Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1899

Donderdag 37 Juli 1899 38ste Jaargang No 7949 411 130 IS 18099 en 19 4T ieder No 5845 100 il 8363 t S461 186 78 848 93 848 3504 78 19 487 vg 40 8646 54 47 6 76 616 3787 645 3920 60 Suss 70 59 840 70 1044 80 70 ao 1 40 4009 05 18 56 9 46 59 97 ö Prijzen van 6170 864 11719 6811 58 14 88 51 O 13950 97 98 I403U 51 11195 6 14889 68 83 1488 69 1 465 14581 14609 11 88 86 64 14717 18 36 70 14804 11 1 918 81 16011 14 76 15174 87 16163 83 16306 17 90 15418 88 48 79 15686 16607 19 73 16763 70 rs U808 89 169 5 18 85 44 67 77 160 81 16140 16191 16811 16836 18681 41 86 68 71 70 84 74 18668 16417 86 40 87 79 18804 16500 t 11 60 87 18914 IttOl 44 48 89 55 19010 4 13 75 14 16714 19161 69 19218 1661 65 31 19841 16908 58 19 tl 10 1940S 35 80 4 76 17007 76 17167 79 58 19610 17164 64 96 19607 17380 14 91 67 17486 19766 17681 96 17601 10008 14 e 84 64 O 0I71 17717 lOlld 19 60 87 87 44 94 17903 J0308 57 64 81 20409 9T 19 18 11 16 62 10582 60 98 18101 94 10111 61 21 63 4 lt387 49 18486 20904 ftoiMHE mmm J iieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken it 6359 886 68 895 Conimittgie van Toezicht de Ilecreu Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PVTTERSEN lid der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE RIDDEE Directeur derHaagsche Bank H P DE SWAET Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabriekan te s Gravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige eurmi voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarige curguH tot opleiding voor den Handel en twee d driejarige zie Prospectus voor enkele Examenu Leer lingConsul Ambtenaar bü de GemeenteAdministratie of aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de studie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 i uur Dordiecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De KrecUur V TmftTHS thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te DOEDRBCHT TE HUUE TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MAEKT 68 Telefoon Ka M9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van l 5 i egels i 50 Jenten iedere regel meer III Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iniddi Telefoon No SC De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 3 een Toeter adres voor alle soorten SCHOENWERK als het Noordbrdliaiidscli Schoen en Lurzeiiiiiagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwcgsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk dervonden Weg gevonden tot Moelieng aan liet zcestrand Bivak verplaatst naar Ara Boengkoe s nachts licht beschoten waardoor een Inselier snenveldc Vtjand heet vereenigd in bcntings Matang Oebi Pekoe Rechtszaken Do krijgsraad te h IIcrtügenbosch veroordeelde den 2n luit van het 2e regt hnzaren C wegens schaking tot een maand gevangenisstraf ï i MMÏÏil A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 78a GOUDA Teleitkotm Ma 3t Anislerü Vikr 99 88 88 ♦ 88 7V 96 6V 101 66 S a 88 7 105 100 84 90 880 485 65 10 ot 154 96 iiin ülotkra 94 98 Ucurs van i4 JULI KlDUUln üart Ned W 8 S i dito dito duo S dito dito dito 8 HoN JK Obl Goudl 1881 aS4 Italib loiohrgviDg LSSS Sl 5 ÜoniKl Obl in papier 1168 6 88 4 68 dito in EÏlver 1868 6 PoBTva L Obl met coupon 8 dito ticket 8 Rdiund Obl Binnenl 1894 4 dito Oeconi 1880 4 ditobijBoths 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 dito in goud leen 18 88 6 dito dito dito 1884 5 68V HPAH Farpet lohuld 1881 4 TuHiu Oapr Conr leen 1890 4 Oen leening serie D iiaa leeain lerie G SSdid Af Bep T oblg 1899 8 Mllioo übl Buit Sob 1890 i ViKEKtJKLJL Obl 4 onbep 1881 AvniiiDUi Obligetien 1895 8 lloTTlxuH Stad leen 1894 3 tflD N Afr Hindeli und Arendib Tab Ug Certifioiten Beli Kaetsobappü dito Arn Hypotbeekb pandbr 4Vi OuU Mü der Voratenl aand a Or Hypotbeekb pandbr 4 i NederlaDdsohe baak aand Ned Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr S Bott Hypotbeekb pandbr Utr Hypotbeekb dito 4Vi U 110 90 80 UosïiNlt O t Uong bank aand ItuaL Hypotbeakbank paadb 8 Kqut bypoth pandb 4 38 Maxw h ö Pr Lien rert 6 NlD Holl IJ 8poor Mü aand 114 Mij tot Eip 1 8t Sp aand 10 1 Ned Lid 8poorwegni aand 828 V 905 100 56Vl 58 161 W7V Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiUS Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital 8p niü A H obl 8 POLKN Waraobau Weenen aand BUBL Gr Busa Spw Miï obl 4 Baltiaobe dito aand Faatowa dito aand 6 91 I lOO 100 114 189 141 n 105 8 10 Miai KaMai 4pCt pref aand 87 N ïork Ontaaio Weat aand 86 dito Ponn Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud S 9 8t Paul Minn ill nit obl 6 114 Uu Pao Hoof lijn obig 6 48 dito dito Lino Ooi Ie byp 0 5 OjiNiBi Can Soutb Obort ï a nd 5 81 Vi O Ballw Na lo b d o O Amalerd Omnibus Mij aand 160 Rollerd Tramwe Maala aand 810 Niu Stad Amilordam aand I 108 Wad Bottardam aand 8 107 nil01 BUdAntwerpanl887 8 9 Stad Brussel 1886 8 100 Ho o TheissBe8unrOMelsob 4 117 OilTBHa Btaalaleenig 1860 5 117 K K Oo B Or 1880S 101 Spanje Sia l Madrid 8 1868 N D V r B r A h 8poeLoart Iwang Dombr dito aand 6 Kank Gb Asov Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AHSaiKA Gent Pao Sp Mij obl 8 Cbio fc Nortb W pr C v aand dito dito Win 8t Pater obl 7 Denver b Bio Or 9pra eert v a lllinoia Geotral obl in goud 4 Mexico N 8pw M Ie hyp o 6 rei I Louiar NaBhTilHOert yjuind 0PRU1MI G van He nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Piyzen D SAIMSOM 361 StaatB loteriJ lo Klasse Trokkiog ran DinsilBg 85 Juli No 14118 soon No 708 1500 No 6 54 990 oii 1970 ioiliii 1000 No 7817 400 No W 800 16 76 6419 6618 55 75 59 7 tl V0G6 11846 ii 56 n 6 6701 tin 11 51 38 99 6816 89 85 eo 6930 9611 7008 41 7 80 9173 11917 41 81 38 9S66 81 9404 110 11 6 84 79 11181 9561 11141 67 llSOl 51 99 1189 71 77 1865 1448 1501 4319 34 17 1689 4413 50 51 77 45 iS 17 9 33 n 46l6 36 30 51 47 1315 4770 940 4809 8077 8 8175 861884 68008919 66 i40 5318 1508 60 86 66 713 5408 54 5 97 91 1858 iiO 97 5613 1977 43 3030 77 8111 5707 41 14 50 31 3 0S 45 5806 19 S 54 88 5956 aSOS 66 1 76 48 6165 11 11 18 7 08 9719 15 28 9849 11409 49 7805 97 TS18 94 76 10 81 11 9905 11504 9 18619 63 HO 88 10018 18701 46 38 55 6 6t 18836 71 78 65 76 III114 11906 90 34 1 7416 81 31 81 10 55 33 61 17 liS 60 103 4 ISOOil 756 58 9 88 10 4t 59 7601 10561 83 5 81 9 16 10647 181 1 7715 10768 13200 68 4 91 7816 10810 94 19 It laieo 48 0977 6886 11018 77 98 11116 18419 7910 91 65 8124 91 94 90 11908 13635 811 89 67 86 5 90 95 18574 89 1800 14 49 11617 91 8416 88 13710 38 88 95 86 11663 13861 861 74 t5 861111 0 18930 lo Klasso Ie Lijst No 9B0O in 6800 18616 m z 19816 on 16644 in t 11S44 Afloop der Openbare Varkooplng van OnroerendeQoederea VEILINÖ 25 JULI 1899 Gebonden door den Notaris Gl C Fortnijn Droogleever No 1 Winkelhnis en Erf aan de Tnriraarkt te Qouda wiJk H no 76 kooper C Jonker voor i 3500 No 2 Huis en Erf in de Vlamingstraat te Gonda wijk O no + 01 kooper I Duijs voor f 1+20 No 3 HniB en Erf in de Boomgaardstraat te Gouda wjk R K no 10 koopster Wed M Boot voor f 900 No 4 Huis en Erf daarnaast wjk E R no 11 kooper A van den Hondel voor f 850 Nos 5 en 6 Twee Huizen en Erven daarnaast wijk R E nos 12 en 13 kooper J C de Koning voor f 1710 No 7 Hnis en Erf in de Baanstraat te Gouda wük L no 38 kooper B W van de Pavoordt voor f 8+5 No 8 Huis en Erf daarnaast wijk L no 99 kooper M Binnendijk voor f 845 No 9 Huis en Erf aan het Eeguliera watertje te Gonda wijk O nr 212 kooper V Wiezor voor f + 10 No 10 Hnis en Erf in een gang aan den Raam te Gonda Petroloumbunrt O nr H3 + kooper W Verschot voor f 400 No 11 Huis en Erf als voren wijk O no 337 kooper P van Vliet voor f 330 No 12 Huis en Erf als voren wjk O no 340 koopor J Verburg voor f 410 No 13 Huis en Erl in dé Boelekade wijk R no 126 koopers W Kreeuwen en M van Vliet voor f 1++0 No 14 Huis en Erf als voren wiJk E no 86 kooper A Nonnen voor f 850 No 15 Huis en Erf aan de Kamemelksloot te Gouda wijk R no 499 kooper P Souffree voor f 480 Nos 16 en 17 Twee Huizen en Erven in de Jan Cottingsteeg wijk M nrs 110 en 111 kooper W Tan Breukelen voor f 820 No 18 Winkelhnis on Erf in de Korte Akkeren te Gouda wijk P no 328f kooper C van der Kleij voor f 2030 No 19 Huis en Erf in de Komijnstoeg te Gouda wijk K no 34 kooper W Verschnt voor f 700 No 20 Handbleekerij in de Boelekade te Gouda wök R no 68 kooper W Verbeij voor f 3660 No 21 Hnis en Erf in de Heerenkado te Gouda wijk P no 359 koopor H Leeuwenhoek voor 1250 ïiddell are School Eb no 22 Huis en Erf aan de Nieuwe Haven te Gouda wjk N no 36 kooper P G Kooiman voor J 2200 Administratie BarenWraal 49 Handel en DKN HAAG Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 34 Juli 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 31 ae kwaliteit 39 3e kwaliteit 26 cent per half Kilo Magere Ossen Vaarkoeien en Melkvee redelijk aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 26 2e kw 22 3e kw ig cent per half Kilo Stieren groote aanvoer De hanikl was in vet Vee matig Melkvee en magere Ossen prijbhoudend Vette Kalveren en Stieren veel minder in prijs BurgerlUlce Stand GEBOREN 22 Juli Louise ouders E R C Peletier en B C Stiesz 23 Leonardus oud KS L de Heö en M StolwÖk Abralwrtn ouders J A Bron en R Bron OVBRLEDEN 22 Juli 0 J IJpelaar 5 m 23 N Kromme huisvr van A H Kulik 64 j E T H M van Berkel 3 m N Hooykaas wed W Bakker 80 j 24 G Meurs 7 m ADVEilTENTlEN V Voor de vele bewijzen van belangstelling ontvangen bij de geboorte van onzen Zoon betuigen wü onzen hartelijken dank H BERLIJN G J BEELIJN NlEUWSEKEEK Gouda 25 Juli 1899 B P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERKEN H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sortecring Bebaiig§clpapiereii Wegens vertrek is in een dicht bevolkte wijk te EoTTEKDAM tegen elk aannemelijk bod een VLEESCHHOUWEEIJ over te nemen zeer geschikt om er Spekslagerij bij uit te oefenen Bewijzen van omzet voorhanden Br fr motto Vleeschhonwerij adv bur van D BEOüWER Oppert 35 Rottkkdam Q ord ijrxstofferL ZEILEN LINOLEUMS Op DONDERDAG 27 JULI 1899 des morg ens ten tien ure precies zal op de bovenzaal van het Café Harmonie op de Markt te Gouda ten verzoeke van de Aldeeling Gouda der Hollandsclie Maatschappij van Landboutv publiek worden verkocht TWEE f jarige Stieren A SLEGT b Teult ob aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsob Tarwebrood t9 cent de K G NIEl WE HAVKN 28 j Bekroond op de Internationale Tentoonstelling ran Bakkery Maaldery en Kook knnst te t QravmKage met een diploma Vergald Zilveren Medaille 10 JAABLUESCBE TERLOTING m BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOENSUAii 18 OCTOBER eo op VIUJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de Iste Prijs bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de ahdere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen ft hel tol 11 voor f 1 © bij BRIf üMAl en Zn LANGE TIENDEWEG BURtiEMEESTKR en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat afcclirift van het proces verbaal betreffende de herstemming ter verkiezing van twee lieden van de K amer van Arbeid voor de Bouwbedrijven is aangeplakt in den Korten Groenendaal aUmede dat gelijk afschrift op de Secretarie der gemeente voor een ieder Ter inzage is nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens lo tot des namiddags i uur Goud i den 26 Juli i8gg Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MAKTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzictii De Times verneemt uit Johannesburg dd 24 Mi Een bericht is hier verschenen luidende dat er een ernstig geschil gerezen is tusschen president Kruger en den Volkbraad in zake het dynamietmonopolio President Kruger zond schriftelijk zijn ontslag in en was heden tegenwoordig in de geheime zitting waar z jn brief werd overwogen Naar men verneemt was president Kruger s daad een gevolg van de weigering van den Volksraad om hem in de dynamietkwestio do vrije hand te laten President Kruger was van Vrijdag middag al niet in het regeeringsgebouw geweest Dat gaf aanleiding tot geruchten over verschil van meening tusschen den president den Uitvoerenden Raad en don Volksraad over het fort te Johannesburg en de dynamietkwestio on over een twist als gevolg daarvan Do president zou daaruit de gevolgtrekking gemaakt hebben dat bij niet langer het vertrouwen van den Volksraad bezat en bet maar beter was dat hj zjn ambt neerlei Gisterochtend bleef de president ook weer in zjjn buis Later kwamen Jonbert Schalk Burger en Koek leden van den Uitvoerenden Raad en de voorzitter van den Volksraad bij hem De uitslag was dat president Kruger de geheime zitting van den Volksraad bijwoonde Deze duurde ruim drie uur Een bezorgde menigte school buiten samen Later vernam men dat de Volksraadden president ten slotte overtuigde dat do raad nog het volste vertronwen in hem had Men hoorde echter ook dat de meerderheid van den Volksraad aan hare beslissing tot introkking van de dynamictconcessie vasthield Volgens een telegram uit Pretoria is de voornaamste oorzaak van bet geschil tns FEVILLEIOX Gedeniiscbiilten van een Gclukioeker OF AHmBAL DE VONDELING het Fransck DO0R W NUTTER Als mevrouw de goedheid wil hebben om een oogenblik te wachten dan zal ik mij een weinig verkleeden en dengene die hier de verantwoordelijke persoon is als vader afwezig is op de hoogte brengen wat er met vader is geschied Wie ia die persoon die verantwoordelijk is als uw vader afwezig is iDe boekhouder lik zal u iets zeggen mejuffrouw Dat inlichten is iets wat ik in geen geval mag toestaan Het is ook nadeelie voor de zaak van uw vader Er zal hier ongetwijfeld van wege de politie huibzoeking gedaan worden Wanneer er dan niets bezwarends gevonden wordt dan is dat in uw vaders voordeel Echter niet wanneer men weet dat die huiszoeking hier is voorzien geworden en men derhalve er op heeft gerekend en in elk geval gelegenheid heeft gehad om bewijsstukken te vernietigen Wanneer de politie verneemt dat voor de huiszoeking alhier mijnheer Potards gevangenneming bekend is geweest dan zal het niet vinden van eenig bewijsstuk nog volstrekt den rechter niet van zijn onschuld overtuigen schen Kruger en den Volksraad dit dat Jüubert en de meerderheid van den Volksraad vóór vernietiging van het dynamietmonopolio zijn terwijl Kruger de mindorboid steunt welke de dynamietmaatschappü uit wil koopen Het ontslag van Kruger wordt te Kaapstad niet definitief geacht vooral nu de Volksraad verzekerd heeft dat Kruger nog altoos zijn volledig vertrouwen bezat De aanvang van het proces te Rennes is nu officieel vastgesteld op 7 Augustus Gisteren heeft de prefect van lile et Vilaiue Daréault er mededeeling van ontvangen Dadeljk is men toen begonnen aan het spannen van de teletoondvaden die de prefectuur te Remies verbinden zullen met het gebouw waar do krijgsraad zitting houdt met de gendarmerie en hot politiebureau Dertig telegrafisten zijn reeds uit l arijs aangekomen om de nieuwe lijnen te bedienen die tijdens het proces in werking worden gesteld Do offlcioren van het garnizoen te Rennes die verlof hebbon Zfln aangeschreven vóór don ten Augustus op hun post terug te zjjn De manschappen van het territoriale leger die te Rennes bun instructie ontvangen zjjn Maandag daar aangekomen om op den genoemden datum gereed te kunnen zjjn Aan de gendarmerie zjjn strenge bevelen gegeven In de straten om de militaire gevangenis been worden versperringen gemaakt om ze gemakkelijk te kunnen af sluiten voor het verkoer I Een belangrijke vergadering van meer dan tweehonderd afgevaardigden van katholieke vereenigingen en clubs in Ilelgië onder voorzitterschap van Beernaert heeft den wenscb geuit dat do Kamer in deze zitting een voorstel zou aannemen waarbij de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging in het gebcele land wenscheiyk wordt verklaard en een beroep op de rechterzij wordt gedaan om middelen voor de toepassing te vinden Het slotbedrjjf van de Vredesconferentie geeft de Engelsche pers aanleiding tot beschouwingen Het einde van een hoofdartikel van de Times luidt aldus De toekomst moet loeren hoeveel van de conferentien die men zich voorstelt te houden zullen plaats hebben en wat ze zullen uitvoeren Sommige kunnen misschien nuttig z jn andere zjjn blijkbaar voorgesteld om lastige vraagstukken van de baan te schuiven tot de vergaderde diplomaten uiteengaan Van deze voortref Het met vinden van bewijsstukken ia dus voor hem van geen waarde Indien ge dan uw vader zien wilt dan moogt ge geen woord van dit alles aan een sterveling zeggen Zelfs dat ge uitgaat behoeft niemand te weten U is opgewonden gejaagd zenuwachtig Men zou aan het vragen gaan U i ou u verspreken Het IS vreemd mevrouw maar toen mijn vader nog geen kwartier vertrokken was kwam deboekhouder hier bij mij en verzocht mij hem tebeloven niet de deur uit fe gaan alvorens vaderteruggekeerd zou zijn en ik heb dit beloofd iZiedaar een zeer bedenkelijke zaak mejuftrouw Ik zou daar maar in t geheel niet van spreken Uat zou voldoende zijn om dien boekhouder sterk in verdenking vrin medeplichtigheid te brengen Vondl ge dit verzoek met vreemd Ja ik vond het zonderling te meer daar ik niet gewoon ben uit te gaan lEn zeide hij niet wat hem er toe brarhfr u dat rare verzoek te doen De onbekende dame keek bij de vraag Emilic scherp aan als was zij uiterst nieuwsgierig naar het antwoord Hij zeide dat hij een voorgevoel had van eenonheil dat mij bedreigde De onbekende dame kreeg een kleur en vroeg eenigszins in verwarring En liet hij zich niet uit over den aard van dat onheil mejuffrouw Neen antwoordde Emilie eenvoudig Zeer vreemd Als uw vader werkelijk schuldig is aan hetgeen waarvan hij wordt verdacht dan is er geen twijfel aan dat die boekhouder felüke mannen mau de wereld veel lieU tegemoet zien maar zü zyn niet ver ge aan in verwezenlykiiig ven de idealen die in liet ourspronkelyk plan van den Tsaar waren vervat Dat was evenwel niet hnn Hcbulii want die idealen waren onuitvoerbaar P t oordcol van de Standard ik dat de nitkoffistcn van do eonierentie over liet algemeen mager zyu behalve wat de internationale scheidsrecliterluke uitspraak betreft weUe echter alleen van nut zal ziJn als de volkeren tot vrede geneigd zyn De Standard verwacht niet dat Kngeland deel zal nemen aan de aangekondigde nieuwe conferentie die by eengeroepen zal worden om oorlogsmethodes te vooroordeclon waaraan Kngeland de voorkeur geeft omdat zy ze het beste oordeelt voor Engelands behoeften De Daily Mail is van oordeel dat de vredesberg een muis gebaard heeft en dat gezegde vut vrywel het algemeen oordeel van de Engelsche pers samen Niet kolonel Roosevelt die reeds in het ministerie in het werk heette te zyn maar de New Vorkst hc advocaat P liliu Root is ministor van oorlog van de Vereenigde Staten geworden Men beweert dat Mac Kinley bang was iemand die toch reeds een ernstig tegeneandidaat l y presidentsverkiezingen kan worden nog meer op den voorgrond te huiven Andoren zeggen dat de president zelf de leiding van do zaken op de Philippijnen in handen wU houden Daarom heeft hy van de twee candidaten uit NewYork een staat die in het geheel niet in het ministerie vertegenwoordigd was en dit wel mocht zyn ook niet generaal ireene maar den advocaat Koot gekozen Hoe deze denkt over de I hilippynsche kwestie weet men niet maar waarsehijnlyk zal president Mac Kinley zich wel van te voron overtuigd hobbcn dat hy het met hem eens was De vrienden van den heer Root beweren trouwens dat hy een veel te zelfstandig man is om slechts in naam Minister te zyn Men is er zeer benieuwd naar of generaal Oiis nu gehandhaafd zal worden in de eerste plaats na zyn fouten in do tweede na zyn merkwaardige manier om ze verborgen te houden Kr is groote moed en veel doorzettingskracht toe noodig om aan de misbruiken aan het ministerie van oorlog een einde tr raakon zegt do Times correspondcnt te NewYork die het oen groote opoffering van den heer Koot noemt dat hy een groote praktijk opgeeft om een slecht betaald minister te worden Maar de Tribune is teleurgesteld door de keuze van den president het evenzoo is En het zou uw vader in groote ongelegenheiil brengen als de justitie ontdekte dat de huiszoeking die weldra volgen 7nl voor zien is geworden Maar de tijd dringl Het is mogduk en zelfs yaarschijnlijk dat nw vader langenVijd in hechtenis zal blijven ook nDvorden er geen lïewijzen van zijn schuld gevonden en zelfb al worden er bewijzen van zijn oniichuld gevonden Kies dan spoedig vergezelt u me Zeker mevrouw Eu ik dank u zeer dat u u zooveel moeite getroost voor mij Wie is u Ook van de politie V Mijn vader bekleedt een hooge betrekking bijde recherche Mij heeft hij met deze ending belast of eigenlijk heb ik er om gevraagd Ikhoud zeer veel van het buitengewone en hetvreemde van dit geval trok mij aan Ma r toenik u zag en nadacht hoe mijn boodschap devroolijke trek van uw gelaat zou verdrijven toenhad ik berouw en wenschte dat een ander maargekozen war geworden Het valt me evenwelbijzonder mee U neemt het nogal kalm op Het is mooi mevrouw dat ik geen oogenblikaiin vaders schuld gelooi antwoordde Emilie opden toon der overtuiging En het zal spoedigblijken dat i Rclijk heb Toon dan dat ge zelf geloolt wat ge daar zegt en WHarsfhuw memand dat ge heengaat m uw vadera belans b dit ook volatrokt noodig Maar mevrouw ik kan toch wel even eggen is het in uw nabijheid desnoods dat ik onvoorziengedwongen ben even uit te gaan f Zeker niet mejuffrouw Ik ou daarvan kennis moeten geven aan mijn vader die zooals ik en is bang dat Algorism niet met Alger is verdwenen Verspreide Berichten niii YrtiM De ministor van justitie Monis die gisteren hot personeel van de contralo administratie en verschillende rechterlyke colleges ontving heeft in zyn toespraak nadruk gelogd op do noodzakelykheid om do onafhankelykheid van do rochtorlyke macht to waarborgen hy gaf den raad te voorkomen dat de zittingen hot toonoel worden van rumoerige betoogingon zooals by DC roulèdo s proces en spoorde do ambtenaren van hot openbaar ministerie aan de strafbepalingen toe to passen in hot belang van do humanitaire gevoelens do republiek waardig DüïTSCULAin Zondag haddon de moeste onderofflcioren en matrozen van de Fransehe Ibis verlof gekregen om te jLJeestomllndo a m den wal te gaan en met hun Duitscho kameraden te passagieren In vorschillende danslokalon in Goestemünde en Bremerhaven zag men weldra do Kranschon met Duitscho meisjes dansen n Brcmerhavon dedon do Kranschini mot Duilsehe meisjes in den Volksgarten een dansje tp do wys van VVir halten lest und treu zusaflimen FllANKRIJK Het uitbreken van de pest te R nniün is don IHen ambtelyk erkend en d sn lOenzyn twee mensehon eraan hezwekon Allo gezondheidsmaatregelen zyn genomen en oris oen behoorlyko hoeveelheid serum voorhanden Men verwachtte wel dat na Mauritius ook Reunion aangetast zou worden beide eilandjes zyn uit Madagaskar besmet Volgens een gerucht dat in lien avond liep zou generaal Nigrier tydens de inspectie gezegd höbbou dat do consnnr en de houding van de Regeering niet in staat waren om hot leger te verdedigen Dit moest geduld hebben tot na het proces te Rennes en dan er naar handelen of de Regeering er naar handelde of niot Hiervan was generaal GalHfet minister van oorlog het een en ander ter oore gekomen dio een onderzoek beval Het onderzoek viel ten nadeele van Nigrier uit Deze Werd ondervraagd door generaal Jallifot minister van oorlog en moet bekend hebben do woorden to hebben gesproken Honoraal ilallifet deed daarna den ministerraad byecnroepen Generaal öallifot was zeids bij de recherche is Ik zou dan ook moeten spreken van het raadselachtige verzoek dat hij u heeft ge ia in Breng den mun niet in ongelegenheid door teveel gewicht te hechten aan eene voorbarige belofte Naderhand kunt ge hem alles verklaren Maar die huiszoeking waarvan u hebt gesproken zal die spoedig plaati hebben Daarvan kan ik u niets zeggen omdat ik hetzelf niet weet O mijn ïod vader in de gevangenis van zulk een misdaad liesrhuldigd riep Kmilie eensklaps in tranen uitbarstende als begreep e nu eerst al den omvang van het gebeurde iKn hij IS onichuldig ik weet ik gevoel het Schep moed lieve Als dat zoo ih dim ib ervoor hem geen gevaar Wij leven in Frankrijk dat wil zeggen in een geordenden staat in eenland waar men iets gevoelt voor recht en gerechtigheid De wet oordeelt niet op vermoedens Dewet vonnist niet op losse geruchten Zij spreektalleen vonnis uit over Ijewezen misdrijven Is uwvader onschuldig dan is er voor hem geen gevaar Ik zal met u g ian mevrouw en niemand zal fk iets van mijn heengaan zeggen üp deze woorden gleed een glans van tnomt over het gelaat der onbekende Mare lippen krulde 7 c tot een zegepralenden sjMJtachtigen lach Dpstaande zeide ze Dan is het noodig dat u haast maakt Elkoogenblik dat verloren gaat zult ge minder bijuw vader mogen doorbrengen Werdt vtrvalgd