Goudsche Courant, maandag 20 februari 1899

l o 7Sia Maandag 20 Februari 1899 i7§te Jaargang mmm coumt I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OPENING ZATEBOiG 25 FEB 1899 TT f aiT HET Tabak en Sigaren Magazijn HARKT A SU GOUDA e Uitsluitend Tabak en Sigaren uit de Fabriek van ¥ G BOELE Senior ïïoflev Kampen Tevens KOFFIE en THEE Salon voor SCHEEREN en HAARSNIJDEN achter Sigaren Magazijn Beleefd aanbevelend JOH SCHERMERTS Tclcfoes No S ADVERTENTÏEN worden geplaatst v 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelcfMB Na M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN VERHUIZIINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD 03 M 2 IA G A ZIJ l r V ÖLlSr g Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz 1 Firma B DE JONG S Aoflibevelend ROOKT DA CAPO 2 CT SIQAAR U1 U IUi te Abounemeat rooratelUD Donderdag 23 Februari 1899 Vereenigde Rollerdainschc Tooneeiislea LE GEAS HASPELS Tooneelspel in 4 bedreven Aanvang Half 8 uur Gewone bepalingen en prümm L i BlSCii GOUDA Markt A 64 Nieuwste n WARTE TOFFE Gfroote Keuze in alle genres DE ORGELS Tan torTTTlarkT tgn alleen in NederUnd reeds bg dut eudeu ingevoerd en alom bekend en geliefd Steeda een fraaie aorteertng er van voorhanden ook van a ier nitnaisende I fabrikaten GKOOTE VEBSCHBIDENHEID vaa ALLERLEI MDZIEKIN8TB0MKNTEN en BENOODIODE VOOKWEBPEN BIJ DB MUZIEK laMM lobahsriiDStrijkstokkan i te leveren vüórai ar k IWf a of op deu laatstee VUdag o iedere roaead l l i 1 illW MABKT Zuivere IWedicinale Levertraan 0 90 per fleieh Yerkrügbaar bü D MlEBIfilS Urosist Hlelwes E 100 LOUIS BISSCHOP De ISOBABOMETRISCHË TAPINRICHTING J H EOODE Zeugstraat 85 LE1VBR T lill § ittitei llllll g ebotteld met een versterkt Koolzuurg ehalte zonder aan de lucht te zijn blootg esteld en is daarom ver te prefereeren g Men neme proef en veirg elijke I j VAN mw Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangselpapiereii Colinette TAPIJTEJN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LINOLEUM L0ÖPER8 enTftfelhleedeUjenz m Ooada Dmk tu A BHINKUAM It ÏOON TWEEDE BLAD Gemengde Berichten T Eoos uit Dubbeldam die verleden jaar wegens hot doeden van ziJn vadei die zflu moeder niibhandelde werd veioordoelil ib nadat hü zijn straftp had uitgezeten plotseling krankzinnig geworden Gisteren is hji in liet gesticht Endegeest opgenomen Een jonkman had dienst genomen Nadat hjj ongeveer vijf maanden in Indie was geweest ontving h j een hartroerenden brie van zsjii ouders waarin z j zeiden dat als hij Unn mebwM geld overzond z j genoodzaakt zouden zjjn naar het wcikhuis to gaan De jonkman beantwoordde dien brief als vulgt Lieve vader en moeder Aai nog zes jaar en zeven maanden uit het werkhuis te bljven totdat ik weer thnib kom en dan sullen we er alle drie gezamenlykingaanl Men meldt uit Haarlem aan de N B 0 In den afgeloopen uaeht is alhier diefstal gepleegd ten huize van den heer M van der KIst Isteluitenaut magazjjnmecster van het Oost Indisch leger met verlof hier te lande en woonachtig Kampersingel 46 De dief of dieven ziin zeer brutaal te werk gegaan Z j hebben de kasten op de eerste étage en in de benedenachterkamer opengebroken en daaruit de juweelen en gouden voorwerpen benevens eene groote som gelds alles te zamen eene waarde van f 1500 vertegeuw oordigende weggenomen Waarschijnlgk hebben de dieven zich doen insluiten en dooi het raam boven de keuken dat opengeschoven stond de woning vierlaten üit de omstandigheid dat de heer dos huizes juist gisternacht afwezig was en te Amsterdam vertoefde alsook uit de inbraak zelve zou men kunnen afleiden dat de dief of dieven met de familie bekend zgn en de inrichting van het huis kennen Ig De politie doet ijverig onderzoek De Vereeniging van St Bavo te Haarlem heeft aan den bisschop van Haarlem 1 27 000 overhandigd als batig saldo van het weekblad St Bavo ten voordeele van de Meuwe kathedraal Mgr Bottemanne heeft in een schrijven aan de Vereeniging daarvoor dank gebracht er bijvoegend dat dit bedrag gevoegd h j de wekelijksche giften door de redactie van het blad ingezameld hoop geven op een voltooiing der kathedraal binnen een niet al te lang tijdsbestek Eenige jongelui uit de Wonden ontmoetten op 9 November op de najaaarskermis te Dockum Trijntje v d W iie dien dag uit was met den arbeider G v d M van Westergeest en een hunner Romke S H van Arkenwoude de vroegere vrijer van Trijntje gaf haar een zoen Hierdoor ontstonden woorden tusschen Romke on v d M waarbij de eerste den laatste een paar slagen gaf De politie kwam tusschenbeide n bracht Romke die dronken was in het cachot waartegen hj zich verzette Dientengevolge moest hij terechtstaan voor weerspannigheid maar de verklaringen van sommige getuigen waren zoo in strp met het procesverbaal der politie dat op 1 Februari een nieuw getuigenverhoor plaats had Ook toen was do strp tusschen de verklaringen der getuigen en der politie zoo Bterk dat de zaak andermaal uitgesteld werd Gister nu bevestigden nieuwe getuigen de verklaringen der politie en het gevolg van de zoen en de dronkenschap was in de eerste plaats dat tegen Romke 1 maand gevangenis geMscht werd maar verder ook dat de rechtbank rechtsingang verleende tegen Trijntje haar broeder Johannes en Pieter L ter zake van meineed Men seint ons uit Wolrega dat Bontje A van 01detr jne voor den rcchter commibsaris heeft bekend den diefstal by notaris Van Giffen alleen te hebben bedreven Daaiom werd haar man weer op vrije voeten gelaten Van andere zpe iieldt men ons dat de man zijn alibi konJbew zen hg had den nacht van Maandagflop Dinsdag bji zijne ouders doorgebracht Rn wist van de gelieele zaak niets af Ind rty d deed de man aangifte van diefstal van geld te zijnen naduele en by onderzoek bleek toen dat zjne vrouw ook hier de daderes geweest was De vrouw is 26 jaar oud Nog wordt medegedeeld dat Bontjo A beweert het gestolen bankpapier verbrand te hebben Men meldt ons uit Amsterdam De boekhouder van het Panopticnm heeft zich uit de voeten gemaakt maar wij kunnen mededcelen dat liet tekort in kas door de verantwoordelykf beheerders is aangezuiverd De verzoeningsraac t kozeii door do leden van de Kamer van Aiheid voor voedingsen genotmiddelen oin de geschillen gerezen tusschen de gezellen der Haagsche Broeden Meelfabriek Vink Jr en Van Hengst en de directie der fabrjek te beslechten gehoord beide partijen zoowel ieder afzonderlijk als in elkanders tegenwoordigheid gelet op het feit dat Vink Sr hoewel uitgenoodigd de vergadering van den Raad bjj te wonen aan die uitnoodiging heeft gemeend geen gevolg te moeten geven gehoord verder de verklaringen van den tegenwoordigen chefbakker Blokhuis is van oordeel lo dat de reorganisatie zooals die tii Klfg aan de fabriek heeft plaats gevonden vol komen is te billijken en het in het bcllinidier inrichting noodzakelyk mag wombto geacht V 2o dat gelet op de pertinente verklaring bij monde van den Directeur afgelegd n l dat de bestaande looneii blijven gehandhiiafd doch dat de nieuwe gezellen die in dienst worden genomen beginnen met een miiumumloon met het vooruitzicht op verhftoging naar bekwaamheid hierdoor de grief van algemeene loonsverlaging kan worden ter zyde gesteld 3o dat den werkman toekomt het recht om zich te vereenigen indien hij daardoor meent zijn sociale positie te kunnen verbeteren acht de houding der directie waai deze haar personeel verbiedt lid te zijn ocner vereeniging geheel ongemotiveerd 4o dat de ongepaste houding van een der gezellen aangenomen tegen den boekhouder de gegronde aanleiding is geweest tot ontslag 5o dat de andere gezel vrijwillig zijne betrekking heeft verlaten doch erkend heelt zulks te betreuren 6o dat de poging om den Directeui te bewegen de beide gezellen weer in dienst te nemen schripbreuk moeten Ijdon op de verklaring der directie dat de ledige plaatsen niet weder worden vervuld 7o dat nadat de raad met belangstelling van de bewiLste quaestie heeft kennis genomen en grondig heeft onderzocht er geen termen waren om in deze de tusschenkomst van den verzoeningsraad in te roepen Een schilderijhandelaar te Parijs kocht onlangs biJ een voddenkoopman een Ijjst met een oude schilderij erin voor 20 francs Die schilderij was geheel nwt vuil en stof overdekt maar toen het doek was schoongemaakt bleek het een werk van Raphael te zijn Ben kunstkooper kocht het voor 80 000 fr en hij verkocht het op zjjn beurt weder voor 00 000 francs De voddenkoopman kwam toen hjj daarvan hoorde tegen den verkoop op Hij beweert dat hij alleen de lijst heeft verkocht en hij heeft de zaak voor het ereqht gebracht dat nu zal moeten beslisj téi Spf hjJ nog eenig recht had op het vod di t W ÜOO Ir waard bleek te ziJn Men meldt uit Den Haag Onder veideiiking de daders te zijn van den diefstal met inbraak en valschen sleutel van ruim f 4000 uit de woning van v d L aan de Bierkade alhier toen deze op 29 Januari naar de kerk was zjjn aangehouden de koetsier van den bestolene en de brooder van dezen voerman Door het maken van grove verbeteringen hadden bahie jonge mannen van even 20 jaren de aandacht der politie getrokken In den ochtend Van den diefstal was t juist de koetsier die zjjn meester toon deze uit de kerk kwam waarschuwde dat de deur van zijn woning openstond De koetsier eigenljk de hoofddader moet hebben bekend ziJn broeder den nacht v66r den diefstftl tot den aan de woning van den heer v d L grenzenden stal toegang te hebbeu verschaft opdat hiJ den volgenden ochtend wanneer de bewoner afwezig was zijii slag kon slaan De broer die gisteren door twee inspecteurs van politie te Amsterdam wa r hy lustig aan het zwieren was aangehouden en naar hier overgebracht is blyft alle schnld ontkennen Toen hem een kistje met circa f 3ÖÓ0 dat te zynen huize was gevonden werd vertoond beweerde hy dat het zyn eigendom was Beide verdachten zullen in afwachting vad de verdere constructie hunner zaak in verzekerde bewaring worden gesteld Hls ook gebleken dat het door de politie aangeplakte briefje waarin een afspraakje stond vermeld tusschen twee peisonen om den diefstal te plegen slechts een verzinsel was om de politie te misleiden In de werkplaatsen van de Hollandsche Spoorwegmaatschappij te Haarlem staan de nieuwe postrytuigén van niet minder dan 10 meter lengte gereed Er wordt nog op een proefreis gewa ht waarna do indienststelling spoedig zal volgen sjieciaal op de lyn van Amsterdam Antwerpen ATJIEH De regeering heeft onder dugteekeiiing van gister het volgende telegram ontvangen Generaal Van Heutsz sedert vier dagen te Melaboeh de zaken leidende seint dat volgens berichten van Atjescho hoofden Toekoo Oemar 10 dezer s nachts bjj het gevecht met de hinderlaag onder luitenant Verbrugh naby ket strand te Oedjong Kala gesneuveld of zwaar gewond is Zjjn pedang rentjong zwaard werd nabij het gevechtsterrein gevonden en aan het bestuur uitgeleverd Zekerheid omtrent Oemar s sneuvelen ontbrak nog Generaal Van Heutsz vertrok naarWaila tot verkrijging van verband met de colonne van overste Van der Dusseii VERSCHEIDENHEID Een echt staaltje van Amerikaansche brutaliteit wordt uit Chicago gemeld Op een Zaterdagavond 9 uur wandelen twee heeren naar een diamantwinkel gelegen in een der drukste straten van de stad De een plaatst een ijzeren staaf zoodanig tegen de deur dat deze niet van binnen kan geopend worden Zijn vriend stoot daarna het venster in en eigent zich de diamanten en sieraden uit de winkelkast toe Er vormt zich een oploop van menschen die door den eerste met een revolver in de hand in bedwang worden gehouden maar die te verbaasd zyn om eenig teeken van activiteit te geven De eigenaar en bedienden ijlen naar de deur maar kunnen haar niet openen De heeren vluchten weg en ziJn totnogtoe niet achterhaald Laatste Berichten Te Parijs hoort men overal dat de verkiezing van den heer Lonhet zeker is De heer Loubet heeft de candidatuur voor het presidentschap der Republiek aangenomen Daar do heer Loubet de cAudidatuur heeft aangenomen hebben de heeren Brisson Dupuy en Méllne van een candidatuur afgezien HEEREN en DAMES PARAPLUIES bij A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOODA TelepUoou mo at Beurs van Amsterdam te ÏBBRUAhl Vrkrs l tkrs bfiDlaLjLNo ü rt Ned W 8 J 86V 86 dito dito dito 3 97 vu dito dito dito 3 96 HONSJ OM GonHl 1881 89 lOOV ItAUB Ia9oliF Tmg i8Q3 81 5 86 831 m OoaTBHE Obl in Hpier 1868 i Wh dito in zlvorl8i 8 5 13 83 PoetuqjlL Obl mot coupon 8 dito tlckot 8 fiCi UHU Obl Binrienl 18 i 4 64 dilo Qt eoDS 1880 4 l dito bij aalis 1889 4 97 dito bij Hop 188 0 4 7 dito iu goud leen 186B 8 flri dito dito dito 1884 5 m i SpiliJB Porpct loliuld 18S1 4 39 iV t Tvtttll Qepr Cour loon 1890 4 Gö ioeuing auïio D 28 loc leeiiingaereC S i ZuiD Ara Bep ï obl 189 i 101 Uliioo übl Duit 3ob 1180 e VlKrïBïli Obl 4 oiiliep 1881 ssv AvBTlBDAU Obhgatioii 1895 3 100 BoTrailDHl 8t il Ifou 1894 t 100 Neo N Afr Hin le ar aaud Areodib Tab M Certidoüten 868 Deli MaatBotiappü dito 475 Am Hypotheekb pHad jr 4 103 O ult M der Vorateiil and 50 61 b Gr Hypolbi ekb paudbr 8 loiv Nodorlatidache baalt aaad 198 Nel Haade maalBcb dito 1461 N W k Pao Hjp b pandbr S V 6h Eott Hy oltieokb pandt r 8i 100 Utr Hypotlieolib d to 8 OosTiNft OjBt Hong bank aand tl8 12 V UuBL Hypotheekbank paudb 4 AusaiKA Ëqut liypotli pao ib 6 86 Malnr L 0 Pr Lii n tori 80 Nm Holt IJ 8pool M Bund 116 Mq tot Bipl V 31 8p aand UI Ned Il ü Spoorwegm aaud 806 Ned Zuid Afr 3pui aand 6 208 dito dito dito 1891 dilo 8 lOOV lTlUB8poor l 1887 8S A iSobl 8 55 Zuid Ital Spumij A H obl 8 67 68 Pol n Warschau Woeueu aand 4 162 Bbbi Or Ru s 3pw M i obl 4 99 Baltisohe dito uanl Faetuwa dito aand 5 Inang Dombr dito aand 6 106 Kiusk Cb Azow 8p kap opl 4 1027 dito dito oblig 4 Aneaiu am Pao Sp HiJ oil t 26V M i Cho North W pr C v aand dito dito Win St I oter obl 7 188 t eiiver St Hio Gr Spni eert v a 14 14 litiiiole Central obl in goud 4 109 Louisv b Na hvlIIiCert v aand 687 Meii 0 N Sp M Ie hyp o 6 Mias K in as v 4pCt prei aand 102 U ii A N Tork OulM o t Woel aaud 16 dito Ponn Oblo ohhg 6 118 1 Oregon Calif lo hyp in goud 6 St l aul Min ltManit ob 7 165 Uu Pao Hoofhjn obig 6 ddo dito Li o Gol te hyp 0 5 CA MAUA Can South Cttert v aan I 1 Vm o Ball i Na lo h d r 0 Amsterd Omalbua Mij aand 176 Bottord Trudiire MaalB aand 203 NlD Stad Amatordam aand 3 106 Blad Bo terdam aand 8 O BlMlE Btad Aotnerpen 1887 2 9 Stad Brussel 1886 8i 9 HONO Theiss Rogullr G aelscb 4 11 OoBTli StasUdeonig 1860 6 17 K K Oost B Cr 1880 3 SPAKH Stad Madrid 3 1 68 Nu Ver Bu Avb Spoel eert