Goudsche Courant, dinsdag 2 mei 1899

te spreken Of probeer t van avond is id u thuis is gekomen dien lepel dien je daar ziet liggen wU ik er voor gebruiken Piet zet den hoed op en ga wat blauwen inkt halen in de nieuwen winkel op den hoek De Fransman heeft niet te vragen aan z n woordenboek of het is lo pain of la pain Ie ehapeau of Ja ehapeaa hj wèèt het want het is niet etymologies het zit in hem de Duitser heeft et in zich of het der of dit is h wèèt het zoals de Nederlander wèèt of het de eehaap de kind is of het schaap het kind Ik weet wel dat veel Nederlanders als ze lézen zeggen den hoed den pennehouder niet dien stoel bedoel ik maar dezen dien Piet vind ik eenen naren jongen den man dien je zoo goed vertrouwt houd ik voor een n groten bedrieger maar M H daar hebt u net wat Bilderdijk zei en wat van Lennep in n apart opstel betoogd heeft nl dat n etymologiese eenparige Spelling de Beschaafde Spraak z lf bedierf Hoort de ouwe Prof Cosp daarover Wat dan in de eertte plaats afgeschaft Indien ik van advies dienen mag zou ik aanraden een begin te maken met de executie der n s m den derden en vierden naamval die zelfs geen redenaar meer hooren laat schoolmeesters wij moeten hierbij o aan vele Zeergeleerden en zelfs Hooggeleerden denken en pedinten niet te na gesproken Zo Cosp Als ik u uitvoerig ging verhalen hoe we aan al die den t in ons tegenwoordig woordenboek en in onze scholen gekomen zijn verhalen ging van die drie eeuwen lang voortgezette onwetenschsppelike knoeferij dan zoudt u met verbazing zeggen Hoe Is dit nu de Nederlandse Grammatica En u zoudt op eenmaal helaas genezen zp van het kinderlike geloof van aw kinderjaren In de middeleeuwen zèi men noch den grootsten balk Sinds eeuwen is dat andere Het Nederlands is net als het Engele n zo goed als verbuigingeloze taal geworden Alleen de voornaamwoorden b v me naast ik hebben noch enige fieksie en het adjektief heeft noch voor woorden die geen liet hebben n de grote kerk ik heb uw oudst broer gesproken Het woord jat heeft iltp de voor zich het woord rdk heeft iltfld de voor zich Wanneer nu dus iemand zegt als je schrijft moet het zp tó jas en tó rok dan zegt hiJ m werkelikheid dit de jat dat woord heeft de permissie om in t schrijven nèt te zp wat het is het mag de hebben rok f dat woord heeft niet de permissie om te zp wat het is het moet zp din den rok Mannelik zp betekent in werkelikheid dus niets anders dan niet de permissie te hebben om te om net zo als t ia Vronwelik zp is wèl dftermissie hebben U herinnert zich dat we t op school zó leerden die indruk heeft elk kind er van alsof zo n woord dan met n n moest omdat ja hmdat het mannelik was zie je in dat minlike daar zat et em in en in dat vróüwlike daar was iets biezónders aan zo n woord daar zat iets üi en dairdoór moest het nu n n hebben of gèèn n daardoor bid het nn als t niét manlik was dan zou t geen n hébben Ik denk dat n het nu anderi zien zult Manlik zp en nn krijgen van de mensen is presies het zelfde Daar u geen omdat Als u in t woordenboek ziet dat n woord manlik is dan moet u zeggen zo zo zeggen ze van je dat jij niet zonder n n mag staan Op de vraagi waaróm moet dit woord n n hebben is geen antwoord te geven want het moet helemiil niet Dus vrauwlik zp is dit woord heeft de permissie om te zp zo als tis Manlik zp het j heeft de permissie niet En nu kan ik u meteen het volstrekt zin loze doen inzien van n redenering als deze dit woord la il bevoorbeeld is uit het Latgn tabak Hbula is in t Latp vroüwelik dus is ta et in t Nederlands vroüwelik Deze redenering zou mogelik achiixerend opgaan aii als vroüwelik in t Nederlandsdezelldebetekenis had als in t Latp Maar wat betekent het in t Latp tabula is Vroüwelik dat als er n bjvoeglik naamwoord bij loAuio komt dan gaat dat bövoeglik naamwoord uit op a b v n ronde tafel tabula rotundo Maar vrouwlik in t Nederlands betekent dat n woord de permissie heeft om net te zp zo als t ie En nu krijgen we dus déze gekheid t bpoeglik woord krijgt bij tabula een a dus mag dat woord in t Nederlands wel permissie hebben om nèt te zp zoals t is U ziet hier zitten we zo ver mogelik in t ongerpde Dezelfde dwaze redenering krijgen we nu met n woord dat uit het Frans is en daarin b v manlik is Manlik en vrouwlik betekent in t Frans heel wat anders dan bij ons Het tt gun permUtif kaeitie maar of t woord t n de atrkeUkheid nl in t spreken de klank kombinatie Ie of la voor zich krijgt Laat nu n woord uit het Frans zp en daar Ie hebben Kedenèring Dit woord heeft in t Frans Ie dus kan het in t Nederlands niet de permissie hebben om net te zp io als t is men is wetenachappelik en moreel verplicht om er het n krabbeltje achter te zetten Let op dit dus Ach hadden we de permissie tenminste om er soms oo k is n torentje of n roomhoomtje of n inktkolertje achter te tekenen door deze in Europa verricht en ten slotte geconstateerd dat b de mSnindustrie gedurende het afgeloopen jaar een leer groote ïoomitgang viel waar te nemen Immers in dat tpsverloop werd een winst gemaakt van t 16 240 630 dat ia £ 4 586 905 meer dan in 1897 De Eepnbliek is nn de andere goud voortbrengende landen ter wereld ver vooruit en levert 28Vi percent van de totale goudproductie Verspreide Berichten nnKVFiJs I Het Hof van Cassatie heelt Zaterdag over1 8te Du Paty de Clam gehoord Terwijl deze I binnen was wachtte kapitein Ouignet ijn 1 beurt af Waarschijnlijk zijn beide ofSci ren geconfronteerd 1 De Siècle bevat quasi als ingezonden I stuk het volgende grappige artikeltje I Mj nheer de redacteur 1 I Ik wend mij tot uw blad om een re tifl 1 catie die mij bij de Libre Parole zeker ge 1 weigerd zon worden 1 Ik behoor tot de inteekeuaars b de in 1 schriJving Henry on nu verneem ik uit het 1 verhoor van kapitein Cuignet dat du Paty 1 de Clam de falsaris is 1 Daar ik ten bate van een falsaris getee kend heb wil ik niet dat mijn geld aan de 1 familie Henry komt als hg niet de d derder vervalsching is Alle inteekeuaars zullen zeker raijn mee I ning deelen dat de ingezamelde 200 000 francs het eigendom van overste du Paty de 1 Clam zjn indien deze in staat is te bewij 1 zen dat hij de dader is van de verval 1 sching valschelijk de verklaring van H nry 1 genoemd 1 Een anoniem inteekenaar I Faubourg SaintGermain I Van het in den ministerraad behandelde I is nog de volgende of ciense mcdedeeling I gedaan I De ministerraad bevestigd zijn yro gor I genomen besluit om eerst na het eindvonnis I van het Hof van Cassatie de maatregelen I toe te passen die noodig geacht zouden I kunnen worden ten aanzien van de ofSci ren I te wier laste het onderzoek van de s raf 1 kamer zekere feiten aan het licht gebr cht I heeft I Du Paty de Clam natuurlijk Maar wie 1 nog meer Ook Lauth Gribelin maar 1 vooral Qonse Boisdeffre Mercierf Wie I gelooft datï I De strafkamer heeft haar IteschlkkinS 1 op het verzet van mr Leblois tegen haar 1 beslissing op het verzoek tot regeling van 1 rechtsgebied van overste Picquart twee weken verdaagd Fbjinkkuk I In verband met de tot hem goriohte uit 1 noodigingen om zijn ontslag te nemen als 1 leeraar in de geschiedenis aan de polytech I nische school naar aanleiding van tnmu ten 1 op een zijner colleges in verband me de I Dreyfuszaak heeft George Duruy bekend 1 gemaakt dat hij zijn college zal voortzetten 1 ondanks alle vijandige manifestatiën 1 De Kamer van inbeschuldigingstelling heeft Déronlède en Marcel Habert voor het Hof van Assisen dor Seine verwezen De behandeling van hun proces zal tegen het eind van Mei plaats hebben ZWITSEELASD In het kanton Ztlrich heeft een hevige sneeuwstorm die Donderdag het zachte lenteweer kwam afwisselen alle in bloei staande vruchtboomen vernield voor het komende seisoen Ahkbika Donderdagavond is een zeer hevige cycloon losgebarsten boven Kirksmile in Missouri Binnen een kring van een kwart mijl ten westen van de stad is alles verwoest Vierhonderd huizen liggen in puin en een s ort 1 regen die op den windstoot volgde gep ard 1 met een algeheele duisternis maakte het 1 verleenen van hulp langen t d onmogelijk Een aantal branden die op verschill ndo I plaatsen uitbraken maakten eindelp hot aanvangen van hot jeddingswerk mogelijk Tegen acht uur des avonds waren 25 lijken gevonden naar verwachting zullen or zoowat een zestigtal dooden zijn Rusland Te Odessa heeft een gasontploffing in een zaal van de kazerne waar onderwijs werd gegeven een officier en 7 minderen gedood en 6 soldaten zwaar gewond DCITSOHLANB De onvoorzichtigheid om mot licht naar een lek in een gasleiding te zoeken heeft te Kleef eenige slachtoffers gemaakt Twee personen zijn levensgevaarlijk drie anderen zwaar gewond en het gebouw is grootendeels verwoest I I I BINNENLAND Beleefd wordt opname van het volgende verzocht Ons worden berichten toegezonden van de oprichting van een Algemeenen Nederlandschen Klompenmakersbond op coöperatieven grondslag BiJ genoegzame deelname alle klompenmakers kunnen lid worden zal door de oprichting en totstandkoming van dezen bond een geheele omkeer üi deze industrie teweeg gebracht worden daar dan niet zooals thans het geval is de eigenaren van het inlandsch hout maar de afnemer d i de klompenmaker de Bond den prijs bepaalt In een daartoe strekkende en duidelijk omschreven circulaire door een 40 tal vakgenooten uit verschillende plaatsen van ons land onderteekend wordt met een opwekking tot aansluiting de wenschelijkheid betoogd van de oprichting van een vakblad Door een vakblad toch zullen de klompenmakers onderling voeling met elkaar kunnen houden en op gemakkelijke wflze van gedachten wisselen Tegen toezending van 2 blauwe postzegelswordt bovenbedoelde circulaire aan belanghebbenden toegezonden door den heer A Koers te Apeldoorn N Apeld Crt Men schrijft ons uit Zeeuwsch Vlaanderen aan het O D Hier aan de grens gaat men steeds door met het smokkelen van allerlei soort vee Het smokkelen geschiedt wel niet op zoo n groote schaal als voor een paar jaar toen men hier vaak 50 4 60 stuks hoomvee begeleid door een 100 4 120 man s avonds naar de grenzen zag trekken maar meer op kleine schaal en in t geheim En het schijnt dat het op die wijze veel beter gaat Bfi die groote karavanen waren te voel mannen die men niet kon vertrouwen Vandaar veel aanslagen Menige fcoe werd in beslag genomen menig proces verbaal opgemaakt zoodat wat men heden won men morgen totas weer dubbel kwijt was aan proceskosten en boeten En dan die gevangenisstraf Thans gaan enkele kleine veekoopers er op eigen hand op uit Zij huren een paar vertrouwde ervaren smokkelaars die bjj goeden uitslag deelen in de winst en men slaagt over het algemeen beter Veekoopers en smokkelaars maken goede zaken Toch is men niet altijd even gelukkig De vorige week ziJn er onder de gemeenten Moerbeke e Stekene weer een paar schoone koeien in beslag genomen doch als dit niet te vaak voorkomt en de eigenaar en geleider blijven zelven buiten schot dan is het weer spoedig teruggewonnen Gemengde Berichten Omtrent den heer Jhr F X J van Nispen tot Pannerden wiens overlpen gemald wordt zegt de Zutph Crt nader De heer Van Nispen was 25 Juli 1830 te Pannerden geboren Hj w 8 sinds Augustus 1881 lid van den gemeenteraad te Zptphen sedert 1856 lid der Provinciale Staten van Gelderland en smds 1889 lid der Eerste Kamer Voor onze stad waar de overledene in de samenleving een voorname plaats innam voor den gemeenteraad en de Provinciale Staten waar zijne van degelijkheid en nauwkeurigheid getuigende adviezen op hoogen prijs werden gesteld is zijn heengaan een groot gemis terwijl de katholieke staatspartij in hem een barer bekwaamste woordvoerders in de Eerste Kamer verliest Men meldt uit Slikkerveer BiJ bet rooien van n ouden notenboom hier aan den dijk heeft men onder de wortels ongeveer 60 stuks zilveren munten gevonden welke er nog zeer gaaf uitzien terwijl de opschriften on jaartallen der meeste stukken gemakkelijk zi n te lezen De meeste stukken hebben de grootte van een kwarf e eenige van een gulden eenige van eenrjksdaalder De oudste dragen het jaartal 1508 de jongste 1795 Men schrift uit Joure aan het Hblad Aanstaanden Woensdag 8 Mei gedenkt Dirk Glas den dag waarop hij 80 tachtig jaren onafgebroken bij de firma Wijbreu Krijns Co boomkweekers te Joure werkzaam is geweest Nog dagelps is Glas op de kweekerijen werkzaam en zonder eenig ouderdomsgebrek Hij is naar ik meen als jongen van 9 jaar in dienst gekomen en dus pl m 90 jaar oud Uit Vlisshigen seint men ons Hedenochtend bij het afgaan van de werf hebben eenige personen de schutting voor de in aanbouw zjjnde kerk gedeeltelijk omgehaald en de vreemde metselaars daar werkende met steenen gegooid Gisterenavond zijn 6 marechaussees te paard hier aangekomen onder bevel van een wachtmeester Men vreest hedenavo ongeregeldheden Nader meldt men ons De metselaars van elders in verband met het gebeurde van hedenochtend overtuigd van het onvoldoende der beseherming die zü gemeten ziJn huiswaarts gekeerd Men schrijft uit Zeeuwsch Vlaanderen aan De Fiscus Terwijl men aan het Belgisch ministerie van landbouw nog steeds aan het overwegen is op welke wijze men het best een einde zou maken aan de grensqnaestie gaat men aan de grefzen nog maar stilletjes voort om s avonds en s nachts schoone melkkoeien over de grenzen te smokkelen Dank der ervaring van de geroutineerde smokkelaars en de geheimzinnigheid waarmede alles in ziJn werk gaat slaagt de smokkelhandel in den laatsten tp buiten verwachting Van aanhoudingen of aanslagen wordt niet vernomen zoodat kooplieden en smokkelaars tegenwoordig goede zaken maken De taal en de vereenvoudigde 1 spelling Lezing in de Publieke Vergadering van 1 Dinsdag 25 April 1899 IL Mflne Hoorders wanneer we dan nu e I kennen dat er n Spelling Awwrie is en er 1 ons voor zetten hem op te lossen hoe zullen I we te werk gaan De krisis die in elke spelling die zich veretymologiseert noo 1 wendig eenmaal komt is daar Het schrijven I verandert weer in de fonètiese richting de richting van de klank Ik kan me voo stellen dat iemand zegt welnu miitk de 1 spelling dan fonèties Dit zon zeer ondoo 1 dacht zijn Als we het vraagstuk dieper 1 behandelden zou t u biyken dat niet alleen I n wezenlik in alles fonètiese spelling n l onmogelikheid is maar dat daarbij u zelfs 1 maar riiw fonètiese spelling indimamelAaXit I zuiver toneties opgevat zeer schadelik werken I zou op het algemene schrijven ja schadel k I werken zou op de ontwikkeling van n volk 1 We behoren in de eerste plaats aan e 1 nemen n norm natuurlik zal de norm een 1 maal n andere zijn en die norm kan ni t 1 anders ziJn dan het Algemeen Beschaafd zo 1 als het in de toongevende kringen gesproken 1 wordt Daarbij verwaarlozen we dan bij 1 t fonèties weergeven die verschillen de r byna niemand tot bewustzijn komen b v I de verschillende soorten van r s Maar zullen li I we dan nu dit Algemeen Besch fifd in mU a I omtw naar de klank gaan schrijven f AU v we dit deden mijno Hoorders zouden we door bijna niemand worden gevolgd We 1 I zouden zoveel veranderingen krijgen dat h t I oog er niet aan zou kunnen gewennen w 1 1 I bij taalkundigen die zich altp met klanken bemoeien maar wij willen niet Andermaal I I n spelling scheppen voor geleerden wij 1 I immers van deze tp erkennen dat n Spel I ling moet zp voor de gehele naatsie Maar 1 ook al wilden wiJ tegen de grote massa 1 zelfs alleen van de Beschaafden zouden we I I nM vermogen De Spelling van n taal I niet in de hand van individuen De Spelling 1 I van n taal ontst t niet uit het biezondere I iedee van n individu ze wórdt niet gemaakt 1 I Hoe het schrijven van n zekere tp is ook I I hoe haar letters zetten is dat hangt onlo 1 I makelik samen met de hele fysionomie van I die tp dat is produkt van haar hele org 1 nisme het is als de mens en il wat des I I mensen is natuurprodukt En in de natuur 1 I gebeuren geen sprongen en men kan haar 1 I ook geen sprongen Wteü doen In de gro e I 1 massa is de natuurmacht en zo zien we I I het vraagstuk hoe moeten we nu aan t 1 I begin van de XXste eeuw handelen in zake 1 I het spellen tot n praktieae ktteitie worden I het ouwe spellingstelsel kan niet op eenma 1 1 I verdwpen m moeUn htt vfnchit dtUn we I I moeten geven en nemen Alleen din kunnen 1 we hopen dat alle partpn het in der minne 1 I met de fonètiese neiging zullen willen schikken I I Meer kunnen we voor onze nakomelingschap I I niet doen dan het ouwe tteUel veieenooudigen I vereenvoudigen in de on w richting om het 1 mèèr in overeenstemming te brengen met de I taal van het Heden En dan moet de nak 1 I melingschap maar verder zien I Wat gaan we nn doen f SpeUmg van na I ture ffcèties wordt van nature op den duur 1 I etymologies de woorden staan dan niet meer 1 I in de vorm die ze in one hebben maar in 1 I nvorm die ze hadden bij voorvaderen van 1 I ons Dit is oneenvoudig Nu komt de krisis I I De mensen gaan weer voelen t woord m 1 I hun aarin zal nu bestaan t eenvoudiger 1 I wOrdenP Dat het woord van Heden in de 1 I Spelling weer voor d jM omt Wtónn 1 I zal beitaan ons beH HMeenvoudigen P 1 In uitbitnnen van deWÊ rmlogie de dooie I vormen 1 t Eerst komt dan in aanmerking het schrijven van den deten dien aim Als u t 1 eens goed voelen wil hoe etymologies dit 1 schrijlhaaltje n is probeer dan bü uw eers I volgende allerdefst te viesiete eens met u s Ü ziet Geachte Hoorders hoe gevaarlik van die wetenschappelike termen kunnen zp die pest in alle onderwp aan kinderen U ziet hoe de wetenschappelike mensen zelf de dupe z n geworden van hun aan de klassieken ontleende terminologie Dit woord is vrouwelik zeiden ze drör is vroumelik o dan is n deur n vrouwtje dus moeten we van n deur spreken met zij Jan doe haar eens dicht tij staat open Ziedaar wat er terecht komt van n wétenschap doen waarin men denkt met zo iets als natuurwetenschap niet te maken te hebben dat niet zélf natuurWetenschap is i Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 1 Mei 1899 Heden nacht te ongeveer 1 uur ontdekte de bakker J Vnijk aan de Spieringstraat dat er in de Zeepziederij van den heer Vimly brand was ontstaan hfl waarschuwde daarop de heer M M van Loon die onmiddelijk de politie ging waarschuwen benevens den heer van der Laar adjunctopperbrand m ester Spoedig was een der deuren aan de Oosthaven geforceerd en bespeurde men dat de paardenstal met hooizolder in den brand stond De brandweer was spoedig op het terrein en twee spuiten gaven water Spalt No 1 gaf het eerst water De brand bleef beperkt tot het stal en den hooizolder daarboven gelegen het paard heeft men niet kunnen redden Ten ruim 2 uur was het gevaar geweken Vele autoriteiten waren op het terrein aanwezig Zaterdagavond vergaderde te Lekkerkerk de afd Gouda van het Alg Nederl Werk liedenverbond met de daar nieuw opgerichte afdeelihg tot het kiezen van een definitief bestuur en vaststelling van het huishoudelijk reglement De nieuw opgerichte afdeeling teH 40 leden en 3 donateurs Tot Voorzitter werd gekozen de heer Neef tot Secretaris de heer van der Linden tot Penningmeestes de heer Boon en tot Commissarissen de bh Boer en Ligthart Schenk JHet onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand April het volgende resultaat 1 April 8 8 Mg permang kalicus perlOOOc c 15 18 a2 10 0 29 9 7 BJ Koft J e8luit is benopmd tot directeur van het K kstelegraafkantoor te Alkmaar E J Teldhuyzen thans directeur van het post en telegraafkantoor te Boskoop ZEVïKHmzEs Tegen 1 Juli a s zal de heer A A van Pelt Lechner ontslag aanvragen uit zp ambt van burgemeester dezer Haastkecht Herbenoemd tot poldermeester van den polder Hoog en Laag Bildp den Heer A van Meyeren alhier Laatste Berichten De Figaro bevatte Zaterdag het vervolg van de getuigenverklaring van Esterhazy die zweert te zullen spreken zonder haat behalve tegen Cavaignac Hj is van meening dat wel verre van hem te verdedigen de minister en de generale staf alles gedaan hebben om hem in het verderf te storten Hij weigert zich uit te spreken over het borderel doch verklaart de schrijver te zp van verschillende brieven die hem door den president worden voorgelegd en die geschreven zp in denzelfden tp als het borderel Hj ontkent verklaart te hebben dat hij de schrijver is van het borderel en verklaart tevens dat Charles ChinehoUe gelogen heeft De Figaro publiceert eenige bijgevoegde stukken waaronder de brief van JEsterhazy aan generaal Billot in welken de commandant dreigt zich te zullen wenden tot keizer Wilhelm indien de minister zp eer niet wil verdedigen De stoomboot Paul Kruger varende tusBChen Kampen en Hattem doch die een extra reis deed naar Deventer om een verhuisboedel te vervoeren is Vrijdagnacht door de van Deventer komende boot Burgemeester Heemstra bij Veessen in den grond gevaren de opvarenden van de Kruger die dadel k zonk zijn door de Van Heemstra overgenomen en des nachts behouden te Kampen aaDgekomes VERSCHEIDENHEID Het weduwenhofje in de Karthuizerstraat te Amsterdam vlagde Zaterdag tereerevan zjn oudste inwonende de lOO jarige Johanna Theodora Bosdriesz geb Huyerman In het kleine zpamertje dat geheel geruid was met 7 küideren 13 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen was de jarige gezeten onder een moeien troonhemel Ze had vandaag niet haar beau jour Stil zat ze voor zich uit te staren de drukte maakte haar wat beverig Want het hield niet op met bezoeken De commissie van het hofje had rekening houdend met de drie geslachten die mede zouden aanzitten een kunstproduct van banketbakkerij gestuurd t w een taart met verschillende verdiepingen In het gewone rustige dagelijksche levenmoet de lOO jarige nog bponder helder vangeest zijn Zij kan soms een harer dochters die ook al 6 i 7 kruisjes achter haar rug heeft inlichten over dingen die deze reeds vergeten is Alleen de beenen willen nietmeer voort Hbld A floop der Openbare Verkooping Tan Onroerende Qoederen VEILING 1 MEI 1899 gehouden door Notaris G C FOETÜIJN DROOGLEEVEE te Gouda Huis ep Eri Boelekade B No 132 kooper de heer F v Leeuwen te Gouda voor f 1610 5 dito s aldaar E Nos 73 77 kooper de heer A Brakel te Gouda voor f 3740 1 dito Kamemelksloot E No 387 kooper de heer J W Brakel te Gouda voor f 900 1 dito Boomgaardstraat EE No 16 kooper de heer P van Vliet te Gouda voor f 720 1 dito aldaar EE No 78 kooper de heer H V d Horik te Eeeuwijk voor f 620 1 dito aldaar EE No 75 kooper de heer M A Heerkens te Gouda voor f 630 dito aldaar EE No 84 kooper de heerC J Bik te Gouda voor f 610 dito s in het Paradijs M Nos 21 en 22 en 1 dito hoek Paradp en Wilhelminastraat M No 49 koopster Mej de Wed H Sliedrecht te Gouda voor f1510 1 dito Westzpe Raam O No 193 k de heer J H Faaü te Gouda voor f 1000 1 dito aldaar O 420 k de heer I Cats te Gouda voor f 230 1 dito Langedwarsstraat H No 144 en 1 dito Lemdulsteeg M No 181 k de heer W M de Jong to Gouda voor 1 1235 1 dito in de Eoozendaal bij de Wilhelminastraat M no 3 kooper de Heer H v d Horik te Eeeuwp voor f 805 aeO Staats loterij 4e KlssK TrekkiDg fiD Maandag 1 Uai No 19 S8 ƒ 1000 No 168 9 too No 8319 00 No 8 6 1801 8007 tttl 9771 en 18811 iedar 100 Früzen vao 66 91 8418 8808 8888 1078S 18 99 1 848 1870J 800 8 93 65 8S 18039 46 18881 41 H 47 8791 10838 60 70 84 8S 67 5418 80 41 71 15988 88 806 8509 56 96 SS 98 38 18916 85 8640 711 8818 10913 18119 71 8450 3771 58 6 16 16 77 91 19088 77 8817 5919 37 81 4 16040 86 4 8 47 6040 41 79 18448 97 85 S18 65 89 8908 U 08 56 16884 75 84 8948 6803 4 34 I9I4O 18 19107 613 3076 86 9065 S9 13666 38 61 88 8188 68 69 46 13798 U886 74 48 3iSl 6407 9108 11181 138S3 56 19803 703 S8 76 18 78 86 164 8 18 6 61 83 8 85 139 3 19 86 81 98 6681 848 1188k 88 46 41 884 3301 38 58 118 37 14015 16684 19340 48 84 6689 9880 11485 18 16686 19470 78 8416 6776 81 88 19 90 19600 86 S81 98 46 74 SI 16704 77 904 69 6814 64 11699 41 64 19683 88 78 66 66 11614 88 16868 84 1037 86 6917 9448 41 97 89 iO 48 98 7114 7 68 14165 16978 19773 70 3 54 83 9641 78 71 17047 79 1 16 3601 88 58 U789 11817 80 84 O 8718 6 84 74 86 98 94 78 91 68 9 11860 93 17110 19881 1911 8805 88 9788 74 14881 43 76 1886 48 1 6 8 11988 46 J3 86 88 68 98 77 44 14404 98 89 61 8907 7801 9814 47 70 17897 19988 1464 4084 41 86 86 14170 17rSS 45 6 87 75 94 18001 74 7 48 88 54 69 9991 5 96 87 74 1518 4101 99 64 18197 14610 17413 87 97 86 7836 1008118867 98 17 8003433 36 85 37 74 14786 38 SOllI 67 78 7469 45 18348 14950 17588 37 60 4344 7586 76 67 74 17641 66 1606 6 7610 8 18400 78 17778 78 70 4400 18 10105 11 16 81 95 86 80 7 74 86 34 44 17888 80905 94 18 78 7 46 54 15968 67 78 17 8 9 93 9 61 86 18088 80888 94 4674 7918 10818 86 15310 40 46 1814 4781 818710817 1 65 11 78 104 7 85 91 61 87 18608 76 18114 63 8 88 88 99 87 77 68 80 04 99 89 888i 10488 98 99 18881 58 8088 93 89 10618 11708 16408 40 80673 40 4838 74 88 67 1 E04 9 80738 60 85 89 41 61 31 87 80801 91 4949 88 1 77 1 800 8 18389 89 98 89 8408 97 1 706 18411 46 810S 5081 66 10616 86 11 70 II 180 80 81 33 18 86 80910 1100 87 88 41 64 89 1 19 7 07 8SU1 9 78 1 808 64 73 80 88 8688 10718 18944 40 18 88 t BargerlUke Stand Haaat obt GEBOREN Isaak I WUhelmus en Geertrnida ouders H Kemb en A Stolwp OVEELEDEN H J van der Laan 20 j NIEUWE mmum b i A Tan OS Az Md Tailleui Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephotm Mo il MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen B0TTKK1 AM NoteeriQg van ta April 1899 TABWE per HL S 60 a 6 70 per 100 KG 7 5P a 8 0 betere qual per 100 K O CANADA per HL 80 a 6 60 ROQGK por H L 4 80 i f 6 40 WINTEttGKEST per H L ƒ jL f per 100 K G 7 70 a ƒ 8 15 V ZOMEEGEEBT per H L 4 60 a 6 10 por 100 KG 8 i 8 6 Amslerüain Vrkrs ülotkrs 871 87 loiv 90V Beiii van 87 APRIL NtDllLiND Cart Ned W 8 8 liito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOi OM Gou n 1881 88 8 iTiLU Insohr jtinglSOB 81 5 OoBTïK Obl in papier 1868 6 dito in Iil erl8 i8 5 PoMDOii Obl met ooupou 8 dito tinkel 3 Bl Luai ObLBinceal 1894 4 dito GuooDB 1880 4 dilo bij Botha 1889 4 d to bil Hop 1889 90 4 dito in goad leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Sfahji Perpet chuld 1881 4 TUUKIU aepr Cimv lean 1890 4J Oe leaning aerie D Q o leeain aere C ZsiD An Bep oblg 1898 6 Mllloo Obl Buit Sob 1890 6 VlHtZDlu Obi 4 onbep 1881 AwiTlJtDAll Obligatien 1895 3 BolTlitDAM Steel leeu 1894 3 N D N Afr Hmdelai and Arend T b My Certiüoaten Deli Maatsohappg dito Ara Hypotheekb pandbr 4 Cult Mg derVorateul aand a Qr Uvpolbi ekb pandbr 8 Nederlaudsohe baalt aand Ned Handelmaatacb dito N W k Pao Hyp b pandbr 3 Bott Uy otLeekb pandlir S i ütr Uypothookb dito S O08THNK jb lat Hong bank aand BOBL Hypotheek bank pandb 4 Akkiuia Equt hypoth pan Ib 5 Maiw L O Pr Litn rort Nm HoU ij Spoor Mij and Mjj tot Eip Bt Sfw aand Ned Ii d S oorwegitf aand Ned Zuid Afr Bpm aaqd 6 dito dito dito 1891 dito 6 luLllSpoori 1887 89 AlEobl 3 Zaid Ittl 8p mij A H Obl 3 PoLiiN Waracbau Weenen aand 4 Emi Qr Run 8p Mg oU 4 Baltiaobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Konk Ch Aaow Sp kap opl 4 108 dito dito oblig 4 I 100 AJUMKA C Pao Bp Mij obl 6 53 Ohio k North W pr 0 aand 144 dito dito Wm 8t I eter obl 7 140 Danrer k Bio Or Bpm eert r a 11 a Illinoia Central obl in goud 4 104 IiouuT Nashrilli Oert v aand 6 Mexico N 8p M lohyp o e 105 CHEVALIBEGEEBT per 100 K G 8 25 J par HL a 6 HA VEE per H L 3 10 ƒ 3 76 par 100 Kfl 7 86 7 60 PAAEÜEBOONEN per H L 6 76 ƒ i 30 l WITTE BOONEN por H L ƒ 9 6 10 76 BEÜI E BOONKN per H L 8 ü 10 10 BLAUWE ERWTEN Kook oorte per HL 7 i 7 60 Niet kookaoorton p H L 40 i 6 75 KANABIEZAAD per H L s 60 i ƒ 6 76 KOOLZAAD nieuw per H L i Per Telegraaf 66 8 98V 981 IMl 61 nv 38 88V 106 101 lOlV 1011 951 745 507 1 108 51 n 804 1641 100 100 81 BOTTEB AM 1 Mei 1899 Tarwe 7 60 a 8 30 Zomergerst 8 Erwten Kooksoorten 8 O a 6 7 S 98 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam MaamUg i Mei 1S99 lOll Vette Oisen en Koeien goede aanvoer ie kwaliteit 32 ae kwaliteit 39 3e kwairteit26 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 27 2e kw 24 3e kw 22 tent per half Kilo j 1 Vette Varkens redelijke aiinvoer ie kwal 16 2de kwal 16 3de kwal 15 cent per half Kilo Scnapen redelijk aangevoerd De handel was over t geheel prijshuudend behalve Vette Varkens die traag van de hand gingen ADVERTENTIES 90 38 1181 118 880 815 lOO i Va ia 160 99 38 De Heer on Mevrouw IjEVKDAG DE JoNo betuigen hunnen dank vuor de belangstelling ondervonden tpena do ziekte van hun Zoontje 57V alle soorten 8CH0ENWEEK voor het seisoen 1899 Geen beter adres als het Sloorilbraliandsch Schoen en laamnniagazijii my KLEIWEG E 30 tegfnover de Kleiwugbtet gAlle leparatién en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS 55 83 a Lens velt JVicola HOFLEVERANCIER 1 V Veeneslraat 23 den Ilaagf UKOOD USI BESCIIIJITFtUKIEK LïïirCHEOII EOOM l Pain de Luxe Afternoon Tert Koffie Chocolade Melk 171 100 107 OO l 1007 100 1161 118 114 DelflscheSlaolie Amiterd Omnibue Mij aand Botlerd Tramwe Maata fand NlD 8tad Amalerdam aand Blad Bolterdam aand 3 BlMIll Stad Antnerpen 18 7 8 S ad Brusael 1886 2i Hoso Theiea BeguUr G aolaoh 4 OoiTBMn Staateleenig 1660 5 K K Oost B Or 18811 BpiW 8l l Madrid S HRS Nl Vtr H r Arh Spo 1 crt MANTELS TAll On lUADES Mantel Costumes BInuscn Japonsloffen in groote verscheidenheid en Concurreerende prljxmi GOUDA NICUWI IIEUW GESCHIKT VOOK UachtliclLten Kofae en Theelichten Welke 4 uur branden i 2 en 6 uur brandende k 3 cent per Btnk Eraig Ageït voor ffoudo en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkel ik Men beboett hiervoor geen Olie goau Glaanjell Alleen een luoifer aansteken U noodig COebeel tonder gevaar voor brand ali ook londer reuk