Goudsche Courant, maandag 3 april 1899

U Maandag 3 en Dinsdag 4 April 1890 38ste Jaargang No T854 COHANT JSiéuwS en Advertentieblad voer Gouda en Omstreken Ttlefoon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg el meerl i Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte j Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tdcfmia No H De Citgaye dezer Courant geschiedt dagelijlcs met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN TE KOOP door gterfgeval een in volle werking zijnde Stoomwassclierij en Strpinriclitiiig nabij AMSTEIIDAM Inlormatiën b j de makelaars I V vos ÖLAHN den Texstraat 5J en C ö MEEHBUKü Damrak 26 te Amuteudim BIEBHAirDEL Eene groote BEIERSCHB BIEEB E O U W E B IJ Uer te lande VRAAGT roor Oouda en Omttrelun een fliuken degelijken Vertegenwoordiger die zich tevens met Bottelen zonde willen belasten Zö die eenigen waarborg kunnen stellen genieten de voorkear Voordeelige Condition Beflecteerenden gelieven zich te adresseeren met franco brieven onder lett B B aan het Bureau van dit blad jS Zedttjv en üaaglijders wordt uit orertniging als een werkelijke holp in den nood het boek ISaad gre ver ubevoleo N ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegesonden doorf BLOKPOeii S Boekb Zaltbomme Oeoombinesrde NATDUR GENEESINRMTING door planten kruiden uiou water licht lucht enz llizondere behandeling van Mnuwzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden bleekzucht niaaglUden alechte bloedimenicint ziekten der Mofwiuelina boratlUden rkeumatismua Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgh VOOnUUKG bij l en Haag aan de Cleeitbrug BOEKÏÏOÏÏDEIf c a OPLEIDING voor do praltHJk en de eaMlUenn Het Schriftelijk onderricht geeft beste resnltaten Het dwingt tot oordeelkundig en accuraat werken Br fro te adr Korte Groenenwegje 8 tttsschen Koning Str en Stationsweg Den Haau WmI la ite bHto tawiJMai tne Jicht fciv Anfcer PaiBExpeHer yffX l mal luttatlinMUiila wenden taf eo TsiknAeM ¥ li sg S ftiikerJ iiHlx ieller itaKll In li i haiigeiis I Anlerliii pelier Pl M CH 75 oeet en 1 25 de Imk Tterlündao in de meeste Apotfieken eo bv 1 Ijmuktu 0 te BottardM TeQOüDA bg C LÜGER Apotheker Uarkt en by V70LFV It Co WeetbaveD 199 AEMEIT20EG Afdeeling WEBKVERSCHAPFING voor VROUWEN en MEISJES eraoekt NAAIWjSKK aan huis voor een nette Naaister Inlichtingen verstrekt Uaj ÜHLTSËR Gonwe C IM lul I TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 8 G Uda Druk van A BRINKMAN Zk WÊÊÊ Het COBRESPON DENTSCHAP 1 Klasse F der NEDERLANi SCHE BANK alhier bericht bij deze dat van al 1 APRIL voortaan de verwisseling van BANKPAPIËR en ZILVER zal kunnen plaats hebben alle WERKüA tEN van s morgens 9 uur tot s namiddags 1 uur voor overijje zaken het Correspondentschap betreffende blijft het Kantoor geopend van 9 uur s morgens tot 4 uur s namiddags Gouda 31 Maart 1899 Sigarenmagazijn van W G BOELE Senior HOFLEVEEANCIEB Ieder die met de aanstaande Feestdagen een lekker SIGAARTJE wil rooken neme eens proef met de Merken uit het ag azijn av £arlct 54 C3 o a d a MINZAAM AANBEVELEND NICLWl WIEVWI GESCHIKT VOOR ïïaclitlicliten Kofle en Tliealicliten Welke 4Vi uur branden it 2 i en 6 uur brandende 3 cent per stuk Eenig Agent toot Gouda en Omitrekeo Z K CATS Papiermolen GOLDA Vind u dit niert goedkoop en gpemakkelijk Ueo behoeft hiervoor geen Olie goen Qlaa e 1 H Alleen een luoifer aansteken is noodlg Oebeel zonder ge aiir voor braod als ook zonder reuk Het groote aantal zenuwkwalen van Tem hoofdpijn f tot de voorafgaande kentMkenen van apaplazts harMnberoBrte to trotneitrM ubf itepda alle middelen door de medlictie wetM S hap aangnwend Bflnt aan don alenwon tijd kamt de mr toe dat eIJ doorhet febmik mnkpn vaa den eenvondiKHtPiiweg nanelljk Ibiik de biiïd mim phytioloeiBoJie oütdekkldf f daan heeft die na honderde proetnemingeu thans over de geüeale wei eld vhrbreldls en terwijl Et in wstaniabappfllllke kringen de faooKsta belangstelling wekt tevenii eeue weldaad blijkt te sijn voor da aan laBuwkwalaii lijdend menaonheid Deze geueeawijM tutgevonden floor den gowezen Oftloler van Oezondbelt Or Bomaa WeiSBmann taVUstaofen en bernat op d on dervindiug opRedaan In èaaa BO Jarige praktijk Woor witsarhln vi n h t hvefd umHHl nvT liiK worttcn anmrtom gesehlkt alofraii d r l hntd oninl l I t lÜk tn b t aewnw neutel u d iiedevl l Met deze geneeiwijM Werden werkelijk schitterende rasnltaUn vn loweB eo sU maahta looveet opgang dat van een dcor den uitvinder gesehreveu werkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hsre vaorkornleo en ger ti nnen korte tHd reeds de üle dmk verirhenen is Uit boekje bevat niet alleen vor het crMta pnblipk vt rittuftRbar verklaringen omtrent het wespn der nieuwere therapie en de daamede zelfs ill Hnhopign aevallen verkregen Uitwerking maar ook vfirtlt men dudHn weteniohappelijke ver hHiidfiliiigflii uit de nKMileelit binilen die san deze geneeHwiJie Rewijd nijn zoomede afschrift van lal Vdu Ketnl doliufteu van hooggeplaatste geneefikuiidigeu onder welke P Meniere mét dr proreisor n I d polyltlinlBk ti Perlji rua Rougemont tO SttmBraScr med dr prsktlseerend geneeiheor san het krank tlnnlaen reetloht de Charenloa SanltitiratDOr Co m te Stal l Oroiimann m d dr arrond srtt te JohUn s i Dr P Foreitier geneeift ar dlreDteur ven het hoipitael te Agan Qehelmralh Or Soherlni kasteel Dutenlele ad Er I Darlee med dr gsnasiheaf d rtsUur Ur galvana therspsutiechB Inriehtlni voor teauwll dars te Parlta rus St HonorA 334 Coniul van Aechenbaeh med dr te Corfu Dr Buebaoh erraed erU de Zirtnlli OMrinrbtfit Jechi mod tr te Waenen Dr C eongaVel te La Fafrière Eure lid ae des Oeaaall Central d hygiina ft do annlA In Frankrijk en ve e anderen Ann ullpn wierK nnwKeR cl mvemf mIndcrnMiiradRiail ta ar lanii anscnnitand Konnnnrhilslield lljdvn waarvan fokenteekenen cijn ehroniaohe heofdpltn mirraine iDhete heordiHlPÏ bloeriandfang r oteerilikelbaerheid oeJa gdtie d alBaeloo held llohamatl beonruil en eHbehagell be te itand verder alle zlekrn dia door beroarU getroffen wetften en nog igden aan de gavotaen daarvan EOosIs vorlammlngen otvermogen tot iprekea rwara tongval fnoelelljk sllkkan etijnield der gesirioMen met voortdurande plln plaiitielt ke iwakte verzwakktng van gsheagen ena B zij die reeda onder geneeekondige behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen nlB ontbondiogsenan koadwatarknnr wrijven eleFtrieecron atonminol of zesbaden een geneeing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte tij die vrree K veel nvottr bcroftrte tn naartoe reden hebben wegene verBohUnaelsn ala iloh aaahoudend ugtila oelee verdoovlng la bet lisoN keefdalla aiet dulzallBlnid finkirinHn en donker wardeii voor de oogWe drukhentfa pijn onder het vaaHieoni aalatng la e oerea hat woa en van krleiiBlini in en kei alapm vea haelan en Meten aan al deie drie oatatoriln van a mawig lerm all ook aan longe niMei ri dasee Ren blfaktnoht en kraohtefaoaheld nok an gesonde lelfi een jongs ptraosen dis veel met hst heofd werifn en geestelijke i eaotie willen voerkomen wordt dringend aangeraden zlcb het boven vermelde werkje aan teschaffenibetweU op aanvrage koateleoa ee frenee v r zonden wordt door Amnterdiim door Rf I RHAX A Co Helliffeweg 4V Rottei rtnni P B vnn HAlVTKlT KOLfV Apotheker Korte BoohUeg i Vtrerlit LOlilIV l OKTO üiidograuht biJ de Gaardbrun F Up de lonxste kyglenDierh mmlicinale t ntnonxtellini In de l i WfUaiiiHnn eche OensM rfoor de sdis e Inrli r i rfu W wtlM 1 fw i de Xlh Indien gij niet wilt hoesten gebraiki de ftUerwejjt bekroonde en w reldberoemde Superior DruiYen Borstlioiiig Extraot nAA uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H VAfV fll€HAII4 € Om i en Haagp lloDevmcim 80HAIK SCHAIK 8CBAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN Van VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Melianthe hei beslo niddal dn Tolcl CÖ S Meliantbe Kenenst Kmlihaesl ro s Melianthe geneest loawA oud als jong Co s Melianthe QIBK ïu Keen hmageEin ontbre eu CO a Melianthe llnut rourtdurt iul onder Scheikundii toeslatlt Co s Melianthe kelpl oilherroopelijk Co 8 Melianthe is bekroaud met Eeredtploma s Co s Melianthe is bekroond loüt Goud I Co s Melianthe i bekroond met Zilver Co s Melianthe verkrijübfar in flaooDi tu 40 Cf ro CIt en ft b j k BUUMAN Móordmld J C BATBLAND Bos oop B ï WIJK OmimairT M KOLKMAN WaddiKnm B aOLLMAN Bodtgravm PI N KSE mtUKtrhrk a d lJnil Firma WOLFF Co WMthaven 198 Goud D JBBIB Kleiweg E 100 Gouia e H TAH MILD Veer t 1 B 128 te floudo Stoom Zagerij en Schaverij VERGEER GOUDA LEVERT mimit mmum n mm ook volg ens op te g even Profiel fiipoedige aflevering lette uttvoertng Coucurreerende prijzen Provincie Zuid Holland AAI IBEST E DII i Op Maanilag den 24sten April 1899 ties voormiddags te Ué uren zal onder nadere goedkeuring door den VoorzitteJ of een der Leden vun het College van Gedeputeerde Staten der Provincie Znid HoUand en in bijzijn van den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland aan hel lokaal van het Provinciaal Bestuur te aGravmhage worden aanbesteed Het verbreeden van de Gouwe nabij Gouwesluis en van den Rijn te Alphen met bijbehoorende werken RAMme Ma y De aanbesteding zal geschieden bj enkele inschrijving overeenkomstig § 447 der Algemeene Voorschriften vastgesteld door den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid dd 12 December 1895 Het bestek ligt van af den 7den April a s ter lezing aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Zuid Holland te t Gratxnhage en is voorts van af gemeld tijdstip op ranco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen biJ de boekhandelaars firma Gebroeders ïAS CiEEF Spui n 28 te t Ormenhage en door bare tnsschenkomst in de voornaamste Gemeenten des Rijks Nadere inlichtingen ook omtrent de kosten der besteding enz ziJn te bekomen bij den HoofdIngenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland J van uee VEGT te iOravenhagt en biJ den Hoofd Opzichter P J HUIBEES te Gouda door wien tevens aanwijzing in loco zal worden gegeven op 12 en 19 April des voormiddags te 11 15 nnr beginnende achter het hotel St Jori te Alphen De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoUand FOCK Voorzitter F TAVENRAAT Griffier ONTVANGEN WESTFmSCEE M B L VAN VEEN BLAUW8TEAAT StoUwerck sche Borstbonbons gekbiioeerd na voorojfarift van den kon Universiteits Fn £ CMm Hofrad Dr HariNt Boon heUMO sedert 60 Jaren k iwzachtend middel tegen hoeateo heenUuad en andaening der ademings organeo nitaHeekeods dknstoi bewezen By spoedige afwiasaling van warme en koude lucht is t bijzonder aanberelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pOjes ik 26 oent Atom verkrijgbaar TANDAWrs E CASSl TO Gouda Turfmarkt SPREEK URElfl MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATÜRUAG van S tot S our WOENSDAG en VRIJDAG van 1MB uur ZONDAGS nirt A SLEGT beveelt zich aan tot hft lerereo ran Zui7er Zeetiwsoh Tarwebrood f eent de K G N1EI1W E HAVEN 28 P Bekroond op de InternatioBkls Taooonitelling van Bakkerg Haalderg en Kookktmat ia e Ormmiliage met e u diploma Verguld Zilrenn M dvlle Uithoofde van het PaascMeest zal Maandagavond de Goudschb Coubaht niet verschijnen Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BuUeDlaRdsch Overzlcbl Volgens de Siècle bestaat het plan de Brejrfuszaak te beëindigen op de wijze als Esterhazy reeds heeft te verstaan gegeven door aan den onrechtvaardig veroordeelden officier een soort van gratie te verleenen Het Hof van Cassatie zou namelijk beslissen dat hoezeer ook ernstige twijfel is gerezen of Dreyfns inderdaad schuldig is toch het nieuwe feit door de wet voor revisie vereischt in den zin der wet niet aanwezig is omdat er geen feiten ziJn aan den dag gekomen of stukken te voorschijn gebracht van dien aard dat ziJ de onschuld van den veroordeelde aantoonen Het verzoek om revisie zal dan worden verworpen maar reeds den volgenden dag zal in de Fransche Staatscourant een besluit van den president der Republiek verschijnen waarbij de straf van deportatie naar een versterkte plaats voor Dreyfus wordt veranderd in verbanning Tevens zal de minister van oorlog gebruik maken van ziJn bevoegdheid om de generaals De Boisdeffre De Pellieux en Ruget op nonactiviteit te stellen En daarmede zal de zaak dan volgens de regeering uit zijn Met het oog op de pogingen om de zaak te begraven heeft zich een comité gevormd dat het proces verbaal van het onderzoek en de verdere behandeling voor het Hot van Cassatie zooveel mogeljk in Frankrijk zal verspreiden Reeds zijn daarvoor 1000 francs bijeengebracht Gisteren vierde de rijkskanselier prins Hohenlohe ziJn tachtigsten verjaardag Hy bracht den dag door in den schoot van zijn gezin in het mooie Baden Baden De hartelijke sympathie van het Dnitsche volk voor zijn rijkskanselier nit zich bij deze gelegenheid geen partij Duitschland die den stillen gematigden man oppersten raadsman des Keizers vjandig gezind is Wel is waar hebben alle partyen beurtelings allerlei dingen op zjjn beleid aan te merken maar op slot van rekening erkent men toch dat de weinig sprekende Hohenlohe met zijn stillen invloed op den gang der politiek een soort FEViLLETODl GedenkscbrUlei v n een Gelokzoeker PITIBAL DEVONDELING Naar het Framch Dooii W NUTTERS XS7 De b ron geraakte na het vertrek van zijn r gzoon in een zeer vroolijken luira waarvan uiting gaf door zich op een zonderlinge manier te verkleeden lich een langen grijzen baard aan te trekken en toen hij ten slotte geheel in den woekeraargeldschieter was getransformeerd voor den spiegel allerlei grimasbcn en gebaren te maken op de wijze van een tooneelspeler die een rol instudeert en waarbij op zijn gelaat een uitdrukking verscheen als van iemand die een ander die niet vlug van begrip is iets duidelijk tracht te naken lïDe menschen zijn toch vreesehjk dom mompelde hij eindelijk Daar is nu mijn waarde pleegzoon die in ernst meent dat ik geheel belangeloos en zonder eenig doel al dat geld aan hei vermors louter uit liefde of zoo iet t is beuagelijk 1 ia zeer treurig met de menschen geateld De oen na den ander loopt er in hij 19 nu al de dertiende en alle op dezelfde wijze Maar niet a lcn brachten mij zooveel op als hij Dl ben er zeker yan dat hij voor het kinker wordt hier is met dat contract en nog een aardig aom van slinger in s rjjks uurwerk vormt waardoor de onrust in zekere mate binnen de perken wordt gehouden Prins Hohenlohe wordt oogenschijnlp door den Keizer op den achtergrond gedrongen diens persoonljkheid eclipsecrt den kleinen ouden kanselier geheel en al En toch is vrij algemeen de overtniging doorgedrongen dat hiJ diplomatieke vos die hü is het opbruisende temperament van den monarch in hachelijke oogonblikken voorzichtig en ongemerkt maar met onwrikbare volharding weet te bedwingen om het naar een doel te leiden Wel is waar lukt dat niet altp hij de eerste rukjes maar het lukt toch m De Fransche kamer is nu ook naar huis en daardoor is het overal rustig op parlementair gebied Als men deze rnstpooze gebruikt om eens na te gaan wat de vruchten van den parlementairen arbeid in den afgeloopen winter zijn geweest dan zal men gelooven wij weinig reden hebben om te betreuren dat de Paaschvacantie een einde maakte aan de wintorzittingen In Belgif heeft de kamer nu al eeiüge weken zoek gemaakt met de behandeling van het ontwerp betreffende het arbeidscontract en toen de zitting Woensdag onder de reeds vermelde omstandigheden werd opgeheven was pas het 10e artikel goedgekeurd na verwerping van een aantal amendementen meest door do vooruitstrevenden ingediend Trouwens verwerping was het lot dat de meeste amendementen wachtte De hoop dat de kamer nog vóór zij uiteenging de nieuwe kieswet under do oogen zou krijgen is niet verwezenlijkt en wiJ gelooven dat de regeering geen bijzondere redenen heeft om te zorgen dat de kamer het ontwerp by hare terugkomst gereed vindt Haast heeft zij niet en ook het ontwerp tegen spel en weddenschap biykt geen haast te hebben Dat zweeft nog steeds tusschen Senaat en kamer en is mede een der belangrijke regelingen welke onafgedaan bleven Verspreide Berichten Enoeland Eergisterenmiddag is een plezierboot de mailstoomer Stella van den South Western Spoorweg gaande van Southampton naar Guernsey in een dikken mist op de Casquetsrotsen hg Guernsey geloopen Er waren 185 passagiers en een bemanning van 35 koppen aan boord Het schip zonk in tien minuten Ongeveer honderd opvarenden waaronder metje bovendien Dan doe ik er van mijn kant ook nog een kleinigheid bij en dan zullen we eens zien of we dien heer Van der Grijp op de boulevard hierachter niet kunnen bewegen die brieven voor dat alles in te wisselen Ik zou denken dat het wel lukken zal Ik ben er zeker van dat Van der Grijp er genoegen mee neemt It En de ellendeling barstte in een schaterlach uit HOOFDSTUK XIV Raphael zijn pleegvader verlaten hebbende snelde naar het huis in den faubourg SaintHonoré naar Mathilda s woning Hoe meer hij zijn doei naderde hoe heviger zijn hart klopte Hij kon maar een zeer zwakken troost brengen Hoe gaarne had hij de vrecselijke papieren aan hare voeten gelegd Aan de deur vond de burggraaf Justme Mathilda s kamenier die hem ziende op hem toetrad met de woorden Mijnheer op bevel der hertogin wacht ik hier uw komst De hertogin was er van overtuigd reide zij dat u weldra komen zoudt Zij wenscht u afzonderlijk een oogenblik te spreken Dat moest ik u zeggen En daar mijnlwer de hertog tegen eijn gewoonte niet is uitgegaan verzoekt aij u zoo goed te willen zijn door de tuinen heen haar in de kiosk te ontmoeten Hier is een sleutel in den muur die langi de Champs Ëlys loopt alle VMttWen en kinderen die aan boord waren n in de booten gered Men vreest dat de overigen verongelukt zgn Als verdronks worden reeds opgegeven de kapitein de stuMmau on verscheiden passagiers Ahkkika Genwaal Otis seint uit Manilla dat kolonel Mm Arthur Malolos het hoofdkwartier der Filipino s hedenochtend genomen heeft DeFilipino s boden slechts weinig tegenstand en trokken zich terug na de stad in brand te hel en gestoken Gen raal Otis seint uit Manila dat do troept te Malolos uitrusten Een aannierkeiyk t8el der stad is verbrand De Amerikanenlhebben een doode en vyftien gewonden gekregen gekrc e i NNENLANP Naw wy vernemen zyn tot vertegenwoordigerÉ der Nederlandsche regeering op het7e inftrnationaal congres tot bestryding vanhet lÉsbruik van alcoholische dranken datdezerjdagen te Parjs zal gehouden worden beno d mr 1 H M baron MoUerns van Westkerke commissaris der Koningin in Geldwland te Arnhem en dr W P Ruysch adviseur aan het ministerie van binneulandsche zaken te s Gravenhage IJl Het Museum van Knnstnyverheid te Haarlem is weder geopend en de Tentoonstelling der Hindoe ornamenten dagelijks van 104 uur voor belangstellenden te bezichtigen Vüorloopig is de vrye toegang die des Zondags verleend werd vervallen Het Diploma A voor de zuivere toepassing van het Correspondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wóry werd verstrekt aan de dames R Speelman z b Rotterdam E Wéry z b s Gravenhage A M Wildschut z b s Gravenhage en aan de hceren J E Bosz z b Amsterdam P Mulder Ie luitenant Inf Groningen Ofhr P A Prins luitenant ter zee Willemsoord J 1 Schmidt z b Rotterdam J Steur Wynkoopersknefht Hilversum on K Wiersma veehouder Itens kon Diploma A voor de zuivere toepassing van het Oorrespondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry worden verstrekt Over de proefschriften van 4 candidaten voor Diploma A moest afwyzend worden beschikt 13 een poortje dat met dezen sleutel kdu geo t nil worden Als u zoo vriendelijk wildet zijn madame dat genoegen te doen Reeds had Raphael de sleutel aangenomen en zonder de kamenier die lachend het hoofd schudde teneinde toe aan te hooren verwijderde hij zich haastig om aan de achterzijde der hertogelijke woning te komen Aldaar volgde hij letterlijk de ontvangen instructies De muur der tuinen van den hertog de Latour eenige honderden meters lang had slechts een klein poortje voor in en uitgang welk poortje hoogst zelden gebruikt werd Raphael opende dit trad den tuin binnen en sloot het deurtje achter zich Langzaam stapte hij door de lanen en rijpaden die naar de als plaats van samenkomst aangeduide kiosk leidden En hoe meer hij de plek waar men hem wachtte naderde hoe meer hij zijn tred vertraagde En alvorenb binnen te treden had hij een hevige aanvechtmg om terug te keeren te over winnen Maar hij overwon en hij trad binnen Zij die hij verwachtte waa werkelijk daar Op een divan gezeten had zij de houding aangenomen van iemand die zich op l nge uren wachten voorbereid Den burggraaf ziende binnentreden stond zij evenwel op De jonkman verwonderde zioh over de uitdrukking van kalmte die over dat bleeke gelaat verspreid lag Alle overspanning scheen geweken de zenuwen waren tot kalmte gekomen op haar blauwachtig bleek voorhoofd zweefde de rust gevolg van een aah rro peliijk besluit Hare Door de Mailboot der maatschappy Zeeland werden eergistormorgen niet minder dan 250 passagiers te Vlissingen aangebracht Dit cytor werd nog nimmer behaald De mailtrein ViissingenAmsterdam arriveerde te Arasterdam te 9 86 dus met een half uur vertraging Ook de Mailboot der Hurwich iyn had vertraging waardoor de eerste aansluiting werd gemist Post on reizigers arriveerden te Amsterdam te 8 20 Gemengde Berichten Het echtpaar K woonachtig op een bovenkamertje in de Kleine Leouwonlaau to Rotterdam kreeg gistermiddag twist omdat de man van zyn vrouw geld wilde hebben Beiden waren onder den invloed van sterken drank en met hun beiden alleen thuis in het schamel gemeubelde vertrekje Toen de luan een graanworker met praten bet geld niet machtig kon worden ging hy tot daden over Hy greep een mes en viel zyn vrouw aan wie hy eenige steken toebracht o a in den buik in de linkerzyde en aan een schonder Levensgevaarlijk verwond eu hevig bloedende liep de vrouw de straat op gevolgd door den man die het nu met de bewoners van het straatje te kwaad kreeg en hot duchtig ontgolden moest tot de politie ter plaatse verscheen en hem als arrestant medenam naar het politiebureau in do Pauwensteeg De zwaar verwonde 41 iarige vrouw was intUBschen naar het ziekenhuis vervoerd en aldaar ter verpleging opgenomen By de rioleeringswerken naby de Ijaanvan Meerdervoort in Den Haag had gistereen zeer ernstig ongeluk plaats Een man geraakte tnsschen een stoomnmchiue bekneld en werd byna onmiddeliyk gedood Eeri ander werkman die de machine tot stilstand trachtte te brengen om zyn kameraad nogte redden kwam daarby met oen zyner armen tusschen de machine ten gevolge waarvan dit lichaamsdeel hem werd algekneld De verminkte werd naar het gesticht Bronovo vervoord terwfll hot Igk van zyn kameraad naar de begraafplaats werd overgebracht Uit Amsterdam meldt men UisCirmorgen vroeg werd het publiek in de Kalverstraat by don Dam van schrik bevangen op het zien van een man die zich in nachtgewaad buiten een der vensters der tweede verdieping van het hotel Polen had De waanzinnige stond met de hand maiiktc een geliaar naar een viiplaats dat gebaar sprak van beslibsmg Haar oogen stonden rustig als van iemand die zijn we dien hijhcett te volgen ten einde toe voor zich ziet Haar houding recht en trotsch scheen aan te duiden dat zij ich had voorgenomen noch ter Imker nocR t rechter zijde af te wijken van wat zij zich hljL voorgesteld te zullen doen maar nietegenstaande deze uiterlijke kenteekenen van vastbeslotenheid liep een huivering als vun koorts over haar lichaam en trilde haar stem toen zij op zachten toon vroeg Welnu heer burggraaf f Raphael oordeelde het overbodig ora mee te deelen dat de brieven nog niet m zijn bezit waren Zijn gansche lirhaam lid voor lid had dat reeds gezegd van den slependen zwaren tred van zijn voet tot den matten blik van zijn oog Met weinig woorden maakte hij de hertogin duidelijk op welke wijze hel miMchien nog mogelijk zou zijn de ellendige papieren in handen te krijgen Mathilda hoorde hem tot het einde toe aan Toen hij zweeg zeide zij Neen neen heer burggraaf niets van dat alles Evenmin raijn sieraden en mijn contant geld als mijn eigendom te Nivernais Niets van dat alles Ik heb een andere beslissing genomenIk ga boeten voor wat er misschien onbehoorlijks is in mijn gedrag Ik zal den storm afwachten hij moge mij neerwerpen het moge gaan zoo het wil v maar wat ge voorstelt neem ik niet aan WorM vtrvoigdj