Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1899

Donderdag O MaaH iHU9 37su Jaargang o 7833 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mefsei Re M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I j k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1JS26 franco per post 1 70 Afionderlijke Nommers VUF CENTKH TeMlM N At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg Is a 50 Genten iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaa fniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd TB H CJTJDdB t©rstoEL a of lat © Te bevragen U nl r cms Vatte 6 Mi r i FLUWEELEN SINÖELNo 618 Verkrijabaal b i M PEfrERS il N B AU bewiji van whlkaid iaeaoke n kurk atMdi voor uiznau r ien van deu naam dar Fin t HHPAW I p HOPPK OoBda pnik A an A BBINKMAN 4 Z Rechtzaken Voor d arrondisBements rerhtlMnk te Sottenlara tond hedenterwht L Lockhorrt koopnuw te ioaii dii in deu loop van 1H9H een riem gr j postpapier toctx hoorende aan B öompers welk papier htj ontvangen had om daarvan aakkcn te plakken dat papier zich te hebben toegeëigend en de van dat papier gemaakte zakken ten eigen bate verkoebt te hebben aan den winkelier H L Bonwmecuter B kl zeid gedaan te beWwn wjjl hij nog geld moest hebben van d Eiaeh i maanden gev Iral i i Bargerlilke stand iEBOBEN 4 Maart PetmB Joseph oaders A Lagerenberg en A E van der Wolt 8 Johanna Cornelia onder A Mederhof en M Mtolwtjk OVERLEDEN Maart I Baar 73 j W de Jong hninvr van J Dernnee 40 j 8 A M van Liexhont ti w Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Umwlag 7 Maart 1B99 Vette 0 en en 1 Koeien gowlen aanvoer ie Vettt Kalveren goeden aanvoer ie kwaliteit 10 kwaliteit 18 3e kwalHeit aj i h Kiki Magere Onen Melkvee Pinken en Vaarkoeien g Kd aanvoerd iStieren redelijk aangevoerd lic handel w in al het aangcvfierde pnjuhoii lend behalve in mindere soorten Melkvee ilietraag van de hand gingen ADVERTBNTIEN Scheepmakers nrU i AMU tMilc bekteame Sclxeeprrxalcers Uzeren honw kniinen d i r e r t werk bekomnTbii Gebr VA J BB WINDT te VLAARDINUEN EERSTE NEDERLAHDSGHE RIJWIELFABRIEK Diiaotaar H BUllOEKH DEVE NTER PriJKen m al ï Vaart 1899 Door hot groote productie vermogen daar alle HUliipinga en onderdeelon aan de labriek on Authomutisehe en Maasauiaihine vervaardigd worden itjn wd in taat onderstaande RIJWIELEN met oen jaar volc irarantie te leveren tegen zeer lage prjjzon al Sodcl 4 zeer olled en net h K zonder rom ott spatschcrmen 1 Model A zeer B0lied en net alga werkt met renN eu patschermen I W Model A zeer dlifd en not alge werkt gang zeer licht Model AA lo Khtó in g nelate banden 1 Model AAA Pnika Ie K gezondheidszadol nnolste banden 141 LUXE RIJWIELEN Ut 1898 met zeer veel üncces verkocht voor m than Daze Rijwielen onderscheiden zlph door een specialon bouw met twee buizen aan den kiittingkant loopen zeer licht en zun eerfijn algewerkt OEWONE TOER ACATgNES met beet zadel en zeer licht luoiMJnd 11 5 luxï ACATENES b n hüMaiadel jn algowerkt IW P a DAMES KETTINHRIJWIELEN op alle pt jzcft t h hooger PrU Coaranten worden op aanvraag iWtUt en fWnoo toegeaonden TANDAHTS CASSl TO l irfmai kt SP HKEKU Btm MAANDAG DINSDAG DO SDKttDAO ZATliKÜAG van tot nor WORNSDAG m VRIJDAG van ttot aar ZDNUAOB niai yy mirègir J C Pi I111IT8R Hwil UTBECHT8CHE Uachinale Tapijtreiaifii D r LlCHTDRIJKKIXtl leatfer klappn OPGERICHT 18B5 Tapijtreiniging i noodig yuut tltuUtlJkheld en grtondheid en voor het behoud van dl TapIJUtn zelven Onze Maehinale JnrieMlnu laat naar lene vernuftige vinding zelf de lichtbte Tapytsoorten onbeachadigil en maakt ook de Mwaamte werkel k roA vry en Huiver Nadere inlichtingen en uitvoerige Circulaire met Prljêeoiirant verkrijgbaar aan ons Ka o r bjj de meeste Vtreehteehe Amhemsehe en Uertog nbotehe eu bjj de volgende heereii Behangerê Ooiui G GRAVESTEIJX en Firma B DE JONtJ Aan alle Kleeden wordt eenc kaart gehecht met het ttempel owner IHrma en met diigteekening I tazcHT Inriehlinu AnthoniedHk Kantoor Bemuurile Weerd Kantetraat t Mtam enovecroflea Fror Dr Lielien wetbakeud UIVW BSACIT UIZIt AUma Mkt utt Fabriskinerh tot voortdurende radical en Bekere geuozing van all aalfs da meeat hardnekkige xenuicMtekten vooral onlataao door i clw lingen op ieiigdigi n leeltijd Totale genezing au elke zwakt Bleek tocht Benauwdheid Hooldpyn Migrain Hartklopping Maagpgn lechte pBiverlering Onvermogen Impotenz Polintione ent llitvoeiige proepeetaseen l rijnper oh 1 11 t i llublwW eKb Ceiilraal Dep l Matth i d Vezte Zallboiamiil DepSU M OliSban k Do Ain l rdani V llappel i Orav nliwe I Halmiaain il Img i Cso B H iaiii Wollt k Co Oouila en bil alle drogiltm FRANSCHE STOOMVEEVEEU clicijQiiHClie Wassrberi H Oi l ËNIiBIMER 1 KmUkade Rotterdam G bnva M rJ door 2 U dra Koniag dar Balg lloofdd iAt voor GOUDA d Hm A VAN 08 Ai dpacialitnt voor bat atooniea an v rv n vanalle Haeranen I ame garderob8n al ook all Kindergoederan HMciale innohting voor het atoom o a alaeu mantaU vwran bont en Gordgnen talelkleeden ni worden naar d aieawite n laatate methode geverfd All gowloren hetty gwiloorad ol g v rW worden omehadelijk voor de geaondcnd lolllWit itaal bewerkt K voor de oogelnkkig alaoBWlKr der 14 Hbevlekkmg Onani i gehe m nitapattingah ia h t beroemde werk Z Dr Reteu a ELFBEWARffl G Hollandaehe uitgave met 27 atb Prna 2 golden leder die aan de veraehnkkelgke gevolgen vau doae ondoo Igdk moet Het leien de oprechte leenng die het gMft redt iaarlgke duiaend van een ekeien dood Te vorkrügen hg het Verlag Magaain te Uipzig Neumarkt 34 franco tegen inaenduig van het bedrM ook iB poetaegoto en in handel in llalland PUIKE OUDK f 5f CHIEDAMMEB GENETEE Harkt NIOHTOAF S D A P Afd Gouda Donderdag 9 Maart a s de8 avonds S s uur SVRBCHT Ë VAN KOL Lid van de 2 Kamer in Oirxs Chenoegren O wT ü 2sri3 A isriDEL i Eisr w S Kort overzlcbt onaer PrUsooarant U SHERRIES Pale en Ooid Dry van af 1 16 50 per 12 fles KOOUK en WITTE PORTWIJNEN 15 12 B a MAUERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 fleech M J BODEGA CHAMPAGNE 1 75 Jf J COGNAC A t 1 75 t 2 25 f 2 75 f a 25 I 3 75 en 5 n 5 SCOTCH WHISKY 2 25 fi g 3 Per Fl Per Ank 45 Fl I g S ri LI8TKAC f 065 Nto 127 75 aS g B 3 CHATEAU VALHO ffi 0 75 31 gr St EMTEPHE 0 a5 36 g 5 S Ht EMILION 1894 1 2 PAUILLAC IHilH ► La M 9S Zi S ORAVE S Witte Bordeaux 80 34 85 O a SAUTERNE 1 42 2 = e ë ZELTLSOER Moezel 0 90 37 50 lei s UOIROOONE 1 10 47 5 De fleüschen zgn in de piyzen liegrepen en worden A 3 ets per itnk teruggenomen gB i elke hoeveelheid veiknjgbaar bö Pc Brma T CttEBAS Gouda ÜIEUWI IIEUWI IIKUU GESCHIKT OOR UacMlichteii Kofie en Theelicliteii Welke 4 i uuf branden it 2 en O aur brandende k 3 cent per itok Keaig Agent vcor youijii en Omitreken IZAAK CATS Papiermolen iOIJI A Vind u dit niet goedkoop en g emakkel i j k Men behoeft hiervoor geen Olie geen Olaujetlll liHÜen gy niet wilt lioesten g bmikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mm uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloein van H M VAN CHAH4 Co I en llaagr lyeveraKiers Alleen een luoifer aansteken is noodig Oebeel aonder gevaar voor braod sli ook xonder reuk HAIK SOHAIK SCHAIK SCBAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK A OO S Mellantbe i Let bott n iddel dor r U ft Co s MellttDthe tneclt Kinktimal VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Co a Mellantbe nanoeal tmiA oud lU jmu Go s Mellantbe ma in aean haiig iin iintlir et ft Co s Mellantbe tlaat rooridureiul ondar 3oheikunJig laMioiit ft Co S Mellantbe lielpl ootiorroepaltlk ft OO s Mellantbe i bokroond 14 redipio a a ft Co Meilantbo bekroond mol Qood ft Co 8 Mellantbe bekroond met Zilioi ft Co i Mellantbe tarkrijgbaar in flacon k BOUHAN MoordnclU 1 C RATELANO B u oop m B ï WIJK OudtmUrr U KOLKMAN WadditunMn a ROLLUAN Bodtgratm PINKSË Nimterterk adlJtié van 40 Cfa 10 € U en fl Firma WOLFF Co Weathaven 198 id i D Kleiweg E 100 Ooarfo VBM Patent H Stollen limr iprwmt KrfnUt Mn Patent H ltotUm mm f War lUÊ tlti Mm ururt K harfm H SloWni émm aiaf a a iMinlMnll aii f B H va MILU VoeraUl 1II 128 te floWo 1 Uultenlandscti Overzicht Het nieuwe Spaansche kabinet ia voltallig dank zg de bereidwilligheid van den schout biJ nacht Uomcz Imaz ora de porteienille vin marine te aanvaarden De Cortes zijn ddor het besluit der Regentes ontbonden un in April zullen de nieuwe verkiezingen plaats hebben De heer 8aga ta heeft voor z n heengaan der nienwe regeering nog oen vriendendienst beweien H8 heeft Silvela gewezen op het groote gevaar dat dreigt van de CarliBten in atalonie Hij heeft den ininit ter pre8ident vooral het gewicht trachten aan te toonen van de rapporten der prefecten die allen van een toenemende agitatie melding maken De Carlistihche aanvoerders honden zich b na allen in Frankrgk op Zg hebben aan de overzijde der grenzen hunne kwartieren opgeslagen en voeden vandaar de agitatie De nieuwe Cortes zullen onmiddellijk worden geroepen twee wetsvoorstellen in behandeling te nemen van het nieuwe kabinet Het eerste is om het pensioen van 7500 peseta s tot nog toe aan oud miuisters uitgekeerd te doen ophonden Het tweede i een voorstel om aan Dnitschland te verkoopen 4e Carolinen de Palao eilanden en de Mariaaen naar aanleiding van het Cortes besluit pm ook de laatste üpaansche bezittingen van ne hand te doen De Fransohe Kamer lieeft zich met de jongste gebeurtenissen te Maskate bezig ge honden Bronet stelde den minister van bnitenlandsclie zaken dienaangaande een vraag Tot dnsyer was het zeide Brunei de conventie van 1862 tusschon Frankrijk en Engeland geweest die ié betrekkingen en de rechten an beide landen tegenover Oman bepaalde Was Hie toestand gewyzigd zooals men uit de jongste gebeurtenissen zou opmaken en had F ranki k niet langer dezelfde rechten te askate als Engeland Toen het bericht kwam dat de pltan aan Frankrijk de besiihikking had gegeven over een kolendepot antwoordde Dekassé Is een agent van de Engelsche rogeering te Maskate tusschenbeide gekomen en voor de bedreiging van de Engelsche kanonnen is de sultan teruggekomen op z besluit Maar de Franscbe regeering heeft niet geduld dat de concessie haar verleend ingetrokken werd Wat de conventie van 62 betrof Frankrijk is nooit voornemen geweesi die te wijzigen en het wil evenmin z jn rechten als zjn verplichtingen uit die overeenkomst voortvloeiende prijsgeven GedeDksekriiteii v o eea Gelnkioeker ANfoBAL DeVoOTIIDIG Naar het Franuh Booa W NUrrERS j Bb tnenach ia en blijft een onvolmaakt halfalachtig wezen hij kan evenmin opkbmmen totde deugd der engelen ala afdalen tot de verdorvenheid dkr dmvuen Maar al ia het waar dat aan 9ke wandaad tweestnjd voorafgaat even waar is het dat die strijd meestal ten gunste van bet kwade eindigt iDerhalve zetde Raphael na een lange pauze gij zoudt me aanraden om te doen wat deze Van der Grijp van me vraagt U lik raad niets aan f Maar als ge in mijn plaats waart de Salluce wat zoudt ge doen i Paal op zal ik u aiAwoorden als ge u verzekerd houdt dat het mijn doel niet is om u oyer te haten Wat zou ik ook eigenlijk voor belang bij deze zaak hebben Wilt ge mijn persoonlijke meening i aja Uat hooreo Welnu ik zqu het doen In uwe omstandigheden zou ik het doen c i a J zoudt het doenf Voorzeker Zonder vms aonder zelfverwijt Naar aanleiding van het voorval was ging de minister voort een vertoog gericht tot de Engelsche regeering Deze had toen erkend dat de twee landen dezelfde rechten konden uitoefenen te Maskate on in beginsel de concessie van een kolendepot ten behoeve van Frankr k goedgekeurd Onderhandelingen werden nog gevoerd over de plaats waar dat kolendepot gevestigd zon worden Do Engelsche regeering had daarenboven haar diep leedwe n uitgesproken over het gebeurde Men ziet zou eindigde Deicassé hoe onjuist het is in dit verband te spreken an een vernadering De Kamer heeft verstandig gedaan door de regeering stil te laten onderhandelen Zonder rumoer is voldoening gevraagd en de verkregen voldoening is er niet minder groot noch minder volkomen om Deze verklaring van Deicassé werd luide toegejuicht Niet onaardig is het hier tegShover te stellen de Engelsche lezing van bovenstaande zaak In het Lagerhuis heeft de onder secretaris van bnitenlaadsche zaken Brodrick eene mededeeling gedaan in zake Maskate In Maart 189S verkreeg de Fransche agent van den sultan van Maskate in pacht of concessie een stuk land gelegen aan een kleinen inham om er een kolendepot te vestigen Het zon Frankrijk vrjj staan er z n vlag te planten n er vestiiigwerken aan te leggen Zoodra dit de Engelsc he regeering bekend werd vyklaarde zjj die overeenkomst in stryd met het verdrag van 1863 en niet de bijzondere verpiichti igen van den sultan tegenover OrootBritanje op het stuk van de toewijzing en vervreemding van grondgebied De sultan werd dus aangezocht de pacht in te trekken hetgeen geschied is W5 hebben zoo vervolijde Brodrick het optreden van onzen agent niet afgekeurd Hji handelde op onzen last Lord Salisbury heeft den Franschen gezant meer dun eeni gezegd dat zjjns inziens het standpunt der EngeKche rogeering rechtmatig was en dat zj er onmogelijk van kon afwijken De verklaring die de Fransche minister v it buitenlandsche zaken eergisteren in de Kamer heeft afgelegd is onvolkomen Hij verzuimde er biJ te zeggen dut de Engelsche gezant te Parjs in de vorige maand November den minister vroeg of de geruchten naar luid waarvan Frankrijk op de kust van Maskate grondgebied had verkregen jnist waren De minister antwoordde dat hu er niets hoe genaamd van gehoord had en hjj herhaalde jie verklaring een paar dagen geleden zou ik het er op wagen i Wcl niettegenstaande alles wat ge mij gezegd hebt ofschoon ik geen kans zie u te antwoorden gejoel ik een onoverwinnelijken afkeer een onwillekeurige vree die ik met af kan schudden t Kinderachtigheid t Valschheid m geschrifte mijn vriend Ik zal altijd het verwijt met mij omdragen dat ik kans geloopen heb naar bet bagno te worden gezonden Die kerel zal mij met den vinger kunnen nawljien en zeggen dat het zijn goedheid is dat ik niet op alleien ben Valschheid in geschrifte Welnu hernam de Salluoes eensklaps een anderen toon aanslaande daar ge niet overtuigd zijt van de weinige ernstige beteekenis dezer zaak en daar het woord u vrees aanjaagt alhoewel gij de zaak zelve vnj onschuldig gelooft laten we er met meer over spreken en zet het uit uw gedachten Ik in geen geval zal er op aandringen dat ge het doet Het is mij in den grond van de zaak ook vrij onverschillig of giJ al of met bezitter wordt van njiss Orphelie Goedenavond heer burggraaf tot morgen Deze woorden gaven aan Raphael s weifeling den genadeslag vVooruit weet je wat ik waag het ik teeken dat stuk leide hij Dan moogt ge wel voortmaken want ge weet Van der Grijp zou niet langer dan een uur op antwoord wachten Waar kunnen wt hier in deè omtrek gezegeld papier koopen fl 3 daar kan ik u wel aan belpen Van dat soort goed ben ik doorgaans voorzien Wacht ik et geval was dus dat de Franahe agent zijp lastgeving overschreden liud n ui een dargol jk geval is het gebruik de kwestie te4 kennis v de betrokkeiv regeering te bftagcn eu langs diplomatieken weg een b ttssing van haar uit te lokken ten einde dwepenhaarheid te vorniijdcn die aan een hefceiging inct een bombardement vast zit Lord Salisbnry heeft dan ook aan den tvaschen gezant Canbun gezegd dat hij om dia reden de voorkeur had gegeven aan een minder openl k optreden Het is duidelijk dat de handeling van den Engelsrhen agent Tril van blaam is WiJ achten haar in het wezen der zaak volkomen juist Het verdrag tusschen Engeland en Frankrijk verbiedt Frankr k niet m Maskate een koienhergplaats te hebbon Engeland heeft er ook een maar onder voorwaarde dat er geen afstand van grondgebied bij plaats heeft W f vornemen dat de regeeriHg van haar recht in deze zal gebruik maken met inachtneming van bet genoemde voorbehoud Se Italiaansche regeering maarzijmiséclfen niet alleen moet zich een beetje onAmst maken over het optreden van den Brltschen generaal sir Hubert Cheliuside op KxWa Niet alleen j teoft Engeland nog geen zijner 2000 soldaten van dat eiland tejuggeroepen maajr sir Hubert heeft eene proclamatie oitjevaardlgd waarin hy zich Britsch pilitair gouverneur van Kreta noemt en als zoodanig niet alleen eene burgerlijke rechtl k to Candia instelt maar ook een geheel Britsch bestuur aan welks ambtenaren hjj schandcl k hooge salarissen heeft oegekend ten laste der arme bevolking De proclamatig van Prins Jeorge heeft hjj geruimen tp uitgesteld en ten slotte deed hij het aan de Mohammedanen voorkomen dat die prins als hooge eommisearis hen allen van Kreta wilde verwijderen hetgeen een verzoekschrift van de Mohammedanen aan koningin Victoria ten gevolge had om hen onder haar beschermheerschap te plaatsen Inmiddels heeft de Britsche consul sir Alfred Billioth met zjjn gezin intrek genomen in het oude paleis van den Turkschen gouverneur Het heeft er veel van of Brittanje groeten lust gevoelt zich op Kreta te nestelen gelijk het in Egypte gedaan heeft Maar daardoor zon het evenwicht in de Middellandsche Zee zeker ernstig gevaar loopen van te worden verstoord in de eerste plaats wel ten nadeele van Italië dat zich niet door Engelands moreelen steun in het Verre Oosten daarvoor kan laten schadeloos stellen Ook de postzegel quaestie van vroeger deed vermoeden dat John Ball op middelen peinsde oiu ongehinderd n invloed op Kreta te ver zal even in mijn portefeuille kijken Ik ben altijd gewapend evenals een soldaat Natuurlijk ktjk maar hier Ik heb meer dan ge noodia hebt Sedert zi den woekeraar verlaten hadden hadden ZIJ op en neer geloopen en waren dus nog in de onmiddellijke nabijheid der woning van V an der Grijp Op bet oo enblik dat Raphael zijn besluit nam stonden zij voor het restaurant 1 e Banquet d Anacréon waarvan wij in den aanvang van dit hoofdstuk gesproken hebben Laten we hier ingaan en een klein soupernemen itelde de Salluces voor vdan kunt geop uw gemak den heelen boel m orde maken Ge hebt nog een half uur den tijd en het ie hiornaast zoo ge ziet Ja kom dan mav zeide Raphael werktuigelijk en met een zucht En ZIJ betraden den gang van het restaurant Op het oogenblik dat zij binnentraden verliet een groepje heer n en dames het gebouw Een der dames bleef plotseling staan voor Raphael en zeide met een schelten lach Wordt de burggraaf trots dat hij zgn oude bekenden niet meer ziet f fHeaiel mijn beste Azurifie heusch ik zag je niet Waarlijk niet nu ik zal t aannemen Waar gaat ge heen Soupeeren en gij Ik heb gesoupeerd Maar wat zie je er uit bleek en ontdaans also f je pas een moord begaan hebt of op het punt staat er een te bedrijven Wat scheelt je ï Heb je iets in den zin oudevriend f v grootm Doch dit moet dan ter sluiks gaan want als het op protesteeren annkiniit tegen de Engelsche tactiek staat Italic zeker niet alleen Verspreide Berichten UIIKYVUf De beide deelenV bevattende het verslag van de door de strafkamer geleide enquête In de revisleznak zjjn eergisteren aan alle leden van het Hof vaji cassatie toeguzouden Oelijk men weet ziJn er slechts een zoor klmn aantal eiemplaron gedrukt Hoeveel journalisten er op lulk een exemplaar zullen azen Dat Ballat Beaupré de opvolger van Quesnay de Beaurepaire als president van de burgerlijke kamer van bet Hof van cassatie thans door jrosident Mazoau als rapporteur aangewezen een bepaalde meening omtrent de schuld of onschuld van Drojfus zon heb ben is ons niet lekend Borland Strong de Parflscho correspon dent van de Observer telegrafeert aan de Temps dat al wat Esterhazy omtrent hem vertelt in zijn jongst verschenen hrochure leugen is De socialist Fournière diende gisterea en Interpellatievexzoek bjj do Kamer in omden minister van oorlog te vragen welkemaatregelen de legeoring denkt te nementen opzichte der leden van den genernlenstaf bedoeld in bet thans openbaar gemaakte getuigenis van Esterhazy ka De weddenschap van den minister president Dnpuy dat de zaak van Dreyfus uiterlijk 20 dezer zou zjjn nfgeloopen had veel kans door hem verloren te worden Volgens de Oaulois heeft dan ook de heer Binder toevallig den minister togenkoineiife hem een uitstel aangeboden Joed antwoordde de heer Dnpuy ik neem tiert dagen De inzet als men zich herinnert is een maaltijd van twintig aonzittenden DUITSCHLAKII Een ballon van de militaire luclitschippersaldeeling te Berlijn heeft don 2den dezer onder commando van den ocrste luitenunt von Slegsfold een reis gi daaii die zuo snel was dat ziJ haar weerga wel niet zal hebben Do ballon steeg te Berlijn am tien minuten over tienen op passeerde om één uur Broslaa ging om drie over de Oostenrijksrhe grens en landde om vier uur te Bagnskain Oalicie De afgelegde afstand bedraagt Wcxarlijk zie ik er zoo bandietachtig uit r vroug Raphael gedwongen Op mijn woord Maar goeden avond men wacht mij Dag En de lichtzinnige Azurine luid lachende nam den arm van haar begeleider die gedurende deze korte samenspraak op de knop van zijn wandelstok had staan bijten en een verre van schitterende Hguuif maakte Op mijn woord zeide Raphael de kleine heeft gchjk Ik heb iets in den zin Wat zien vrouwenoogen torh scherp Maar hij gevoelde dat hij niet meer terug kondal hem niets anders overbleef it De eigenliefde des jonkmans was in het snel en bovendien de Sallticcs was aan zijn zijde gereed om den minsten zweem van aarzelen met een spotlach te verdrijven Devende nam Raphael het gezegekle papier voor zich en schreef den gebrmkelijkeo terra Jp zicht betaalljaar na drie maanden tot een liedrag van vijfduizend vijthonderd francs Vervolgens dateerde hij het stuk en bekrachtigde bet met zijn handteekentng naatna het noodlottige blad papier omkeerende en den brief van den baron de M iubert een uur geleden ontvangen te voorschijn halende voipl hij la gziiam lijn nii lijn haal voor haal de naamteekening van zijn pleegvader na Prachtig nep de Salluces uii een tlik op de naboot ng werpende die in waarheid zeer verdienstelijli naj emaakt was en alleen bij zeer nauwkeurige waarneming eenig verschil bet bemerken Wordt vtrvolgdj sv