Goudsche Courant, maandag 26 juni 1899

Bfi teegje in ded Langen Groenendul wyk I No 92 Verhuurd by do week voor f 0 90 No 28 en 29 Twe nevens elkander gelegen enkele jaren geleden gebouwde HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren by het Moordrechtscho Verlaat wyk P Nos 180a en 180b Verhuurd by de week voor f 1 60 en f 1 60 No 30 Een onlangs geheel vernieuwdHUIS en ERF aan den Groeneweg wyk L No 148 Verhuurd hy de week voor i 2 En No 31 Een onlangs gebouwd HUIS en ERF achter het voorgaande perceel in de Muilenpoort wyk L No 149 Verhuurd by de week voor f 1 60 De perceelen zyn to bezichtigen 1 3 en 4 Juli 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde notaris FORTUIJN DHOOGLEEVER te Gouda en wat perceel No 7 betreft ook de andere Notarissen aldaar € llroeii Limonade Frambozen Leniou Sl ua§li Aanbevelend Slotemaker Co Dan zj n ter beproeving uitgezonden een aantal gediplomeerde koks die te Nymegen behooriyk gestudeerd hebben in het bereiden van roUaden priesteretukken getrulfecrde fazanten ponding diplomate en andere delicatessen waarvan de levendigste soldatenverbeelding zich maar een flauw nevelbeeld voor den geest kan halen Tommy Atkins de duurste soldaat ter wereld zal nog jaloersch worden van onze kolonialen Eerst een diner van den gediplomeerden cuisinier dan een partytje football of cricket voor de digestie vervolgens in aangenaam gezelschap naar H M pandhnis om voor het daar gebeurde geld een pypje gonvernements opium te schuiven in de soldatenkit Ah quel plaisir d etre soldat De Eerste Kamer zal de volgende week de meest spoedeischeude ontwerpen van wet afdoen de overige o a betreffende het Noordzeekanaal en de haven te Scheveningen in de afdeelingen onderzoek om ze tegen de hoUt van Juli in openbare vergadering te behandelen Biykens van een der korpscommandanten van het leger ingekomen schryven bestond er by hom twyfei of reserveofflciercn gedurende den tyd waarin zy niet in werkeiyken dienst zyn al dan niet zonder byzondcre toestemming van hoogerhand in het openbaar in uniform mogen verschynen In verband hiermede heeft de minister van Oorlog aan de autoriteiten dor landmacht te kennen gegeven dat omtrent het dragen van de uniform buiten dienst door de reserveofficiereu geen verbod bestaat en waar geen verbod bestaat behoeft ook van een byzondere vergunning geen sprake te zyn De bedoeling van den wetgever is hiykbaar geweest dat een reserve officier buiten dienst volkomen vryheid moet gelat Mi worden in het al dan niet dragen van de uniform aan zyn rang verbonden Tegen misbruik wordt genoeg gewaakt by art 18 der wet van 1897 Het eindexamen by den hoofdcnrsus zal aanvangen op 4 Augustus e k I te Q OTa d a De tti chrUtiln0 van nieuiee leer Ungen voor den CVHSCS t8M l 0O heeft plaats op Zaterdag 1 Juli eak des nam ü 4 in hot Schooloüboow en tot dien datum na schrifteiyke aanvrage by den ondergeteekende Het openbare toelaUng$exameu begint voor aUe klassen WOENSDAG 12 JULI te 9 voorm en de regeling hunner Examens wordt den Candidaten alsdan mede STADSNIEUWS GOUDA 24 luni 1899 Volgens het 6oudsche Nieuwsblad uitgave Dubbele Buurt B 11 is de heer P de Raadt van antirevolutionaire zyde tot candidaat geproclameerd in het 3de district De heer A A C Van Asch is eveneens eandidaat in het 3de district en i e heer L 0 de Lang in het 2de district zoodat voor de Katholieke party slechts een plaats is overgelaten nl 1 in het 2de district Zondag 25 Juni zal de tiende Algemeene Vergadering van den Centralen Raad van den Nederl R K Volksbond worden gehouden te Gouda Ruim een honderdtal afgevaardigden wordt verwacht Commissarissen van orde zullen s morgens by de aankomst der treinen aanwezig zyn om de deelnemers naar het gebouw der R K Leesvereeniging te geleiden Hier is gelegenheid tot het gebruiken van het ontbyt en zal ook de gemeenschappelyke maaltyd plaats hebben Wy hebben het menu ingezien en zyn er Een ttceeie loelaUnggexameu na de zomervacantie is dit jaar minstens onzeker De DintUur D W JULIUS Gouda 13 Juni 1899 i ll UlllJU y nMiOKÊmtillVI OHTHBTrBX PeintureBOOGAERTS in het hotel de Paauw aan de Markt te Bouda of l3JunilS99 Op onderstaande nummers vielen pryzen 3 27 33 36 52 62 5 67 75 76 90 91 97 103 106 107 116 116 129 138 149 154 166 167 171 178 184 188 203 204 209 213 216 219 283 250 262 263 265 260 261 276 288 321 322 337 340 343 360 364 366 368 370 376 380 384 389 392 394 397 401 406 407 409 412 413 424 426 426 452 467 468 476 477 486 487 493 498 503 504 509 610 513 514 515 630 536 539 544 548 549 662 563 571 586 611 618 639 642 48 655 667 672 676 678 679 680 693 704 710 714 726 729 734 762 756 776 782 Dp winners worden beleefd verzocht de pryzen zoo spoedig mogeiyk tegen afgifte Tan het lot by my af te halen J van OIJE KLEIWEG No 2 te GOUDA EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIELFABRIEK Directeur H BUKOBBS DEVENTER Ulrccte Spoorwegverbindingen oiet GOUDA Zonierdienst 1899 AaD evanf n 1 Mei TUd van Greenwich r o 1 D A S O T T I B D 1 H ie nu 8 84 10 49 11 19 11 U 18 13 18 58 1 86 8 11 8 86 8 48 r 8 88 6 88 8 18 7 14 4 48 4 66 8 08 09 6 18 4 1 4 89 6 40 8 80 7 S8 4 4 40 8 80 1 64 4 04 4 eS i AllKm 1 au 8 kli Eilit biilataliili If Of im tnilen njn TmiMf MumdiK si Duadig ujugieh ntombiljrtlMi oor di Si kl Tkr igbur togan nk Un mchlpriii B Ilollaiid l Simto é £ 0TTERDAI 90UD1 liaa Tsna B V 40 11 37 18 48 8 05 i 40 4 16 B S 11 48 t 7 7 4 16 4 87 4 47 4 64 6 01 6 07 8 05 l t4 8 68 1 54 8 01 8 08 8 14 8 85 11 8 86 86 4 06 18 18 6 16 5 66 8 18 4 09 4 84 7 44 m 8 14 iÖO lifi 11 64 18 06 18 84 1 18 Ifi AUaas la ai 8a klam tra batalas ir neoluliar op 8 loop kan niit gaiekiaa oidaii £ Bollandaaht ipoor li 1 D A Il t N H A O ana Taraa 1 08 1 01 3 14 8 48 4 18 4 86 6 88 r 49 6 16 7 17 a 1 18 t 6 07 1 88 a 1 8 18 a a l 8 a 8 88 a a 1 80 1 48 8 48 4 18 4 48 6 87 8 66 6 18 6 48 7 45 7 88 7 69 8 80 8 19 9 18 10 18 10 S8 10 40 8 11 10 18 8 88 Ja 10 87 J 88 p 10 89 8 116 8 41 8 48 8 8 i 0 10 44 10 68 9 88 9 67 11 44 10 80 10 88 9 68 10 88 4 80 4 86 4 0 4 51 4 08 4 4S 6 80 t 4E 8 00 4 00 1 88 1 41 1 58 8 06 8 17 11 87 11 86 18 19 8 05 7 06 7 0 7 46 Model A zonder rem en schermim f 87 50 Model JL met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 156 LUXE ACATjtNE 180 P S DAMES KETTINGBIJWIELEN op alle pryzen f 5 hooger erttgeawoorilijiiii J G DERÜITEB Gouda 6 18 6 00 8 14 8 8 4 i7 7 47 8 11 9 08 8J 10 18 11 57 18 08 n S7 tfi Halmoaikaltain allaaa la an 8a klaaaa aatra kalala tQ Hanigan Toot da Braakalaa Aiaatatilain noga aia ütnaat i 0 O U 0 A A H t r U Ü A vt ia 8 9 8 17 9 38 10 V7 18 08 4 0 80 88 8 18 10 80 11 00 AmaLW 8 01 0B 10 18 18 48 18 67 4 87 8 87 8 16 10 08 87 11 68 Amat C 8 18 80 10 80 1 OS I IO 8 18 8 80 10 6 11 68 19 07 B 6 47 10 39 10 48 10 68 11 18 6 05 6 66 8 38 7 10 8 8 7 18 8 48 8 88 40 7 8 69 11 8V Vn t 8 7 ii 8 10 9 08 11 16 8 63 1 46 45 1 80 l 4i Ama W 7 80 8 88 9 80 11 80 8 08 4 00 6 00 8 86 8 00 10 01 ïottda 1 19 9 18 il o 18 8 S 88 4 47 8 49 7 4 8 49 1 0 U r r t 8 87 6 65 1 53 8 80 8 4 9 30 10 16 10 88 I1 I8 18 08 1 37 SOS 3 0 3 59 1 48 6 88 8 11 6 83 7 88 9 1 10 00 10 34 n im 6 18 8 53 8 14 10 88 11 65 18 87 4 88 7 8i 8 4 10 64 OuO 6 SO T Oi b 88 10 48 136 48i 7 37 9 49 Uouda 6 6V 7 17 7 97 8 86 9 00 8 88 9 68 18 t 11 10 18 11 18 61 8 9 8 40 8 68 4 48 6 80 8 10 7 18 7 68 8 86 10 08 10 88 11 10 siBtorie waarin de hoedopzetting van de 19 dezeribenoemde nienwe kardinaals plaats had Hoewel de plechtigheid gernimen tp dnnrde deelde Leo XIII aan het einde met laidcr stemme den zegen uit De plechtigheid werd bijgewoond door de leden van het corps diplomatique en talrijke bisschoppen Feaskrijk Generaal dé la Ko cqne direotenr der artillerie aan het Fransche ministerie van marine had reeds den 15 April zelf ontslag uit den dienst verzucht maar dat verzoek was den minister niet olflcieel in handen gekomen Op verlangen van den generaal heeft de minister toen een besluit tot zjjn ontslag aan den President der republiek ter teekening voorgelegd maar de la Rocqup beging de onvoorzichtigheid aan Lonbet een telegram te zenden waarin hij tegen de onderteekening van dat ontslag protesteerde als berustende op onjuiste overwegingen Ministor Lockroy liet zulks niet ovi r zyn kant gaan hij legde den generaal wegens dit ongepast optreden tot nader orde streng arrest op en daarop is later de aanzegging gevolg om zijn ontslag t nemen M it de Zaak heeft het niets nit te staan Amerika Een rjjwielflrma te New York heeft dezer dagen eten verkooping gehouden van KXX rijwielen tegen den prijs van 15 98 dol kr f 49 95 per stuk Een hoffelijk man mag de politierechter Crane te New York heeton die verleden Dinsdag openlijk in ocne terechtzitting opmerkte dat blijkens zijne ondervinding de getuigenis van de peeste vronwen niets waard was 1 jNegeh tienden der vronwen in de gansche wereld izeido bij zijn lengenaarsters Ik zou haar zells niet onder eede geloovcn Zi hebben geoil besef van waarheid Mannen alleen zyn waajrheidUevond Enobland Een ijverig predikant is William Carlile hoofd van de parochie St Mary at Hill te Londen Om zijn preeken te verduidelijken on aantrekkelijker te maken doet hy ze vergezeld gaan van beelden welke door middel van een tooverlantaam op een groot hord worden geworpen Hij zelf schildert op glas de onderwerpen welke hij behandelt en die hij altijd ontleent aan de voornaamste gebeurtenissen welke zich in den loop der vorige week 6f ia Engeland ót in het buitenland hebben voorgedaan Maar daarmee houden de nieuwigheden van William Jarlile niet op Hij heeft een volledig orkest samengesteld dat lederen Zondagnamiddag een concert geeft voor zijn parochianen Bovendien geeft hij s morgens den armen te eten terwijl tegen vijf uur voor den avonddienst een soms zeer elegante gardengartij de aanzienlijksten vau zijn parochie vereenigt m 8 88 8 01 48 t CS 8 18 Brazilië Te Eio Janeiro heeft het volk de deuren van de gevangenis opengebroken on een Franschman gelyncht die beschuldigd wordt een 3jnrfg kind te hebhen mishandeld Na den gevangene eenigen tijd te hebben gemarteld verbrandde men hem levend 6 7 80 7 88 8 19 door 7 S7 7 84 7 41 6 80 7 o 8 48 8 18 Ooudt MoordrMht NieuwerlTRrk Otpalle Bsttnnlaiii M Bolt rdomD P Rotletdiim B Elllt a m Beun Rottnrdam D P Botteldun M Oapell Rleuwnrkmk Ilooritrwht 0lld 7 18 Allnm do Oil 8 10 8 48 1 66 6 08 1 14 4 46 4 66 6 04 6 11 8 09 8 48 8 8 9 007 48 0 8 08 I 9 1 8 07 n 10 9 88 Opudl Z nhuiMn Moerkapelle SoalenaMr Zlgiriard Voorburg a Hanfc + 5 48 5 48 C 08 S IS 8 84 a Haifa Voorburg Zoelarm Zair art 7efenbuif Moero Oouda 8 3 7 11 i 9 07 6 80 8 84 7 60 8 83 5 88 5 48 6 08 7 4 H 8 68 S9 iQUlU Onde Woerd I treok 8 17 BINNENLAND 8TATEN GENEHAAL VH BKItB U tlHKH Zitting van Donderdag 22 Inni Na de behandeling van de interpellatieVeegens waarvan wiJ gisteren melding maakten kwam aan de orde het wetsontwerp volgens hetwelk het vervoer van vee naar vreerade rgkcn by algemeenen maatregel van bestuur aan voorwaarden zou kunnen worden gebonden binnen een bepaalden afstand van de rüksgrens De bedoeling was gezondheidscertificaten te vorderen by uitvoer van vee naar Belgii hetgeen natuurlek de doodsteek zou zün voor den bestaanden smokkelhandel De heercn Hennequin en Lohman zagen in die wet niets dan een vriendelijkheid aan België dat die voorkomendheid niet aan ons verdiend heeft En zoo dacht de Kamer er ook over die omtrent onze zuideiyke buren slecht te spreken is Na slappe verdediging door rapporteur en minister viel het wetje met 42 tegen 25 stommen een uitkomst die niet te voorzien was geweest want het Verslag luidde bepaald gunstig De heer de Waal Malefljt interpellecrde nu de min van Waterstaat over het reglement op de ryks vischhal te I Imniden dat volgens hem de vrflheid te veel aan banden legt De minister erkende de moeilijkheid van de regeling die een proefneming is en zeide overweging der geopperde bezwaren toe Al te groote vrygevigheid kon echter leiden tot practykcn die den publieken afslag illusoir maken zoodat voorzichtigheid altjd goraden biyft De interpellant was met de toezegging des ministers tevreden Aan het eind der vergadering verraste de voorzitter de Kamer met de mededeeiing dat het zyn voornemen is haar Dinsdag den 5en September weder bgeon te roepen voor het aanvangen dor beraadslaging over de ongevallenwet Zonder dezen buitengewonen maatregel is er op het totstandkomen dier wet in dit kalenderjaar zoo goed als geen kans Alleen wanneer op den len September Of nog niet is ingekomen ecne regeeringsnota in antwoord op hot sectie verslag over de amendementen lif nog niet de zekerheid verkregen is dat zoodanige nota niet tegemoet gezien kan worden zou het plan niet doorgaan De mededeeiing werd mot instemming ontvangen De heer Kuyper de voorzitter der Commissie van rapporteurs zal echtm tengevolge van eene hem voorgeschreven gezondheidskunr in verband met reeds onhorroepeiyk vastgestelde werkzaamheden op den bepaalden dag niet aanwezig zyn De Kamer is op reces uiteen 11 8 11 86 11 48 11 61 18 88 1 1 7 1 14 1 88 11 80 9 46 10 18 11 18 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 17 1 4 i 11 85 f 40 7 r B 10 1911 16 11 18 11 80 11 81 t 11 81 10 8 11 46 H 10 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 8 85 901 tae vana 8 80 1 17 4 38 8 17 8 46 S St 1 18 1 50 8 04 o u I J 10 1 10 57 18 00 11 14 11 88 10 61 11 48 I a8 1 18 Wat men den tegenwoordigen minister van Koloniën moge verwaten zeker niet dat hy den soldaat geen goed hart toedraagt zegt de Javabode Zoo heeft Z E nu weer zeven criketen voetbalspelen uitgezonden waarmede de fuseliers zich voortaan naar men ons wil doen gelooven des Zaterdagochtends zullen mogen amuseeren in plaats van de tergende wekeiyksche inspectil n die zelfs den properste onder hen een gruwel zyn zeker van dat de afgevaardigden na afloop der vergadering welke in de soc de Réunie tegenover de R K Leesvereeniging zal worden gehouden de noodige versterking zullen vindeu en ruimschoots voldaan zullen zyn over het genotene hg den heer Huybrecht kastelein der Leesvereeniging De vergadering zal s middags ongeveer te 12 uur een aanvang nemen Ó N Het water der Nienwe Haven scheen gistermiddag voor de jeugd veel aantrekkelykheid te bezitten als men nagaat dat gisterenmiddag twee keer een jongen nit genoemde Haven werd gered en des avonds ongeveer 7 uur een derde knaap door spoedig toegeschoten hulp op het droge werd gebracht Eergisteren meldde zich by een agent van politie op de Hoogstraat te Rotterdam een stoker aan J De G genaamd die reeds eenigen tyil zwervende was en naar zyn zeggen verdacht wordt van een diefstal van ongeveer f 20 te Gouda gepleegd Op het politiebureau in de Laflge Torenstraat ishj voorloopig in bewaring gesteld MooEDEECHT Naar men verneemt is voor de op a s Dinsdag te honden verkiezing van drie leden voor den gemeenteraad door de A R kiesvereeniging alhier eandidaat gesteld de heer C Tom Do verschynsolen van bloedvergiftiging die zich verleden week by eene vrouw in deze gemeente hebben voorgedaan zyn gelukkig geweken zoodat de vrouw haar arm weer by t werk gebruiken kan Voor de vacante betrekking van onderwyzer aan de o 1 school alhier hebben zich 23 sollicitanten aangemeld waarvan een achttal proefles hebben gegeven Krimpen a d IJsel Van de werf de Hoop der flrma C van der Giessen en Zonen alhier is met goed gevolg te water gelaten een yzeren Rynschip Bazalt 10 groot 920 last gebouwd voor rekening van de bazaltmaatschappy te Rotterdam Dadelyk daarna werd de kiel gelegd voor soortgeiyk sehip groot 860 last voor rekening van den heer J Schutter te Rotterdam 8 17 8 8i 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 10 88 lO 11 8 7 66 8 03 8 10 8 17 8 88 P 8 60 10 47 10 88 8 60 7 10 9 89 8 58 10 08 10 16 10 88 9 68 10 88 6 17 6 87 8 34 8 41 47 8 13 8 80 U07 8 66 8 48 9 49 10 08 10 18 10 88 7 58 00 7 48 6 18 6 18 8 30 6 88 8 60 7 87 8 10 8 88 9 88 NiEuwERKEEK A D IJsEL Maa idagavoud werd door de afdeeling Nienwerkerk a d IJsel Capelle a d IJsel en omstreken der Hollandsche Maatschappy van Landbouw ten huize van den heer A Radder alhier een vergadering gehouden die door 23 leden werd bygewoond Na het lezen der notulen die onveranderd goedgekeurd werden werd mededeeiing gedaan van ingekomen stukkeu en van de werkzaamheden van het bestuur in zake de afdeelingstentoonstelling Tot afgevaardigde naar de te Middelharnis te houden algemeene vergadering op Woensdag 19 Iuli e k werd gekozen de heer G van Reeuw ik en tot diens plaatsvervanger de heer A 0 Koolmees Hierna ging men over tot bespreking van de punten van behandeling op die algemeene vergadering De afgevaardigde kreeg een vry mandaat behalve by het voorstel van Nieuwer Amstel om nl de vergadering niet te honden op den tentoonstellingsdag of haar drie k vier uur te vervroegen voor welk voorstel hy zyn stem moet uitbrengen By de gewone rondvraag doet de heer D van den Dool Hz de vraag of het niet mogelyk zou zyn dat er te Nienwerkerk een koekenfabriek werd opgericht waarop door den vosrzitter geantwoord werd dat die vraag door het bestuur in ernstige overweging zal genomen worden Eindelyk ging men over tot het verloten van twee teakhouten emmers een voor en aehterbinder en een hooivork De gelukkige pryswinners waren de leden C den Toom A C Koolmees en J van Beekum Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de heer A C Koolmees de vergadering OüDÉBMRK A D IJsBL De tougblaar onder het vee verspreidt zich meer en meer over deze gemeente Nieuwe aangiften zyn gedaan door J Marelis C de Tong Mz A 3 Boogaart en J Noordegraaf Varkens die niet in aanraking zyn geweest met besmet vee en volgens den eigenaar gezond zyn zullen uitgevoerd mogen worden wat belanghebbenden zeker met genoegen zullen vernemen Stolwijk Door den secr penningm van den polder Stolwyk werd in de vergadering van n Juni rekening en verantwoording gedaan over het afgeloopen jaar De ontvangsten hadden bedragen f 12038 181 de uitgaven f 10141 96 zoodat de rekening sloot met een batig saldo van f 1896 22 De begrooting voor het volgende jaar bedraagt in ontvangst en uitgaaf f 12774 72 J Lekkerkerk De laatste vergadering van de werkliedenvereeniging Vooruitgang alhier was hoofdzakeiyk belegd ter bespreking over de oprichting van een ziekenfonds en een bakkery Daar vele leden wel voor een Ziekenfonds doch niet voor een eigen bakkerij waftsn is men in geen van beide zaken tot een besluit gekomen Do voorzitter heeft ontslag genomen ijmdat hiet tweede voorstel aangaande eigen bakkery niet werd aangenomen By den heer 0 J Neven is een postduif komen aanvliegen gestempeld Post duivensociëteit Smerle 72 Gouda Nadathet beest goed gevoerd en uitgerust was ishet op den Kerkweg weer in vryheid gelaten maar keerde naar zyn nieuwen meesterterug wat tot tweemaal gebeurde Menheeft toen het hokje open laten staan en naeen paar dagen is het beest waarscbynlyknaar zyn oude hok teruggegaan In de vergadering dor werkliedenvereeniging Onderling Belang afdeelingvan het Alg Ned Werkl Verbond 11 Zaterdag in het lokaal van de hoer D Verkaikalhier gehouden wareA 45 leden tegenwoordig De voorzitter de heer J Neef opentde vergadering en verzoekt aan den secretaris voorlezing van de notulen der vorige Na lezing worden de notulen goedgekeurd Aan de orde was gesteld pogingen aan tewenden tot het oprichten van een uitkeeringsfonds by ziekte Een ontwerpreglementwerd door het bestuur ter bespreking gegevenen na eenige wyzigingen daarin aangebracht aangenomen By rondvraag bleek dat 25 leden verlangden te worden ingeschreven Besloten werd echter met het in werkingtreden van het fonds nog zoolang te wachten tot men wist of met grooter aantal ledenkon aangevangen worden Inlichtingen daaromtrent konden de leden niet aanwezig by den secretaris verkrygen Na verdereenige hnish zaken te hebben behandeld sluit de voorzitter de vergadering op gebmikelyke wyze Waddihqsveen De heeren Rupke Jonkheid de Vos en Voorend zullen a l leden van den gemeenteraad alhier aftreden Door de vry zinnige kiesvereeniging zyn als candidateu geproclameerd de heeren F A v d Torren A Soet C Ondyk en J de Vos Beroepen by de Ned Hervormde Kerkte Haastrecht de heer J Bruining Jz te Warga Door den trein die te 12 43 van Rotterdam D P in de dchting Gonda vertrekt is heden naby de aansluiting Capelle op den verbindingsweg een man overreden en gedood ADVERTENTIEN Hiermede betuigen wy onzen innigen en oplicht gemeenden dank voor de zoo talryke bewyzen van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en het overlyden van ons eenigst geliefd Dochtertje en Zn je HENDRIKA JOHANNA R C BE BRUIN D J DE BRUIN Fknset L D BEUIN Gouda 24 Jnai 1899 Naar aanleiding van Couranten berichten over het stellen van Candidaten voor de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen verklaart de ondergeteekende dat hy IKT voor eene candidatuur in aanmerking wcnscht te komen y H USSEL DE SCBEPPEP Het faUllêêemeat van 1 TROSSEL is door het lerbindend worden van de eenige uitdeeliugslyst geëindigd De Curator Mr M M SCHIM vas bee LOEFF Advocaat en Procureur H P VAN WIJNGAARDEN COIFFKUH SPECIALITEIT in alle soorten HAABW EREEN miim TEEEODFINS te OU DA op DINSDAG 27 JÖNI 1899 des morgens te uren ten sterfhuize van den Heer J J BERTELMAN aan de Turfmarkt wyk H no 1Ü8 van eeiien goed onderhouden Inboedel waaronder gewerkt GÜHD en ZILVER Te zien MAANDAG 2 i JUNI a s van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DKOOGLEEVER te Gouda NAFHTALIN MUM BIJ flOLFr eii Co WESTHAVEN 198 lit Die een 1vl f er kop Thee wil drinken probeere die uit het SIGARENMAGAZIJN DE MAGNEET Lanse Jroenendaal I 23 en ge verlangt geen andere Prijzen van af 00 ot § de 5 ONS POEDER CHOCOLADE van ai 8Ü ets de 5 ons Tevens krygt men voor elke tO ctn hi Lot CadesL a op een aantal prachtige prijieen ZIE ETALAGE De pryzen worden aangewezen door de 361e Staatsloterti Trekking 24 JULI a b TB HÜÜB TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 68 DelftscheSlaolie Openbare Yerkooping f te OrOTJTD ten overataan van den notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVBR op Woenndag S Juli tS99 des morgens te elf uren in het koffiehuis Habhokib aan de Markt van 11 mm EN iim en vier perceelen BOUWGROND allen staande en liggende te tmOtJÊtl en wel No 1 Een Winkel en Woonlmis aan den Langen Tiendeweg wyk D No 11 WORDT SIET FEBKOCBT No 2 Een HUIS en ERF aan de Zongstraat wyk G No 40 Verhuurd by de week benedon voor f 3 en boven voorf 1 50 No 3 Een HUIS en ERF aan de Vest wyk O No 158 Verhuurd by de week voor f 1 60 No 4 Een HUIS en ERF aan de Hooikade wyk O No 146 Verhuurd hy de week voor f 2 50 No 5 Een PAKHUIS en ERF met atzonjleriyke BOVENWONING naast het vorige perceel wyk O Nes 145 en 145a Verhuurd by de week beneden voor f 1 20 en hoven in eigen gebruik Te aanvaarden 15 Augustus 1899 No 6 Een HUIi en ERF met atzonderlyk BOVENHUIS aan den Kattensingel wyk Q Nos 1 60 en 150a naast de Christeiyke Gereformeerde Kerk A Verhuurd by e week beneden voor f 1 20 en boven voor f 1 50 No 7 Een HUIS SCHUUR ERVEN en een perceel GROND in de Rolwagonsteeg aan ie Spieringstraat wyk F No 34 groot 2 Aren 29 Centiaren Terstond te aanvaarden No 8 Een HUIS ERF en TUIN aan de Nieuwe Haven wyk N No 144 Terstond te aanvaarden No 9 Een HUIS en ERF in de Nobelstiiot wyk O No 254 Verhuurd by de week voor f 1 4Ü No 10 Een HUIS en ERF met TUIN aan de Nieuwe Haven wyk N No 213 Het huis bevat beneden 3 Kamers en Keuken en boven één Kamer en Zolder en is van Wateren Gasleiding voorzien Te aanvaarden 1 September 1899 No 11 Een onlangs geheel vernieuwd HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven wyk N No 212 naast het vorige perceel Verhuurd by de week voor f 1 70 i No 12 Een perceel BOUWGROND aan het Plantsoen van den Kattensingel breed 5 75 Meters en lang 20 Meters achter de vorige 2 perceelen Terstond te aanvaarden Na afzonderiyke veiling en afslag worden de perceelen 10 en 12 en daarna 10 11 en 12 gecombineerd Nos 13 tot 19 Een HUIS en ERF aan de Smalle zyde der Kamemelksloot wyk R No 386 en Zes HUIZEN ERVEN en GROND daarachter wyk R Nos 378 tot 383 Allen verhuurd by de week en wel No 386 voo f 1 20 No 378 voor f 0 60 en de overigen elk voor f 0 75 Na afzonderiyke veiling en aWag worden de perceelen 13 en 14 daarna 15 tot 19 on vervolgens 13 tot 19 gecombineerd Nos 20 en 21 Twee HUIZEN en ERVEN naast elkander aani den Korten Raam wyk O No 87 en 88 Verhuurd bj de week voor f 0 85 en f 0 76 No 22 Een HUIS en ERF in de Messemakerssteeg aan deji Baam wyk O No 456 Verhuurd by de week voor f 0 90 Nos 23 tot 25 Drie perceelen BOUWGROND elk ter breedte van 6 11 Meters liggende naast het vorige perceel Terstond te aanvaarden Na afzonderiyke veiling en afslag worden de perceelen Nos 23 tot 25 en daarna Nos 22 tot 25 gecombineerd No 26 Een HUIS en ERF in de Walesteeg te Gonda wyk F No 70 Terstond te aanvaarden No 87 S n HUIS es £ BF In bet Lom