Goudsche Courant, maandag 27 februari 1899

So 7824 Maandag 27 Februari J899 37ste Jaargfuig mimm OPENING ZATIHOAd 25 FEB 1899 7 A iT HET Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tabak en Sigaren Magazijn A Si G IID Uitsluitend Takk en Sigaren nit de EaMek van ¥ G BOELE Senior loflev Kampen I Tevens ROFFIE en THEE Salon voor SCHEEREN en HAARSNIJDEN achter Sigaren Magazijn JOH SCHERMERTS Beleefd aanbevelend A SLEGT beveelt zich aaa tot bet tevereo ran Zuiver Zmwsoh Tarwebrood 19 cent de K Q NIErWïS HAVEN 28 WftF Bekroond op de Interuatioiiale TenooDsteiling ran Bakkery Maaldery en Kookkunst te Gravenhage met een diploma Vergald S iWeren Medaille Van ene levering overgeblevene 2000 stuks Eoogenaanle word u wegai kleiiw fonUn nijt juwt volaaiii niodrt uitMTOWd iRndcnl ft t dfin MpotprU TM ft 3 75 por ituk reelttitTMki u HJl Uiidh uwer ene uitT rikpoht Dm JIIUKH vf ittlUtbaro Orkena i n warm mlf ei o PpU o IS6 l oM Kro t lm het PMïd g hMl bedekkend tlttnkerbrula m t bvrniAids FMiden n vuu br d iraapan voor ien KIcIna 09rr M Engelscbe Sporl DnbDei Paarden elens4 OranJpklcnp gr oa leoxa heiiRjd nut A prachtige bi d tr ai eii vooreiBn bieilan W J W Keni ee r rinje sU bti door mAitnen Tan Hat vak Uenierkbar fontan k j 4 p tuk fcn w rll Beptallingeu ta Madon m doldaiyk drp tagan vooruitbafUUn YeSenShïS Merkuor Oonim i dit MMt climppy VAN Blommestein s Inkt lic i i QnJerVjiK e i k de ElSTC i voUomen ON SCHAOtLIJr I APELDOORN HOLLAND GBATIS bekomt alke laiarnii ütkUd bat niot allaaa voor jlekM maar o kTOil JJJf HI balugrlllu ao mn SE dEM OEI Man lobrtrrtt aMu briefkaart IwcMèr aBoaUuu dell mrjM Rottei lm j e D 1KB OUDt f jf 4f 8CHIEDAMMEH aUrk I NIGHTCAP Verkrijgbaar biji M PEETERS Jz N B Ala bewija van aobtheid ia oaobet en kurk ateeda rooi jien van dae naam dar Firma P HOPPE TANDARTS E CASSrTO Grouda Turfmarkt aPMBEKUBMIf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG vm g tot S uar WOENSDAG o VRIJDAG TM ttoti sar ZONDAGS Biet HOLLANDSCHE iinimnniiii unni i AMSTBROAM PrginatMring Obiiui Congo Stoftliee 45 en 60 c Qrol 60 66 Lekkere 60 Souohon 76 Oeurlfie 80 Congo 100 66 16 Ontbijt Tbee Namiddag Thee AUmd ferluggbur bg 1 P H J van Wankum Ooithaven Bt4 FRiNSCEE STOOMYEEVEED IK cheiiiiscbe Wasseterij TAM H OPPEIMHEIMEU 19 KruUkiule BoHgrOam GabroTehMird door Z H dan Koning der Balmn aoofdil p t Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeeitliteit Toor het atoomen en TerreaTU lle Heereo en Dtmetgarderoben alaoolc idle Eindergoederen Speciale iariohting Toor het itoomNi tu plauie mantelB Teeren bont ens Gordgnen tafelkleeden ent vorden uuur de nienvtte en Iwitate methode geverfd Alle goederen hetig geetoomd o geTertd worden onaohtdelnk oor de geiondteid olgena stul bewerkt H j TAN mm Behanger en Stoffeerder Boelekyde ia2 Gouda LEVEBÏ Itehaiigselpapieren TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages HiLËK LiiLËiiM mnu enTafelkleedeii eDz eiu niEUWi WICUfi IIEUW GESCHIKT VOOK HacMHchten Koffie en Theelicliten Welke 47s uur branden 2Vi en 6 uur brandende k 3 cent per stak fitnig Agent voor Gouda en Omttreken IZAAK CATS Papie molen GOUDA Vind u dit niet goedkoop engemakkeUik Hen behoeft hiervoor geeo Olie goan Qlaa e HU Alleen een lucifer aansteken is noodig Qeheel SKinder gevaar voor brand alg ook onder renk TE H T7 ü I5 texstonca of latex Te bevragen Uantoor eau Vatte i ederen FLUWËELEN SINGEL No 612 Indien gy niet will hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extract Meiiantbe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H II VAU i CilAMÜ Co l en llaagr Mwermiers SOEAIE SCHAIK SCHAlK SCffAIK aCffAIK Igiiïl igitil 8CBAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Al CO B Mellanthe i h t boiu mUM dm weT M CO S Msllantbe seneMt KiukhoMl ro s Mellanthe nonoMi loowil oud jmr CO B Mellanthe in oan haisgano ontbrele CO S Mellanthe aUat Toortdureiul onder 3oheikuniJif teeeiobt ft Go s Mellanthe helpt onharroapelijk C0 S Mellanthe ia bukrootxl met Kuradiploma i CO B Mellanthe ta bdcroond mot Qoud Co B Mellanthe ia bokroond met üilver Oo B Mellanthe ia Torkrijgb lp 10 flaoona A BODMAN Moordruht J C BATELAND Soa iop B T WUE OudtmtliT M KOLKMAN WaddKnmiui B BOLLMAN Bodêgmtm PINK8E Nuttuerkeria dl h Firm WOLFF k Co Westhaven 198 timda D MieBIX8 tivDe E 100 Sotida E B vm MILD Veeratal B 126 te flouda TH 40 Cl f O CU en ft bg Steeds voorradig eeae ratme keaie der Solicdste soortts Naaimachines welke tot billijke prljien worden geleverd T Deaverkieiend op afbetaling per maand en per week V A LKWKI STKIfS GOUDA Kleiweg 49 i J Itttitenlandselr Overzieht Na de begrafenis van Faure zjii Deroulède en Habert twee kamerleden opgepakt omdat z j de militairen tot verzet tegen de Regeering wilden overhalen Hun vervolging was gisteren in de Kamer aan de orde De Kamerzitting was zeer levendig De voorzitter deelt mede dat hy van den minister van jnstitie bet verzoek heeft ontvangen hem te machtigen de beide afgevaardigden te vervolgen Hü doet lezing van den brief van den minister en van dien vanden procuienr generaal waarin het verbaal wordt gedaan der ongeiegeldhedeu eergisteren door Dèronlède veroorzaakt in de kazerne Reuilly In den brief van den minister van justitie aan de Kamer wordt medegedeeld dat Dèronlède en Habert verklaard hebben de troepen te willen medeslecpen De procnrenr generaal vraagt daarom de vervo ing dezer beiee afgevaardigden op grond dat zy de troepen van bun plicht hebben willen afbrengen De heer Castelein verzoekt de voorloopige invrijheidstelling der beide afgevaardigden De heer Lazies verzoekt in de vervolging betrokken te worden daar hjj is medegegaan tot aan de poort der kazerne De minister president Dnpny zegt dat de quaestie in den korst mogelj ken t jd moet worden opgelost Hij noodigt de Kamer uit zich in de aldeelinyen te begeven en het rapport nog heden uit te brengen De Kamer gaat in de afdeelingen De zitting wordt geschorst De commissie voor de vervolging nit de Kamer is samengesteld uit elf leden die allen vóór de vervolging en tegen de voorloopige iilvr eidstelling z jn Drumont die caudidaat voor de commissie was voor de groep die zich tegen de ver Xtz m ziit te vi r o iBr8o De commissie besloot eenstemmig tot aanneming van bet verzoek om de vervolging toe te staan De heer Sauzet leest het rapport der commiBsie voor die eenstemmig besluit tot opheffing der parlementaire onschendbaarheid voor de afgevaardigden Déroulède eu Habert en tot handhaving der gevangenhouding De commissie oordeelt niet over de schuld maar indien de feiten juist zijn vormen zg een aanslag tegen de Republiek eu een beleediging van het leger De heer CasteUn zegt dat Déroulède zelfde vervolging verlangt maar hij begröpt met waarom vervolgingen worden ingesteld tegen enkele burgers terw l men de corruptie enhet verraad bedekt De voorstellen der commisaie worden met opsteken der handen aangenomen Twaall Btemmen verklaren zich er tegen De beer Castelin dringt nogmaals aan op foorloopige invrgheidstelling maar na de weigerinir van Dnpuy verwerpt de Kamer het voorstel daartoe met 438 tegen 109 temmen Gedeuksohrilteii van eeo Gelukzoeker OF AMIBAl D £ voiimmN Naar hel Fransck DOOR W NUTTERS u8 Ik denk dus dat u om den eersten prijs aan aang wondt gaan tn dat u erg trieurgeateld iT nu het dier morgen niet loopen kan Maar £ keb een pa d een prachtig dier het eeiiige r j eel Parijs dat met Sidi kan vergeleken worden fen dat dier is te koop Zoo l seide Raphael afgetrokken tenminste ch den schijn gevende dat te lijn om met te J r liin kooplust te verraden tarecht vreeiende t dil if mijnheer ik durf wel eggeo dat tniss Orohélie uw Sidi nog overtreft ofschoon ik toe lv ls ik zeg tweemaal moeite voor gedaan heb E OrDhelTè is afkomstig van den hengst Japhet JdSS van de merrie Love de voor r lS toen voor ik weet niet hoeveel is aan ï J dMi een Amerikaanschen miUionnair en nanieJS van echtheid kan ik overleggen Miss F S lêlf is zes jaar oud een prStig Vf a AeS bruin dani pooten fijne kop apieren 1 De Matin Meldt üisterenochtend om elf uur verscheen Cochefert met eenige politie agenten aan het lokaal van de Ligue des Patriotes in de Hue des Petits hamps met een mandaat tot huiszoeking Coohefert ontbood een slotemaker om de kasten te openen en verklaarde dat gedurende de huiszoeking niemand het gebouw mocht verlaten De politieagenten vroegen de kisten enz op en het onderzoek begon Het zal zeer lang duren en vandaag niet aftoopen üe deur van de Ligue wordt zorgvuldig bewaakt In de zitting van de strafkamer van het hof van cassatie onder voorzitterechap van Loow riep een advocaat in burgerkleeren Leve het leger Dadelijk werd hjj er uitgezet en de zitting gesloten De krachtige houding der regeering draagt nu reeds vruchten Gisteren heerschte overal buitengewone kalmte Op de boulevards was bet gisteravond volkomen rustig Geen enkele betooging werd gehouden tegen de maatregelen waardoor de Ligue des Patriotes getroffen werd tegen de huiszoeking in haar vergaderlokaal en het verbod dat gisteravond we d uitgevaardigd om te vergaderen evenmin als tegen het besluit der Kamer om de arrestatie van Déroulède en Habert te handhaven In de Kamer nog daarbuiten wordt het optreden van Déroulède door iemand verdedigd De berichten over de ontwapenings conferentie worden steeds moeilijker te begrijpen De Voss Ztg gelooft det er van de geheele conferentie niets komen zal indien de Paus tot deelneming wordt uitgenoodig De Huasische regjering zegt het bjad staat in voortdurende correspondentie met de curie over het plan van den Ozaar eu wanneer dus de Russische regeering de uit De Italiaansche Begeering heeft beslist haarvoornemen te kennen gegeven niet aan de conferentie te zullen deelnemen als de Pans wordt nitgenoodigd 4 Volgens een bericht door de Trlbnna nit Londen ontvangen heeft de Engelscbe Hegeering aan Rusland doen weten dat Engeland niet aan de conferentie zal deelnemen als Italië zich terugtrekt Wellicht zal de Russische regeering het diplomatieke gebruik volgen zegt de Voss Ztg en het verzenden der uitnoodigingen overlaten aan de regeering van den staat die der conferentie gastvrijheid zal verleenen Maar of de Nederlaudsche regeering de verantwoordelijkheid wil aanvaarden voor de uitsluiting van den Paus is te betwijfelen Het bericht van de Tribuna dat de Nelandsche Regeeriug het Vaticata niet zou hebben nitgenoodigd dient onder reserve te worden medegedeeld De Voss Ztg zon het t meest wenschelijk achten dat de Paus zelf voor de deelneming aan de conferentie bedankte opdat Nederland dat met de geheele quaestie niets te maken heeft niet de diplomatieke als touwen Ze heeft tweemaal een eersten prijs behaald en verscheidene tweeden Ik ben er zeker van dat het iets voor mijnheer 13 Maar als mijnheer er geen zin in heeft of niet van j lan is te koopen dan zou ik het graag iadehjk weten want ik ben nog met verscheidene personen over miss Orphelie in gesprek Onder anderen met eene lord Sidney ook nog met eene markies de ViUiers die een ferm bod heeft gedaan maar die niet contant wil betalen Maar hoe komt ge dan nog bij mij als ge koopers genoeg hebt c De handelaar lachte shra Wel mijnheer dat zijn oude klanten die toch bij mij ter markt komen Als ik u wat verkoop dan is dit zooveel als een buitenkansje De beide jongeheden moesten onwillekeurig glimlachen Raphael zeide Wat dunkt u Salluces zouden we miss Orphelie eens gaan bewonderen Wel ja laten we eens gaan kijken HOOFDSTUK VIÏ é MISS ORPHELIE De stallen van den paardenkooper waren gelegen op de Champs Elysées dank zij het hchte rijtuigje van den jood met een vlugge hit bespannen had men ie weldra bereikt Onderwijl men uitetapte schreeuwde de paardenkooper reeds Jean allez 1 breng miss Orphehe eens te voorgcbiJD gauw Ie zaken van de groote mogendheden behoeft te beredderen en omdat de conferentie niet reeds vooraf zal mislukken De Daily Graphic verneemt dat de Nederlandsehe regeering offlcieel aan de Russische heeft medegedeeld het voorstel aas te nemen om de conferentie te aGra venhage te doen honden Engeland heeft op de tweede circulaire van graaf Moerafjef waarin de mogendheden worden nitgenoodigd hare meening uit te spreken over het daarin voorgestelde program nog niet geantwoord M ar de onderhandelingen met andere mogendheden hebben reeds geleid tot aanmerkelijke wijzigingen van het program De Daily Graphic acht het zelfs waarschsnl k dat aan de conferentie geen formeel progt am zal worden voorgelegd Verspreide Berichten inKVFVS De documenten der Crimiiieele Kamer van het Hof van Uassatie betreffende de rivisie van het Dreyfua proces zijn gedrukt BJna lOÜ exemplaren zijn gedrukt ieder van 400 pagina s in quarto Het drukken is in groote haast geschied om zetters en drukkers geen gelegenheid te geven iets van de stukken te eten te komen De proeven werden onmiddellijk verscheurd eu de vormen onmiddellp gedistribueerd Hft bevel der Fransche regeering waarb de correspondent van de Neue freie Presse over de grenzen gezet wordt wegens ziJn bonding in de Dreyfas zaak geeft het Berl Tageblatt aanleiding tot enkele beschouwingen die zeker vermelding verdienen Het Duitsche blad poogt den Franschen regeerders dnidelijk te maken waarom in ES aVetbegrij n lcan datmeiiinFrankrflk zooveel moeite doet den onschuldige schuldig te doen schijnen Niet omdat de Buropeesche persdaarvoo betaald wordt zooals de heer Chèradame meent te mogen insinueeren maar omdat ziJ TCrtïouwen stelt in de officieele verklarmgen van de Duitsche en ItaUaansche regeeringen Drevftts zou spionnendienst verricht hebben voor Schwarzkoppen en Panizzardr zegt THJre XÏ wö nu doen begrjpen aan Frankrijk dat van het oogenblik af dat de Mtsche regeermg verklaarde da geen van haar agenten ooit met Dreyfus in verbin7l had gestaan de onschuld van den eiStet voCg héel Europa duidelök was Hoe zullen w doen begrspen dat de wereld meer geloof hecht aan hetgeen de heer Von Bttlow verklaarde dto aan hetgeen va Fransche ministers van oorlog leggen niet omdat deze vijf ministers ongeffiw aardiger zijn dan een Duitsche mSister maar omdat een getmge d f met alle ÏÏisheid beweert Ik heb X nooit gekend Sr waarde heeft da n vgf getmgen die Best mijnheer riep de stalknecht t Hierop zich m iijn handen wrijvende en glimlachende zeide hy zich tot de beide jongelieden keerende iGe zult zien heeren dat ik niet overdreven heb Ge zult zien Ie Op dit oogenblik kwam de stalknecht reeds met het onderhavige dier dat leidzaam en gewillig als een lam zich aan den teugel liet voortlciden Zoowel de graaf de Salluces als Raphael slaakten een kreek van vurige bewondering van geestdrift Ongetwijfeld verhoogde op datzelfde oogenblik Salomo den prijs dien hij lou vragen Welnu heeren heb ik te veel gezegd Kijk eens wat een paard t Miss Orphelie was van middelmatige grootte Om een oede voorstelling van haar te geven Kouden wij het penseel eens schilders in plaats van de pen moeten ter hulp roepen alle volmaaktheden v n tut paardenras alle kenmerkende eigenschappen van zuiverheid waren in miss Orphelie op zeldzame wijze vereenigd Haar nek lang en buigzaam droeg een kiemen kop De ooren waren in voortdurende zenuwachtige beweging Een zacht vuur straalde uit de groote schrandere oogen van het dier Haar borst was breed en gespierd j de pooten fijn en lenig zonder mager te zijn en reeds bij het neerzetten in het stapvoets loopen was het den kenner duidelyk dat het dier groote snelheden halen kon Door het zijdeachtige doorschijnende vel waren cte aderen en de spierbundels duidelijk zichtbaar Op een keelgeluid van Salomo hief het edele willen aanduiden dat X wel met Y bekend was En hoe zullen wö duidelijk maken dat van het oogenblik af dat de wereld overtuigd was van de onschuld van Dreyfus al hetgeen in Frankrijk gebeurde door de wereld ontzettend treurig werd gevonden Fraxkrijk Mevrouw Fanre zal een klein hotel inde me de Madrid aan haar echtgenoot behoo rend betrekken tot na het voorjaar Dan gaat ziJ zich metterwoon te Havre vestigen Bj de standjes van Donderdagavond te Pargs zijn twee politieagenten vrij zwaar gewond met messteken Hun toestand moet tamelgk gevaarlijk zijn Constans heeft uit Konstantinopel geseind dat hiJ de candidatnnr voor het presidentschap van deu Senaat aanvaardt Hij keert zoo spoedig mogeiyk naar Parijs terug Uit vele plaatsen in Frankrijk worden adressen met gelukwenschon aan president Loubet gericht door afdeelingen van de Ligue pour la defense des droits de l homrae en aan den Senaat om aan te dringen op verwerping van de gelegenheidswet Millevoye quasi om de haast waarmede hy in de Kamer gekomen was nog met de witte das van gisteren heeft dadeiyk de vergadering onthaald op zgn heftig proza de journalisten verzekerende dat htf verdere mededeelingen omtrent zyn arrestatie zou doen De vergadering van de Ligue des Patriotes die vanavond zou zyn is verboden Déroulède en Habert biyven overeenkomstig den wensoh der Kamer in voorloopige hechtenis In eeu schrüven aan den premier vat eerstgenoemde aldus het gebeurde sa Sen e S mS iti fflf K Place de la Nation Elke andere voorstelling is onjuist schrp hy DUITSCHLASD In den Dnitschen Rijksdag heeft dezer dagen een vermakelp voorval plaats gehad De afgevaardigde Tönnies hield zyu eerste rede in het parlement maar werd zoo verhaalt de correspondent van Pohtiken door den voorzitter vermaand uiet te lezen Gedurende vyi minuten poogde hy toe Stamelend stotterend hakkelend en zoo rood als een kroot zonder zyn papiertje te redevoeren maar toen kon hy t niet meer volhouden en ging spiehwi alseenflchooliongen hield hy zyn geschreven improvisatie onder den lessenaar Eenige socialisten echter zagen dit en riepen Hj le l Hii leest toch waarop de president hem ó lorscti terechtzette dat de rampzalige debu tantredenaar verdween dier den fraaien kop hoog op en begon met de achferpooten m den grond te woelen Welnu vroeg de jood wat zeggen de heeren van Miss Orphehe tfNu zoo op het oog is het een mooi dier gaf Raphadl ten antwoord Op het oog met waar heeren Op het oog misschien kan miss Orphelie met loopen Misschien zijn alle vier haar pooten lam misschien 13 ze stokoud Ik wed dat ze omvalt als ze wordt bestegen De jood lachte luidkeels om zijn aardigheid en streelde het dier den kop Ik wil maar zeggen hernam Raphabl eentgszins geraakt dat we mets kunnen uitmaken alvorens we het dier niet eens geprobeerd hebben Natuurlijk ook niet heeren Ik verkoop nooit alvorens te laten probeeren Ik wilde juist voorstellen dat een der heeren haar eens probeerde Jean zadel miss Orphelie we gaan miss Orphelie probeeren dat wil zeggen je ziet haar niet terug als de heeren tenminste een eigen stal hebben Zadel ook voor de heeren Tristan en Favorite Vyf minuten later reed het drietal in de rich tiag van het Bologner Bosch Het resultaat der proefneming waa in elk opzicht bevredigend Wordt vtrvoigd