Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1899

Donderdag S4 Augustus 1899 i o T973 38ste Jaargang mmm jcouraot PiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ito M De üil ave liezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer lil Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advèrtentiën tot 1 uur des midd De grootste keuze en Haute Nooveaotè in HSEREN DASSEN vindt men bü A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73o DÜUDA Teleithoon ïf Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag as Augustut 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwalitevt 31 2e kwaliteit aS 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien veel aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 28 2e kw 24 3e kw 21 cent per half Kilo Graskalveren en Stieren veel aangevoerd De handel was in al het aangevoerde stadig matig in prijs Burger llUke Stand GEBOEEN 19 Ang Johannes ondera J Wjltliuizen en W Hoegee Steven Maarten ouders A Bosman en A van Loenen 20 Arie ouders M van Leest en A Schouten Adriauus Marinus ouders G Kooiman en D Broelthuisen Maria Helena ouders B A Zegers en C S H Rietveld Willem Hugo ouders H P Herlst en J M Broer 22 Jurianns Anthonius ouders J Simonis en T J van Blokland I OVEBLEDEN 19 Aug L P Welter 17 j 20 E van Bovene huisvr van C P Kerper 57 j C W Zeverhoom 75 j J S van Waas 6 d OPRUIMING van alle nog voorhanden Zomer mantels tot ZEER LAGE Prijzen D AfllSOJIl ADVERTENTIEN Heden overleed plotseling raijn geliefde Bchtgenoote en onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder ELIZABETH VAN BOVENE in den ouderdom van 57 jaren Uit aller naam C P KEEPER Eenige Alffememe Kennisgeving H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERKEK VOO RTZETT ING Heden WOENSDAG v m 10 unr precies VOORTZETTiniCl Tapijtveiling in DE KOOENBEUES St Anthoniestraat van den nog aanwezigen voorraad prachtige Tapijten Loopers Karpetten Tafelkleeden Dekens 8preien Vitiages Statieg orflijnen etc etc Van tot 0 uur kan alles nog beziclitigd worden Kotarls MOHTMN Zenuw en flaajflijders wordt nit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood bet boek unbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordt dtt boekje franco per post toegeïonden door BLOKFOl L S Boefcb Zaltbommel A 10 JAABLIJKSCHE TESLOTIKB m BIJ GELEGENHEID DEE Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOKNSDAii 18 0CTOBFReno VlllJÜAK20üCTOBRR 1899 te GOUD Bij plaatsing der Loten zal de late Prp bestaan in eene COMPLBETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zjjn verkrijgbaar tegen f 1 ael Lol II voor f 10 bij A BKI liMA en Zr LANG k TIENDEWËG Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerw e bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract néamk uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van H ü VAiH iSCHAlH € o Den ilaagrJoUevetuuciers SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co 8 Melianthe is liet beste middel der wereld Co S Melianthe geueest Kinkhoest CO S IVlell ntbe geneust zoowel oud ala jong Co s Melianthe mag m geen huisgezin ontbreken Co S Melianthe staitt roortdurend onder Scheikundig toezicht Co s Melianthe helpt onherroepelijk Co S Melianthe is bekroond m 9t Ëerediploma s Co S Melianthe is bekroond met Goud Co s Melianthe is bob oond met Zilver Co S Melianthe is verknjgbaar in flacons van 40 Ct 70Ctl eu f t H J C RATBLAND Boaloop B ï WIJK Oitdewnirr M KOLKMAN Waddinxneet H ROLLMAN Bodegraven PIN KSE Nievmerkerk o d IJ eel W 1 TiU DAM Haastrecht A N ïi ZESSEN Schoonhoven Firma WOLFV Co Westhaven 193 Gouda D M1EBIE8 Kleiweg E 100 Qouda E H VAH MILD Veerstal B 126 te Bmda k BOUMAN Moordrecht GebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao DiB matiffo aouT iie nifuwRteiiirviniling Gn p tüactiiaaal f eoiod Tcrböterdiff Üftbrlcatle on uitajmtend gebruik vati fijne en ij iste gruruistufioij ni n lcpioi hn vprbrniker v ni Stollwerck s Ohocoiade en Cacao een HanDeve enswftartiip t ibrikua cnft rn i i r dor mlioud c er es p ll tikntten irms bmualOt 21 Brevets als llotït v ecaacler 44 Eere öiploraasi gouden erz Medailles een bowijs an uitmuntend fij i tabrikatt K cedN ISÏI hi iiiutjf ie Accsdeoue PfittüUiil de Paris Nous VOU8 dóoemous üne nedttllle d or première eïa xne on oonald iraUon ae votra exoeïlente febrioatton do Okooolat bonbona varies eto eto Kt fwftrck fabrikaat is verkrijgbaar bii 11 il Cünfiseurs Banketbakkers enz enz fieneraajvertegenwooi dipier oor Nedoiland Julius Mattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 mmmmmsmmmÊt B WÊF Ieder zijn eigen Wl Kroiiings Limonade Fabrikant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelijk Vijf Liter d i gelijk aan 10 halve flesschen KKOJflNOSLIMOyAOM te maken en e naar keuze FKAMBOZEN CITROEN KEBSBN of SINAASAPPEL Per stel is de prjs iranco thuis met gebruiksaanwijzing slechts BO cta 2 stel in eens Iranco 90 ets na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bü 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inzage Men ieder leachte ich voor namaak Let op t adres K S DE B BK Sneek ZÜIDER HYPOTHEEKBANK gecettigd te BMEHA Maaischappelljk Kapiünh EcU l llllioeil Uuldeil waarop 10 pCt gestort Oeheel geplaulat Dlreqteuren Mr H H VAN MAA3DIJ K en E J M DE BROUN De Bank verstrekt oor te term fnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente nonder vooruitbetaling en xonder btjberekenin van iidmtniatrntiekogten en geelt 3 en 4 pCt PanttbrleveH nit in stukken van 1000 ƒ 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Tnli Nadere inlichtingen te bekomen tan kantore der Bank zoomede te Godda bS de Firma MONTLJN DOKTLAND 1 0 90 Ter Kennisinaking 0 90 met mijn fabrikaat verzend ik tj delijk een fTnéla f uêSer Stempel grootte dor Stempolplaat 40 bij 26 m M waarop plaats is voor 6 regels geheel compleet met doos inktkussen en Fl Stempelinkt Iranco in plaats van f 1 60 voor 90 rent Levering binnen 4 dagen Zendt dns spoedig postwissel ad lio eent o rembours met 15 ct verbooging aan D J V D HENGEL Stempelfabriek UTRECHT sOA Overal Agenten nyU gevraagd tegen hooge pro n 9 f visie postz voor antwoord WW G eexL Toeter adres voor alle soorten 8CH0ENWEEK als het NoonHirahandsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk TE HUUR TERSTOND OP LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 A SLEGT beveelt zich aan tüt het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M eent de K G NIEUWE HAVEN 28 0f Bekroond op de Internationale Tentoonatelling van Bakkery MaBlderj en Eookkanat te e Gravenhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille PO IKK OÜDJ SCHIEDAMMEH EFEVEE Merk i NÏGHTOAP Verkrygbaar by t M PEETER8 Jz N U 1b bewija van eehtheld ia esohet eo kurk ateeda vooi CHIEDAM aien van den eaamder Firma 4 P HOPPE EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directear H BÜRÖERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen I 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 145 LÜXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LÜXB ACATjlNE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Vertegenwoorilijjer J C DEItUITËR Gouda H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Bebaiigselpaplereii CI orca 3óxistoff©n ZEILEN LINOLEUMS f afetSleeóen tMatten GoïïDA Druk van A BRINKMAM Z KOEPOKINENTING De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter aigemeene kenniB dat aanstaanden Zondag den 27 Augustus 1899 des middags te 12 uur op het Raadhuis voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan ora zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten terwgl zij die verhinderd zijn of bezwaar hebben van die gelegenheid gebruik te maken de kunstbewerking kunnen ondergaan op het Gasthuis Maandag 28 Augustus d a t des voormiddags te 9 uur Gouda den 22 Augustus 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bultealandsch Over lclit Om half zeven wordt de zitting geopend Labori was naar het Lyceum gereden in een rijtuig met twee paarden gevolgd door een ander rijtuig waarin Jaurès en Gast zaten Toen hij de gerechtszaal binnentreedt gaat er zulk een storm van toejuichingen op dat het op straat gehoord wordt Met tranen in de oogen drukt hj de handen die naar hem uitgestrekt worden Billot en Mercier wisselen zeer minzame woorden met hem Toen Dreyfus binnengebracht wordt schndt h j Labori de hand President Jonaast zich tot Labori wendende vertolkt de gevoelens van den geheelen krijgsraad die hoogst verontwaardigd geweest is over den laffen aanslag en hü spreekt zyn levendige voldoening uit dat hij hem thans zijn taak ziet hervatten Teekenen van instemming In weerwil van de vermaning van kolonel Jouaust om zich niet te vermoeien dankt Labori hem met bewogen stem Hij zegt Mijnheer de President Wilt giJ m vergunnen om hoe zwak en ontroerd ik ook ben met een enkel woord te antwoorden op de treffende woorden die gij mj de eer hebt aangedaan tot m te richten Het is buitengemeen smartelijk voor mij geweest getroffen te worden op een tijdstip waarop ik in deze zaak den zoeten droom zag verwezenlijken dien ik sedert twee jaren gekoesterd heb de zaak in haar geheelen omvang te mogen bepleiten voor een rechtbank van militairen En laat ons na de beraadslagingen voortzetten Ons wachten nog allerlei moeilijkheden Te midden van een eerbiedige stilte eindigt Labori met te zeggen dat men dank zg den breeden grondslag der debatten de waarheid en de gerechtigheid daarnit zal zien voortkomen tot bevrediging van allen FEVILLETOX Gedenksohrlfteo van een Gelakzoeker OF AMIBAL DE VOUDELING aar het Fransch DOOR W NUTTER Twintig malen was de jonkman opgesprongen met de woorden Dt ga het doen Maar even zooveel malen was hem op het besUssende oogenblik den moed ontzonken Alles weerhield hem Twijtel aangaande de w ze waarop Fotard zijn bekentenis zou opnemen iwerzin om zich bloot te stellen aan een zoo groote vernedering Terwijl Raphael dezen strijd met zichzelven streed en tot geen bevredigende oplossing kon komen had er in de werkplaats een klein onbeteekenend voorval plaats Op een morgen verscheen er een jong werkman in Raphael s Kantoor met verzoek om plaatsing als meubelmaker Hij werd aangenomen Deze jonge meubelmaker noemde zich Rigobert Hoewel zijn voorkomen verre van gunstig was was hij in zijn werk zeer bedreven Gedurende de eerste dagen gedroeg de nieuwe werkman zich uitermate goed Doch ut verloop van een week verdween gaan Ik heb zegt h j het recht om te hopen en ik acht het onaannemelijk dat er op een met goeden uitslag ondernomen werk der justitie nog protesten en bezwaren gemaakt zonden worden Men wete toch dat in al wat menschelijk is de dwaling nog grooter aandeel heeft dan de kwade trouw Ik moest u zeggen hoe groot mjjn ontroering en mijn droefenis waren en hoe groot nn mijn vrengde is Ik dank allen die mij bewijzen van sympathie gegeven hebben in de eerste plaats den President en de leden en plaatsvervangende leden van den krijgsraad en n allen aanzienlijke mannen die ik de eer niet heb te kennen anders dan door den reeds zoo langdurigen strijd waarin ik hen ontmoet heb een strijd waarin somtps ook over het gelaat van den tegenstander een glimlach komt evenals over het gelaat van vrienden of althans goede kennissen Ik neem mijn plaats in deze zaal weer in meer om de debatten te volgen dan om er deel aan t nemen Indien ik er minder ijver voor betoon mjjn nauwgezetheid en mijn opgewektheid zullen toch niet geringer zijn Het is een moeilpe taak die wij aanvaarden gfl de scheidsrechters die het billijke oordeel zult vellen wü die het helpen vormen Labori die zeer bleek was gaat weer zitten te midden van de toejnicfaingen Het getuigenverhoor wordt voortgezet Grenier oud pret ct van Belfort zegt dat h Ësterhazy niet toerekenbaar acht Beeds toen hü nog ordonnans officier was van Grenier s vader had Esterhazy allerlei moeilijkheden hü gaf veel geld uit Ik heb zegt Grenier verscheiden malen getracht Esterhazy een betrekking aan het ministerie van oorlog te bezorgen men wilde niets van hem weten en ik schreef dien tegenstand aan Henry toe Deze beweerde integendeel dat hij Esterhazy steunde Toep deze laatste vernam dat Henry hem steunde riep hü nit Dat ontbrak er nog aan dat Henry niet goedwillig was I De getuige hermuert zich niet of Esterhazy aan de onschuld van Dreyfus geloofde Majoor Eolin geeft slechte inlichtingen over den agent Lajonx die den minister van oorlog om geldelijken büstand schreef en over de Dreyfnszaak sprak De griffier leest een brief voor waarin Lajonx zegt dat E C de spion Éichard Cners hem leide dat men in de bureanx van den generalen stat te Berlün nooit had hooren spreken van Dreyfus Labori vindt het vreemd dat een schavuit als die Lajonx thans nog een pensioen van WO frs ontvangt Hy vraagt Eolin of hü de verantwoordelükheid aanvaardt voor het rapptfrt van 21 November 1897 aan een buitenlandsch attaché Schneider toegeschre deweg zijn ijver met zijn behoorlijk gedrag Hij toonde luiheid brutaliteit Hij weigerde te werken en trachtte anderen over te halen evenzoo te handelen Hij deed alle moeite om ontevredenheid onder het personeel te zaaien Wel slaagde hij daarin niet volkomen raaar toch deed zyn invloed zich sterk gevoelen Fotard begfeep dat het noodig was Rigobert te ontslaan En Rigobert werd ontslagen Fluitende en zonder iemand te groeten ging hij heen en keerde niet terug Wij herhalen dat dit voorval van weinig gewicht schijnt Maar het is eenigazins onvoorzichtig ora over het meerdere of mindere gewicht eener zaak een oordeel te vellen louter op den schijn afgaande Vier dagen na dit weinig beteekenende voorval dat door Raphael ternauwernood opgemerkt was geworden ontving deze per post een bnef Het adres was met een fraaie hand geschreven uiterst correct Het luide Aan den heer Louis Huboyrg boekhouder en kassier bij den heer J Fotard Meubeltabrikant Rue du taubourg Saint Antoine no PARIJS Raphael beschouwde nauwkeurig het schrift het was hem onbekend Misschien van den markies De Chateaudieu mompelde hij en scheurde het couvert open Hij had niet de minste gewaarwording van vrees of ongerustheid toen hij dat deed maar bij de ven Carrière toekent daartegen verlet aan hdt staatsbelang is ermede gemoeid dat die kwestie met gesloten deuren behandeld wordt Labori protesteert Eolin zegt dat hfl vreemd gebleven is aan de vertalmg van het stuk Labori herneemt Hoe is dat stuk in handen van Mefcier gekomen die geen minister meer was toen hj het aan den krggsraad voorlegde en terwül dat stuk een staatsgeheim bevatf Mercier antwoordt niets anders dan dat hy de verantwoordelükheid voor de vertaling op zich neemt Met welk recht herneemt Labori heeft Mercier al die stukken onder zijn berusting Mercier antwoordt niet Labori constateert dat men weigert de verantwoordelükheid op zich te nemen Labori voegt er zich tot den president wendende nog bü Overigens zal ik dadelÜk verzoeken generaal Mercier te willen terugroepen Ik zal hem nog een groot aantal vragen te stellen hebbeu waarop naar ik voorzie die getuige dikwüls zal weigeren te antwoorden Langdurige beweging Vervolgeus leest Labori de verklaring van den agent Guènëe van het Hof van cassatie voor en zegt dat er niets overbluft van de beschuldigingen tegen Dreyfus Op verzoek van Demange overhandigt generaal Gonse den krügsraad een rapport waarin zeer onguustig oyer Lajonx geoordeeld wordt Penet gewezen secretaris bj het departement van oorlog zegt dat hü in het laatst van 1893 Dreyfus in het bureau van majoor Bertin heeft gezien vóór den diensttüd en vergezeld door een niet militair Dreyfns teekent daartegen verzet aan Hü zegt dat dit schandelüke insinnaties zün dat hü nooit buiten de diensturen op het bureau geweest is Daar kon men dan ook zeer moeilük komen Hü erkent overigens dat hü in September 1894 toen zjn vrouw in Hongarüe was wel vóór het b alde uur op zün bureau gekomen is Bertin spreekt over den tüd dat Dreyfus zün ondergeschikte wap Toen hü op de hoogte van den dienst van de Oosterspoorwegen waS zegt hü werd hü slordig De aauteekening die hü hem gaf maakte dat Dreyfns niet bg den spoorwegdienst kon komen Door zgn positie kon Dreyfns zich geheel op de hoogte stellen van alle kwestiön die met het vervoer per spoorweg in verband stonden Bertin spreekt over de vergelgkingen van schrifturen in 1894 Hü verzekert dat zgn overtuiging van Dreyfus schuld berustte op het rapport van Bertillon Hg deelde zün indruk mede aan OaslmirPerier die er zeer door getroffen was Ook spreekt hg over zgn onderhoud met Scheurer eerste woorden ofschoon die zeer eenvoudig waren kwam er een onaangenaam gevoel bij hem op een zeker wantrouwen Hij drong deze opwelling met kracht terug en begon te lezen Ziehier wat de briel die nog al vrij lang was bevatte Mijnheer Louis Dubourg Iemand die op bijzondere wijze belang in u stelt wenschte u gaarne eens te ontmoeten teneinde u te spreken over eene voor u uiterst belangrijke zaak Het betreft hier uw verleden uw heden uw toekomst Al kost het u derhalve eenige moeite het zal u duidelijk zijn dat dit wel die moeite waard is Indijïn gij en schrijver dezes twijfelt er niet aan dat zulks het geval zijn zal acht slaat op dit verzoek deze uitnoodiging ziehier wat hij zou wenschen voor te stellen en wat ge alsdan te doen hebt Begeef u morgenavond omstreeks negen uur met vroeger en niet later naar rue de l hommearmé Ga die straat door tot aan het hoU dat nummer 17 draagt Gemeld huis is een huurwoning door vele gezinnen bewoond Ga tot aan de vyfde verdieping an klop aan de tweede deur van de trap af Men zal u ppen doen Mocht ondiïr het beklimmen der trap de een of ander u vragen b wien ge wezen moetf Kestuer hü houdt dezen voor een eerlük man die de inspraken van zün geweten volgt Dreyfus maakt naar aanleiding der verklaring van een getuige over de huiszoeking in 94 bü hem verricht de opmerking dat men zonder uitzondering alles meegenomen heeft Maar er ontbraken toch blaadjes aan uw dictaat van de KrggBschool vraagt de President Neen kolonel antwoordt Dreyfns niet in 1894 Gonse zegt dat hü een brief ontvangen heeft van Lechatellier inspecteur van den waterstaat waarin deze zegt dat hij 6 of 7 jaar lang een toegangskaart had voor het ministerie van oorlog hü is daar zeker honderdmaal geweest zonder dat hg zgn kaart meer dan tienmaal behoefde te vertoonen en eens had hü een vriend meegenomen Dreyfus antwoordt Het reglement is ondubbelzinnig Dit bewust alleen dat zekere lieden het niet volgden Demange voegt er bü Het bewgst ook dat anderen dan officieren inlichtingen konden verkrügen Bertin zet zün getuigenis voort Hü zegt nog dat hü in 93 een gesprek met Dreyfus had dat een zonderling licht werpt op diens vaderlandslievende gevoelens Door den president ondervraagd over de aanwezigheid van Dreyfus op lü bureau om één uur s middags zegt Bertin dat het gewone uur 2 unr is overigens was Dreyfus toen ook in zgn eigen Bertiu s bnrean want alle officieren werkten in hetzelfde vertrek En daar werden de aanteekeningen bewaard en Dreyfns kende het woord waarmede de kasten opengemaakt konden worden De grUfler leest een brief voor van Scheu rerKestner die zich verontschuldigt over zgn afwezigheid en de geschiedenis van de zaak uiteenzet Hü legt nadruk op de bekentenis van Esterhazy en spreekt over den langdurigen twüfel waarin hü eerst verkeerde Aan het slot van zgn brief nit Schenrer den wensch dat er spoedig recht moge geschieden in het belang van het leger de gerechtigheid en het vaderland Bertin spreekt nog over zgn gesprekken met Scheurer zg konden elkaar niet overtuigen Bü de manoeuvres terwül Billot langs het front van de troepen reed zeide hü dat hg hem spreken wilde Verlaat mü dan niet antwoordde de minister Bertin sprak hem toen over de stappen van Schenrer en Billet antwoordde Zeg aan Schenrer dat hü niets doet ik vraag bet hem als een ond vriend Ik seinde dadelük aan Schenrer want ik kon niet naar den Elz gaan Demange stelt Bertin vragen Deze antwoordt dat hü er de familie van Scheurer nooit onkundig van gelaten heeft dat hü Dreyfns schuldig achtte Wat de gesprek i l ii B dan moet ge zijn bij Jacques Aubry Schrijver dezes moet er op aandringen dat ge u met doet vergezellen door wien het ook zij en d3t ge den mhoud van dit schrijven aan niemand bekend maakt Dit is een vereischte Ingeval het u volstrekt onmogelijk zou zijn mijnheer Louis Dubourg u morgenavond op bovengemeld uur te bevinden in rue de l homme armé zoo zal het voldoende zijn dat gij u doet vervangen door uw boezemvriend door den burggraaf Raphael aan welke alsdan de mededeelingen zuUen gedaan worden die u aanbelangen Geloof mijnheer aan de gevoelens van toewijdmg en belangstelling die schrijver dezes jegens u bezielen ofschoon hij ora redenen die ge welhaast vernemen en goedkeuren zult dezen brief niet onderteekent De brief droeg inderdaad geen handteekening Onder het lezen had Raphael een algeheele verandering ondergaan Hij was als verpletterd Ër was een onbekende iemand die zich eerst Jacques Aubry noemde en daarna het wenschelijk acht zich niet te noemen die zijn geheimen bezat Zijn geheimen bezitten wilde zeggen de beschikking hebben over z n leven en sterven Het leed bij den jonkman geen twijfel dat deze onbekende de waarde van zijn bekendheid met dat verleden duidelijk en helder inzag en besloten was er voordeel uit te trekken WardtvtTvolgd 0