Goudsche Courant, maandag 13 maart 1899

H P V WIJNGAARDEN Coiffeur et Parfumeur Kleiweg E 67 p AXKXJ a ol in het neut gegeven worai resp op nei i iteroeeK uemerianoj meaegeaeeio seaert i Oosthaven B W UUUUA I rwcu iin Directe Spoorwegverbindingen met tóütÜA Wlnterdlenst 1898 99 Aangevangeo 1 October TUd vao Greenwleli Ooada 7 86 8 10 8 86 9 14 86 64 10 11 11 11 11 81 11 18 18 68 8 11 8 41 8 67 4 68 4 88 6 88 6 61 1S 7 81 7 66 8 38 1 6 10 04 10 38 li 8 08 10 11 0ODDl 8OTTIRDAHTi mn 11 18 18 61 8 11 8 88 3 67 4 68 1 f 8 6 U 6 11 I U 6 18 18 88 1 18 8 80 4 4 16 6 88 7 668 01 c I 8 08 6 10 6 40 8 10 8 30 7 60 8 l6 8 80 l o 11 81 11 88 11 86 11 48 11 88 11 61 10 1 11 86 11 60 18 8710 80 e e 10 88 r V 10 48 1 49 48 8 40 D door 8 88 7 46 8 11 l tt 8 10 11 64 l b8 18 47 OODDA DEN HAAOrIn yam 11 18 18 18 18 86 8 14 8 46 4 48 4 6611 80 1 8 6 7 11 41 1 1 8 18 11 66 1 88 6 81 II 11 48 1 3S 1 48 4 16 6 16 6 37 6 86 E 64 6 16 7 84 17 8 67 10 14 11 16 6 86 8 ÏS 6 48 8 04 8 8 10 88 7 40 7 46 o 7 68 8 84 8 S I 8 0S 8 64 ilUgo ToorbMf ZwUram Zwnud 6 O D II A A nrsTCXDAH ioidiL 6 9 8 14 8 10 7 18 10 t U MO 7 11 8 16 1X17 86 lAlut W 8 01 9 0610 86 11 48 1 6 00 6 87 8 40 10 03 1187 jj jj AmitO 8 80 88 10 60 108 1 18 616 8 66 10 8 1 41 VlutCa 7 06 8 10 g 08 11 16 8 68 3 46 4 4S 8 80 7 46 8 4 AmiC W 7 80 8 86 9 10 11 80 3 08 4 00 6 00 8 88 8 00 10 0 Ooodl 8 08 11 10 0 ll tl 8 66 4 47 6 4 7 48 8 4 II I kO I DA U l BSUU I TlMTUa 8 80 8 81 8 84 7 61 8 14 9 07 10 1 10 67 18 00 H lo 18 68 8 80 8 17 4 88 6 80 8 06 8 66 6 86 8 66 r l lO 6 48 7 8 8 08 11 8 11 87 1 46 8 84 6 46 8 14 7 18 8 08 r 88 7 04 88 8 66 B S 10 61 11 46 11 81 1 96 8 08 8 60 6 04 4 7 U Uqookt 8 88 6 88 7 46 8 87 8 48 8 00 9 10 10 16 10 88 11 38 18 01 1 87 3 08 8 18 8 66 4 48 6 88 8 33 8 66 7 68 Wovda 1 M 68 8 18 10 88 11 66 18 84 8 47 4 18 8 66 7 18 auUw 8 14 10 48 4 84 Mh 8 17 8 08 8S 10 6 11 10 ll U 1 18 8 40 4 87 6 80 8 10 7 81 8 86 nstaande voorstelde znllen zich niet voordoen Zg verwachten gelijk uit het stnkje van gister blijkt dat da Paty de Clam iets van zich zon laten hooren Dat is mis en dns ziet Foumière voorgoed van zgn interpellatie al Wat dn Paty de Clam dan moest zeggen f Drnmont in de Libre Parole is zoo onbescheiden om het in diens plaats te doen Het is wel niet hetzelfde maar merkwaardig blfllt het toch van de pen van Drnmont te lezen Wanneer de kolonel du Paty de Clam de waarheid zegt zal hg moeten bekennen dat hg slechts gehandeld heelt volgens de bevelen van de Boisdeöre Dat is duidelgk voor ieder verstandig denkend mensch Maar de officieel gegeven verklaring dan van de Boisdelfre niet van 13 Januari zooals ik Woensdag schreef maar van 4 December 1897 dat hy Esterhazy nooit gezien noch gekend heeft en nooit aan hem de minste mededeeling hoeft laten doen Wat Esterhazy betreft Victor Duruy vond het gisterochtend nog noodig de soldaten van Frankrijk toe te roepon dien soldenier te verloochenen De eer gebiedt het Zon deze opwekking dan niet overbodig meer zgn en zou men nog opper en hoofdofficieren vinden als generaal de Pellienx en kolonel Kerdrain om Esterhazy een waarde majoor toe te voegen Bei oiê Volgens het laatste buUettJn over de ziekte der koningin hondt de beterschap aan De verklaring is alleen onderteekend door dr Thiriar Van andere welingelichte zjjde verneemt men dat de zieke uiterst zwak is Melk is haar eenige voedsel z j kan niets anders verteren BINNENLAND Volgens het Vad zal de vredesconfcrentie vermoedelijk 7 A H weken duren Onze minister van buitenlandsche zaken zal do gedelegeerden in de openingsbijeenkomst verwelkomen Daarna zal waar schijuHjk de Russische gedelegeerde baron De Btaal tot voorzitter worden gekozen en aan den heer De Beaufort het eere presidinm worden opgedragen Dezer dagen zal onze regeering van de Russische de ItJst der uit te noodigen staten ontvangen By Kon besluit is met ingang van 1 Aril in zijn rang overgeplaatst by het wapen der infanterie en wel bg het 4e regiment van dat wapen de luitenant kolonel ï H A Sabron van den gpneralen staf hoofd der Ilde afdeeling van het departement van oorlog uit welke betrekking hj in verband daarmede eervol is ontheven en in zgn rang overgeplaatst by den generalen staf de majoor G J W Koolemans Beynen van het 4e regiment infanterie Ter aanvulling van het bericht voorkomend in het vorig nummer van het Sociaal Weekblad waarin vermeld werd dat Mr J Dimburg de rubriek Strafrecht en Sociale Wetgeving zon hervatten Mej dr C de Lange de rubriek Sociale Hygiene en Mr H J Tasman die van Armenzorg zou bewerken deelt de redactie van genoemd blad thans mede dat Mr J Krnseman zich bereid verklaard heeft de rubriek Werkliedenverzekering althans voor een groot deel voor zyne rekening te nomen 8 86 Ü 4S 8 4 8 66 CB 7 86 7 88 7 8 7 48 7 68 Omida 8 KMidnalit door Himrarkark r Chinlla Snttordui r84 7 16 7 68 8J8 6 68 8 16 6 08 M 8 11 RcttndMl Otpdla HieiirMkork Hoordnokt ud 8 80 8 48 8 61 08 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 7 80 Ooad bnihalm MooriuMlU iMtwaoarZogvurd Tooibug l Hm 6 48 6 51 Kï i lïmÏM Moorktp lle 8 17 Owiil 88 7 48 Voorts zullen do heeren Mr S M den Tei en J K Jung de lezers van het S W op de hoogte brengen van hetgeen in binnenen buitenland vermeldenswaardige voorvalt of in het licht gegeven wordt resp op het gebied van het alcoholvraagstuk en op dat der coöperatie en daaraan hnnne beschouwingen verbinden Wegens het voorkomen van een geval van hondsdolheid te s Gravenhage heelt de burgemeester dier gemeente voor 4 maanden de toepassing van de Muilkorvenwet afgekondigd Voor de betrekking van hoold aan 4 openbare lagere scholen te Amsterdam hebben zich 811 sollicitanten aangemeld Aan de directie der HoU Stoomtram in Den Haag werd Donderdag het volgende schryven verzonden dat heeren directeuren van andere stoomtrams als ook tot hen gericht gelieven te beschouwen Müne Heeren Als moeder van den jeugdigen student die Vrydag 3 dezer op zoo noodlottige wyze om het leven kwam wend ik my tot u met het verzoek of u met de een of andere strafbepaling kunt maken op het op en afspringen van een in beweging zgnde stoomtram fl al van jeugdige menschen begaan dageiyks die onvoorzichtigheid In het gevoel hunner jonge kracht denken zy niet aan het gevaar dat hen bedreigt Indien er echter een boete of de een of andere straf op stond zouden velen zich daardoor laten weerhouden Het zou mg in myn groote droefheid een troost zgn indien het van my gevraagde offer op die wgze anderen ten zegen werd Met achting Mevr de wed Mr J B BURGER s Gravenhage 9 Maart 1899 Misschien zon wenschon wfl hieraan toete voegen een strafbepaling van regeeringbwege mogeiyk zgn als het wetsontwerp tot verzekering van de veiligheid van het verkeer op de openbare wegen zal zyn aangenomen Vad Naar wy vernemen zal de zaak tegen den persoon te Groningen die lotelingen tydeiyk ongeschikt voor den militairen dienst wist te maken zoodat ze by de keuruig werden afgewezen voortgang kunnen hebben doordat de lotelingen die verdacht werden van zön hulp te hebben gebruik gemaakt het feit hebben erkend Ook biykt het aangewende middel allerminst onschuldig te zyn de personen die het innamen lyden thans aan een vry ernstig hartgebrek H C ATJIEH 5 By het departejnent van koloniSn fejielnavolgend officieel telegram uit Atjeh vangisteren ontvangen f Voorname in verzet zynde hoofden honden allen de versterkte kloof van Tamseh fcezet Heden zal generaal Van Heutsz uit Segli daarheen oprukken Biykens een telegram uit Batavia aan het N v d D zal generaal Van Heutsz Zaterdag naar de kloof van Tamseh op marsch gaan met het 14de bataljon infanterie 4 brigades marechaussee en twee pelotons cavalerie Twee compagnieën blgven te Segli DG GEDUCHTE VIJAND Helaas hoevele personen hier te lande ten gevolge van de weer en luchtgesteldheid van ons land lyden niet aan deze gedochte ziekte of meer algemeen genaamd kwaal n l het asthma 1Ó 18 10 81 88 68 47 lo lS 10 44 48 11 46 11 87 11 86 8 8i door 08 10 18 10 11 10 11 10 88 10 48 10 64 11 87 18 06 Zoo wordt ons door de heer H Klomp te Eerbeek Gelderland medegedeeld Sedert 9 maanden was ik lydende aan asthma en by de minste bezigheid was ik kortademig en bgna niet in staat wat ook te verrichten Ik was van tyd tot tjd zoo benauwd dat ik zelfs des nachts niet te bed kon liggen ik had hoegenaamd geen eetlust meer en na het eten veel last van benauwdheid Geneeskundige hulp hoe dikwyis ook ingeroepen mocht my niet baten en tei einde raad nam ik mfln toe vlucht tot de XVS I zoo beroemd g e worden Pink puien vanDr Willi a m s En werkeiyk reeds by de eerste doos gevoelde ik my veel beter eene tweede doos verbeterde myn toestand zoodanig dat ik tot zes doezen gegaan ben Sedert zes weken gebruik ik de pillen niet meer en mfln toestand is steeds vooruitgaande Hulde en dank aan het beste genec middol n l de Pink Pillen welke ik een ieder zal aanbevelen die aan eene dusdanige ziekte lijdende is Prgs 1 1 75 de doos 1 9 per 6doozen Verkrygbaar by J H I Ssabiué Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Daar het doel dezer geueeswyze is de hernieuwing van het bloed en de versterking der spieren strekt hare werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rheuraatiek heupjicht zenuwpyu vei lamming ruggemergsziekte St Vitus dans hooldpfln zenuwachtigheid klieren enz De Pink Pillen hergeven de schoone kleuren aan de blecke gezichten handelen in alle gevalle van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door 11chameiyke en geesteljke overspanning en door buitensporigheden INK Gelijk alle goede produhten worden ook de Pink Pillen reeda nagemaakt een ieder geve due wel acht dat er m t jrantch op het omhulsel itaat iPilulea Pink pour Perèonnet Pales du D WüTuimat t Omhuhel en het etiket etjn oan rooskleurig papier met blauwe letters Men hoede lich voor namaaksels welke dikwijls gevaarlijk lijn voor de gezondheid Wij kunnen de werkdadigheid der Pinkpillen niet waarborg en indien zij nietderechten C Uj s zijn d w z ygm m o mm our gelijk aan MBs tEflSON N ES nevenstaand model ADVERTENTIEN Voor de vele bewezen van deelneming ontvangen by het overlgdea van myn geliefden Echtgenoot P VAN OKKEREN betuig ik myn harteiyken dank Wed P VAN OKKERENV D Vlist GocDi 11 Maart 1899 Ontvang en eene nieuwe sorteering in verschillende Banden en prijzen in den Boekhandel van ALBs JONGRNERL 6 86 8 60 8 4 4 06 4 40 4 80 4 1 6 04 6 10 17 8 87 8 84 8 41 8 47 1 44 1 64 8 01 1 08 1 14 H n 4 06 4 Ï4 6 86 8 46 8 40 4 38 4 S 4 68 6 04 6 16 t ff 18 60 1 88 1 41 1 66 8 08 8 17 8 14 4 08 4 87 8 n 10 88 10 17 10 34 10 41 11 11 8 48 69 10 01 6 9 10 10 84 10 64 9 07 9 88 9 88 8 49 18 34 11 10 Oosthaven B 78 GOUDA aRAJ TDS MAOASIKS DU Frintemps NOUVEAUTÉS wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het ZomerMei oen noch niet ontvangen hebben dit to willen aanvragen aan HH JULES JilüZOT G Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs yrj van alle kosten aan huis met S U verhooging Kèëxpedilie kantoor te Rozendial N B ALLE door mij g ebotteWe Bieren worden bewerkt door de Isol aronietrisclie TapiniicMn welke het Bier veel fijner aflevert dan eenig ander Taptoestel en daarom ver tefprefereeren is Aanbevelend J il ROOIIE ZEü6STRAATi 85 Limonade Fabriek De Cascade D epartenient onilt der Hftiilscliappi Tot Nul van t Dinsdag 14 Maart 1899 i aeondê te S unr in een der Zalen van de Sociëteit D Héusib Oosthaven Spreker de Heer Letraar aan de R S B S en het Gymnasium te Omida Onderwerp TjALenSPMLLISO ENTREE voor niet leden f f De Secretarie 8 38 D door 10 04 10 11 10 18 10 16 10 34 10 64 11 10 10 8 e 7 86 De D traioim alléén lo on So kl Elk feUtger raoot lïoli boTondien rcomeo th m beirj i f 0 80 1 8 87 47 84 10 01 10 07 laaol 8 64 10 S 11 O 7 61 84 8 16 8 89 8 84 10 10 11 10 11 10 88 10 88 O door 8 68 1 1 44 11 88 10 18 9 88 9 84 48 f a 8 1 i MO 10 8J 6 80 7 68 6 18 6 18 6 80 6 8 n 60 7 48 6 A J POSTMA Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 13 MAART 1899 des morgens te el nren in het Gebonw der R K Lebsvueeksioiio aan de Westhaven Wp B No 182 ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DH006LEEVER vak 21 Huizen Pakhuis en Erven allen bij elkander gelegen in de Boelekade te Gonda naast de Sociëteit Ons Genoeqes Wp R Nos 29 tot 49 allen bij de week verhuurd en wel No 48 waarin VERavsmyo m 49 voor f 2 60 Nos 29 tot 38 voor t 1 en Nos 39 tot 47 voor t 1 30 i De perceelen zjjn te bezichtigen 9 10 en 11 MAART 1899 van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris FORTOLIN DROOGLEEVEH te Gonda 14 aanbevelenswaardige merken Cents PATTI EL REGENTE EL ORIËNTE HET MOORTJE LA MISMA OLIVA ÏLOE DE MEXICO LA IMPOETA MARGARETHA EL TIROL PICK FEIN KONINGIN WILHELMINA WATERLELIE ENTRE ACTE Minium nicotine liiiJ F HER A Zn Tiendew EERSTE MEDBRLAHDSCHE RIJWIELFABRIEL DinwUrar H BDR6BR3 DEVENTER Frijsen van af 1 Haart 1899 Door het groote productie vermogen daar aUe Stampings en onderdeelen aan de fabriek op Anthomatische en Massamachmes vervaardigd worden zijn wg in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prezen als Model A zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en apatechermen i 87 60 Kodel A zeer solied en net afgewerkt met rem en spatscbermen f 90 Model A zeer soliti en net afgewerkt gang zeer licht f 110 Model AA Ie Klas jn gemonteerd snelste banden f 125 Model AAA Pnike Ie Klas met gezondheidsiadel snelste banden f 145 LUXE RIJWIELEN in 1898 met teer veel succes verkocht voor f 200 than f 160 Deze Rgwielen onderscheiden lich door een specialen bouw met twee buizen aan den kettingkant loepen zeer licht en zjjn zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACATÉNE8 met best zadel en zeer licht loopend f 156 LUXE ACATENES met gezond heidscadels fijn afgewerkt f 180 P 8 DAMES KETTINGRIJWIBLEN op alle prjien l 6 hooger Prija Couranten worden op Banvraag rratli en firaooo toegezonden Veft HWMr li9er J G DEBUITER lienia Vrije Voorjaars Paardenmarkt TE GOUDA VRIJDAG M MAART 1899 Bij die gfeleg enlieid zal er door de l dpelin j Gouda en Umstr der llollandschc llaalschappij van Landbouw een Verloüngr worden jjehouden van Paarden en aanverwante rliltelen goedgekeurd bij KoiiinhlIJk besluit i aii 2 Ulttai J i Namens het Bestuur J BREEBAART Lz Voorzitter A VAN VEEN Secretaris Z0i D4G 13 HAART ie laatste dag DE MS 60LIATH Te bezichtigen Café H R1 IJZËK Vrede Best Majkt GOUDA Zondag nog gewcne Entree Uaandag met verhoogd Entree Maandag Groote Verrassingen GELD PREMIËN MagaziJE van Tapijten en Sehangselpapiersn VAN B W vAiM DE PA VOOR DT j Horie VleuOemeg ao t Ontvang en de Nieuwste Soorten o Tapijten Loopers Karpetten lllIiS 1 iiïïB ülffliS i ÏBZiïï EEN ZEER SCHOONE EN ÖROOTE KEUZE IN Behaiigselpapiereii en Randen en verder alles wat tot het vak behoort lieden Za erdag en if vnlpiide wvek speciale etalage van Tapijten Tafelkleeden afgepaste Vitrage Gordijnen VM y Zondags gesloten DE ORGELS Tan stOryT clar ijjnalleanin Nederland regd bjj dUimenHen ingevoerd en alom bekend en geliefd Steedi een fraaie sorteering er ran voorhanden ook van ander nitnemende fabrikaten GROOTE VERSCHEIDEN BEID van ALLERLEI MUZIEKINSTRUMENTEN en BENOODIGDE VOORWERPEN BIJ DE MUZIEK Te b h ren Strijkstokken 10 te le r nv r j J MARKT of op dflo laatatïén Vydag van iedere mfland Zuivere Medicinale Levertraan ƒ 0 ao per WUieh Verkrijgbaar hg D MlEBieS Drogisl lilelwe E 100 Aanbeveiend UTat d bM tawrijviu t Mi iolit ndl IDMiiiulldl L J q i tortom Wat Wat AaterPaiiiExpBlIer un to wenden tegeü b ie er hmagesl AiiInr PaiD Expellei FiV SO oeat oent en 1 25 de Sn Mrh Dden la tm mteste Apothokert en AMiohtor 4 Oe t RotterilAm TeGOUUA bn C LUGEH Apotheker Markt en bg WOLFK h Co Westhaven 190 Een JOBS POTLOOD kost bü mij as CetUen Ik stel slechts SOO dezer Potlooden beschikbaar en geef bü elk Potlood gratie een genummerde BON naar lis pracblige KoninijiD l nrliclleii Peinture BoOABRTa De Hoofdprijs is een levensgroot Portret van H M de Koningin WiLnELMisA in prachtige vergulde lyst ter waaide van f 3 Zie Etalage 1 VIN lILm Kleiweg No 2 Ie ioiida J TAN SCHALEN Behanger en S t o f f c e r d e r Boelekadc lii i Gouda LEVERT Behatigselpapieren TAPIJTEJN Gordijnstoffon Vitrages ZËILKN LINOLEUM LOOPëRS cnTareli4ieeden eiu Xlet IDepot DER SoeiétéGénérale des Eaiix de vie de Cognac gevestigd ZEUGSTRAAT G 8 5 levert het bekeutle fijne merk a t 30 por Plesctl per Demyuhn k 2 jen 5 L i 40 per Liter In origineele verpukkiug Aanbevelend J H ROOOE Yoor het Aannemen OlTVAlGE l IS MARKT A 70 een prachtige Sorteering HEEREN Dassen on Strikken FRONTS BOORDEN DTTur nuir WITTE ROKKEN met gehordnnrde Strook Corceiien Dames boordin en Strikken enz Aanbevelend C A H BANTZI JER X