Goudsche Courant, maandag 10 juli 1899

s Dinsdag II Juli 1890 38 ste Jaargang No 7935 fiOIMM GOIlllVT l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Talefooa No S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inïending van Advertêntiën tot 1 uur des midd relcfoaa Ha 89 De üitgare dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN tA ® onder 5 beneden 16 jarigen leoftijd Hg arkendo het tcit ntftar gut al reden op dat moft de schade had mvettii inhalen veroorzaakt door het tydeiyk staken der werkzaamheden wegens cenige heratcllingen aan de fabriek Evenwel w 8 de ei di ffl booten van l i tt a Een wcrkwm oit Drnten geraakte met de rechterhand tosschcn de machine De hand werd verbrjitDld en de werkman werd ter verpleging in het zickeBhuis te Tiel opgenomen A vau OS Az i Md Tuilleiir KWwBg R 73 730 OÜUDA Telepkotm Mn 3t Beurs van Amsterdam Vikrs Motkrs 101 o Vu S JÜLI jTmuAliD Uert Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoKua OM Goudl 1881 88 8 ITALIX Iniohryring 1868 81 5 OonlHIl UU in papior 1888 dito in zilTerl8 8 5 PoKTUaili Obl met coupon 8 dito ticket 8 9 8 RutuliD Obl Binnonl 1894 t 15 dito OecODl 1880 4 SS dito bij Bolhi 188V 4 8i dito bü Hop 1889 10 4 8 i dito ia KOud leuu 1888 O dito dito dito 1884 S lOSV Srill Ferpet lohuld 1881 4 51 101 Ztlls Ara Hop t oblg 18 1 8 1U5Umiao Ubl Bult 8oh 18 0 101 ViHtsuiu OU 4oubap 1881 87 iiA niiaAll Obliiitien 18IIS 8 101 BoniaDAH Stad leeu 1894 8 101 NlD N Afr lUndol und 951 Aron li Tab Mg OortiliMt8n 746 DeliMa Uol appy dito 507 Arn Hypotheokb pandbr 4 108 CuU Mij lurVoratenl aand 85 k Gz Hypotheekb pandbr 81 NedtirlandBflhe bank aand j 804 Ned Handelmaataoh dito 1541 N W k Pao Uyp b pandbr 8 100 Bott Ilypolheokb pandbr S 100 Utr Hypotbeokb dito 8 98 OoKTiNii Oo t Uong bank aand j RuaL Hypotheekbank paudb 4 Ahbuiia Kqut hypoth pandb 5 90 38 B7V 69l Huw L J Pr Lien corl I SS Nil HoU U Bpoorw Mij aand 1 18V lig tot Kipl V at Spir aand 118Nad lud Spoorwegm aand 180 Ned Zuid Afr Bpm aand 8 115 dito dito dito 1891 dito 5 I lOO y Imil Bpoorwl 1887 89 A BoM S 571 Zoidltal 8p mij A H 0W 8 59 POM Waraohau Woonen aaad 4 180 Ittlal Or Bma 8p Mg obl 4 99 Baltiiolle dito uiid 561 iw Vu 48 B8V 171 100 107 00 1001 100 116 1 116 86 1 119 Faatova dito aand 5 Iwang Dombr dito annd 5 105 Kar k Ob A w 8p kap opl 4 108 dito dito oblig 4 100 Akiuu Cent Pao Sp Mij obl 8 58 Obio fc North W pr O nand 144 dito dito Win Bt Poter obl 7 UOi Denver b Rio Or Spm eert v a 81 Illiiioii Central obl in goud 4 i 104 Louiiv k NaibTllll Gert v Band 8 Iteiifo N 8pw M lehyp o 6 105 Hi Kaniaa V 4pet prei aand 14 N ïork Oulaiio Weat and 19 dUo Penn Ohio oblig Oregon Calif lo hyp in goud 6 81 Paal Minn kHanit oU 7 On Fac Hoof lijn oblg dito dito Lino Col Ie hyp O 5 OlNiDA Can South Chert T aand Vl C Eallw k Na lo h d 0 0 Amsterd Omnibut Mi aand Ilotterd ïramwoii Ma ta aand Nai Stad Amitardam aand Stad Holterdam aand S BluilE Stad Antwerpen 1887 8 Slad Bruaael 1888 91 Hoso Theiaa Bogullr Goaolaoh 4 OoaTBHa Staataleenig 1860 6 K K Oo B Or l880 8 SpjLH Stad Madrid 3 1888 HK Ver B i Arb Spoel oert van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen O iSrtAffi Olll VERSl HETDENHErD Aan de Dailj lironicle meldt men nit Athuitu UI Ueóigia dat eone inevr I ucio Eichberg bjj upenbare iitóchrjiving iiOOO dol lars heelt bSeengebracht voor een eere degwi aan kapitein Dreyfns an don anderea kant willen de te Parijs gevchtigdc Hongaren overste l icqnart een dergeiyk geschenk aanbieden Hnn degen heeft een genden greep de bchede en de draagriem z in met iedelgebtecnten bezet Op ie kling leest mef in het Kransch en in het Hongaarseh Aan oviTSti l icqnart Karapvechter van het recht en Frakrjjkb eer De burgers der stad Budapest Hen raan nit Dnrmersheim die een achtjiirig mei je heelt vermoord na zich ernstigaan haar te hebben vergrepen ie veroordeeldtot don dood en bovendien tot 8 jaartnchthnisstraf en lil jaar verlies van eer Alshet vonnis onveranderd wordt bekraclitigd ondergaat de man allereerst de doodstrafals de zwaarste der hem opgelegde straffen Jic Laatste Berichten Aan de betooging tcg u do nienwe geineentckieswet voor Weencn op Donderdagavond namen 12 000 arbeiders deel hoewel onophoudelijk de regen in stroomen nederTiol Do betoogers vcreenigden zich in den kreet Weg met liueger den kiesrechtroüver maar gedroegen zich overigens hoogst ordelijk Niettemin werden 45 hunner in hechtenis genomen waaronder dr Adier Het vormen van een optocht die naar liet raadhuis wilde trekken werd door de politie belet ADVERTENTIES BooFi m II mm ter vernietiging va LEVEND ÜNKEIN BOOS en SCMILVEHS en ter bevordering van don HAAltGROf kost 40 cent per Flacon Inmisbaar voor schoolgaande kinderen Deze Hoofd Eau de Cologne rtükt overheerlijk ê W OIJË Kleiweg No 2 GOUDA VERHiJtSD van BOELEKADE R 133 naar Laiitfe Crroenendaal 1 108 H J VAN SCHALEN Oehattger en mtoffeerilei Voorhanden oen gmote soitceriug Behaiigsclpaplereii l APUTEN iORDI INSTOKKEN ZEIDEN LINOLEUMS TAKELKLEEDEN MATTEN enz enz Eau de Cologne J € BOLDOOT AMSTERDAM verkrijgbaar jmhmaai en in fttieonnj mj G iJsselstijn BLAITWSTRAAT EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIfiK Directenr B BUKGEBS DEVENTER Model dl zonder rem on schermen f 87 50 Model A met Model 4 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RLIWIEl 180 GEWONE ACATENJÖ 155 LUXE ACATftNE 180 P S DAMES KETTINURLTWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Yerli genwoonli er J fl DE RUITER Uik j ir JAiBlIJESCnE TEBIOTIB K HIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP VOK SI A i 18 OCnmER en op V IIIJÜAG 20 CT BKIl 1890 te 60UDA Bij plaatsing der Loten zal de 1ste Prjs bestaan in een COMPtiEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen IjOTEN zijn verkrijgbaar tegei i ft hel Lol H voor f lO bij Ék BRIlVliMAI en Zn LANGE TIENDEWEG Indien gij niet wilt hoesten gebraikt la allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mmH uit le Koninklijke StoomfaLriek De Honingbloem van n 1 VAl SCHAlli Co Denliaaff HolleYjraiiciers 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK BOHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co 8 Melianthe ia li t bosto middol der wereld Co B Melianthe gonotsi Kmkhoert Co 8 lileliintlie nonetst oowol oud nis jong Co S Meliantlie ningliii geen liui gozin ontbroken CO S Melianthe atjiut voortdurend oriiler Scheiknmlig toer icM Co S Melianthe belp onlierroepolijk Co S Melianthe ia blkroond met Eereiiiptoraa s Co 8 Melianthe ia bekroond met tioud Sc Co s Melianthe bjkroond met üllïor Co 8 Meïianthe l vorknjahaiir in fliieona van 40 Ctê TO Cl eu f 1 bg i Cj RATELAND Bntloop B V WIJK 0 dtiumlrr M KOLKMAN Waddinxvetu il ItOLLMAN Bodegrmm PINK8E MeuMeriwioif 7 tl W J TiN DAM Haattritkt A N TIK ZESSEN iSUUan ioum b irma WOLFF 4 Co Westhaven léS Gouda D Afiii fi BS Kleiweg E 100 Qouda E H V4N MILD eerstal B 126 ta OouMa A BÜUMAN Mootdiechi ZÜIDER HYPOTHEEKBANK geoettigd le BiienA M alschai eliik K i iH l Ken Mlllloen Gulden waump 10 pGt gestort Geheet geplaalêt Directeuren Mr H B VAN MAASDIJK en E J M DE BR0IJN De Bank verstrekt voor vnnte termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Lantlerflen tegen matige rente zonder vooruUhetaUng biiberekeninii van ndminlHtratlekoMen en geeft 3i en 4 pCt ranabrlevett uit in stukken van 1000 BÖO e 100 interest 1 iannan en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten Itantore der Bank zoomede te Gouda bü deFirma MONTIJN DORTLAND PUIKE OU DR SCHIÜDAMMEH ENEVEB Merk NIGHTOAl Zenuw en Maaglïjders wordt nit overtaiging als een werkelijke halp in den nood het boek aanbevolen Vorkrygbaar bij r 1 PEETERS Jz ff B Als bewiJH van echtlioid ib gachüt en kurk stetids voot s qii va den nMin dor KirniR P HOPPE Na ontvangst van odrefi per briefkaart ordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOEFOËL 3 Boakh Zattbomnael DelftscheSlaolie TE HUÜB TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 Een ware Schat Toor de ongelnkkige slaohtoffers der Zellbevlekking Onanie en gefae ine nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARUVG HoUatidRche mtgave met 2 sfb Prqs 2 ffuldeu Ieder die mu de Terftchnkkeli ke gerolgen vau dece oodetigd lydt moet bet leaen de oprechte Leering die het geeft redt juriykR duisend van een ekefen dood Te rerkrjfgen b hetVertagfl H g MB te Leipsig Neumarkt 34 fmnoo tegen luzendïng van het bedrag ook m po tMg lit en in elkeu boekhandel in Hollüd Koitenlandsch Oventlcht De Figaro heeft een berichtje overeen stelselmatig onderzoek dat dadelgk na het optreden van het kabinet Waldeck Ronssean aangevangen zon zfln met het doel om uit te maken of het incident Déroulède Habert de standjes te Auteuil enz op zichzelfstaande feiten waren of de uitingen van een bepaald plan De inlichtingen door de prefectuur van politie te dien aanzien bijeengebracht louden reeds in den ministerraad ter sprake gekomen zju en een magistraat zou weldra de opdracht ontvangen deze zaak die volgens de Blgaro gerucht maken zal nader te onderzoeken Keizer Wilhelm heeft te Bergen het FranBche opleidingsschip Iphigénie bezocht en naar aanleiding van dit bezoek ziJn tusschon den keizer en president Lonbet zeer beleefde telegrammen gewisseld Het bezoek heeft tevens den redacteur der KOhiische Zeitung het volgende artikeltje uit de pen doen loopen Men kan wel zeggen dat het bezoek van den Duitschen keizer aan booW van den Franschen kruiser Iphigénie en de daaraan verbonden zijnde wisseling van dépêches tusschen den keizer en president Loubet kunnen lïeschouwd worden als een zeer verheffende aanvulling der vredes conferentie te sGra venhage Niet bet minst ja in de eerste plaats berustte de besorgdheid voor een verstoren van den Europeoschen vrede op de verhouding tusschen Frankrijk en Onitschland Frankrijk scheen twintig jaar lang geen andere gedachte te koesteren dan op Duitschland wraak te nemen voor de geleden nederlagen n de voorzichtige Duitsche politiek die nooit heeft miskend van hoe groot belang het onderhoud Van goede betrekkingen met Frankrijk was is jaren lang machteloos gebleven Eerst in de laatste jaren is men in Frankrijk omtrent de beoordeeling van Dnitschland tot andere inaichten gekomen Eerst heeft men het wantrouwen van zich afgezet dat Duit chland op een goeden dag gebruik zou maken van een gunstige gelegenheid om zich arglistig op Frankrp te werpen en mettertijd deed zich ook de overtuiging gelden dat er tusschen beide staten zooveel punten van toenadering en zooveel gemeenschappelijke belangen bestonden dat Frankrijk het niet zou kunnen verantwoorden wanneer het by zijn houding bleef Als er dus een verbetering in de betrek FEV1LLE10J Gtdenkschrillen van ecB Gelakioeker AMIBAL DE VoNDELING Mwr Ae Fransch DOOR W NUTTER 38 Misschien was hij in een goede luim enün ik zal hem eens ferm op zijn nummer zetten hem eens flink onder het oog brengen dat zoo iets nif t te pas komt en niet door tnij geduld zal worden Een minachtend lachje speelde om de lippen van den markies Waartoe zou dat dienen V zeïde hij Ik beklaag roe met over hem hem kwam me alteen voor dat hij bepaald zwak van hoofd moest zijn ËD wanneer ik u ondervroeg op dat punt dan was het louter nit nteuwagierigheid Ge zoudt me verplichten als ge hem maar met rust liet We hebben samen over allerlei dmgen gesproken Ook over liefde Daarover vooral is hij met vreemdsoortige ideeën behept Enfin laat hem maar met rust Als u er op staat dan zal ik er niet over spreken mijnheer Weer versdieen het lachje vol minachting op de lippen van den markies Ik reken er dan op Ik hoop hier nog dikwerf te komen koopen en beloof u de gumt van kingen is gekomen dan komt daarvoor niet weinig dank toe aan do herhaalde persoonlijke uitingen van den keizer welke op onbetwistbare wijze in het licht stellen dat Duitschland geen onvriondschappeljjke gevoelens tegenover Frankrijk koestert en oprecht en eerlijk niets beters wenscht dan in vrede en eendracht te leven met zijn Westelijke buren Onder de werking van deze verandering werd het mogeiyk gemaakt dat een Dnitsch oorlogsschip Fransche havens kon aandoen en dat thans te Bergen zj het dan ook op neutraal gebied zulk eeu vriendschappelijke wisseling van beleefdheden heeft kunnen plaats vinden waaraan nog meer beteekenis werd gegeven door de telegrammen welke tusschen de beide hoofden van staat zijn gewisseld Hoewel wj van oordeel zjin dat men ook tegenover deze gebeurtenis zjjn kalme rust niet moet verliezen en niet moet afzien van vérstrekkende politieke combinaties kan toch niet ontkend worden dat de samenkomst te Bergen de keten der staatkundige en wpe betoogingen welke ten doel hebben het herstel der oprechte vriendschappelijke betrekkingen tusschen Frankrijk en Duitschland met een nieuwen schakel heeft vermeerderd In dit geval hechten wij bözondere beteekenis aan de houding der Fransche para welke over het algemeen zich gunstig over de ontmoeting te Bergen heeft uitgelaten De Oranjo Vrjjstraat heeft openlijk positie gekozen in het geschil tusschen Engeland en de Z A Republiek De Volksraad te Bloemfontein heeft besloten biJ een conrtict met alle macht de Transvalers bjj te staan Bij de sluiting van de zitting verklaarde president Steyn Ik smeek God dat hg ds Transvaal moge helpen om de zaak langs vredelievenden weg ten einde te brengen Doch als de oorlog uitbreekt dan weet de Almachtige dat de Transvaal daaraan geen schuld heeft Wij allen rekenen op Gods hulp in den strijd voor de vrijheid van Znid Afrika De Stand acht zich verplicht president Stejra die het blad in tegenstelling met president Kruger als een man van ontwikkeling beschaving en wereldkennis roemt te wyzen op de groote gevaren die hij voor den Vrijstaat zon oproepen door zich in een strijd met het machtige Groot Britannië te wikkelen Doch het blad schynt er zelfs niet over te denkon dat de Vrgstaat onraiddeliyk zgn zelfstandigheid zou verliezen als de Kegeering te Bloemfontein werkeloos de mijn vrienden Wanneer kan ik wat ik heb ge kocht thuis verwachten Oogenblikkelijk zal men met de emballage een begin maken mijnheer In den loop van den middag wat dunkt u daarvan Goed Over een paw weken hoogstens twee maanden wil ik mijn geheele woning eens opnieuw meubileeren Dat zal een belangrijke bestelling zijn mijnheer Potard want mijn hotel i leer groot Ik hoop er in te zullen slagen uw tevredenheid te verwerven mijnheer Daar heb ik geen vrees voor Ik heb uw magazijn gezien Dat is immers meer dan voldoende Alles is hier even mooi alles is even zorgvuldig en keurig afgewerkt Isidore Potard boog en verklaarde zich zeer verplicht en uitermate verheugd over de gunstige meening van mijnheer den markies omtrent zijn mnchting Gij kunt op die leverantie rekenen mijnheer Potard Ik zal lieden van mijn personeel zenden opdat ge de noodïge aanwijzingen zult inwinnen Wij komen er spoedig op terug A propos mijnheer Potard het jonge meisje dat ik op uw bureau aantrof is dat uw dochter i Ja raijnJieer antwoordde Isidore Potard dit is mijn eenige dochter Dan maak ik u mijn compliment Ze schijnt me een allerlie t meisje toe Maar het wordt tijd voor mij om te vertrekken Ik kan er dus op rekenen dat ik vandaag thuis zat ontvangen wat ik besteld heb Voorzeker mijnheer njiuUJiL L L 1111 mj 1 IJ w 1 onderfeukking van Transvaal aanzag Eerst de Tiitavaal dan den Vrystaat dien weg moet let op wil Engeland onbeperkt heerscher word j in Znid Afrika DaP zien de Afrikaanders wel in en daarom hebbe nj zich plechtig verbonden te zullen stryd met en voor elkander als thigeland te vef mocht gaan PraBdent Krnger heeft toegegeven aan de wcnsAen van Fischer en Hotmeyr en Herholdt ide kiesroobtparagraaf is thans geformllberd op eene wïzo die de goedkeuring Tan C $ Afrikaanders weg draagt England moot thans weten dat het de hand m een wespennest steekt als het meer eischtidan de Transvaalsche Regeering geven HUI Wifct als de oorlog uitbreekt dan weet de gehe wereld tlians dank zy den woorden van nresldent Stëyn dat Transvaal daaraan geenichuld heeft I Verspreide Bericlitcn Fbinkkuk Eelgen tgd geleden werd in een coupi van 4n sneltrein van Parys tusschen Bordeaux en Libourno door een zekeren Latourcade ikeUner een aanslag gepleegd op een inede Bsagier den beer Roux advocaat door ddel van rklorotorm De heer Rob had de tegenwoordigheid van geest toen hj den gasreuk gewaar werd aan den noodrem te trokken en de trein stond spoedig daarna stil De kellner maakte van de gelegenheid gebruik om uit den trein te springen en te ontsnappen Na vele nasporingen word Lar fonrcade te Bayeux in hechtenis genomen niet echter dan nadat hy oen der gendarmes die hem arresteerden byna geworgd had Lafourcade bekende zijn misdl yf Hy had den advocaat trachten te bedweMnen om hem daarna te bestelen By onderzoek bleek dat Lafourcade reeds vroeger tot twintig jaar dwangarbeid was veroordeeld doch had weten te ontsnappen Hy is thans tot vyf jaar goviingenisstnf veroordeeld en zal daarna zyn twintig jaar dwangarbeid hebben te ondergaan BINNENLAND Het entrnm bespreekt den uitslag der gemeenteraadsverkiezingen te Maastricht 0 tt hot in herstemming komen van den sociaaldcmocratischen candidaat 8 Baart en zegt o a dat de toon der van de zydo der sociaaldemocraten uitgegeven courant De markies en de fabrikant verlieten het magazijn de eerstgenoemde om in zijn tilbury te springen de andere om oogenbliicketijk de emballage en de expeditie van de belangrijke bestelling van dien morgen te regelen Ik geloof mompelde de markies onder het rijden dat ik vrij wat moeite zou hebben met het zottinnelje en haar ttoelenraattende en latafelfabriceerende papa als ik te eeniger tijd het besluit mocht nemen om voor een paar weken op haar te verlieven Maar juist die moeilijkheden geven haar een bekoorlijkheid die ik bijna niet lean vergeten Ik zal eens kijken wat ik doen zal Op mijn woord ik weet er nog niemendal van HOOFDSTUK XX WAARSCHUWING Raphael had in zijn kamer het vertrek van den markies afgewacht Zoodra hij het rijtuig hoorde wegrijden stond hij op verliet zijn kabinet en begaf zich naar zijn patroon die druk bezig was Mijnheer Potard zeïde hij ik wenschte eens met u te praten Zoudt u me niet een paar minuten te woord kunnen staan U Nu juist mijn waarde Louis Waarover hebt ge met mij te praten O mijnheer Potard over zeer belangrijke en gewichtige zaken Die ge een uurtje kunt uitstellen U Geen minuut c Het moet dus dadelijk gebeuren U loudt me een oonitipreketijk genoegen doen De Rat en dor daarop govolg vlugschriften vry behooriyk was daw zij ten minste byna geen persooniykheden bevatten En dan laat het blad er op volgen Doch dit spreekt als het ware van zelf wanneer men verneemt dat het uitermate hoffeiyke en beleefde radicale Amsterdamsche gemeenteraadslid Gerritsen die in Valkenburg de hecriyke buitenlucht geniet zich de moeite getroostte over de schoone wegen van Limburg naar Maastricht te velocipedeeren en wat van meer belang is S Baart s gedachten in een aanlokkeiyken styi vertolkte De leden van de Eerste Kamer der StatenGeneraal zgn ter vergaderhig byeengeroepen tegen Maandag den ITn Juli des avonds te half negen nre Naar stellig verzekerd wordt zullen de gedelegeerden van de Vredesconferente nog tot den BOn dezer in de Residentie verbleven Den 28e zon de laatste byeenkomst in het Huis ten Bosch gehouden worden In De Bode het orgaan van den Bond van Ned Onderwyzers van 7 lali komt een beschryving voor met afbeeldhigon van het gebouw en de omgeving waar de commissie bestaande uit de heeren G Beveryu M C H J Cramems en Ph van der Vos voorstelt wi herstellIngBoord voor onderwyzers te stichten Het terrein 5 hectaren groot dat door de heeren Dinger notaris te Lunteren en dr Van den Ham te Utrecht en door de erven A van Schothorst kosteloos is aangeboden ligt by het dorp Lnnteren in Gelderland op 6 minuten afstand van het station dat aldaar zal verryzen voor den ontworpen spoorweg van Nykerk naar Eede Het is een hoog gelegen rustige plek ton Noorden beschut door een jong dennenbosch van 16 hectaren en er achter ligt een jong plantsoen van 100 hectaren met vrye wandeling Het ontworpen gebouw is langwerpig mot twee verdiepingen die aan de achterzyde op het Znid üosten te zamen 36 kamers voor patiënten hebben 2 voor meer dan één persoon alle met balkons en met fraai uitzicht De kosten zyn met inbegrip van centrale verwarming electrische verlichting en volledige inrichting op f 61 000 geraamd waarvoor f 33 000 is toegezegd door onderwyzers en f 20 000 door particnlieren zoodat nog I 8000 uit een hypothecaire leening noodig kan zyn toniy hydragen die stygende zyn on besparingen op de uitgaven dit onnoodig maken me op staanden voet aan te hooren Het IS maar zie je ik heb op t moment weinig ttjd om te praten De zaken waarmee ge u op t oogenblik bezighoudt zijn wat belangrijkheid aangaat niet te vergelijken met de dingen waarbij ik u wensch te bepalen Mijn God wat hebt ge toch Ge ziet er zoo ontdaan ontsteld uit Ik ben inderdaad ook zeer ontsttild en zeer ontdaaa mijnheer Potard Waarover f U zult het vernemen als u mij het groote genoegen doet mg aan te hooren Kaphaet sprak op gejaagden zenuwachtigen toon De mculx lfabrikant hierdoor getroffen staarde hem verrast aan £ n hetgeen de markies omtrent zijn boekhouder gezegd had kwam hem eensklaps voor den geest Zou hij werkelijk niet wet bg t hoofd zijnet vroeg Potard zichzelve af Maar toch was zijn nieuwsgierigheid dermate opgewekt door Raphaels onverklaarbare gemoedsbeweging dat hij tiet Insluit nam des jonkmans dringend verzoek in te willigen Welnu laat ons naar het kantoor jgaan Maar ik hoop Louis dat het geen beuzeling zat blijken te zijn waarmee ge mij aan boord komt en me van mijn drukke werkzaambeden afhaalt Ik zou dan eenigszins ontevreden over u zijn Beiden gingen naar het kantoor Wordt vervolgd