Goudsche Courant, donderdag 14 september 1899

i m r 8 88 9 01 9 85 S 48 8 81 8 59 H 9 08 9 19 M6 i B0TTBRD M 500DA Tieo Terea B Kotterdam Beura k n it a a f t w t a K t 9 K n u at a 7 0 a a Rottordsm D P 7 16 7 87 a 9 40 11 87 a 11 48 1 05 a 8 40 a 4 16 5 41 a a 9 89 10 80 Botterdnm U 4 45 8 46 8 10 f 7 16 8 40 9 68 10 19 11 86 11 18 1 44 a 8 51 4 06 4 87 6 85 6 85 8 17 8 a 9 68 Oapelle 4 55 IM a a a J a 10 19 a t a a 10 88 1 54 a 4 47 a a a 8 87 a a a 10 08 Nieuwnkerk 8 04 8 08 a a 8 01 a a 4 64 8 84 a a a 10 16 a Hoordreohl 6 11 8 14 J a 10 48 a It 1 08 a 6 01 8 41 a t 1 a 10 18 S d 6 17 8 10 6 8 7 44 p 08 8 11 9 00 10 0 10 17 10 49 11 64 17 08 18 84 l ll 8 14 1 8S 11 4 09 4 84 6 07 6 46 6 66 8 11 8 47 8 18 8 80 58 10 88 10 49 M AUe Ie en Ie kluee eitn betalen e FuulUtlet op dm loop ku niel gerekend orden A BollindKlie ipoor OOUDA OEN BAlOitoe tanc Oouila 7 86 8 09 8 48 8 8 9 88 9 87 10 1911 15 11 18 18 16 1 08 1 01 8 1 4 18 4 65 5 16 6 4 8 15 7 17 7 89 7 6 8 10 8 i a l8 10 18 llOJS 10 40 11 1 Z Tenhui D MoarkapeUa 7 87 SoaloniiMi Zegwaard 7 48 9 00 a a a a 11 80 1 18 a 8 07 a 8 U 10 18 1 9 09 a a a ll l a a 1 89 a 1 a a a 81 i 10 17 Voorburg 8 0 1 a a a a 11 66 l 8 a a a 6 sr a 88 P 10 8 Haite 8 U7 8 86 9 10 9 18 56 10 86 10 48 11 46 11 1 M 1 80 1 48 8 41 4 15 4 4S 5 87 6 86 8 16 8 48 7 45 8 06 8 41 8 48 8 16 t 40 10 44 10 68 1107 11 44 Directe SpoorwegverblBdlngcn met GOUDA Zomerdlenst 1899 AaoRevangeD 1 Mei TUd vao Greeowlch flOUnt KOTTIBDAIiTi nm 11 1 11 18 11 58 1 18 1 11 8 88 48 4 1 4 19 4 48 U H 1 4 66 11 85 1 7 I 6 08 11 41 I 1 14 5 09 11 61 11 81 1 18 1 80 4 4 40 6 18 1 64 4 04 4 68 8 18 7 14 6 40 8 80 7 88 AUmo du Dlntdaga 1 Alleen Ie oa 8e klMee Bxtre hulieUlen Op de treinen i n Zondag Mundaf en Dinadeg jéndugMlie ntonrbiljetten voor de 8e kl verbijgbwr tegen enkelen Tnehtprij B HollindHilie Spoor HlRa 6 418 05 7 06 7 10 7 45 8 SJ 9 00 9 45 10 1111 17 11 88 18 00 1 85 8 46 8 00 4 00 4 80 4 46 5 80 8 18 7 00 7 48 7 55 1 56 9 48 10 80 Voorburg 6 48 10 17 1 41 4 18 6 18 1 4 Zo l tm ï g 08 10 88 1 66 4 40 8 80 10 08 e enli Mo 8 18 10 48 8 08 4 5I 6 89 10 18 Onudi 8 84 8 8 7 S1 7 41 M 9 OS F 87 10 18 lO U II M 1 08 18 87 8 17 8 14 8 17 4 J7 1 01 6 11 8 00 8 50 7 87 8 10 8 18 9 11 10 15 10 69 Huiaonikatreln elleeo le en 9e kltlee extra betalen V Reiiigore foor de lijn Brenkelen Anuterdun nogei Tie Utree t reinn e 0 U U A A IISTE8DAH iaa lena loudn 8 19 8 0 8 17 9 18 10 10 10 7 11 6 1 13 1 88 8 88 4 0 6 13 b i 8 13 M8 8 16 S lt 1S 8 10 60 11 00 AmiLW 8 01 8 63 0S 10 16 10 14 11 48 13 671 00 3 88 4 16 4 67 6 00 6 87 6 57 8 16 B OOlO Oi 0 1010 48 187 1 61 Aliut a 8 19 9 08 80 10 30 11 09 1 08 l 9 16 8 41 4 80 6 18 8 18 7 18 8 80 1 1 8 10 18 11 00 11 81 11 07 i I UIOA IITKCCHTilee aem H Vo7 10 19 10 87 18 00 18 40 8 80 8 17 4 81 8 47 6 05 1 66 8 88 10 81 11 00 11 14 8 87 7 10 10 48 11 88 8 45 3 84 8 8J 7 18 8 48 10 58 gg 10 81 11 46 18 81 1 11 8 08 8 50 8 04 8 18 i 40 7 8 8 6 11 18 11 31 V t C 8 85 7 1 7 40 9 8 9 45 1 18 8 0 11 1 1 80 8 16 8 SI 4 45 8 11 8 SS 7 16 8 10 86 46 Ami W 6 48 8 50 7 86 1 56 9 80 10 00 11 80 18 16 18 40 8 41 8 80 8 46 6 0 8 88 8 60 7 30 8 16 9 40 1 00 loiida 7 17 7 84 8 18 8 4110 18 10 48 18 611 08 1 84 8 83 4 17 4 18 6 47 7 81 7 81 8 14 9 18 10 17 11 10 g T V 8 65 7 58 8 80 8 49 9 10 10 16 10 88 11 88 18 01 1 87 3 08 8 10 3 59 4 48 6 88 8 1 S S 1 8 14 10 S8 11 65 11 87 4 81 7 1 J 8 89 10 46 11 86 4 80 7 87 7 87 8 86 t OO ll 9 81 10 1 11 10 11 11 18 61 8 0 8 40 8 86 4 48 5 80 8 10 7 18 7 68 betreurt de aanwezigheid van het pestcordün rond Oporto omdat daardoor de toeneming der pest in de stad wordt bevorderd Het ware beter dat het geld voor het handhaven van het cordon werd besteed aan gezondheidsmaatregelen te Oporto Italië Twee treinen die kort na elkaar van Qenna vertrokken zijn eergisteren te Campo met elkaar in botsing gekomen drie personen werden gedood 16 gekwetst OosTENSIJK HoNatHUK Te Brünn zijn groote betoogingen gebonden door de arbeiders teg n de snikerbelasting en paragraat 14 Zestien personen werden gearresteerd De regeering heeft den door den algevaardigde Schonerer in 1894 gestichten Bond van Dnitscbe landeigenaars die 7 0 0 leden telde ontbonden Er is dadelijk weer een nieuwe bond opgericht met den naam Deutsche Landwirtebnnd BINNENLAND De Stct bevat het kon besluit waarby de sluiting van de zitting der Htatentiene raal bepaald wordt op a s Zaterdag des namiddags te drie nar De Stct bevat ook het programma voor de opening van do vergadering der StatenGeneraal op Dinsdag den lOden dezer Naar wij vernemen is mr A van Naamen van Kemnes opnieuw benoemd tot voorzitter Tan de Kerste Kamer voor het aanstaande zittingtijdperk De Indische begrooting voor het dienstjaar 1900 moet deze week aan de leden der Tweede Kamer worden rondgedeeld De plannen voor den bouw van een geheel naar de eischen dor wetenschap ingericht natuurkundig laboratorium voor de Polytechnische school te Dellt ziJn dezer dagen deflnitiel vastgesteld Het gebouw zal verrgzen aan het Nieuwe Kanaal aldaar Men Bclirp uit Den Haag Het schijnt nu helaas wel zeker dat men Toor het directeuischap van het Kon Kabinet van Schilderyen van een vacature spreken kan De heer Bredius moet verleden week nog oen onderhoud met den minister hebbon gehad ook op het stuk van boekenaankoop is hom niets toegegeven Daarop heeft hiJ opnieuw bij H M op ontslag aangedrongen en nu zal dit wel niet uitblijven Hem is aangeboden adviseur voor Scboone Kunsten te worden doch hij heeft voor dez titel bedankt zich nochtans bereid verklarend indien bet te pas kwam advies te geven als hij in de buurt waa De schilderijen van den heer Bredius gaan voorloopig uit het Mauritshuis naar Leiden tot na ailoop van de Vierjaarlijksche te Amsterdam De Saul gaat tpeiyk naar Beriyn om door den lieer Hanser onderhanden te worden genomen w Oonda 8 7 80 7 88 8 1 MoordrfloM door 7 87 r rftouwerkerk ir 7 84 n f Onpalle 7 41 i SoHerduii M 8 80 7 50 RolterdamD P 8 48 Rotterdsm B 8 11 tjoud Oudew Woerd Ulraoht 6 10 8 84 7 80 8 18 5 85 6 48 8 08 7 4 8 18 8 68 Utrenht WoerloD Oudev Oauda 8 87 8 15 8 53 6 80 7 08 8 80 7 17 Er worden voor ie vacature verschillende namen genoemd Ook van schilder Vroeger heb ik Oppenoorth hooren noemen nu Willy Martens D Ct Gemengde Berichten Men meldt uit Den Haag In de uitstalling van het magazijn der porselein en knnstaardewerkiabriek Bozenburg in de Parkstraat alhier bljkt dat zich in de residentie een comité van dames heeft gevormd om aan den martelaar van het Duivelseilaud en zijne wakkere gade een bewys van sympathie te geven Is de zitspraak van den krygsraad te Bennes ook niet geweest geiyk vermoedel deze dames met zoovele anderen in gansch Enropa hadden gehoopt en verwacht toch zal naar men verneemt het huldebiyk dezer dagen aan de echtgenoote van den kapitein worden gezonden Hot dames comité is gevormd door baronesse douairière de Constant Rebecque de dames P Delprat en E Rose gravin C van Hogendorp en gravin M van Hogendorp die instemming vonden bg nog een 60 tal andere dames in deze stad Het hnldebiyk bestaat uit een tableau waarvan bet middenvak geheel wordt ingenomen door de handteekeningen van alle dames die aan dit bewys van sympathie wertschten mede te doen In fijne kleuren bevat het verder gansch een zinnebeeldige herinnering aan de Dreyfuszaak In de eerste plaats een opgaande zon symboliseerende het doorbreken van het licht van het goddeiyk recht dan de weegschaal zinnebeeld der gerechtigheid omsloten door een lelie het onschuldssymbool waaronder zich een slang kronkelt de valschheid Eeu zonnig HoUandsch landschap geeft de nationaliteit van de schenksters aan Als randvorsieringsmotief is gebezigd de roos met doornen een zinnebeeld dat kapitein en mevrouw Dreyfus maar al te goed zullen kennen Als opschrilt prjkt op de plaat Témoignage de haute estime de la plus vive sympathie au capitaine et il madame AUred Dreyfus De boerdorg van E t Hart te Lier werd gisteravond een prooi der vlammen Het brandde zoo hevig dat de vuurgloed door het geheele Westland waarneembaar waa Men meldt uit Haarlem Op het atelier van den heer van Vriesland alhier heeft een vreeselgk ongeluk plaats gehad Toen eergisteravond de werkzaamheden waren algeloopen kroop een der meisjes onder de naaimachines Zy werd door de stang gegrepen en haar hoofdhaar word haar totaal uitgerukt Vreeseiyk verminkt is zg naar het gasthuis gebracht Door onbekende oorzaak is brand ontstaan in het huis van den winkelier Gegtenbeek te Kamerik Daar er nogal wind was lag het gebouw weldra in de asoh De spuit wist echter don brand tot dat gebonw te beperken Van den inboedel werd een gedeelte gered 9 54 10 49 ll ll 10 18 Alle aardappelrooiers in den omtrek van Veendam hebben het werk gestaakt Zondag is in een druk beiochte vergadering waartoe ook de boeren waren uitgenoodigd besloten dat alle boeren 11 cent voor de 16 roe moeten betalen Het vorige jaar bedroeg het 9 cent voor de 17 roe In troepjes trokken gister de stakers de geheele streek rond om de arbeiders die aan t werk waren beneden het vastgestelde loon goedof kwaadschiks tot staken te bewegen Bg iedere afdeeling waren veldwachters of marechaussees Het Hbl bevat een BClir JTen uit PortSaid van een der passagiers van de Koningin Regentes aan boord waarvan zich de gou verneurgeneraal W Rooscbüom bevindt op reis naar Indië Daaraan ontleenen wy het volgende Donderdag 31 Augustus kwam de gouver neurgeneraal met echtgenoote en schoonmoeder aan boord afgehaald door den overste M B Bost van Tonningen Dadelgk werd de koninkiyke wimpel geheschen Mevrouw Kooseboom door den commandant van den stoomer den heer C L J Ketting de trap opgeleid ontving aan boord gekomen van den gezagvoerder een boaqnet terwyi er aan mevrouw Pit een werd aangeboden door den administratenr Alle officieren van het Indische leger ook de officieren van den stoomer waren in groot tenue Later werd aan alle dames en heeren Ie klasse passagiers gelegenheid gegeven zich door overste Rost van Tonningen aan den gouverneur generaal en zgne echtgenoote te laten voorstellen van die gelegenheid maakten allen gebruik behalve de vier geestelgke Zusters en een paar heeren Voor het diner werden aan de tafel van den gouverneurgeneraal genoodigd de overste Rost van Tonningen en dr 5 van der Horst met hnnne echtgenooten De dokter is op verzoek van den landvoogd mede naar Indië gegaan en zal bg aankomst in Indië als zyn Igfarts worden aangesteld Aan het diner liet de gouverneur generaal de champagnekelken van alle passagiers vullen en bracht een dronk uit op H M de Koningin naar aanleiding van H M geboortedag Met dien dronk stemden aUen met geestdrift in Evenzoo met een toost van den commandant van de Koningin Regentes op H M de Koningin Moeder Telkens noodigt de gouverneur generaal een deel der passagiers aan zyn tafel Bg het naderen van Port Said werd de koningswimpel neergehaald om eerbewyzen te voorkomen Velen der passagiers ook de gouverneurgeneraal en zyn dames begaven zich te Port Saïd aan wal De heer Rooseboom en zgn dames zonden bg den Nederlandscben consul dejeuneeren s Namiddags 6 uur zou de stoomboot Port Said verlaten In hnn Maandblad tegen de Vervalschingen vestigen dr van Hamel Roos en Harmens de aandacht op een mededeeling welke zg ontvingen van een Engelschen correspondent J 7 68 9 19 9 4 9 4 8 88 10 01 10 18 11 10 10 00 10 84 10 64 In een hstel te Londen zoo luidt het nuttigden verschillende reizigers in blik geconserveerde Amerikaansche vruchten met het noodlottig gevolg dat allen ernstig ongesteld werden terwijl een hunner de hoer F W Bartlett uit Philadelphia spoedig overleed De lijkschouwlag bracht metaalvergiftiging met hevige ingewilndsontsteking aan het licht Het behoeft geen betoog zeggen de heeren van Hamel Roos en Hannens dat een dergelgk bericht waarbg bet geen onbepaalde vermoeden of ongenoemde personen geldt doch zeer positief geconstateerde feiten een hoogst leerzame waarschuwing bevat Immers nog steeds wordt op de meest zorgelooze wjze voortgegaan met den verkoop van bttitenlandsche vruchten en groenten in onvernist blik en een zoo hoogst ernstig geval met doodeltjken afloop als het hierboven aangehaalde schgnt noodigtezyu om de autoriteiten tot waakzaamheid aan te sporen Sedert jaren hebben wg herhaaldelgk gewezen op het gevaar van slepende vergiftiging waaraan men zich blootstelt door zure vruchten en groenten die daarvoor in aanmerking komen in onvernist blik te gebruiken Als gevolg dezer mededeelingen hebben zeer vele fabrikanten waarom niet alle f zich van het verniste blik voorzien en zoodoende metaalvergiftigingen buitengesloten Nu het gevaar van elders dreigt en buitenlandsche schadelgke waren bg ons ongehinderd ingevoerd kunnen worden waarschuwen wy nadrnkkeiyk hiertegen en maken onze autoriteiten opmer i zaam op de te Londen officieel geconstateerde feiten Wie buitenlandsche vruchten en groenten in overnist blik koopt met yoorbggaan van onze eimn voortreffelgke en onschadelgke producteis moge bedenken dat ernstige ziekte en erger hem bedreigt eh dat een slepende metaalvergittiging dikn gls eerst dan zich duidelgk openbaart als Ihet voor een radicale genezing te laat is Enkele personen van Schuddebeurs gemeente Hontenisse zyn gedagvaard om deze week voor den rechter van instructie te Middelburg te verscbguen in zake een op den derden dezer maand door zekeren F V aldaar gepleegde poging tot moord De verdachte een jonkman van 18 jaar zon met een geweer enkele schoten hebben gelost op de als getuigen opgeroepen personen M Ct Gistermorgen is uit het Kanaal in DenHaag opgehaald het lyk van een net gekleedmeisje een jeugdige tlaaister die sedertenkele dagen werd vermist uit haar woningaan de v R straat Ht t werd naar de alg begraafplaats overgebracht Men vond bg tlyk een briefje waarin de ongelukkige ver klaarde dat zg door den omgang met eenslecht mensch een ein e aan haar jeugdigleven maakte Zy nam afscheid van Frederik den verwoester vetimoedelgk van haarlevensgeluk f Het briefte was geteekend Anna Vad 8 17 8 81 1P 19 10 87 11 8 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 58 8 03 1 10 8 17 8 18 8 50 10 47 10 66 11 48 8 60 In de gevangenis te Winschoten heeft P Achterhofl die door de rechtbank was veroordeeld tot 2 maandeiJ gevangenis omdat hy zyne stieldochter op 11 Juni getracht had te doeden en haar toen lichamelgk verwondde zich geworgd Toen de cipier hem s avonds eten kwam brengen in de cel vond hg A dood De man stond bekend als een slecht sujet STADSNIEUWS 8OÜDA 13 September 1899 Het telegram aan Kapitein Dreyfus hetwelk ter onderteekening heeft gelegen in het Café VredeBest is heden verzonden met meer dan 100 handteekeningen van alle richtingen uit deze gemeente In den uitslag der Sehietwedstrgd is een fout ingeslopen er staat voor de Weerbaarheid 5e prgs aangeboden door den heer J J Prins van Doesbnrgh dit moet zgn door den heer ö Prince en op de flobertbaan Leo C Becking moet nog bgkomen na loting met den heer van der Jagt Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wg nog het volgende Gezondheids Commissie De Oppnbare Gezondheids Commissie verloor door het vertrek van den heer J I Bijk uit de gemeente een yverig en belangstellend lid In zijne plaats werd benoemd de heer C J C Hoogendgk b Gemeente Politie Met ingang van 1 Januari verkreeg het personeel van de Politie eene uitbreidinif met één hoofdagent en één agent der 3e klasse Het bestaat thans onder den Commissaris van Politie uit een Inspecteur drie Hoofdagenten drie Agenten der le vier der 2e en acht der 3e klasse Allen doen afwisselend zoowel bg dag als des nachts dienst Het bureau is gevestigd op het Raadhuis alwaar zich dagelgks van t morgens 8 tot s avonds 10 uur de Agent van de wacht bevindt terwgl de overige in dienst zynde Agenten na afloop van hnnne rondes verbiyf houden in het Politielokaal aan den Groeneweg De Agent der 2e klasse B C van Donselaar verkreeg op zgn verzoek wegens zgne benoeming tot Gemeente veldwachter te Schoonhoven eervol ontslag Bevorderd werden tot Hoofdagent de Agent der le klasse P Leemeyer tot Agent der le klasse de Agent der 2e klasse A Mulder en tot Agent der 2e klasse de Agenten der 3e klasse W C Swanink en G Kramp terwyi tot Agent der 3e klasse aangesteld werden J van Katwgk A C Hoogendoorn A de Brnin en M Lunenburg van welke de eerste en de derde reeds bg de Politie werkzaam waren geweest respectievelgk te Franeker en te Schiedam Het aantal processen verbaal in het afgeloopen jaar opgemaakt bedroeg 544 en wel wegen a Misdrgven als 1 tegen de openbareorde huisvredebreuk 2 tegen de algemceneveiligheid vermoedelgkc brandstichting 3 tegen het openbaar gezag verzet tegen depolitie 2 tegen de zeden mishandeling vandieren 1 verlating van hulpbehoevenden 3 beleediging van ambtenaren by de rechtmatige uitoefening Runner bediening 8 beleediging van particulieren 1 mishandeling vanambtenaren 22 mishandeling van particulieren 43 diefstal waarvan 36 daders na opsporing bekend zyn geworden 11 verduistering waarvan 9 daders zyn opgespoord 4 bedrog 1 benadeeling 2 vernieling en 2 begnnstiging b Overtredingen als 24 tegen de algemeene veiligheid van personen en goederen baldadigheid straatschenderg enz 19 tegende openbare orde bedelarg landloopery jburengerucht 219 openbare dronkenschap 3 in zake de veldpolitie 2 tegen bepalingen in zake de scheepvaart c Overtredingen van bijzondere wetten als 8 der Arbeidswet 3 der Boterwet 2 der geneeskundige wet 3 der wet op de jachten visschery 7 der Spoorwegwet en 1 derWapenwet d Overtredingen der plaatselgfce verordeningen als 181 der Algemeene Politieverordening 12 bepaaldeiyk in zake tappergen 5 bepaaldelgk in zake de keuring vanvïeesch en visch 1 der Verordening op deBrandweer en 1 der Verordening op de hondenbelasting Voorts zyn 7 processen verbaal opgemaakt wegens overtreding van het Provinciaal Reglement op de wegen en voetpaden In de gemeente werden voorts aangehou den 37 gesignaleerde personen en 48 minderjarigen terwgl 3 vreemdelingen over de grenzen van het Rgk werden gebracht In 143 gevallen werd de assistentie van de Politie ingeroepen en verleend Vier personen kwamen op noodlottige wgze om het leven namelgk 3 door verdrinking en 1 tengevolge van overrgding door den spsortrein Nachtverb i werd verstrekt aan 260 voeding aan 360 en vrge overtocht aan 25 doortrekkende personen Op het Politiebureau werden verder 362 gevonden voorwerpen gedeponeerd Met medewerking van de Politie zgn eindelgk 105 bewyten van onvermogen 19 paspoor ten waarvan 18 voor het binnenland en 1 voor het buitenland 1 tgdeiyk paspoort voor een vreemdeling en 54 bewyzen van goed gedrag afgegeven 16 met buskruit of mnnitiin geladen vaartuigen door de Gemeente geleid 154 vergunningen om te venten en 238 vergunningen tot bet geven van publieke vermakeiykheden als tooneelvoorstellingen concerten enz verleend 512 arbeidsinspectiën in 470 fabrieken en werkplaatsen gehouden 35 gevallen van ongeluk in de laatstbedoelde inrichtingen onderzocht en bg procesverbaal geconstateerd en 12 perceelen van het kenmerk van besmettoiyke ziekte voorzien Wordt vervolgd ZKVEinfljizisN In deze gemeente hebben zich eenige gevallen voorgedaan van febrls typhoidea Naar aanleiding hiervan verzocht de burgemeester dezer gemeente den ingezetenen hun drinkwater en melk te koken Benoemd tot onderwyzer alhier de heer H A Surink te Zutfen A1UCBRST9L Zondagavond had alhier eene gecombineerde uitvoering van Fanfare Zangvereeniging en Rederykerskamer plaats in het schooUokaal ten voordeele van de gezinnen die door den brand van 31 Aug 11 schade hadden geleden Een talrgk publiek gaf door zyn tegenwoordigheid ingenomenheid te kennen en de uitvoering viel zeer in den smaak en liep best van stapel NiEDWEKKEEK A D IJsEL TusBchon Vrgdag en Zaterdag heeft men zich toegang weten te verschaffen tot de consistoriekamer der Ned Herv Gemeente alhier Een paar kasten één van Samuel en de ander van Dorcas zyn opengebroken In de eerste stonden een paar bussen die opengebroken zyn en waai van de inbond werd medegenomen De goederen van Dorcas bleven onaangeroerd Omstreeks vier gulden heeft men medegenomen De diefstal werd ontdekt door het vinden van de opengebroken bossen op het kerkhof Niet het minste spoor heeft de dader achtergelaten KaïicFEH a d Usel Op last van den districtsveearts is een varken van ongeveer 300 pond loebehoorende aan B Rietveld alhier dat aan vlekziekte gestorven was door verbranding vernietigd Rechtszaken Voor de arrondissementsrechtbank te Rotterdam werd gister o a het volgende vonnis gewezen L den B 29 jaar huisvrouw van C v V zonder beroep te Gonda wegens beleediging van een ambtenaar tot f 6 boete subs 3 dagen hechtenis Vervolgens werd het volgende behandeld In den nacht van 2 op 3 Juni ontdekten eenige burgers en agenten van politie op den Tiendeweg te Gouda dat er een persoon rondscbarrelde in een poort die toegang gaf tot een omheind erf van A Trgbits Terstond werd een onderzoek ingesteld in de poort en werden met behulp van lucifers alle sloten van zich daar bevindende deuren nagezien Toen men evenwel achterin kwam hoorde men een plons en zag men een persoon over de heining van bedoeld erf de vlucht nemen De inbreker want dat was de vluchteling blgkbaaJftliet nu een goed zichtbaar sgoor achter daJI by zich genoodzaakt had gezien door een sloot te waden Zoo kwam men van zelf tot de ontdekking dat de man in een zich daar bevindende schuur verborgen was onder een groote hoeveelheid koehaar Eenig doornat paardenhaar op en bg bekl gevonden bewees dat hy bezig was geweest te stelen Inderdaad was er dan ook gedurende langen tyd door Trgbits veel paardenhaar en waren ook eenige geitenvellen vermist By huiszoeking waren deze zaken ten huize van den arrestant den 42 jarigen sjouwer A L gevonden De getuigen verklaarden van den niet verschenen bekl dat hy te lui was om te werken en dat hg tot verwondering van allen die hem kenden in den laatsten tgd royaal leefde waardoor men op de gedachte kwam dat hy een erfenis had gekregen Bekl was vroeger a jaren by Trgbits in dienst geweest en had uit eigen beweging ziln ontslag genomen Trgbrits zeide wel 80 geitevellen vermist te hebben Het O M vroeg bekl s veroordeelingtot 1 jaar en 3 maanden met vrgspraak voorde verzwarende omstandigheid van de inklimming j Den 1 Juli hadden de 21 jarige J De J bankwerker en Adrianns K Van Tol in een herberg te Krimpen a d IJsel twist gekregen met elkander over het thuisbrengen v an een dronken kameraad De T die zelf wat beschonken was had daarbg Van Tol een hevigen klap tegen het hoofd gegeven Daar bekl zich meermalen aan sterken drank te buiten gaat en dan ergelgke dingen doet eischte het O M zyn veroordeeling tot 1 maand gevangenisstraf Den 21 Juni werd door een veldwachterte BergAmhacht de 33 jarige werkman J C B te Nienwpoort betrapt op het sngdenvan biezen tusschen de kribben in de Lek Bekl zeide maar 3 bosjes te hebben gesneden maar bosjes van 1 meter diki De boot met behulp waar van hg de biezen baalde was dan ook reeds half gevnld B zeide de biezen te hebben gesneden om by regenachtig weer een stoel te matten Eisch f 5 boete suba 5 dagen hechtenis Door een herbergierster te Gouda werd in den avond van 16 Inli de hulp van do agenten van politie A Mulder en W C Swanink ingeroepen om twee personen uit haar inrichting te verwgderen die beschonken waren Het waren de 23 jarigo touwslager C S en de 19 jarige varensgezel H V beiden te Gouda Buiten gekomen verstoorden beide heeren de openbare orde zoodat de agenten het noodig vonden ze te arresteeren Hiertegen hadden ze zich evenwel op krachtdadige wgze verzet Alleen de eerste bekl was verschenen Voor hem werd by recidive 45 dagen voor yn kameraad 1 maand gevangenisstraf gerequireerd Uitspraak over 8 dagen De Arnhemsche rechtbank veroordeelde gister wegens weerspannigheid tegen de politie in vereeniging van meer dan twee personen de luitenants J en L en den ingenieur K uit Ngmegen do eerste twee tot acht den laatste tot veertien dagen gevangenisstraf Lniten nt J is vrygesproken van mishandeling Poslcrijen eii Tehigrapliic Bj Koninklgk besluit dd 29 Augustus 1899 no o zyn benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw H W L Leur directeur van het telegraafkantoor te Amsterdam tot ridder in de orde van Oranje Nassau P J T dn Bois onderdirecteur der Bykapostspasrbank te Amsterdam en F H H Dolfegnies directeur van het postkantoor te Haarlem en is toegekend de eere medaille van OranjoNassan iu zilver aan F F Guichenon de Chastillon magazgnbediende by het Uootdbestunr in brons aan P Visser kantoorknecht te Rotterdam postkantoor J P Hartmans brievenbesteller te Amsterdam A P Krnisbeek telegrambesteller te Rotterdam en J Gelnk vaste knecht bg het Hoofdbestuur Benoemd 1 Sep Tot Ingenieur der Telegraphie de adspirant ingenieur 8 Mulder te Amsterdam 16 Nov Tot directeur van het post en telegraalkantoor te Amersfoort H C van der Horst thans in gelgke betrekküig te Gorihchem Verplaatst 1 Oct De brievengaarder H Hoesen van Engelen naar Dassen 16 Oct De klerk der postergen en telegraphie 1ste klasse mej H M Smit van Óuyk naar Elbnrg de klerk der postergen 1ste klasse mej M R Herwig van Elburg naar Cuyk Eervol ontslagen 4 Sept De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse J Vryer te Haarlem postkantoor INieiiwe Parapluies voor Dames en Heeren A vaa OS Azl Md Taitlenr Kleiweg B 73 73a GOUDA leleitkoim Ho lil Beurs van Amsterdam H SEPTEMBER Vrkrs Slotkrs 81 98 98 N M li n ü rt NbiI W 8 IVi SI dito dito dllc 8 OS Via dito dito dito 3 98 HoKOit Olil Qoudl 1881 98 4 lOO i iTtul InaobrgTiug 1881 81 6 88 88 OoiTin Obl in pnpier 1888 6 SSn j dito iu iiWerl8 8 5 SS PoaTUQAL 01 1 mot eoapon 8 dito tiokcl 8 14 ii RltaLAllD Obl Biulieiil 1894 4 66 dito Oeoona 1880 4 98 dito bij Bolhs 1889 4 96 dito bij Hop 1889 90 4 8 dito iu goud loon 1888 8 dito dito dito 1884 5 101 67 drAlin Ferpot achuld 1881 4 67 i Tlilllu Ggpr Oona leeu 1890 4 98 Oec leaning aerie D 88 Goe loemn aerie C 98 ZuiDAn B p T oblg 1891 6 l lUQO Obl Buit 8oll 1890 8 100 841 90 91 M a 831 486 51 108 104 1541 99 118 110 90 191 114 10 194 135 i r 66 181V 97 VlMUUIIui Obl 4 onbsp 1881 AuTlaoui Oliligatieo 1895 3 BoTTtiDAJl 8t id laeu 1894 3 NlD N Atr Hsndolar aand Atendib Tab Ug Certifloaten DftliUaataehaopy dito Ara Hypotbaekb pnudbr 4 CulLMlj der Voralenl ssnd a Or Hypolboekb pandbr 4 Nederlaudache beuk aaud Ned Handetmtataob dito N W k Pao llyp b pandbr 8 BolLHjiiolheekb panilbr 4 ütr Hyiwtheelib dito 4 O08TIN1 O t Hong bank aand Bon Hypotbeokbank paudb 6 Akiriiu GquI hypalh panJb 4 Maiw L Q Pr Lii u rort 8 NlD Holl IJ Spoorw Mij nd Mij tot Eipi a St Spw aaud Ned Ii d S ourwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 ilito dito dito 1891 dito 6 luui Spoorol 1887 89 A Kobl S 98 lOO 100 1141 1411 61 105 74 1041 87 I V 4 58V 180 110 106 lOS 100 1171 101 841 76y Zuid lial Spwmij A H obl 3 POL Waraobau Weenen aand B08L Or Huaa Spw Hij obl 4 Ualtiaobe dilo aand ïaatowa dito aand 5 Iwang DoDibr dito aand 6 Kunk Ob Aioir 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AHtaUA Ceul Pao 8p Uij obl 5 Ob 0 Nortb W pr 0 aanil Hill dito Vïin 81 l eler obl 7 Denaer b Rio Qr Spm eert T a lllinoia Central obl iu goud 4 Louiar h NaibvilllCSert v aand Mexi o N 8par M le hyp o 6 Miaa K lUfaa v 4pCt pref aand N York Oulaa o fc Waal aaud dito Ftinn Ohio obUg 8 Oregon Calif I o byp in goud 5 8t Paul Minn Il Mauil obl ün Pao Hoof lyn obig 8 dito dito Liiio Col le byp O 5 C4NJ1DA Can South Chert r a nd VlK O Ballw k Na le b d o O Amaterd Omnibua M j aand Botterd Tramwe f Maata and Nin Stad Amaterdam aand I t tad Botterdiim aand 8 BlLOM Stad Anlworpen 1887 1 8lad Bruaaol 188817 Ho a Theiia B gullr Giaelaob 4 Ooanum Staaulaenig 1880 5 K K Goal B Cr 1880 8 SpiKja Stad Madrid 8 1588 N D Ver B i Arh Spoel oarl 851 Ontvangen de Nouveauté s ia GOLFCAPES Drap dB Paris en Veiveleens O SAMSOM ADVERTENTIBN Heden overleed in den ouderdom van 53 jaar onze hartoiyk geliefde zuster en behuwdznster Mejuffrouw RUSSIE AGATHA DIJXBOORN Uit aller naam C DIJXHÜOKN Gouda 12 Sept 1899 H P VAN WIJNGAARDEN COIFPRUK SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERZENa ïfederlandsclie Opera ROTTERDAM Zondag 17 Sept HUGENOTEN Plaatsbesprcking DONDERDAG 14SEPT s avonds van 1 ft i no o SCHAAKBORD Een Leeraar M O VRAAGT tegen 1 Oct Kost en Inwomg by een nette Familie Brieven onder No 2480 bureau dezes TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622