Goudsche Courant, donderdag 27 april 1899

Vrydag 2H April 1899 No 7875 38ste Jaar fth iCHE fimm IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No A9 ADVEKTENXIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon jHo M ge iiiteaTe dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s f met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMEADEN VAN RIJNLAND brengen ter kennis van ingelanden en belanghebbenden I dat zfl hebben ontworpen eene VEEORDENING op bet PeilmaleD 2 Dat dit ontwerp gedurende H dagen van ai April tot en met tl Mei 1809 ter inzage van ingels nden en belanghebbenden zal liggen ter Secretarie van Rijnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags i uren voorts op de ge meentesecretarleën van de hoofdplaatsen der districten en van de gemeenten Leiden Zoeteruaude Kaxerawoude Alfen Zwammerdam Bodegraven Lange ruige weide Bekendorp Beeuuiijk Gouda Benthuimen Voorschoten Vulkenburg Katwijk Wassenaar Stompwijk Veur Voorburg Zoetermeer Zegwaard Waddingsveen Boskoop Bleiswijk en MoereapeUe in de machiuegebouwen aan de Cruquius aan de Lynden en aan de Leeghwater en eindelijk op de Secretarieën van alle waterschappen binnen het Hoogheemraadschap gelegen 3 dat dit ontwerp voor een ieder tegen betaling van 15 Cents in druk ol in afschrilt verkrijgbaar is 4 dat de ingela nden en belanghebbenden hunne bezwaren zoo die bestaan mochten binnen genoemde veertien dagen en nog acht dagen daarna alzoo tot en met 19 Mei 1899 aan Dpgraaf en Hoogheemraden sohriftelp kunnen injfveren DokgW en Hoogheemraden I van Rflnland EÖBEEÏ DE VRIES Dijkgraaf H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris Lumra 15 April 1899 AAKBKSTEPIIVG Op VRIJDAG 28 APRIL des middags ton halt één in het Hotel de Zalm zal door den ondergeteekende namens de Firma G PRINCE EN ZONEN in het openbaar worden Aanbesteed Het bouwen van een Woonhuis met Baanloods en verdere werken op een terrein aan de Kattensing el te Gouda Bestek on teekeningen zijn tegen f 2 verkrijgbaar bü den ondergeteekende waar ook nadere inlichtingen worden verstrekt H J NEDERHOEST Jk Architect HOLLANDSCHE AM STEBWA IM tSïSoo ngo StoftUee 50 eu 65 c Grot 66 60 I I Lekkere Sï 1 Congo 100 66 8 Ontbijt Thee nl l Namiddag Thee B All n Terkrsgb B P y j van Wankum Oosthaven Bü TANDARTS Ë CASsno heeft mifn praktijk weder lieryat TEB HEBDENKING van het éénjarig bestaan der Zank gevea wij ZATKKD4G 29 APllIL een ieder die voor een bedrag van f 1 l oopt een Koek van 20 Cis Cadeau J HOOGSTEAAT A 122 I J BIEWEIGA Firma L BOER Indien gij niet wilt lioesten I gebraikt de allerwegs bekreoncle en wsreldberoemde Superiof Dmiven Borstlionig Extract mmH uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H 1 VAW fil€IIAIIi Co en Haag lyeverancim 8CHAIK SCHAIK 8CHA1K SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S MellaDthe i te betle niiddsl dor ymtli CO S Melianthe gemist Kinkboesl ft Co s MeliaBthe geooest zoowel oud als jnuK CO S Mellanthe ma j in Ben hiiisgüïin i nlbre en Co a fflellanthe la t toortdurend onder SoheikundiR toemetlt CO s Melianthe helpt onherroepelijt 00 S Mellantbe i bekroond mei Eerediploma CO B MelianthB w bekroond mot Qoud Oo s Mellantlie ii bekroond met Zilver CO B Melianthe i verkrijgbaar in üacone y n 40 Ctê TO Ct en ft b i BüOMAN Moordrtek J C BATBLAND Bos nop B V WIJK OudemUT M KOLKMAN Waddinmeei a EOLLMAN Bodegraven PIN KSE Nieumrkerk a d Umi Firma WOLFF SCo Westhaven 198 Ooudn D MZEBIBS Kleiweg E 100 Gouda Ë H VAM MILD Veerstal B 126 te douda IIECWI miEDUI IVIËIJWI GESCHIKT VOOR iraclitlichteii Koffie en Theelicliteii Welke 4 uur branden h 2 en 9 uur brandende b 3 cent per stuk Emig Age t Toor Qouda en Omstreken IZAAK CATS papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeli ik Men behoeft hiervoor Bee OU goen Glaa eJJ Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Dit is nog no oit gesMtl au geen Pruimen meer maar Pruimedanten voor 8 ets de 5 Ons dit komt omdat 100 Kisten wegens l eperkte ruimte weg moeten Aanbevelend J J BIEWEITGA Firma L BOEB HOOGSTRAAT A 122 Ieder zijn eigfen W KroiilDgs Llmoiiade Vabrlkaiil óm zonder eenige kennis ving en gemakkelijk ViSt Liter d K l k W k l i Z uBiyKryna T IMOIIAl S te maken en el naar keuze IRAMBO iüiN SÏÏSn f N Tsm AsIppeI Per stel is de prp franco thuis met gebruiksCUKUtn tLE ivar i 01 ontvangst van postwissel door ons bTlOOO tallen verkocht Schier op alle plaatsen ons land en daarbmteh l t t heste succes bekroond Bn een zeker aantal stel ik de pr s nog lager Vraak schriflelsrde condit n Voor afaemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggeA ter inxage T Ben ieder lèachte ich voor namaak K S DS BOER Sneek Openbare Vrijwillige Verkooping te ÜOUDA op VRIJDAG 28 APRIL 1899 v m 11 nre in bet Kofflehnls de Harmonie aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris J J k MONTIJN aldaiir van N0 1 EEH HUIS waarin vroeger SLAGERIJ thans M ELKSMKIN G met ERF en GROND in den Roosendaal te Gouba wijk M no 18 met een uitgang op den gemeenen gang met het medegebrnik van dien gang kad Sectie C no 1857 groot 1 Are Verhuurd bij de week aan A de Wpisek voor t 3 No Een HUIS waarin TAFPEHIJ en SLIJXEBIJ met Vergunning in de Wilhelminastraat hoek Cappenersteeg te Gouda met een uitgang in die steeg wijk M no 63 kad Sectie C no 2090 groot 43 Centiaren in eigen gebruik Benevens COMPLEETEN KOFFIEH ÜIS IN V ENTARIS Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 15 Mei 1899 Te bezichtigen de 3 laatste dagen vóór den verkoop en des morgens vóór de verkooping Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris MONTIJN msm EN 2EEEEE Iln gro § Eii detaiL 6 IISSELSTUN BLAÜWSTEAAT TE HÜÜR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 Gecombineerde NATUUR 6ENEESINRICHTIN6 door planten krulden ozon water 1 licht iDCht enz Bizondere behandeling van zennwzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden bleekzucht maa lyden slechte bloedsmenginir ziekten der stofwlssellnir borstlOdcn rheumatismus Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgh VOORBURG bij Den Haag aan de Geestbrug I J m SGEUEN Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangselpapieren TAPIJTEiN i Gordijnstoffen Vitrages ZËiLËN LiiLEiiH mnu ci i Taf elh leedeii m m Limmmm Kleiwe g E 48 G OUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVhREN en MAKEN van Heereii eu üliiderkleedlug tegen de meest concurreerende prezen Wf Zie de Etalage Oowll I r k au A BBINUiAirilIOOir Buiteolandsch Overzicbt De commissie uit den Rijksdag heeft met het onderzoek der voordracht over het Rijn Elbekanaal een aanvang gemaakt Bj de algemeene beraadslaging bestreed de heer Strengel het groote nut van kanalen voor het goederenvervoer in vergelijking met de spoorwegen Deze vervoeren thans 200 millioen tonnen en dit zal elk jaar met ongeveer i pCt toenemen Het vervoer op Uet kanaal zal in t begin niet meer dan 3 millioen bedragen dus slechts een derde van de Btflging Wel rekent men later op 16 millioen maar dit is zeer de vraag De spoorwegen geven veel meer decentralisatie en daardoor zijn de kosten beter besteed dan voor een kanaal dat verwarring zal brengen in de ontwikkeling der nijverheid De minister van openbare werken verdedigde bet kanaal vooral als middel om het toenemend vervoer uit Rijnland te verbeteren en was overtuigd dat het zijn rente zon afwerpen De bloei van de nijverheid langs de waterwegen bewijst dat de kanalen wel degelijk tot decentralisatie leiden De hoofdingenieur Sympker verdedigde zijn becijferingen en betoogde dat het verkeer op de reeds bestaande waterwegen zóó groot is dat een verbinding dwars door middenDuitschland dringend ijoodig is Ook de minister ICiquel verdedigde de voordracht uitvoerig vooral voor het vervoer van steenkolen fiet Engelsch Hoogerhuis heeft Maandag het wetsontwerp op het instellen van een onderwijsraad vooral ten bate van het middelbaar onderwijs in tweede lezing aangenomen De leider der liberalen Lord Kimberley had vooral het bezwaar dat de wet te weinig doet voor het middelbaar onderwijs waarvan de regeling in Engeland nog zoo gebrekkig is Het Hoogerhuis nam ook in tweede lezing een wetsontwerp op auteursrecht aan Dit recht bljft volgens dit ontwerp van kracht tot dertig jaar na den dood van den schrijver Iets nieuws in het wetsontwerp is de bepaling waar indertijd de Times voor gepleit heeft dat nl dagbladen gedurende twaalf uur na hun verschijnen het auteursrecht op hun berichten houden Over de verhouding van Italië tot Prankrjk deelt Henry des Houx in de Fransche bladen de volgende uitingen mede van een Italiaansch Senator die juist op dit oogenblik zeer merkwaardig zijn Indien Frankrijk niet wil dat de gevol FEVILLEIOX GedeDksohriflen van een Gelukzoeker ANMTBAL DEVONDELmG iVaor iet Fransck DOOR W NUTTERS iGeef dan hier en wacht af hoe ik u beloon Hoe kan ik mijn verdoemertis koopen hoe kan ik handel drijven met mijn levep lik blijf bij mijn aanbod ik wil u mijn bewijs verkoopen Andere voorstellen heb ik niet te doen en wensch ik evenmin aan te nemen Ge begrijpt toch zeker wel dat ik geen half millioen francs hier heb Ik weet zoo met hoe dat in den stand van mijnheer den hertog toegaat maar ik meen te mogen veronderstellen dat mijnheer de hertog een baöKier heeft Verder iWaöneer ik een aanwijzing op uw bankier ontving groot de som die ik genoemd heb dan is mijn vertrouwen in mijnheer den hertog groot genoeg om daarmee tevreden te zijn vooral als ik nog daarenboven het eerewoord ontving dat bij de eerste aanbieding tik neem het aan zeide de hertog de Latonr du Pic den baron aanaiende met een blik vol van onbeschrijfelijke verachting ïk hoop dat dit geld u zeer veel gen aan zal brengen Ik gen van het bezoek te Cagliari in rook opgaan dan moet het rekening houden met onze gevoeligheid Want de vriendschap van Frankrijk mag niet strekken om Italië te brengen tot verbreking zijner trouw aan de dynastie Vi ij roepen gaarne Leve de Fransche Republiek maar niet Leve de Republiek Wij hebben eerbied voor de MarseUlai e als voor het Fransche volkslied maar niet als het lied der revolutie Wij willen Frankrijk liefhebben maar zonder dat dit een aanmoediging wordt van onze republikeinen en socialisten Want dat zou ons terugschrikken Bovendien moogt gij niet eischen dat wi bestaande verdragen opzeggen Die zjn niet langer tegen u gericht Uwe vriendschap indien zij zoowei voor de regeering als voor het volk bestaat is ons even kostbaar en welkom als uw eeuwig coquetteeren met onze uiterste linkerzpe en uw geheime zending aan onze revolutionnairen door ons gehaat en veracht worden Houdt gij u buiten onze binnonlandsche staatkunde dan ziJn wij bereid van ganscher harte Leve Frankrijk te roepen en wie weet of wij later als wj eerst overtuigd zijn dat onze bondgenootschappen ons meer laat dan voordeel bezorgen onze geheele staatkunde nog niet eens wijzigen en een geheel andere richting inslaan Laat daarvoor echter de tijd zorgen hel diens werk desneode doch verhinder het niet BiJ de Spaansche Senaatsverkiezingen kreeg het Ministerie een nog grooter meerderheid dan in de Kamer Niemand heeft er ooit aan getwijfeld De belastingen hebben in Spanje gedurende de negen eerste maanden 700 mill pesetas meer opgeleverd dan het vorige jaar Deze bate dankt men aan de oorlogsbelasting Men heelt nu don wensch uitgesproken die belasting af te schaffen omdat ook de oorlog geëindigd is doch de Minister van Financiën wil daar niets van weten De uitgaven ziJn met 23 mill pesetas toegenomen Te Madrid had Zondag een anti clericale manifestatie plaats waarbij heftige redevoeringen tegen de monniken en de Jezuïeten werden gehouden Verschillende vrouwen voerden daarbij het woord De politie verhinderde dat de manifestatie op straat werd voortgezet Ook te Corunna werd een anticlericale vergadering gehouden wensch u alle geluk met u welgelukte speculatie Een moord op een manier waartegen de wet niets vermag en nog een ronde som als belooning sterker nog de vermoorde betaalt u de lafhartige daad aan hem bedreven hij beloont zeil de hand die hem het hart uitrukt ik wensch u veel zegen toe op uw winst in deze zaak die nog al redelijk zal zijn na aftrek van uwe onkosten en uwe moeite Hier is een mandaat aan mijn bankier Mijn eerewoord verpand ik u dat hy op het eerste vertoon u de som die op dit bewijs staat aangegeven uitbetalen Eal Ge kunt dus geruat zijn Terwijl de baron de Maubert met de linkerhand het mandaat aangreep legde hij met de rechter Mathilda s briel voor den hertog neer Deze wierp er een enkelen blik op huiverde en sloeg de handen voor het hoofd en kreunde als een zieke te midden van onuitstaanbare pijnen Toen maakte hij een beweging een zwijgend bevel aan den baron om zich te verwijderen hetwelk deze begreep ea schoorvoetend gehoorzaamde Bij de deur Aarzelde hij nog een oogenbhk maar ziende éaX de hertog geen acht meer op hem sloeg verwijderde hij zich met de woorden rk heb beloofd u den naam van den medeschuldige te noemen heer hertog ik wil mijn woord houden het is de burggraaf Raphael Door geen enkel woord of gebaar vond de hertog goed blijk te geven dat hij deze laatste woorden verstaan had Als het beeld der stille troostelooze wanhoop bleef hij zitten de hertog zonder zich te bewegen zonder naar bet scbeea adem te halen alt Verspreide Berichten nncYFCs D Figaro bevatte gister het vervolg der verfiaring van kapitein Cuignet en de verhoojen van Barthou en Gnérin die in 1894 minister waren I heer Barthou heelt niet van bekentenissen hooren spreken Wel heelt hjj gehoord dat generaal Billot tijdens het proces Zola twijfelde aan de schuld van Dreyfus Kapitein Cuignet voltooide zijn verklaring en legde het geheime dossier uit De heer Guérin in 1894 minister van justitie verklaarde dat alle ministers voor de vervolging van Dreyfus waren behalve Hanotanj die enkele bezwaren maakte Van de medifdeeling der geheime stukken wist Fuélin niets hij hoorde daarvan voor het eerst tjjdens het proccs Zola Van de bekentenis van Dreyfns heeft hü nooit gehoord Het beruchte telegram van Panizzardi zou naar de correspondent van de Indépendance beige te Parijs uit goede bron verneemt niet vernietigd zijn Men zou het wegens het belang van het stuk bewaard hebben en het zou thans nog in het bezit zijn van Dupuy Do Paty laat door een vriend een omstandige tegenspraak geven in de Temps van het door Roget en daarna door Cuignet vertelde De overste heeft niet zijn daden van 94 te verdedigen gehad maar de daden van ziJn verantwoordellke chefs HiJ is bereid het te bewijzen voor den brief van Espérance en den brief aan Dreyfus onderteekend Weyler De telegrammen Blanche en Spéranza zijn van hem Het onderzoek heeft dit voor de telegrammen aangetoond Wat de brieven betreft het is onmogelijk te goeder trouw ze aan du Paty toe te schrijven en niet te ontdekken van wie ze zijn uitgegaan Omtrent de verhooren welke het Hof van cassatie afneemt meldt de Temps het volgende De staatsraad Lépine en kapitein Freystaetter hebben voor het Hof verklaringen afgelegd omtrent den indruk dien het getuigenis van Henry voor den krijgsraad van 1894 gemaakt heeft Beiden zeiden dat dit getuigenis werd afgelegd zooals overste Picquart het verhaald heeft In den loop van ziJn verhoor voor het Hof heeft kapitein Freystaetter op een vraag naar de Temps meent verklaard dat het borderel het eenige stuk is geweest waarmede de rechters zich ter terechtzitting wilde hij zichzelven doen sterven louter door zijn wil alsof hij al zijn organen tot stilstand wilde brongen HOOFDSTUK XX ECl rR ONTKNOOPIKG Eensklaps rees de ongelukkige overeind langzaam en met moeite en onzeker wankelende in zijn bewegingen als een slaapwandelaar als een zeer natuurlijk nagebootste menschenvorm een automaat die zijn bewegmgen ontleend aan eene machinerie maar geen bewustzijn heeft van wat hij doet Halverwege de kamer keerde de automaat zich om plaatste zich wedar voor zijn schrij bureau en opende een lade Zijn hand woelde een oogenblik in den mhoud en toen ze zich terugtrok was ze gewapend met een dubbelloops pistool van welk wapen hij de lading onderzocht terwijl hij hetzelve voorzag van slaghoedjes Toen nam hij een groot Wad papier voor zich en schreef het volgende Dit is mijn uiterste wil Ik maak eigenhandig een eind aan mijn leven geheel vrijwillig Ik vermaak mijn gansche vermogen aan de armen van de stad Parijs en stel het daartoe onder beheer der regeering dier stad met de bepaling dat elk mijner op dit oogenblik in mijn dienst zich beviridende onderhoorigen een bedrag van tienduizend francs éimnzzX en in eens te betalen binnen drie maanden van den datum van vandaag af worde uitgekeerd beziggehouden hebben Behalve de bevestiging van bovenstaande verklaring nl dat het getuigenis van Henry een hoofdmoment van het proces is geweest deelde de staatsraad Lépine oud pref eet van politie de inlichtingen nopens Dreyfus mede welke de politie prefectuur op verzoek had opgespoord en gegeven Di e inlichtingen zijn wat de punten spel en vrouwen betreft in strijd met de beweringen die het rapport d Ormescheville van 1894 bevat en die men dezer dagen heeft kunnen terugvinden in een der gepubliceerde verhooren Na gisteren Bertnlus gehoord te hebben heeft het Hof besloten hem niet met generaal Roget te confronteeren Wel zou dn Paty nogmaals gehoord worden De Pressensó heeft Maandag te Avignon gesproken in een zeer rumoerige bijeenkomst welke evenwel ten slotte een motie aannam waarin de invrijheidstelling van Dreyfns verlangd werd Gisteren vertrok de Pressensé met Guillard in een open rytnig uit Avignon toen hij door een aantal person n werd aangevallen die hem vuistslagen toedienden Hij keerde naar Avignon terug om een aanklacht in te dienen Er is een hevig twistgeschrijf ontstaan naar aanleiding van de openbaarmaking van het getuigenis van Strong den Parijsohen correspondent van de Observer Gisteren zfln er zelfs op de boulevards stokslagen gewisseld tusschen Strong en zjjn collega Robert Sherard Ook de Boisandré noemt Strong een leugenaar Van veel belang is dit alles niet alleen is niet onaardig dat Strong vertelt dat de vriend Melmoth die volgens zijn getuigenis eenige malen met hem en Esterhazy samenkwam niemand anders is dan Oscar Wilde OoBTENBIJK HoSaARIJE De Weener bladen melden dat een 17jarige jongen een geweer heeft uitgevonden waarmee men 600 schoten in hot kartier kan lossen In het arsenaal te Woenen zal het wapen beproefd worden RUBLAItD Er loopen te Moskon vreemde geruchten over knoeierijen en oplicliterijen bjj den aanleg van spoorwegen en in een dezer dagen ontvangen bericht heet het dat de Russische millionnair Mamontow en de directeuren van den spoorweg WologdaArchangel eerstdaags voor den rechter zullen moeten verschijnen ZWITSEBIAND Tweehonderd schoenmakersknechts in Ztt Voorts bepaal ik dat men mij een belioorlijke doch eenvoudige begrafenis doe toekomen evenals aan mijn echtgenoote Ik wil dat deze begratenis zonder opzienbare geschiedde en dat men om dit testament evenals over alles wat mijn persoon betreft het stilzwijgen beware Familiebetrekkingen binnen den vierden graad bestaan niet Gedaan te Parijs gezond en in het bezit al mijner geestvermogens Hertog George de Latour du Pic Na aldus zijn testament geschreven en geldig gemaakt te hebben stak htj hetzelve in eene enveloppe waarop hij met groote letters het woord Testament neerschreef terwijl hij het vervolgens ongesloten voor zich liggen het Met automatische kalmte en regelmaat rees hij overeind en verliet zijn kabinet het pistool in zijn rechterhand geklemd Hij begaf zich naar de appartementen van Mathilda zijne ongelukkige echtgenoote omtrent wier naderend lot het zooeven terneergestelde testament een vreeselijk licht verspreidde Wij hebben reeds medegedeeld dat de hertogin den ganschen dag zich als opgesloten had gehouden ernstige ongesteldheid voorwendende Pe hertog klopte zacht aan de deur harer kamer en huiverde onderwijl hij antwoord wachtte Maar dat antwoord kwam niet en hij hoorde niet het minste gerucht Hij klopte luider Geen antwoord Wordt virveiid