Goudsche Courant, zaterdag 10 juni 1899

plicht te verzekeren en herinnerde aan de pogingen tot ontduiking te Inuiken en om ongewenschte elementen in het leger te weren De maatregel beoogt niet de ophelflng van het reaervekader integendeel wenscht de Minister dat open te stellen ook voor kleine luiden Het behond der milicien vriJwUligers is practisch onuitvoerbaar maar de minister is bereid de instelling van vrflwilligers in den geest van den heer Lobman te overwegen De minister van binnenlandsche zaken verdedigt de besluiten die do gemeentebijdragen voor vrijwilligers vernietigden Htj betoogt dat de vermindering van het contingent met vrijwilligers voor kleine gemeenten onbillijk zal werken e i dat het zich het stelsel der vermomde plaatsvervanging bestendigt De heer Nolens verklaart namens eenige Eoomsche medeleden te stemmen vó6r de wet ten einde de geregelde uitvoering der eenmaal vastgestelde wet te verzekeren De heer Lohman verduidelijkt in welken zin hiJ het Tolstoianisme lafhartig noemde en bestreed het stelsel van het onttrekken aan de verdedigingsplicht Spr zal biJ art 1 den aftrek van vrijwilligers van het contigent voorstellen De heer Verhey bestrijdt zoodanige ingrijpende wijziging Het ontwerp is daarop aangenomen met 64 tegen 12 stemmen Tegen stemmen de Koomsch Katholieken Goedgekeurd de wijziging der inkwartieringswet Daarna volgd de interpellatie Van der Velden over de opleiding der O I ambte naren De minister bleef biJ zjn plannen zoodat de discussie geen resultaat had De Hollandsche Spoor heeft bepaald dat voortaan twcewielers met én zitplaats in locaal verkeer tusschen alle stations en halten met uitzondering van het onderling verkeer tusschen stations eener gemeenschappelijke lijn bij Staats en Centraal Spoor in beheer als bagage zullen worden bevracht tegen een uniform tarief van 20 cents per rijwiel Gemengde Berichten Een ontrouw burgemeester Hen meldt aan de Haagscho Ct uit Andelst Betuwe dat de raad van Valburg besloten heeft te gaan procedeeren tegen de wethouders en de erven van wethouders in de volgende zaak Ruim een jaar geleden verdween plotseling de burgemeester dier gemeente Het gerucht wilde dat hü zich door vergif van het leven had beroofd Later bleek dat er schuldvorderingen ten laste der gemeente bestonden tot een bedrag van meer dan f 100 000 terwijl de werkelijke schuld der gemeente slechts ongeveer f 16 000 bedroeg Het schijnt dat de burgemeester leeningen sloot ten laste van de gemeente soms van 10 of 20 000 gulden en daartoe valsche obligatiën maakte Ook zon hü een der wethouders overreed hebben Zflne handteekening te plaatsen op een blanco papier waarna Tan dat stuk misbruik werd gemaakt De jMaatschappö voor Gemeente crediet zon 0 a voor f 17 000 zijn opgelicht Directe SjMiorwegverWndlnjten met GOUDA Zomerdlenst 1809 Aangevangeo 1 Mei TUd van Greenwich QODDA ROTTIKDAUfin nm ll n 18 18 19 68 1 86 8 11 8 86 8 49 r 86 5 88 8 18 7 14 t 7 80 7 88 8 1 door 7 87 V V 8 88 t Ol 46 8 68 8 6 CB l Oasd Koordnolit NieuwerVwk 7 84 0 lHiU 7 41 ftoHiinlaili M 8 80 7 50 BotterdamD F Eotterdlim B f 8 1 5 40 8 80 7 33 9 46 10 18 11 49 Op In Imine qn Zond Uatiidm raJWi faiMg li r tom1 ill tt n Toot 4 Se H mtajigbrnr tepm ctolm Tn illt inii fl Hollmiiel Spoor llWm U en U E iln bjibdjej y B0TTBBD4M 90nDt li T t r 11 87 19 48 lOJt Botterdam Beun Rotterdam D P Bottardam M Capella Kieuwerkark UaordiMilit da 7 15 7 87 6 45 5 68 8 08 8 14 iO 4 46 4 66 6 04 5 11 5 17 10 6 46 5 66 18 11 64 U 08 18 84 1 18 744 l OS 8 14 9 00 lllnD 1 a So UUK Ui taU ItaolUlW op Ion loop ba aiol garokead wurim g Hollyiielie ipoor ft ft U IJ O A U t N H A A ft ftflB TOTH 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 1 18 6 07 1 9 6 18 I 1 S 6 88 1 30 1 48 8 49 4 16 4 45 5 87 6 66 6 46 e 16 7 17 7 8 7 6 8 8S 8 19 9 18 10 18 10 89 1 4 8 11 w 10 18 8 89 fc 10 97 l 8 E 10 8 6 16 48 7 45 8 06 8 41 8 48 8 8 4 O 10 44 10 68 1107 S 98 9 67 10 1911 16 11 18 18 18 11 80 11 41 11 66 6 10 86 10 16 11 46 H 18 46 Glouda Zeianhuiien Moerkapalle Soateraaar iBagwaard Voorburg Ha 7 85 8 0 8 43 8 48 7 17 S OO 7 48 0 1 08 9 1 8 U7 f lO 11 44 10 80 1 86 8 4C 8 00 4 01 4 80 4 46 6 80 18 1 41 4 88 8 18 1 66 4 40 8 80 8 06 4 51 8 1 17 3 14 8 87 4 87 6 01 8 18 00 60 11 87 U 6 19 09 8 05 1 6 7 90 7 46 5 48 5 49 e o 8 18 84 Hago Voorburg Zoalarm ieirw aart ZeTenhui Mooro Omida 10 69 11 5 7 18 08 11 87 7 1 7 7 8 11 ja BioukaliB Amilodam mogea Tii Vttnat rnna Ifi Humoiikatnin illnn Ie oa 2 klun otra bataloa V e O U 1 A A M s r K ft D A M Ooudb 8 89 8 17 9 88 10 57 18 08 4 O 5 90 7 88 8 98 10 80 1100 AmaLVr 8 019 06 10 16 19 48 18 67 4 67 8 87 8 18 10 09 U 87 11 68 Amata 81 9 80 10 30 108 1 10 6 18 8 8010 18 1168 18 07 eoiD l I RB o Hl la vtrM H 111 19 10 57 18 00 18 40 8 80 3 17 4 38 8 47 ll lt 8 87 1I 9J 9 46 3 3 10 51 U 46 H 89 118 3 8 3 50 5 04 8 88 i ouda 5 80 8 84 7 50 8 98 9 07 Oudew 5 86 Woerd 5 48 ITtrwh 8 08 7 4 S 1 8 56 ï S V f ï B f 3 8 87 8 65 7 i3 8 80 8 4 SO 10 16 10 S8 11 18 08 1 87 3 08 3 0 3 5 4 48 6 88 41 8 S3 7 63 9 1 10 00 10 84 xi t nB 7 05 1 10 08 11 16 9 68 8 46 4 46 8 80 7 4 i Anu ff 7 80 8 86 9 98 11 80 8 08 4 00 6 00 8 88 8 00 10 0 Gouda 1 09 18 M 19 61 8 6 4 47 6 4 7 49 9 49 11 O Ulrmhl Wnim en 6 1 8 58 S 14 10 88 11 65 19 27 4 98 7 8J l u l 6 30 7 04 b 8 10 48 1 86 8i 7 87 Oouda 6 60 7 17 7 87 8 36 9 00 8 69 10 59 11 10 18 11 19 61 9 S 40 8 66 4 48 5 90 8 10 7 1 68 S 88 10 08 10 88 11 10 Uit Amsterdam meldt men Toen Woensdagavond hier de klokken in de stadstorens beierden ten teeken van vreugde over de aanneming door de Tweede Kamer van het wetsont Werp tot verbetering van het Noordzeekanaal vroeg een burger op den Dam aan een politiedienaar wat dat geklep beduidde en het antwoord was O dat is voor Dreyfus Het bericljt dat de stoker die bj het spoorwegongeval te s Hertogenbosch gekwetst werd overleden zou ziJn is onjuist De man heeft integendeel het Ziekenhuis geheel hersteld verlaten Gisterennacht is ingebroken in het hotel Duivelsbrug te öinneken Er zijn 50 stel tafelzilver ontvreemd Een poging der dieven om ook biJ den heer Ballintün hun slag te slaan is mislukt Naar men verneemt zal bü de behandeling van de zaak Vemer voor het gerechtshof te sGravenhage door den verdediger verzochtworden dat behalve alle reeds gehoorde deskundigen ook nog dr C Winkler hoogleeraar te Amsterdam zal worden gehoord Ter terechtzitting op 15 dezer zal naar menmeldt slechts een bep kt publiek worden toegelaten Hbl Door de slechte resultaten aan de zalmvisscherü het Kerkerak te Sliedrecht heeft deze 1 1 Zaterdag hare werkzaamheden gestaakt waardoor een 20tal werklieden in die gemeente zonder werk is Nbl V Sliedr Gisteren in den vroegen morgen heeft in den Toerijstnin in een der tabakspakhnizen van den heer J Laverge firma Koch Oo een geweldigen brand gewoed waarbij de brandweer in de smaUe straat haar uiterste krachten moest inspannen om uitbreiding te voorkomen Sedert korten tijd heeft de firma Koch Co zich gevestigd aan den Open Kijstuln No 10 in gedeeltelijk nieuwe perceelen waarvan het pakhuis Koophandel zich achter de huizen van de Hoofdsteeg bevindt en het perceel Eotterdam gelegen is aan den Toerijstuin No 19 en 21 welke beide perceelen een geheel vormen en vier verdiepingen hoog is Aan de zijde van den Toerijstain bevinden zich 11 pakhuisdeuren Tusschen de naden dier deuren op de eerste verdieping zag een Burveilleerend politieagent rook te voorschijn komen om 3 16 uur in den nacht Da zware deuren waren niet te openen hij belde de buren en waarschuwde den brandmeester den heer L van Beest Spoedig daarop kwamen enkele spuiten en de reddingsbrigade de smalle straat inrollen en werden met vereende krachten een tweetal deuren opengerammeld Het pand binnendringende ontwaarde men een vuurpoel en een dikke rook die achter de pakhuisdeuren verborgen waren gebleven Ten 3 45 werd daarop door de stad algemeen alarm gemaakt en kwam veel brandweermateriaal onder opperleiding van den hoofdman den he er J Mildere aanrukken 8 64 10 4 U ll 11 88 11 85 n 48 1 11 61 18 88 1 1 7 1 14 1 88 11 18 40 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 01 10 17 1 U 85 8 40 IR lo a 10 17 10 88 10 48 10 84 8 8S 4 08 9 87 BaMgon roor da 10 18 Met veel takt werd daarop de brand aanOp de binnenplaaats tusschen de panden Koophandel en Rotterdam op de daken aan de voorzijde van het tegenovergelegen pand van de firma Van Menrs en Stufkens werden de straalpgpen opgehaald en in de vuurpoel gericht daar ruim 3000 pakken Java en Sumatra en Manillatabak in het pakhuis opgeslagen en op de vierde zolderverdieping een groote partij kaas van de firma C v d Corpnt aan het vuur gretig voedsel gaven en alle waterstralen trotseerden Dikke ondoordringbare rookwolken stegen uit het pakhuis op en fungeerde de Eijstuin als t ware als schoorsteen die de rookwolken over de stad deed drijven De drijvende stoomspuiten Havendienst I en Gemeentewerken onder leiding van den adjuncthavenmeester de heer L J H Willinge verleenden krachtdadige hulp en hunne machtige waterstralen drongen overal door heen De rijdende stoomspuiten I en II en 5 brandspuiten wierpen te zamen 13 stralen in den brand Ten 8 uur in den morgen begonnen de vlammen eerst flink uit het dak te slaan en woedde toen de brand op ziJn hevigst en bestond groot gevaar voor de drukker der firma Van Meurs Stufkens Met bovenmenschelijke krachtsinspanning en levensgevaar werd het gevaar gekeerd niettegenstaande de voorgevel van het brandende perceel eenige sporen begon te vertoonen die instorting deden vreezen De hoeveelheid water die over het pakhuis was uitgestort was onnoemelijk en stortte het bruine tabakswater in breede stroomen in den Bijstuin neder In den loop van den ochtend konden de handbrandspuiten en de beide drflvende stoorapuiten inrukken het verdere blusschingswerk aan twee stoomspuiten overlatende Omtrent de oorzaak vernam men dat vermoedelijk een IS jarige pakhnisknecht eergistermiddag 4 uur bj het aanvegen van de zolders met een brandende kaars tusschen fe pakken tabak is geweest en de kaars vergeten heeft te blnsschen De goederen in de di ie perceelen der firma Koch Co zijn en bloc op Rotterdamsche beurspolis bij E Mees Zonen voor 8 ton verzekerd en zal de schade circa 2 i 3ton bedragen Het pand Rotterdam is voor f 18 000 verzekerd De tabak was reeds naar Dnitschland verkocht en zjjn de prijzen den laatsten tijd circa 10 cents gestegen De schade bj de firma Van de Corput wordt eveneens door assurantie gedekt Het pand is inwendig geheel geruïneerd De drukkerij der R Ct en andere omliggende panden hebben waterschade Op het tertein van den brand waren de hoofcommissaris van politie de heer W Voormolen en de directeur der gemeente werken de heer G J de Jongh goruimen tijd aanwezig Persoonlijke ongelukken hadden gelukkig niet plaats Het KonlDklIJk bezoek te Rotterdam 4 lS 4 89 4 48 f t 4 55 a 6 08 ir K t O 4 40 t 5 18 4 16 4 87 4 47 4 64 6 01 5 07 OS 1 44 9 69 1 54 8 01 9 08 8 14 8 35 Ml 8 55 7 10 7 18 7 3 8 18 10 89 10 48 3 48 10 ► 51 1 1 8 83 40 u s 9 t 4 10 64 EoTTEKDAM 9 Juni 1899 De laatste dagen zjn voor Rotterdam drukke dagen geweest dagen van spanning en verwachting Elkeen was druk in de weer om het zijne bij te dragen aan een waardige ontvangst onzer Koninginnen in de Maasstad Reeds lang hadden wij verlangend uitgezien naar het tgdstip dat het HH MM zon behagen onze goede stad de eer aan te doen van een bezoek reeds lang hadden wij teleurstelling gevoeld bij het hooren dat andere kleinere steden voorgingen maar tooh onze hoop werd niet beschaamd en onmiddelijk bij ontvangst der blijde tijding dat wj het geluk zonden hebben onze jonge Koningin in ons midden te mogen zien werden de handen ijverig uit de mouwen gestoken om Haar een feestelgke ontvangst te bereiden En wij moeten erkennen dat er knap ia gewerkt dat onze Maasstad zich baadt in vlaggen en oranje weelde vroolük echtnationaal Geheel ongekunsteld is de feestvreugde die daar hangt over kaden en pleinen die oud en jong bezielt en wj voelen ons gelukkig te midden dier onvermengde vreugde die versierde straten omdat het een spontane hulde geldt aan onze geliefde Koningm omdat er uitspreekt een onwankelbare liefde voor het vorstenhuis onopgesmukt maar kinderlgk eenvoudig Wij zien een onafzienbare menschenmassa zich opstellend reeds vroeg in den morgen wij zien ouden van dagen trillend van begeerte omWilhelmina te zien reikhalzend om die lichtende fee waarvan ze zooveel gehoord hebben te mogen aanschouwen Ja wiJ voelen ons werkelgk gelukkig vooral deze teekenen eener broederlijke vereeniging van rijk en arm om den troon wjjachten het een onschatbaar voorrecht temogen wandelen in die trouwhartige atmosfeer van een dankbare bevolking eenergroote stad van een eenparige jubelkreet van verschillende klassen en standen buiten verschil van politiek en Godsdienst om Deze dag gelijkt voor de Rotterdammers op een bijden Kerstdag waarbij wij alle leed vergeten waarbij wij geen misnoegen meer kennen tegenover anderen Wij hebben geen tijd meelom te haten we voelen liefde we leeren elkander waardeeren omdat wij hand in hand opgaan om hulde te brengen aan onze jonge Vorstüi het reme Hoofd onzer natie Nog beter dan hg een vorst vinden we in haar terug het beeld onzer droomen het machtig symbool van het werkelijke Koningschap Want in Hare bekoring schuilt de macht in hare Onschuld herkennen wij den luister Zij is de verpersoonlijking onzer idealen de engel des Vredes die ook den volkeren verkondigd wordt in den blijden kerstmorgen De straten zijn onbegaanbaar vol een onafzienbare schare belangstellenden is opgekomen van alle omringende plaatsen uit alle huizen wappert de driekleur en het vriendelijk oranjelint siert ieders borst De wegen en gemeentegebouwen zijn sierlgk met artistieke hand in feestgewaad gestoken en er heerscht dankbaarheid in elks harte Zoo wachten wü onze jonge Koningin zoo zingen daar stemmen Wö wachtten op Uw komen 0 jonge Koningin Hoog stegen onze droomen Verheffend ziel en zin 10 9 10 87 11 1S 8 17 8 88 10 10 10 17 10 94 10 81 10 40 7 68 8 08 8 10 8 17 8 88 10 47 10 68 3 60 f Ê 10 08 10 16 10 88 9 68 1 88 84 8 41 8 47 10 7 66 8 66 7 00 7 48 8 48 9 49 10 08 10 18 10 86 7 J7 8 10 8 98 9 98 Aan het Maasstation wacht het hoofd der burgemeester F B s Jacob met talrïke autoriteiten den Koninklijken Stoet En eindelijk ten 10 40 rolt het langverwachte rijtuig het Station binnen De burgemeester de wethouders de ge meentesecretaris en de commandanten van schutterij koninklijke scherpschutters en mariniers en kanonneerboot Dufa treden naar voren en begroeten HH MM waarna de eerecompagnie van het regiment d d schutterj onder commando van kapt A N C S van Buren wordt geïnspecteerd onder het spelen van volksliederen door het stafmuziekkorps Dan klinkt een ontzettend hoerah geroep door de lange rijen opgestelde toeschouwers din buldert de onafzienbare menigte jubelt alles rondom z6o vurig zóo hartstochtelijk als slechts Neêrlands Koningin kon worden verwelkomd Het gevolg der Koninginnen bestaat uit barones van Hardebroek barones van Ittersum jonkvrouwe van der Poll Mev Zickema van Burmania barones Rengers barones De Constant Eebecque lrat gen Du Moncean baron Bentiuck Jhr mr van Pabst van Bingerden kolonel Sirtema van Orovestins kapt luit ter zee Jhr van der Staal Jhr van Tets Jhr mr van Weede benevens de eerste luitenant graaf Dnmonceau Men begeeft zich naar de vóór het fraaie versierde stationsgebouw gereed staande hofrjtuigen en de stoet stelt zich in beweging Voorop rijdt de burgemeester daarna komen de rijtuigen der Kamerheeren Vervolgens het eerste peloton van de eerewacht onmiddelijk gevolgd door den banierdrager met twee leden als vaandelwacht en dan volgt het Koninklijk rijtuig aan welks beide zijden de commandant Ch Moens en de ondercommandant H van Eossem Czn van de eerewacht rijden Achter het Koniuklgk rijtuig volgen nog vier leden der eerewacht Piketten bereden politie en cavalerie sluiten den trein welke op een vijftig meter wordt voorafgegaan door een piket cavalerie bereden politie en een rijtuig waarin de hoofdcommissaris is gezeten De stoet begeeft zich langs Oosterkade Konin sbrng Geldersche Kade Beursplein West Nieuwland Groote Markt Wpe Marktsteeg Hoogstraat en Lamsteeg naar het stadhuis Langs al deze wegen staan in twee gelederen opgesteld verschillende vereenigingen voorzien van muziekkorpsen en banieren w o de Roomsch Katholieke Volksbond met 1000 personen de Jozephgezellen vereeniging met 500 Neêrlands vlag met 400 bond van Oud onderofflcieren met 200 en tal van andere corporaties Uitbundig zijn de juichkreten die HH MM inoogsten overal klinken de volksliederen of strooit men kwistig bloemen op den voorbijgaanden stoet Te 10 50 wordt het stadhuis bereikt alwaar het Korps Koninklijke Scherpschutters als eerewacht is opgesteld onder commando van den kapitein H J J Bos en de luitenants Wm de Bruijn en G Freri Door het muziekkorps wordt na het slaan der eereroffel het oude Wilhelmus gespeeld terw l de Koningin het korps inspecteert Het stadhuis is rijk versierd Aan het bordes is een balkon aangebracht dat met zware tapijten is bekleed de kolommenzi n maakvol gedrapeerd waarboven aan de frontispies een reusachtig trophee is geplaatst terwül een fraaie collectie sierplanten het geheel een vroolijk aanzicht geeft HH MM begeven zich langs de linkertrap naar het bordes gevolgd door de autoriteiten en begeven zich naar de Wethouderskamer waar de audiëntie plaats vindt Voor de audiëntie lieten zich 168 personen inaote ep w o gemeenteraadsleden officieren ier mariniers scherpschntters en schutterij De muziek der eerewacht geeft een concert op het voorplem dat gedeeltelijk is afgezet Duizenden en duizenden zijn in de straten rondom het stadhuis opgesteld Kn dan na lang wachten treedt de jonge Koningin op het balkon en er komt leven in de menschenmassa Met de hoofddeksels wordt gezwaaid er wordt hoerah geschreeuwd het bruischt in den hartader der stad Het centrum der gemeente is vol geestdriftige bewoners De Koningin wordt op schitterende wijze gehuldigd zonder eenige wanklank Alles gelukt een golvende massa een zee van aanwassende toejuichingen En de muziek speelt En de Koningin wuift haar dankbaar enthousiast volk levendig toe En de menschen ziJn onbedaarlp Voor Rotterdam is het iets ongekends want er werkt niemand alle winkels zijn gesloten Mercurins geeft vacantie Een bekend schrijver zeide eens de Maasstad is een nest van npvere mieren een korf van mstelooze werkbjen maar thans heeft het lied dat der kinderen H H M M toezingen alle reden van bestaan De drukke kaden zwijgen Kalm t woelig water vliet Uit alle harten stijgen D bede toe en lied Te 11 60 wordt het stadhuis verlaten en vangt de triomftoeht aan door de stad De stoet gaat langs de Kaasmarkt Ged Binnenrotte Meent en vervolgens door oudKralmgen Op verschillendf plaatsen worden bouquetten aangebodoni o a op de Botersloot voor het lidmatefhuis in de Breedestraat en de Hoflaan Dan wordt bezocht de havelooze school op de Boezemsingel H H M M wenSchen niet alleen het oog te openen voor de weelde zij wenschen ook een blik te slaan op de minderbedeelden zj gaven den wensch te kennen de bevolking der stad te leeren kennen in al hare geledingen Wat zijn die kinderen der Havelooze school verheugd om de jeugdige Koningin zoo dicht in hunne nabijheid te zien Ze hebben zoo veel van baar gelezen maar thans schijnt alles een waarheid geworden sprookje Nu zien ze Haar niet op n blad papier geen lithografische voorstelling was het meer maar in werkelijkheid staat ze daar voor de klasse in werkelijkheid loopt ze langs de banken en die küideren hunne vreugde kent geen grenzen Daarna langs de breede r en van opgepakte menschen door bloemen bestrooid gaat men naar het Noordplein Diar in het midden van het groote terrein wordt een tableau vertoond De bewoners van het noorden hebben daar toegang tegen f 1 per plaats Onder de aanwezigen worden opgemerkt verschillende gedelegeerden van het Vredescongres met hunne dames Het tableau stelt voor Vrede Gerechtigheid Liefde De vrede onderdrukt of gevangen gehouden door oorlog haat en gierigheid en dan de bevrijding door de Godin des Vredes Mevrouw Mulder Roelofsen actrice voorstellende de Faam spreekt de Koningin eenige dichtregelen toe en reikt H M den Vredepalm over terwijl het vierstemmig A capellakoor een lied zingt Aan de Crooswpsche Singel heeft een bloemenhulde plaats terwijl de Kapel van het 3e Regiment huzaren kapelm L W van Waasdijk een matinee geeft HH MM wuiven de ouden van dagen en de verpleegden in het stedelijk armhuis waarvoor alhier een flinke tribune is opgericht hartelijk toe De oudjes staren trotsch naar de leidster van hun nageslacht ZiJ zullen niet lang meer leven maar hunne kinderen en kleinkinderen zullen de vrucht plukken van de regeering des Vredes Z nllen gelukkig zijn met zulk een Koningui met zulk een telg uit het Oranjehuis door God s goedheid aan Neêrland geschonken En stil prevelt menige mond dier ouden van dagen een kort héSSiojt gebed om zegen voor deze reine maap En weer in galop gaat het eskadron huzaren en weer stellen de rijtuigen zich in beweging eil voort gaat de stoet langs het talrijk publiek en tot vér in den omtrek hoort men hoerah geroep en feestgeschal en bazuingeschetter De jongelui van het gymnasium brengen voor dat gebouw hunne hulde en voort gaat de tocht naar de Doele societeit aan de Coolvest waar wg HH MM volgen tot het déjcuner aangeboden door de gemeente De staf symphonie muziek doet zich hier rustig hooren Het is ongeveer éen uur Het terrein voor het gebouw is voldoende afgezet door politie en cavalerie De groote zaal maakt een enorm effect de versiering is ongemeen smaakvol Ongeveer 180 gasten zitten aan De tafelschikking is dermate geregeld dat aan de hoofdtafel naast H M de Koningin de Burgemeester naast de Koningin Moeder de oudste Wethouder de heer A de Monchij is gezeten Aan deze hoofdtafel merken wij ook o a op de Commissaris der Koningin in ZuidHolland de kolonel commandant der d d Schutterij overste Cambier van de mariniers kapitein Bos van de scherpschutters en de heer F H P van Alphen gepensioneerd schout bij nacht lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal Dan vangt de tweede rijtoer aan Het isthans ongeveer kwart over twee en er moetnog veel worden afgedaan Alle ramen en vensters zijn zoo dicht mogelijk bezet met toeschouwers sommige vertrekken zijn verhuurd voor een zeer hoogen prp aan familie s In de Witte de Withstraat ziJn de meisjes der Hoogere Burgerschool opgesteld om hulde te brengen en in het Park dat daar ligtals een groote groene plek badend in heerlijke zonnewfirmte worden bouquetten aangeboden door de leden van de OfficierenSociëteit De Stafmuziek der schutterij geefteen concert Duizenden menschen staan inhet park opgesteld De vlaggen en feestdecoraties maken een aangenaam effecttusschen het jonge groen tusschen de plantenen heesters welke thans op het schoonstzijn frisch evenals de Koningin die allehulde geldt En daar te midden van deze overheerlijke Junistoffeering in deze wandelplaats vol fraaie bloemperken en welige sierplanten verrjst een majestuense eereboog met tribune ontworpen door den heer Frans Bakker en uitgevoerd door verschillende Rotterdamsche artisten Het is een hulde van de Rotterdamsche Kunstenaars en kunstbeschermers directies van zang wetenschappê ke schil ders en tooneeliston vereenigingen Op de tribune is Rotte s mannenkoor gezeten onder leiding van den bekwamen directeur A B H VerheiJ zingende Dr Schaepman s woorden op toonzetting van J H Verhulst Nu zien we in vollen luister Uw zachte majesteit Wat stroom van geestdrift ruischt er Door t welkom D bereid De voorzitter der artistieke commissiehoudt daarna een korte toespraak tot de Koningin die op minzame wijze wordt beantwoord waarna bloemgeschenken en een album worden aangeboden Op de Nieuwe Binnenweg en op de s Gravondijkwai vóórhet St Thérésia gesticht worden bouquetten aangeboden De Koninklijke stoet houdt op voor het Israëlitisch Weeshuis dat met een bezoek wordt vereerd en waar HH MM in de met opgaand groen versierde entree door den voorzitter en den secretaris van het Bestuur de hoeren Dr M Polak en A J Jacobson worden ontvangen en haar bouquetten worden aangeboden De heer A M Polak voorzitter richt tot HH MM de volgende woorden Mevrouw Uwe majesteit verguime mü ü en Owe doorluchtige moeder namens het college van Regenten hartelijk welkom te heeten in deze 66jarige hier verjongde stichting ons geschonken door den kleinen kring van geloofsgenooten die toonen wilde hoog op te vatten den plicht eener goede verzorging zijner hulpbehoevende weezen Owe majesteit aanvaarde don eerbiedigen dank voor de belangstelling door de hooge eer van Uw bezoek getoond en nem de verzekering aan dat dit oogenblik in onze Stichting in levendige herinnerièg zal bleven niet het minst in het ontvankelijk gemoed onzer jeugdige verpleegden die wü wenschen op te voeden tot goede burgers van den in zijne verhouding tot het Doorluchtige Huis van Oranje bevoorrechten Staat Het behage Uwe Majesteiten als blijvend aandenken aan Uwe hooggewaardeerde welwillendheid Uwe namen te schrijven in het album der stichting Welwillend wordt door de Koninginnen aan dit verzoek gevolg gegeven Hare Majesteiten spreken eenige vriendelijke woorden tot de weezen en een van hen het meisje S de Leeuwe dankt Haar namens alle weesjes in de volgende bewoor Mevrouw l In naam van de weezen die in deze Stichting als zusters en broeders uit éen gezin Uwe komst als een blijde gebeurtenis hebben tegemoet gezien zeg ik Uwe Majesteiten hartelijk dank voor de vreugde die IGjj ons geeft Met trots zullen wij kunnen zeggen de Koningin was in ons huis Na een kwartier in het weeshuis vertoefd te hebben wordt gereden naar het kinderziekenhuis dat ton ongeveer half vier bereikt wordt HH MM worden ontvangen door het Bestuur en door den dirigeerend geneesheer Dr de Monchy De Voorzitter de heer Willem Wijt neemt het woord en schetst in korte treklien het doel der inrichting De bestuurskamer is smaakvol versierd aan de ziekenzalen is echter niets veranderd alles is er als gewoon Bij het verlaten der inrichting bieden twee bijna herstelde patientjes HH MM fraaie bouquetten aan De Koninginnen ziJn zichtbaar geroerd door het lijden van zooveel jonge levens In het blad van morgenavond volgt het verder verslag der feestelijkheden STADSNIEUWS GOUDA 9 Juni 1899 Aan de Leidsche Universiteit is voor het Propadeutisch examen in de Godgeleerdheid geslaagd de heer H P Schim van der Loeft GLzn De heer J E H Bakhuis te s Gravenhage is mede benoemd tot jurylid der gastentoonstelling te Schiedam In ons vorig bericht was genoemde h er niet opgenomen Gisteren is te s Gravenhage 0 a geslaagd voor het examen 1 0 de heer A B van der Klein alhier Door het departement van tt loniën te Amsterdam werd gisteren o a aanbesteed het leveren van 160 kg marljju minste inschrijver was de Goudsche Machinale Garenspinnerij alhier voor f 70 40 Nu de opvoering van de Operette Fr nchemont de Marskramer weder tot het verleden behoort gevoelt het comité dat zich voor deze gelegenheid gevormd heeft behoefte ziJn dank te betuigen voor de steun en de welwillende medewerking die het van verschillende zgden zoo ruimschoots heeft ondervonden In de eerste plaats een woord van dank aan de hh Spaanderman van Dissel en Beusekamp die tjd nog moeite hebben ontzien om de opvoering te doen slagen in de tweede plaats aan de hh Nederhorst firma Gabry SJroeve Rond enz die doorhun vriendelijke en belanglooze hulp hetComité in staat hebben gesteld de onvermijdelijke kosten zoo klein mogelijk te maken Ook aan de ouders komt e n woord van lof toe voor de toestemming om hunne kinderen aan de repetitiën en opvoeringen te latendeelnemen waardoor het geheel zooveelaantrekkelijks verkreeg Verder onzen dankaan het publiek dat door hunne belangstelling het mogelijk maakte de opvoering driemaal te doen plaats hebben waardoor deopbrengst voor het Sanatorium zooveeltegrooter is geworden Daar alle rekeningen nog uieT zijn ingekomen is het den penningmeester onmogelijk nu reeds het batig saldo te noemen Over een paar dagen zal hjj in staat zjjn dit bekend te maken Te Bleiswijk overleed in den onderdom van ruim 35 jaar de heer J C Ditdenbogerd lid van den gemeenteraad aldaar en lid van den Raad van beroep voor de vermogens on bedrijfsbelasting in het district Gouda WoEEDKK De wielerrclub de Struisvogel alhier zal den 20en Juli een wedstrijd op de korte baan geven tevens ringrijden langzaam rpen on pollepel en planSenwedstrijd Stolwuk Gisteren avond omstreeks 11 uur ontstond door een nog onbekende oorzaak brand in de bonwmanswoning van W B in Benederheuï onder deze gemeente Hoewel de brandspuit zoo spoedig mogelijk ter plaatse was kon hulp niet meer baten de woning werd een prooi der vlammen Naar wij vernemen is de schade door assurantie gedekt Ueurs van Amsterdam SlotkrB 87 Vrkra 9 Vi 101 8 JUNI NinMlA D 0 rt Nea W 8a dito dito dito 9 dito dito dito 3 HoNSa übl Qoudl 1881 88 8 iTALIB laaobrgrmg 1869 81 6 OoaTUa Obl m papier 1888 6 duo in ilrer I8II8 6 PoKTUOAL Obl met coupou 8 dito ticket 8 16 98 98V 98 98 10S 61 i 7 93 99 106 101 101 S V 101 101 96 746 607 103 85 2017 Z 11 41 100 100 8V 90 89 88 118 119 990 815 loov 67 69 M t 180 u 1057 109 100 63 Vi 144 140 91 l 104 105 14 l V 19 ïuaLAND Obl Binneol IS 4 4 dito Ohoods 1880 4 dilo bi Bothl 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 d to to goud leeo 1888 dit dito dito I8S4 6 arAXlI PerM lobuld 1881 4 TualiU Qow Ooov loeo 1890 4 Ge leenmg Mri D i w looiiin ser e O ZoidAfb Rep v obig 18 8 5 Mllloo Obl Buit Seh 1890 8 VkN XUBLa 01 1 4 onbep 1881 Ambtbbdah Obligation 16U6 8 BoTTBasAH Steil leeu 1894 8 Nbd N Afr H ndelB aand Areodb Tab Mg CertiScatBn DeliMaataohappij dito Am Hïpolheekb pandbr 4 CultMij darVoratenl aand a Or Hypoih ekb pandbr 8Vi Nederlaiidarhe bank aand Xeil Handelmaataoh duo N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hjr olheekb pandbr S i ütr Hvpotheakb dito 8 Oobtbnb Ooit Uong bank aand 1 BuaL Hypotheekbank paudb 4 A1IBBI8A üqul hjrpoth pandb 5 8 6 171 100 107 00 100 100 118 118 861 48 Maiir L O Fr Lien eert Nbd HoU IJ Spoorw Hij aand Mij tot Elpl r at Spw aand Ned Ii d Sfioorwegm aand Ned Znid Afr Spm aand 8 dito dito dito 18 1 dito 6 ITAUB 8poor l 1887 8 A Bobl 3 Zaid Ital Bpwmy A H obl 8 1 PoLirM Wariohaa Weenen aand 4 BU8L Gr Ruaa Spw Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Eurak Oh A ow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 j Ambbiia Cent Pao Sp Mij obl 8 Ohio k North W pr C r aand dito dito Win gt Heter obl 7 Denrer k Bto dr Spm oert T a Illinoia Central obl iii goud 4 Louiav il Na hrlllI Gert aand Meiiio N Spw M lohvp 0 6 Miia Kan a a 4pCt prof aand N Tork Onlaaio k Weal aand t dito Fonn Ohio obllg 8 I OregOD Cabf lebyp ingoud 5 8t Paul Hinn kManit obl 7 ün Pao Hooflgn obig 9 dito dito Line Col Ie byp O 5 Camasa Oan 8outh 0hert r a nd Vbn o BbIIw k Na lo fa d e O Amatard Omnibua Mij aand Baltard Tramwe Haaia and Kbd Stad Amaterdam aand S Stad Bolterdam aand 8 BBien Stad AntKerpeo 1837 9 Stad Bruaael 1888 i i Hoxo Theiaa Begnllr Oi aelaoh 4 OaaTin StaaUleenig 1880 6 K K Ooat B Cr 1880 8 BrAifn Stad Madrid 3 1868 Hid