Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1899

No 7944 Vrijdag 81 Juli 1899 38ste Jaargang Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Bmiven Borstlioiiig Extract iiei anii e uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honing bloeni van H X VAil SCHAJK eo ÜenlIaag HolbjnmMrs HHBSCHE COIMOT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Co s Melianthe is bet bosle middel der wereld Sc Co S Melianthe geneest Kinkboost CO S MeliètUtbe Kflweest zoowel oud als jong Co a Mellanthe mag in geen huisgezin ontbreken Co 8 Meliantbe tnal voortdurend onder Scheikundig toesioht ft Co b nLelianthe helpt onherroepelijk ft CO B Moliftntbe is bekroond met Ëerediploma s Co B Hellautbe is bekroond met Goud ft Co 8 Melianthe is bekroond met Zilier Co S Mellaatlie 1 verkrijnbaar in flacons van 40 Ct$ BTO Ct en f f bij VAN VA N VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIE BCHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van on en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No H ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer Ml Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Fifma WOZFF Jb Co Weatharen 193 Oouda D MIMBIES Kleiweg E 100 Gouda Ë H VA MILD Veeratal B 126 te Omda A BüDMAN Moordrtcht = iÊÏ J Vraag Amstel Bieren v dBrouwerij de Amstel Amsterdam TSiiJEj o KEIZERSTRAAT K 116 worden in dier voege dat de medevlsscher in de boot van den prjjswinner tevens een prijs behaald De Ie prijs bestaat uit 2 vischserviezen een scliaal 12 borden een aardappelschotel en een sanskom van Fransch porselein met geschilderde baarzen 2e prp 2 Jardiniers een kreeft voorstellende 3e prya 2 Engelsche bengels met toebehooren terwjjl de 4e prijs voor den kleinsten baars zal bestaan nit een vischmos en vork Dat het een lni8torr jk leest zal worden dat alom de aandacht trekt blijkt hiemit dat vanwege het weekblad Eigen Haard en anderen een speciale teekenaar aan vezig zal zijn en de photograal Albert Greiner instantanées zal nemen HiiSTKEOHT Volgens de goedgekeurde rekening van het Burgerlek Armbestnnr alhier over 1898 bedragen de ontvangsten f 658 10 de uitgaven I 323 89 derhalve een batig saldo van f 334 204 Volgens de voorloopig vastgestelde rekening van deze gemeente over 1898 bedragen de ontvangsten i 14162 42 de nitgaven 1 11907 46 derhalve een batig saldo van t 2254 96 Zevenhuizen Bjj Koninklijk beslnit is jhr H Vf A Sandberg tot Essenburg benoemd tot burgemeester dezer gemeente Bedankt voor het beroep bü de Ned Herv Kerk alhier door den hoer M Pol cand te Smilde ScHOONHOVEK De Stct bevat de gewijzigde gtatnten der Sociëtiet de Leesvereeniging alhier Keimpes k D IJsEi De Stormpolder alhier is gisteren gekocht door den heer J De Klerok nit s Gravenhage voor 1 53 650 Lkkkehkebk De werklieden vereeniging Onderling Belang afdeeling van het Alg Ned Werklieden Verbond hield 11 Zaterdagavond eene vergadering in De Groote Boor alhier Tegeniyoordig waren pi m 40 leden De voorzitter de heer J Neef opent de vergadering de secretaris doot voorlezing der notnlen van de vorige welke onveranderd worden goedgekeurd Aan de orde komt de verkiezing van een lid van het bestuur in plaats van den heer P Fennet Bü eersje stemming werd geen volstrekte meerderheid verkregen waardoor een herstemming moest plaats hebben en wel tasschen de heeren J P de Jager en J Boon Bz waarvan de heer J Boon Bz werd gekozen Deze nam de benoeming aan Overgaande tot het benoemen van een bode wordt de heer Jobs Den Boer benoemd die deze betrekking aanneemt De voorzitter doet mededeeling dat het ledental der vereeniging thans bedraagt 73 en dat van het op te richten Uitkeeringsfonds bij ziekte 86 Met een opwekkend woord tot de leden om alle werklieden die nog geen leden zijn te trachten te bewegen als leden toe te treden sluit hij op gebruikelijke wjjze de vergadering OuDBWATKR Tot onderwijzor aan dc school met den Bpel alhier is benoemd de heer 8 Hagen te Beenwijk BoDEOBivES De uitslag van de herstemmingen alhier was Voor de vacature van Donk Uitgebracht 425 Gekozen B v t Riet Az u r met 213 A Both lib verkreeg 202 Vacature W H Kapteijn Uitgebracht 423 Gekozen Dr G de Niet lib met 237 stemmen P Batelaan Wz a r verkreeg 176 stemmen Laatste Berichten Men schrijft uit den Haag Of de werkzaamheden der conferentie spoedig tot een einde zullen worden gebracht hangt naar ons wordt medegedeeld vooral daarvan af of morgen de tweede lezing der geheele overeenkomst omtrent de arbitrage gereed zal komen Ook moet daarin nog eene beslissing worden genomen omtrent de bepalingen betreffende de enquête commissies Men hoopt de bezwaren te kunnen overwinwen die daaromtrent van verschillende zijden zijn geopenbaard De commissie van onderzoek hield daartoe gister een vrij langdurige bijeenkomst waarin ook verschillende punten werden overwogen rakende de redactie van andere artikelen der ontworpen overeenkomst Is eenmaal de arbitrage overeenkomst aangenomen dan zal de algomeene akte die moet vaststellen alle besluiten welke de conferentie heeft genomen spoedig kunnen worden vastgesteld lï lil A V3 n OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 73a GOUDA l elepkoon Mo 31 Uours van nisterdain Vikrs 84 IS lOlf 90 ♦ is 15 JULI Vikrs Slotkrs CiM LiND Oen Nod W 8 8t SJ dito dito dito 3 8B SJl dito dito dito 8 HoNsiI Obl Goudl 1881881iTUiLlnMhtUTLng 188S81 5 OoniKB OU in pipier 1888 6 dito in iil erl888 tPoutiiau Obl mat oonpon Sdito tiokat 8 8 s 98 98V 108 61 79 i8V 106 101 S Vi 101 lOlV 96V 746 607 103 651 0 04 1841 100 100 S8V 101 90 V4 1181 lli so 816 100 67Vs 180 9 33 691 106 m l 100 V M s uv 48 SuiUND Obl Binnenl 18114 i dito Oeoonl 1880 4 dito bij Botha 1889 t dito b j Hop 1889 90 4 dito in gond leen 1888 6 dito dito dito 1884 S Spui Ferpet sobuld 1881 4 Tdihu Qapr Cony leen 1890 4 Gec leaning serie D Geo leemn Bene C Ztrin An Hap T oblg 189 i UiiioD Obl Buit Sob 1890 8 Vmüziula Obl 4 onbep 1881 AMlTtiDAM Obligstien 1896 S SoTTIlDUt Stsd laeu 1894 8 KiD N Alt Hsndelso tand Arend b Tab U j Cartigoatan Deti Maatsabappy dito Arn Hypotheek b pandbr 4 Cult My derVorBtenl aand i Qr Hypolheekb pandbr S i Nederlaodscbe bank aand 1 Ked HaDdelmaatsob dito I N W k Pao Hyp b pandbr S Bott Hypotheekb pandbr 8 Utr Hypotheekb dito 8 98Vi OoniKE ÖoatHong bank aand BssL Hypotheekbank pandb 4 AmaiKi Gqnt hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Lien rert i NiB Holl IJ Spoorw Mij asDd Hij lot Bip r St Spw aand Ned Iiid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 llullSpoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Bpvtmij AH obl 3 1 POLPK Warsohau Weeuen aand 4 Bdbl Gr Russ Sp Mij Dbl 4 Baltisohe dito aand Faitowa dito aand 5 Xvang Pombr dito aand 6 Knrsk Ch Aaow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 j AlHEllA üenl Pao Sp M old 8 63V Obio Si North W pr O v aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 I 1401 Denrer It Blo Qr Spm eert a ïl j Illinois Central obl in gond 4 j 104 i Lonisr Naih illiCert vjuml 66 i Hexicü N Spw M Ie hyp o 6 lOS Uias Ksnrair 4pCt pm aand U g N Tork Ontss o k West aand 1 l i4 dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn tl Manit obl 7 Qn Pao Hoof lun obig 48i u dito dito Line Col la hyp 0 6 CaHiDa Oan South Chert T aand SSV Vlii 0 Eallw k Na lo h d 0 0 Amslard Omnibns Mjj aand 171Va Botterd Tramve MaatB Band 100 Sib Stad Amsterdam aand S 107 Stad Bolterdam aand 8 00 BllAlx Stad Antwerpen 1887 8 100 Stad Bruasel 1888 l i lOO Hoiia TheiaaBetnllrGeBelaoh 4 lit OjITim Btaatdeanig 1880 6 USv K K OoBt B Cr l880 8 SpiNir Stad Madrid 8 1888 86 i N D V r B i Avb Spoel eert 1U OPRUinili G van alle nog voorhanden Zomer mantels tot ZEER LAGE Prijzen ADVERTENTIiïN B P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPKCIALITEIT in alle soorten HAAEWEEEEir Teriiond gevraagfl een flinke JONGEN in den BIERHANÜBL loon fa Adres Bureau dezer Courant Een net BÜKÖERMEISJE biedt xtch aan als TWEEDE MEID ook genegen met Kinderen om te gaan Brieven franco onder No 2457 aan het Bureau dezer Courant Mr I Molenaar Notaris te Waddinxveen zal aldaar in de St JoKis a h Dorp op Maandagen 24 en 31 Juli 1899 ten 11 ure s morgens publiek veilen en verkoopen Het verleden jaar gedeelteljk vernieuwd WOOn ENWINSELlüIS Wp B 59 thans in 2 perceelen bewoond met EEf enTUIN gelegen op den Puttedp in het Noordeinde binnen Waddinxveen groot 6 Aren 10 Cent Aanvaarden bj de betaling op 11 September 1899 Nadere information bj den Notaris 001 STAimOTESIJ De TREKKING begint Maandag 24 Juli a s Loten en gedeelten van Lülen zijn te bekomen ten Kantore van de Collecteurs A C COSLTN Gouwe C 9 bü do Vischmarkt W T L VAN DISSEL Gouwe C 217 E CASSUÏ TANDARTS Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 6 uur VRIJDAGS van 1 tot t uur ZONDA ÖS geen spreekuur IEMAND geheel door de natuur geneeswijze behandeld en hersteld ia volgaarne bereid aan zijne lijdende natuurgenooten die het verlangen uit dankbaarheid het adres op te geven Bnev J Hekkema Molenstr 15 Den Haag J C RATELAND Bnloi B V WIJK OudemaUr M KOLKMAN ITatJdiimem a ROLLMAN Bodegraven PlüKSE Nieumrkerka d lJ tel W 1 TAN DAM Baaetreeit A N tanZES jEN n ion i A SLEGT beveultzich aaa tot het leveren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood MZ cent de K G NIEUWE BAVEN 28 10 Bekroond op de luternationale TeutooDstelling ran Bakkery Maalderü en Kook koost te e Gravenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille Gedeponeerd Handelsmerk rri cl IMUllllu viOll llll i Catv Déeft DelftscheSlaolie TE HÏÏÏÏB gevraagd EEK Pakhuisruinite voor IS AS zoo mog elijk met srËLLI G Brieven lett ÏÏj bij den Boekhandelaar J M BREDÉE Rotterdam Stollwerck schB Borstbonboi i9 C rioeerd na voorschrift Vm di Tlniversiteits Fnit Oebm Bofri I Or HariMt Bonn hefaBea sedert 50 Jaren als vorzachtend middel tegen hoeetes heeechheid en aandoening der ademings1 organen nitsteekende dieoaten bewezen I Bij spoedige firiaseling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbevelena 1 wardig een bonboB te gebruiken Verpakking Geele pakje 25 Alom verkrIJi VAN Blommestein s Inkt is p oufonJer indelijk de SESTE eri volkomen ONSCHADlLiJK B ultenlitfdsh Overzlchl De Standard verneemt uit Johannebburg Bü de beraadslaging in den Volksraad over het nieuwe voorstel om de 9 jaar uit art i van het wetsontwerp op het kiesrecht in 7 jaar te veranderen zeide de staatspresiderit dat de wijziging onbeduidend was maar hy was er voor de uitlanders rechtte doen indien ook zjj anderen rechtvaardig bejegenen willen Dan zou de Republiek hun geleidelijk verdere concessies bewilligen en Engeland zou niet meer kunnen intervenieeren President Krnger voegde erb j dat de uitlanders de oude burgers niet zullen overvleugelen al krijgen zij ook het kiesrecht De meerderheid der bladen ook de Times bevat naar aanleiding van het Volksraadbeslnit de gewichtige mededeeling dat deBngelsche regeering de Transvaalsche crisis als geëindigd beschouwt aangezien de Volksraad den uitlanders het kiesrecht na zeven jaar verblijf met terugwerkende kracht verleend heeft alsook een voldoende vertegenwoordiging in den Volksraad Dan zou alleen nog de eisch overblijven van het vijfjarig verblijf te stellen in plaats van het zevenjarig maar hieraan hecht de Engelsche regeering weinig De Times behandelt het einde der crisis in een hoofdartikel in gelijken geest V De Amerikaansche minister van oorlog Alger heeft zijn ontslag genomen Dat de Amerikanen op de Philippijnen er leelijk aan toe zijn blijkt thans uit een protest door de gezamenlijke Amerikaansche dagbladcorrespondenten te Mtoilla ingediend tegen de censuur welke generaal Otis op hun berichten oefent De generaal verklaarde dat hij geen berichten wilde doorlaten die de menachen thuis zouden verontrusten en op dien grond liet hfl door zfln censor in de telegrammen schrappen en zells andere dingen zetten dan er in stonden Toen zjjn de correspondenten bijeengekomen hebben een voorstelling van den toestand gegeven die hun de juiste voorkwam en die als telegram ter verzending aangeboden öeneraal Otis weigerde het door te laten omdat hj er in beschuldigd werd te liegen Er werd toen wat in den tekst veranderd maar nog mocht het telegram niet worden overgeseind Nu is het over zee naar Hongkong gebracht en van daar verzonden ült het telegram blpt dat naar den indruk der correspondenten onjuiste berichten Egn gezonden over de oneenigheid tusschen de Filipinos over hunne demoralisatie als gevolg van den Amerikaansohen veldtoctt over het karakter van rooverbenden dat hun FEViLLETON Gedenkso rltten van een Gelokzoeker OF AOTIBAL tE VONDELING Naar het Fransch two W NUTTER + 7 Dat spreekt al zou ik niet op mijn eer durven zweren dat het jtiist om de muziek is geweest zeide George Door op uw eer dat te bezweren zoudt ge ons beter dan door eemg ander middel bewezen hebben dat het omgekeerde het geval is zeide CamberqUo lachende Maar nachtegaal zeide Peau d Anguille mag ik je een vraag doen Zeker mits ge mij vrijheid waarborgt om te antwoorden of dat niet te doen al naar mij gocdduiikt de vrijheid daartoe moet ik bedingen ge kent mijn vrijheidszin Hoeveel verdient ge zoo ongeveer dagelijks met Elodie door dat zingen Dat hangt van vele dmgen af Waarvan alzoo Van het weer van de buurt die we kiezen van de stemming van het ons omringende publiek vooral Te midden van een bruilottstoet maken wij soms bede mooie zaken te midden van een ycchtpartij niet zoo goed Ook scheelt het veel oj wij veel of weinig concurrenten ontmoeten leger zou hebben over de kans op beëindiging van den opstand en de bereidheid van de vrijwilligers om langer op de Philippvinen te dienen eigenlijk dns zoowat over alles wat van beteekenis is voor den oorlogstoestand In dit opzicht heeft generaal Otis dus den toestand geflatteerd Bovendien heeft hjj mededeelingen over het aantal ziekenen dooden ten gevolge van de hitte over gevechten waarin de Amerikanen zijn verslagen en het systematische verminderen van de operaties ter zee geheel belet Wanneer nu weer de dagbladcorrespondenten niet overdreven hebben is de toestand van de Amerikanen op de Philippijnen zeker niet rooskleurig en kan men zich voorstellen dat president Mac Kinley in dit alles een ernstig gevaar ziet voor zijn herkiezing Want de Amerikanen zouden vermoedelijk wel hebben ingezien dat het niet zoo gemakkelijk kan zijn een oorlog met vijanden als de Filipinos in korten tijd ten einde te brengen maar dat hun voortdurend valsche of gekleurde berichten worden voorgezet dat is om niet te vergeven ♦ In den provincialen raad van Oost Vlaanderen kwam dezer dagen de invoer van Nederlandsch vee ter sprake Zooals wij onlangs meldden is er verleden jaar door dien raad eene bjzondere commissie benoemd welke belast was een onderzoek in te stellen betrekkelijk de te nemen maatregelen om het Belgisch vee te vrijwaren tegen de besmetting waaraan het volgens hen blootgesteld is door het invoeren van vee nit Nederland Deze commissie die in 83 gemeenten een persoonlijk onderzoek heeft ingesteld en 407 schriltelflke antwoorden onderzocht heeft bracht bij monde van den heer A Verhaegen verslag uit van hare werkzaamheden en sprak ten slotte den wensch uit zijnde die der groote meerderheid dor inwoners van Oost Vlaanderen dat de grens open blijve voor het gezonde Nederlandsch vee mits eene quarantaine van drie dagen aan de grens en van vier weken in de stallen van den kooper voorgeschreven worde De heer Seresia bestreed dien wensch en zei dat zoo de quarantaine voor het mager vee gerechtvaardigd is zulks niet het geval is voor het vet vee Hü is tegen alle quarantaine Dat men het vee aan de grenzen onderzoeke de goede beesten late binnenkomen de zieke verwijdere en de verdachte onder toezicht stelle De heer Verhaegen antwoordde hierop dat de commissie de zienswflze deelt van den heer Seresia doch de quarantaine is Als we in een buurt de vijfhonderdste zijn ia de mildheid minder dan wanneer we nummer een zijn die voor de deur komt zingen Maar hoeveel haalt ge dan zoo door elkaar gerekend het gemiddelde ft Rekenen houd ik anders niet van en natellen doe ik zelden We geven uit zoolang er wat in onze zakken rammelt maar ik denk zoowat zes acht francs t Zoo weinig Helaas ja t Als men je dan eens drie louis voor een dag aanbood Voor ons beiden Ja voor jelui twee wat zou je dan zeggen en wat zou je doen Ik zou zeggen graag Je neemt het aan f Parbleu als er maar iemand gevonden werd beieid om me dat aanbod te doen Ik vraag pardon zoo iemand is al gevonden en die iemand ben ik Wie i Ikl Schertst ge V Als eeoig antwoord haalde Peau d Anguille drie goudstukken voor den dag Hij liet de muntstukken khnken hij Het ze een voor een zien en alle drie tegelijk hü het ze fonkelen in het licht en stak ze toen weer m zijn zak CamberoUo a oogan flikkerden van begeerte Ebdie wierp smachtende blikken op den twzitter yan zooveel geld noodig geoordeeld door de veeartsen Spreker zei verder dat Nederland zich niet zal beklagen als het voorstel der commissie door den minister van landbonw overgenomen wordt te meer daar de Nederlandsche minister van buitenlundsche zaken erkend heeft dat België zich terecht beklaagde Na eenige discussie wordt besloten dat het verslag der commissie met de bijlagen naar den minister van landbonw zal gezonden worden Verspreide Berichten IREYVOS De Figaro zegt dat al de stukken van het geheim dossier tijdens de zitting van den krijgsraad te Rennes zullen worden gelezen Tijdens de huiszoeking bjj kolonel Picquart zegt de Parijsche correspondent der Ind Beige werd een pakket brieven gevonden van eene gehuwde vrouw Generaal De Pellieux zond deze brieven aan den echtgenoot der vrouw ten einde kolonel Picquart in moeilijkheden te brengen Een echtscheiding was t gevolg Generaal Duchesne ondervroeg tijdens de enquête generaal Pellieui ten deze en de laatste verklaarde op zijn woord van gentleman en zfln eerewoord als soldaat dat men hem vuig belasterd had De echtgenoot der getomprumitteerde dame in quaestle verklaarde eveneens dat generaal de Pellieux hem de brieven niet toegezonden had en generaal Duchesne stelde zich hiermede tevreden Thans heeft men zegt de Ind Beige in het dossier van de echtscheiding den brief gevonden waardoor generaal de Pellieux eertflds den echtgenoot waarschuwde Men heeft dezen brief thans aan den militairen gonverneur van Parjjs gezonden met hevel generaal de Pellieux te ondervragen zoowel omtrent zjjn daad als over zjjn woord van gentleman en zjjn eer als soldaat Amerika De jaarljjksche zomerreizen van de rijke Amerikanen naar Europa zjjn voor de bloemenhandelaars te New York oen aanzienlijke bron van inkomsten Bjjna iedere kajuitspassagier krjjgt van zijn vrienden bloemgoschenken mede en betrouwbare ramingen schatten de waarde der bloemen die met ieder groot stoomschip naar Europa gaan op 12 000 4 36 000 gulden Ja er zal moeilijk een stoomschip te vinden zyn dat niet minstens voor 12 000 golden aan bloemen aan boord met zich voert als het de Nieuwe Ziet ge hervatte Peau d Anguille het is geen gekheid ernst man Op dat oogenblik boog de livreiknecht van den markies de Chateaudieu zirh nogmaals over het tateltje heen en fluisterde Peau d Anguille in het oor fGaat ge dien man m onze zaken halen en dat meisje ook Zeker Maar het komt me voor Het komt u glad verkeerd voor geloof me Laat het maar aan my over Nu maar onthoud dat je je verantwoordelijk hebt gesteld voor je helpers Wees gerust Camberolio alhoewel hij niet verstaan kon wat er gesproken werd scheen te begrijpen dat het daar verhandelde in een of ander verband stond met het paa gedane aanbod en te vreezen dat dit niet in zijn voordeel was want hij wierp angstige blikken op de fluïsterenden Peau d Anguille wendde zich opnieuw tot hem en zeide Waar zijn we gebleven Gij zeidet antwoordde Camberolio dat ge drie louis bood voor een dag Jui8t en dat herhaal Jt Oan kan ik niet anders doen dan mijn antwoord herhalen dat luidde graag I Maar ge moet dan wel begrijpen dat ik je geheel in mijn dienst wil hebben en geen last verlang te knjgen met je bekende zucht naar vrijheid Als men waarlijk vrij is dan racet irien ook jQ staat zijn van zijn vrijheid afstand te kuooen Wereld verlaat Zoodra nu deze bloemen nit de kajuiten verwflderd worden worden zjj niet weggeworpen doch door de Stewards zorgvuldig gesorteerd en grootenneels in ijskasten bewaard Als dan hot stoomschip een Engelsche haven binnenloopt worden den Yankees hun eigen bloemen opnieuw tot een boeket gebonden en in onverwelkbare pracht stralend voor veel geld verkocht als do eerste welriekende groet uit Old Engeland De stewards deelen de winst onderling BINNENLAND STATEN QEyERAAL Zitting van Woensdag 19 JuU De Eerste Kamer heeft aangenomen verschillende ontwerpen o a de wflziging der wet op de besmettelyke ziekten en de nadere bepalingen op den w n accyns Daarna behandelde de Kamer het wetsontwerp tot afschaffing der rtJkstoUen De heer öeertsema had ernstige bedenkingen flnancieele zoowel als economiBche daar z i afschaffing der watertoUen de kleine achipperij niet ten goede zou komen en de af afflng der landtollen door de proTinciën geWhieden moest Ook wgst hjj op de ongerijmdheid dat fle regeering in de naaste toekomst de provinciale watertoUen zal moeten goedkeuren De heer Van den Biesen zou ondanks de bedenkingen voorstemmen uitsluitend omdat de regeering begonnen is de waterwegen voor do groote steden vr j te laten en nu van zelf die vrijheid aan de kleinere steden moet geven De heer Rengors bestrijdt ook het ontwerp daar het oogenblik ongeschikt is om 6 ton prijs te geven en door de aanneming groote ongelijkheid zal ontstaan terwijl als de gemeenten de waterschappen en particulieren het voorbeeld volgen zü moeielijk andere inkomsten zullen kannen aanwijzen De heer Van Lier acht afschaffing der landtollen wenschelijk maar vreest dat die van de watertoUen onbiUiJk zal werken en hy hoop dat de regeering uitzicht zal geven op steun van particuliere maatschappijen die tot afschaffing overgaan De heer Regout verdedigt dp afschaffing De minister van financiën betoogde dat de toestand van a lands financiën afschaffing der toUen toelaat waarvan hy het economisch belang schetste wijzende op de vele doen want anders zou men een alaal zijn van zijn vrijheidszin Verbeeld je een slaaf van de vrijheid neen neen ik ben volkomen vrij Dan 13 het goed MaaT moet ik den een of ander om het teven brengen een moord doen Volstrekt niet Ik zou in dat geval ook genoodzaakt geweest zijn uw voorstel at te wijzen En is dat het eenige f Of zijn er nog meer zaken waartegen ge bezwaar hebt Voor zoover mij bekend is neen En Elodie Die denkt in alles en alles juist precies zooals ik volkomen hetzelfde Ge kunt dus uw voorstel namelijk om ons beiden voor een dag in uw dienst te hebben drie louis als aangenomen beschouwen Woont ge ver van hier Vijf minuten passage Radzïvil Kunnen we niet even met je naar huis gaan ik heb er iets tegen hier Over de zaak waarvan sprake is te praten U Ja Goed laten we dan naar mijn woning gaan ofschoon ik vooral waarschuw dat die woning meer dan eenvoudig is zoowel in als uitwendig Maar kunt ge mij niet alvast een van mijne louis geven dan trakteer ik i Neen dat behoeft niet Ik zal wel zorgen dat we al pralende geen last zullen krijgen van een droge ked Vertrek maar cn wacht mij buiten Wordt vervoigi