Goudsche Courant, donderdag 14 september 1899

J o 7901 Donderdag 14 September 1890 TANDARTS E CASSITO Turfmarkt in Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van tot S uur ZONDAGS geen spreekuur SSste Jaargang ÖPRUIMII G van titte nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen COIKMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No St De tiitg ave dezer Coui ant gfeschiedt d a g e 1 ij k s met uitzofidering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Behaiig§elpapieré ii Tekfonn No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer l Centen Groote letters worden terekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd f Heden overleed in Aen ouderdom van 53 jaar onl bartel k geliefde zuster en bcbuwdzuhter Mojnffrottw RUSSIE AGATHA DUXHOORN Uit aller naam C DIJXHOOEN Gouda 12 Sopt 8 9 ZEILEN LINOLEUMS XafdRh óstt cMattsti B P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR 8PRf UU ÏKIT in alle Boorten HAABWEBEElir ¥ ed J C SIBBES Op verzoek tot en ract Donderdagavond HartcHk dank voor do begunstiging Door bijzondero uraatandigheden wordt terstond TE KOOP aangeboden een druk beklante Water en Yuurnering met KKUIDKNIEHSWARKN Te beVragcn Brapierstraat No 209 TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLUWËELEN HINGEL 1 22 NBDERLANDSGHE RIJWIELFABRIEK Directeur ü BüttGEltS DEVENTER Model A zonder rem en schermen l 87 50 Model A met O 80 Model A 110 Model AA 126 Model AAA U5 LUXE RI 7WIEL 160 GEWONE AGATKNE8 165 LUXE ACATttNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen 6 hooger Vor enwWiger J C DEHUITER Gouda Schal l n var TOOT de oogelukkï alacbtoffera der Zelt betlekking Onanie en gehe me nitjipattingen is bet beroemde werk ZDr Retau Hollandsche nitgare met 27 afb Prua 2 gulden leder die aan de verschrik kelgke gevolgen van deze ondeo lydt moet het lezen de oprechte leenng die I het geeft redt jaarlpks duizend van een zekeren dood Te yerkrögen bü hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 v franco tegen inzending van het bedrag 1 ook in postzegels en in eiken boek I handel in Holland I Paitt Expcller Dflttig jaar wordt dit mid del met yarraaaeod siiooe sla puDBÜUeDde iDWryviug aangewend tegeu Rheumatiek Jich t VertoJdh eid pljii in den si rog Dit b YW £ 2 HmSmï W 11 dientdanlSsS den veittouwen Men iBttjL op het tabnokBmerk Aniot Adfl 28 75o enB0cde0 in de meeste apolhoken Ic imstordam hu Dloth 01e ban van Tuyfl en Saudet 3tll W t to iM W i 1 Qecomblneerde NATUUR 6EHEESIlIRl HTlll6 door planten kruiden ozon water licht lucht enz Bizondere behandebng van zenuwzlekteu verzwakkingen alb gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden ruglijden bleekzucbl nyMVlijden slechte bloedsmenghiK ziekten der stofwlsselint burMIUdeu rhcuiuatlsmus Isschiaa vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling m speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium ArentsMgh v WRBI RC bij Den Haag aan de Geestbrug O eem toeter adres voor alle soorten SCHOEN WERK als het Wbrabiisch Schoen en laaMraagMijn KLEIWEG E 30 tegenover de ipoi f Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend g AUe reparatiën en aangemeten werk FRANSCHE ST00MVEE7EHIJ chemische Wasscberll H OPPE illi iMEI 19 Kruiskade Rotterdam ChbnvetMürd door Z M den Eon u der Belgen Hoofddepftt toot QOUDA de lUt x A VAN OS z SpêciiiUtnt TOor het toornen en verron van ftUe Heerenen OameBgarderobeQ aldonk alt Kinder otderen Special inriohtiog voor het toom n van plnobe mantelf veenrn bont enz Oordgnen tatelkleedeu on wonlen naar d uieuwste en laatoti métlimlH iivortd AUe oe l ron hi l i toomd of urnvcrlti worden on Un lnI lk voor di tfczondi p u Tolgens ftAel lu w rkl BtollifgSohoonmakory GocDA Drnkvan A BEISRMAN Zj Woensdag 13 Sept OPENING VAN HET HïgiiziinTlLTERBEIUIE voorheen KEIJSER Korte Tiendeweg GOUDA VAN Barnes en leeren Confectie Bedden Bekeos Karpetten Tricotgoederen Uode artikelen enz enz Door mjjne btclregcl oHede artikelen teyei peer lage doch v te prljxen te verkoopen hoop ik bet vertrouwen mijner geachte begunstigers waardig te worden en noodig II derhalve beleeld tot een bezoek aan mijn Magazjn nit Hoogachtend DEd dw dienaar Th VEKBERNie BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paar denmarkten OP WOEKSDAu 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bii plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in eén COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkr gbaar tegen 1 Iiel l ol II voor f 10 bij A BIPKKMAI en Zn LANGE TIENDEWEG GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao = j tj I Dwimatige door de nieuwste iütvitnliiig in ip n ai Kinaal gebied Terbeterd ftibrlcatle OU uitsluitend gebruik van fijn en fijnsto grii ht £i i ü i pivrtinii roi Vn verbruiker v ii Stollwerck s Chocolade eu Cacao oen anberelensw aardig fabtümat nauwtcurt beantwuurdi nUo aiic den inhoud d lesitiEtiketten De ma beliaalde 87 Brevets als Hoflereraiicler 44 Eero Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs an uitmuntend ffia labrika t Keeds 187i si liieof do Accademio natonall Ide Paris 1 Nous Tou d4 amoim tmo n A Ule d or pr tni r la He en ooneldorfttlon oei votr exoeUente fiabrloatloii da Obocolat bonbons vaiieB eto etc 1 tWiwarGk t bbrikaat ia verkrijgbaar bij U H Cenfiseurs Banliotbakkera enz enz OenSBUlvertogenwoordiger Toor Nederland i Jdius Hatt mlodt S Patent H StoUen ilKUUrglin FlUllU inuwln luitM V Amtórdam Kalvorstraat 103 Der aTimU Erfnill HMrm uurthlmen Huchahmuugen fêl Zuf M r m r llmr H W0UO W f lMm f O mt Kinlt m S ZÜIDER HYPOTHEEKBANK geeettlaa te BliGllA Maalschappeliik Knpilnal Een 1llllOen Gulden waarop 10 pCt gestort Geheel geplaa lat Directeuren Mr H R VAN MAA8DIJK en E J M DE BEÜIJN De Bank verstrekt voor raate termünen geWen onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente onder voomitbetaUng en xontler bijberekeiiinii van admtntatraUekoaten en geelt 3i en 4 pCt JPaadAWetteii uit in stukken van ƒ 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere iuliehtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Goüda bjj de Firma MONTIJN DORTLAND Hulicnlawlscft Over lcht Zola doet in de Anrore een bekentenis Hij wist in den loop van Januari 98 vóór zijn proces nit de stelligste bron dat Esterhazy de verrader was En nu belooft hjj dat wanneer geen recht zal zp gedaan voor den 23en November zijn nieuw proces Labori en hiJ opnieuw zullen helpen recht e doen Te Versailles zal Labori dus zjjn pleidooi uitspreken dat hij te Rennes achtergehouden heeft en hij zal mogen pleiten zonder vrees voor mji want zegt Zola ik ben bereid de waarheid te betalen met mijn vr heid met mijn bloed De stemming van het mooie artikel is meer droevig dan heftig ondanks de scherpte der beschouwingen Schrik niet schrijft hij voor den afgrond waarin het edelmoedige en flere Frankrijk rolt en voor de ontzettende gedachte dat Duitscfaland door openbaarmaking van bescheiden de ontknooping van het vijfde bedrijf ïiou brengen I Dat de regeering zich dus haaste het begin wordt straks verwacht De Lanterne waarvan MiUerand hoofdredacteur geweest is beweert dat de straf van Dreyfus toch met een vierde verminderd kan worden op grond van art 4 der wet van 5 Juni 1875 terwijl art 2 der wet van 14 Augustus 85 gelegenheid geeft Toorwaudelijk In vrijheid te tellen eiken veroordeelde van goed gedrag die de helft van zijn btraftp ondergaan heeft En Dreyftts is reeds 47 maanden op het Duivelseiland gevangen geweest Alle groote bnitenlandsche bladen houden zich nog met de Dreyfus zaak bezig en keuren in meer of minder krasse bewoordingen de veroordeeling af Frankrijk verbeurt door dit onrechtvaardige vonnis de sympathie van alle beschaafde natiën In Engeland dringt deze zaak zelfs de Transvaalsche quaestte op den achtergrond Ziehier eenige staaltjes van betoogingen tegen Frankrijk Te Indianapolis werd bij het bekend worden van het vonnis een Fransche vlag verbrand In een der New Yorksche schouwburgen werd een tooneelspeler die het ongeluk bad een Fransch officier te moetön voorstellen uitgefloten waarop het publiek three cheers gaf voor Dreyfus De directeur van de Wright Iron Company to Chicago heeft zeer onrechtvaardig tien Fransche werklui ontslagen die juichten toen het vonpis bekend werd Senator Stewart van Colorado zal in den Senaat voorstellen dat Amerika zich officieel FEVILLEIOX Gedenksehrlllen vao een Gelohoeker ANNIBAL DE VONDELING Naar Het Fransch POOR W NUTTER 294 Van alle kanten kwamen nieuwsgierigen aansnellen Men was er zeker van dat afschuwelijke dingen aan het licht zouden komen Het was alsof er iets geheimzinnigs in de lucht zweefde De commissaris van politie die den troep aanvoerde naderde de deur sloeg met zijn vuist op het paneel en riep met luiden stem In naam der wet sommeer ik u dez deur te openen I Èr kwam geen antwoord Allea bleef stil De deur werd niet geopend De gordijnen werden niet vaneen geschoven De commissaris van politie herhaalde jn formule De uitslag was dezelfde De gemoedsbeweging der toeschouwers klom van oogenbhk tot oogenbltk In ademlooze spanning stond men naar de deur te turen De commissaris herhaalde nogmaals zijn bevel Vruchteloos Toen werd de deur opengebroken De mannen der wet traden binnen De toeschouwers verdrongen elkander om een blik in den gang te werpen zal terugtrekken van de Parjjsche tentoonstelling Een Berlgnsch raadslid zal in de eerstvolgende raadszitting voorstellen dat de hoofdstad van het Doitsche Bp de toezegging voor het geven van een aïzonderlöke inzending zal terngnemen Te Darmstadt is generaal Mercier in efflgie aan den Witten Toren opgehangen Do pop werd door de politie verwijderd Te Boedapest werd de nitspraak begroet met de kreten Weg met Frankrigk Weg met Mercier Leve Dreyiös Een troep menschen trok naar het Fraascbe consnlaat om daar te betoogen en moest door de politie worden ntteengejaagd waarop de omtr van het consulaat werd aifgezet Het is te begrepen dat men na de beschouwingen over de houding van den krggsraad na hoort vragen En het Ministerie f Ja wat zal het MinistorieWaldeck Rous sean doenP Toen het optrad werd het door de nationalistische en anti semitische pers aanstonds bestempeld met den naam van ministerie van vryspraak Het zon wel zorgen dat de verrader werd vrögesproken Tot dusver is het anders geloopen De krijgsraad heeft Dreyfns veroordeeld en ziedaar dezelfde pers van zooeven die reeds waar het ministerie aanvalt Zeker als de juristen van het ministerie rechters waren geweest over Dreyias dan zou het vonnis althans niet zulk een erbarmeiyke parodie op juridische logica geworden z jn Maar zg waren geen rechters en zü hebben niets kunnen doen aan dit vonnis dat zeker niet par ordre van het ministerie is geveld Toch wordt het ministerie nu reeds aangeschreenwd door de organen van het onrecht Waarom P Omdat die organen vreezen dat het ministerie de gevreesde Nemesis van het Hol van Cassatie wier stap al gehoord wordt niet zal weren Cornély merkt in de Figaro op dat de anti republikeinen met deze houding een gevaarlijk spel spelen Toen het ministerie Waldeck Rousseau optrad en er nog getwist werd over de onschuld van Dreyfus waurbü de radicale pers heftige aanvallen tegen het leger ondernam toen was het voor de conservatieve republikeinen moeilyk om tot een republikeinsche concentratie toe to treden Maar als men nu de bedoelingen van het ministerie verdacht gaat maken wanneer het niets andert doet dan wat het mag en moet dan werkt men de republikeinsche concentratie in de hand Enkelen der meest vrijpostigen volgden de politiemannen die hen evenwel op straat teruff drongen en den ingang bezetten Evenwel vastbesloten deze geheimzinnige plaats met te verlaten alvorens hun nieuwsgiengheid bevredigd te hebben gezien bleven zij wachten De deur werd weer gesloten De inannen der wet na opnieuw tevergeefsch de bewoners gesommeerd te hebben zich te vertoonen gm en verder Zij doorliepen de vestibule waar het zeer ionker was Deze vestibule met vierkante marmeren erken geplaveid wit en zwart beurtelings in den vorm van een dambord In de muren aan weerskanten waren nissen elk dezer niwen twaalf in getal bevatte een beeld m zvrart marmer allen een toorts vooruitstekende die bij feestavonden waarschijnlijk ontstoken was geworden in de dagen van den markies de Noce Al deze lieeiden waren zwart met uitzondering van de oogen en der unden die wit waren In de halve duisternis schenen zij de bezoekers verwonderd aan te staren en men zou zich met behulp der verbeeldmgskracht even zooveel wezens hebben kunnen voorstellen die eenmaal geleefd hadden en door een onverklaarbaar wonder versteend waren op het oogenbhk dat een glimlach hun lippen plooide HOOFDSTUK Xm HST ONDERZOEK Achter in de vestibule was een groote dubbele glazen deur door welke men toegang erlangde tot een breeden met een tooper beladen trap Hot ministerie kan door deze aanvallen dus slechts worden gesterkt En de juistheid van Cornély s opmerking wordt reeds door de feiten aangetoond Verscheidene republikeinsche clubs in Frankrjjk hebben telegrammen en adressen aan het ministerie gezonden om er op aan te dringen dat het zal volharden in de nitvoering van z jn programma waarbij het op den steun van alle republikeinsche groepen kan rekenen De toebereidselen tot het zenden van meer troepen naar Transvaal worden in Engeland en Indië onverdroten voortgezet Naar het heet verfrokt Sir Kedvers Buller die aangewezen is om in een oorlog het opperbevel te voeren ofschoon zgn benoeming nog niet ambteiyk bekend is gemaakt reeds a s Zaterdag naar 4e Kaap Bennet Burleigh de oorlogscorrespondent in de Daily Telegraph die met den laatsten Hoedaneeschen veldtocht zich wakker geweerd heeft is verleden Zaterdag al gegaan Dat luidt das alles op oorlog En dat Zondag van vele kansels in Engeland voor den vrede is gepleit en gebeden is daarvan in zekeren zin ook een teelten daarentegen luiden de berichten uit Pretoria weliswaar iets gunstiger Men meent er opgemerkt te hebben dat de regeering der Republiek wat moer hoop heeft op een vreedzame oplossing Üf daartoe de verklaring van staatsprocureur Smuts zelfs aangenomen dat hü voor de regeering sprak toen hü de snzeroiniteits kwostie als van de baan geschoven voorstelde meehelpen zal nog te bezien Want men laat de suzereiniteitskwostie van Engelschen kant niet los Dat gaat zoo maar niet zegt de Times Dfi bewering van Transva l dat het een souvereine internationale staat is nota van staatssecretaris Reitz is gelijk Sir A Milner gezegd heeft als een uittarting voor Hr Ms regeering Het is een onzinnige en geheel onnüodige uittarting die achterwege had moeten blijven Maar nu het gebeurd is moet de zaak zoo uitgemaakt worden dat zoo iets nooit meer gezegd kan worden Er is geen prijs dien het volk van Engeland niet bereid is te betalen teneinde ziJn positie als de oppermachtige mogendheid van ZuidAfrika te handhtiven Als de Times daarmede de gevoelens van het Engelsche kabinet uitspreekt dan is en bl ft nu de suzereiniteit de kwestie tusschen Engeland en Transvaal en wiJ zoudon ons in de Bojsren wel zeer moeten vorgissen indien dit geschil niet een bloedig einde zou nemen Tonzü men natanriijk van Engelsche die naar de bovenverdieping voerde iMooie WWden zeide de inspecteur tot den commissaris op de beelden wijzende Wel mooi antwoordde deze maar vnj zonderhng U hebt gelijk Alles is bier mm of meer vreemd en zonderhng Deze vestibule met haar grijaaende beelden wier oogen schijnen te bewegen en met iemind mee te gaan als hij er in kijkt deze sombere stdte de zware bedompte lucht ik vrees dat het gerucht dat ons hier brengt niet geheel uit de lucht gegrepen is Wie weet wat hier nog aan het licht komt Ziedaar iets wat we weldra zullen weten hoop ik was het antwoord Zij openden de glazen deur en begaven zich alten naar de eerste verdieping Men kwam in eene ruime antichambre hierop in en prachtig gemeubeld vertrek Vervolgens stiet men op eene gesloten deur De sleutel even wel stak nog in het slot Na zich door roepen overtuigd te hebben dat de naaste kamer ledig was er volgde tenminste geen antwoord op hun geroep werd de deur geopend De commissaris trad binnen Oogeublikkelijk deinsde hij weder terug met een kreet van afschuw Deze kamer was in de diepste duisternis gehuld een afgrijselijke stank een merg en been doordringende geur van ontbinding vulde de ruimte tn een oogenblik stroomde de bedorven lucht van uit het vertrek en vulde de antichambre de oanweaigen voeklen zich het bloed naar het oi Van beide zjjden goed vond de zaak te laten rusten Intusschen wordt de toestand in Transvaal zelf met den dag erger Geld wordt er niet meer verdiend faillissementen zyn er ongehoord veel te Johannesburg staan tallooze huizen leeg De stadsrand zal de regeering om f 300 000 vragen voor onderhoud aan de nooddruftigen Ook te Pretoria heerscht gebrek En na beginnen vele gezinnen ook al Bloemfontein te verlaten en aan de Kaap de wijk te nemen De leiders van de agitatie aan den Band hebben gelijk men weet bijna allen reeds hun huid geborgen De Cape Times die er eerst haar minachting over heeft laten voelen is nu echter blijkbaar tot de orde geroepen en beweert dat zij toch eigenlijk niet beter konden doen en dat ban gedrag met het verhevensto ideaal van plicht overeen te brengen is In deze lof klinkt de minachting toch nog door Verspreide Belichten Feankhuk De laatste personen die te Rennes verblijf hebben gehouden tijdens hot proces zijn vertrokken üedurcnde het proces ziJn van het tclegruafkantoor to Rennes uit 8 i 9 miUioen woorden geseind terwijl totaal ongeveer 450 000 francs aan seinkosten is ontvangen Zaterdag j I werden ongeveer 3 000 telegrammen aangenomen met 1 3 X 000 woorden Men berekent dat do vreemdelingen to Bennes een mlJHoen francs verteerd hebben gedurende hun verblijf lïergistermorgen is Jules Uaérin op het dak verschenen van zijn vesting in de Rue de Chabrol Een agent die aich op een naburig balcon bevond riep hü toe Wij hebben nog brood voor twee dagen het is weinig maar dan zullen wü verder zien DiTiTsmi ANn Czaar Nicolaas van Rusland wordt met zijn gemalin 20 dezer te Darmstadt verwacht Het keizerlp paar zal aldaar 5 6 weken vertoeven terwtjl het heet dat de czaar ook een bezoek zal brengen aan Potsdam PORTIIÜAL De Fransche doctoren te Oporto verklaren in een nota aan do pers dat de ziekte kan voortduren zonder dat zij aan omvang wint Het is onmogelijk andore Europcesche steden voor besmetting te vrpwaron maar de pest zal zich waarschünlijk alleen in die steden vertoouen waarinde iiygiönische maatriolen veel te wenschcn overlaten De nota hoofd stijgen en vluchtten weg De commissaris evenwel gaf een der mannen bevel zich in het vertrek te begeven en de ramen te openen desnoods door de glasruiten te verbrijzelen opdat de atmosfeei gezuiverd zou kunnen worden De man gehoorzaamde met duidelijk lAerkbaren weerzin Hij gehoorzaamde evenwel Hij trad de duistere ruimte binnen zijn zakdoek voor den neus houdende en zyn adem inhoudende Hij wierp de gordijnen open schoof de vensters omhoog en Hnelde weer heen De biiitenlu ht stroomde binnen Na een halt uur was de kamer zonder gevaar te betreden t commissaris over hreed opnieuw den drempel Het vertrek was prachtig gemeubeld Groote schilderijen bedekten de wanden Üikkc tapijten waarin het geluid der voetstappen verloren ging lagen op den grond uitgespreid De meubelen waren alle van fijne houtsoorten i rachtig bewerkt en kunstig uitgesneden De commissans en de inspecteur zagen dit allesmet een enkelen oogopslag Het hield hun aandacht zelfs geen minuut bezig Zij zagen zelfsternauwernood naar de meubülen en kregen vanden half onwillekeurigon blik die ze er op wierpen geen andoren indruk dan dat ze door eenworsteHng in of meer gehavend verschoven enin wanorde gebracht waren Aandachtig staarden ze van uit het midden der kamer naar allehoeken Wordt vervofgd