Goudsche Courant, maandag 17 april 1899

M Dinsdag 18 April 1890 No 7866 38ste Jaargang wmm comivT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rdefduu ft9 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Telefoon No S ADVERTENIIEN worden ge laatst van 1 5 I egels è 50 Centen iedere r el meer Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd onderwijzer heeft onderweg te ffefiea en gesteld willen zien op f 40 per wekcIflksch lesnur De te benoemen omlerwjjzer zou dUB op dien voet 18 oren s weeks Ie gevende genieten eene jaarwedde van 720 naar onze overtuiging eer nog eene bescheiden dan wel een overdreven belooning WS hebben mitsdien de eer den Uaad voor te stellen te bepalen dat do bezoldiging van den onderwöier in het handteckenen aan de openbare lagere scholen zal bedragen t 40 s jaars voor ieder door hem te geven wekeljjksch lesuur doch ten minste f 600 s jaars BEEOAiiBAcnT Berocpcn bfl de Ned Hervormde Kerk alhier ds 1 I eemans te Zetten ScHOOKHOVEN Bü den alhier op 26 dezer te houden Zangwedstryd zullen als jury leden optreden de hoeren L Akkcrhuijs JBz alhier P Den Engelsen te NienwLekkcr land en W K Van Zntphen te öonda Laatste Berichten In de bnart van Kopenhagen Uoelt een botsing plaats gehad tusschon een Koederontrein en een personentrein De goederentrein stond aan een klein station gereed om te vertrekken toen de personentrein een bx cbt vlak bij het station uitkwam Toen was een botsing onvermpelijk De machinist van den goederentrein in plaats vati aan zjn eigen veiligheid te denkon bleel op zjjn machine zette onmiddellijk den trein achterwaarts in beweging on wel z66 snel dat hij al een meter o twintig achteruitgcreden wat toon do botsing plaats had Deze werd daardoor natuurlijk belangrijk verzwakt Wonder is het dat niemand bü bet ongeluk is gewond al zaten er maar drie reizigers in den personentrein Noch do machinisten noch de stokers hebben eenig letsel gekregen een oondacteur van den porsonontrein is even vóór de botiping uit den trein gesprongen en ongedeerd in een greppel terecht gekomen Een oogenblik later was de wagen waarin hiJ gezeten had vermorseld De machinist van den porsonentroin schijnt te hard te hebben gereden om tjjdig te hebben kunnen stoppen voor het roode licht het was midden in den nacht maar de signalen moeten bü dit station ook zeer ongelukkig geplaatst ziJn AANBESTEDINü San het ministerie van waterstaat is gisteren 0 a aanbesteed Het herstellen en verbeteren van de liJn langs den Ncderl CentraalspoorWog tnsschen Amersfoort en Zwolle alsmede het bijspannen van vier draden aan do palen van die lijn Minste inschrijver was G Alblas Waddinxveen voor f 2630 WIELERNIEUWS Een Amerikaunsche fabriek zal oen kettingloos rawiel met houten frame aan de markt brengen De Rudge Witworthfabriek te Coventry maakte de week voor Paschen een record door de allevering van rijwielen Ruim 1500 machines verlieten in die week do werkplaatsen Het Japansche volk dat in alles de beschaving der Westersche landen zoekt deelachtig te worden schijnt ook al goed bekend te zijn met de trouwens niet meer nieuwe wjze om aan een man of vrouw te komen nl door middel van huwelijksadvertenties Naar de Petit Bleu meedeelt bevat een Japansch blad de volgende huweiyksannonce Ik ben een bekoorlijk jongmeisje niijn gelaat gelijkt op een bloem mijn lenige taille is als een riet mijn haren zijn licht uls een wolk mijn wenkbrauwen hebben den vorm van de wassende maan Mijn landgoederen zijn zoo uitgestrekt dat ik er miJn leven zoukunnendoorbrengen overdag bloemen plukkende en s nachts nuar de maan kykende Mocht er soms ergens een jonge intelligente knappe man gevonden worden begaafd met fijnen smaak dan zal ik er in toestemmen mijn leven met hem te voldoen en hem een plaats aan mjjn zü in het graf te geven Nu misschien züu er wel liefhebbers BurgerlUke Stand GEBOREN 11 April Hourii us Stephanus onders N J vnn der Wouden eu A Zoet 18 Geertruida ouders J Vermeulen en K Ossevoort 14 Cornells Johan ouders A de Brutjn en A Kaars Anthonius ouders J Lafeber en A W Wiezer OVERLEDEN 12 April A Karsbergen wed L van Wingerden 85 j 13 V Jonker hnisvr van W Kromhout 82 i G Berkeloo wed W van Brcnkelon 8 i j P M Huppel 70 j A M Bestebroer 5d ONDERTROUWD 14 AprU H Dries en van der Hooft A A M Groos te Hoxtel en A E Nichting 1 Brenkman en S Mikkers H Voortman en H J van der Voorden Dames en Heeren PAUAPLUIES bij A van OS Az Mu Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephnon Xn lts Adislerdain Vrkra Slotkri 87 I 87 Beurs vaii U APKIL ysDBHHND Cort Ned W 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HolisiK U l GoujII 1881 88 iTjLLlB fasnbr viDg 1863 81 5 OoBTBltR Ohl in papier 1868 6 dito ia Etlver 18 8 K PoBTVOAli Obl met coupon 8 dito tiiik t 8 66 98 98 98V Suiunh Obl BioDiml 1894 4 dito Qeoona 1880 4 dito bij Rolbs 1889 4 98 dito bü Hop 1889 90 4 dito io goad lean 18SS 6 dito dito ilito I8S4 5 Sfakje Ferpel chilid IBSl 4 103 61 101 TunKKlJ Gepr Con Istn 1890 4 7l iOer leaning serie D 88 Goc teening sar e O ÏS ZmoAra Hop r obl 18 1 I6Mtirao Obl Buit 8oh 1890 6 101 VlKrzuBl A Obl 4 oobop 1881 37 i AuTiaDAM ObligAtieo 1895 3 j 101 BoTTïBDAll 8tad leeu 1894 3 101 Ned N Aft Hmdo sv und 95 Arendeh Tab Mu Certifloatan 1 746 DeliMaattchapfig dito t07 Ara Hypotheekb pandbr 4 108 N WliPao Hyp h paodbr S 10 f Bolt Hypolboekb pandbr 8V I 100 Utr Hypothoolb dito Vi Vi OoST N O t HonK bank aand 1 EtilL HypotheolbanKpaudb 4 AmuKA Eqiit hypoth pamlb t 90 33 100 57 160 99 57 5 MM L O Pr Lien eert Sï NlD HoU IJ Spoorw Mü aand l 118 Mij tot Bipl 3t Spw aand l lU Ned Ibd Spoorwegm aaud i 820 Ned Kuid Ah Bpm aand 8 91 dito dito dito 1891 dito 6 IlAUI Spoorol 1887 89 A Solil SJ 105 lOJV 100 68 Znid Ital Spvimij A H obl 8 POLKN Waraohau Weeuen aand 4 BusL Gr Ruti Spv Mg obl 4 BaltlBobe dito aand Factowa dito aand fi IwanK Pombr dito aand 6 Kurak Gh Asoir Bp kap opl 4i dito dito oblig 4 AluulA ant Pao Sp Mü old 6 ebo SiNortli Vr pr C T aand 144 55 dito dito Win 8t f etor obl 7 HO i I Denver EioGr Bpm eert T a il iS Illinoia Central obl in goud 4 1104 Louiar ltNaahTilHCert y aand 6g 8 Mexico N Spw M Ie hyp o 6 105 I Miia Kan aiT 4pCt pTef aand H 141 N ïork Onlaro fc Weat aand l I dito Ponu Ohio oblig 6 Oregon Calif I o hyp io goud It St On Pao Hootlün obig 48 48 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 Oahad Cao South Chert T aand S9 V 0 Ball i Na Io h d e O Amaterd Oranibni Mg aand 171 Botlerd Tram rex MaalB aand 100 NlD Stad Amaterdadi aand 3 107 Stad Bolterdam aand 8 00 BlLOIï Stad Anta erpen 1887 8 100 Slad Brusael 1886 ii 100 HONO Theiie Begullr Geselaoh 4 116 Ouarivn Staataleenig I860 S 115 K K Oo t B Cr 1880 8 Spanj SUd Madrid 8 1868 SS NlD Ver B i Ayb Spoel Kxi 11 7 D S AMSOM Markt GOUDA ONTVANGEN Nouveauté s in imnm mmi en Voorjaars Capes ADVERTIgNTIEK ONTV VNGEN eene ruime keuzu in BRUILOFTSLIEDEREN BRUiLOFTSARTIKELEN zooals Mirlitons PISTACHES enz enz Albs Jongend Otstbaven B 78 Gda Magazijn van Brqjlofts en Feestartikeles Rijwieleiu Rijwielen Groote voorraad JilEVWB en zeer goede GEBBVIKTB IUJWIELE zoo Wel voor Dames als voor Heercn Groote vooriaa l Lantaarns Bellen Hoorns enz enz BAITDEIT voor Sportkarren en Kinderwagens 1 C DE RUITER BonduriJuitelherateUer Ie Kla e r WH mmmmmsaoB imo ma JALOEZIE BiND en ROORD bij 0 IJSSEISTUN Blanwstraat Steeds voorradig eene ruime keuïe iter Soliedste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen vvorilen geleverd WV DesTerkieiond op fbetaling per maand en per week A LI WI STEIf GOUDA Kleiweg 49 van STOUY CLARK D £ ORGELS jn alleen in Nederland reedabij ituiueilden ingevoerd en lom bekend en guliiil I Stiel i ii fritfiif t H t0efitig vau voorhanden ook van frtrf aifcneraende tabrikateu GROOTE VERSCHEIDEMIEU v n ALLEKLEl MUZIEKINSTRUMENTEN en BENOODIOOK VOOItVViiliPfiN B1 I DE MUZIEK TolKbor mStrijllBtOlikoninteleToruo óu r aBBB lk li uanrTl of op den laatsleu meuui NIEUW JHEUW flESCHIKT VOOR HacMlichten Koffie en Theelicliten Welke 47 uur branden i 2 j on 6 uur brandende a 3 cent per stuk ÏSenig Agent voor Ooudo en Omstreltep l A i t TS Papiermolon GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Me beUoeft hierdoor geen Olie roju Glaasje 1 Alleen een lucifer aansteken is noodlg Qeheal zouder gevaar voor brand als ook zonder reuk de Niottwstc Modellen van Dames en Kinderlioedeii en nlli NOVVEADIÉ S Minzaam aanbevelend Wed W L Kint v Dam WLIDSTRAAT töa Yïmsm Behang er en 8to f f e e r d er Boclekade 132 Gouda LEVERT ilt liüiio selpapieren TAl LITEiS Gordijnstoffen Vitrages J H VAKBEPAV0OM Kleiwe g E 48 G OIJ A Beveelt zich beleeld aan voor het LEVhREN en MAKEN v n nccreii cii Kliiderkleedliig tegen de meest concnrrecrende prgïeu MPZie Je Etalasr l M mum LOOPEBS ciiTarclklec leii eiiz eoi Hieuw onoretrvflen I Prof Dr Liobers welbekend EBXVW OACaT llZXIB AHecB echt mst Ftbriekamuk tot Toortdarende rn icale en zekere genezing vim alle te U de meest hardnekkig nfenuw zlel teth vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigtn leeityd Totale genezing van elke znakte Bleek ïucbt Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysvertering Onvermogen Irapotenz Pollutiont enz UitToerige p roB pectcssen 1 iijipcr fescli R 1 fl fl 3 i dubbeluflesok Qoiia Drak van A BRINKMAN Z n 6Vv Oentriv l Cepöt Mattii v d Veuto Zaltbouimel ü pöta M QXéhm ü Amsterdam r Happfll a Grav ohaKe llalinmiiu ilo Jun l Czn Rotterdam W ff 1 fioiHla u lii alle drogisten BELASTING OP Bedrijfs en andere Inkomsten BURGEMKESTER en WETHOUDERS van Gouda bezien het bobluit van den Heer Commissaris der Koningm m de Provincie Zuid HoUand van den yn April 1899 A No 366 3e Afd Prov Blad No 17 I Brengen ter algemeene kennis dat met de beschrijvmg voor de Belasting op Bedrijfs en andere Inkomsten voor het dienstjaar 1899 1900 zal worden aangevangen op Maandag i Mei 1899 en dat de beschrijvings biljetten mgevolge art 13 J i der Wet van den an October 1893 Staatsblad No 149 door of van wege de Ontvangers der Directe Belastmgeü twmtig dagen na de uitreiking zullen worden opgehaald 20 Herinneren de ingezetenen voorts aan deii inhoud der volgende artikelen van boTcngenoemde Wet Art 15 S 2 Ieder die optreedt als bestuurder of beheerend vennoot van eene hier te lande gevestigde vennootschap onderlinge verzekeringmaatschappij coöperatieve vereeniging of van eene vereeniging of stichting die een twdrijf ot beroep iiitoetent of als boekhouder eener hier te lande gevestigde reedery is gehouden daarvan schriftelijk binnen 5t ne maand kennis te geven bij het bestuur der gemeente waar hij woont Art 16 Hier te lande wonende beheerende vennooten van Nederlandsche vcnnoo happen en maatschappijen als bedoeld in art 6 S 2 en van de in art lè bedoelde commanditaire vennootschappen op aandeden bestuurders van hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekeringmaatschappijen alsook boekhouders van hier te lande gevestigde reedenjen mogen niet tot het doen van uitdeehngen of uitkeetingen waarover volgens art 5 SS i en 2 en art 6 S 2 belasting verschuldigd is overgaan alvorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uitdeelingen of uitkeeringen verschuldigde belasting betaald te hebben Bij liquidatie mogen de hier bedoelde uitdeeUngen of uitkeeringen niet geschieden alvorens de daarvoor verschuldigde belasting is voldaan Art 45 Bestuurders van de i bij art ib en bedoelde naamloote vennootschappen coöperatievevereenigingen andere vereenigmgen en stichtingendie een bedrijf of beroep uitoefenen onderlingeverzekermgmaatschappijen en sociëteiten als ookbeheerende vennooten van hier te lande gevestigdecommanditaire vennootschappen op aandeden enboekhouders van hier te lande gevestigde reedenjen zijn gehouden binnen veertien dagen na devaststelling van balans of rekening een zoodaniguittreksel als noodig is tot toelichting der winst uitkeeringen of uitdeelingen te doen toekomen aanden Voorzitter der Commissie van aaaslag be doeld bij art ig S ï of S ï die den aan g moetregelen T Art 47 SS 5 en 6 Hij die daartoe gehouden nalaat de verplichtingen na te komen bedoeld bij FËVILLEIOJM icdeiikschrillen vto een Gelakioeker OF AMIBAL DE VONDELIKG JVaar het Fransck DOOR W NÜTTERS i6 Na mijn dood zal de inventans van mijn bezittingen opgemaakt worden de brieven worden gevonden de zaak wordt ruchtbaar wereldkundig de naam der famdie de Latour is op straat ceworpcn en wordt door het slijk gesleurd Geef u geen verdere moeite zeide de Salluces wij hebben dit geval voorzien En wij hebben meer gedaan dan voorzien wij hebben er in voorzien wij hebben een middel om te beletten dat de zaak een dusdanig einde neme Waarlijk Het is gelijk ik de eer en het genoegen had u mee te deelen En welk is dat middel bid ik u vroeg de baron spottend Het is zeer eenvoudig Ingeval gij blijft volharden in uwe weigering ik wil dat raaar eens zoo veronderstellen zullen wij beginnen met u neer te schieten u te dooden evenals de burg graaf zoo straks uw hond gedaan heeft welk beest beter was als gij Alles goed en wel maar wat verder vroeg e baron gUmlachend art 15 S I eerste lid en art 5 S 2 eerste lul wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25 Gelijke straf wordt opgelegd ingeval van overtreding van art 45 Overtreding van art 16 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 400 Art 34 ie hd Handelsreizigers kramers en alle verdere personen die hun bedrijf of beroep rondtrekkende uitoefenen voor zoover zij behooren tot de bedoelden bij art ia h en k ijn geUou den onverminderd hunne verplichtingen omschreven bij artt 13 en 14 zich ter plaatse binnen het Rijk waar zij zirh na het begin van het belastingjaar het eerst bevinden bij het Gemeentebestuur schriftelijk aan te melden met opgaaf van hun naam hunne woonplaats en hun bedrijf of beroep Ten blijke dat zij hieraan voldaan hebben ontvangen zij kosteloos een door of van wege het hoofd van het bestuur onderteekend bewijs dat zij gehouden zijn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambtenaren der directe belastingen te vertoonen Art 47 S 7 Personen die van een bewijs voorzien moeten zijn als bedoeld in art 34 en die tn gebreke blijven dit bewijs op aanvrage aan bevoegde ambtenaren te vertoonen worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste faS Geven zij ter bekommg van dat bewijs aau het bevoegd gezag een valschen naam woonplaats bedrijt of beroep op of maken zij gebruik van het aan een ander afgegeven bewijs dan worden zij gestraft met eene geldboete van ten hoogste f150 Wordende eindelijk gewezen op de in art 12 S 2 ae lid i d aan de ingezetenen van het Rijk verleende bevoegdheid om zich bij de aanstaande beschrijving de uitreiking van een beschrijvingsbiljet B te verzekeren door vóór of op 15 Mei a s het verzoek daartoe te richten tot den Ontvanger der Directe llelastingen over hunne woonplaats Gouda den 17 April 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BROUWER R L MARTENS Builenlandsch Overzicht De Nationale Bond van Belgische mijnwerkers heeft besloten tegen heden Maandag in de vier steenkolen districten van België de algemeene werkstaking aï te kondigen De mynwerkersvereeniging in het bekken van Charleroi had besloten daar de werkstaking af te kondigen tegen 1 Mei a s De mynwerkers vragen 20 percent loonsverhoog ng Minister Miquel heeft het wetsontwerp betreffende den aanleg van het RünWeser Elbekanaal in het Prnisische Huis vah Afgevaardigden üp gelukkige wyze verdedigd I at ga ik u verklaren ilet is onze bedoeling en onzen wensch niet zoozeer om die brieven m ons bezit te hebben dan wel om de zekerheid dat ze zijn vernietigd onschadelijk gemaakt En door dit huis in brand te steken komt het ons voor dat we ons volkomen zekerheid verschaffen Maar zoo iets kost veel tijd het geluidvan uw schot zal Wij zeggen u vriendelijk dank voor uw wenk heer baron 5 we hadden ons inderdaad nog niet zoo bepaald met dat punt van de zaak beziggehouden Maar wij erkennen ten volle de gegrondheid van uw bezwaar U met een mes of met een of ander zwaar voorwerp af te maken is veel verkieselijker En ik wil nog een kleinigheid onder uw aandacht brengen Het zal voor u in het graf een schrale troost zijn te weten dat onze onderneming totaal is mislukt Want weet wel de brieven of w leven Al het andere is voor ons van minder belang Als we u laten leven dan zijn we toch ia uw macht en is Mathilda toch verloren We willen tenminste de voldoening ons gewroken te hebben zij het ten koste van wat ook De baron lachte niet meer hij verzonk in gedachten Maar niettemin ik Genoeg genoeg mijnheer riepRaphaiil ide brieven ja of neen iWel zeide de baron mija geweten verbiedt me u met een moord te beladen Verder komt mijn onde liefde voor mijn gewezen pleegzoon weer boven Ach ik kan mijn lieven zoon letterlijk niets weigown Hi heeft mijn hort Het is mij Toen de Landdag in 1886 zyn goedkeuring verleende aan het graven van het JJortmund Eemskanaal was nadrukkelijk up den voorgrond gesteld dat dit kanaal slechts oen deel van het groote kanaalnet zou wezen Het initiatief tot het groote Middelland kanaal was das van den Landdag zelf uitgegaan Sedert 1886 was het verkeer ontzagl k toegenomen on de minister van spoorwegen had reed verklaard dat het verkeer vooral in de wdsteiyke provincidn met de spoorwegen alléén op den duur niet baas zou kunnen blijven De tegenwerping dat men met het kanaal het buitenland bevoordeelde hield geen steek want de natuurlijke poorten van invoer waren de groote rivieren die men toch niet zon kunnen sluiten Het kanaal kwam in de eerste plaats ten goede aan het ruilverkeer in hot binnenland alleen te water konden goederen die in massa vervoerd worden goedkoop van het Oosten naar het Westen en omgekeerd gebracht worden De landbouw zou de noodige meststoffen goedküopcr dan tot dusver krügen De staat liep met den aanleg van het kanaal geen groot risico daar immers provincies en gemeenten den rente waarborg voor de kosten van bedrijf en onderhoud op zich hadden genomen Al was het wenschelijk dat het kanaal rendeerde het zou nog geen doodwottd z in als het dit niet deed de staat hajd immers ook een aantal bnnrtspüorwegen aauj elegd waarvan men van te voren wist dat zij nooit rente zouden opleveren Aan de spoorwegontvangston zou het kanaal geen afbreuk doen want elke toonemiug van het verkeer had ook een aanmerkelijke toeneming van de sfoorwegontvangsten ten gevolge De kanalisatie van Main on Rijn hadden de spoorwegontvangston evenmin verminderd In 1886 had men het heelo werk gewild en geen stuk ervan De overtuiging vad 1886 was juist geweest Keert daartoe terug besloot de minister want de eerste liefde is altoos de beste Het is zeker een belangrijk teeken des tyds dat de levering van een aantal locomotieven voor een spoorweg in Wales is gegund aan een Amerikaansclien inschrijver Deze concurrentie van Amerika in Europa zelf is nog heel wat sprekender dan het feit dat in het laatste verslag van lord romer over Egypte wordt gemeld nl dat bü het maken van een brug over de Atbara aan Amerikanen heeft moeten gunnen omdat deze haar in 6 weken kant en klaar konden leveren terwijl Eugelsche fabrikanten 6 maanden vroegen Het Hongaarsche Huis van Afgevaardig onmogelijk hem een bede te ontzeggen en hoeveel te minder nog een bede op zulk een aandoenlijken toon gedaan Maar ik vind het ondankbaar dat hij van mijn goedheid misbruik maakt Hier zijn ze hier zijn ze En hij reikte Raphael de portefeuille toe die hem in de Operazaal door den zakkenroller afhandig gemaakt was Met de gretigheid van een roofvogel greep de jongeling de portefeuille aan Tel na of ze er allfn zijn zeide de graaf de SaUuces ïAlIen ja allen riep de jongeling uit terwijl zijn gelaat straalde van een Wijdsthap die hij zich geen moeite gaf te bedwingen iDan 1 het goed gaf de Salhir s ten antwoord stappen wij dan van de e zaak die ons reeds zoo lang bezig houdt af en gaan we tot iets anders over iHebben de jongelui wel bijgeval mij een verzoek te doen Parbleu heer baron hoe is het mogelijk dat ge daar nog aan twijfelt Dat moest u zoo dui delijk zijn als de dag Wat wilt ge dan nog meer iNatuurlijk de vervalschte papieren die gij den burggraaf en mij zoo slim hebt afgetroggeld die gij ons verleid hebt te maken om ons er mee in uw macht te krijgen Wij zouden wat gaarne willen dat ge ons die papieren afstond Die brieven vroegen we u slechts in het belang van een ander die valsche wissels betreffen ons meer persoonlijk Gij staat er op f den heeft de begrooting geheel afgehandeld en aangenomen Gisteren diendo nunister Lukacs de middolenwet in Hü betoogde dat de nieuwe beurs belasting niet overmatig hoog mocht zjjn opdat niet de goheelo beurshandel die toch al matig was naar Weenen vcrhnisde De minister sprak ook over de zoogenaamde bepaling van Ischl betreffende bet Vergelijk die thans door Szell s formule is vervangen In de schikking met de oppositie is het geval niet nitgosloton dat Oostenrijk het tolen handelsverdrag op parlementaire wijze voor tien jaar kan sluiten Mocht het Oostenrijksche parlement het Vergelijk nie kunnen aannemen dan zou men het Vergelijk voor vier of vijf jaar sluiten Hot verlangen van do oppositie dat de Hongaarsche regeering het recht zon hebben afzonderlijke verdragen te slniten niet het buitenland ha4 de regeering niet voor inwilliging vatbaar genoemd omdat daartegen nagenoeg onoverkomelijke bezwaren bestonden als men het gemeenschappelijke douanegebied wilde handhaven De voornaamste Transvaalsche mijneigenaren beantwoordden den brief van den staatssecretaris Reitz van 8 April in een Bchryven geteekend door de heeren Ronliot Pierce Brakhan en Hirkenruth Deze keuren daarin eiken vorm van pcrsagitntie af welke er op berekend is groot nadeel te berokkenen aan de belangen van alle deelen der bevolking Ten opzichte van de hangende qnaestiea verklaren de schrijvers dat ztj bereid ziJn om den mifnindustrieelen echter aan te raden alle voorstellen aan te nemen die kunnen strekken tot het verkrijgen van een permanent afdoende regeling Verspreide Berichten nnKYFV Do Figaro vulde Zaterdag een geheol bijvoegsel 24 kolommen druks met de reeds genoemde getnigenverklaringen voor de strafkamer Enkele bijzonderliedcn daaruit luiden als volgt De zoon van generaal ïrenier die begint met ta erkennen dat zijn vader steeds tl ouw en toewijding van zijn ordaunansofflcier Esterhazy heeft ontvangen gaf omtrent het karakter van den majoor overigens weinig gunstige inlichtingen Hij spreekt over aijn folie die zich sterker openbaarde naarmate zijn borstkwaal vorderingen maakte maar roemt ziJn verstand en ziJn aantrekkings Ja bijzonder Ge hebt ons niij tenminjte zoo herhaaldelijk uiteengezet welk gevaar er voor mij in die vervalschte papiertjes is gelegen ge hebt ons zoo duidelijk de plaats afgemaaid waarheen het in uw macht was mij te doen transporteeren dat ik voor die papiertjes in kwestie roo bang ben als voor wat ook Hier ijn ze tAanvaard mijn neen onzen oprechten dank heer baron Raphael deze wisbel schijnt u toe te behooren Pak aan mijn vriend En 11 er nog meer van uw orders wenscht ge nog iets heeren Heer baron ge ijt een groot man Wij bewonderen uw geduld We hehlien nog geen spier van uw gelaat zien vertrekken Ik heb er eun oogenblik over gedacht om da heele bureau eens van ijn inhoud te ontdoen want de vrees dat ge met den inhoud daarvan nog verscheidene mcnbchen het leven ondragelijk kunt maken Maar we zullen het er voorloopig mLUir bij laten iWel mijn kinderkens ik zeg u dank voor deze betooning van billijkheid Zoo ziet men de menschen mogej veeleischend en ondankbaar zijn in het eind tegeviert toch het eiken sterveling ingeschapen rechtvaardigheidsgevoel Waarmee wij de eer hebben u te groeten benevens het genoegen u te verlaten met den innigen wensch dat gij nooit weer van uw teven u op onzen weg moogt i evinden met het oog op het gevoel dat gij zooeven opnoemdet Wcrdi vervêigd