Goudsche Courant, zaterdag 22 april 1899

Volgens verscheidene ooggetuigen heeft hj er m zegge zeventig gebakken scholletjes opgevr Burger Hike Stand Moordrecht GEBOREN Johannes ouders J Poot en M van der Hoeven Barbara ouders K Rehorst en M van VUet Gerrit ouders G van Dgk en C Boere Gerard ouders D Verdoold en H van de Werken Arie Aart ouders J Slobbe en M Schouten Johanna ouders A M Kisman en A Vcnte ouders G de Bruin en A Perk OVERLEDEN F Verwaal 53 j J A den Besten 16 m GEHUWD J Andeweg en T F Vollehregt c van dor Wilt en A van den Broek NIEUWE ZOBEESTOPFEB bij A 7011 OS hl Md Tailleur Kleiweu E 73 73a GOUDA insler iaiii 1 Vrkra HMin 101 80 84 l 871 101 volgens welke van Oen kermibtroep voor de som van 90 cents de bevoegdheid kreeg het kind als zgn eigendom te beschouwen en er tot zyn 208te jaar de ouderlgke rechten over uit te oefenen Het ongeluk Zaterdag den brandweergast te Rotterdam overkomen blgkt nu weer niet aan onvoorzichtigheid te wgten te zgn De N R ct schrglt nu o o Dat het niet geoorloofd zon zyn do zeven stukken waaruit de ladder bestaat in elkaar te zetten er is hier geen sprake van zeven ladders boven elkander verbonden zooals vermeld is daarvan is den heer SchraVesande den leider der oefeningen niets bekend Het komt hem ook niet denkbaar voor dat de gemeente een reddingsladder bestaande uit 7 onderdeden zou maken met verbod om bet zevende deel te gebruiken Bovendien zonder het zevende deel te gebruiken zou men met de ladder de tweede verdieping van het klirahuis met kunnen bereiken De schatten van een arme juffrouw Eenige dagen geleden stierf te Brnnn in Oostonryk zekere juffrouw Julia Hoffmann op den leeftgd van 82 jaren Haar eveneens hoogbejaarde zuster was haar kort te voren in den dood voorgegaan De beide meisjes hadden langen tyd in zeer behoeftige omstandigheden geleefd Juffrouw Hoffmann genoot in den laatsteu tyd uit de armenkas een endersteuning van 200 gulden s jaars Na haar dood vond men in een kous 99 gouden dukaten en 4000 gulden aan baar geld By een door de politie ingesteld onderzoek vond men op verschillende plaatsen in haar woning verborgen een aantal papieren van waarde tot een gezameniyk bedrag van 40 000 gulden Een liefhebber van gebakken scholletjes Iemand te Schagen heeft nog eens getoondde kunst van veel eten niet afgeleerd tehebben Toen een vischkoopraan aldaar niet van zyn visch kon Afkomen besloot bedoelde liefhebber zgn twee manden met visch overte nemen denkende dat hg wél met denverkoop zon slagen en tevens een daghuur verdienen Echter tevergeefs In driftontstoken dat geen enkel persoon kocht nep hg nit gn ze niet goed voor jelui voor mg dan wel En zich naar huis begevende heeft hy met behulp van zgn vrouw de geheele 200 stuks gebakken en daarbj noodig gehad voor 75 cent olie UlreciH NiHNirwegvci bindliigeii met iuliUA WiDterdleost 18i 8 99 Aao evaogeD 1 O UlreciH NiHNirwegvci bindliigeii met iuliUA WiDterdleost 1898 99 Aao evaogeD 1 October TUd vao GmenHicti 30CDi lOTTIBDiliini in 18 1 H 18 68 8 11 8 48 8 67 4 68 4 81 6 81 S 61 6 1 7 81 7 66 8 88 8 6 10 04 10 88 l ll 1 6 8 8 01 n 10 11 1 7 6 11 r 8 0 10 18 1 1 14 6 1 8 1 door I 10 16 ll Sl 1 18 1 80 4 16 6 16 6 10 5 40 4 10 6 80 7 60 8 86 8 60 II lil 10 14 10 64 U SO 30CDi lOTTIBDiliini nm Otodi 8 7 88 8 10 8 88 14 8 11 7 18 8 10 8 86 14 IB 7 81 41 7 8 8 4 7 46 8 86 7 66 SIS C8 8 84 4S 18 1 H 18 88 8 11 1 1 7 1 14 IS SS 1 88 i SO Ri tl rtl iii 6 80 7 18 SIS i üt M 48 40 0 r dtor 7 46 8 11 6 16 7 86 7 8 40 0 r 4Mr 8 88 7 46 8 11 0 QOVDA DbN HtAOim 11 18 18 18 18 86 8 14 8 4611 80 1 8 11 41 1 1 11 68 1 88 It 11 48 l St 8 41 4 18 QOVDA DbN H a 40 I 11 66 1 8 1 1 1 88 l St 8 41 17 8 8 8 87 10 14 11 16 17 87 10 14 11 16 8 48 8 10 88 10 44 11 48 48 8 10 18 10 44 11 48 11 81 ll li 11 81 11 7 48 c 7 68 = 8 8 81 8 84 7 48 c 7 61 = 8 8 81 8 84 I8 3 I8 3 18 08 ll 8 18 08 ll 6 01 O a1 T K C O II I m nia 07 I 18 10 87 11 00 11 10 11 88 8 80 8 17 4 88 6 80 06 n 11 14 8 87 8 87 ll St lt i7 8 46 8 14 8 48 6 14 a 10 81 11 46 18 81 l 8 8 08 8 80 6 04 4 O o u n A a r N K u a VI HnH U 48 10 67 18 10 4 U 3 1 li l1 S lluLW S Ol 8 06 10 88 ia 48 1 6 00 8 87 8 40 10 0 1187 luta 8 80 18 10 80 108 1 18 8 16 8 68 10 S 11 41 01 O 1 1 T K C O II I im nia 8 14 07 I 18 10 87 11 00 11 10 11 88 8 80 8 17 4 88 8 80 08 n 11 14 8 87 8 87 ll lt lt i7 8 48 8 14 8 48 8 88 1 S8 10 81 11 48 18 81 1 1 8 08 8 80 6 04 atrmbt 8 88 8 88 7 46 8 87 8 4 00 80 10 16 10 S8 11 38 18 08 t 87 8 08 8 16 8 66 4 48 8 88 83 S 7 88 60 Waorüu 6 4 8 88 8 08 8 18 10 8 11 66 18 84 8 47 4 1 88 7 18 8 10 Owl 8 14 10 4 4 84 QomI 8 17 0 U 8t 10 88 ll K 11 11 S 3 4 4 87 6 80 tM 7 18 8 16 Volgena de aankondigingen zjjn flinke prgzon aao den wadstr d verbonden De jury bestaat ait de uadste en vuornaumHte militaire kapelmeesters van ons land nn wel de heeren N A Bonwman dlrectenr der Kon Milit Kapel de örenadiem en Jagers te s öravenhage U K ö van Aaken P A Stenz Bern Rehl kapelmeesters van het 5e Be en 2c regt inlanterie J Koning kapelmeester der Marine te Den Helder Deze jnry hoeft de theoretische beoordeellng beëindigd en alt de ingekomen composition de 12 beste marseken gekozen die nu op Zondag 2 April voor het publiek zullen worden uitgevoerd door het muziekkorps bestaande uit 00 exexntanlen onder leiding van den heer Kcssols zelf Alsdan zal de jury bj deze practischi beoordeeling nader beslissen welke dezer 12 nltgekozen marschen te bekronen Deze wedstrijd begint te 12 uur s middags on wordt gehouden in de concertzaal der Sociëteit Nieuwe Koninklpe Harmonie te Tilburg H H Officieren en muzikanten der militaire muziekkorpsen hebben daartoe vrye introductie torwgl overige bejangstellenden tegen een entree van iO et toegang hebben welke gelden evenwel ten bate der armen zijn Een tweede aardig idéé is het van den heer Kessels kot auditorium ook aandeel in de beoordeeling te geven en wel zal er een speciale prijs toegekend worden aan dien marsch die door de toehoorders voor do bevalligste wordt gehouden Ëen merkwaardig schip ligt thans in dele Katendrechtsche haven te Rotterdam merkwaardig om dat het zoo zeldzaam is dat schepen van de soort als de Haganiore naar do oude wereld laat staan naar Rotterdam komen Het is een walvischscbip aldus genaamd naar ztjn vischachtigen vorm Het schip is afkomstig uit Amerika waar men met dat Boort de binnenlandsche zeePn bevaart Toen do Hagttmore voor een paar jaar ook eens Kotterdam bezocht was het voor het eerst dat een walvischschip onze haven binnon kwam Langwerpig ovaal als het schip is moet het een heele kunst zjjn er fatsoenlijk op te loopen wie er niet op bedacht is gaat te water zonder door eenige verschansing te worden tegengehouden Hot schip dat grootendeels onder water vaart hooft bovenop een zevental torens waarvan de middelste die der machinekamer is Boven op dos middelsten toren verheft zich het zoogenaamae huis twee verdiepingen hoog dat tot logies dient voor de geheele bemanning on nog verschilleiide vertrekken voor andere doeleinden bevat Ue Hagamore die twee kleine masten draagt heeft een liepgang van 19 voet on een laadvermogen van ItftlKI tons Het schip hoeft door zjjn hijzondeien bonw oen grooto snelheid nl 12 mijlen tegi ii een gewoon schip van dezelfde afmi ting 8 mijlen Door zijn grooto diepgang heeft het geen binder van sehomiuolen of stortzoeCn en levert daardoor zoowel voor de passagiers als de lading grootere veiligheid op de andere schepen Gemeng de Berichten Jistermorgen omstreeks i uur werd door werkliedtfl van hot Papendreehtseho Veer hot Hjk drijvende gevonden van den melkboei Jan Sterk te Papendrecht die op 21 lannai i jl mot ztJn echtgenoot op zoo noodlottige wijzo door hot omkantelen vim hun roeiboot om het leven kwam Het liJk werd naar de algemeene begraafplaats te Dordrecht overgebracht Men schryjt on uit de Groninger Veenkoloniën Qtodi 8 Hoordreokt doM Kiauworkwk Onpell V Ri tl rtl iii 6 80 7 88 7 8 7 46 Hoordreokt Kiiuwsrlrwk Onpellt 8 41 8 86 6 88 8 16 7 86 7 8 08 8 11 8 1 4 6 6 88 4 48 4 68 8 04 6 11 8 17 4 46 4 66 8 04 6 11 6 17 8 88 6 08 8 11 8 18 H 6 Eott rit m OapslU KUuworkerk Uoordrwht dflada Eott rit m OapslU KUuworkerk Uoordrooht dflada ewid K Ttihu Hii Mo rk Mll0 Zo t raiMrZtg ur l Voorburg Ha esiid K T ahu ien Moerk Mlla ZoeteroieerZegweard Voorburg Ha 7 SU 7 48 7 68 8 07 8 H 7 SU 7 48 7 88 8 07 8 H 8 80 8 48 H 81 i n 08 8 80 8 48 H 81 1 08 08 l i 1 4 6 61 e 6 17 6 16 1 4 6 61 e 6 17 S fS Hag Voorburg Zoetamieer Zetrwaard ZereohaiiM Moarkapelle Oouda 7 8 Voorbars Zo tsniie r ZetrwMrd ZevMhaiiM Mo4rktp ll OoudK 48 8 08 6 80 6 8 84 7 81 6 88 8 68 8 48 7 8 8 08 6 08 7 18 7 04 H 6 80 8 8 84 7 81 8 14 6 88 8 68 6 48 7 8 8 08 6 08 7 88 7 04 8 8 88 euda Ottdev IToanl ftMehi Ottdav oni ftMehi By een der aardappelsirooplabrieken in dit district bad men zoolang de fabriek werkte heel wat last van enkele opgeschoten bengels die met stokken gewapend waaraan lepels verbonden waren op de ledige fusten aanvielen welke met de verschillende schuiten werden aangevoerd Met dit wapen haalden ze de nog resteerende zoBtigheden van den boden Oogluikend liet de firma dit toe doch van die vrjgevigheid werd spoedig misbruik gemaakt Zonder te letten Dp het verboden toegang betraden de jeugdige dieven verboden terrein en lieten daar zelfs de gevulde vaten niet ongeschonden Met geweld verwydcrden zjj de kurk van het spongat en spraken den inhoud aan Nu was de maat vol Ken wacht werd uitgezet en weldra werden een paar deugnieten geattrapeerd Ken bengel wist te ontsnappen doch de andere kon den dans niet ontspringen Hj werd door den wacht en den opzichter in de siroopfabriek gebracht waar hil gedwongen werd zich tot verzadigens te eten van die zoete waar Had hy genoeg verorberd dan mocht hy zonder verdere straf naar huis gaan De knaap scheen het ergste te vreezen en bedankte Bedanken hielp hier niet hy werd gegrepen en gedwongen siroop te likken en niet karig was men ook want weldra was de jongen van kop tot teen met die taaie zoetigheid bedekt En hiermee was de eiecntie afgeloopen Van dien tyd af schynt de aardigheid van het siroop likken af te zjn N B a Op 10 April is nit het hotel Centraal ill de Lange Poten te s Ciravenhage verdwenen Heinrich Padberg geb te Calenhaart in Westphalen medenemende ongeveer 4 XW mark die hem waren toevertrouwd door Augusta Veerbof wed van Oustav Liebert wonende te Creveld Hy is ongeveer 46 jaren deftig gekleed met zwart eostuum en zwarten fantasiehoi d De commissaris van politie der 2do afdeeling te s iravenhage verzoekt de opsporing van de verbljfplaats en bericht Gistcrennamiddug is weder een krankzinnige ontsnapt aan de bewaking van de bedienden van het buitengesticht Het St Joris Hasthuis te Delft Half gekleed zwom hy over het kanaal on werd daaruit geholpen door eenige liofdergke menschon van wien zelfs een zich ontdeed van boveukleeding om den bgna naakten man voor het gure weer te beschutten Weldra was hulp van het gesticht aanwezig om den man weer in bewaring te nemen Uit Oudkarspel schryft men aan het N ï d D In verband met de onlangs van daar gemeld ongeregeldheden dat de vormoedeiyke hoofdaanleggers van deze opstootjes reeds zgn of worden in verhoor genomen Verleden Vrjdag waren zeven personen gedagvaard om te verscbynen voor den rechter van instruktie ten einde in deze zaak getuigenis af te leggen Naar uit zeer betrouwbare bron gemeld wordt is van hoogerhand na ingewonnen inlichtingen een ernstig onderzoek ingesteld men meent te weten dat het doel is maatregelen te nemen en zoo noodig krachtig op te treden indien het hoofd der school by de hervatting van zyne werkzaamheden wederom bomoeiiykt zou worden Wyi met 1 Mei zyn vcrloftyd zal verstreken zi n verwacht men hem vfiór dien datum in de gemeente terug 0 84 10 11 11 18 64 10 11 11 18 11 11 U l 11 86 11 48 11 81 11 11 U l 11 86 11 48 11 81 10 18 10 80 11 S8 10 18 10 80 ll Sl 10 1 10 8 10 88 10 48 11 86 11 80 18 87 11 86 11 80 18 87 10 18 10 88 10 86 10 48 7 10 18 1 6 1164 11 08 1 47 8 47 10 18 1 6 1164 11 08 U 47 11 18 18 16 11 80 11 41 11 68 U U 4 t ii D door os as D door os UJ7 11 17 10 11 10 17 10 88 10 48 10 S4 10 11 10 17 10 88 10 4S 10 S4 S 16 S 16 11 67 10 1 1 Inmiddels heeft het personeel der school hulp gekregen doordien moj W L Vis aldaar als tydelgk onderwyzeres is opgetreden Al de leerlingen krijgen nu weer geregeld onderwijs In de stallen van de Kederlandache Omnibus maatschappg in Den Haag heeft een in het buitenland aangekocht paard een muildier geworpen een hier te lande zeer zeldzaam voorgekomen geval De hoofdpersoon van het beroemde schilderij de laatste patronen van Alphonse de Nenville kommandant Albert is gestorven Het in den slag van Bazeilles in 70 zoo heldhaftig verdedigde huis Rougerie komt juist dezer dagen in openbaren verkoop Terwyi het geheele door de Beieren platgeschoten dorp opgebouwd werd bleet de Rougerie in denzelfden toestand als het er na den slag uitzag alleen het dak word hersteld alles had men verder eerbiedig zoo gelaten ah t was het behang hing nog aan Barden de meubels lagen door elkaar bed kast pendule doorboord door de kogels werden als reliquieën aan de bezoekers van het slagveld van Sedan getoond Kr gaan natuuriyk steramen op om het huis op staatskosten aan te koopen De trein van Den Bosch in de richting Vucht is Woensdag aan een groot gevaar ontsnapt Even vóór den overweg brak op den straatweg van Vucht het rad van een zware vrachtkar het paard schichtig geworden holde voort de kar achter zich sleepende verbryzeldo den afsluitboora maar was niet by machte de kar over de rails te halen wanr in deze vasthaakte luist op dit oogenblik kwam de trein uit Den Bosch Men bad nog juist den tgd het sein van onveilig te geven en gelukkig werd dit door den machinist gezien Vlak v66r de kar kwam de trein tot staan STADSNIEUWS GOUDA 21 April 1899 Wy vernemen dat de Maatschappg tot Kxploitatie van Stoomtramwegen w lkc exploiteert de tramiynen tnsschen den Haag en Leiden en tnsschen Gouda en Oudewater zoowel aan den minister van waterstaat handel en ngverheid als by de Provinciale 8taten van Znid Holland een aanvrage heeft ingediend tot aanleg en exploitatie van twee nieuwe tramlgnen de eenc van Gouda over Stolwgk Bergambacht Waddinxveen naar Schoonhoven de andere van TOuda naai Boskoop Aangevraagd wordt daarbg wat de eerste Ign betreft een renteloos voorschot van de provincie tot geiyk bedrag als dat hetwelk vroeger aan de Krimpeuerwaard door de Provinciale Staten was toegezegd en wat de tweede betreft een renteloos voorschot van een nader te bepalen bedrag uitmakende voor het ryk in de kosten van aanleg en installatie en voor de provincie geiyk derde deel na aftrek der subsidiën van gemeenten en andere belanghebbenden De Ign Gouda Schoonhoven zal een lengte bobben van ie K M die van Gouda naar Boskoop een lengte van 15 K M terwgl biykens de begrooting de kosten voor de eerste lyn zullen zgn f 495 000 en die voor de tweede lyn f 980 000 Laatstgenoemde Ign zal aanvangen nabg Boskoop op den westelgken oever der Gouwe en loopen langs dien oever en verder over een nieuw te bouwen bmg over de Gouwe naast de bestaande in den Staatsspoorweg en van geIgko doorvaartboogte als deze om daarna den noordelgken berm van den Staatsspoorweg te volgen tot het bestaande station öonda 8 48 8 87 4 88 4 88 8 88 S 81 8 8 ff v 8 18 r 0 8 18 4 16 8 88 8 10 6 40 4 11 4 40 4 80 4 67 6 04 4 14 6 10 6 66 6 86 4 06 1 44 I E4 1 01 1 08 I I4 1 44 1 64 1 01 1 08 I I4 4 40 6 86 4 80 4 87 8 04 8 10 6 86 l D 6 4 l D 6 4 4 06 6 17 6 87 84 41 6 47 6 17 6 87 84 6 41 6 47 H O 4 06 4 14 4 66 8 7 6 18 8 S1 8 16 6 87 6 88 4 48 8 14 8 46 4 4 4 66 8 7 6 18 8 S1 8 16 6 87 8 88 6 18 S S4 6 16 6 18 S S4 6 16 4 18 Jl 48 Jl 8 48 8 41 8 41 1 86 1 41 1 68 a o 17 1 88 1 41 1 68 a o 8 17 8 40 4 4 81 f 4 1 8 044 08 4 17 8 18 8 40 4 4 88 f 4 88 8 044 08 4 17 6 18 8 14 8 14 6 66 1 10 7 18 7 8 6 68 1 10 7 18 7 8 8 1 10 17 10 88 10 84 8 48 10 41 6 11 18 11 181 8 1 10 17 10 88 10 84 8 48 10 41 I M 11 18 11 18 liiila iluLW S O kmtLO 8 1 6 14 4 07 10 08 10 84 8 88 10 64 I lm t C B f IAm W 1 4 10 84 11 10 QouU Wg maken het geachte publiek attent op de borduurcnrsus van wege de Singer Maat schappg welke op vereereud verzoek nog tot en met Zaterdag 29 April zal voortduren in het Mode magazgn L Espérance Voor nadere bizonderheden verwgzen wj naar achterstaande advertentie Door de Schietvereeniging Koningin Wilhelmina is bg den Generaal Majoor in de Iste Militaire Afdeeling aanvrage gedaan tot het verstrekken van de geweren M 95 die door ZEi den Minister van Oorlog bg missive van 8 April zgn toegestaan aan de verschillende vereenigingen K Naar wg vernemen was het gisteren 25 f jaar geleden dat mej Wenrman haar be waarschool opende op de Gouwe alhier Eene belangryke kolfwedstryd zal bg ge legenhoid van het 6 jarig bestaan van den Zuid Hollandschen Kolfbond te geven door de Küllclnb Maatslag onder directie van den Z H Kolfbond in de Sociëteit Ons Genoegen te Gouda op Donderdag 11 Mei 1899 plaats hebben g Opening des s morgens ten 9 ure onmid1 1dellijk daarna neemt do wedstrgd een aanvang n Klke deelnemer moet des namiddags ten e 1 ure present zyn Aangifte tot deelnemingn naar de Korps en Personeele Prgzen voor 1 2 Mei a s bg den heer J H Spierings te Gouda t Op denzelfden dag zal de algemeene verr gadering plaats hebben des morgens tenk 11 30 uur ï Voorstel Bestuur I Vaststellen der nog te bonden wedstrijden volgens volgorde t t Verhoogen der contributie voor Personeele Leden en wat verder voor 10 Mei bg den Bondssecretaris zal zyn ingekomen Woerden De harddravery vereeniging Wilhelmina alhier heeft aan haar programma voor de op 2 S Augustus te honden tentoonsteUing nog eenige uitbreiding gegeven door het opnemen van nog eenige nummers nl Voor den besten dekhengst geboren in 1896 of vroeger 3 prgzen nl f 200 met gouden medaille f 100 met zilveren medaille en f 50 met bronzen medaille Voor de beste v ilenmerrie met haar veulen geboren in 1899 uit den hengst Becford pryzen van f 50 f 25 en f 15 Voor de twee beste melkkoeien hoogstens eenmaal bekroond pryzen van f 75 f 50 en f 25 Voor den besten 2jarigen rgstier prflzen van f 100 f 50 en f 25 Voor den besten l jarigen rgstier prgzen van f 75 f 45 en f 20 Voorts nog een wedstrijd van hefschooust in het tuig loopende paard niet toebehoorende aan landbouwers en gespannen vooi 2of 4wielige rijtuigen Prgzen respectievoiyk 1 gouden 1 verguld zilveren en 1 zilveren medaille benevens f 15 f 10 en f 5 voor den koetsier De afdeeling Woerden der Hollandsche Maatschappy van Landbouw heeft besloten op 30 Aug eene landbouwtentoonstelling te houden waarvan het programma nader zal worden bekend gemaakt Tevens wordt hieraan eene verloting verbonden van 60 cent per lot waarvoor de koninklgke goedkeuring verkregen js Hierbg zal de hoofdprijs niet bestaan uit aangespannen paarden maar uit 12 koeien daar op die wgze aan een hoofdprgs niet veel verloren behoeft te worden 87 10 10 47 r 84 10 01 10 07 10 80 Dl O treinen idl Ie en e U Sik niitger moet noh borendien voonien via een berg t f 0 60 7 16 7 46 6 80 7 84 7 81 8 1 8 64 10 111 8 ll XS 84 j 10 11 8 18 10 81 8 1 door 10 88 1 04 8 S4 8 68 11 10 S8 11 6 44 6 80 7J0 8 181 18 80 8 1 6 80 7 48 7 9J 18 84 48 6 10 10 10 0 6 18 10 8 7 08 8 10 0 08 1 18 1 83 48 t 4 10 7 41 M 7 80 8 88 i a 11 80 8 08 4 00 8 00 SB 8 00 lO t 8 01 9 18 11 81 8 88 4 47 8 48 7 40 tA l O Alfen i D Rijn Op de gisteren alhier gebonden eerste voorjaarsbeestenmarkt werden de navolgende pryzen besteed kalfkoeien f 180 è f 230 vette koeien f 170 f 190 vare koeien f 125 i f 170 schapen f 20 A f 22 75 en lammeren f A f 7 50 De handel was vlug vooral Groningach vee was gezocht Donderdag 27 April wordt de tweede voorjaarsbeestenmarkt gehouden Schoonhoven Alhier is een kind geboren waarvan de moeder 20 de grootmoeder 40 de overgrootmoeder 60 en de bet overgrootmoeder 80 jaren oud is terwgl de jonggeborene door de overgrootmoeder wordt gebakerd INQBZONDEN Oniler ijs Congres in Nederland Er is bjna niemand die niet toestemt dat de arbeidersbeweging altgd tamelgk onverschillig is gebleven voor de Onderwgszaak Dat is te verklaren want te gemakkelgk kon men gelooven dat het maatsrbappoiyk lot van den arbeider zóó bedroevend nog is dat men vóór alles werken moest tot verbetering van dat lot De zaak van het onderwijs komt dan later wel in orde Zóó dacht men zó4 denken velen nog maar t is een droevige vergissing Goed onderwgs voor de geheele jeugd is 66k een middel in den stryd om lotsverbetering is óók een voorwaarde voor den paatschappelgken vooruitgang Zonder wettelgke regelingen is echter de invoering van goed onderwgs onmogelijk maar die wetteiyke regelingen moeten tot stand komen en voor bare ricbtige uitvoering worden gewaakt onder den drang oener krachtige weibewuste publieke opinie Om die opinie zich te doen vormen is het plan van een Zal dat longres echter beteekenis erlangen dan moet de deelneming groot zgn zoo van vakbonden als van politieke Vereenigingen Wg roepen dus alle afdeelingen van alle vak en politieke bonden op om na kennisneming van de bekende circulaire aan dit Congres deel te nemen Dé kosten zyn vyf gulden Wie nog geen circulaire mocht ontvangen hebben wende zich tot onzen secretaris Op dat congres dat kort na Pinksteren waarscbgniy k te Amsterdam zal worden gehouden kunnen de wcnschen en inzichten der deelnemers worden vastgesteld en daar tevens de gedragslgn worden aangegeven voor een krachtige agitatie op ondcrwgsgebied Laat men toch eens gaan bedenken dat goed onderwgs een levonskwestie is voor een volk De oproepings circulaire is geteekend door een groot aantal menschon van zeer verschillende inzichten die echter hierin ééns waren dat onderwgs belangstelling behoort te wekken bg allen Klke afdeeling die dus maar eenigszins kan neme deel ook al doet haar hoofdbestuur óók mede Als deze poging mislukte om een llinkeagitatie te vestigen dan iM n we eenigejaren achteruit ïnS Wie als persoon aan t Congres wil deelnemen kan dit doen door storting van minstens f 2 50 tot dekking der algemeene Congreskosten Vraagt dus zoo noodig een circulaire aan beslist dat gg zult deelnemen zendt uwe f 5 aan onzen secretaris Bytgds worden dan de agenda s verzonden Namens het Comité A H GERHARD Voorz J A BERGMKUKR Secr Penn Dordrecht C de Wittstr 11 c P 8 De termgn van aangifte tot deel name is verlengd tot 1 Mei VERSCHEIDENHEID Duizend angsten zoo srhryft de N Vorst heeft een der kornaks van de soesoehoenans olifanten te Solo dezer dagen uitgestaan Men moet weten dat de Javanen aan het wgfje van de twee olifanten die aan den Zuid aloonaloon verbigf houden een bgzonder geneesvermogen toeschryven Geregeld ook verleent H M de olifantin audiëntie aan zieke mannen en vrouwen vooral kinderen Een dezer dagen maakte een vrouw met haar ziek kind haar opwachting bg de renzin natuuriyk met de medeneming van een zekere schatting bestaande uit lekkernijen bestemd voor het snuggere dier maar als gewoonlijk behield de wachthebbende kornak het leeuwendeel voor zich Toen hg dan met het mutsje van het zieke kind de slimme langnens naderde om het dier daarmede te streelen werd hg met de snuit gegrepen opgenomen en gewiegd als een kind De olifant had zeker geen kwaad in den zin maar wilde zgn geleider aldus plagen tot wraak voor het haar aangedaan onrecht wegens het onthouden van de lekkemgeu De man schreeuwde moord en brand De andere kornaks kwamen toegeschoteu verlosten hem uit zgh hagelgke positie en Gistermorgen ontstond tjdens den Hoogdienst bg gelegenheid der eerste H Communie in de Hypolituskerk te Delft een groote paniek Een hoofdtooisel van een der bruidjes kwam in aanraking met een kaars en vatte vlam Het onheil werd terstond gestuit door den geestelgke den heer Timau die het vuur met de banden blnschte terwgl de deken door zgn woord de kalmte wist te herstellen Thans kan met zekerheid worden gemeld dat de Ign der Hollandsche AutomobielenMaatscbappg Delft den Haag reeds op 1 Iuli voor het publiek zal worden geopend Als chef van beweging zal optreden de heer Munster thans nog verbonden aan de Haagsclie tramwegmaatschappy ÜVUV s van Het was in de eerste dagen van het jongste muilkorven schrikbewind te s Gravenhivge Een man woont vlak bg de Markt Hg gaat met zgn hond een waakhond om respect voor te hebben naar de m irkt om een muilkorf te koopen Voor het kraampje gekomen bgt de hond den koopman in den arm De baas van den boud betaalt daarvoor f 10 schadevergoeding aan den koopman een daalder voor den muilband en vandaag vordert het Openb Ministerie f 3 boete tegen hem wegens het ongemuilkorfd medevoecen van den hond Dat is f 14 50 voor één minuut wandelen met een hond 10 APRIL NlDiaunu Oort Nod W 8 I ditü dito ilito 8 flito dtto dilu 3 HoNOia ü nl Goadl I881 a8 iMohr iJiDg 1881 81 5 Ooerraa Obl m papior 186S 6 duo in Eilrer ISiiS 6 FoiTUOai O il mol ooupou 8 dito tioknt S RotLum Obl Bianiijii 18 4 4 dilu öcoooi 1880 4 dilobiiEolli 188 4 dito bij Hop 188 90 4 d to in KOud leau 1883 O dito dito duo l m 5 SpAKja Poriot nhuld 1881 4 Eén lettertje te veel In een der bladen leest men Eenige varkens die meerdere maanden zelfs die 2 jaren en 3 maanden in het laboratorium gelegen hadden herleefden Weder bg de bevochtiging met water en als zg iu vochtig zand geplant en met zorg onder een glazen klok in de schaduw geplaatst werden ontwikkelden zgnienwe bladeren en wortelen 66 8 8 8V 103 61 Een ingenieur te Weenen Pollack heeft een toestel uitgedacht om langs één draad 60 000 woorden in t uur te seinen Tc Kllj GoT Ciui leen 18SI0 4 71I Ge U pniiig seriö D i c B nmg ser e 0 ZuiuApa Hup obl 18 ï i Mmido Obi Bint 8oh 18 0 6 VlNFtOEU Olil 4 oiilii p 1881 AvartaDAH OUipitien 1896 3 BoTTllDAU Stall leeii 1894 S NlD N Air H in imiv aand Ar Drfd Tiib Mg CerliüralBii Dell MaaUohappij dito ki I Hyputheekb p iadbr 4 CultMg derVofitBnl aaod Or llipoib eitb paiidbr 3 NaderlandKhe bank Baad Ked KHndeimaatach dito N W I Pao Hyp h pandbr 8 Bolt Hypotheelib panahr 3 ütr Hypotheekb duo 8 OoaTExa U iil HooK bank aaod i Krai Hypotlieekbaiitpaudb 4 AmaiKa Eqii hypotb paolb 6 Haiw L O Fr Litn lert NïB Holl IJ S ioor Mij aind M tl t Kip 8t Sp aand Ned li d S iourwegm aavd Nad Zuid Afr Spm aaad 6 dito dito ilUo 1891 duo 6 Ililll Spoor 1 1887 8 A Bobl 8 Zuid Iul 8p iny A H obl 8 l OL N Warwhau Waeneo aaad 4 aoil Or Ru 9pw H j obl 4 fialtiacbe dito aand ïanowa dito aaad 5 Iwang Dnmbr dito BHnd 6 Karak Ch Aaow Sp kap opt 4 dito dito oblig 4 Amibiea 0 nr Pao Sp H o l 6 Chic t North W pr C aand dito dito Win 6t Feter obl 7 DflDrer k Rio Gr Spm eert r a Illinoi Central obl m goud 4 Louiat k Ka htiliiOert fjaud Beno N Spar M Ie hvp o Mia Kiiiuai r 4pCt pre aand N ïork Oula o k We l aand i 19 dito Pono Ohio oblig 6 Oregon Calif te hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Ou Pao Hoof Ign obig 48Vudito ihto Li 10 Col Ie hyp 0 6 Gixaoa Oan South CheTtT aand 6 Vn O Ball k Na lo h d e O Amaterd Omntbu My aand 171 Rottard Tramtrs fMaata 8and lOO Nw Btad Amiterdam aand 107 Stad Roltürdsm aand 8 00 BlI re 8tadAnl orpeiil887 100 Slad Bruiul 18861 100 Hom Thein Retullr QoeUoh 4 IIO Ooatin Stnatileanig 1860 6 116 K K O0U B Cr 1880 8 Sraiin Stad Madrid S 1868 86 N V B Aib 8poeLoert U S8V4 18 1 106 101 101 101 746 607 108 66 20t 164 100 100 Meer dan + 000 personen hebben te Tortosa de begrafenis bggewoond van een der slachtoffers van de verkiezingstroebelen De winkels waren gesloten en de balcons droegen rouwdraperieën Voor 90 cents hebben de echtelieden Sonad te Friedenbaosen in Dnitscbland hun kind verkocht Daar hield zich tgdens de carnavalsdagen een troep kermisreizigers op en liet echtpaar waarvan de man daglooner is bood zgn kind dat vgf maanden oud was te koop aan Werkelgk kwam een schrilteIgkc overeenkomst tot sfand de directeur van den 90 Sl 4 118 U 110 116 lOO 67 160 U 88 l 106 10 100 68 144 140 11 104 106 14 581 18 1 V Vi MANTELS TAIL OII MAuitiS Mantel Costumes Blousen Japonsioffcq in groote verscheidenheid en üoncufh reerende iirlj en U ÜAxflSOSl ÖÜUDA AD VERTENTIEN Be Heer en Mevrouw CüS Prince bedanken bg deze voor de vele blgken van belangstelling bj de geboorte van hun Zoon ondervonden Kraamti$iitê worden hij voorkeur afgewacht op Maandag en üinutag dtn 24 i en 25a i d ri7 o a EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Dlreetenr H BURGERS OEVKNTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Door het groote productie vermogen daur alle Stampings en onderdeelen nan de fabriek op Authomafische en Mnsenmuchines vervaardigd worden zgn wg in staat onderstaande RIJWIELEN met een jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prgzen als Model A zeer soiled en net algewerkt zonder rem en spatschermen f b7 50 Model zeer soiled en net algewerkt met rem en spatschermen 1 90 Model I zeer solied en net afgewerkt gang zebr licht f 110 Model AA Ie Klas lijn gemonteerd snelste banden f 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel Mielste banden 145 LUXE RI IVVIELEN in 189H met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f 160 Deze Rgwlelen onderscheiden zich door een specialcn bouw met twee buizen aan den kettingkant loopen zeer licht en zgn zeer hjn atgev erkt GEWGNE TOER ACATÉNES met bes zadel en zeer licht loopend f 1 55 LUXE ACATENEH met gezondheidhzadels fljn afgewerkt f 180 l S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prgzen f 5 hooger Prijs Couranten wordan op aanvraag gratis en franco toegozonden PAXtxja i iiwoiinliq r J C aRANX 8 HAOASINS Du Fnntemps NOUVRAUTÉS Wg verzoeken de Dames die ons geillustreerd mode album voor het ZomerxMxotiit nog niet ontvangen hebben dit te willen aaavragen aan HH JOLESJALUZOT C M aris Hetzelve wordt dan ünigaand if tiH i franco toegezonden Itestellingeu van al 25 Irancs vrü van all kosten aan Imis met i vorhooging Ilei xpcdilic kaniflor te lïo ciidnil N It mmêmmuiÊmumÊÊKmtmÊÊÊmÊiÊmmÊmmmamm iBukrooud TentuonRtellingSriIiogniiiRkarj N Hag AaK lf50 l van ftOa ai M t on nUciira tohotnwerk Tortrygba r yrj wlnksllon lu iih Anwark UKluf iri n Drog ry i en Uen I tt 3 n AganËi Ivdtmaiui Anih m 8 o l op nsMtt on fabriakainBrk i Stollwerck sche Borstbonbons leiibriceerd na voomchrift van den 1 kon UniTer8il it Pro £ G hin Hofrad Or HariMI Bonn hebben sedert 60 Jaren k nrzücfatend mUdd legen hoealeo I beesokheid en oandoenhig der ademiogs1 or eo niliteekeode dieoaten bewezen 1 Bii spoedigo afwienUng van warme B koude lucht is t bijzonder anbevelens1 irjrdig een bonbon te gebruiken 1 Verpakking Geelo pakjes t 2S oent Alom verkrijgbaar