Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1899

1 R K t H 1 flee Teru 13 40 3 3 0 S 17 4 S3 i 1 46 1 S4 113 1 m H 50 5 04 toebereidselen waren reeds gemaakt zelfs de meubelen aangeschaft De aanstaande echtgenoot die te Amsterdam woont achgnt alles zeer mooi te hebben voorgesteld wat bij nader onderzoek bleek nog al wat te wenscben over e laten Daarom wilde onze jongedochter het maar niet wagen met hem in het huwelijksbootje te stappen hg zgn stof verzamelden voor een beschrijving van Ober Flbrshcira n 1 dat Blttcher in het jaar 1764 van 19 Januari tot 20 Mei zijn hoofdkwartier daar heeft gehad 1 Amerika Bij Waterloo in den Amerikaanschen staat lowa is een trein verongelukt Acht menschen verloren het leven Wapdingsveen Door ds Zglstra predikant bij de Ned Herv gemeente alhier is een neroep aangenomen naar de gemeente Resteren Woensdag werd de landbouwerswoning Graan voor Visch van den heer Pb v d Breggen bezocht door 26 hoeren landbouwers uit Engeland BI NNENLAND Te Rotterdam heerscht algemeens geestdrift voor het aanstaand Koninginnen bezoek op den 9eii Juni a s Van gemeentewegen zoowel als van particuliere zgde spant men zich om t hardst in tot het aanbrengen van versieringen en bet voorbereiden van festiviteiten De komst is bepaald te 10 30 Maasstation het vertrek to 7 20 WoERDEs Dezer dagen is een hotelhouder alhier op een sluwe manier opgelicht E net gekleede dame kwam informatiss inwinnen omtrent het R K VeaAo Ut V ffmeisjes waar zij voorgaf eeni kinderen van een bloedverwant te will besteden Zij bezocht het pensionaat waarvan de inrichting haar zeer goed aanstond en zeide dat zii de kinderen zonde brengen Op den dag van haar vertrek kwam zg s morgens zeer ontsteld beneden en verklaarde haar portemonnaie verloren te hebben bevattende naar hare opgaaf 1 bankbiljet van f 25 benevens eenig zilvorgeld een sleutel en een spoorkaartje naar Groningen De portemonnaie werd omgeroepen maar geen vinder deed zich op De hotelhouder wiens rekening ongeveer f 20 bedroeg kon nu geen geld krggen en leende de dame f 5 voor reiskosten naar Groningen Later bleek dat zg niet naar Groningen maar naar Culemborg vertrokken was waar zij ook een pensionaat onder hetzelfde voorwendsel bezocht terwijl zij ook te Utrecht gezien is Een briefkaart door haar van hier naar een tante te Groningen gezonden kwam als onbestelbaar terug Gisteren is door de Rijkspakketpost een proef genomen tot het vervoer van brieven in pakketten tusschcn het postkantoor te Rotterdam en de gemeenten Bolnes Slikkerveer en Ridderkerk mot een fraai gemonteerde automobiel Deze proefneming is uitstekend geslaagd het ligt in do bedoeling van de postadministratie een groot aantal dergelijke automobiel rijtuigen in dienst te stellen De Tentoonstelling der afgietsels van de Hindoemonumenten op het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem gehouden zal wegens de groote belangstelling die deze tentoonstelling opwekt en het talrgk bezoek dat dagelijks plaats heeft nog gedurende eenigen tgd geopend blgven Het plan bestaat om haar met andere elementen van Oostersche kunstuiting die eveneens op de wereldtentoonstelling te Parijs zullen worden geposeerd aanzienlijk uit te breiden Zondag i Juni zullen de gedelegeerden van het Vredes Congres de tentoonstelling een bezoek brengen en zal het Museum van Kunstnijverheid des namiddags van af een uur gesloten zgn Rechtzaken De krijgsraad te s Gravenhage veroordeelde eergister A W D en G v d W beiden soldaten van het 4e reg inf te Leiden tot gevangenisstraf de eerste van twee maanden wegens diefstal van een horloge den tweede wegens insubordinatie tot één jaar Deze laatste was bg de exercitie nit het gelid getreden en had den sergeantinstructeur met zgn bajonet een steek in de zijde gegeven De miliciens verlofgangers A B en J V O van hetzelfde regiment in garnizoen te Gouda werden wegens herhaalde desertie tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld Zij werden als burgef s door de rechtbank gevonnist wegens andere vergrijpen waarna ziJ op verzoek van de militaire justitie nè het einde hunner straf aan deze werden overgegeven wiiEiKRiiijws De wielrenner J N van der Knoop te Vlaardingen daagt eiken in Nederland verblijf hondenden beroepsrijder uit tot een match over 1 en 10 kilometer en desnoods een beslissingskamp over 50 kilometer met gangmaking te rijden op de Baarnsche of de Haagsche baan Een Engelsch echtpaar heeft de reis van Batavia naar Djokdjakarta volgens het daar verschijnend Centrum grootendeels per rijwiel afgelegd Vooral de dame die de vg f kruisjes reeds met eere achter den rug heeft bezit een bewonderenswaardigen ausdauer zii maakt per dag 120 k 130 kilometer in het brandende zonnetje zonder er iets van te bespeuren Deze toeristen gebruiken nooit alcohol De postrit Leiden Amsterdam werd gisternacht met een automobiel uitstekend vervuld Gedurende een 14 dagen zullen op dat traject Amsterdam Leiden een viertal systemen beproefd worden Het regeeringsantwoord is verschenen op het verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot keering van het plan Coolen Omtrent de gemelde verkeerdheden in eene provincie bg de keuring van miliciens gepleegd ter bevordering der lichamelijke ongeschiktheid is een gerechtelijk onderzoek aanhangig De Regeering handhaaft overigens de noodzakelgkheid en grondwettigheid der voorgestelde voorziening Voort is ingezonden het regeeringsantwoord betrekkelijk het ontwerp van den wgnaccgns ten behoeve van vruchtenwijn Achter het eerste lid van het gewijzigd artikel 2 der wet van 1870 eindigende met andere verscbe of gedroogde boomvruchten wordt het volgende lid ingevoegd Onder boomvruchten worden ook verstaan aalbessen kniisbessen III I l PW l g I 8 lij I IM l lll III I l Ll L L = r Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1899 Aangevangeo Mei TUd van Greenwicli fol ffl M r lU D A R O T T I E D A M rm ern fl M yj yi ni9 nu n l IB IS U BS 1 J6 8 11 8 86 3 43 4 13 4 S8 4 18 B 8S 6 1S 7 14 7 66 8 17 8 3 10 10 10 89 10 87 11 r 1 U n A R o T T I E D A M oe ern fl ll l 12 13 U BS 1 J6 8 11 8 86 3 48 4 13 U Jf 1 11 86 1 7 U 4 1 14 11 61 U SS 1 88 S 30 1 10 1 61 1 04 9 61 10 19 11 U 16 5 40 8 30 7 33 11 18 to 11 4 11 80 9 16 10 18 Op dese treinen zgn Zondag Mundag en Diuadag ndaaguhe retourbiljetten roor de 8e kl Terkrügbaar tegen enkelen vraohtprÜB Allnn Ie en ie Uelie Ei tra b beUlen Q O U D A Tie vena 11 87 U 4S 7 16 7 37 6 86 6 36 U SS 18 16 lO l in J 10 86 10 18 10 7 6 VERSCHEIDENHEID Te Belgrado is een gemeente arts dr Abraham Mandelbaum uit Cuprga onder beschuldiging vau met behulp van zgn bediende zgn vrouw te hebben vermoord tot 20 jaren zware kerlierstraf veroordeeld Het proces waarvan dit het eindvonnis was heeft tengevolge van het voortdurend ingestelde hooger beroep niet minder dan 15 maandengeduurd en kan veilig als een der zonderlii ste strafzaken genoemd werden welkeooit werden behandeld Achtereenvolgens toch werd Mandelbaum eenige malen vrggesproken en tot gevangenisstraf veroordeeld Toen hij na het laatste veroordeelende vonnis werd weggevoerd verdrong zich eengroote menigte om hem heen die hem opalle mogelijke manieren evenals reeds dikwijls ter terechtzitting was gebeurd trachttete verzekeren dat zjj niet aan zgn onschuld twijfelde Niet dan na heftige scènes en onder een vloed van tranen nam dr Mandelbaumvan het publiek afscheid 6 46 6 66 6 18 V 17 r 6 8 7 1 S 06 B U 9 00 10 0 10 17 11 64 1 0 U S4 1 1 £ Bolland he ipoor Feeultatief op den loop kan niet gerekend woïdon S 28 9 67 10 191 fi o I 1 A o K N 11 l OS 1 01 8 11 8 46 1 18 1 89 1 8 1 80 1 48 2 48 4 15 ll lC 7 S9 7 69 8 80 8 S 9 18 10 16 10 S8 10 40 8 11 10 18 8 83 fc 10 87 86 E 10 89 S II6 8 41 8 48 8 6 O 10 44 10 68 11 07 18 16 I IB 11 U 11 80 11 11 11 66 11 46 1 11 44 10 80 10 69 1 6 10 26 10 16 1 45 5 S0 1137 11 88 13 09 35 9 01 9 46 10 11 Z 10 17 S in si 10 4S O Oir 9 87 10 18 10 1 4 11 7 11 03 U 87 V Beiiigo Yoor de lyn Brenkelen Anuterdam mogen Tiafutrecnt reilen 7 30 7 16 8 6 13 00 7 il 7 47 S l 1 ie klaiie extra lietales I o U o A 1 W I It D A VI Il 11 1 6 O 8 17 9 S8 10 17 13 08 4 0 4 30 7 38 8 36 10 10 Ainat W 8 01 9 06 10 16 18 48 12 67 4 67 6 87 8 16 10 03 87 A aial 0 8H9S0 10 30 103 1 10 6 13 8 80 10 18 1188 B t 47 I 10 19 10 57 18 00 11 11 11 83 10 61 11 46 l a B 6 05 6 56 8 36 7 10 6 3 7 18 S 48 6 38 40 7 3 59 T f ff t at S Uirrolil 6 a 6 6i 7 53 8 80 8 49 11 20 10 15 10 88 ll iS 13 09 1 87 3 08 3 20 S 59 1 48 6 88 6 41 6 53 7 68 9 19 10 00 10 84 WoBrilnn 6 16 6 63 8 14 10 38 U 13 87 4 38 7 3 9 t 10 64 Oudo 8 30 7 0i s 82 Ki lS 1136 43 7 37 4 louda 6 60 7 17 7 87 8 85 00 8 53 10 59 11 10 13 11 1S 61 9 40 3 66 4 4S i 0 6 10 7 19 7 63 t 36 10 03 l l ï6 11 10 7 05 8 10 9 06 11 16 3 58 46 4 45 6 30 7 4 9 4 7 30 8 36 9 30 11 30 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 M I M n 0M3M 8 H 4 47 6 19 719 8 11111 O Het gevaarlijk beroep van koorddanser of equilibrist eischt van tgd tot tüd nog al eens Clemencean schrgtt in denzellden zin opmerkende dat de vrijspraak van Esterhazy slechts beteekenis heeft wat het borderel betreft Dat is noodig te constateeren want eenmaal genaderd tot bet onderzoek naar de gevolgen der waarheid waarvoor de Figaro zoo bevreesd is zullen w j bevinden dat de allereerste te bostraöen misdadiger vóór Mercier nog de man is wiens verraad duldelp blpt uit het totnogtoe bewezene De volgende week worden interpellaties verwacht over de zaak Het heet dat de regeering maatregelen zal nemen onmiddellgk na het arrest en dus de aanleiding tot interpellaties gedeeltelflk weggenomen De Siècle zegt bg de vermelding der dagvaarding voor het proces Henry Reinach op 26 Juni Het zal interessant zjjn de verdediging te veniemen van dien misdadigen meineedige Aan zp abonnés biedt het blad tegen voorafgaande toezending der kosten aan de uitspraak van het Hol te seinen Gisteren ochtend heeft Dupuy een conferentie gehouden met de ministers van oorlog en van jnstitie Daarna hebben zg zich naar het Elysèe begeven om met den president Loubet een bespreking te houden Men zegt dat de minister van oorlog een onderzoek zal instellen tegen generaal Hervé die voor het Hof van Assiezen heeft verklaard dat Dérouiède het vertrouwen in het leger heeft willen verdedigen dat geschokt was door de campagne der Dreyfnsards Fkankkijk Omtreny het ongeluk dat den wielrgder Cordang gedurende den wielerwedstrp Bordeaux Pkrgs is overkomen verneemt men nader dal het waarschijnlp veroorzaakt is door de aanraking met een gangmakende automobieK Hg kwam op zgn rug neer en bleef eenige minuten bewusteloos liggen zoo hevig was de schok Weer bggekomen steeg h j opnieuw op niettegenstaande hg over hevige pynen in de lendenen klaagde Met moeite bracht hg het daarna tot Barbezieux waar hg den strgd moest opgeven Een dokter constateerde dat hg niets gebroken had Bg een automobielen wedloop Pargs Bordeaux heeft een mensch het leven verloren de bediende van den beer Lemaitre die met zgn voertuig is omgevallen en aan de verwondingen gestorven is Roemenie In Jassy zgn Zondag op straat hevige opstootjes voorgevallen Aanleiding gaf een vergadering van antisemietische studenten Bg het uitgaan van de bijeenkomst koelden de jongelui hun opgewondenheid aan de ruiten en denren van eenige joodschc winkels en de politie en de soldaten moesten de orde herstellen waarbij de studenten en het volk dat hun hielp zich verzetten Knstverstoorders en politieagenten werden gekwetst en van de eersten ettelgken in hechtenis genomen DUITSOHLAND In het dorpje Ober Flörsheim bg Mainz is mot groote feestelijkheden een gedenksteen voor maarschalk Voorwaarts onthuld Aanleiding tot de oprichting daarvan was een ontdekking die de onderwijzer van het plaatsje Eeif toevalligerwijze deed toen W fl 8 38 01 0 16 9 08 1 19 7 S0 7 38 8 1 door 7 87 7 81 7 11 f 6 80 7 60 Oouds Uoordreoht NieuwerlrwV lapalle Rottordnm M RottardamD P Botterdam B AUmn dM DlniiigB 8 48 8 18 Botterdam Beurs Rotlerdom D P KotUrdam M Olpelli NUuwwkark Moordmlit Soada 6 16 6 6K 6 06 1 14 iO 6 10 4 46 4 S6 01 S ll 6 17 Alleen Ie en Se klaaee eitra teUlen e W 8 09 e lS 8 48 8 00 7 48 OO S 1 8 07 8 86 I IO 9 86 Uouda ZoTSBhui m Mo8rka lle Soatermeer Zagwaaril Voorburg Haga 48 41 036 186 34 llBjte Voorburg Zoeterm Zeir aart iterenhuiz Moerc aouda i Harmonikatrein alleen Ie d 9 07 6 S4 7 60 f 33 5 30 5 S6 5 48 OS Uouda Oudew Woord Illrwhi 7 4 l a i 8 66 M boschbeasen framboien Een acbitterendc aanblik bood gisteren de groote zaal vaii Tivoli te Utrecht Zg geleek als twareeentooverpaleis vol van de grootste gratie en bevalligheid Dit betreft zoowel de zaal zelve als al degenen die zich in schitterende toiletten deftige costumes en uniformen bewogen langs de fraaie tentjes Geven wg eerst een kleine beschrijving der zaal Groen en bloemen geven overal een frissche kleur Op het podium staan een tweetal bloemen eu een speelgoedkraam in de zaal zelve een aantal tentjes met de grootste verscheidenheid van artikelen armengoed comestibles toiletartikelen gemaakte goederen en wat alleraardigst is in een oud Hollandsch tentje verkoopen twee Zeenwsche meisjes fraai Zeeuwsch zilver en Friesch aardewerk In t midden der zaal weer groen en bloemen allen smaakvol gearrangeerd door de Srma Knoppers Voor de smaakvolle tentversiering zorgde de flrraa Balteson Middelbeek terwijl de geheele inkleeding van de Japansche en Chineesche galerij verzorgd werd door de firma Allan Go Groen en bloemen boven werden geplaatst door de firma A Glgm de Vos Tegen elf uur vulde zich de zaal met de talrijke genoodigdon waaronder werden opgemerkt de hoer jhr J Roëll oud Minister Z Exc de commissaris der Koningin in de provincie Utrecht bar ScLimmelpenninck v d Oye verschillende leden dei Tweede Kamer de leden van het Dag bestuur der gemeente benevens de gemeentesecretaris mr Bool leden der Provinciale Staten en van den Gemeenteraad van de Arrend Rechtbank etc benevens vele professoren en doctoren waaronder ook de grijze prof N Beets door zgne dochter begeleid De commissaris der Koningin sprak tot de aanwezigen het welkomstwoord er aan herinnerende dat deze Fancyfair de derde is die onder leiding van ntevr Lampsins V d Velden wordt gehouden Het succes der beide eersten was zeer groot Zal deze derde ook voor een zeer schoon doel het succes even groot zgnP Sp meent te kunnen hopen van ja Voor dezo zaak gaat Oranje voor De edele Koningin Moeder gevoelde dat zg hierin Hare liefde kon betoonen Voorts brengt spr een woord van hulde aan t Bestuur in t bijzonder aan de Secretaresse aan mevr Lampsins v d Velden mevr Bengham en mevr Tets die zich uitsluitend met de voorbereiding van deze Kancy Fair hebben bezig gehouden Een hartelijk woord van welkom brengt spr aan den grgzen voorzitter van het alg bestuur der Volkssanatoi ia dr Homoet wien hij toewenscht dat hij in de oprichting der Volkssanatoria het ideaal zijns levens moge bereiken Spr verklaarde de Fancy Fair daarna voor geopend en verzocht prof Talma de feestrede uit te spreken 4 48 4 6b 6 02 6 18 4 B8 4 16 4 0S 4 17 4 47 4 64 6 111 4 81 6 07 8 05 1 44 8 68 1 64 8 01 8 08 8 14 a Si 11 S 40 4 i9 A ö fi Tiee ree 4 18 4 66 5 86 6 07 6 18 6 38 4 4 5 7 6 86 4 0 15 7 17 15 48 7 1 S 4 30 4 86 4 10 4 51 13 3 1E 1 00 4 03 1 36 1 11 1 66 3 08 3 17 3 14 8 37 4 J7 10 83 10 48 10 6 I 16 11 00 11 3 n l 8 Arna W Deze in de aanvang zijner rede er op wijzende dat dagelgks nieuwe zaken op het gebied der wetenschap worden ontdekt betoogt dat ons eigen lichaam ons veelal beschut tegen de kwade moloeden der natuur zoodat de natuur in ons zichzelf bestrijd In dien strgd helpt de geneesheeren die de dienaren der natuur moeten zjn Spr kent geen ziekte waarbij die weerstand van het lichaam meer uitkomt dan bij de longtering of tuberculose Met vreugde heeft spr daarom begroet de poging om door deze fancy fair de oprichting van Sanatoria te steunen Voor het welslagen daarvan brengt hg dank aan Z Exc den l ommissaris der Koningin in de eerste plaats en voorts aan de dames van het bestuur die zooveel hebben gedaan voor do voorbereiding en de uitvoering De muziek van Kuiper s kapel voerde vervolgens eenige muzieknummers uit De verkoop is reeds begonnen Het avondfeest dat de Maatschappij Zeebad Scheveningen Maandag den 12 Juni ter eere van de v desconferentie zal geven zal bestaan in en concert vandePhilharmonische Kapel waarbij een beroemde zangeres zal optreden De muziek der schutterij zal op het terriis spelen terwgl in de conversatiezaal gelegenheid tot dansen zal zgn onder de muziek er Tsigeuners uit de Kurhaus Bar In de hal voor de conversatiezaal worden buffetten opgesteld Daar het niet mogelgk is een dergelijk feest aan te bieden aan zulk een uitgebreid gezelschap als de vredesconferentie met allen die daartoe behooren indien het publiek werd toegelaten heeft het bestuur moeten besluiten het Kurhaus dien dag voor abonnees en verder publiek niet toegankelijk te stellen doch uitnoodigingen worden gedaan op zoo uitgebreide schaal als de ruimte toelaat Greineng de Berichten Den stalknecht Bóttges uit de Manége te Rotterdam is eergisteren een ongeluk overkomen dat den dood tengevolge hoeft gehad Rijdende op het jaagpad nabg Delft een weg door hem goed gekend en meermalen bereden is hii waarschijnlijk door het schichtig worden van het paard dat hg van Scheveningen had gehaald gevallen en een eind medegesleurd Hg werd in bewusteloozen toestand opgenomen in het Gasthuis te Delft Dr Thomee verleende hem de eerste hulp en constateerde eene gevaarlijke schedelbreuk De ongelukkige is gisternacht overleden nalatende 10 kinderen Uit Amsterdam meldt men Gistermiddag ia met veel moeite op den Achterburgwal een wielrijder gered die met zgn rijwiel te water was geraakt Terstond sprong hem een voorbijganger na het duurde een heele poos eer men de beide mannen op het droge had De wielrgder werd in hnlpbehoevenden toestand het hotel Elberfeld binnengedragen 10 89 10 87 10 47 10 16 11 18 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 66 8 03 8 10 8 17 8 iS 60 fl HolUndeeke Spoor 7 40 4S f f ts 10 08 10 16 10 88 9 68 10 88 17 6 87 6 81 6 11 17 8 13 8 80 to 7 66 8 6i t 48 8 49 10 08 10 13 10 85 7 00 7 48 6 13 6 18 6 80 6 83 6 60 7 27 8 10 8 SS 9 33 1100 11 63 13 07 Nadat eergisteren bij de politie te Amsterdam aangifte was gedaan door een persoon dat hiJ voor twee onbekenden ieder een rijksdaalder had gewisseld welke gebleken waren valsch te zijn zgn twee rechercheurs onmiddellgk met aangever ter onderzoek uitgezonden waarna zg op zgue aanwijzing naar het bureau St Pietelshal brachten twee personen die zich ophielden in een tapper aan de Kromboomsloot welke op de komst der rechercheurs haastig wilde vertrekken maar gearresteerd werden ZiJ blgven voor onderzoek in bewaring Een van hen is meermalen van het uitgeven van valsch geld verdacht geweest De gevangene van den Van Leeuwenhoeksingel te Delft de heer Buhler is verlost Gistermorgen vereenigden zich in het kofiehuis Löwenbrau de advocaten van de beide partijen bijgestaan door vier getuigen de nieuwe en de oude kofflahnishouder om alles te inventariseeren Nadat hieraan was voldaan kwam een groote verhuiswagen voor en werd het ameublement van den heer Bohler ingeladen Alzpo verliet de heer B het huis onder protest en voorbehoud van regeling van schadeloosstelling N D C Volgens de Stand loopt het gerucht dat op de Landsdrukkerij waar vroeger des Zondags nooit gewerkt werd order tot Zondagsarbeid gegeven is Dit bericht schijnt niet geheel volledig De Haagsche Ct verneemt toch dat wèl tot Zondagsarbeid besloten is maar slechts als tijdelijke maatregel om aan de drukte door de VredescoBferentie op s Landsdrukkerij veroorzaakt het hoofd te kunnen bieden Die tgdelgke Zondagsarbeid geschiedt daarbg in overeenstemming met de werklieden die daarbij geheel vrg in hun handelingen zgn gelaten en voor dit overwerk een merkelgk hooger loon ontvangen Men meldt uit s Gravenhage aan de N E Ct De moeder van het sedert ruim een maand vermiste en vermoedelijk ontvoerde knaapje van Wezel heeft een onderhoud met den minister van justitie gehad De minister gaf haar in overweging nit zjn naam den commissaris van politie te verzoeken een honderdtal portretten van h t vermiste kind te laten maken en die in het binnen en buitenland te verspreiden aan welk verzoek de politie zal gehoor geven De ouders doen nog een beroep op degenen die misschien het keukengereedschap gevonden hebben dat het knaapje op den middag zijner vermissing twee ijzeren schaaltjes bord en stalen vork in een doek gewikkeld bg zich had waardoor wellicht eenig spoor gevonden kan worden In de Hoveniersstraat te Rotterdam maakten een paar politieagenten zich gisterochtend meester van een man die in dronkonmanswoestheid zijn eigen inboedel met vernieling bedreigde Nauwelijks hadden zg haw op straat of de vrouw van den dronkaard in wier belang de politie handelde verzette zich tegen het wegbrengen van haren man en trachtte hem uit handen der agenten te halen Zij was oorzaak dat er een geheele oploop ontstond en de agenten in hunne handelingen belemmerd waren tot er hulp voor hen kwam opdagen Toen werd de beschonkene naar het politiebureau in de Meermansstraat gebracht waar ziJn vrouw hem volgde Toen eergister trein 22 van Brussel naar Amsterdam te Dordrecht aankwam werden de reizigers verschrikt door een zwaren slag Bij onderzoek bleek een koppelstang gebroken te zgn Toen de trein Rotterdam binnenBtoomde sprong weer met een zwaren knal een koppelstang atnk Bg de te Veenhuizen gedetacheerde afdeeling van het Ie reg infanterie uit Assen heeft zich dezer dagen een geval van dienstweigering voorgedaan Toen het detachement aangetreden stond en de bevelvoerende officier een commando gaf trad een korporaal uit het gelid die een tegenbevel gaf en daarop met ruim 20 man naar de kazerne marcheerde De belhamela zgn te Assen in arrest geateld in afwachting dat nader omtrent hen zal worden beschikt STADSNIEUWS GOUDA 1 Jani 1899 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Mei het volgende resultaat 4 Mei 8 5 Mg permang kalicusperlOOOc c 20 13 6 Na dag en nacht gewerkt te hebben aan het verbrijzelde spoor te Nieuwerkerk is men thans zóó ver gevorderd Jat de treinen gistermiddag weder geregeld konden loepen Voor de scheepvaart blgft de doorgang echter nog gesloten Zbvbshdizes Een bruid alhier die 27 Mei moest tïouwen dacht zeker Beter ten halve gekeerd dan geheel gedwaald Vrijdagmorgen ging tij ten minste naar den ambtenaar van dei Burgerlijken Stand om hem kennis te gevan dat ziJ het maar bij de ondertrouw zoni laten daar zg niets meer van haar bruidegom moest hebben Alle slachtoffers Te Nikolsburg storte dezer dagen een dezer artisten die met een persoon welke zich daartoe had aangemeld in de armen over een koord liep daaraf met het ongelukkig gevolg dat beiden levensgevaarlijk werden gekwetst Te Moskou verongelukte op gelijke wijze de equilibrist Braatz wiens zuster eenige jaren geleden bij een val van het koord het leven verloor nadat zij reeds eenige malen zwaar was verwond bg haar gevaarlijk beroep j4lan het strand te Cadzand is een jonge OUfant aangespoeld voorzeker een ongewone v lndst voor de strandvonders r Zou het een schipbreukeling of zelfmoorJf denaar zgn vraagt hot ütr Dagbl ider Het offlcierenkorps van het Indische leger ziet met bezorgdheid schrijft het Bat Nbld dat de Nederlandsche minister van aprlog de uniform van de HoUandsche olflciereu weder gaat veranderen en hoopt van harte dat dat voorbeeld niet besmettelgk werkt en door koloniën gevolgd wordt De Indische tenue zooals die weinige jaren geleden is vastgesteld is noch fraai noch doelmatig maar toch aanvaardt men liever die gebreken dan andermaal voor een kostbare wijziging te worden gezet BurKerliJlce Stand GEBOREN 27 Mei Cornelia Maria ouders W Bakker en C de Grnil 28 Johanna Predrika ouders I Severs en J E Kesper 29 Wilhelmus Gerardus ouders L G de Bruijn en A P van Leeuwen Cornells Antonius ouders H Krimperfort en T J M Borsboom 30 Antoon Hendrikus ouders P van Ejjck en B Dokter 31 Andreas ouders C Rietveld en C W Dekker 1 Juni Maria ouders W Boon en M Lonrier GEHUWD 31 Mei T M Duraoulin en B Hei J P Wielders en D C Brouwer t WaddlDzveea GEBOREN Aletta Theodora ouders T van Vuuren en J van Vliet Catharina Maria ouders M Moons en M C Verkleg Hendricus Leonardus ouders Q de Korteen M C Klaverveld Arie ouders M deHooü en C Lammens Hendrik ouders C Stolker en H van Sprong Cornells ouders W Noordam en C J van der Sar Cornelia ouders C Breedgk en T vanden Heuvel Johannes Jacobus oudersW van Eb en A Haak Gorrit oudersE van der Horst en W Brugnes Adriaua ouders A C Hagoort en T van Delft OVERLEDEN W van Veen echtg van W Duuring 62 j 6 M van Egk 2 J Eindhoven echtg van M Verwejj 59 j H L de Korte 9 d J van derWal wed van J van Aalst 70 j A de Rooij 11 d N van Os echtg vanJ Vermeulen 61 j GEHUWD A Zweere 25 j en L Tol 27 j L van der Haar wedn van M van Erk 63 j en C van Es wed van A de Groot 47 j J van Erk 25 en T Rupke 23 G van Vliet 36 en J van Vliet 31 j W van der Maat 29 j n H van de Water 27 j J Varekamp 29 j en M van Vuren 25 j J de Jong wedn van A van Vliet 73 j en 6 Eijkelenstam wed van T van den Berg 47 j G de Foekert 31 j en C Drost 26 j A den Boer wedn van G van Baaron 42 j en E Westbroek wed van D vanWüligen 39 j HeeuwUk OVERLEDEN F W Brauns 34 j A van Dam 13 j 360 Staats loterij 6e Kbusa Trekking raa Donderdag 1 Juni No 106 ƒ 1500 No 11873 n 16181 ieder 1001 No 1869 3314 6640 10287 183U1 en 14896 lader 400 No 965 3204 3868 3939 443 11011 en 13696 ieder 200 No 1680 3103 4346 6110 5816 640 7334 8331 9472 0684 llil7 11767 13307 186 7 14 sé 16 99 au 19407 ieder 100 Prijzen van 70 36 3806 4849 77118 10018 13658 16162 183 6 64 I 6 31 7823 34 64 16838 61 344 83 79 7913 43 12747 16416 18406 415 3666 4937 53 86 83 15656 6 86 67 6033 8018 99 13810 73 46 97 3676 48 8161 10189 12924 16664 70 718 86 6136 8816 10320 13176 1II0 6 18676 88 81 7 6344 77 68 13141 13160 18780 87 8151 6478 8366 10633 91 16368 93 98 331 6606 64 10661 13568 77 188118863 I 63 18 8414 10820 13734 81 A 74 I 64 6644 7 3 84 51 16441 19356 977 8664 79 8641 10996 14046 16638 1988 1084 9616 676S 84 1 1833 11119 67 19617 1381 30 6800 8837 33 87 16736 19666 46 1711 6910 8888 11180 79 60 1970S 6 60 6080 9T 86 14311 16801 10930 1190 96 6114 8908 1U07 11366 16961 93 1686 8833 49 15 11763 14184 17016 SO 012 68 60 6406 68 13050 14644 76 tO 66 86 6701 83 13104 87 17379 30187 1836 3970 16 9184 21 14776 17383 20580 1909 1088 7033 9861 81 14814 90 10604 83 1161 7181 3498 13 76 14983 17670 63 300S 4371 7S76 9 81 13107 70 17758 63 61 4835 7403 9740 46 15007 17860 89 3186 4606 36 1869 91 71 17988 30710 3 10 63 76 98 12698 16118 18086 78 93 4684 7539 9H9 11636 32 61 80963 3301 4819 78 NIEUWE ZOUEBSTOFFEN bij A van 05 Az Md Tailleur Kleiweg B 73 78o GOUDA Telephoon Mo 3t Beurs van Amsterdam 81 MEI Vrkrs jSlotkrs Ni iu ANn Oen Ned W 8 3 87 dito dito dito 9 l dito dito dito 3 96 HoNOan Obl Ooudl 1881 gS 3 lOl i talis laaohrgTing 1863 81 6 90 OoaTlHll OU m papier 1868 6 8 l dito in ailvorl8e8 6 ♦ Vil FoKTUOAL OM met coupon S dito ticket 3 RuaUND Obl Binnenl 1891 4 6j dito Gecona 1880 4 9 8 dito bil Belhe ISSI 1 981 dito bü Hop 1889 90 1 98V 98 dito in goud leen 1883 6 ditn dito dito 1884 5 1031 Spaiiji Ferpet lohuld 1881 4 l i TUHXIU Gepr OouT leen 1890 4 dec leening aerle D SS Geo leenin aerie C 38 ZuidAra Bap oblg 1892 6 106 Meiioo Obl Buit Sob 1890 6 lol 101 Vl izn Ll Obl 4 onbep 1881 S l AvsTEHDAH Obligatien 1896 3 101 BoTTiBDAH ated leen 1894 8 loiv NlD N Afr Handelat aand 96 Arend b Tab Mg Certieealett 746 607 Arn Hypotheekb pandbr 4 103 Oalt Mii derVoratenl aand 65 a Or Hypotboekb pandbr 81 98 Nederlandache bank aand 30 Ned Kandelmaataob dito 164 N W l Pao Hyp b pandbr 8 100 Bolt Hypotboekb pandbr 8 100 Utr Hypotbeekb dito OoBTiNE 0 Bt Hong bank aand 98 BusL Hypotheekbank paodb 1 Ahsuka Ëqnt bypoth pandb E 00 Haiir L G Pr Lien oen 33 N D HoU LI 8poor Mij aand 118 Mij tot Eipl 1 8t Spw aand 113 Ned lüd Spoorwegm aand 330 Ned Zuid Afr Spm aand 6 1 dito oito dito 1891 dito 6 100 Itaui Spoor 1 1887 89 A Bobl 8 57 Zuid Hal Spwrng A H obl S 5 POLi K Waraobau Weenen aand 1 160 Bual Gr Buia Spw Mg obl 1 99 BaltiBohe dito aand Paelowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 106 Kurik Ch Aioir 8p kap opl 1 103V dito dito oblig 4 100 AxnutA Uont Pao Bp Mij obl 6 63V 5 Cbio Il North W pr C v aand 144 ditoditoWin St I eter obl 7 1 110 Dearer k Bio Gr Spm eert T a 31I 88 Illinoia Oenltal obl in goud 4 loi i Loniar Nasbrilliüert T aand 66 Ueiico N Spw M Ie hyp o 6 Mist Kaniaii f 4pCt pref aand 105 14 U N York Ontaato h Weat aand 19l dito Penn Ohio oblig 6 St Paul Minn Manit obl 7 Oo Pao Hoof lijn ob ig ♦ dito dito Line Col Ie hyp 0 6 Oanada Can South Chert T aand 69 Tin G Ball h Na lo h d c 0 Amaterd Omnibua Mij aand 171 100 NlD Stad Amaterdam aand S 107 SUd Bolterdam aand 8 00 BlMll Stad Antwerpen 1887 37 100 Blad Bruaael 1886 3 100 Hom Tbeiaa Begullr Oeaelaoh 4 ll l l Ooanilx Staatileenig 1860 6 llS K K Ooat B Or 1880 8 Spanii Stad Madrid 3 1168 SS Nbd Ver B z Avb Spoel oert 11 MANTELS Ti ll OII MAOES Mantel lostumes Bluusen Jaimnslnlfcii in groote verscheidenheid en Coneurreerentle prljxen GOUDA FOgTEiRIJ E3Tsr Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2de helft der maand Mei 1899 en terug te verkrijgen door tusaclieukomat van bet Postkantoor te Gouda