Goudsche Courant, woensdag 27 september 1899

Botterdam Beurs Rottordmti D P Botterdam H 4 46 6 46 O pelU 4 66 6 6II Kieuwerkerk 6 04 6 08 Uoordreoht 6 11 8 14 aid 6 17 8 90 9 40 11 7 18 48 9 05 ff 3 40 4 15 ff 88 10 10 11 86 ff 19 18 1 44 9 58 4 06 4 37 ff ff 10 99 ff ff 1 54 ff ff 4 47 ff 10 36 ff 8 01 ff ff 4 64 ff 10 43 u 8 08 6 01 10 0 10 17 1 1 11 54 1 0 19 34 1 18 9 14 8 86 ll 4 09 4 84 6 07 GOOI A D B N B A A e riie eni Oouda 7 96 8 09 8 48 8 48 98 9 67 10 1911 16 11 18 19 18 1 08 1 08 1 14 8 46 4 18 4 65 6 86 Ó 49 6 16 7 17 7 3 7 6 8 90 8 8 9 18 10 16 10 89 10 40 11 16 Z iei h iMn Moerkapelle 7 S7 S OO 11 80 1 18 ff 6 07 ff ff ff ff 8 11 K 10 18 Soeteimeer Zog aard 7 48 09 ff 11 41 99 ff ff ff6 18 ff 8 89 10 27 Voorburg 8 08 9 91 11 66 1 8 ff 6 88 V ff ff ff 8 86 p 10 89 B Hag 8 117 36 9 10 9 88 9 66 10 98 10 48 11 46 It 19 45 1 30 1 48 1 49 4 16 4 4a 6 87 6 66 16 6 43 7 46 8 058 41 8 48 8 t 0 10 44 10 68 11 07 11 44 sHage 6 49 6 05 7 06 7 80 7 46 8 8 9 00 9 46 10 11 11 97 11 86 18 t 1 S5 S 4t 8 00 4 00 4 80 1 m 4 46 6 80 6 19 7 00 7 49 7 66 8 66 9 48 10 80 e 0 U U A A H 8 T B B D A U liae rena Voorborg 6 48 10 17 1 41 4 96 1 6 18 49 tou la 6 9 8 0 8 17 10 10 10 57 19 08 1 18 9 86 8 88 4 0 Zoeltlm üeg e OJ 10 8S 1 66 4 0 6 30 10 08 6 18 1 6 13 98 8 16 M 9 93 9 69 10 60 11 00 ZeTenli Mo 6 18 J 1II 4 S J 06 4 61 8 31 lO U 8 mit W 8 01 8 68 9 06 10 16 10 64 19 48 1 67 8 00 8 88 4 16 Jnuda 8 84 6 9 7 SI 7 4J l 01 9 97 10 13 10 4 11 S7 18 08 li 87 8 17 S U 8 97 4 S7 6 5 5 l 8 00 8 60 7 97S 10 8 ia 98 4 67 6 00e 37 6 57 8 16 9 0010 0 0 1010 43 87 1 69 0 Hariaoaikattein alleen Ie en 2e klaaae extra betalen V Keitigora voor de lyn firenkelen Anuterdam mo gen Tia Utree j reinn Am t 0 8 1 11 08 9 90 10 80 11 09 1 08 1 1 9 16 8 41 4 80 6 1 d r 0IDA 1iTRJ£0BT iee veru H 6 18 7 18 8 80 18 10 8 10 95 11 00 11 62 19 07 Uoodi 6 80 8 84 7 60 8 93 o1 10 19 10 57 18 00 18 40 9 90 3 17 4 31 t 47 6 05 6 66 U 10 19 1 00 UBdow 6 86 11 14 9 87 7 10 10 48 Woord 6 48 11 99 8 46 3 34 J li ti 7 16 8 4 10 f Vmit C 6 86 7 4 7 40 0 8 9 46 1 16 1S 0 18 9 8 80 8 16 Ulrmht 6 03 7 4 S iS 8 56 sg 10 61 11 46 H sa 1 19 S IS 3 30 6 11 4 S8 40 7 89 l 59 I1 I8 1 3 8 81 4 46 18 6 86 7 U 8 10 v 96 9 46 6 49 6 60 7 86 1 66 9 30 10 00 11 80 11 15 12 40 9 46 t ff f u 1 i A HU W Oireolit 6 81 6 66 7 63 8 80 8 4 0 10 16 10 88 11 38 19 09 1 37 3 08 8 90 3 6 4 48ll 5 38 6 1 6 6 7 68 t 19 10 00 10 34 8 30 8 46 6 01 0 98 6 50 7 80 8 96 D 40 I M Woonlen 6 16 8 63 8 14 10 38 11 65 19 97 4 88 7 9J 10 64 Iniiila 7 17 7 34 8 18 8 48 10 18 10 48 18 61 l i9 1 24 8 88 4 17 Oudo 6 80 7 09 8 28 10 46 1 86 4 8 7 37 9 49 4 88 6 47 7 69 7 33 8 14 9 1 10 87 11 10 Goud 6 80 7 17 7 87 8 86 9 00 9 98 9 8 10 69 11 10 19 11 19 61 8 U9 8 40 3 66 4 48 5 1 0 8 10 l lif 7 51 s tt 10 09 10 16 11 10 Nieuwe Parapluies vooi Dames en Heeren A van OS A 1 Md Tailleur Kleiwü B 73 73a GOUDA lelepkooH Mo 3ê Ueurs van Amsterdam 84 SEPTEMBER 1 Vrkrs Slotkrs NlMELAND Jan Nod W 8 9 i 81 a 81 98 93 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA j Zonierdlenst 1899 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich TüDA ROTTXBDAHtln rern 11 91 19 18 19 58 1 88 11 3 85 8 49 4 1 i 4 8 9 15 Ooud 6 7 80 7 38 8 19 Hoordreoht door 7 97 iTieuwarknk 7 84 0 p Ue 7 41 Boltardun M 6 80 7 60 EotterdamD P h Botterdam B la Alleen ia Dinadsg d Alleen Ie en 8e klaue Extrl bybeUlen y Op dese treinen eyn Zondag Maandag en Dloads adaagaelie rotourhiljetten oor de 8e kl Tcrkrygijaar tegen enkelen Traohtpryi ffi HoUandaeke Spoor 7 14 J S 8 17 8 38 10 10 10 99 ID 87 8 03 f 10 17 9 10 10 84 8 17 p 10 81 7 33 8 88 8 50 10 40 10 47 10 88 r iv v V KW V ff 8 80 ff ff ff ff j80TTEHD M 9aVD4 Tic yn 7 4t K 08 8 U 9 00 5 46 6 56 6 18 dj Alleen Ie es 8e UeiM extn beUleu 0 Feonltatief op Ata loop kin niet getekend worden ü HoUeoi lohe poor giBsel waarvoor het amendement opkomt is de zelfstandigheid en de spontaniteit viin de levensaitingen der maatschappij tegenover de te ver gaande indringing van het Staatsgezag te verdedigen Dr Kuyper blijft het aflceuren dat de Regeering bij het zetten van de eerbte schrede op het gebied der sociale verzekeringen een z i voor de gezondheid van ons volkswezen zoo uiterst bedenkelijke richting insloeg en dat zil in weerwil van dé ernstige bedenkingen nit den boezem der Volksvertegenwoordiging daartegen ingebracht b het volgen van die richting volhardt Hiertegenover machteloos en voorziende dat de ongevallenverzekering thans 6f niet 6f met het r egeeringsstelsel als uitgangspunt tot stand zal komen zag de voorsteller geen anderen uitweg dan in dit gevaarlijke stelsel te berusten mits daarop dan ook zoodanige uitzondering werd toegelaten dan aan hen die economisch sterHfi genoeg zjn om aan de zware eischen te voldoen die noodwendig uit het regeeringsstelsel voor allen zelfstandig moeten voortvloeien de mogelpheid daartoe ontsloten werd Dr Kuyper weerlegt breedvoerig het tegen zijn amendement als hoofdbedenking aangevoerde dat het een bevoorrechting schept voor de economisch sterkere industrieelen en deze aan de economisch zwakkeren onthoudt Het geheele denkbeeld alsof door z n amendement een privilegie voor de groote nSverheid zou worden in het leveh geroepen wijst hjj beslist terug Een privilegie ontstaat indien men ongeiyke lasten oplegt Volgens zijn amendement daarentegen zullen aan de werkgevers eener Bedrijfsvereeniging niet alleen geen mindere maar zelfs nog zwaardere lasten ten bate van hun werklieden worden opgelegd Hg heeft er echter geen bedenking tegen te voldoen aan den wensch van die leden die in overweging gaven ook voor kleinere werkgevers de gelegenheid tot toetreding open te stellen In Hiien zin is art 66 nieuw door hem gewijzigd Er zijn vele kleine ondernemingen die uit allerlei anderen hoofde dan wegens gemis van kapitaal op kleineren voet werken en voor deze kan de aangebrachte Wflziging hulp bieden Ook biedt deze wijziging nog dit voordeel dat ondernemingen die juist niet BO of iO of 3B vaste werklieden in dienst hebben en die alleen door het strakke cijfer zonden zijn uitgesloten nu zullen kunnen toetraden zonder voor de soliditoit der vereenlging gevaar te scheppen Naar aanleiding van de bedenking of het voordeel van het openeS van de gelegenheid tot vorming van facultatieve Bedrijfsvereenigingen wel zou opwegen tegen de omslachtigheid der regeling somt dr Kuyper de tien voordeelen daaraan verbonden op ten einde in het licht te stellen dat ziJ ilmschootB opwegen tegen het omslachtige Dat die facultieve Bedrijfsvereeniging geheel verschilt vandeDuitsche Bornfsgenossensehaft is juist Dit ia door dr Kuyper bedoeld Dat ziJ den Bchijn van zelfstandigheid zal hebben acht hij niet vrij van overdrijving 8 88 9 01 8 45 9 C8 9 19 8 49 8 18 7 16 7 37 8 80 De voorsteller betwist voorts de stelling alsof het op de premie door de Eijksbonk te vorderen ter oorzake van het groot aantal bij haar verzekerden zonder invloed zou zijn of de ongevallen aan gehuwde of aan nietgehuwde werklieden overkomen zijn Tegenover de meening dat van het recht tot oprichting van facultatieve Bedr fsver eenigingen toch waarschijnlijk zoo goed als geen gebruik zal worden gemaakt stelt de voorsteller het feit dat een niet zoo gering aantal van onze knndigste en vooral op dit terrein meest ervaren nijveren hun gunstig oordeel over het amendement openlijk hebben uitgesproken en meerdere kamers van koophandel en nijverheid sedert met dit oordeel hebben ingestemd De voorsteller heeft na de uitgebrachte critiek eenige aanvullingen en verbeteringen aangebracht Deze strekken o a om te voorkomen dat de solvabiliteit der Bank door een Bedrijfsvereeniging in gevaar zou worden gebracht om de facultatieve Bedrijfsvereeniging voor onbepaalden termijn krachtens de ongevallenwet te laten optreden Door eeu geheel nieuwe redactie van art 76 de genees neesen heelkundige behandeling na een ongeval heeft dr Kuyper voorts getracht tegemoet te komen aan de vele bedenkingen daartegen gerezen Zoo is o a gewaakt tegen misbruik van de geneeskundige verklaring door het inroepen van het oordeel door een tweeden geneesheer toe te staan en bij verschil tusschen beider uitspraak de beslissing aan een derden geneesheer aan te wijzen door de commissie van arbitrage over te laten Voorts is aan den wensch tot verzekering van geneesen heelkundige behandeling ook na afloop van den wachttp tot op den dag dat een getroffene rente trekt voldaan Gemeng de Berichten Men meldt uit Den Haag Gisterochtend B is een ernstige binnenbrand ontstaan in den bloemenwinkel van Van Kampen in de winkelgalerij van bet Kurhaus zoodat de winkel spoedig in lichtelaaie stond Door het personeel van de Maatschappij Zeebad Scheveningen is de brand met de brandbluschleiding van het Kurhaus binnen tien minuten gebluscht zoodat de brandweer die zeer spoedig ter plaatse wa geen water meer behoefde te geven en zich bepaalde tot het aftrekken van eenig behangselpapier en omverhalen van een houten afsciieiding De schade is gering en de oorzaak onbekend daar geen vuur of licht aanwezig was Het bleek bij dit ongeval dat de voorgeschreven bluschmiddelen van de maatschappij zich in de beste orde bevonden en het personeel zich met vlugheid volgens de bestaande constructiSn van de blussching kweet Door den inspecteur van politie te Purmerend is aangebonden de deserteur van het Oost Indisch leger H Z dienende als fuselier biJ het 17e bat te Padang In het militair hospitaal aldaar verpleegd wordende wist hij te ontvluchten en nam dienst op vreemde vaartuigen Op last van den burgemeester is hij onmiddellijk naar Harderwijk overgebracht 9 54 10 49 11 18 11 88 1 11 88 1 7 11 48 t 1 14 11 81 18 88 1 88 1 84 l hl 8 40 Men schrijft uit Ochten aan de N E Ct In de vorige week werd in de Waal bj Ochten weder tegen 4 visschers uit Woudrichem procesverbaal opgemaakt wegens visschen in door anderen gepacht water Deze stroopers zijn een ware plaag voor de pachters maar niet minder voor de justitie en de politie aan wie ze heel wat te doen geven ftverdag ziet men ze soms achter een of andere sleepboot de rivieren opvaren om in den nacht hun geluk te beproeven waarbij ze dan menigmaal door do politie overvallen worden In den regel worden ze veroordeeld tot geldboete subsidiair gevange nisstraf ze kiezen an bijna zonder uitzondering het laatste zoodat er voor deze mannen ook heel wat gevangenisruimte noodig is Vrouw P te Druten die vóór eenigen tj d zooveel van zich deed spreken door haar verzet tegen de politie heelt hare woning nu weer versterkt en nog beter dan de vorige maal Zij verwacht weer politiebezoek nu de rechtbank te Arnhem het te Tiel uitgesproken vonnis heeft bevestigd waarbij iJ tot drie maanden gevangenisstraf werd veroordeeld Zij heeft zich weder op den zolder teruggetrokken om de belegeraars af te wachten In de polders Scherpenisse en Poortvliet heeft Vrpag een windhoos geducht huisgehouden Een groot aantal boomtakken werden over het land geslingerd en zelfs tot over de slooten een houten loods waarin een arbeider bjj een kacheltje ziJn morgenboterham zat te eten werd opgenomen en op verscheidene meters afstand weggezet De man bleef ongedeerd doch zat onverwacht in de open lucht in een geweldigen stortregen Pannen werden in groot aantal van de huizen geslagen en strooklampen omvergeworpen Op een akker met bieten werden de bladeren over de geheele lengte als met een mes afgesneden Persoonlpe ongelukken kwamen niet voor Men schrijft uit Koewacht Naar wü vernemen zal de openbare behandeling van den afschuwelijkeu vrouwenmoord in de laatste helft van October voor het Hof van Assizen te Gent plaats hebben De Belgische justitie neemt dus aan dat de moord op het Belgisch gedeelte dezer gemeente heeft plaats gehad De verdeeling van het liJk in 18 stukken heeft echter waarschijnlijk plaats gehad in de woning van den verdachte dus op Nederlandsch grondgebied Dezer dagen werd bij de verbouwing van een huis in de Boschstraat te Bergen op Zoom een bom opgegraven van omstreeks 80 pond Waarscliijnlp is dit er een die bij het beleg der stad in 1747 door de Franschen binnen de vesting geworpen is e u 4 48 5 88 t OS 6 00 5 18 5 40 6 30 In den boezem van den Tedingcr broekpolder onder Voorburg en Stompwijk gelegen heerschte in den laatsten tijd een groote oneenigheid De herkiezing van den heer W J van Sandick tot Dijkgraaf heeft men onwettig verklaard en aanhangig gemaakt bij Ged Staten de benoeming van den heer Hoffmann tot secretaris penningmeester ongeldig Nu heeft het bestuur waarvan waarnemend voorzitter is de heer J Hooymans Mz en waarnemend secretaris penningmeester de heer J C van Voorthuijsen aan ingelanden kenbaar gemaakt dat volgens beslissing van Ged Staten 18 20 September genomen ingevolge art 93 van het reglement voor de polders in Zuidholland de heer W J van Sandick op 1 Juni 1899 opgetreden als Dijkgraaf van dien polder onbevoegd is als zoodanig op te treden zoolang niet in eerste instantie uitspraak is gedaan omtrent Kol gl eid der verkiezing van 1 April W99 en dat de secretaris penningmeester Hoffmann bj besluit van het polderbestuur in hare vergadering van B Juli 1899 inzün betrekking is geschorst en de heer J c van Voorthuysen met de tijdelijke waarneming 18 belast Het bestuur waarschuwt nu ieder der ingelanden geen gevolg te geven aan eenig bevel van de heeren van Sandick en Hoffmann zoogenaamd gegeven in hoedanigheid van Dijkgraaf en secretaris penningmeester van dien polder Onlangs zflu in Denemarken als proef vflftien gevangenen uit een tuchthuis overgebracht op de heide daar dichtbij waar ZO onder nauwlettend toezicht hard werkende woeste grond ontginnen De jonge Deensche schrijver Z MyliusEnchsen die een werk séhrijft over deDeensche heide en zijn bewoners heeft opzflU verzoek verlof gekregen eenige dagenm die kolonie door te brengen en schildertden morgen dat de gevangenen naar bnHinwerden overgebracht Mannen uit alle streken van het land jonge en oude met ernstige gezichten en sombere oogen naamlooze en anderen met beruchte namen Zij gaan uit op de heide om zich burgerrecht en eer te herwinnen door nauwgezet plichtvol arbeiden Naar het Geitenhuis op de heide een boerenhoeve werden ze gebracht op een zomermorgen Twee groote rijtuigen rollen voor de kerkerpoort Daar binnen staan ze gereed gepakt en gezakt met een uitdrukking van gespannen verwachting op t gezicht De inspecteur spreekt hen ernstig en hartelijk toe En de poort gaat open die lang geleden zoo zwaar achter hen dichtviel Aarzelend komen ze naar buiten en sluiten de oogen half verblind door t heldere licht In de rijtuigen klimmen ze zwijgend met gebogen hoofd blijven ze zitten Ook in den trein zitten ze achteruit Eerst aan een volgend station onder t rangeeren van den trein staat er hier en daar een op en ziet haastig vorschend uit het raam En naarmate de wagens die aan het station van aankomst gereed stonden verder de eenzame heide opreden weken de schuwheid en t verlegene gedrukte uit hun houding en gezicht En toen ze stilhielden voor t Geitenhuis waren ze als gelukkige kinderen Alles was genot De vrije beweging het aanbrengen van brandhout het afladen van bagage het aandragen van water Nog een uur blp er over vóór het eten De kolonisten worden aan het graven gezet Daar staan ze op een eindelooze heide en doen het werk van vrije mannen t M Dan luidt de bel voor t eten en allen sprmgen op een blikken emmer af bij den put en er wordt water geput en gezicht en handen worden gewasschen En daar ontdekken ze dat deblanke emmer spiegelt Een voor een gaan ze heen en bekijken ernstig en lang bun eigen gezicht als wilden ze opnieuw kennis maken met zichzelf In jaren zagen ze t niet Gevangenen mogen geen spiegel hebben En dan komen ze de een na den ander 7 40 11 18 ff 9 8 ff 0 17 8 ff 8S 8 97 ff ff 10 08 8 84 ff ff 10 16 8 41 ff ff 10 99 8 47 8 18 8 80 68 10 88 10 iO de lang ontbeerde legenmgen van de vrijheid ze komen in zeer eenvoudige vormen maar welk een overweldigend genot brengen ze niet Daar komen een kop koffie en een pijp tabak en de vergunning twee aan twee voor t huis te staan of er om heen te loepen Of ook in den vorm van nette zwarte klompen en een klep aan de pet en lange broek in plaats van t gevangenispak Er waren er een paar onder die totlevenslange gevangenisstraf waren veroordeeld En ze bespreken al die goede gaven pn voegen er bj dat t wel een ellendeling moet zijn die zich nu niet goed gedraagt en al die heerlijkheid bederft voor zichzelf en voor anderen De Staat is humaan geworden Er zijn minder misdadigers dan dwalende menschen en die zullen nu in het rechte spoor geleid worden niet door strenge straffen maar door gedeeltelijke vrijheid en eigen verantwoordelijkheidsgevoel Welk een heerlijk vertrouwen in de menschen Misschien is dit de dageraad van een ander strafsysteem En van een beteren tiJd Toen ik dit las schrijft inej Marg Meyboom in t N v d D gingen mijn gedachten terug naar onze Tentoonstelling van Vrouwenarbeid waar mej Haighton van een Amerikaansche gevangenis voor vrouwen vertelde die geheel op het principe van verbeteren niet van straffen was gebaseerd waar de gevangenen door bet toestaan van telkens meer vrijheid in verband met goed gedrag langzaamaan opgeheven werden en waar de lengte van den straftijd afhmgvan hun houding in de gevangenis Zeer trof mü aan t eind de opmerking dat daar slechts zelden recidivisten in die gevangenis voorkwamen Zoo daagt een nieuwe morgen in Amerika en Denemarken Wanneer zullen we dien in Nederland zien komen De Enschedosche Burgerharmonie directeur de heer F G Leistikow zou Zaterdagavond een concert geven dat te 8 uur moest beginnen t Was om vijf minuten voor acht dat zich in de zaal reeds een 160 tal personen bevonden en de meesteder 34 leden van t muziekkorps tegenwoordig waren waarvan enkelen dienst deden aan t loket In een der kleedkamers achter t tooneel waren de lui van t koper met den directeur om te stemmen terwijl de lui van t hout met hetzelfde doel in een daarboven gelegen kamer bezig waren Een sterke gaslucht werd in t onderste kamertje waargenomen en een bediende waarschuwde den restaurateur den heer J W Nijhuis die onmiddellijk kwam en de onvoorzichtigheid beging een lucifer aan te Steken om het lek te zoeken Daardoor vatte het uitstroomende gas vlam en ontplofte een mengsel van gas en lucht dat zich boven het tooneel gevormd had In de zaal zag men een lichtstraal als van den bliksem langs de coulissen en een vreeselijke slag werd gehoord de kristallen aan de gaskronen rinkelden en de luchtdruk was zoo sterk dat een der deuren openvloog terwijl een paar ruiten verbrijzeld werden Het tumult dat in de zaal ontstond was verschrikkelijk Allen vlogen op sommigen ontvluchtten de zaal anderen begaven zich naar t tooneel en daarzchter waar een treurig schouwspel zich aan hun oogen vertoonde 12 deerlijk gewonde personen als de directeur Leistikow de restaurateur Nijhuis en verder A Goorhuis Jonge Poerink Hulstein Hemken Bos Keupers Sluijmer Klumpers Ten Gate en nog een wiens naam den berichtgever niet bekend is Spoedig werd geneeskundige hulp ontboden en kwamen de doctoren Joosten Van Delden Maas en Berghege die de gewonden verbonden De haren waren hun van t hoofd geschroeid knevel en baard ziJn weg van de meesten zijn aangezicht en hals geheel met blaren bedekt Gelukkig ziJn van allen de oogen behouden gebleven Na verbonden te zijn werden de gekwetsten per rijtuig naar huis vervoerd In de kleedkamer waar het ongeluk plaats had was een raam uitgevlogen en de muur voor een gedeelte van kalk ontdaan Het bleek dat een gaskroon was afgedraaid geweest en men vergeten bad de pijp te stoppen zoodat het gas in een groeten stroom daaruit zich in t vertrek ophoopte STADSNIEUWS GOUDA 26 September 1899 Bjj Kon Besl zjn benoemd tot 2e luitenant hS het 4de regiment de sergeant van het corps A Kaptein en bij het 7e regim t de sergeant F Welter van het regiment grenadiers en jagers Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wij nog het volgende Van de 15 leerlingen der 5e klasse slaagden 13 biJ het eindexamen Vjif van dezen werden ingeschreven aan do Polytechnische school te Delft 2 als student in de Medicijnen te Leiden 2 als student in de Botaniete Amsterdam 1 als student in de Fharmacie te Utrecht 1 bezoekt de Kijkslandbouwschool te Wageningen 1 ik ter opleiding voor deiihandel te Amsterdam terwijl 1 voor elcctrotcchniek is geplaatst op eene fabriek teDordrecht Voor den nïterfwen cursus 1898 1899 werden 55 aspiranten te weten 4 i jongens en 9 meisjes geëxamineerd Slechts 31 konden worden toegelaten en wel voor het toll onderwas enkele 1 asen Totaal Ie klasse 16 j en lm Ij en 6 m 2226 1 1 2 3e 5 6 4e 2 2 Bovendien werden nog 13 jongens on meisjes afkomstig van elders gevestigde Rijks Hoogere Burgerscholen zonder examen tot het volledig onderwijs toegelaten als 2 in do Ie 1 in de 2e 4 in do 3e 5 in de 4e en 3 in de 60 klasse 1 0 cursus begon met 134 leerlingen waaroHder 23 meisjes Tegen het einde van liet jaar werd de leerlingen aldus school bezocht door 136 over do klassen verdeeld enkel B louon 1 olaal 1 i en 4 m 26 4 1 34 1 2 2B 2 2 2 24 volledig ouderwije Ie klasse 19 j en 1 m 2e 22 7 0 e 22 1 4e 20 5 5e 22 130 In het personeel der Leeraren kwam geene verandering alleen werd het wegens splitsing van de 2e en 4e klassen en de tijdelijke ontstentenis van den lieer A Eoozeboom voor hot schooljaar vermeerderd met 4 hulpleeraren de heeren P Brouwer voor het Duitsch F W Leeman voor het Fransch 6 K Nugteren voor de Wiskunde on Dr 1 Heinsins voor de Geschiedenis en het Nederlandsch Het onderwijs in de Kosmographie in de 4o klasse werd gedeeltelijk aan den beer W Ph Lindner Leeraar in de wis en werktnigkunde opgedragen De overige Leeraren die met extra lesuren in de gesplitste klassen belast werden ontvingen daarvoor eene bescheiden gratiflcatie In de kosten der school werd door do Gemeente krachtens overeenkomst van Augustus 1883 over het afgeloopon jaar eene bijdrage ad f 6970 aan het Eijk uitgekeerd De school is gevestigd in oen gebouw van de Gemeente daartoe om niet afgestaan b De Avondschool voor Ambachtslieden De cursus 1897 1898 werd gedurende de eerste drie maanden van hot jaar met 138 leerlingen voortgezet Zij werkten over het algemeen met ijver en hunne teekeningen droegen de kenmerken van eenvoudig maar degelijk vakonderwijs Directeur en Leeraren behartigden met toewijding de hun toevertrouwde belangen en zullen naar de Commissie vertr t ongetwijfeld naar verdere verbetering van het onderwijs blijven streven Aan het einde van den cursus moesten overeenkomstig Art 14 der verordening de leerlingen der Ie en 2e klasse zich aan een overgangsexamen onderwerpen In overeenstemming met het advies van Directeur en Leeraren werden 34 leerlingen van de eerste tot de tweede en 23 leerlingen van de tweede tot de derde klasse bevorderd terwijl 13 leerlingen van de derde naar de vierde en 10 leerlingen van de vierde naar de vijfde klasse overgingen Voor teekenen en boctseeren werden wederom een twintigtal prijzen uitgereikt Aan belangstellenden werd na den afloop van den cursus gelegenheid gegeven om de gedurende het schooljaar vervaardigde teekeningen en het boetseerwerk te bezichtigen van welke gelegenheid velen gebruik maakten Wordt vervolgd Waddisobveeh Beroepen bJ de Ned Hervormde Kerk alhier ds 0 J Leenmans te Zetten Waaeder Bedankt voor het beroep bij de Ned Hervormde Kerk alhier toez door ds J A van Boven te Oud Baijorland Keimpen a d IJsel Alhier waren Zaterdag in de machinefabriek van den heer 0 Van der Giessen de smid A Van Ek en de voorslager D Slieker beiden wonende te Capelle a d IJsel samen aan het werk Slieker had het ongeluk Van Ek die vooroverboog met een zwaren voorhamer tegen het hoofd te slaan waardoor een diepe wond aan het hoofd ontstond De dadelijk ingeroepen geneesheer hechtte de wond waarop de gekwetste per roeiboot naar zijn woning vervoerd werd S l 93 100 88 83 3 l 94 66 96 i 961 101 67 92 9 i 100 34 90 91 i 631 I 485 88 84 dito dito dlrc 8 i tu dito dito 3 UoNOaa Olil Gouill 1881 93 4 lTAJ lï ln8ohr ïing 1882 81 5 OoiTlNa Obl in papier 1868 6 dito ia lilver 181 8 5 FoMüOii Oilf et po 3 dito ticket 3 KoalAND Obl Binnenl 1894 4 dito Oecons 1880 4 dilo bij Boths 1889 4 dito bij Kop 1889 BO 4 dito io goud leen 1883 6 dito dito dilsi 1884 5 apAMJB Perpet fehull 1881 4 ToKK u Gopr Oouï leen 1890 4 Ge leening serie D G fl leoum serie C ZoiDAra liep T oblg 1892 6 JtEilco Obl Buit 8oh 1890 8 VlNüzu Li Obl 4 ont up 1881 Amsibedah Obligatien 1896 3 SoITlMAli Sted loeu 1894 3 N D N Afr Hindei aand Arendb Tab Mij CertiaoBteoDoli Maatsciiappy dito uw 128 110 90 Am Uypotheelib paudbr 4 Cult M i derVorstonl Biid 66 8 Gr Hjpothrokb pandbr 4 109 Nederland he bank aand 204 j Ned Handelmaatsoh dito I 1641 N W 11 Pao Hyp b pandbr 8 96 Rott Hy otlieekb panilbr 4 Utr Hypotheokb dito 4 OosTBNE OjBt Hong bank aand Rdsi Hypotheekbank pandb 6 Ahjibisa Equi bypolh pamlb 4 824 235 100 66 66 161 97 Mniw L G Pr Lien ert 6 39 NlD Holl IJ Spoorw Mij d 114 Mij tot Ei St Spw aand 10 Nod lud Spnorvegm nivid Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 6 iTALln Spoor I 188J 89 A Eobl S 100 l 100 114 141 69 105 76 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 FoL Wa aohan Woènen aand Busi Gr Rui Spw M j obl 4 Baltiaobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Hombr dito aand feKursk Ob Asow Sp kap opT 4 dito dito oblig 4 Ahbuka Ü4ut I ao Sp Mij olil 6 Oliio North W pr O v aanddito dito Ww 81 Peter obl 7 Denver b fiio Gr Bpm eert T aIllinois Central obl in goud 4 Louisf Na hrilliOert v aand 74 Mexico N Spu M lehyp o 6 104 i Miss K iniai 4pCl prof aand 37 N York Oiit s o t West aand 86 Jl dto Ponn Ohio obhg 6 Oregon Oalit Ie byp in goud 6 9 St Panl Mini k Manit obl üii Pao Hoof lijn obig 6 48 dito dito Lino Col Ie byp O 61 I 63 leo 810 108 103 3 100 117 117 101 341 CiKio 0 n South Ohert v aand l VlK C Rallw Il Na Ie h d 0 O Amsterd Omnibus My aand Rottord Tramwe Maals fland Ned Stad Amsterdam aand 3 Htad Ro terdftm aand 3 pUiOIB Stad Antwerpen 1887 2 Stad Bruasel 1886 £ Hosa Theiss Regullr Gi selsoh 4 OosTEini Staateleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SiiNj BladMadrid 8 1868 Jeu V r B z AfIi Spoel oert 35 Ontvangen de liouveauté s in GOLPCAPES ürapde Paris en Velveteens O SAM80M Veemarkt te Rotterdam Dinsdag a6 September 1899 Vette Ossen en Koeien redelijke aanvoer prijzen wuren voor te kwaliteit 3a 2e kwaliteit 38 je kwaliteit 25 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren redelijke aanvoer ie kwaliteit 38 2e kw 26 je kw 24 cent per half Kilo Stieren en Graskalveren goed aangevoerd De handel was in vet Vee en vette Kalveren ving prijshoudend vers gekalfde Koeien duur Vaarkoeien Stieren en Graskalveren stadig redelijk in prijs 36r Staat8 loteriJ Èo Klasse Trekking van Dinsdag 2fl September No 18971 60 1100 No 478 1807 8 04 en 19076 ieder ƒ 1000 No 4964 6849 en 17416 ieder 400 No 1883 S62P lOOSI U262 14887 16t97 19010 en 20623 ieder SOO No 1988 4991 61 8 886 10069 10894 1M07 14403 18686 jlJ9S 1 188 3 en 19971 ieder 100 1 f Vf 70 66 8586 6634 Bn H k SSO 16248 18016 160 44 6709 i llK 4I6 1542 13284 69 3661 17 760 5 mi 9 16663 98 987 69 44 91 mtf 806 3743 77 768 llOls 8801 97 18 83 3 15605 3118 666 i6 86 71 11 19 139IS 68 91 70 3946 94 77S7 11349 57 I6766 18628 83 88 6818 78SI II4 8 Ii062 leOSl 13 706 93 4 6 97 1167B 63 69 47 82i 4007 t 965 807 11 96 7i 0 19088 987 94 6019 846t 11801 96 91 10 18 1193 4223 60 S 12111 1411 16251 lOiOO 1866 4340 6 33 8702 1 14260 16318 193 0 68 66 74 14 8S 118 166 9 97 13 6 4576 6318 805 12883 14319 68 19416 1 47 78 6626 71 I2S00 88 92 19607 66 4666 67 8984 H 14633 16702 63 1996 76 69 60 86 I46i0 163 0 196 6 2U6 4771 87 84 12411 10 38 19742 2311 80 OS 9124 12630 23 16938 19823 2598 483 6829 9J83 i2 69 88 1704 19989 2670 4 6989 9364 U70 14763 7126 20276 7 69 7011 9424 36 14826 17981 80413 273 4 69 86 9737 12800 0 1ÏS37 80664 66 84 11 9811 12961 131 1 40 81 36 6367 62 9914 3 98 17118 20689 71 1403 72 74 67 16206 66 20768 2 00 42 93 93 13US7 8 17861 86 46 60 7101 10090 18121 9 17906 20 07 3292 5621 44 10163 49 23 28 83 3 168 34 7321 10314 13273 27 18009 34 9 87 80 10442 88 60 Klasse 4e L JBt No 1 43B ƒ 70 m z niet Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Sopt Sophia ouders M Gomper en L Bpveld Jansje Maria oudcra H Wout overleden en M van der Starre Hendrika ouders L van Krkel en G J 1 van Veen Johannes ouders P de Brum en A W Rijnhont Adriana Maria ouders T P don Dunne en 1 M Boot Alida ouders 1 don Os en A E van Leeuwen OVERLEDEN 24 Sopt W P van Rouvcroy Nienwaal liuiavr van P M Montjjn Ib j G Lafebei huisvr van I Oosterbock 2G j G Venncnlen R m ADVERTENTIEN mmmwmM Heden overleed in den ouderdom van ruim 75 jaren onze harteljjk geliefde Eclitgenoote Moeder Behuwd en Grootmoeder Willielnmial clroncilavaiiBoiiveniyviuiMeiiwaiil Uit aller naam P M MONTMN joiiDA 24 Sept 18i i Alijemfem Keimügevhig Wc vrouw Schim van dei Loell WESTHAVKN 190 vraagt eene TWEEDE MEID Koed kunnende STRI IKKN en met de WASOH omgaan ÜAASK ECIITSr lu een IvAASPAKHULS to Hottuidam worden Ecu of meer Hiicclils GEVRAAGD bekend met het vak en zoo mogelflk ook met varen zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Brieven letter H Boekh J M BREDÉE Botterdam Door tie blijvenile stijg ing der STKENKOLEN en hooge vrachten noteeren wij van af heden de KACHELKOLEN éi85Ct perH L Aanbevelend Firma A JO KEa ZONEN GEBRS IJ88ELSTIJN Kantoor Vest Gouda 26 Sept 99