Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1899

en rerratft on vaak met wat men niet van haar verwachtte Het onmogeljke van haar te vorderen is onbiliyk Dat is flink geantwoord Laten wg het ons intn i schen niet ontveinzen dat een halvenmeiischenleefiyd geleden zoo niet dooi de wetenschap dan toch door een aantal mannen der wetenschap heel wat meer beloofd werddan waarvoor hun patrones kon instaan endat de menigt die beloften voor de temdei Wetenschap aanzag Aan de wetenschapzelve dat is aan den gemeenscbappeiykenarbeid barer beoefenaars de eer de Ih grensdbeid van haar vermogen opnieuw tehebben aangetoond Hfindbl Op het wereldtentoonstellhigsterrein te Par ry is aan Nederland eene ruimte van 6500 vierkante meters toegewezen niet voldoende om aan een groot aantal aanvragen te voldoen Hier en daar bestaan nogal vacatures by bct corps officieren der dienstdoen schntteryen Zoo wordt gemeld dat llirinchem slecht één eersten luitenant kwartiermoester en één tweeden Initeimnt heeft Itrielle één officier van gezondheid j Middelharnis eén eejsten en twee tweede luitenant Woerden een kapiteincommandant terwyi te OndBeicrland alle plaatsen vacant zyn Wel worden in deze laatste gemeente nog genoemd als auditeur zekere heer V en als plaatsvervangend auditeur zekere heer M nmar de eerste woont te Helnenoord en de laatste te I eeuwardcn Ook te Beverwyk zyn alle plaatsen onbezt zoodat de schutter ecnigen tyd geleden bun e uipement stukken hebbeu moeten inleveren J Ie kerkcraad der Ned Herv Gemeente te Amersfoort heeft een schryven gericht tot de kerkeraden der andere gemeenten in OOM land met verzoek om opgave te mogen ontvangen van de namen en de plaats van afkomst van die miliciens die over enkele weken voor den militairen dienst zullen worden opgeroepen en te Amersfoort zullen worden ingekwartierd Waar maar al te dikwyis catecbisiitie n kerk in t vergeetboek geraken wanneer de dienstplichtige in zyn garnizoen is wil de kerkeraad deze jongelieden zoeken en leiden opdat hun godsdienstige ontwikkeling geen schade ondervindt Uemeng de Berichten Zooals men zich zal herinneren overleed bet vorige jaar plotseling te Arnhem na eenige dagen vergeefs te zyn zocht de toenmalige burgemeester der gemeente Valburg N a zyn dood bleek een groote wanorde hl de flnancieele aangelegenheden der gel meente De tiemeenteraad heeft thans besloten van den ecnen wethouder van de erven vaii een wethonder on van den gemeente ontvanger bedragen te emchen van f 11200 en f 1 000 welke de gemeente schade lydt Met spanning wordt de afloop dezer zaak te gemoet gezien R N In eene Zondag avond te s Gravenhage gebonden protestmeeting gericht tegen de sOravenhaagsche Brooden Meelfabriek en uitgaande van het vakcomité waren ook tegenwoordig ter verdediging van de houding van den directeur den heer Kussen de heeren Vreede presideiitcommisharis en Vliegenthart chel werkmeester der bedoelde fabriek Na eene rede van den werkman Mol nam lil heel Vreede het woord om bet beleid Ülrectc SpoorwegvcrbiDdIngeD mei GÜlUA Wlolerdleosl 1888 99 AanRcvaBgeo I October TUd van Grwottlch eOUDA SOTTKKDAMviM ttrM 11 11 U ll Ü M 7 4 M tl 1 14 FW 1 1 ll ai l I IO ♦ 4 IB 1 11 4 tl I M t il l T l t lO 1 40 4 10 O IO 7 iO 94 4I 10 11 10 ll M rnri ü i ïi Tü ijrn i u n o jj o 4 o jjo ij o i Dt u o t 101 04 41 10 01 b0T adi r i a In In M il t 47 IM tt 11 Ito 4 M S n 4 0 4 14 10 M7 7 4 O 10 07 10 ij a b ni i f 0 0 aODOA DKN BkKatlmnm U U 11 11 lt ll 1 14 1 41 4 4 11 10 ff 1 ff ff ff 11 41 ff 1 1 ff I u ii ff i is ff ff II 1IJ4 l S 1 41 4 1 1 14 I IS 7 14 4 1 7 lil 17 1 17 I T 10 14 U U 1 1 IJl 141 1 04 11 H 10 l 10 44 U 4 J 40 l 4i 7 iO 7 10 M 4 ff ff nM i n 10 10 lo M BOUD k k I T 1DAI t d i 14 10 7 11 10 4 U O T n n l7 l Aml W 01 1 0 10 I U 4 1 00 7 40 10 0J U IT A t a l M10 0 10 U 10 IMl 4 1 4 1 4 04 1 ll l 11 1 1 1 1 41 1 I OI 1 17 7 40 T 4 0 ff ff 1 01 4 4 0 4 17 II O 11 10 I o M 4 1 1 14 0 0a 7 1 1 10 1 J 1 4 M MO U U 1 M l ï JJ 0 D r 11 IMt ♦ ♦ ♦ J 1 4 UUMkt 1 I J 7 4i 7 4 1 00 H lO l 10 a 9 11 01 1 97 S O Ml I 4 41 I U I 1 7 Woerdw 4 t O l 10 9 11 1I 4 47 4 1 7 1 Oidaw 1 14 ff 10 4 ff ff 4 14 0 it I7 O M 10 11 10 U U l 40 4 17 I0 UO 7JI I a wh 10 14 11 10 komt en daarmede gaat gepaard een ontwakend natiunaliteiiHgevoel In tegcnslelling met den Engcluchnuin en den Amerikaan bi blien zich vooral hel laatste jaar deAfrikaMii en andere Hollandwhiprelienden op din voorgrond gedrongen Kr i meer eenheid onder hen gekomen betgi n ten deele te danken i aan lichamen nh bet Verbond en de ifok ai dit jaar opgeriehte Waakzaaiubeidivereeniging die Hpeciaal in de likanerw k ii werkt Verspreide Berichten nREVVUS Naar aanleiding van het gerncbt dat de heer Loew oiititlag had genomen heeft de Jonmat hem gelntervienwd iJe beer I oew verklaarde dat hy in t geheel er niet aan denkt om ontulag te nemen Verder u i bjj de houding van beide partyen te betreuren terwijl hy verklaarde dat de feiten waarvan in het Happlementalr onderzoek sprake ik ten ïeerste z jn overdreven Naar aanleiding jian bet wet vooriitel dat in de Kamer zal worden nangehoden zeide hy nog Ik beu biy over dezel iliHi ing die mti en mgne collega van eene groote verantwoordeiykheid zal ontheffen Alleen zon ik willen doen opmerken dat door imH van partydigheid te v rdiiiken en derevliiie van tiet proeen van IH94 uau de vereenigde Kamer op te dragen het den schy krygt alaof men hoopt van die nieuwe reebtlmuk een geheel andere uitspraak te verkrygen De Kigaro bevestigd dat er geen eigenlek rapport vim den eersti n prenident Mazeau beslaat t e nitkomst van hel onderzoek door Mazean I ore te en Voisin ingesteld zyn neergelegd in een reeks i roce Beiiver baal met de mondeling of scbrlfteiyk gegeven antwoorden ingekomen op een vrageniy t door de drie raadsbeeren opgesteld By die stukken i een brief van Mazean gevoegd waarin de zinsnede voorkomt betreffende de wensebeiykheid om niet aan dB strafkamer alleen de verantwoor deiykheld van de definitieve nitspraak te laten welke door do regeering by het Indienen TM haar wetsontwerp aangehaald is De hertog van Orlean die vandaag uitBrussel naar Turyn vertrokken I heeft naaraanleiding van een adres dat de loyalistenvan de Pary rbe wjk La Vilelle beni kwamen brengen in een toespraak welwillendllJn diensten aangeboden tot herstel van derust In rrankryk verscheurd door eeniiamelooze bende wier doel het l9 het vaderland te vernietigen Volgons do Petit Temp is het eker dat tenvil er zich nog onvoorziene om tandigheden voordeden de eiKiuéle vim de itratkamer van het Hof van laMsatie uileriyk in het begin der volgende we k geiindlgd zalzyn DlilTSCBIjANn By een tnoneeluitvocring ter viering van denverjaardag van keizer Wilbilin i Vrüdag te Quesen de zaal Ingezakt balken en plinten vielen op de toeschouwers waardoor een vreeseiyke paniek ontstond en vei scheidene jeraonen eniBtig werden gekwetst 1 10 u T li J M 7 M T 4e Omda MoontrMhl door Hiauwirkixk t 0 Mn Saltnrdui H iO I K 1 1 latUrdan OapallaHiniwnknk MoordiMlit md t lO 1 41 1 t OI HOI 7 80 7 41 7 M 1 07 l t Ooada bmlioina UMrkiMlU Mt nM Z4 l Voorkaii t ItMW n UmhaUM UMTkipdU 1 17 MO 7 41 Undi Oadaw Otnekt éa voor in do loterB spelenden belangrük procoB heelt zich In Dultsililnnd gesponnen Een eigenaar van een eu é iii lliiniliuig ontving een lot in de Haniluiigei stniilsbilcry I o eigenaar had geen luU bet lot te knopen behield het erbtor zonder den lotorycollec t nr te verwittigen dat by het lot niet wilde behouden Eonigen lyd later viel er een prijs op het nummer en Hot de eoUeeteur I t lot onder medeweten van den eigenaar van het café terughalen Th n wilde deze het lol wel lifbben met de daardp gevallen geldsom Een proce was het gevolg dorh bel Hol te Hamburg stelde den colletteur in liet gi iyk De eigenaar van het kuftlebnin ging in lioogei beriep dm h verlooi ook daar zgn pwces en moet nu belsngryk mommen aan kosten betalen Enmüi xo Men meent aanwijzingen te hebben die doen gelooveji dat de brief waarbS 4 l 000 pond van het in Pair Bank te Londen gestolen bedrag werd teruggezonden door een vrouw geschreven is Van de daders ontbreekt echter nog het geringste spoor i lOSTEXRUK HoIOAIUJI N a afloop van de zitting van den Landdag te Agram is de antisemitische afgevaardigde Tnskan op de straat door werklieden afgewacht die hem uitscholden en met vnile eieren wierpen Tnskan had zich in den Landdag beleedlgend nitgelaten over een arbeidersblad VEBEEmoIIK StATI Twintig mgnwerkers zjn in Aljaska op reis naar de kopermynen doodgevroreft BINNENLAND In li lieriihtin van bet Weekblad van het Ned T dM 111 voor Oenee8knnde iietii lt dr Pinkhof onder liet opschrift gehomologeerd Bmnetière die nn vier jaren geleden de wetenschap failliet bad verklaard heeft haar opnieuw verweten dal zp de verplichtingen die zy op zirb bad genomen niet kan nakomen en dat zo nog geen antwoord heeft kunnen geven op de vragen van waar komen wyy waarojn leven wy waarheen gaan wjf geiyk zy in haar machtroes heeft beloofd In de Revue Hdentique van U Januari komt Uubet daartegen op met het betoog dat de vorderltig ongeldig is aangezien de gedaagde de genoemde verplichtingen nimmer erkend Wiett Wat eenige of zeÜ Vele geleerden misschien lichtvaardig beweerd hebben is niet de stem van de wetenschap Deze is niet aansprakeiyk voor misgiepen zelfs van haar beste vertegenwoordiger Dit is geen uitvlucht want er bestaat een soort van ofliciëele wetenschap oen geheel van algemeen erkende leiten I c haar door Hruiieti ri verweten beloften vind men hoe men ook zoeken mocht in die wetenschap niet terug Wat de wetenschap ook moge veronderstellen omtrent den oorsprong v n het menscheiyk leven van waar die oomprong komt heeft nog geen geleerde die dien naam venlient beloofd te verklaren Wat zou men zeggen van iemam die Mozart ging verwyten den Don Jnan gecomponeerd te hebben omdat die opera d snelheid van den sneltrein naar Havre niet verI groot heelt V Welnu Brnnetière doet iets dergeiyks de gloeilampen werpen Tiiet meer licht op die vraagstukken dan de voorvaderiyke kaarsen de serotberapie zal ons niet beletten te sterven en zal on niet leereu waarom wy sterven Maar met geen van beide ontdekkingen beeft men beweerd of getracht die uiterste vraagstukken op te lossen By de gloeilampen ziet men beter dan by de kaarsen en de serotberapie redt jaariyks lOD IKK kindereu het leven Meer niet f 1 14 10 11 U U ll ïl ll M U U ÏIM 11 11 I IJ D dou t n 11 17 4I U U 10 17 10 11 10 49 I0 4 11 17 10 l e O I D l TUCHT lM i it is toch niet güheefzondei tieteekenis voor bet actief van een gefailleerden boedel Ia zelfs zou er heel wat arbeid van knappe literatoren noodig yn om iets van dlijn aard te bereiken De wetenschai doet wst zg kan van den directeur te verdedigen en it besehuldigingen o a van het omkoopen van de dépötbouders te weerleggen Door Mol werd echter punt voor punt het gesprokene wederlegd Nadat Ten Boekhorst zgne bezwaren tegen verschillende bazen en tegen mr Vreede had ontwikkeld protesteerde het Kamerlid van Kol tegen het verbod van directie en commissarissen der Broodfabriek om lid te zjn van den Bakkersgelellenbond Nog voerden andere sprekers het woord en volgde andermaal eene verdediging door den heer Vreede Toen werd de volgende motie aangenomen De groote protest meeting gehoord de verschillende beaprekmgen spreekt van af heden de boycot over de s tiravenhaogsche Brood en Meelfabriek aan het Groenewegje uit en dringt er ten sterkste hg het Haagsche publiek op aan aan deze boycot kracht hy te zetten door van genoemde fabriek hare dépóthouders of winkels geen brood meer te betrekken De meeting werd daarna gesloten iistemacht te 9i uur brak er een fellit uitslaande brand uit op de eerste verdieping van pand no 17 in de Keizerstraat te Rotterdam uitkomende aan de Zyi In genoemd pand oefent de kapper J Louwerenberg zgne zaak uit Het achtervertrek op de eerste verdieping waar d brand ontstond diende tot bergplaats van goederen tot het kappersbedryf beboorende Hoewel hevig iu den aanvang was de brand van korten duur Binnen bet uur geschiedde de g ieele blusschiug onder leiding van den hradmtn den heer W Veder door de werldug van de spuiten 3 en 4 De bergplaats brandde geheel uit De vry aanzienlgke schade wordt door assurantie gedekt Ook de spuiten 8 10 5 ü de stoomspuiten vau het oo teiyk en westeiyk stoomgemaal en de reddingsbrigade waren uitgerukt doch behoefden geen hulp te verleenen Gisterochtend by de arrestatie op de Gelderschekade te Rotterdam van een halfbeschonken sjouwer die de orde verstoorde ondervond de politie een hevig verzet Een agent majoor rolde met den geweldenaar ovei de straat en werd zoodanig gekneusd dat hy buiten dienst is gesteld moeten worden Andere angenten slaagden er ten slotte in den man naar het politiebureau in de Pauwensteeg te brengen Gisternacht is in het gebouw van het gerechtshof in Den Haag ingebroken en zyn eenige kleine voorwerpen o m een borstel oen jas enz ontvreemd De toestand van den minister van marine jhr ROell is eenigazins vooruitgaande Men schrytt uit Utrecht aan de N R Ct 1 r i5 I M i 10 04 10 11 r 1 0 Ê 10 11 ff 1 1 0 10 11 f t 1 11 door 10 11 ff 1 i ll l iO 1 10 10 94 10 14 1 i O 7 11 4 1 1 t 1 1 door 1 14 10 lo i u c 10 11 ff ff 10 11 ff ff 10 11 ff lO Zt 11 n 44 il 11 g u o 1 0 O 7 0 1 10 11 1li l 4 t 4SM07 4 4 7 10 I ll O 11 90 0 4 001 0 00 10 tM l 1 U t 4 4 4 7 4 4 1 1 Het was in langen tyd niet vertoond bet schonwspel van een armenbegrafenis En nn bet weer voorkwam trok de kleine stoet de algomeene aandacht al stond niet meer zooals vroeger op de achterzgde van den valen Igkwagen pro Deo te lezen Iedereen kon wel zien aan den haastigen tred van den voorop gaanden bidder aan het zwart roode kleed dat het eenige paard voor de koets bedekte en aan den koetsier die op een stokje kauwende vrooiyk met zgn zweep de maat sloeg bg een melodie die in de verte door een draaiorgel werd uitgebruld dat men het ditmaal zelf niet noodig achtte plechtigheid of belangstelling voor te wenden En vooral het ongewone uur waarop dè begrafenis plaats bad s middags half drie zoowel als de even ongewone weg dien d Igkkoets volgde toonden aan dat men aan de atodgenooten looveel mogeiyk het gezicht van dezen schamelen stoet onttrekken wilde Slechts een klein eindje plantsoen dat niet te venajden was van de Willemsbrug tot oou de Smeesteeg en toen achter den wal Ungs het BartholomeVgastbnis door de Pelmolenstraat en het Lange Roosendaal Daar stonden de vrouwen aan de deur een buurpraatje te houden en wie er nog niet stonden kwamen haastig uit hare huisjes schieten toen ly bemerkten dat er wat te zien was En luidkeek werden de gesprekken tusschen de vrouwen van de eene naar de andere lyde van de straat gevoerd i Och heer die arme stakkertl Wie zou dat Zeker niet veel bgzonders want wie kan er nou geen drie en een halve cent in de week mbisen dat ie ten minste fatsoenlgk begraven kan worden t Zal Griet de kaaskop toch niet wezen P Webieen mins bee je nal Nou daar hoef je nog niet zoo bee je jmX voor te wezen Die stikt ook nog eens m de jenever en in een bus i ze natuuriyk niet Maar de spreekster van de overzyde had de dame die het onderwerp van het gesprek nitmaakte den vorigen avond nog tusschen twee dienders naar het beroo zien brengen dus Griet kon het niet zgn Daarom werd den juist voorbygaanden bidder toegeroepen om inlichtingen te geven bidder wie hei je daarï Maar de bidder verwaardigde zich niet om antwoord te geven en liet dit aan den minder deftigen koetsier over die met een zwaai van zgn zweep naar een oude vrouw eide je malle grootvair Een luid gelach beantwoordde deze aardigheid en duurde voort totdat de stoet uit het gezicht verdwenen was in het straatje waarmede men langs het diaconessenhuis op de gracht Achter Twgnstraat komt In dat straatje begon de bidder op een draf te loepen want het was al U at en ook hel paard kreeg een vermaning om dat voorbeeld te volgen Op de gracht gekomen ging het na zich door een vlucbtigen blik op den Domtoren overtuigd te hebben dat het net nog kon zooals zy elkaar toeriepen weer kalmer en in de Gansstraat kwispelde de koetsie een knappe deern met zgn zweep over haar blozende wangen en vleide baar dat ze r uitzag ab een bellcfleur 4fikJPbor den ingang van hel kerkhof stonden Jf heide doodgravers al uit te zien of het ► rachtje nog niet kwam en toen de stoet ji de nabyheid was zetten zfl de baar alvast wreed Jongen da s een zware man zei de een tot den bidder terwgl zg de ruwen houten kist uit den wagen op de baar tilden Een oud zwart kleed werd over de kist uitgebreid de doodgravers deden kruiszelen om de schouders sloegen de lissen om de handvatsels en terwgl zg den wegrydenden koetsier ajunsies toeriepen droegen zg den zwaren man te samen het kerkhof op De bidder liep welgemoed met hen te babbelen en zoo kon men vernemen dat de overledene in een slaapsteê gestorven was waar men het Igk niet langer in huis wilde hebben zoodat de man nu ook nog niet kon worden begraven maar tot de wetteiyke termyn verstreken was in het lykenhnis lou worden bygezet Alzoo geschiedde De doo dgrnvers zonden den volgenden dag de plechtigheid wel voltooien De bidder haastte zich weg en de doodgraver volgde zyn voorbeeld Zoo n armenbegrafenis zonder vrienden of verwanten of wie dan ook die eenige belangstelling toonen is baast nog aandoenlyker dan de deftigste teraardebestelling met een lange rfl van sprekers en een dichte drom van vrienden r STADSNIEUWS ÖO0DA 31 Januari 1S99 Ia de j 1 Zondag gehouden algemeene vergadering der kiesvereeniging Ons Belang alhier werden herkozen de aftredende bestuursleden J Mulder J Vermeulen en P A Quint en we jd beslotSn tot opheffljn van het voor rekening dier kiesvereeniging uitgegeven maandblad Ontwikkeling Uit het verslag en de rekening en verantwoording bleek dat het leden aantal vrywel stationair bleef en de toestand der geldmiddelen bevredigend was In ons vorig nummer namen wg een bericht op dat bg den bakker Slegt een begin van brand was geweest wy zgn daaromtrent niet goed ingelicht Vele bewoners van den Korten Tiendeweg bemerkteu een massa rook die uit genoemde bakkerg kwam zoo zelfs dot de daarachter uitkomende huizen door d bewoner werden geïnspecteerd Later bleek dat men reeds des avonds den oven had gestookt omda t men voor een anderen bakker het brood zou bakken De keer W Bokhoven alhier is voor f 1798 muaste msehrgver geworden van het aanbestede onderhoud van en het doen van herstellingen en vermenwingen aan de gebouwen der Rgks hoogere Burgerschool alhier wy worden verzocht het prbliek te waarschuwen tegen de Deutsche Roomboter inricbting van Willem van Santen Jac Ryswyksche weg iiabg den Haag die volgeus Unitas geen roomboter maar surrogaat de goede gemeente toezendt Bovengenoemde courant ter bevordering van den handel en de mdustrie bevat o m daaromtrent het vob ende De groote en kostbare advertentiSu in de verschillende bladen hebben velen verlokt tot inzending eener bestelling op de zoo aangeprezen Delftsche roomboter maar de ontgoocheling volgt spoedig in plaats van de onder nauwkeurig toezicht bereide roomboter niet anders dan margarine surrogaat ontvangen is En toch werd Delftsche roomboter besteld gelgk ook wy deden om zelve eens te ondervinden waarovei zoo veolvïildig wordt geklaagd De zending kwam in een steenen pol waarop niet dadeiyk zichtbaar voor dengeen die er niet op bedacht is het woord surrogaat i ingeprikt In het belang van den solieden liandel hebben wij toen een onderzoek üigesteld naar de zich zoo reusachtig voordoende Delftsche Rooraboterinrichling onder nauwkeurig toezicht bereid vaste prgs tot 1 April 1890 20 K G f 19 50 10 K ü f 10 4Vi K G f 4 H0 t l K G f 2 80 franco rembours dour geheel Nederland Verder naar alle werelddeelen tegen hooger pi ys Mgn Boter Surrogaat is wereldberoemd door tijne geurige kwaliteit biliyk Mi prys en zindeiyke verpakking Wekolgksclie verzending op heden ruim 20 0 X1 K G Dezelve slaat onder controle der Boterwel Fyne winterprovisieboter waarvoor Vi jaar wordt ingestaan deiuelfden prys Willem van Santen Jczn Rgswyksche weg nabg Den Haag lederen Donderdag franco huis Amsterdam f 1 10 het K G en uit de ontvangen berichten onzer recherche en uil de procesaenverbaal der politie waarvan wy kennisnamen blgkt dat Willem van Santen Jaczn die in stryd met de waarheid brutaal durft aankondigen een terrein mot fabrieksgebouwen al een dorp zoo groot en blgken bet opschrift voorstellende zyue Delftsche Roomboterinriohting waaruit telkens mim 20 000 K G wordt verzonden hebben een aanvoer van melk per week van 7000 koeien en die niettegenstaande herhaalde strafvervolgingen wegens overtredingen der boterwel en daarop gevolgde veroordeelingen de onbeschaamdheid heeft hel te laten voorkomen alsof bg blgkens hel gevoerd wordende wapen een koninkiyke inrichting hcefl dan wel alsof hy Hofleverancier was niet anders is dan iemand die aan den Ryswgkschen weg nabg den Haag oen zeer bescheiden pakhuisje heell teven dieijende tot woning en waar hy mèt twee helpers het enkele vaatje boter dat hy ter markt te Delft koopt onder de vaten margarine mengt die hg van verschillende fabrieken betrekt Alles wat door hem in de ndvertentiën wordt vermeld is onwaarheid behalve iets dat voor Willem van Santen Jaczn de bonder dezer Delftsche roomboterinrichting H van het hoogste belang is nl de prys De pry van de door hem geleverd wordende surrogaat die ift jVerhondiug tot de kwaliteit en de werkeiyke waarde zoo duur door het publiek wdrdt betaald dat de kosten der kolossale advertentiën behalve de noodige wipst rnimschoots overbiy ven Een dergelijke manier van doen moet den handelaar die in waarheid boter roomboter verkoopt schaden want eene ondervinding als die hier wordt opgedaan maakt dat ook de waar van den solieden en eeriyken handelaar wordt gewantrouwd Met kracht en by voortduring te stryden tegen dergeljke deloyale concurrentie is de plicht van allen die by handel welke ook betrokken zgn maar ook rust die plicht op alle hoofden van gezinnen omdat de huishouding ten onrechte en tot haar schade wordt belast met de groote eïploitatiekosten der reclame die toch de keepers hebbon te betalen Begryp wel niet wordt bedoeld een stryd tegen den verkoop van margarine het zy verre daarvan De margarine goed bewerkt is kosteiyk Capelle a d IJsel In de Prins Alexander Polder onder deze gemeente beeft zich onder het vae van een landbouwer mond en klauwzeer voorgedaan Door den Raad dezer gemeente is aan den gemeenteveldwachter een gratificatie van f50 en aan den ryksveldwachter een gratificatie van f25 toegekend AtfEï Alhier is opgericht eene maalschajipy tot oprichting en instandhouding van net telefoonnet Rgn en Gouwe voor de dorpen AUen Aarlanderveen Oudshoorn Boskoivp en Zwamnerdam Als directeur zal optreden de heer P J de Kanter ingenieur te Amsterdam en als commissarissen de heeren J W V Bloem bnrgemeester van Oudshoorn J van Borssum Waalkes wethouder en industrieel te Aarlanderveen en J W Clont industrieel alhier De abonnementaprga per jaan is op 135 bepaald IJSELMOXDK Kerk alhier Woerden Beroepen by de Ned Herv dr J W Hj Kalkman te VERSCHEIDENHEID Het tydschrift Die Klndei lehler maakt in zgn onlangs verschenen 6e afl melding van een bclangrgke rede over het ontstaan van nervense toestanden by de schooljeugd In de eerstu plaats wordt het kwaad geweten aan te vroeg sehoohroan Leerlingen van 6tot 7 jarigen leeltyd biyven in den regel gedurende bun eerste schooljaar één tot twe derde der gewichls enéén tot twee vflfde der lengte toename achter by nietscboolgaande kinderen van geiyken leeftyd Dan wordt er mot ernst te velde getrokktn tégen de te lange schooltyden in t algemeen vooral tegen de namiddaglessen voor ie jongere kinderen Eindeiyk wordt m gevraagd hoeveel er ül onzen tgd gezondigd wordt tegen den regel dat aan zevenjarigen 12 uur aan veei tienjarigen nog 11 en aan acbttienjarigtn nog minstens 9 uur slaap toekomt I Onder de leerlingen van 15tot 17 iarigen leeftyd aan ilymnasia en Oberrealscbulen telde men gemiddeld 25 pc die aan zenuw overspanning en 5 pc die aan slapeloosheid lyden welke getallen aan sommige scholen respectieveiyk tot 60 en 25 pc stggeii Als oorzaken worden aangegeven overlading met werk Ie lange duur der schooltgden en gebruik van geestryke dranken en tabak Verbetering van den toestand werd voorspeld als de namiddagscboültyden vervielen de examens afgeschaft of onder minder spannenden vorm gebracht worden bet aantal leervakken verminderde en wanneer choolartsen geregeld toezicht op den lichameiykeu toestand der leerlingen bielden en geraadpleegd werden by de studie ol do beroe keuze der kinderen Tydschr v Onderw en Opvoeding Te Huizum Fr is Zaterdag een achtjarig meisje op treurige wyze aan haar einde gekomen Door t spelen met lucifers geraakte haar boezelaar in brand in angst sloeg ze dezen over het hoofd en voor men de brandende kleertjes kon blusschen had het kind vooral aan het hoofd zulke zware brandwonden bekomen dat ze aan de gevolgen is overleden HurgerltJke Stand GEBOREN 29 Jan Jacoba ouders 1 de Jong en J Verhoef Gezina ouders M M Kyzer en S Seyifer Wilhelmina Maria ouders A M Wassing en J Mikkers 30 Pieternella lasina ouders J P Snel en J Verburg ComeUa Krancisca Johanna ouders W I D van Rymenam en M J P Soumang OVERLEDEN 29 Jan T J de Wil 8 m H J van Leunen 5 m 30 G Slingerland 7 w J Kwinkelenberg wed J Van der Valk 83 j 359 StaatB loteriJ tt KIm Trgtking n Huiid OJiiuiri No 11418 ïtOOO No 171 1 00 No 014 8 8 1U98 171 ga 17IS7 lader 1000 No 81 0 1 778 1I780 iffd 400 No 8784 SIM 10077 10 91 1 918 11114 10 40 e lar iOO No 811 01 41t 7804 110 8 18418 I5ili 171 8 17878 UU 18817 en 10771 ioder 100 Prijien ven 70 4 087 8 84 nn 11188 18484 1811 1 8 8 180 81 8 8 8 11801 1 18 1 114 18418 8 7 SiU 47 8871 18 77 48 U8 7 78 3381 61 68 71 719 68 8061 80 71 6198 878 8 48 0183 848 87 1098 88 1176 8897 6887 111 8916 67 8 70 69 1810 4187 414 98 47 97 1498 4807 6 14 J614 71 8768 8780 8 18708 16 78 77 88 11488 18881 81 187i8 0 8 at 1884 818 11808 18 88 188 7 HOM 88 17 14047 l 4 8 M 48 8 00 84 88 I8S10 10187 6 41 77 14115 1 805 lalSO 018 11711 88 86 ai 18 11861 36 1 848 11100 MOO HOOI 4 1707 95 8887 69 U848 17188 19517 86 19J7 I 4 84 17805 S8 9409 12474 14766 18 19674 5 18 56 14804 M 86 1884 7847 861 1801 lim Ut l 17847 18787 18 4707 6917 60 89 88 48 ia8 8 1978 48 7087 81 4 16078 7 19946 187 4867 7186 10088 68 1 100 l SSl 8008 8480 81 68 10100 18708 16967 17668 81118 46 8051 7iBe 18 11867 68 tl 08ng 8 96 61 7369 l 18a86 71 17780 10448 I8ia 8886 80 lOiO 1808 1 80 17811 80894 48 tl 7709 ai 88 18 48 7 1708 78 910898 1814 18 08 17940 80654 0 411711610411 76 48 181 8 108 18 1 8108 10840 1 II 11811 18101 11 1886 114 9 1M7I S 4 8 lOMO 1 1 tl Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam DiDffdig 81 Jinuui 189 VKTTE 03SKN ea KOEIEN groola Maroer prijsea waroa voor Ie kwalitaU 80 8e kwalittiit 88 8e kwaliteit 15 C lt per balt Eilo UaOEBK OSSEN ea MEI CVEK ledeigk aangevoerd VETTE KALVEREN goeden aanvoer voor Ie kiaUuil 10 8e kwaliteit 18 8e k alllaii II Otal per kalf KUo aTIERKN red lgk aangevoerd De kauilel was tn veite rundaren atadlg prifahoudend vetM kalveren duur melk ree en itieren redel k in prijv AMEKIKAAJNSCHË mnnnr A 7an os Al Ud Taillrar Klaiwag K 73 73a OOU DA TeleiftUMm ito ai Beurs van Slotkr 891 7 Vtkra 9 1007 1 JANUAni NiunusD Uait Nea W 8 I duo üWt li i 8 dito dilo ilito S llnMeia U I Qoull 188188 8 It ua liMohr ving 1869 81 5 8 8 OoaTMi Obl in apiarl8 9 6 ililo in tilver 18 8 6 PoETUaAL Olil niet ooupou 8 ditn tii ka 8 84 i 7 lo v ttuiUND Obl Binnenl 1894 4 di u Oooona 1860 4 ittf bt Uolha 188 4 diln Vij Hop U8V V0 4 d to in itouil leen 18 3 ditT ihlo dito 1814 5 41 SptsJB Ferpet ehubl 1891 88 6 101 881 100 100 6 8 47 108 60 101 1 8 14S 100 8 Tuiilu Oei r Couv leen 1890 t 77 Oe Inenmg aetiti D Gis leenin aer eO ZutuAra Rap v obl 18U Huioo Ubl Buit 8eh 1880 Vasituau Oiil 4 oniwp 1881 A llT DAll Obllritian Uv 8 BorrnDAM SM leen 1894 8 Nbd N kit Il u le e aanil Acend h T b Mij Cerllll alen i UellHulubarpd dito Ara lUpulheekb p ndnr 4 t Cult M lier Vonten aand s Of llfpolb okli pandbr aVs Nederlaudsche bai k aaad j NeJ landelmaalsoh dilo 6l N W k Pao Hrp b pandbr 8 BoU Hy olheekb pao ill r 8 Hv otheekb dilo ly olhi VU Ootrasa Ö sl Hoog banV aaad 1167 Rcil Hypotbeekbankpandb 4 AKUIZ4 Equ brpolh paa ib 8 86 Maiw h a h Lhn erl 1 0 Nio Holl U Bpoor HiJ asnd 11 S Hy t lEi lv St Bp aand UI Ned I i 8 iiorwagm ai d 80t Ned Zuid Ml Bpin aand 808 dito dito dito Uel duo 100 I l uapoor l 1997 19 A Kolil 8 t6 S uid tial 8p mU A H bl S 87i t Pol H WatMhiu Woenen aand 4 158 i Bost Or Buss Bpw Mü oU 4 89 i Balliaehe dito aanil i Fatl Jwa dito aand Iwaui Pomlir dito a nd 6 106 Kursl gb Asow 8p kap opl 4 101 I dito dilo oblig 4 I AüialZA C nt IV i Ch 0 h Noilh W pr v a n l l elor ob 7 ls8 Denver k Riu Or ipin eert v a 14 IlllDOi Oentnl obl in goud 4 10 Louisv k Na hvilll ü t v aan 6 V lleii o N Bpw H labYp 0 6 101 ll u Uias Knn a iv 4pCI pref aand 11 N YorkOulisokWesl aand 1 dito Fenn Obio ohUg Ilf Oregoa Oalif I e byp in goud 5 81 l aul Minr JtUanll ob 7 I Un Pao Hoor lUa obig 6 dilo dilo Li o Öol lehyp 0 5 OkSkSk Can 8aulb Ukait v aao Vl C Ball k Na leb d O Amslerd Omnibus My aand Bo lerd Trani e MaaU nand Nli Bud Amsler am aaad 8 Blad Ro terdMm aaad 8 BiLOlI Slad Anloerpeo 1 87 8 Slad Brussel 1886 8 HoKO Theiss Bcgullr Qtselsok 4 OoBTin Slaauleenii 1860 K K Oosl B Cr 1880 8 8pAHn 8udUadrid 9 1168 Nm Va Bt Avh 8pQaLoerl 1 17 108 106V 10 9 Vil 11 n GROOTE OPRUIMING VAN alle WINTBRMANTE LS Costumes Blouse Peignoirs Gekleurde Katoenen en eene aanzienUjkc party WITTE GOEDEREN tot spotprflzen D iSAMISOfll