Goudsche Courant, zaterdag 16 september 1899

straat in Den Haag zag een nachtagent gisternacht twee personen ronddwalen die hem op dat nur verdacht voorkwamen Hg stelde zich daarom ongemerkt in een poortje op en zag kort daarna zgn vermoedens bevestigd Immers het bleek dat beide verdachten den tabak en sigarenwinkel van den heer K op den hoek der Wagenstraat en Gedempte Gracht tot plaats van hun nacbtoiyk bezoek hadden gekozen Een der mannen verschafte zictp door een raam toegang tot bet magazgn en liet zfln kameraad voor de deur op straat de wacht houden De agent kwam geloopen op zgn kousen uit zgn schuilboek te voorschyn pakte den buiten staanden helper bg den kraag en bleef in die positie op den binnengedrongen delinquent wachten Hy hield zgn arrestant alleen in bedwang met zgn revolver blies vervolgens op zgn signaalboorn om bgstand met behulp waarvan ook de tweede die onder deze omstandigheden moeilgk kon ontkomen gevangen werd Van stelen is natuurlgk niets gekomen hoewel indien die inbreker ongestoord den winkel bad kunnen doorsnuffelen vooral in de geldkas nog wel wat te vinden zou zgn geweest De beide op beeterdaad betrapten zgn de bg politie en justitie bekende S en M Te Veiüo zag de schildwacht voor de iufanterie kazerue zich eergistermorgen genoodzaakt te vuren op een burger die niettegenstaande zyn herhaalde waarschuwingen de kazerne trachtte binnen te dringen en hem bet geweer wilde afnemen na eerst met steenen te hebben gegooid Het schot trof den man in het linker dgbeen Hg moest per brancard naar het ziekenhuis wórden gebracht Daar bleek het zekere S te zgn die soms niet goed by zgn hoofd is Bg een geacht ingezetene van Amsterdam is geiyk wg reeds mededeelden een brutale inbraak gepleegd laten wy liever zeggen zyno woning is veertien dagen lang aan plundering blootgesteld geWeest De beer Van Verre agent van het Ministerie van Financiën had den zomer met zgn gezin buiten de stad doorgebracht Toen hg Donderdag 11 terugkeerde bemerkte hg tot zgn ontsteltenis dat inbrekers in zyn woning in de Jan Luykonstrnat badden huisgehouden Alle kasten waren opengebroken alles lag overhoop bet schrgf bureau was geforceerd de papieren lagen over den grond verspreid De bibliotheek van den heer Van Verre bad iet ook moeten ontgelden wel 100 prachtbandon werden vermist dcsgeiyks was do bibliotlioek van een dochtertje van den heer Van Verre geplunderd Verder werden vermist een damesflets verschillende kleedingstukken eenig zilver ccnigc kostbare sieraden en buisbondelgko artikelen Gelukkig waren de meeste kostbaarheden en waarden gedurende bet verblgf van het gezin buiten elders geborgen Natuuriyk werd oumiddollgk aangifte gedaan bg de politie Bg haar onderzoek in de woning van den heer Van Verre ingesteld vermoedde zy terstond hier met geen inbreker of inbrekers van beroep te doen AangevangeD I Mei Tyd van ireenwlch 8 18 7 14 Op tae tninon lijn Zondig Hiudiii on Dinidig é ndiigtolie ntourliiliittoi voor de i kl Torbggbiu togn enkelin tncHprjji fl Holliodiolu Spoor 4 l 4 87 4 47 4 4 8 11 8 07 88 8 8 10 41 5 48 8 18 5 4 6 18 7 17 7 3 7 8 80 8 18 10 18 10 88 10 40 8 11 10 18 8 88 i 10 87 1 18 E 10 89 8 08 8 41 8 48 8 6 0 10 44 10 88 1107 11 41 8 1 48 7 4S O O II U A A M 8 T E D A M liii lorM 6 8 09 8 17 38 10 10 10 57 1 1 1 J5 lou U 13 f 6 18 88 8 16 1 88 9 88 10 1 nOl Am l W 8 01 8 53 9 0 10 11 10 54 l Vm M 4 51 8 00 6 37 6 S7 8 1 0010 0i a J J ï A t C 8 m V 09 9 80 10 80 11 09 1 08 J l linV 6 1 7 18 8 30 9 1 10 8 10 8 11 00 11 18 18 07 Vmit C 6 85 7 7 10 9 SI 45 11 1 8 0 18 8 8 80 3 1k 8 31 4 45 6 18 6 85 7 18 8 10 0 8 9 41 W 5 48 6 50 7 38 I t 80 10 00 11 80 11 15 11 40 8 t 8 80 8 4 8 0 1 6 88 6 80 7 30 8 8 V 40 VM 7 17 7 34 18 8 48 ID IS 10 48 18 1 l bS 1 84 8 33 4 17 4 88 8 47 7 68 7 81 8 14 9 18 10 17 11 10 lAnu loudl door de Paleislaan op het Loo reed kwam een hollend paard een gedeelte tuig achter zich aansleepende deze laan in recht op het rijtuig der Koningin aan Gelukkig bevonden zich op die plek juisttwee vreemdelingen die met paarden wetenora te gaan Het gelukte hun weldra hetpaard te grjpen zoodat H M kon voortrgden N v d D electrisch tramverkeer met groote moeite gehandliaafd daar de fabrieken voor electriciteit overstroomd zjn Spabje Do regeeringHcommissari voor den krijgsraad Ie Madrid heelt levenslange opsluiting gefischt tegen vice udmiraal Mon tojo omdat hii Cttvite lieett overgegeven voor de Amerikanen tot den aanval waren overgegaan Voor een paar weken werd gemeld dat te Lent van den heer N te Oosterhont een rijwiel was ontvreemd met achterlating van een veel slechtere flets Deze zaak heeft zich voor den beer N volkomen ten goede gekeerd De dief die eenig is in zijn soort hoeft den rechtmatigcn eigenaar in het bezit van zjjn eigendom hersteld dat netjes opgelakt en van nieuwe handvatten voorzien ten overvloede nog vergezeld ging van een schadevergoeding van tien gulden Asser Ot POKTUOAL BINNENLAND De sigarenlabrikant O E Jeedeloo to Dcllt heett ui ztjn sigarenmakers ontslagen omdat zjj tegen den vastgcstelden regel in den Maandag vrijaf willen hebben en do als straf voor dezen eisch opgelegde boete niet willen laten afbonden van bun loon Het büotdbostuur van don Tabaks en Sigarenbewerkersbond heeft zyn bemiddeling aangeboden Te Dtrocht wordt gebedeld door een boogbeiaard heer dr D die zich allerwege indringt een breed relaas van zijn wederwaardigheden doet en eindigt met een milde som golds te vragen Als hg een rijksdaalder krijgt verlangt hij er minstens twee van de doctoren zegt bij minstens f 10 te verwachten en ik beb van lieden vernomen wicn bet volstrekt niet paste zoo veel te geven maar die bet niet durfden laten Men wete aldus waarschuwt dr üunning in hot U D dat het een bodemloozo put is waarin men ziJn bijdrage stort en men bestede zjjn geld boter dan het aan een welnigkicscbon vreemdeling zonder nader onderzoek weg te geven Wanneer ziJ en terecht worden aangemaand geen centen of dubbeltjes zonder nader onderzoek aan bedelende stadgenooten te schenden moeten ziJ zoo verstandig zijn ditzelfde óók te doen tegenover oude hoeren zelf al dragen ze oen rosetje in het knoopsgat en al vertellen ze ons geen Darwinist te zijn en oortps bijna professor te zijn geworden Tengevolge van de nota der bnitenlandsche doktoren aan de pers zal liet pestcordon rondom Oporto waarschynlyk opgeheven en vervangen worden door qnarantaineposten Ken groot gedeelte van de bemanning van het Franscbe zeilschip Emilio Siegfried van Havre is bij aankomst van dat vaartuig in de haven van Noumea Nieuw tJaledonié gearresteerd en in de gevangenis gezCT tengevolge van ernstige gebeurtenissen die gedurende de reis aan boord van het schip hebben plaats gehad Het beet dat de bemanning 9Ü dagen lang bijnu onmiddellijk na bot vertrek uit Havre in opstand is geweest tegen den kapitein en dat deze om de Emilie Siegfried behouden te Noumea binnen te brengen genoodzaakt is geweest gedurende de laatste 14 dagen van de reis met een revolver gewapend zelf aan het roer te blijven staan Twaalf matrozen van de 30 mannen der equipage alsmede de eerste offlcier ziJn in hechtenis genomen Zg worden beschuldigd van poging tot moord met voorbedachten rade poging tot vergiftiging muiterij boord verduistering diefstal dienstweigering vernieling en bedreiging met doodslag Men zegt dat de bemanning een bedrag van 25 000 francs bad gekregen indien zy aan het muiten sloeg den kapitein deed verdwynen en tiet schip deed zinken De oorzaak daartoe zou zijn een valsche polis tot verzekering tegen ongelukken die de kapitein niet bad kunnen bemachtigen voor zgn Vertrek naar Noumea Gemengde Berichten De eerste offlcier schgnt de medeplichtige te ziJn van dengene die door de vataclie polis belang beeft by het te gronde gaan van bot schip Hij is dan ook do bewerker en do leider geweest van de muitery tegen den kapitein ölstercnvoormiddag was het stoomschip Verona bestemd voor don heer hVuiik Kjjsdjjk te Hcndrik Ido Ainbaobt om gesloopt te worden van Rotterdam daarheen onder eigen Btoom vertrokken Do slooper G Gerritsen nit HendrikIdo Amhacht deed dienst als stoker Hij had de onvoorzichtigheid de doukoypomp onder vollen stoom aan te zetten en werd door een slinger aan liet hoofd getroffen doodelijk gewond stortte hij neder Gerritsen was een oppassend echtgenooten vader van 6 kinderen die onverzorgd achterblijven D Ct M de Koningin Dinsdagmiddag De kok heeft getracht den kaJiiteiS te vergiftigen door rattcnkruid in diens chocolade on thee te mengen Touwen zgn doorgesneden de watervaten lek gemaakt enz alles om te bewerken dat hot schip voor de aankomst te Noumea verlaten moest worden Doordat de stuurman een bekentenis aflegde kreeg de kapitein kennis van het complot Hy liet toen onmiddeliyk den eerstenolflcior on vier matrozen in de boeien sluiten Een gerechteiyk onderzoek is geopend Do zaak zal door het parket te Havre worden behandeld Toen H Op de Gedempte Gracht bg de Wagon ZomerdteDSt 18 lOtlDA KOTTtBDAMiioe f rn W fl 8 88 8 01 1 4 8 88 8 CS 8 1 11 8 8 3 48 4 13 4 8 4 48 4 8 1 08 8 08 S IS Directe Spoorwegverbindingen met UUUÜA 8 84 10 4 U ll UM 18 18 ll S 1 8 ILBS 1 11 8 1 7 11 48 1 1 14 11 11 18 S8 1 88 1 8 88 Ooudi Moonlrooht ïJiouworVerk OKrelle Rottorclftm M RotlordamD P Rotterdsiii B 8 17 80 7 88 8 1 door 7 87 7 84 7 41 6 80 7 10 ii é 4 04 11 1 8 4 10 11 S 4S 8 18 1 in Ie Uiuo Kitn bilhtaUii BOTTKRDAM GOBDA liM irn Allwo dei Dinriip W ll 7 1 7 87 18 48 8 0S 1 44 S 8 l 4 i Ol 8 08 8 14 8 SS Ml 11 87 18 18 tO l f 10 8 10 88 10 48 10 17 114 1 18 8 40 4 4 4 4 ii 8 04 8 0 ll 8 14 1 17 0 Bottardsm Beun JLotteidnm D P AoUerdam H Oapolla Himwurkork Moordreoht Soudt 4 0 4 84 11 84 l 08 18 84 I IS IMm 1 e Se tUm itrt b oMm o Tienllitiof op fc loop fcin niet gmtond o rden g Bollindiote ipoor 8 88 7 44 f 0 8 n 00 10 0 noUOA UISN HAAOiilo nm l OS 1 01 8 14 8 4 4 18 4 8 Bi 18 16 10 1 11 18 1118 11 80 11 41 11 1 11 4 H 7 8 1 09 8 43 8 8 7 87 OO 7 48 0 1 0 J 1 8 u 8 8 i lO 8 18 M 1 18 1 8 1 8 1 80 1 48 07 818 88 8 87 Gouda 8 48 4 18 4 4S 18 48 8 86 10 81 JtaTenbuiMn Moorkniiolle SottormeerZogWMrd Voorburg a lltga O 1 1 8 4810 30J 9 4 10 08 10 18 alUlte 5 4I8 0S 1 0 7 80 7 4 8 llS O0 9 48 lu U 11 87 11 88 18 9 1 8 S 4 8 00 4 00 4 80 4 48 8 80 6 18 7 00 7 48 Voorburg S 48 10 17 1 41 4 86 6 18 Zoelerm eK M 10 81 1 55 4 10 80 nk Mo 8 18 10 48 8 08 4 il 8 Ooudi 1 84 8 8 7 817 41 1 u 08 = 9 87 10 18 10 4 11 r n8 08 IJ 87 17 S U 8 87 4 11 8 08 I8 6 00 4 60 7 87 8 10 8 18 88 I0 8S lO tV W Hirmonikitnin lillen Ie en tl kllMe eiln beMen V Reiiigon Toer do liji Bnnkil 11 00 H 1 47 i 9 0 I 10 1 11 14 11 81 11 41 8 16 I D A l T R tu H T loe no 10 88 10 48 I0 li6 lj 16 6 8 7 10 7 18 7 39 6 0 10 1 8 84 7 80 8 83 8 80 8 3 8 43 8 03 18 00 18 10 8 80 3 17 4 88 tlondl Oud w Woerd Utnelil Ulraobl W rOao Ouduv oud 8 37 1 43 8 8 6 8 3 6 88 J 40 8 41 S Sl 11 88 1 18 8 08 8 10 8 04 ll Si 7 4 8 83 l i 10 11 t ff r 19 10 00 10 84 9 4 10 64 81 9 0a 1 40 I II 4 48 I M 10 7 11 7 88 8 18 W M 10 18 11 10 80 8 4 9 10 10 1 10 88 I1 S8 18 08 1 87 08 8 20 8 89 4 41 8 88 6 1 6 81 7 88 6 87 6 8 i8 18 6 88 8 14 8 30 7 0 8 8i i IO 7 17 7 8 8 8 9 00 9 88 9 1 10 89 11 10 18 11 18 in S8 11 65 11 97 4 88 7 10 46 I S 4 8 7 3 fj49 te hebben omdat zg by hun inbraak geen gebruik hadden gemaakt van eigen werktuigen maar van gereedschappen die zg ten huize van den heer Van Verre vonden Met gver ging de recherche terstond op onderzoek uit dra waren de opkoopers van de boekeB gevonden en had men eenige aanwgzing omtrent de personen die de inbraak badden gepleegd Naar de Tel verneemt zgn de inbrekers opgespoord Een van hen werd Zondagnacht uit zgn bed gehaald Het zgn twee jongens van 15 k 16 jaar van fatsoenlgk niterlgk een van hen is de zoon van een gepensionneerd officier Woensdag hebben zg een volledige bekentenis afgelegd Volgens hun verklaring zyn zy veertien dagen met de inbraak bezig geweest Den eersten keer drongen zg door een klein raampje by de benedendeur naar binnen later gingen zg door de benedendeur zelf die zij na haar van binnen geopeni te hebben met een touwtje bevestigden Bevreemding mag bet wekken dat niemand der buren iets van het herhaaldeiyk in en uitgaan van de jongens bemerkt beeft daar zy hun bezoeken aan de woning van den heer Van Verre steeds bg dag brachten nog meer verbazing mag het wekken dat niemand gezien heeft dat de jongens door bet raampje kropen wat naar hun zeggen des middags om vier nur is geschied wy zeiden zooeven dat de jongens geen inbrekers van professie waren toch hebben zy al een en ander op hun kerfstok bg hun bekentenis is gebleken dat zg ook de daders zgn van een inbraak aan den Parkweg en in de Van Eeghenstraat Zoo hebben zg b v thans gebruik gemaakt van een Indisch mes dat bg eerstgenoemde inbraak ontvreemd is Het schrgfbureau van den heer Van Verre werd nadat eerst vergeefs beproefd was een der paneelen uit te breken opengebroken met behulp van een rentjong toebehoorde aan een zoon vaa den heer Van Verre ATJMl De legerkommandint moet naar de Indische bladen melden het denkbeeld van een kort en licht geweer voor de infanterie nog volstrekt niet losgelaten hebben Hg is eenige maanden geleden door het ministerie van Koloniën op beogen toon met een kluitje in het riet gestuurd maar moet andermaal op de zaak zgn teruggekomen en aangetoond hebben dat zgn voorstel hoewel misschien voor den minister niet aangenaam toch volkomen logisch is geweest Uit Tandjong Poera wordt aan de Sum Post geschreven Het heeft liier deze week weer een flink geregend en dientengevolge is er thansveel minder koorts De gezondheidstoestand is over bet algemeen zeer bevredigend Sedert enkele dagen is de quarantaine voor van Ponang komende schepen opgeheven waardoor de handel veel levendiger wordt Gelukkig dat aan de gedwongen afzondering van onze plaats een eind is gekomen Groote hoeveelheden goederen van Penang komen byna dageiyks aan en brengen veel vertier in ons overigens vry stil plaatsje 10 8 10 87 11 8 17 8 88 8s 8 03 8 10 8 17 8 88 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 10 47 10 88 8 80 8 80 7 M 10 30 8J8 10 08 IW i i 9 88 10 88 8 17 8 87 8 84 8 41 6 47 8 13 8 10 n is De petrolenm rafflnederg der Maatschappy tot Myn en Boschexploitatie te Eantau Pandjang werkt thans dag en nacht door waarschgnlgk ten gevolge van het feit dat er de vorige maand twee nieuwe bronnen zgn aangeboord die eene vrg groote opbrengst hebben Op zich zelf is dit feit ook van belang voor de Koninklgke daar het thans biykt dat er ook elders dan te Telaga Said olie zit Naar men beweert zou de Konmkiyke er te Soengei Doewa vry goed voor staan de gasdrnk in de thans geboord woirdende patten is sterk en men vindt herhaaldelgk overvloedige sporen van olie Ook op het hoorterrein aan de Babalan is veel hoop In Tamiang is men nog steeds bezig met geologische onderzoekingen er wordt ook geboord maar resultaten van beteeksnis heeft men tot dusver niet Ook op het noordelgk gedeelte van de Aroebaai Concessie is de hoop der explorateurs gevestigd Alles schynt aan te duiden dat de olie houdende laag zich in noordelgke richting uil strekt De in aanbouw zynde sociëteit Klambir ziet er heel goed uit Het gebouw is byna klaar Ook het nieuwe paleis van den sultan van Langkat nadert zgne voltooiing evenals de Missigit Deze gebouwen beloven een sieraad van Tandjong Poera te zullen worden Men beklaagt zich bier over kwade praktyken der Chineesche kedeh boudeis dié uit een blik petroleum dat offlcieel ruim 18 liters moet in honden eerst ecu paar fiesschen aftappen om het blik daarna heel leukjes weer dicht te soldeeren Het wemelt hier en te Gehang van gedroste koelies de meesten hebben geen Soerat sommigen een valseben Wellicht verdiende bet aanbeveling indien administrateurs die koelies missen eens hier kwamen dan wol iemand van hunnentwege ndeii Allicht deden zg een goede vangst en wy waren vrg van overlast stadsnieuws GOUDA 15 September 1899 De heer N S Polak alhier is te Schiedam op de gastentüonstelling bekroond met de bronzen medaille voor gusgloeilicht By de Staatsspoor is de heer A 1 M Spierings alhier van klerktelegraflst tot stationsassistent 3e klasse bevorderd Voor eenigen tgd hebben wg uit het Goudsche Nieuwsblad een stukje overgenomen over een schilderstuk wat door den jongeheer Bertels was geschilderd on geplaatst was in de K 0 Leesvorecniging Daar do Leesvereeniging voor niet Katholieken niet toegankeiyk is kunnen wg mededcelen dat genoemd jongmensch de onderpui van den kok H J M Kabel op de Oosthavou met attributen op het koksbedryf betrekking hebbende heeft geschilderd en dus diens vaardigheid in het schilderen door ioder kan worden bewonderd Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wy nog het volgende NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ a Nationale Militie Het aandeel dezer Gemeente in de lichting van 1898 bedroeg 38 man Het getal ingeschrevenen voor de Nationale Militie was 160 Daarvan werden 73 om verschillende redenen vrygesteld 86 voor den dienst aangewezen terwyi 1 was overleden Acht lotelingen werden na hunne inlgving afgekeurd en moesten door hoogere nummers vervangen worden Bg de Militie te land zgn ingelgfd Lotelingen 33 Nummerverwisselaars 1 Plaatsvervangers 3 B9 de Zeemüitie lotelingen 1 Te zamen 38 b Schutterij De dienstdoende Schutterg bestaat uit drie compagniën De werkel sterkte was 702 manschappen Actief 342 Keserve 860 De volgens de Wet gevorderde actieve sterkte der Schuttery is 296 De eerste ban telde Officieren 1 Onderofficieren 5 Korporaals 9 Tamboers 1 Schatters Actieve 210 Reserve 212 Te zamen 438 De betrekking van Majoor Commandant bleef ook dit jaar onvervuld Als Commandant fungeerde wederom de oudste Kapitein de heer A van Reedt Dortland Bg Koninkiyk besluit van 8 Juni 1898 no 45 werd aan den heer G 1 Prince op zgn verzoek eervol ontslag verleend als 2e i Luiteuant terwijl bg Koninkiyk besluit 7 December 1898 uo 45 bg de Schuttery werden benoemd tot Kapitein de heer J J Prins van Doesburgh Kapitein i la suite tot Ie Luitenant de heer H Knuttel 2e Luitenant en tot 2e Luitenant de hoeren E Cassuto J Th L Withof Keus J H Schouten en G J Schotsman de Jong Aan de formatie van het korps offlciereu ontbraken nog twee 2e Luitenants de pogingen om ook in die vacaturen te voorzien bleven vruchteloos Gedurende den zomer 1 April 30 September werden wanneer de weersgesteldheid zulks niet verhinderde de wckelgksche oefeningen gehouden Deze bestonden hoofdzakelgk in bet schieten naar de schyf en verder in bet behandelen van de recruter compagnieen bataljoiisschool Behalve deze oefeningen werd er op Woensdag door de officieren en op Zondag door liet kader schgfgescboten Gedurende den winter 1 October 31 Maart gaf de fungeerende Ie Luitenant Adjudant elke week uistructie aan het kader en wel met zulke goedo resultaten dat by de zomeroefeniugcn de hulp van het kader van het garnizoen geheel kon gemist worden De nieuwe lichting hield iederen Dinsdagavond vrgwillige oefeningen Al deze oefeningen haddon een zeer bevredigenden uitslag De kleeding de wapenen het ledergood enz werden over bet algemeen goed onderhouden verwaarloozing had niet plaats Hetzelfde kan gezegd worden vun de kleeding en de instrumenten der muzikanten Omtrent do houding en het gedrag der leden van de Schuttery luidt het oordeel van den waarnemenden Commandant zeer gunstig buitengewone straffen werden niet opgelegd In zgn Verslag wordt nog vermeld datde Schutterg in den loop van het jaar gewapend werd met het geweer klein kaliber M 71 met daarbg behoorend ledergoed Overeenkomstig bet verlangen van de Regeering moesten de oude geweren grootkaliber met het daarby beboorcnde ledergoed ingeleverd worden in de Rgks magazfeente Dordrecht en Woerden Eindeiyk wordt nog in dat Verslag modegedeeld dat het oude vaandel der Schuttery vervangen werd door een nieuw vaandel dat bg Koninklgk bosluit van 23 Augusins 1898 no 24 officieel is erkend met toestemming dat bet door de Schutterg te Gouda wordt gevoerd Vereenigingen tot oefeningen in den Wapenhandel 1 Do Weerbaarheids Vereenigin Burgerplicht opgericht den 10 Mei 18b7 Zg had op het einde van het jaar 74 gewone leden 14 begunstigers 1 lid van verdienste en 1 eerelid Haar bestuur bleef onveranderd samengesteld doordien de heeren A lonker Kz en A C Cosgn die periodiek moesten aftreden daarin herbenoemd werden De schietoefeningen op het Exercitie en Schietterrein buiten de Botterdamsche poort werden gedurende de zomermaanden goregeld des Zondags in den v6órmiddag van 10 uur af en des Dinsdags in den namiddag na 4 uur gehouden Do resultaten waren gunstig Verschoten werden 5445 scherpe patronen waarvan 2385 door do leden zelf waren aangemaakt Wordt vervolgd Vi isT Onder velo biyken van belangstelling zoowel uit de Gemoonto als van elders vierde Woensdag jl de heer J Kasbergcn zyn 40jarig jubileum als Wethouder dier Gemeente In een bgzonder daartoe belegde openbare raadsvergadering door de betrekkeiyke feestcommissie binnen geleid werd hem bg monde van den Burgemeester den Edel Achtbaren heer Mr J T C Viruly een harteiyk woord van gclnkwensching toegesproken en namens de ingezetenen een fautnil en een gouden bril overhandigd Zichtbaar geroerd dankte den heer Kasbergen voor dit biyk van waardeering waarna den jubilarus de eerewyn werd aangeboden Onder gezellig zamenzyn verhoogd door de tegenwoordigheid van den heer A W Lazonder voorzitter van hot Waterschap waarin de heer Kasbergen reeds 38 jaren zitting beeft alsmede de poldermeesters en den gemeenteraad van Haastrecht dien de jubilaris kwamen complimenteeren werd de morgen hoogst aangenaam doorgebracht Dat bet in den loop van den dag niet aan belanstelüng ontbrak bewees de tegenwoordiggeid van de vele gemeentenaren als ook van de schoolkinderen uit Vlist die dan ook niet werden vergeten Met recht mag gezegd worden dat de gemeente Vlist met zgn Wethouder heeft feest gevierd en zeer zeker tot genoegen der feestcommissie die geen moeite en zorg had gespaard om alles te doen slagen Boskoop De beer Arie Molenaar te Roon is tot onderwyzer benoemd aan de bgzondere school alhier LopiK Beroepen bg Ned Herv Kerk te Terkaple ds B Zoete alhier IMieuwe Parapiuies voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg R 73 73a GOÜUA leteiiliuoH Ho 31 H Mirs van H SEI TE BER Vikrs Slotkrs Uf uula mi 8d W 8 8Vi Sl jl IV 8 08 SS 3 100 88 88 88 1 24 68 6 i 101 67 9il s i 100 34 O i tl 631 488 10 204 164V 88 dito dilo dllc 3 ilito dito dito 3 lloNaiB ÜU Uoull 1881 934 lTALII IiUDhr Tin 1868 81 OolTlllE Obl in papier 1868 dito io iiUerlSnS 8 PoBTUSAl Obl mut coupon 3 dito tieket 3 i7V 188 110 SO 89 114 Vi 10 824 88 100 161 7 Binneiil 1894 41 dilo Genons 1880 4 il lo b B tbs 188 4 dilo by Hop 1889 110 4 d lo in gonil leen 1883 6 dito dito dito 18H4 5 SPAHJS Par K t icbulJ 1851 4 TuiKKi Üepr Couï loco 1880 4j Go teeuing serie D G c leoDin ler eC lioio An Kep oblg 1888 Uliioo Obl Buit Beb 1890 8 VlKEZURLA Obt 4 onlx p ISSl AvBTBRDAll Obligation 18 S BottudaH 8ta l leen 1894 3 KiD N Afr H intle sv laiiil Arendïh TnbMy Rorlilij iteu DeliMBAtschappü dito Am Hypotheekb pmidbr 4Vi Cult Mü dorVorateol nd s Gr Hypolfarekb pandbr 4Vt NederUndai he bank aaod Ned Hawlelniantaob dito N W k P c Hvp h psndbr 8 96 Kott Hy otheckb panill r 4i Utr Ilypolbeekb dito 4Vi OoSTlNR O etHong bank aaod Kuei Hypotbeukbauk paudb AiU lKA lüqu bypoth pan b 4 Maxw h G Pr Lihu ert 6 NlD Holl IJ 8poür Mü a nd Hij tol Eipl 1 Bt Bpw aaod Ned Iiid 8poorwegin aand Ned Zuid Afr Bpoi aand dito dito dito 1891 dilo lTALll8 ioor l 1887 8 A Kobl 3 98 100 100 114 10 74 104 37 86 l m 160 810 108 lOÏ 8 1 100 117 117V 101 3 1 Zuid Ilal Sp mij A H ilil 8 l OLrM Waraohan Weoncn aand Roal Gr Ruis 8pw Mij obl 4 Baltiaohe dito aanit PuKnra dito oftad 5 Iwanv llombr dilo aind 5 Kunt Ch A o 8p kap opl 4 dito ditü oblig 4 Amerika Ouat 1 ro Bp Mg oi l ftl Ch o tl North W pr C nn I dit dito Win Bt I oter old 7 Denver Rio Gr Spm eert r a 1 lllinoia Central obi in goud 4 LouiiT k NR hiilliOert v aand Ueii U N Spw M lehyp o 6 Hiss IC m as v 4pCt pref aand N Tork Outna o ii West aand dito Feon Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud S i Bt Paul Minn k Uanit obi On Pao Hoof lijn obig 8 dito dito Line Ooi Ie hyp O j Gak AHA Oan South Cbert r a od Vm 0 Ball k Na lo h d e 0 Amaterd Omoibna Hij aand Botlerd Tnmwe Maals iiand NlD Stad Ansterdam aand i Htad Ro terdam aaod 8 BiLoiR Stad Antnerpen 1887 8 J Stad Brussel 1886 8 HOHO Tbeiss Bogullr G sidsoh 4 Ojbtrhb Blnatsleenig I860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spam Stad Madrid 3 U68 Nrii V r 11 Z ATb Spoel oert 3M Ontvangen de Nouveauté s in GOLFCAPES Drapde Paris eii Velveteens 11 SAM80 yi VERSCHEIDENHEID Het door den krggsraad te Rennes gevelde vonnis bevat volgens de Haagsche lourant ook voor ons land een waarschuwing Het blad zegt Niet dat wg zoodanige laagheid van één Nederlandschen officier verwachten zouden Maar zulk een juryuitspraak waar geen rechter het wettig of overtuigend bewgs zou hebben aangenomen heeft ook de militaire rechtspraak in Nederland Wg hebben ja een hoog Militair Gerechtshof Maar de waarborgen van het burgerlgk strafrecht die aan den laagsten misdadiger door het gemeene recht zgn verzekerd de berechting door juristen in drie instanties ontbreken ook voor onze militairen Onze militaire rechtspraak is beter dan de Franscbe maar toch ook ver van volmaakt ver van bevredigend zelfs Laat dan het proces Dreyfus dat ons reeds aan de revisiewet hielp nu ook aansporen tot een grondige hervorming van de militaire strafrechtpleging opdat men spoedig kunne zeggen in Nederland zou een Rcnnesschandaal onmogelgk zgn niet alleen omdat Nederlandsche officieren mannen van karakter zgn maar omdat de Nederlandsche wet den soldaat behandeld naar de algemeeiie beginselen van recht Eén geacht ingezetene nit een dorpje in NoordHolland ontving dezer dagen bericht dat op n lot in een buitenlandscho loterg één der boofdprgzen was gevallen Do berichtgever een heer per flets voorgevende uit AuLsterdam van het kantoor komende wilde den z g gelukkige winner wel de noodige stukken verschaffen tol het halen der groote som gelds doch niet dan tegen betaling van f 150 En deze zou nog een lot met groots prgs verschaffen tegen betaling van nog f 150 Onder een glaa e wgn gedronken op den gelukkigen winner werden de f 800 voorgeleid De geluksbodo vertrok per fiets en is tot iiogtoo niet gevonden noch het kantoor waar bet geld te halen was Aangifte bg do politie te Amsterdam volgde doch alles te vorgocfsch Men zg op zyn hoedel II BurgerlUke Stand Moordrecht GEBOREN Tennis ouders 1 van Dugn en T van Veen Willem ouders P Groeneveld en M Verburg Leendert ouder I van Kranenburg on A van Leeuwen Elizabeth ouders D Kooiman en T van liykhuizen ONDKRTROUWD 1 van der Worff en L A Boere OVERLEDEN 1 van Es huisvrouw van 1 van Sprang 69 j H Terlouw wed van M Noordegraaff 74 j ADVERTENTIEN HPiVAN WIJNGAARDEN COIFPKUU PE IAL1TEIT in alle soorten HAARWERKEN GEVRAAGD een nette degelgko DIEi VSTBODE van goede getuigen voorzien Adres A H MAUTEN8 en Oo Kleiweg E 94 TE HUUR TERHTOND OF LATEE BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 22 liïSBÏiMSJT Te koop aangeboden wegens opheffing voor lagen prlJH een in goeden staat zgnde zware balans mei schalen en 21 0 V nieuw gpewicht Br letter A Firma P P KOOL te Weei A SLEGT IwreuttKich aaa tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood I eent de K G NIEUWE HAVEN 28 Bekroond op de Internationale Tentoonatelling van Uokkerg Mnaldorij en Kook kuDflt te B Gravenfuitif met een diploma Vergold Zilveren Medaille TANDARTS E CASSITO Turfmarkt ITLOouda SPKEEKUl R van 8 tot 5 uur VRMDAGS van I tot S nnr ZONDAGS geen spreekuur