSDAG en VRIJDAG van Itotft uar ZONDAGS Diat EBRSTE NEDERLANOSCBE RIJWIELFABRIEL Directeur B BURGERS DEVENTER H H Handelaren en Reparateurs Aangezien wy ona thana ook Rpeciaal gaaQ toeleggen op het verraardigen van riTTINGlS v or den handel Krahiea Wielen Banden Zadels ani eai toowel roor Rgwielen met als iionder ketting raden wg U ten zeerste aan on uitertt lage prijzen te vragen Tevens maken wg U er opmarkiaamap dat de prgien onzer Rijwielen voor 1899 belang r ik verlaagd zyn zoodat wg eeherp eonourreeren Waar niet rertegenteoordlgd umrden IJFMltlOK JLGB2rXBS gewraagd in t bgionder voor den verkoop onier AcatAnat die iedere soliede hasdehiar kan bekomen Vraagt onze Prijzen AnlomatiseheYaileii ioni k 8 1 10 vangaa voorUorand loiKler toelicht 20 M rattan muisan nf duicande kevari tn aeit lutcbt Btallan Moh vmiuICi wAtier f nj Uuit B nlat d mtoata reuk n Varkdop teg n UaaaiuliBf vma hat badrag of aiidar remboan Tenendlinls Merknor ff OomniAndit UMt eliKppr a Mehnbert C JmMtrOam NZ Toorfc HTwa UI Verb M PEËTEBg Jz Sr B AU bawüi laa aektkaid U eaakat an kurk Itaads vaarilea raa dan Baan dar FieBa P HOPPE F O 1KB OUDK KEM MISGEVi G GHONDBELASTHTG Do BURGEMKESTER dor Gerawiate COOÜA brengt Ier nlgemoene kunois dut het Kohier voor de QruidbeliisliDg op de G buuwde on Ongebouwde iCtgendommeD dier Uemoeiito over het jurlSSV op deD Jaiiuan 1 9U door dea Ueer Diiecteur dor Directe Belaatingeü euz te lloilerd in executoir verklurd U gCBtcld m haodeii rau deo Heer 0 tTBDgor der Directe Belastiogen alhi r dat ieder belaitiottachuldigo rerpUobt is lijnen aanslag op den bg do Wet bepaalden voet te Toldoeo en dat bjnncn drie maandea na afkondiging van het Kohiür onder overlegging Tfto een dubbel van het Aanslag Biljet bezwaarschriften kunnen trordea ingediend bij Heeren Öedüpuieerde Staten dezer Pronnoie rouda dea 27 JauuHrl 1899 De Burgemops er K L MA RTENS Bulienlaudsch Ovcrztchi Heden komt voin het Hof van Anhisen der Heine het proces Henry Reinncb Als het proceh doorgaat zal het met ziin SiW getnigen waarschynl k een twintigtal zittingen in beslag nemen maar waurt chijnlijker i het dat de behandeling wordt verdaagd Zooveel schijnt zeker te zyn dat de vraag naar de bevoegdheid der rechtbank noch door den offtcicr van justitie noch door de civiele pail jen zal worden opgeworpen Indien ook de president deze vraag niet tor sprake biengt dan zal waarHchunlyk mi Lahoti met het oog op het onderzoek van het Hof van CttKsatie verdaging vragen eu het Hol zal daarop wel ingaan vooral omdat na afloop der enquête van het Hot van Casbatio een gioot aantal getuigen overbodig zouden worden V I e linktirzpi van ilf Belgische Kamer heoft een opniopiiig aan de natie vei spieid waarin zy in t kort hel volgende betoogt manier waarop de ralnistercrisiB is ontstaan en opgelost is een iubrenk op de parlementaire inhtellingen en verplicht de oppositie om een beroep te doen op de natie Do rechterzjde ia verdeeld Do nieawe regeering zal de partfldigu maatregelen het schandelijkste geknoei met verdeelen van kiesdistricten te baat nemen om de uitdrukking van don il dea volks te vervalschen de vertegenwoordiging van democratische partyen te bepei ken eu aan de thans ovcrheerschende parttj voor altp een knnstma tigc meerderheid te verzekeren De linkerzj FElJILLETOI Gedeaksohrilten van een Gelnkzoeker AMIBAL DE VoOTELmG Ntar het Trantok DOC W NlteBBS 101 Tiree uï eü lator had de marlcioi ign koIooeUuniform afgelegd en renfisseld owt een reiagevraad Ho steeg te patrd on ging been Maar voor zyo rortrek bad hij een rertrouwbaren bediende met een brief belast om dencelve in het gebeim mademDiseile De Cbaumont in banden Deu Inief benlte niets dèo de votgeade regelen UjtdeaoiMlle Ben ODFennydelijk niet af te venden wreedBtrdig noodlot lobeidt one Bokeldt OQi voor altijd Ik Tertrek eoader n nogaula te liea want no ik mQ oogmaalt ui uw nabijheid waagde uu m don Buwd om te vertrekken ontiinkoa Ik vertrek helaas I voor altyd Tergeet mij mademoiselle vergeet allee en veee gelnkkig GÜ jt m Q eente en mgo laeUte liefde geweest Aan n cal mgn laatste gedaohte gewijd ilJD uw naam lal de laatste klank iqn die m o BttrreDde Uppea ODtsnappen eal zal het kieswetontwerp van de regeoving dat bestaan zal in het willekenrig splitsen van kiesdistricten bestrpen Maar daarvoor heeft zg den steun van de natie noodig en daarom roept zü gemeenteiaden politieke en l it dit nittreksel ziet men dat de linkerzü o ertafgd is dat ondanks de onzekere bewoordingen van Vandenpeereboom het plan van de regeering om haar kieswetherziening te vestigen op het beginsel Wn district f 6n stem vaststaat ♦ In Hongarije voorziet men weldra hot einde van de crisis Barcm Bantly is wel is waar nog minister president maar Koloman SzcU bcheerscht den toestand geheel Met hem wil de oppositie onderhandelen zijn vooretolleu neemt z i onmiddellijk aan en onder z n leiding is zij bereid de obstractie op te geven mits Banffy van het tooneel verdwónt Of nu Hzell met de vorming van een kabinet zal worden belast is nog lang niet zeker tenzö de liberale partij Koloman Szell onomwonden als haar Vertranensinun aanwijst Dank zü étzell s optreden is b j de oppositie het inzicht gewekt dat aan den onboadbaren onwettigeii toestand een einde moet komtin De Vertraueusmftnner der oppositie hebben door zich volkom n bjj Wzoll s uitspraken neer to leggen hum juist aangewezen als don aanstaanden minister president hunner kenze Kn dit kan voor de Kroon een reden zijn om Hzell uiot de opdracht tot kabinetsformatie te geven meent de Vosb Ztg In de liberale partij hoorscht ten gevolge der verschillende gebeurtenissen eon gedrukte stemming dio zich uit in den wensch om den gestoorden vrede e hcrstijllen Daarvoor is zij bereid Banffy op te offeren Wellicht zal zij thans om Szell niet geheel en al tot den Hougaarschen man te maken de benoeming van dr Locaksz tot minister president trachten te verkrijgen De Voss Ztg vernoemt dttt ook tegen dezo benoeming by de oppositie geen bezwaar zon maken V Naar aanleiding van de interpellatie van dr Barth heeft de Pruisische regeering nog eens haar uitzcttingspolitiek tegenover de Denen in het liuis van Afgevaardigden verdedigd Zij bleet daarbij zooals te denken was op het standpunt dat de drijvers in Noord Sleeswijk streefden naar de losscheuring van dit gewest vau Pruisen on zijn Vaarwel mademoiselle MissohieD alhoewel op dete aarde gescheiden EuUeo wij elkaar wederviaden in betere i etrestea aar geen vooroordeelen heerachen gelijk ze bet op deie wereld oppermachtig doen Vaarwel I Nogmaals vaarwel I Hftrkies George de Latonr da Pie Een jaar later werd Bertha de Chaumont verloofd met een edelman van Nivernaia mijnheer den graaf de Simeuse ÖQorge de Latour ontvmg bet bericht daarvan en rerdroeg den vraeselgken slaz met stoïsche kalmte Byna tercelfdeitijd werd hij door sijas radere dood erfffenaam van diens titel en onmetelijk vermogen Kort na duze gebeartenisien barstte de woedende revoktie van 1789 los Oeor Bocht wanhopig den dood thans waren er kanaen in menigte H verliet s n vaderleod niet trotseerde de volleswoede waar h j daartoe gelegenheid had riep Leve da Koning 1 tot onder het schavot van Lodewgk XVI kantte xioh openlyk legen de mannen ran hel sohrikbewiad Alles jjdele vergeafsoh moeite de dood wilde hem niet En bij beminde nog steeds eo beminde meer dan ooit BerthK de Chaumont thans gravin de Simeuse Deze laatste was m t zija gemalin uitgeweken al zijn goederen waren nations eigendom verkburd KiettegenittaDde al de moeite die Geerge de La hereeniging raat Denemarken en dat zij dit doel trachtten te bereiken door vereenigingen vergaderingen en agitatie in de pers Minister von der Recke verklaarde dat daarom het ministerie de maatregelen van den opperpresldent on KsUei die goed overwogen en het resultnat waren van volerlei beraadslaging volkomen goedkeurde Minister Hosse verdedigde zgne taalvorordeniugcn van 1888 en 1889 De belangen van de school eu het godsdienstonderlicht hadden volgens hem nider die vei ordeningen niet geleden Een deputatie van Noordslceswijksche geesteiyken die hij indertyd had ontvangen had erkend dat alleen biizondei moeiiyke woorden at on toe niet verstaan werden In de Pruisische scholen mocht het onderwij niet inde taal van een vreemd land gegeven worden Ministei Miquel constateerde uit het debat dat alle partyen elkander op nationalen bodem hadden teruggevonden maar alleen verschillend dachten over de middelen middelen die de vryzinnigen niet ophielden als schreiend onrechtvaardig als korcu op deu molen van de dryvers en als nudeelig voor den Dultschou handel te brandmerken Uit den Congo staat komen weer tydiugen van nederlaag voor de troepen die de rust in dit uitgestrekte gebied hadden te V ewaren Belgischo bladen wisten reeds eonige dagen fdMaa te vertellen dat baron Dhanis die een eipeditio tegen de oproerige Batatela s héd ondernomen verslagen werd zoqdat hy den post Kassongo ten Westen van het Tanganyika meer dio in November uog in het bezit was van de ongo troepen in handen van de opstandelingen moest laten Franschc com anten maakten het nog erger Toen de troepen zonder levensmiddelen tegenover don vfland stonden gingen zy aan het muiten en zoo werd de nederlaag gewis Of dit nu waar is dient men af te wachten maar dat het officieel bericht geen algemeen vertrouwen wekt is wel te begrijpen Het luidt aldus Berichten nit den Jongo staat bevestigen de mededeelingen betreffende het succes van de opstandelingen by Jungu en Kabambarre waarvan zy zich hebben meester gemaakt De troepen van den ongostaat trokken iu goode orde teiug naar Kassongo l Baron Dhauis bevindt zich thans voor Kassongo aan de liUlindi waar hy den opstandelingen den weg hoopt te versperren en vanwaar hy als hy versterkingen zal hebben ontvangen weer aanvallend tegen de opstandelingen denkt op Ie treden tonr deed om tijding omtrent het voorwerp ijnir liefde te erlangen was altei vorgeefbch Het mocht hem niet getakken ait te vinden wer waarts zij getogen was Hoofdstuk XXII DE aATIM DS SIXEUSE Op en konden somberen mor en in de maand Jaattari van het jaar acbttien honderd ieven dat is te Ujigen vier en twintig jaren oa de gebeurleniwen die wy in de laatste hoofdstukken hebben medegedeehl stond de hertog George da Latour gereed om sqn prachtig hotel in den faubourg St Honoré te verlaten Z JD rijtuig met twee prachtige paarden beapannea wachtte voor de deur en reeds nam de hertog Kya bandscboeoeQ en dijn hoed t en een haitbediende hem eea bnef overhandigde die hij zeide dat zoo even gebracht was door een kruier die er by goroegd had dat hem was opgedragen op antwoord te wachten t Afgetrokken en met de gedaobtea met heel andere uken betig opende de hertog den brief Haar nauwelyki bad hg enkele woorden gelweu of teekenen van een diepe ontroering waren op zijn g laat ziehtbaar Het eenvoudige blad papier trilde in de banden van den hertog Eindelük herhaalde b j tweeoHlen Mijn God is bet mogelijk 1 U het mogelijk waak ik of dr om ik Den lezers zal dew ploUeliuge gemoedsbeweging frg begrijpelgk en natuurlijk acbtun als hg kennis heeft gOBomcn van den inhoad der brief dit aldus Verspreide Berichten ïwoc ofttoiereu te Toiüs en Bizerta in garnizoen hebbon van hun generaal geen verlof kunnen krygen om te voldoen aan de oproeping namens weduwe Henry ten einde te komen getuigen in het proces dat heden begint Do weigering van den generaal is aldus gemotiveerd Ie op grond van de bevelen krachtens welke geen enkele ofUcier zich op dit oogenblik van zyn post op Afrikaansch grondgebied mag verwydoren ie omdat de minister van oorlog voor het bedoelde proces de opgeroepen ofticieren niet van de verplichting tot het bewaren van het ambtgeheim zal ontslaan en dus de getuigenissen van de genoemde olflciereu slechts beperkte waarde zouden kunnen hebben Omtrent de enquête van president Mazéau en de twee raadsheeren naar aanleiding van de beschuldigingen van Quesnay de Beanrepaire tegen de strafkamer vinden vy in de Temps het ofUcieuso bericht dat do minister van justitie nog geen rapport heeft ontvangen maar dat men de slniting van het onderzoek ieder oogenblik verwacht De rechtbank te Parys heeft eergtateren voor veertien dagen uitgesteld do behandeling van het proces van Uhristlaan Eaterhazy tegen zijn neef den ex majour en dlenz uitgever woarby Christiaan 20 000 francs schadevergoeding eischt wegens het voorkomen van voor hem beleedigende passages in Esterhazy s brochure Ces Dossons de l affaire Dreyfus Kapitein Dobrun Kenaalt is in het hnwelyk getreden mot een weduwe die hem naar men zegt 110 00 frans rente mede ten huwelijk brengt Mkxicu In de hoofdstad Mexico is gistermiddag een aarbeving waargenonion die drie minuten duurde Meer lan 200 hnizen zyn zwaar beschadigd en 10 gebouwen vernield Moor dan 100 personen zjn gekwetst Een hevige paniek heerscht in de stad DuiTSOHLiSD Een vergadering van tweehonderd landbouwers in Dnitschland uit de kreitsenKrefeld Oeldern Kempen Neuss en Gladbaeh beeft een motie aangenomen van den volgenden inbond Om de verdere uitbreiding van het mond en klauwzeer tegen te gaan is bet noodig om de markten van lok on melkvee en varkens zes weken lang te verbieden Een der sprekers zeide onder tge luidde Mijnheer de Hertog t Hoe gaarne sou Ik u nog eenmaal willen lieo alvorens ik sterf I Haast n iodUn dit ook met n het geval is j os mij m n nreo ifjn geteld GraTin Bert he de Simetise Ia het mogeiykl herbaalde de hertog DOgmaale terwijl het noodlottig papier xijn vingers ontsnapte vik aal haar dns weerzien haar die ik nog onverdaiwd bemin even sterk als op den dag onzer eerste ontmoeting baar die ik loo langen tgd vruehUlooe gezocht heb 1 Ik zal kaar weer zien va sü ia stervende haasten w j onsl Mgnheer da Lstour raapte den brief van den grond op en herlas hem nogmaals fVreemd niet het minste adres niets omtrenl haar woonplaats mompelde bjj Hg schelde Zijn huiakneefat versoheen onmiddell Wie heeft dezen brief bier gobraehtf vroeg bij den buigende bediende Een boodsohaplooper mijnheer da vHg ia nog niet rertrokkm uw hoodaobaplooper veronderstel ikT Hg wacht antwoord Breng dien man hier Sen oogenblik later trad de hoodsehaplooper sohoorvoeland het weelderige salon binnen Het waa een jonge maa ia de kteederdracht der Savovaarda waar h blijkbaar toe behoorde