Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1899

wordt Herhaaldelijk krijgen wiJ monsters terug net mededeeling ongelrankeerd afgegeven ofschoon de postzegel er behoorlp was opgedaan De lijm of liever de niet kleefstof houdt niet en laat los zoodoende gaat de postzegel verloren en vervalt men in dubbele frankeering of de ontvanger in strafport en is afzender of ontvanger gelijmd in plaats van de zegels Aan den minister van justitie is heden een adres verzonden waarin do onderteekenaars allen fabrikanten in Nederland gevestigd als hnnne overtuiging uitspreken dat de deloyale concurrentie hier te lande nog niet op afdoende w jze bestreden wordt noch kan worden Naar de meening van adressanten is het niettemin onbetwistbaar dat het belang van handel en njverheid eene afdoende onderdrukking van de deloyale concurrentie dringend cischt waarom ziJ den minister dringend verzoeken in overweging te nemen of niet een wetsvoorstel tot bestrping der deloyale concurrentie door de regeering zou kunnen worden voorbereid en of niet inmiddels door eene aanvulling van hot wetboek van strafrecht althans gedeeltelijke verbetering in den tcgenwoordigen toestand gebracht zou kunnen worden Het adres draagt de volgende onderteekeningen Nederlandsche öist en Spiritusf brick Delft Fransch HoUandsche Oliefabrleken CalvéDelft Delft Ljjm en Gelatinefabriek Delft Delft Koninklijke Stoomweverij Nijverdal C 3 van Houten Zoon Weesp H Vettewinkel Zonen Amsterdam Verkade Comp Zaandam de Leidsche KatoenMaatschappij Leiden Tielemau Dros Leiden de Stearinekaarsenfabriek Gonda Gonda Goedewaagen Zoon Gouda Glasfabriek Leerdam Leerdam W Sanders Tzn Renkum Grans Mutsaerts Zonen Tilburg Vereenigde Nederlandsche Lncifersfabrieken Eindhoven Philips Co Eindhoven D Harmens Co Leeuwarden Koninklijke Weefgoederenfabriek voorheen C T Stork Co Hengelo Nederlandsche Katoenspinnerij Hengelo Ijzergieterij en Emaillefabrieken Vulcansoord Terborg Nederlandsche Fabriek van Leder en Drijf riemen voorheen Gehrs Prakke Bibergen Firma W A Scholten Groningen W 6 Boele Senior Kampen Keninklijke StoomZeepfabriek Sanders Co Leiden Te öorredijk is tegen verscheidene eigenaars van fabrieken en werkplaatsen procesverbaal opgemaakt wegens overtreding van art 58 van de kieswet waarbij het hpofd of den bestuurder van een bedrijf waar mannelijke personen die den leettp van 25 jaren hebben bereikt arbeid verrichten in fabrieken en werkplaatsen de plicht wordt opgelegd twee werkdagen vóór en op den tot stemmen bepaalden tijd op een zichtbare plaats een door hem onderteekende Ijjst op te hangen waarop de uren zijn aangegeven die bfl de kiezers onder zijn personeel gelegenheid moet geven tot de keuze mede te werken Vrijdag U Juli zal Hare Majesteit de Koningin een matinee op Het Loo geven aan de afgevaardigden ter Vredesconferentie ÜIrncte Spnnrweicverblndlngen met GOUDA Zomerdlnnst 1899 Aan evan i eD 1 Mei TUd van Greenwich nnnni finTTERDAMfiH far d OOUDA ROTTXBDAMfÏM rarw ll ïl 18 13 18 58 1 86 8 11 8 36 3 48 4 1 4 89 11 91 1 11 86 1 7 11 48 1 14 11 61 18 38 l la 8 80 4 4 40 1 64 4 04 4 68 9 64 10 49 11 12 9 16 U 4i 9 46 10 18 11 18 DiuHlig jénaiagMlie ntonrbiljetten oor it Sa kl Terkrügbaar tegen enkelen mchtpi i H HoUanaaohe Spoor Op ane tninea lyn Zonakg Maaiia g en 5 OUD 4 Tioa AUna Ie n klme Eilrt HitaWmi f BOTTEIlDiM 10 20 11 87 9 40 10 19 10 89 10 8B 10 48 10 0 10 17 I 7 18 7 87 U 1I 11 85 9 18 8 40 3J 6 4 5 65 8 18 11 54 IJ OB 11 84 1 2 7 44 S 06 8 14 9 00 en 8e kliue eitw betelen e IVnltatiet op aen loop kui niet gerekena Horten fl HollinaMlie apoor r M U U A II S N H i o iiai imk 1 03 1 04 8 14 8 45 4 18 4 66 6 86 S 4 6 15 7 17 7 39 7 59 8 80 8 9 18 10 16 10 88 10 40 8 11 10 18 I 88 10 87 8B p 10 8 6 16 643 7 45 8 06 8 418 48 8 16 1 O 10 44 10 68 11 07 18 16 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 66 10 46 11 46 It 9 88 9 67 1 18 1 1 l S l SO 1 48 Voorburg o v UaR 8 1 7 8 86 9 10 9 86 IB 10 86 10 46 11 46 It 18 46 1 80 1 48 8 48 4 1 e o oi H Re 6 48 6 06 7 06 7 80 7 46 8 3S9 00 9 46 lO U 11 87 11 36 1S C9 1 86 8 41 8 00 4 00 4 90 4 45 5 80 6 18 7 00 7 48 7 66 8 66 9 48 10 Voorburg 5 48 10 17 1 41 4 86 6 18 9 4 i oelem 6f r M lO S 1 6B t tf 8 30 10 03 7e iiliMo B IS 10 4 1 06 4 51 6 33 lo li l u l 94 6 117 31 7 41 k i liO F9 87 10 13 10 4 11 18 03 li 37 8 17 S 14 8 97 4 7 6 08 5 U 6 00 8 60 7 87 8 10 8 83 9 92 10 S 10 61 J liin Brenkelen Aniit ra m aogen Ti Utree reuen e O U II A A H S T 8 8 D A VI riee tena Oouilk 8 8 09 8 17 9 38 10 10 10 57 18 08 1 18 t 86 3 118 4 O 6 13 f 6 13 1 28 8 16 9 23 9 69 10 60 11 00 iAm t W 8 01 8 63 06 10 15 10 54 12 48 13 57 8 00 3 83 4 16 4 67 6 00 6 87 6 57 8 16 9 00 lO Oi 0 10 10 43 1 37 11 68 Amat C 8 IV 9 09 9 90 10 30 11 09 1 03 1 1 8 16 3 41 4 30 6 1 6 16 7 18 8 80 9 1810 8 10 88 11 00 11 6 18 07 HBmonikatrein alleen la en ie Jilaiae eJlr betelen I Beiaigora toor ae lijn Brenkolen Amiteraun mogen Tia Utree l R H H I iee eraa 18 10 8 80 3 17 4 39 9 37 8 46 3 34 1 18 3 8 3 50 6 04 ff e o r D A10 67 18 0011 14 11 88 11 48 d 9 07 6 84 7 60 8 88 6 85 7 80 7 40 9 3 46 1 16 8 0 18 81 8 0 J 16 8 31 4 46 6 18 6 3S 7 16 10 86 46 Am W 6 43 6 60 7 36 i 6 9 30 10 00 11 80 ll 6 18 40 8 48 3 30 3 46 6 00 6 88 6 50 7 30 8 96 v 40 l OO londa 7 17 7 84 8 18 8 48 10 18 10 48 12 61 l lii 1 84 8 83 4 17 4 88 6 47 7 8 7 88 8 14 9 12 10 87 11 10 19 38 t 8 66 9 8 10 61 t r3 20 3 6 t 4S 6 88 6 41 6 63 7 63 9 1 10 00 10 34 4 88 7 81 9 4 10 64 4 8 f 7 87 9 4 3 40 3 66 4 48 80 8 10 7 18 7 68 8 8 10 08 10 16 11 10 8 87 6 B8 7 63 8 0 8 4 9 80 10 16 10 48 1 1 8 18 0 1 37 08 6 16 1 63 8 14 10 88 U 65 7 5 10 J 01 8 88 10 461 l 8 60 7 17 7 87 H 86 9 00 9 88 9 68 10 5 11 10 18 11 19 61 0 begaven zich in een klein bootje naar het naburige eilandje Maréchale waar men druk aan den hooibonw was Er woei een stevige Westenwind die evenwel den tocht over de rivier niet gevaarlyk maakte Ter hoogte van het scheepvaartkanfeal dood echter een windvlaag het lichte vaartuig overhellen de man aan het roer wilde manoenvreeren maar ongelukkigerwijze ontstond er een paniek onder de opvarenden van wie er aanstonds eenigen te water sprongen om zwemmende den oever te bereiken Niet alleen gelukte hun dit niet maar door hun zwaarte aan den eenen kant der boot kantelde deze om en vielen allen te water Slechts met moeite werd nog een viertal doorroeibootjes gered Brand in een fabriek van parfumerieën Ken groot gedeelte van de bekende parfumerieën iabriek der gebroeders üellé op den hoek van de me du Bols en de rue Trézel te LevalloisPerret bij Perret bjj Parp is door brand vernield Het vuur werd te 11 uur dos avonds in een gebonw grenzende aan de werkplaatsen ontdekt en was eerst te 3 uur in den morgen door de werking van alle spuiten uit don omtrek ook uit Parjjs gebluscht Hoewel de schade wordt begroot op 2r 0 0 X francs is hot alleen aan het krachtdadig optreden der brandweer toe te schreven dat het geldelijk verlies niet nog veel aanzienlijker is daar de gebouwen grenzende aan de Werkplaatsen en waarvan er een o a honderden hectoliters alcohol bevatte zyn gespaard gebleven Enoelani Ib het Engelsche station Winstord zijn Zondag drie treinen verongelukt zonder dat er personen bjj gedood werden Tegen middernacht kwam een goederentrein met te veel vaart binnonloopen voer tegen het stationsgebouw aan welks muren ineenzakten Twee waggons sloegen geheel om de raderen naar boven Voordat men denken kon aan t vrijmaken van de rails kwam een tweede goederentrein uit Londen aansporen die een eind over den verongelukten trein heenreed en eveneens zoo goed als vernield werd Do weinige spoorwegbeambten waren radeloos Want over twee minuten moest uit Londen een pleizicrtrein aankomen en er was geen middel om dozen trein tijdig tot stilstand te brengen Met vlaggen en fluiten rende men don pleiziertrein te gomoet om den machinist te waarschuwen De machinist werd zoo op het govaar opmerkzaam gemaakt doch kon slechts de vaart van don trein matigen en niet verhinderen dat de locomotief op de vernielde goederenwagons reed waardoor een aantal personenwagens werden omgeworpen Do machinist en de stoker worden zwaar gewond de passagiers kwamen er meest allen met lichte kneuzingen af BINNENLAND Het Handelsblad bevat de volgende zeer gegrolde klacht W 8 88 9 01 45 9 C8 9 19 B 7 80 7 88 8 1 dooi 7 87 7 84 7 41 6 30 7 10 Ooudfl Hoordroclit NiauworVwk O HI RoHnnl m M Rotterdam F Rotterdam B f iUora a Dimaip 8 48 8 11 W Uotterdam Beur Rotterdam D P Rotterdam H 3 wll Nlouwerkork l onrdrMht Ssuda W AU 5 45 5 BB B OB 8 14 0 4 45 4 66 5 04 6 11 5 17 7 86 8 09 8 4S 8 18 7 37 9 00 7 48 0 0S 9 81 8 U7 86 9 10 t lB Oouda ï fenhuiMn Mo6rk li no So tormoer Zeg a rd Voorborg Inudn w f ouda Oudew Woerd Utrwki Utreohl Woerd i n Oadew Oaid 5 80 6 36 6 48 6 03 8 83 TT 7 l 4 Ter hnlpe voor t algemeen handelsbelang is het noodig der postadministratie te verzoeken toch te willen zorgen voor betere lijm dan die voor de postzegels gebruikt Uit goede bron veijieemt het Rotterd Dagbl dat met 1 Augustus gereed en voor het publiek verkrygbaar zullen zijn de nieuwe postzegels met den nieuwen beeldenaar van de Koningin en in de internationale keuren Het Nbl V d Boekh waarschuwt de uitgevers van kalenders dat 1900 geen schrikkeljaar is Zooals men weet bleek bij de invoering van onze tijdrekening het schrikkeljaar noodig omdat een jaar inderdaad niet 366 dagen lang is maar bjjna tt uren meer Bijna 6 uren Daardoor zon men n 1 telkens het 4e jaar nemende per eeuw weer ongeveer 24 uren te veel vooruitgaan Van daar de bepaling dat de eeuwjaren dus nu ook 1900 geen 29n dag in Februari krijgen Om de fout die daardoor nu weer wordt gemaakt weg te cgferen zal t jaar 2000 wèl een schrikkeljaar zijn Naar men aan hot Handelsblad van welonderrichte zpe mededeelt zal de in Sept a s te Schiedam te houden tentoonstelling van gas water en acetyleen zeer belangrijk worden Reeds nu is de oorspronkelijk beschikbare plaatsruimte geheel uitverkocht en zal de ruimte dienen uitgebreid te worden Behalve een verscheidenheid van toestellen voor huishoudelijk gebruik van gas en water en van zulke voor indnstricele doeleinden zullen de beste systemen van gasen watermotoren vertegenwoordigd zijn Bekende binnenen buitenlandsche firma s zullen het beste brengen wat er op dit gebied is te toonen Maar vooral de afdeeling acetyleen zal veel bezoekers trekken De opening is bepaald op 9 Sopt Het bestuur der Ned Vereen van Gasfabrikantcn zal de gas industrie vertegenwoordigen terwijl de leden dezer Vereeniging op een der dagen tijdens de tentoonstelling daar eene bijeenkomst zullen houden Gemengde Berichten Maandagmiddag gingen twee Goesenaars uit naar den Poel aldaar de eerste zou den tweede leeren grasmaaien Deze oefende zich wat en meende het al een eind in die kunst gebracht te hebben Maar wyi ziJn leermeester wat te dicht biJ hem stond raakte hg deze in een zgner voeten De man had veel bloedverlies en werd per handkar ter verpleging naar het gasthuis gebracht Aanvankelijk baarde ziJn toestand bezorgdheid doch de wond laat zich nn vrgwel aanzien 4 48 4 66 6 08 5 09 6 18 4 16 4 37 4 47 4 64 5 01 6 07 9 0S 1 44 1 68 1 54 8 01 8 08 8 14 8 85 11 6 07 6 18 6 88 6 87 6 66 S 8 47 10 89 10 48 10 S6 11 16 U OOj 6 66 7 10 7 18 7 8 8 48 69 6 8 J 8 88 40 m t 0 11 3 üit Vianen a d Lek schrijft men De eigenaren on pachters van kersenboomgaarden treffen het in deze omgeving niet Terwijl zij duur hebbon gepacht hebben zq ook nog buitengewoon veel last van de spreeuwen die reeds veel schade berokkenden en ora de maat vol te meten zgn hevige regenbuien en windvlagen gekomen die enorme schade hebben toegebracht welke voor enkele boomgaarden op honderden galdens gerekend kan worden In één boomgaard alhier is zoo goed als niets overgebleven wijl een gedeelte afwoei en een nog grooter deel der vruchten gekwetst is door het tegen el kaar slaan der takken Men vreest zeer dat door den hevigen regen de vrucht zal openbarsten De toestand van den tooneelspeler D J Haspels van wiens ongesteldheid wj vroegermelding maakten is thans zeer verergerd zoodat men het ergste vreest Tel Men schrijft uit Utrecht Gisterenavond werd eene dame van ongeveer 55jarigen leeftijd op het Centraalstation alhier uit den Arnhemschen trein komende en zich begevende naar dien van Rotterdam plotselmg ongesteld In het seinhuisje op het tweede perron overleed zjj na korten tp nadat zjj aan den inmidde s ontboden geneesheer nog had kunnen toefluisteren dat zjj mevrouw E uit Rotterdam was Men schryft aan de N E Ct De onwillige milicien Van Wendt uit Hilversum zit te Haarlem in de kazerne in de politiekamer totdat zal zyn beslist wat nu met hem zal gebeuren Iiy laat zich de krygsartikelen zeer geraoedeiyk voorlezen doch van keuring en zich kleeden in het militaire uniform wil hy niets weteu Hy is zich volkomen belust wat hem te wachten staat nl de krögsraad en weder de gevangenis doch hy vindt dat niets en hoopt alleen maar dat hy de te wachten detentie te Haarlem kan uitzitten indien de bewakers aan hem en hy aan de bewakers gewend is De stukken zyn reeds aan den auditeur militair toegezonden Aan het bureau der Harlinger Ct vervoegde zich dezer dagen iemand die voorgaf uit Afrika te komen en van beroep regenmaker te zfln Op de aanmerking dat hy thans hier niet meer noodig was omdat in de laatste dagen veel water was gevallen vertelde hy dat dit zgn werk was geweest Men kon echter geen teekens van waanzin by den man ontdekken wordt er by vermeld De toevoeging is heusch niet overbodig Een Duitscher in arrest genomen als verdacht eenige weken geleden in Kindhoven een rywiel te hebben ontvreemd en daarheen getransporteerd om geconfronteerd te worden wist eergisteren aan de waakzaamheid der marechaussee te ontsnappen In de kazerne vroeg hy een glas water en maakte van het oogenblik dat zyn bewaker zich verwydcrde ora het gevraagde te halen gebruik ora snol de kazerne uit te loepen over een poort te springen en het zoo snel op een loopen te zetten dat alle pogingen om hem te achtethalen vruchteloos waren Men heeft hem nog niet weder opgespoord Aan het Groenewegje in Den Haag had gister in den vooravond een moordaanslag plaats die in dat stadsgedeelte groote opschudding verwekte Een 45 jarige man loste op straat plotseling op een vrouw wonende in het hofje Ons Genoegen aan genoemde straat drie revolverschoten De kogels troffen alle doel een der kogels doorboorde de hersenen 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 10 89 10 17 11 3 7 68 8 03 8 10 8 17 8 88 8 17 8 89 10 47 10 11 8 50 7 40 9 89 8 58 10 08 10 16 10 88 9 58 10 88 8 17 JI7 B 6 41 1 47 8 13 8 10 Levensgevaariyk verwond werd de ongelukkige per raderbaar naar het gemeenteziekenhuis vervoerd De dader die hier by de politie niet bekend is en opgeeft te hecten Kerens afkomstig uit Eotterdam richtte toen zyn slachtoffer neerzeeg het moordend wapen op zich zelf en bracht zich daardoor een schotwond aan het hoofd toe De man bevindt zich in arrest Hy verklaart zich te hebben vergist in de persoon op wie hy geschoten beeft want hy meende in de verwonde ten onrechte een vrouw te herkennen met wie hy vroeger geleefd heeft Te Haarlem had een 9 jarigen jongen de onvoorzichtigheid een patroon te ontsteken met een lucifer met het noodlottig gevolg dat zj n hand werd verbryzeldenhy deeriykin het gezicht werd gewond WaarschDiilyk zal hem dit ongeval behalve do hand ook een oog kosten STADSNIEUWS GOUDA 6 Juli 1899 Heden werd aan de Tlnivcrsiteit te Amsterdam bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap de heer 1 P A it Wierdels geboren te Gouda op Stellingen Schoon het weder nog niet tot uitstapjes uitlokt zal de eerstdaags komende vacantie wel aanleiding geven tot het maken van reisplannen Vanzelf komen dan de vacantiekaarten ter sprake Voor oenigsiiins verre reizen zgn die een groot gemak Wy maken er echter attent op dat de heenreis 4 3 of 2 gulden bedraagt en de terugreis nog eens die som kost Menigeen zal evenals wfl eerst uit de advertentiën hebben opgemaakt dat de geheele reis uit en thuis 4 1 of 2 gulden kostte Dat is de schuld van de ambtenaren der S S die slecht stellen in Iran moedertaal De strooibiljetten zyn duidelgker Men betaalt eerst voor het biljet met salon 5n later binnen 1 maand voor de inruiling van den salon nog eens Belanghebbenden kunnen gemakkeiyk berekenen dat voor reizen tot 115 kiloracter een gewoon retourbiljet nog goedkooper is en dat Kilometerboekjes voordoeliger zyn tot i i S kilometer Bovengenoemde afstanden krygen de algemeene vacantie kaarten eerst waarde By de heden te Woerden gehouden verloting is de 1ste prys landauer bespannen met 2 paarden gevallen op No 430 5 De uit Oost Indie teruggekeerde le lnit der inl J A Loer wordt ingedeeld by het 7e regiment infanterie BoDEöRAVJiN 4 Juli By de heden gehouden stemming was de uitkomst als volgt Aantal kiezers i 32 Voor de 3 verschillende stemmingen waren uitgebracht telkens 357 Periodieke aftreding C Bol 128 W P Brunt 212 W v d Giesen 240 W Turkenburg 284 C Veclenturf 260 S Voordouw 112 Van onwaarde 17 Gekozen W P Brunt W v d Giesen en W Turkenburg allen aftredenden enC Veelentnrf Vacature van Donk i A Both 103 W Kok 66 B van t Het Az 158 Onwaarde 30 Herstemming tussehen Both en van t Eiet Vacature Kapteyn P Batelaan 115 G de Niet 143 P Verduyn 41 P Bmnt 32 Onwaarde 23 Herstemming tussehen Batelaan en de Niet erstemmmg 18 Juli Capelle op d IJssEL Bfl een in aanbouw zy nd heerenhuis alhier had onder schafttyd de opzichter een gedeelte metselwerk vernietigd omdat het zy ns inziens niet deugde De metselaars waren hierover zoo verontwaardigd dat er een heftige vechtparty ontstond De opzichter moest vluchten Men meldt uit Alferi a d Eyn Aangezien de dienstregeling op de ly n Leid6n Woerden zoodanig is dat tussehen 1 50 en 5 40 geen trein uit Leiden vertrekt drongen de ouders van schoolgaande kinderen te AUen Oudshoorn Aarlanderveen Zwammerdam en Bodegraven geruimen tfld aan op wyziging in den treinenloop Eindeiyk liet de S S tegen garantie met Mei als proef vier dagen per week om 4 uur uit Leiden een trein vertrekken zonder eenige aansluiting tot Bodegraven en terug zonder stoppen Met 15 Juli a s zal deze worden opgeheven tenzy belanghebbenden de kosten van f 100 per maand op zich nemen In een Dinsdag alhier gehouden vergadering is besloten daartoe een lyst te doen circnleeren Laatste Berichten Te Barcelona hadden nieuwe onlusten plaats De oproerlingen deden een aanval op de kerk Santa Matrona en wierpen met steenen naar de Jeznietenschool De politie en de gendarmen dreven hen uiteen waarby vele agenten werden gewond By een ontploffing in de gasfabriek naby Hudderstield zyn vier werklieden gedood en is een vyfde ernstig gekwetst Charles ChinchoUe de bekende Figaro verslaggever schryft uit Rennes aan zfln blad dat de stad zdó stil is dat de hotelhouders en winkeliers klagen over de slapte Zondag zullen groote paardenreimen te Rennes plaats hebben waarbg in 1889 o a generaal Bonlanger tegenwoordig was Gowooniyk is alles vooruit verhuurd in de stad Doch dit jaar heeft nog niemand zgn komst Aangekondigd En Jhincholle spreekt in vollen ernst de verwachting uit dat Rennes de stad zal zjn waar het minst over de zaakDroyfus gesproken werd Of zou de Parysche boulevardverslaggever hier eerst kennis maken met de ware belangstelling van de provincie in 1 Affaire VERSCHEI I ENH T1 Een Amerikaansch blad bevat het volgend verhaal In een groot raagazyn wil een der bedienden A met lyn kameraad B oen grap uithalen Hy steekt in diens overjas oen verdichten minnebrief mot de photographic van een beeldschoon meisje en hoopt dat B het voor ernst zal houden Maar B trekt de jas niet aan als hy naar huis gaat neemt die over zyn arm en geeft hem aan zyn jonge vrouw omdat er een knoop af is De jonge dame vindt den brief en de beeltenis en maakt haar man een gruwelyk standje zy verlaat hem en wil scheiden Wanhoop van den onschuldig verdachten echtgenoot die zijn nood klaagt aan zyn kameradon A bemerkt nu dat hy iets vreeseiyks heeft godaan snelt naar het huis van mevr B bekent alles en de verzoenirg heeft plaats Maar de wraak volgt Een paar dagen daarna vcrschynt A op een afgelegen plaats waar hy door oen geheimzinnig briefje was ontboden Wien vindt hy daarP Zyn collega B die hem een pistool voor den neus houdt en dreigt hom neer te schieten als hy niet het valsche minnobriefje 6n de pliotographie opeet Sidderend als oen blad begint A den brief vier bladzydon te kauwen het kost moeite maar de revolver geeft hem de krachten er toe Nu moest de photographie er aan maar hy biyft er in steken byna gestikt En nu laat B lachend hem zien dat het pistool niet geladen was en geeft hem ten slotte nog een dracht slagen A snelt naar den kantonrechter maar dieverwyst hem naar de jury en deze amnseert zich kostoiyk met het geval en is dus ontwapend Weder toont een ongeval hoe govaarlyk het is katten by onbewaakte zuigelingen te laten Plen familie te Markranstüdt werd verblyd met de geboorte van oen tweeling De vroedvrouw beval dat de kat die zy in t huis aantrof niot in de kamer der zuigoliiigen zou worden toegelaten Men luisterde echter niet naar de vrouw Eenige dagen geleden werd de moeder door t steunen en schreien der kleinen gewekt Toen zy in de wieg ging kyken bood deze een vreeselyken aanblik Een kind was gestikt doordat de kat op t lichaampje was gaan zitten van t andere kind was t neusje en t handje afgeknaagd Den volgenden morgen overleed ook het tweede kind De moeder is van verdriet krankzinnig geworden Afloop der Openbare Verkooping van OnroerendeQoederen VEILING 5 JUU 1899 Gehouden door Notaris G C Fortuün Droogleever Huis en erf Zeugstraat G No 40 f 2710 keeper S M Catz Idem Vest O No 168 I 925 koopsterW Tyssen 3 en 4 2 Idem Hooikade O No 145 en 146 f 3030 k H Kooiman 1 Idem Kattensingel Q No 150 f 1165 k W Bokhovei 1 Idem Eolwagensteeg F No 34 f 1025 k A F Lafeber 1 Idem Nieuwe Haveh N No 144 f 1400 k C J van Blokland 1 Idem Nobelstraat O No 254 f 810 k Wed G de Bruin 9 11 3 Idem en Tuin Nieuwe Haven N No 212 en 213 f 3175 k A Brakel 12 en 13 2 Idem Kamemelksloot E 386 en 378 f 810 k J W Brakol 14 15 en 18 3 Idem Poort aldaar R 379 380 en 3K3 f 610 k W Verschot 1 Idem aldaar E 381 f 200 k J W Brakel 1 Idem aldaar E 382 f 200 k H van den Horik te Eeeuwyk 1 Idem Korten Raam O No 871400 k M Binnendyk 1 Idem aldaar O No 88 f 380 k E J van der Heyden 21 24 1 Idem Messemakeraateeg O No 456 en 3 perceelen Bouwgrond daarnaast f 380 opgehond 1 Idem Walestoeg F No 70 f 795 opgehouden 1 Idem Lombardssteegje I No 92 f 470 k K G van Buuren En 27 tot 30 Vóór de veiling uit de hand verkocht A van OS Az Md Tailleni Msiweg K 73 73o GOUDA Tetepliotm o 11 lictirs UI Amslcrdain Vikrs Mutkrs 84 87V I 96 1011 90 8 l z 6 z 98 98 98V 88 103V 61 u 79 93 88V 105 101 101 3 101 1011 961 746 607 103 f s 204 1841 6 JUl l TtulaLiNi Carl Nail W 8 8 ditu nito dito 3 dito dito dito 3 Ho QjB Übl Qou ll 1881 88 2 Italib In ohrgvinff 869 81 5 OosTls ooi in papier 186 6 dito in silver 1888 6 Foutuqal Ohl met coupon 3 dito tirkiit 3 90 88 118 118 83 820 315 100 57 9 l 160 67 691 99 1067 109 100 55 831 RuaLA u Obl Bwnenl 1894 4 dito Gticons 1880 4 d to hii Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito 10 poud leen 1883 8 dit duo dito ISfl 5 Spasjk Perpot rhuld 18S1 4 TuiiSKU Gepr Cnuv loon 1890 4 Ge leenmg aerio D GicleoDin serie C ZdiuApk Uep V olilg 1898 6 tlEiTacülil Buit Soh 1880 6 VsNizülLA Old + ontiiip 1881 AMSTKaDAM Obtlgntleu 1896 3 ttoTTElDAM 9i il leen 1894 3 Nkd N Air H nilel8 aaud Arendsli Tab Hg Certifiratea üeli MaatschaTipg dito Arn Hypotbeekh pandbr 4 Cult Mlj der Voratent aand e ür Hvpotliaekh pandbr aVi Nederiaiidathe baak aand Ned Handelmaatacb dito N W Ik Pao Hyp b pandbr 3 100 Rott Hyi olheekb pandbr Vl 100 Utr Uypotheetb dito SV 981 OosTRNR O ist llüof bank aand j RusL Hypotheekbank paiidb 4 AMBaiKA Eqiit faypoth pao Ib 6 Maiw L ö Pr Lien rert 1 Nal Holl IJ 9püurw Mij aiind Mij t t Eip St Sp aand Ned li d S oorwegm nand j Ned Zuid Afr 8pni aaad 6 dito dito dito 1891 dito 6 T4LlKSpoor l 1887 89 A Bobl 3 Zuid Ilal Spwmy AH obl 8 PoLfN Warsoiiau Weenenaaod 4J RlJ8L Gr RusB Spw My übl 4 Baltiscbo dito aand PaatowA dito aand B Iwaftif DonilT dito aand 6 Kurik Oh Aaolr Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 1 AïJBlllA Com Fao 8p M ohl 6 63 Cbio North W pr C v aanil 144 dito dito Win 8t l eter obl 7 I 1401 Denver k Eio Br Spm eert v a 81 Iliinoi Ceotnil obl in Roud 4 1047 Louia k Naihtilli Oort v aanil 66 Mexico N Spir M Ie byp o 6 105 Hisa Kan a y 4pCt pret aand 14 1 m 62 l l 100 107 00 100 100 11 118 86 11 N ïork Oiita o k Weat aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in gond 5 8t Paul Minn SiManit obl 7 On Pao Hoof llJQ obig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canaba Can South Oherl v aand Vtf O Rallw k Na lo h d o O Amatard Omntbua My aaAd Rotterd Tramwe MaatB iiaQd Niu Stad Amaterdam aand I Btad Bo terdam aand 8 BlLOll Stad Antwerpen 1887 i J Stad Bruaael 1886 2 HoHO Thei Begullr Gnelub 4 OüatlKi Staatalaenig 1860 5 E K Coat B Cr 1860 8 Spas Btad Madrid 8 1868 NlD V r B i Avh Spoel eert OPRUIMING van alle nog voorhanden Zomermantels tol ZEER LAGE Prijzen ATJeH In een telegram aan bet Hbl werd gemeld dat luitenant Van de Wall aan de hand gewond was De gewonde is de Ie lait T H F van der Wal Do verwonding heeft plaats gevonden door een klewanghonw over de linkerhand waarbij cc vingers werden afgeslagen Deze b§zonderheden werden door den loitenant aan zyn te s Oravenhage wonenden vader don luitenant kolonel L P van der Wal geseind BurfferlUke Stand Beeuwtilc GEHOREN Gerarda Petronella ondera 1 V d Klöj en C A Blonk Öerarda Kverarda oadors J van Kats en A Hoere MAnaTWERiCHTBIN Qouda 6 juh 1S99 Granen met weinig aanvoer In de prijzen kwam geen verandering Tarwe Zeeuwsrhe 6 qo h ƒ 7 20 Mindere dito 6 40 h 6 70 Afwijkende 5 50 6 Polder 6 A ƒ 6 50 Kogge eeinvs he 5 50 k f 6 Poliler 5 25 1 5 50 tler t Winter ƒ i Zomer A Chevallier ƒ 5 50 i 6 35 Haver per heet 3 70 ü 4 25 per 100 kilo 7 75 i 8 25 Hennep aa l Kuitenlandsthe 8 50 4 9 Kananczaad 7 ƒ 7 75 KooUaad a Krwten Kookerwien ƒ i ƒ Niet kooktnde f A Uintenlamische vocr erwtüii per 80 Kdo 6 io A 40 Boonen liniinebuonen i Duivenbonnen 7 50 i 7 75 Paardebooiien 6 A 6 20 Mus ptr 100 Kdo Konte Amenkaansche ƒ 5 10 i 5 20 Cinquantme 575 1 6 Odchsa 5 z5 i ƒ 5 5 VE1 MARK 1 Melkvee weinig aanvoer handel enprij en traag Vette varkens goede a vnvoer handel vrij wel 15 17 ct per halfK dj Biggenvoor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 15 i 16 rt per hnIfK G Magure Biggen goede aanvoer handel stug 0 60 A 0 80 per week Vette Schapen goede aanvoer handel vrij wel 18 A 25 Lammeren aanvoer handel ƒ A Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel ving Si ii Jraskalveren weinig aanvoer handel stugger Kokk Uveren HA 16 tviLTi aangevoerd 174 partijen handel vlug 10 kwal 23 i ƒ 25 2de kwa ao A 22 zwaardere 26 b f 28 NoordHollamlsrhe ti f Boter weinig aanvoer handel vlug roeboter 1 10 A f 1 20 Weiboter 0 90 4 1 05 l f ADVERTENTIËN ïïedeii overleed zeer onverwachts in den ouilerdDm van ruim 51 jaar onze geliefde Zoon en Broeder de Heer HENEI VAN DE VELEE Wednwnanr van Mevrouw P H A HfllKEl UT Wed J K VAN i K VELDE VAS aPI EI T ES f ORNH WITTE VAN nu VELDE r P VAN i ii VEIiDK h luli 1H99 Eeniije keimisgeving SlllTS IjKillEB 1 III A H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERZEK TE HUUR TEKHTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 rt Het beitt ooKhadetykBta en g WuiLV nh t makkelykate poctsmlddel voof Heereo eo vooral cJamM en Klnderachoenwerk Ude Appretuur van C M Mllller C Berlin Betith Str 14 Men lette goed op naam en fabrloksmerk UrktnUw by H ir n WhkalUn In uhosnWBrk iIiiit flM r 0 rvinont tAi Sanferial OopDt by W SirdimaM Arnhvn Stollwerck sche Borstbonbons gofebriceerd na vooro ibrift van den kon Univereitats Prof Geten Hofrad Dr Harieii Bonn hebbea sedert 50 Jaren ak wzaefatraid middel tegen boMten heeeoUieid en aandoaning der ademings orranen nitsleekeode dientton bewezen By apoedigo afwisselmg van vaime en koude lucht is t b zonder aanbeTelens wardig een bonboB te gebruiken Verpakking Geele pakjea l 25 cent Alom verkrijgbaar