Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1899

Woensdag 15 Maart 18 9 37ste Jaargang No 7838 PAJRXa S mmmi mum l ieuwS en Advertentieblad roor i oiida t n Unslrvkvu Telefoon o t l I I K I K I I I N vviil II yc i i il I i rHi i Ig a 5 1 fnlen H iIrn rHy I mut i I Ont Mi i nioii ietii f wor l hfTf ki ni n ai plaHtKniiini Inzerntinj v ii Ailverteiitipn ini I uur ites inidil TelefMB Ho Al üe üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Jonge Dame h b b b h vraagt volledig PENSIOlf en eeae kleine YBIJM KAMEB bij eene beschaafde R K Fam Ollerten met opgave v n liefst billijke conditie onder lett W P Bureau dezes Deparlement oiida der HaalschappiJ Tot Nul van t Igeiiieeii Dinsdag 14 Maart 1899 laeonilê Ie 9 uur in een der Zalen van de Sociëteit De RÉtisiE OoBthaven Spreker de Heer cl éC V ó SesoR Letraar aan de R H B S m Ut lymmsium te Oouda Onderwerp TAALen SPELLiyG ENTREE voor niet leden f M Oe SecreUtrie A J POSïMA n j m mLEN Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVEET Behaiigselpapi eren TAPIJTEN Gordiónstoffen Vitrages nm IIMLKLM LOOPERS eiiTarelklee leii enz mi Een ware Schal Toor d ongelakkige lachtoffar der Zeltbevlekking Onanie en gehe me litspattingen il liot beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIRIG HoUandiobe nitgaye met 27 alb Pr 2 gulden Ieder die aan de rsehrikelSke gevolgen van de e ondengd Ifldt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaatljk duizend van een zekeren dood Te verklBgen bfl hetVerlags Magaïin te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzending n het bsdrag ook in postzegels en m eiken hookkandel in Holland FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ BH chemlschd WasscheriJ TAK H OPPENHEllllEB 19 KruislioiU nottertlam Jebrevetocrd door Z M den Konmg der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Ax ijpwsialitait roor het itoomen en vervea van alle Heerenen üameigarderohen aleooh alle fCindergoederen Speciale inrichting voor het ttoora o van plnolie lnantale voeren bont enz Gordflnen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laaUte methode geverfd Alle goederen hetzB gestoomd of geverfd worden onschadelSk voor de gezondneid volgens staal bawerlct Jtoht kortom Waf Is dt bMs kwi vil tai Wm Bhmmatisk L Mtam io i W Hiibr PilüExpeller Hit sMiMMmiMsKit wwdwtogw s Jü fcef PiiBÜpeller fc 5 RiilBrlalitlxpellHr IMrisat i PlÜ 50 ssol 78 o a f l W B TMThutM la U msMte ApoOukM sn H T jJmMMt t Os te BottWiUm Te GOÜUA bü C LÖGER Apotheker Markt en bg WOLF Oo Westhaven 199 BRANDS MAOA8INS DO Mtemps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geillnstreerd modealbum voor het Zomeraeitoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JAUZOT AC Paris Hetzelve wordt dan omgaand yratU en franco toegezonden Bestellingen van al 25 francs vrij van alle kosten aan huis met S l verhooging Htopedilie kanlBor te lloïend lal N tl HOLliANDSOHE IIJ llJllUlUllllIlUUJlJi AMSTEItitAIM PriJanotMTing Cliina Congo Stofthee 45 en 50 e Grot 50 56 Lekkere 80 Souolion 75 Seurige 25 Congo 100 QntbUt Thee 65 Namiddag Tüee 15 Alleen verkrijgbaar by P tl J van Wanknm Oonthaa n B ti TANDAKT8 E CASSIÏO Gouda Turfmarkt aP BMBKVBBHi MAANDAG DINSDAG DONDEaDAG en ZATERDAG van 8 tot 5 nnr WOENSDAG en VRIJDAG van ItotC nor ZONDAGS niat Nieuw onovetroBen si i Trof Dr Liobers wolbelceud USVW KRACBT IUZIB AIImd wht met Ftbrielumerk tot voortdurende radicale en pM zekere genezing van alle zelfs HI H de meest hardnekkige ttenuiO bSCM lekten vooral ontstaan door gim afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht öenaowdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Masgpyn slechte spijsvertering Onvermogen Impotenz Pollutions enz Uit voerige prospeotnsse n i PriJBper tlnok fl 1 fl I dubjlele lesok 81 OtntmalDepSt Mstth v d Vegt ZsltboiaasvL DepüU M Cléhan Co Amsterdsm F Happel s Braveiihaw I Hslininani lU ong J Cin Sottsrdoiu Wolï fc Co ftoud n bii alle drogisten i StoUwerck sche Borstbonbons gehbiioeerd na vooaciirift van de kon Universitsits PrC G iun Hothid Dr HirtoH Bonn hebbeo etAeet 50 Jaren als Temchtsnd nuddel tegen hoea eii J beemkbeid eo aandoening der ademinga lj ornnen uilrimkande diensten beweten I BiJ apoedigo afwisseling van wannel en kond lucht is t bijzonder aanbevtlena1 wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Oeele pakjes a 26 oogt Alom vtrfcrlJglNMr Vrije Voorjaars Paardenmarkt TE GOUDA VRIJDAG 24 MAART 1899 Bij die gelegenheid zal er door de maai J i Namens het Bestuur J BREEBAART I Voorzitter A VAN VEEN Seoretaris HIEUW ïlEUWI HIBUWI GESCHIKT VOOR ITacMlicliteii Koffie en Theelicliteii Welke 4Vt uur branden k 2 9 en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Ëanig Ageot roor Gouda en Omitreken IZAAK CATS Papiermolep GOIJDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelgk Hen behoeft hiervoor geen Ollo geen Glaasje U AI14en een lucifer aansteken Is noodlg Qeheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk TB HTJTJI5 terstoan ca of later EBN Te bevragen Uanloor roit fatte tioeOeren FLUWEELEN SINGEL I o 61i2 o Kj xj 2 TTI JiO JDlBlX J Tt En T g S Kort ovarzicb t onzer FrUsoourant ij SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 Jess A ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 D C3 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch m X BODEGA CHAMPAGNE 1 75 SS COGNAC k f 1 76 f 2 26 f 2 75 f 3 26 f 3 75 en 5 f g SCOTCH WHISKY 2 25 ff t BOI IDE TJX S 2 S Pef Fl Per Ank 45 Fl l a S LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 aS V J CHATEAU VALROSE 0 75 31 S 2 St ESTEPHE 0 85 36 g a l St EMILION 1894 l 42 fc 2 PAÜILLAC 1893 1 25 53 3 2 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 IPS O 9 SAUTERNE 1 42 g d O S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 go s BOURGOGNE 1 10 47 2 De üesschen zijn in de prjjzen begrepen en worden i 8 ets per stuk teruggenomen 2 Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj De flrma T CREBAiS Gouda I WÊÊÊÊmmÊÊimÊmiÊmmmmmmÊmmÊm mÊBm Indien gij met will hoesten gebruikt de i lierwegs bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven BorBtlioiiig Extract Weiiaüiiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H N VAN fiM iBAIIii6c € o Oen Haag UoDeverauieri VAN 80BAIK 8 CO a Mellanthe is M beile niddsl dar wereld VAN SCHAIE Co s Mallanthe gnneest Kiokhoeit VAN 8CHA1K fO s Melianthe geneeal wowsl oud als jo d VAN SCHAIK CO S Mellanthe maj in eea huiigosin ontbrsles VAN SCHAIK Co s Mellanthe alaat voortdurend ooder Solieikuiidig tsflsislil VAN SCHAIK Co s Melianthe belpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co s Melianthe i bokroouil net Karediploaia i VAN SCHAIK Co s Mellantbo i irkroond mol Bond VAN SCHAIK Go s Mellanthe i Mroon l m l Zilror VAN SCHAIK 8c Co s Mellanthe ii rorkrgitbaar in flaooni van 40 Clf f CU en ft bg Firma WOLFF Co 1 A BOÜMAN Moerdmit Westhasen 98 Ooudn J O RATELAND Boeloof D MIJSBlES Khiytisg B 100 B v WIJK Oudewater Gouda M KOLKMAN WaddiKKét Oouda Druk van A BRINKMAN Zh E H vm MILD Veerstal B ROLLMAN Bodegravm B 126 te Rou io PINK3E NieumrkeTk a d JJeul HuUenlandsch OverKlchl De algevaardigde Pritchard Morgan stelde verdaging der zitting van het Engelsche Lagerhuis voor als een blp van afkeuring van het ondersteunen van Italië s eischen door den Britschen gezant te Peking De onder minister van buitenlanjsche zaken de heer Brodrick antwoordde daarop dat Engeland houding de eenig juiste was Italië zeide hij ia een bevriende mogendheid die wenscht te onderhandelen over zekere voordeelen in China en wiJ hebben daartegenover een vriendschappelijke gezindheid getoond Als Italië door diplomatieke onderhandelingen de Chineesche R geering kan overhalen om eenige concesbies te doen zullen wö Italié s verschj nen als vriend en bondgenoot begroeten Niets is onverstandiger in zulke aangelegenheden dan buiten onze taak te g an die in China is onze eigen belangen te bewaken en wanneer deze niet bedreigd worden geen bevriende mogendheden in de zorg voor hunne belangen te bemoeilijken Wjj zjjn dus bereid Italië langs diplomatieken weg te steunen Het voorstel werd door bet Huis verworpen ♦ De Vossische Zeitung weet te vertellen dat de positie van graaf Thun in Oostenrijk door het optreden van Koloman Szel in Hongarije als opvolger van den minister Banfty bepaald verzwakt ie Dit zon daardoor komen dat Banffy wel bereid was met den minister die met § 14 van de grondwet in de hand regeert een overeenkomst te treffen over den Ausglcich tnsschen de beide deelen der monarchie maar de nieuwe Hongaarsche ministerpresident is van dergelijke onregelmatigheden niet gediend en verlangt dat graaf Thun eerst met zijn Rijksdag weer op een behoorlijken voet zal staan alvorens over een Ausgleich te spreken En graaf Thun heeft dezer dagen te Praag waar hfl naar hot heet zijn schoonmoeder gravin Schwartzenberg een bezoek brengt getracht met de leiders der Dnische en Czechische partijen tot een vergelijk te komen maar dit is nog niet gelukt De Vossische Zeitung vertelt dan ook dat graaf Thui wel niet heel lang meer minister zal blijven Op den Weenschen Hofburg wordt men ongeduldig dat de nieuwe minister er nog niet in geslaagd is den wagen dien Badeni in het zand heeft gereden weer in beweging te brengen en het sehynt dat men over een nieuwen koetsier denkt Dat zou volgens de Voss Ztg baron Von Chlumecky de leider van de DuitschMora vische grootgrondbezitters zijn Deze zou de FEVILLEIOX Gcdeoksohriften van een Gelukzoeker AOTiBAL DE Vondeling JVaar het Fransch DOOR W NUTTERS 4 Eensklaps naderde een jonge man gekleed in witlederen broek die zeer strak de beenen omaloot verdwijnende in de groote met rammelende sporen voorziene rijlaarzen het rijtuig van den hertog en zijn gemalin De jonge man was burggraaf Raphael Matiiilda den jonkman plotseling voor zich ziende kreeg een koogroode kleur die oogenblikkelijk in een opvallende bleekheid overging wat den hertog ontging Ik heb de eer u goeden dag te wenschen heer hertog f riep de burggraaf vroolijk tegelijkertijd voor mevrouw de hertogin een diepe buiging makende die zij met een hoofdknik beantwoordde De hertog zag op en staarde dengene die hem toesprak strak aan Het is heeifburggraaf Raphael geloof ik die ik het genoegelqpieb voor me te zien vroeg hij op afgemeten toon on met een zekeren atgetrokkenheid Om u te dienen heer hertog Ik heb de groote eer gehad aan u te worden voorgesteld eenige weken geleden c taalverordeuingen willen intrekken en willen trachten een wet tot stand te brengen die ten opzichte van de taal Duitschers en Slaven tevreden zou stellen Dit zijn nog slechts geruchten maar zoo iemand dan zou de heer Von Chlumecky in staat zijn de partjjen in Oostenrijk weer een beetje met eikaar te verzoenen De audiëntie van Cecil Rhodes op Zaterdagavond bij den Keizer duurde tamelijk lang drie kwartier Hjj bracht Zgne Majesteit de persoonlijke groeten van koningin Victoria over die hjj kort voor zijn vertrek gesproken had Rhodes wenscht dat bet Duitsche kapitaal zal deelnemen zoowel in den aanleg van den spoorweg van het Zuiden naar hot Noorden van Afrika Kaapstad Kairo als bij dien van het Oosten naar het Westen BoeloewajoSwakopmond Waivlschbaai Reeds van vroeger bezit oen Engelsche maatschappij een spoorwegconcessie voor Duitsch Zuid West Alrika welke Rhodes thans voor aansluiting naar Rhodesia wil gebrniken De Duitsche hoogheidsrechten over den spoorwegaanleg op Duitsch gebied erkent Rhodes als vanzelf sprekend en is ook tot concessies wat de richting betreft bereid Voor zijn vertrek zal Rhodes heden nogmaals door den Keizer ontvangen worden Van met de regeering bevriende zijde schijnen de wantrouwig blijvende Duitsobe koloniale kringen voornamelijk met liet vooruitzicht gevleid te worden dat in aansluiting aan het Engelsch Afrikaansche ZnidNoord spoorweg ontwerp ook de ianggewenschte dwarslijnen door Duitsch OostAlrika van het binnenland uit naar de zeekust sneller tot stand zullen komen Zeer wantrouwige lieden willen hier daarentegen voorloopig weinig van deelneming van Duitsch kapitaal aan Rhodes spoorwegplannen weten en vragen zich af of Rhodes niet op reusachtige wjjze va banque speelt De geruchten van de laatste dagen nopens koninklijke goedkeuring van do verkiezing van Kirschner tot opperburgemeester van Berlijn misten tot gisterenmiddag ten raadhuize alle bevestiging De Fransche minieter van oorlog heeft Zaterdag bü de behandeling van zijn begrooting in de Kamer verstandige woorden gesproken Marcel Sembat had een amendement ingediend tot afschaffing van de militaire attaches en de markies de la Ferronays zelf oud attaché bad daartegen gesproken zeggende dat die ambtenaren werkelijk geen gegalonneerde spionnen waren althans de Fransche niet en dat de regee Ja ik herinner mij zoo iets En heer burggraaf ook aan t wedrennen € ija heer hertog ik wenach ook mijn rijkunst eens te beproeven iWelk paard berijdt gij De burggraaf woes met een beweging der hand op miss Orphelie die op eenige schreden afstand met den teugel aan een paal gebonden stond ilnderdaad een fraai dier en voor zoover ik er over kan oordeelen wel geschikt om er eer mee in te leggen Uw eigendom heer burggraaf Sedert gisterenj heer hertog c Hoe F Sedert gisteren f Gij hebt het dief toch zeker dikwijls bereden i Ik vraag u pardon heer hertog eergisteren toen ik over den aankoop onderhandelde heb ik het dier een halfuur bereden en gisteren een uur Is het dan niet een onvergefelijke onvoorzichtigheid u aan de gevaren van een wilden wedren bloot te stellen op een paard dat ge zoo weinig kent en dat nog in t geheel niet aan u gewei d is ffMiaschien rel heer hertog Maar ik kan niet anders Mijn eigen renner ia door de lompheid van mijn stalknecht gevallen en kan niet loopen ik hftd me reeds laten inschrijven en allen waren vol verwachting Ik heb een sterk geloof dat mijn beachermcngel mij zal bewaken en er is iets in me dat me zegt dat ik overwinnen zal bovendien wHoudt u in elk geval verzekerd heer burggraaf zeide de hertog terwijl op de geestdriftvolle taal van den jonkman iets als een glimlachje zijn lippen krullen deed dat mevrouw de hertogin en ik ringen hun diensten niet tot spionnage plachten te gebruiken De Freyciuet zeide iets dergelijks maar voegde eraan toe dat heel die zoogenaamde spionnage dienst niet zoo belangrijk was als men het wilde laten voorkomen Er waren eigeuljk maar zoo weinig geheimen van de nationale verdediging enkele slechts betreffende zekere ontplofiingswerktuigen geweren en kanonnon Do mobilisatie plannen stonden feitelp ten dienste van een ieder die ze wilde bestndeeron Het verraad speelt maar een kleine rol m den uitslag der veldslagen Men moet niet gelooven dat men van verraders omringd is en de beste bescherming tegen het verraad is vaderlandsliefde en solidarifoit te midden van het gevaar of als gevailr dreigt Het amendement werd verworpen Verspreide Berichten HHiVFVS Esterhazy heeft een boozen brief geschreven aan Drnmont die hem in de LibreParole ztjne onthullingen had verweten Hoeondankbaar meende de profeet der antisemieten om al die officieren aan teklagui die hem Esterhazy naar hun besteweten tegen de joden verdedigd hebben Estvrhazy heelt zich daarmee aan de openbare verachting prijs gegeven al is zijn armoede dan ook een verzachtende omstandigheid Algemeene verachting dus Drnmont komtmet de zjjne achteraan maar hjj komt erdan toch mee Waarlijk is er geen vonnisvan een krijgsraad meer noodig om denühlaan te straffen Tezelfdertyd dat Dromont Esterhazy over boord gooit doet Rochefort het generaal de Boisdeffre Geen onmogelijker dommer ijdeler verwaander vent is er nu volgens hem te bedenken dan de man die eenige jaren aan het hoofd van den generalen staf heeft gestaan Deze omkeer van den plamfiettist is zoo merkwaardig niet men heeft stouter stukjes van hem gezien Maar het is toch wel kenschetsend voor den stand van de publieke opinie wanneer men bedenkt dat nog geen jaar geleden majoor Pauffln de St Manrel de eer van het leger namens generaal de Boisdeffre persoonlijk aan de Intransigeant kwam toevertrouwen Ook Cavaignac begint iets van zulk een omkeer gewaar te worden Op het oogenblik is zijn vereering voor het leger bepaald grooter dan de vereering van het leger voor hem Generaal Guerrier heeft een nitvoerige geloften uwentwege zullen doen Op dit oogenblik kwam een andere kales bijna even elegant en sierlijk als die van den hertog aanrijden en nam haar staandplaats voor een fabelachtige som afgehuurd naast die van mijnheer de Latour in bent In deze kales kX een jonge vrouw Het was de markiezin de Villiers zeer gezien in de groote wereld en in de aristocratische salons van Parijs en die met de familie de Latour op zeer goeden voet stond Na de wederzijdiiche begroetingen en de gewone wederkeerige informatien omtrent elkanders welzijn die men bij elke ontmoeting doet zonder antwoord te verlangen of te verwachten formaHteiten waarmee elk gesprek of onderhoud aanvangt die men handhaaft met een angstvalligheid alsof ware straffen overtredmg het tot iets zeer gevaarlijks maken riep Mathilda dadelijk den deftigen trant der wellevendheid met dien der gemeenzaamheid verwisselend Hemel markiezin wat hebt ge daar een overheerlijk bouquet Ja vindt ge niet Waar hebt ge die vandaan gehaald bid iku Ik heb nooit prachtiger heerlijker bloemen gezien en dat in dezen tijd van het jaar Kijk eens Ik geloof het gaarne lieve van deze bloemen zou men kunnen zeggen niet in den handel en niet voor elkeen verkrijgbaar vergeef me deze kleine ijdelheid deze bloemen vindt men in heel Parijs niet dan in de serres van den ridder van Anjou een ouden halfgekken edelman die heel zijn leven doorbrengt op een zeer kleia kasteel memorie biJ den president van het Hof van cassatie ingediend strekkende tot reot licatie van het getuigenis van Esterhazy voor de strafkamer hetwelk onjuist zou zjjn op alle punten die dezen generaal betreffen De piinister van oorlog heeft het verzoek van de generaals Gonse en de Pellienx om een enquête in te stellen naar hun gedragingen in zake Esterhazy afgewezen Er zal gelegenheid voor zulk onderzoek zjjn meende hij als de revisie zaak maar eenmaal is afgeloopen Fkankrijk President Loubet heeft door een lenken zet zich bü geheel Montmartre populair gemaakt In een café chantant in die Parysche wflk word dezer dagen een lied gezongen waarin de president der republiek geduclit doorgenomen word Daar dit lied niet door de censuur was onderzocht werd het caff op last van de politie gesloten De eigenaar richtte nu een request tot Loubet zelf en deze gelastte opheffing van het sluitingsgebod Nu zal men voortaan in de concerts van Montmartre natunrlük slechts Loabet s roem hooron bezingen De influenza heerscht te Parys epidemisch büna alle takken van dienst vooral de telefoondienst ondervinden boleminering door het groote aantal ambtenaren die ziek zün Een draagster van het legioen van ee is in Fraiikrük gestorven Het is Coralle Cahen een vrouw die een schoone rol gespeeld heeft in de Fronsch Duitsche oorlog Kort vóór den oorlog verloor zü haar echtgenoot waarop zü besloot haar dignsten aan haar vaderland to wijden Als liefdezuster maakte zü den geheelen veldtocht mede overal zooveel mogelük hulp en vertroosting brengende Tc Metz stond zü aan het hoofd van do ambulance doch wist na de nederlaag van Metz ovor Zwitserland Tours te bereiken Gambette plaatste haar aan het hoofd van een hospitaal Toen de Duitschers do Vendórae binnentrokken en op het hospitaal de Fransche vlag door de Duitsche wilden vervangen liet men dit op haar krachtig protest na Na den oorlog bezocht zü dank zü den steun van keizerin van Oostenrijk zesenzestig vestingen waar haar landgenooten wegens disciplinaire overtredingen gevangen waren gebleven en door haar invloed bleef er geen enkele gevangene meer in Duitsehland Later wydde zü al haar krachten aan het Israëlitisch weeshuis te Neuilly In 1889 schonk men haar het legioen van eer AuBTEiUK Tweehonderd personen zü omgekomen in drie mijlen van hier Ik ben zeor trot ich op mijn bouquet en zou u wel om den hals wiüen vallen omdat ge het zoo bewondert Ik diiag iedereen Uit om zich een gelijk bouquet te verschaffen De oude Anjou zou elkeen die er om durfde verzoeken heel deftig naar den duivel verwijzen hij ia 2Ü0 koppig als een ezel ol liever de ezels zijn even koppig als hij Ah zuchlte de hertogin op echt kinderlijke wijze een dergelijk b ouquet zou ik verre boven een halssnoer van diamanten verkiezen De burggraaf na de e converbatie aangehoord te hebben verwijderde zich met een beleefden groet die door den hertog meteen tamelijk stijven hoofdknik werd beantwojrd en naderde zijn paard hetwelk hij losmaakte Al de deelnemers waren intussclien aangekomen Het sein tot den afrit stond op het punt om gegeven te worden Wanneer ge wedrennen bijwoont doet ge dan wel eens aan weddingschappen hertoginneljet vroeg mevrouw de Vilhers lachende het gestaakte onderhoud weer opvattende Soms wel eens antwoordde Mathilda afgetrokken Maar niet altijd 0 ik altijd niet om een p iar loiiis te winnen hemel dat zou al te gek zijn maar het amuseert me interesseert me zoo weet ge men gevoelt zoo iets van de gemoedsbeweging der spelers aan de speeltafel zoo n aangename opwinding men geniet dubbel van den wedren ademloos ziet men den uitslag tegemoet Wordt Vêrwig4